Suvestinė redakcija nuo 2014-06-17 iki 2020-11-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 42-1189, i. k. 1001010ISTAIII-1661

 

Nauja redakcija nuo 2014-06-17:

Nr. XII-914, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07639

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO
ĮSTATYMAS

 

2000 m. gegužės 2 d. Nr. VIII-1661

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato branduolinės energetikos objekto – Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo teisinius pagrindus.

 

2 straipsnis. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planavimas

1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas planuojamas pagal Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą ir galutinį Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą.

2. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas rengiamas 3 metų laikotarpiui. Šio plano projektą rengia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė). Šis planas atnaujinamas prireikus, atsižvelgiant į jo įgyvendinimą ir Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo eigą.

3. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame veiklos plane turi būti numatytos teisinės, organizacinės ir techninės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų medžiagų bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir vėlesnės priežiūros priemonės, atsakingi priemonių vykdytojai ir finansavimo šaltiniai. Šis planas taip pat turi apimti priemones Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo nuostatoms įgyvendinti ir priemones neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione, nutraukus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, sušvelninti.

4. Vadovaudamasi Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko patvirtintais branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo saugos reikalavimais ir taisyklėmis, Ignalinos atominę elektrinę eksploatuojanti organizacija rengia galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano projektą ir jį, suderinusi su Energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, teikia tvirtinti Energetikos ministerijai.

TAR pastaba. 2 straipsnio nuostatos dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano įsigalioja 2015-01-01.

 

3 straipsnis. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo vykdymas

1. Ignalinos atominę elektrinę eksploatuojanti organizacija arba licencijos turėtojas atsako už tinkamą ir saugų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, jos techninį aptarnavimą ir priežiūrą, eksploatavimo nutraukimą, įrenginių išmontavimą, radioaktyviųjų medžiagų bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymą tol, kol jos neperduotos kitam radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui.

2. Ignalinos atominę elektrinę eksploatuojančios organizacijos patikėjimo teise valdomi energetikos įrenginiai ir jų dalys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, kurių nepavyko parduoti viešojo prekių aukciono būdu ir kurie negali būti panaudoti kitais Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais, gali būti parduoti Vyriausybės nustatytu būdu ir tvarka netaikant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 2 dalies nuostatų.

TAR pastaba. 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2014-10-01.

3. Ignalinos atominės elektrinės ir su jos eksploatavimo nutraukimu susijusių kitų branduolinės energetikos objektų, radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės ir radiacinės saugos užtikrinimo priemonės, tarp jų ir fizinė sauga, taip pat avarinės parengties priemonės Ignalinos atominės elektrinės sanitarinėje apsaugos ir stebėjimo zonose įgyvendinamos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimas

1. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas finansuojamas iš Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, Europos Sąjungos finansinės paramos, skiriamos pagal Ignalinos programą, nustatytą protokole Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje prie Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (toliau – Protokolas Nr. 4), ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, taip pat Ignalinos atominę elektrinę eksploatuojančios organizacijos nuosavų ar skolintų lėšų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų finansavimo šaltinių.

2. Konkrečios Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo priemonės ir projektai finansuojami Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Vyriausybė, vadovaudamasi Protokolo Nr. 4 nuostatomis ir atsižvelgdama į Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo eigą, faktinių mokėjimų poreikį ir lėšų panaudojimo gebėjimus, derasi su Europos Komisija dėl papildomos adekvačios Europos Sąjungos finansinės paramos teikimo tinkamam ir saugiam Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui užtikrinti.

4. Jeigu finansavimas neužtikrinamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytų šaltinių lėšomis, gali būti skiriamos valstybės biudžeto lėšos Ignalinos atominės elektrinės saugai užtikrinti, eksploatavimo nutraukimo darbams vykdyti ir Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1747, 2000-06-22, Žin., 2000, Nr. 53-1523 (2000-06-30), i. k. 1001010ISTAIII-1747

Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymo preambulės pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-202, 2005-05-17, Žin., 2005, Nr. 71-2553 (2005-06-07), i. k. 1051010ISTA000X-202

Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymo 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-914, 2014-06-05, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07639

Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymo Nr. VIII-1661 pakeitimo įstatymas