Suvestinė redakcija nuo 2008-12-14 iki 2010-01-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 93-3472, i. k. 105301MISAK00D1-370

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 15 d. Nr. D1-370

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 13 straipsnio 3 dalimi,

1. Tvirtinu Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 277“Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1970).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja visuomenės informavimą apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir jos dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese, nustato visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras, atsakingus už visuomenės informavimą asmenis, jų funkcijas.

2. Tvarkos aprašas privalomas visiems planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviams.

3. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros yra:

3.1. pranešimai apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (toliau – PAV):

3.1.1. pranešimas apie atrankos išvadą, ar privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai;

3.1.2. pranešimas apie parengtą PAV programą;

3.2. viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita;

3.3. informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos.

4. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūras savo lėšomis pagal šio Tvarkos aprašo reikalavimus organizuoja planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (toliau – Užsakovas).

5. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį užsienio valstybei, kuri yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Organizacijos 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste arba kai tokia valstybė pareikalauja poveikio aplinkai vertinimo, visuomenė dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese vadovaudamasi šia Konvencija, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos ir atitinkamų užsienio valstybių tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisės aktais.

 

II. SĄVOKOS

 

6. Šiame Tvarkos apraše:

motyvuotas pasiūlymas – faktiniais duomenimis, rodikliais, faktinėmis aplinkybėmis, taip pat teisės aktų nuostatomis ar kitais dokumentais pagrįstas pareiškėjo siūlymas (prašymas) dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso;

motyvuotų pasiūlymų argumentuotas įvertinimas – tai procesas, kurio metu atliekama motyvuotų pasiūlymų analizė, išsamiai išnagrinėjant siūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, šiuos siūlymus pagrindžiančius faktinius duomenis, rodiklius, faktines aplinkybes, taip pat siūlyme nurodytų teisės aktų nuostatas ar kitus dokumentus. Nurodant argumentus, yra nustatoma, ar motyvuotas pasiūlymas yra pagrįstas, ir ar į jį turi būti atsižvelgta.

7. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).

 

III. PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

 

8. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi pranešti visuomenei:

8.1. apie atrankos išvadą, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai tos planuojamos ūkinės veiklos, kuri įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, arba jeigu planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai pareikalauja, o atsakinga institucija nusprendžia, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtų atliekama ir tos planuojamos ūkinės veiklos, kuri neįrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ir šiame punkte nurodytą sąrašą;

8.2. apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos PAV programą;

8.3. kitais šiame Tvarkos apraše numatytais atvejais.

9. Apie 8.1 punkte nurodytą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV, Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, nedelsiant turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (1 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse.

10. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti atsakingai institucijai motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

11. Suinteresuota visuomenė, teikdama motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo, privalo nurodyti:

11.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

11.2. motyvuoto pasiūlymo teikimo datą;

11.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas motyvuotas pasiūlymas ir/ar tai patvirtinančius įrodymus.

12. Atsakinga institucija kartu su planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektais, Užsakovu, PAV dokumentų rengėju ir motyvuotus pasiūlymus pateikusiais suinteresuotos visuomenės atstovais, pasibaigus motyvuotų pasiūlymų teikimo terminui, per 10 darbo dienų išnagrinėja motyvuotus pasiūlymus ir priima galutinę atrankos išvadą. Jei galutinė atrankos išvada prieštarauja pirminei atrankos išvadai, Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas apie tai turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (2 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse.

13. Kai galutinė atrankos išvada neprieštarauja pirminei atrankos išvadai, atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo galutinės atrankos išvados priėmimo dienos turi raštu pateikti besikreipusiems suinteresuotos visuomenės nariams motyvuotą atsakymą dėl galutinės atrankos išvados.

14. Apie parengtą PAV programą, nurodytą 8.2 punkte, Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti PAV subjektams, turi pranešti visuomenei 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse pateikdamas šią informaciją:

14.1. planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

14.2. planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas;

14.3. planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas;

14.4. planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė);

14.5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje;

14.6. kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų);

14.7. informacija apie tai, kad motyvuoti pasiūlymai teikiami Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas, kontaktiniai asmenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

15. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas raštu informuoja atsakingą instituciją apie 9 punkte nurodytą pranešimą, paskelbtą 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu prideda laikraščio (-ių), kuriame skelbtas pranešimas, kopijas.

16. Suinteresuota visuomenė, teikdama motyvuotus pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV, privalo nurodyti 11 punkte nurodytą informaciją.

17. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV, juos turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą.

18. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose nurodytą informaciją turi paskelbti:

18.1. miesto (-ų) ar rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje, o dėl planuojamos ūkinės veiklos, kuri įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ir respublikinėje spaudoje, esant galimybei, – per radiją ir televiziją, užsakovo tinklalapyje;

18.2. savivaldybės (seniūnijos), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje;

18.3. besiribojančių su planuojamos ūkinės veiklos teritorija žemės sklypų valdytojams ar naudotojams, motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku).

19. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose nurodytą informaciją savo iniciatyva gali papildomai skelbti ir kitose visuomenės susitelkimo vietose (pvz., visuomeninių organizacijų, parduotuvių, namų bendrijų skelbimų lentose) bei informuoti kitais būdais (pvz., vykdyti apklausas, pritraukti žiniasklaidą, pranešimus išnešiojant į namus, išsiunčiant paštu, elektroniniu paštu ir kt.).

20. Kai iki PAV programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, atsakinga institucija, gavusi tarybos sprendimą, nedelsiant privalo organizuoti Aplinkos ministerijos tinklalapyje skelbimą apie tai, kad PAV procedūros negali būti tęsiamos, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas, išskyrus tuos atvejus, kai planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas yra numatytas valstybės strateginiuose planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais.

 

IV. VIEŠAS SUPAŽINDINIMAS SU PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

 

21. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, parengęs planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 21.3 punkte numatyto viešo visuomenės supažindinimo, turi paskelbti atitinkamai 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse šią informaciją:

21.1. informaciją, nurodytą 14.1-14.5 punktuose;

21.2. kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodoma vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir grafikas). Visuomenei turi būti suteikta galimybė susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto susitikimo su visuomene;

21.3. kur ir kada įvyks viešas visuomenės supažindinimas (vieta, adresas, laikas);

21.4. kam (nurodomas užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas) ir kokiais būdais iki viešo visuomenės supažindinimo teikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais (pvz., raštu, el. paštu ir kt.).

22. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita turi vykti, o PAV ataskaita privalo būti eksponuojama savivaldybės (seniūnijos) administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su savivaldybe (seniūnija) suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, visuomenei patogiu ne darbo metu (rekomenduojama ne darbo dienomis). Taip pat Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su PAV ataskaita susipažinti jo buveinėje.

23. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti PAV dokumentų kopijas, atlygina Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui kopijavimo išlaidas.

24. Iki viešo visuomenės supažindinimo pradžios ar jo metu Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi paskirti pirmininką ir sekretorių (rekomenduotina, kad jais būtų Užsakovas ir PAV dokumentų rengėjas) bei užregistruoti dalyvius. Viešo visuomenės supažindinimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos.

25. Užsakovas arba jo pavedimu PAV dokumentų rengėjas viešo visuomenės supažindinimo metu turi pristatyti Užsakovą, PAV dokumentų rengėją, apibūdinti planuojamą ūkinę veiklą ir supažindinti su PAV ataskaita, atsakyti į pateiktus klausimus ir įvertinti iki susirinkimo pradžios raštu gautus suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus.

26. Protokole nurodoma:

26.1. viešo visuomenės supažindinimo data ir vieta;

26.2. viešo visuomenės supažindinimo dalyviai, taip pat nurodoma, kad prie protokolo pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas;

26.3. svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas;

26.4. Užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo trumpas pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;

26.5. iki viešo visuomenės supažindinimo gautų suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų aptarimas ir įvertinimas;

26.6. dalyvių pasisakymai svarstomu klausimu;

26.7. kad dalyviams yra išaiškinta susipažinimo su protokolu tvarka bei terminai (nurodo, kur ir per kiek laiko jie tai gali padaryti).

27. Protokolas turi būti baigtas rašyti ir pirmininko bei sekretoriaus pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (nurodant pasirašymo datą) po viešo visuomenės supažindinimo.

28. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo visuomenės supažindinimą vykdžiusiems organizatoriams, teikiamos raštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, teikimo datą.

29. Pastabas dėl protokolo išnagrinėja viešą visuomenės supažindinimą vykdę organizatoriai. Jeigu jie su pateiktomis pastabomis sutinka, tai jas patvirtina ir nurodo pridėti prie protokolo. Jeigu nesutinka, – nurodo motyvus, kodėl pastabos laikomos nepagrįstomis. Visais atvejais pastabos dėl protokolo pridedamos prie jo.

30. Jei per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo pradžios į jį neatvyksta nė vienas visuomenės atstovas, viešo visuomenės supažindinimo pirmininkas gali konstatuoti, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Tai įforminama protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

31. Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita turi teisę pateikti Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui motyvuotus pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo.

32. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus, gautus iki visuomenės viešo supažindinimo pradžios, jo metu ir po jo, turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą.

33. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas pagal nustatytą formą (4 priedas) turi parengti argumentuotą suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimą ir raštu atsakyti motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai.

34. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitą, kuri pataisyta atsižvelgiant į motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, turi pateikti planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektams.

35. Jeigu PAV ataskaita po viešo supažindinimo, PAV subjektų ir atsakingos institucijos motyvuotų išvadų pateikimo turi būti iš esmės taisoma (pvz., siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, švelninančios priemonės ir kt.), tokiais atvejais atsakinga institucija turi teisę pareikalauti, kad Užsakovas pakartotinai organizuotų šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka viešą visuomenės supažindinimą su pataisyta ar patikslinta PAV ataskaita.

 

V. INFORMAVIMAS APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

 

36. Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimą, turi nedelsdama organizuoti pranešimo paskelbimą Aplinkos ministerijos tinklalapyje. Pranešime turi būti paskelbta:

36.1. Tvarkos aprašo 14.1-14.4 punktuose nurodyta informacija;

36.2. termino data, iki kada suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. Kreipimosi terminas – 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.

37. Atsakinga institucija per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo priėmimo pagal nustatytą formą (5 priedas) turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą savo ir Aplinkos ministerijos tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-663, 2008-12-08, Žin., 2008, Nr. 143-5750 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-663

 

38. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei, paskelbdamas 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse 5 priede nurodytą informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

39. Visuomenės prašymu, atsakinga institucija, vadovaudamasi Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831), privalo teikti prašomą informaciją apie poveikio aplinkai vertinimo procesą ir priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

40. Ginčai dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo, PAV subjektų, atsakingos institucijos veiksmų ir priimtų išvadų bei sprendimų, bei savivaldybės tarybos sprendimo, nurodyto 20 punkte nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

1 priedas

 

INFORMACIJA apie ____________________________________________ atrankos išvadą

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė).

4. Atsakingos institucijos (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ar regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas).

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

______________


 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

2 priedas

 

INFORMACIJA apie _____________________________________ galutinę atrankos išvadą

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė).

4. Persvarstoma atsakingos institucijos (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ar regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

7. Priimta galutinė atrankos išvada.

______________


 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

3 priedas

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų

 

dėl _______________________________________________________________ poveikio aplinkai

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

vertinimo registracija

 

Eil. Nr.

Suinteresuotos visuomenės motyvuoto pasiūlymo gavimo data

Suinteresuotos visuomenės motyvuoto pasiūlymo teikimo data

Suinteresuotos visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

Suinteresuotos visuomenės motyvuoti pasiūlymai ir aplinkybės, įrodymai, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus registravo ______________________________

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data)

______________


 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

4 priedas

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų

dėl _________________________________________________ poveikio aplinkai vertinimo

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)                    

įvertinimas

 

Eil. Nr.

Suinteresuotos visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

Suinteresuotos visuomenės motyvuoti pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimą parengė

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data)

______________


 

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procese tvarkos aprašo

5 priedas

 

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

dėl _________________________________________  leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

                  (planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas (pobūdis, rūšis).

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).

4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, tel.).

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (trumpai apibūdinama planuojama ūkinė veikla).

6. Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti (nurodomos pagrindinės priemonės).

7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (nurodoma, ar pritarė PAV subjektai).

8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą

(nurodoma, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo skelbimai, kada vyko viešas supažindinimas, ar buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus).

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-663, 2008-12-08, Žin., 2008, Nr. 143-5750 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-663

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo