Suvestinė redakcija nuo 2010-07-28 iki 2011-05-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 93-3472, i. k. 105301MISAK00D1-370

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 15 d. Nr. D1-370

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 13 straipsnio 3 dalimi,

1. Tvirtinu Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 277“Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1970).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja visuomenės informavimą apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir jos dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese, nustato visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras, atsakingus už visuomenės informavimą asmenis, jų funkcijas.

2. Tvarkos aprašas privalomas visiems planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviams.

3. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros yra:

3.1. pranešimai apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (toliau – PAV):

3.1.1. pranešimas apie atrankos išvadą, ar privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai;

3.1.2. pranešimas apie parengtą PAV programą;

3.2. viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita;

3.3. informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos.

4. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūras savo lėšomis pagal šio Tvarkos aprašo reikalavimus organizuoja planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (toliau – Užsakovas).

5. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį užsienio valstybei, kuri yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Organizacijos 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste arba kai tokia valstybė pareikalauja poveikio aplinkai vertinimo, visuomenė dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese vadovaudamasi šia Konvencija, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos ir atitinkamų užsienio valstybių tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisės aktais.

 

II. SĄVOKOS

 

6. Šiame tvarkos apraše:

pasiūlymas tai raštu pateiktas pasiūlymas, informacija, analizė, nuomonė ar bet koks kitas komentaras, kuris, suinteresuotos visuomenės nuomone, siejasi su planuojama ūkine veikla;

pasiūlymų argumentuotas įvertinimas – tai procesas, kurio metu atliekama pasiūlymų analizė, išsamiai išnagrinėjant siūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, šiuos siūlymus pagrindžiančius faktinius duomenis, rodiklius, faktines aplinkybes, taip pat siūlyme nurodytų teisės aktų nuostatas ar kitus dokumentus. Nurodant argumentus, yra nustatoma, ar pasiūlymas yra pagrįstas, ir ar į jį turi būti atsižvelgta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

7. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).

 

III. PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

 

8. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas ir atsakinga institucija turi pranešti visuomenei:

8.1. apie atrankos išvadą, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai tos planuojamos ūkinės veiklos, kuri įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, arba jeigu planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai pareikalauja, o atsakinga institucija nusprendžia, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtų atliekama ir tos planuojamos ūkinės veiklos, kuri neįrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ir šiame punkte nurodytą sąrašą;

8.2. apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą;

8.3. kitais šiame Tvarkos apraše numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

9. Apie 8.1 punkte nurodytą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV, Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, nedelsiant turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (1 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse, o atsakinga institucija priimtą atrankos išvadą paskelbti savo tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

10. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

11. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo, privalo nurodyti:

11.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

11.2. pasiūlymo teikimo datą;

11.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

12. Atsakinga institucija kartu su planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektais, Užsakovu, PAV dokumentų rengėju ir pasiūlymus pateikusiais suinteresuotos visuomenės atstovais, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, per 10 darbo dienų išnagrinėja pasiūlymus ir priima galutinę atrankos išvadą. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas apie galutinę atrankos išvadą turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (2 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

13. Atsakinga institucija priimtą galutinę atrankos išvadą turi paskelbti savo tinklalapyje ir per 10 darbo dienų nuo galutinės atrankos išvados priėmimo dienos turi raštu pateikti besikreipusiems suinteresuotos visuomenės nariams motyvuotą atsakymą dėl galutinės atrankos išvados.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

14. Apie parengtą PAV programą, nurodytą 8.2 punkte, Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti PAV subjektams, turi pranešti visuomenei 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o atsakingai institucijai raštu (elektroniniu paštu) pateikdamas šią informaciją:

14.1. planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

14.2. planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

14.3. planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas;

14.4. planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė);

14.5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje;

14.6. kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų);

14.7. informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas, kontaktiniai asmenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

15. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas raštu informuoja atsakingą instituciją apie 9 punkte nurodytą pranešimą, paskelbtą 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu prideda laikraščio (-ių), kuriame skelbtas pranešimas, kopijas.

16. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV, privalo nurodyti 11 punkte nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

17. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV, juos turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

18. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose nurodytą informaciją turi paskelbti:

18.1. miesto (-ų) ar rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje ir respublikinėje spaudoje, esant galimybei, – per radiją ir televiziją, užsakovo tinklalapyje;

18.2. savivaldybės (seniūnijos), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje, su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie gavimo faktą ir datą;

18.3. pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku).

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

181. atsakinga institucija 14.1–14.7 punktuose nurodytą informaciją, gautą iš Užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo, turi paskelbti savo tinklalapyje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

19. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose nurodytą informaciją savo iniciatyva gali papildomai skelbti ir kitose visuomenės susitelkimo vietose (pvz., visuomeninių organizacijų, parduotuvių, namų bendrijų skelbimų lentose) bei informuoti kitais būdais (pvz., vykdyti apklausas, pritraukti žiniasklaidą, pranešimus išnešiojant į namus, išsiunčiant paštu, elektroniniu paštu ir kt.).

20. Kai iki PAV programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, atsakinga institucija, gavusi tarybos sprendimą, nedelsiant privalo organizuoti Aplinkos ministerijos tinklalapyje skelbimą apie tai, kad PAV procedūros negali būti tęsiamos, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas, išskyrus tuos atvejus, kai planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas yra numatytas valstybės strateginiuose planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais.

 

IV. VIEŠAS SUPAŽINDINIMAS SU PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

 

21. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, parengęs planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 21.3 punkte numatyto susirinkimo turi paskelbti atitinkamai 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku) šią informaciją:

21.1. informaciją, nurodytą 14.1–14.5 punktuose;

21.2. kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodoma vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir grafikas). Visuomenei turi būti suteikta galimybė susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto viešo susirinkimo;

21.3. kur ir kada įvyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas);

21.4. kam (nurodomas užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas) ir kokiais būdais iki viešo susirinkimo teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais (pvz., raštu, el. paštu ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

22. Viešas susirinkimas turi vykti, o PAV ataskaita privalo būti eksponuojama savivaldybės (seniūnijos) administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su savivaldybe (seniūnija) suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, visuomenei patogiu ne darbo metu (rekomenduojama ne darbo dienomis). Taip pat Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su PAV ataskaita susipažinti jo buveinėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

23. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti PAV dokumentų kopijas, atlygina Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui kopijavimo išlaidas.

24. Iki viešo susirinkimo pradžios ar jo metu Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi paskirti pirmininką ir sekretorių (rekomenduotina, kad jais būtų Užsakovas ir PAV dokumentų rengėjas) bei užregistruoti dalyvius. Viešo susirinkimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

25. Užsakovas arba, jo pavedimu, PAV dokumentų rengėjas viešo susirinkimo metu turi pristatyti Užsakovą, PAV dokumentų rengėją, apibūdinti planuojamą ūkinę veiklą ir supažindinti su PAV ataskaita, atsakyti į pateiktus klausimus ir įvertinti iki susirinkimo pradžios raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

26. Protokole nurodoma:

26.1. viešo susirinkimo data ir vieta;

26.2. viešo susirinkimo dalyviai, taip pat nurodoma, kad prie protokolo pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas;

26.3. svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas;

26.4. Užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo trumpas pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;

26.5. iki viešo susirinkimo gautų suinteresuotos visuomenės pasiūlymų aptarimas ir įvertinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

26.6. dalyvių pasisakymai svarstomu klausimu;

26.7. kad dalyviams yra išaiškinta susipažinimo su protokolu tvarka bei terminai (nurodo, kur ir per kiek laiko jie tai gali padaryti).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

27. Protokolas turi būti baigtas rašyti ir pirmininko bei sekretoriaus pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (nurodant pasirašymo datą) po viešo susirinkimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

28. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, teikiamos raštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, teikimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

29. Pastabas dėl protokolo išnagrinėja viešą susirinkimą vykdę organizatoriai. Jeigu jie su pateiktomis pastabomis sutinka, tai jas patvirtina ir nurodo pridėti prie protokolo. Jeigu nesutinka, – nurodo motyvus, kodėl pastabos laikomos nepagrįstomis. Visais atvejais pastabos dėl protokolo pridedamos prie jo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

30. Jei per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį neatvyksta nė vienas visuomenės atstovas, viešo susirinkimo pirmininkas gali konstatuoti, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Tai įforminama protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

31. Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų po viešo susirinkimo turi teisę pateikti Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti susipažinimo su PAV ataskaita sąlygas, nurodytas 22 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

32. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, gautus iki visuomenės viešo susirinkimo pradžios, jo metu ir po jo, turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

33. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas pagal nustatytą formą (4 priedas) turi parengti argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

34. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitą, kuri pataisyta atsižvelgiant į suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, turi pateikti planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

35. Jeigu PAV ataskaita po viešo supažindinimo, PAV subjektų ir atsakingos institucijos motyvuotų išvadų pateikimo turi būti iš esmės taisoma (pvz., siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, švelninančios priemonės ir kt.), tokiais atvejais atsakinga institucija turi teisę pareikalauti, kad Užsakovas pakartotinai organizuotų šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta ar patikslinta PAV ataskaita.

 

V. INFORMAVIMAS APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

 

36. Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, turi nedelsiant paskelbti pranešimą savo tinklalapyje. Pranešime turi būti paskelbta:

36.1. Tvarkos aprašo 14.1–14.4 punktuose nurodyta informacija;

36.2. termino data, iki kada suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. Kreipimosi terminas – 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

37. Atsakinga institucija per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo priėmimo pagal nustatytą formą (5 priedas) turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą savo tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-663, 2008-12-08, Žin., 2008, Nr. 143-5750 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-663

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

38. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei, paskelbdamas 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse 5 priede nurodytą informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

39. Visuomenės prašymu, atsakinga institucija, vadovaudamasi Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831), privalo teikti prašomą informaciją apie poveikio aplinkai vertinimo procesą ir priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

40. Ginčai dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo, PAV subjektų, atsakingos institucijos veiksmų ir priimtų išvadų bei sprendimų, bei savivaldybės tarybos sprendimo, nurodyto 20 punkte nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

1 priedas

 

INFORMACIJA apie ____________________________________________ atrankos išvadą

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė).

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas).

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

______________


 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

2 priedas

 

INFORMACIJA apie _____________________________________ galutinę atrankos išvadą

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė).

4. Persvarstoma atsakingos institucijos (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ar regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (data, rašto Nr.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

 

______________


Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo

3 priedas

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl

__________________________________________________________________________

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

 

poveikio aplinkai vertinimo registracija

 

Eil. Nr.

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymo gavimo diena

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymo teikimo diena

Suinteresuotos visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir aplinkybės, įrodymai, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 


Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo

4 priedas

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl _______________________________________

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

 

poveikio aplinkai vertinimo įvertinimas

 

Eil. Nr.

Suinteresuotos visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė – _____________________

 

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

 


 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

5 priedas

 

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

dėl _________________________________________  leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

                  (planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas (pobūdis, rūšis).

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).

4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, tel.).

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (trumpai apibūdinama planuojama ūkinė veikla).

6. Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti (nurodomos pagrindinės priemonės).

7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (nurodoma, ar pritarė PAV subjektai).

8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą

(nurodoma, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo skelbimai, kada vyko viešas supažindinimas, ar buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus).

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-663, 2008-12-08, Žin., 2008, Nr. 143-5750 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-663

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo