Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2020-01-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 28-1319, i. k. 1131010NUTA0XII-189

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 12 d. Nr. XII-189

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatus (pridedama).

 

2 straipsnis.

Pavesti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) administracijai pareigas atlikti tol, kol bus sudaryta nauja Komisija, Lietuvos Respublikos Seimo paskirtas Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta Komisijos administracijos struktūra.

 

3 straipsnis.

Įpareigoti Lietuvos Respublikos Seimo paskirtą Komisijos pirmininką teikti Komisijai tvirtinti administracijos struktūrą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos patvirtintą Komisijos administracijos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų, pareigybių skaičių.

 

4 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimui paskyrus Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją.

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VYDAS GEDVILAS

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2013 m. kovo 12 d. nutarimu

Nr. XII-189

(Lietuvos Respublikos Seimo

2016 m. birželio 30 d.

nutarimo Nr. XII-2595 redakcija)

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija) – nepriklausoma Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir prižiūrinti, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanti institucija. Komisija yra Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu (toliau – Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais, Komisijos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Komisija yra biudžetinė įstaiga. Komisijos veiklai finansuoti radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, gaunantys pajamas iš radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos, privalo mokėti įmokas į Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, sąskaitą. Įmokos dydis yra 0,8 procento pajamų, gautų iš komercinių audiovizualinių pranešimų, reklamos, abonementinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su radijo ir (ar) televizijos programų transliavimu, retransliavimu, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ir (ar) užsakomosiomis visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugomis. Komisijos finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, tarp jų užmokestis už suteiktas paslaugas, paramos lėšos, leidybinės veiklos pajamos ir kitos teisėtai gaunamos lėšos. Komisijos pajamos, gautos pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 16 dalį ir įmokėtos į valstybės biudžetą, gali būti naudojamos tik Komisijos strateginiame veiklos plane numatytoms ir įgyvendinamoms programoms finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

4. Komisija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Komisijos buveinė yra Vilniuje. Sprendimą dėl Komisijos buveinės pakeitimo priima Seimas.

6. Komisijos savininkė yra valstybė. Komisijos savininko teises ir pareigas, nustatytas teisės aktuose, įgyvendina Seimas.

7. Komisijos nuostatai keičiami ir (ar) pildomi Seimo nutarimu.

8. Komisijos vieši pranešimai skelbiami Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Komisijos veiklos tikslai:

9.1. dalyvauti formuojant Lietuvos audiovizualinę politiką;

9.2. pagal kompetenciją užtikrinti neskelbtinos informacijos ir neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančios viešosios informacijos kontrolę radijo, televizijos programose, kataloguose ir atskirose programose;

9.3. užtikrinti radijo ir (ar) televizijos programų sandaros ir turinio, komercinių audiovizualinių pranešimų ir reklamos atitiktį įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams;

9.4. vykdyti radijo, televizijos programų transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimą;

9.5. vykdyti licencijuojamos ir nelicencijuojamos radijo ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo reguliavimą ir priežiūrą;

9.6. pagal kompetenciją vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą su Europos Sąjungos institucijomis, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir jų institucijomis, laikydamasi Europos Sąjungos teisės aktų ir tarpusavio susitarimų, taip pat su užsienio valstybių transliavimo, retransliavimo veiklos, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo veiklos reguliavimo ir priežiūros institucijomis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

10. Siekdama šių nuostatų 9.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Komisija atlieka šias funkcijas:

10.1. kartu su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba rengia ir tvirtina radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą;

10.2. teikia siūlymus dėl radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų su šia veikla susijusių teisės aktų projektų rengimo;

10.3. kaupia aktualią informaciją apie radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, kitus asmenis, teikiančius Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjus, analizuoja jų veiklą ir skelbia informaciją apie jų dalyvius, rengia informacinę ir metodinę medžiagą šiais klausimais;

10.4. kas 2 metus parengia ir pateikia Seimui analitinę apžvalgą apie Lietuvos audiovizualinės politikos įgyvendinimą, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų raidą, pateikia statistinius duomenis apie visų Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo 38 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas, taip pat nurodo priežastis, trukdančias įgyvendinti šias nuostatas, ir priemones, kurių imtasi ar numatoma imtis trūkumams pašalinti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

11. Siekdama šių nuostatų 9.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Komisija atlieka šias funkcijas:

11.1. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinamos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos;

11.2. prižiūri, kaip radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai laikosi Visuomenės informavimo įstatymo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo;

11.3. gavusi motyvuotą prašymą Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytu pagrindu arba atlikusi tyrimą, arba Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 4, 7, 8 punktuose nurodytais atvejais remdamasi žurnalistų etikos inspektoriaus išvada, arba vadovaudamasi ekspertų išvadomis, Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais priima sprendimą dėl Visuomenės informavimo įstatyme nustatytų objektyviai būtinų poveikio priemonių taikymo;

11.4. Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka sustabdo užsienio valstybių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų parengtų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

11.5. radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjams, pažeidusiems neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimus radijo ir (ar) televizijos programose, atskirose programose, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų kataloguose, taiko Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytas poveikio priemones;

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

11.6. prižiūri, kaip radijo, televizijos programose ar atskirose programose laikomasi Lietuvos Respublikos teismų įstatyme ir kituose procesą teismuose reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų, taikomų techninių priemonių panaudojimo teismo posėdyje rezultatų naudojimui, ir taiko administracinę atsakomybę už nustatytų reikalavimų nesilaikymą;

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

11.7. taiko administracinę atsakomybę už Komisijos nario, Komisijos administracijos valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, garbės ir orumo pažeminimą, reiškiamą per radijo, televizijos programas ar atskiras programas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

12. Siekdama šių nuostatų 9.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Komisija atlieka šias funkcijas:

12.1. nustato įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, keliamų radijo ir (ar) televizijos programų sandarai ir turiniui, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarką, pagal kompetenciją priima kitus įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus dėl Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų įgyvendinimo;

12.2. prižiūri, kaip televizijos programų transliuotojai, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai laikosi Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių apimties transliuojamose televizijos programose ir kataloguose, teisės rodyti programas apie visuomenei reikšmingus įvykius, Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio 1, 3, 5, 6, 10, 11 dalyse nustatytų reikalavimų, keliamų televizijos reklamai ir komerciniams audiovizualiniams pranešimams, Visuomenės informavimo įstatymo 40 straipsnyje nustatytų reikalavimų, keliamų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimui, Visuomenės informavimo įstatymo 401 straipsnyje nustatytų reikalavimų, keliamų prekių rodymui programose.

13. Siekdama šių nuostatų 9.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Komisija atlieka šias funkcijas:

13.1. teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai tvirtinti Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisykles ir metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą (toliau – metinė įmoka) dydžio nustatymo tvarkos aprašą;

13.2. Visuomenės informavimo įstatyme ir Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka skelbia ir vykdo konkursus transliavimo licencijoms ir (ar) retransliuojamo turinio licencijoms gauti, nustato šių konkursų ir licencijų sąlygas, išduoda licencijas, keičia licencijų sąlygas;

13.3. prižiūri, kaip radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai laikosi prisiimtų įsipareigojimų, licencijų sąlygų ir Komisijos sprendimų.

14. Siekdama šių nuostatų 9.5 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, Komisija atlieka šias funkcijas:

14.1. metinės įmokos dydžio nustatymo tvarkos apraše nustatytais atvejais kreipiasi į Vyriausybės įgaliotą instituciją dėl metinės įmokos dydžio nustatymo ir (ar) pakeitimo konkrečiam asmeniui;

14.2. tvirtina taisykles dėl retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, televizijos programų paketų sudarymo ir nustato reikalavimus retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, vykdomai programų parinkimo, teikimo skleisti ir skleidimo visuomenei veiklai ir prižiūri, kaip laikomasi šių reikalavimų;

14.3. pagal Komisijos nustatytą tvarką nagrinėja vartotojų skundus dėl radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, taip pat dėl kitų asmenų, teikiančių vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos;

14.4. prižiūri, kaip transliuotojai, retransliuotojai, kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai laikosi Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių, Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų dėl retransliuojamų, platinamų internete radijo ir (ar) televizijos programų arba atskirų programų parinkimo, teikimo skleisti ir skleidimo, kitų teisės aktų reikalavimų dėl viešosios informacijos turinio ir jos skleidimo, Komisijos patvirtintų taisyklių dėl televizijos programų paketų sudarymo ir sprendimų, licencijų sąlygų, ir atlieka elektroninių ryšių tinklais retransliuojamų audiovizualinių kūrinių, radijo ir (ar) televizijos programų stebėseną;

14.5. kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl neteisėtai vykdomos transliavimo, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo arba televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos, taip pat dėl neteisėtai vykdomo radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo nutraukimo;

14.6. radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams, retransliuotojams, kitiems asmenims, teikiantiems Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjams, pažeidusiems Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus, transliavimo licencijų ir leidimų, retransliuojamo turinio licencijų reikalavimus, nevykdantiems Komisijos sprendimų ar įpareigojimų, taip pat nepranešusiems apie pradėtą vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos vykdymą taiko Visuomenės informavimo įstatyme, Administracinių nusižengimų kodekse nustatytas poveikio priemones;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

14.7. atlikusi tyrimą ir nustačiusi, kad asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, pradėjo vykdyti šią veiklą nepranešę Komisijai Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, duoda privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, naudojamą vykdant veiklą, apie kurią Komisijai nebuvo pranešta, arba panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti ir (arba) nurodymus tinklo paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti informaciją, naudojamą vykdant veiklą, apie kurią nebuvo pranešta teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

15. Siekdama šių nuostatų 9.6 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, Komisija atlieka šias funkcijas:

15.1. konsultuojasi ir keičiasi informacija su kompetentingomis užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis dėl radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų, jų veiklos reguliavimo ir kontrolės;

15.2. bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir užsienio valstybių tokias pačias funkcijas atliekančiomis institucijomis, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose;

15.3. dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, palaiko tiesioginius ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis.

16. Komisija atlieka ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

17. Komisija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi šias teises:

17.1. neatlygintinai gauti iš radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, Vyriausybės ar ministerijų sudarytų komisijų, kitų juridinių asmenų informaciją, taip pat ir tokią, kuri sudaro komercinę paslaptį, reikalingą Komisijos funkcijoms atlikti;

17.2. gauti iš radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, Vyriausybės ar ministerijų sudarytų komisijų, kitų asmenų dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Komisijos kompetencijai priskirtų atitinkamų įstatymų pažeidimų tyrimams atlikti;

17.3. pasitelkti policiją, atliekant patikrinimus dėl galimai neteisėtai vykdomos transliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklos, neteisėtai ir (ar) pažeidžiant retransliuojamoms, platinamoms internete programoms teisės aktuose nustatytus reikalavimus vykdomo radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo ir (ar) platinimo internete;

17.4. radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų programų stebėsenos tikslais stebėti radijo ir (ar) televizijos programas ar atskiras programas prijungiant galinius įrenginius ir (ar) kitas technines priemones, skirtas radijo ir (ar) televizijos programoms ar atskiroms programoms stebėti ir fiksuoti, prie elektroninių ryšių tinklų, įskaitant ir apsaugotuosius sąlygine prieiga, kuriais transliuojamos, retransliuojamos ir (ar) platinamos internete radijo ir (ar) televizijos programos, ir (ar) teikiamos užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos;

17.5. gavusi teismo leidimą, atlikti patikrinimus vietoje;

17.6. kreiptis dėl išvadų į žurnalistų etikos inspektorių dėl viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuri daro neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi, kategorijai, jeigu Komisijos nariams kyla abejonių vertinant viešosios informacijos žalą nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi arba tokios viešosios informacijos vertinimas reikalauja specialių žinių;

17.7. sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktams rengti ar kitiems Komisijos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų institucijų (suderinus su jų vadovais) specialistus;

17.8. organizuoti pasitarimus, konferencijas ir kitus renginius;

17.9. pagal kompetenciją, vadovaudamasi 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, dalyvauti kuriant ir vykdant šiuo reglamentu nustatytą bendradarbiavimo sistemą;

17.10. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, turėti ir įgyti kitokių civilinių teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems nuostatams ir Komisijos veiklos tikslams;

17.11. turėti kitas Visuomenės informavimo įstatymo, tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių transliavimo ir retransliavimo veiklą, 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo ir kitų teisės aktų nustatytas teises.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS, KOMISIJOS PIRMININKO, PIRMININKO  PAVADUOTOJO IR KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

 

18. Komisiją sudaro 11 narių: du narius skiria Respublikos Prezidentas, tris narius (vieną – iš opozicinių frakcijų) – Seimas Kultūros komiteto teikimu, tris narius – Lietuvos meno kūrėjų asociacija, vieną narį – Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, vieną narį – Lietuvos žurnalistų sąjunga, vieną narį – Lietuvos žurnalistų draugija.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-110, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29235

 

19. Komisijos nariu gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų patirtį audiovizualinės politikos, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo veiklos srityse, profesinės ar akademinės patirties visuomenės informavimo, švietimo, kultūros, mokslo ar žmogaus teisių srityse. Komisijos nariui taikomi tokie patys kaip ir valstybės tarnautojams Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) nustatyti kriterijai, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.

20. Komisijos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės nariai, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, asmenys, susiję su radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojais, retransliuotojais, kitais asmenimis, teikiančiais Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjais darbo, autorinių sutarčių ar kitais sutartiniais santykiais, taip pat radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų dalyviai, juos skiriančių institucijų ar organizacijų vadovai, Komisijos administracijos darbuotojai. Komisijos nariu negali būti asmuo, kuris mažiau kaip prieš vienus metus ėjo pareigas reguliuojamų sektorių įmonių ar organizacijų valdymo organuose ir (ar) gali tose įmonėse ar organizacijose turėti interesų, taip pat asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, yra susiję su radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojais, retransliuotojais, kitais asmenimis, teikiančiais Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjais darbo, autorinių sutarčių ar kitais sutartiniais santykiais ir yra radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų dalyviai.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

21. Politinių partijų nariai, paskirti į Komisiją, sustabdo savo narystę politinėje partijoje ir dalyvavimą jos veikloje iki savo kadencijos Komisijoje pabaigos.

22. Komisijos nariai skiriami ketverių metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Likus ne mažiau kaip 60 dienų iki Komisijos kadencijos pabaigos, Komisija kreipiasi į Komisijos narius skiriančias institucijas ar organizacijas dėl naujų narių skyrimo.

23. Iš naujo skiriama Komisija savo veiklą pradeda, kai yra paskirti visi Komisijos nariai.

24. Komisijos nario darbo Komisijoje teisinis pagrindas yra jį paskyrusios institucijos (institucijų) ar organizacijos (organizacijų) priimtas sprendimas.

25. Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir nariams taikomos Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme (toliau – Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas) nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. Kai Komisijos narys dirba ne visą darbo dieną, už darbą atliekant Komisijos nario pareigas jam apmokama atsižvelgiant į faktiškai dirbtą darbo laiką, kuris apskaičiuojamas Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka.

26. Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir nariams kiekvienų metų pabaigoje už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis gali būti išmokama ne didesnė už Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytą jų pareiginę algą vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant Komisijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jeigu Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar narys Komisijoje nėra išdirbę visų metų, priemokos dydis perskaičiuojamas proporcingai turimoms darbo užmokesčio lėšoms ir tais metais dirbtam laikui.

27. Komisijos pirmininko pavaduotojui ir nariams vienkartines priemokas skiria Komisijos pirmininkas. Priemokų skyrimas įforminamas Komisijos pirmininko įsakymu.

28. Komisijos pirmininkui vienkartines priemokas skiria Komisija Komisijos pirmininko pavaduotojo teikimu. Komisijoje svarstant vienkartinės priemokos skyrimo Komisijos pirmininkui klausimą, Komisijos pirmininkas nedalyvauja. Įsakymą dėl priemokos skyrimo Komisijos pirmininkui pasirašo Komisijos pirmininko pavaduotojas.

29. Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta pasibaigus jo kadencijai. Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko, kai:

29.1. jis atsistatydina;

29.2. jis be pateisinamos priežasties daugiau kaip keturis mėnesius iš eilės nedalyvauja Komisijos posėdžiuose;

29.3. jam yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis;

29.4. jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

29.5. jis teismo pripažįstamas neveiksniu tam tikroje srityje;

29.6. jis dėl sveikatos būklės negali eiti pareigų;

29.7. jis miršta;

29.8. Komisijos narį atšaukia jį paskyrusi organizacija ar institucija po to, kai į ją kreipiasi Komisija, ne mažesne kaip 2/3 visų Komisijos narių balsų dauguma pripažinusi, kad Komisijos narys padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą:

29.8.1. savo veiksmais, susijusiais su Komisijos nario pareigų atlikimu, diskreditavo Komisiją, pažemino žmogaus orumą ar atliko kitus veiksmus, tiesiogiai pažeidžiančius žmonių konstitucines teises;

29.8.2. atskleidė valstybės, tarnybos ar radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojų komercinę paslaptį;

29.8.3. piktnaudžiavo Komisijos nario pareigomis ir (ar) šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

29.8.4. dalyvavo su Komisijos nario pareigomis nesuderinamoje veikloje arba paaiškėjo, kad neatitinka šių nuostatų 19 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų;

29.8.5. be pateisinamos priežasties nedalyvavo daugiau kaip trijuose Komisijos posėdžiuose (pasitarimuose) per kalendorinius metus;

29.8.6. buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių toksinių medžiagų, atlikdamas Komisijos nario pareigas;

29.9. neteko galios nuo 2018-12-19.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

30. Tais atvejais, kai Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko šių nuostatų 29 punkte numatytais pagrindais, Komisija kreipiasi į instituciją ar organizaciją, paskyrusią Komisijos narį, kurio įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko, prašydama paskirti naują Komisijos narį iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas Komisijos narys, kurio įgaliojimai nutrūko anksčiau laiko, pabaigos.

31. Informacija apie Komisijos sudėtį ir jos pasikeitimus skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

32. Komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Seimo Kultūros komiteto teikimu iš Komisijos narių ketverių metų kadencijai skiria ir atleidžia Seimas. Kol Komisijos pirmininkas nėra paskirtas, jo pareigas eina vyriausias pagal amžių Komisijos narys. Asmuo negali būti Komisijos pirmininku ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-110, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29235

 

33. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas negali dirbti verslo, komercijos ar kitokiose įstaigose, įmonėse ar organizacijose, negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus darbo užmokestį, nustatytą pagal einamas pareigas, ir užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą ir autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą, nesusijusią su radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojais, retransliuotojais, kitais asmenimis, teikiančiais Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjais ir (ar) jų dalyviais. Apribojimas, kad Komisijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus darbo užmokestį Komisijoje, nustatytą pagal einamas pareigas, ir užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą ir autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą, nesusijusią su radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojais, retransliuotojais, kitais asmenimis, teikiančiais Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjais ir (ar) jų dalyviais, netaikomas, kai Komisijos pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas įgyvendina turtines autoriaus teises, atsiradusias iki jų paskyrimo Komisijos pirmininku ar pirmininko pavaduotoju.

34. Komisija, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

35. Komisijos veikla organizuojama vadovaujantis Komisijos pirmininko patvirtintais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, tvirtinama Vyriausybės nutarimu, kitais planavimo dokumentais. Komisijos strateginiai veiklos planai skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

36. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

37. Komisijos veiklos forma – posėdžiai, pasitarimai.

38. Komisijos posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį šaukia Komisijos pirmininkas savo iniciatyva arba ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių prašymu. Informacija apie numatomus posėdžius ir jų darbotvarkė skelbiama Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka. Komisijos pasitarimų organizavimo tvarka nustatoma Komisijos darbo reglamente.

39. Komisijos priimamų norminių teisės aktų projektai skelbiami Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje viešosioms konsultacijoms, kad suinteresuoti asmenys galėtų per Komisijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 kalendorinių dienų, pareikšti dėl jų pastabas ir pateikti pasiūlymus. Viešųjų konsultacijų vykdymo tvarką nustato Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

40. Komisijos posėdžiai yra vieši. Komisijos posėdis ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma gali būti paskelbtas uždaru, kai reikia apsaugoti asmens privataus gyvenimo slaptumą ar jo nuosavybę, taip pat jeigu viešas nagrinėjimas gali atskleisti valstybės, profesines ar komercines paslaptis.

41. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba kitas Komisijos pirmininko įgaliotas asmuo.

42. Komisija posėdžiuose priima sprendimus. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta visų Komisijos narių balsų dauguma, išskyrus šių nuostatų 43 punkte nustatytus atvejus.

43. Komisijos sprendimai išduoti licenciją, atsisakyti ją išduoti, taip pat dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir Visuomenės informavimo įstatyme numatytų nuobaudų skyrimo, konkursų sąlygų ir rezultatų, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo panaikinimo priimami ne mažesne kaip 2/3 visų Komisijos narių balsų dauguma.

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-2595, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19510

 

44. Komisijos sprendimus pasirašo Komisijos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas, kai Komisijos pirmininkas yra laikinai išvykęs į užsienį arba dėl ligos laikinai negali eiti savo pareigų. Komisijos sprendimai, kurie yra norminiai teisės aktai, skelbiami Teisės aktų registre. Komisijos sprendimai, kurie yra norminiai teisės aktai, įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiuose sprendimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Kiti Komisijos priimti individualūs teisės aktai skelbiami Komisijos interneto svetainėje ir įsigalioja jų paskelbimo dieną, jeigu juose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

45. Komisijos sprendimai radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojams, retransliuotojams, kitiems asmenims, teikiantiems Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjams yra privalomi, juos šie asmenys gali skųsti teismui per 30 dienų nuo Komisijos sprendimų įsigaliojimo dienos.

46. Komisijos darbo tvarką, posėdžių, pasitarimų organizavimo ir vedimo tvarką, jų periodiškumą, sprendimų priėmimo tvarką nustato Komisijos darbo reglamentas. Komisijos nariai ir Komisijos administracija privalo laikytis šių nuostatų ir Komisijos darbo reglamento.

47. Jeigu Komisijos posėdyje sprendžiamas klausimas susijęs su Komisijos nario privačiais interesais, galinčiais sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, šis narys prieš svarstymą apie tai raštu praneša Komisijai ir nusišalina nuo šio klausimo svarstymo.

48. Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos narys negali įgalioti kito asmens balsuoti už jį. Komisijos nariams ir Komisijos administracijos darbuotojams draudžiama paviešinti per uždarą posėdį svarstytą medžiagą. Komisijos nariams ir administracijai draudžiama platinti informaciją, kuri yra radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų komercinė paslaptis, ar duomenis, kurių apsauga numatyta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

49. Komisijos pirmininkas:

49.1. vadovauja Komisijos ir Komisijos administracijos darbui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

49.2. atstovauja Komisijai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

49.3. Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Komisijos posėdžius, pasitarimus ir jiems vadovauja;

49.4. Komisijos vardu pasirašo Komisijos priimtus sprendimus, nutarimus, kitus dokumentus;

49.5. tvirtina Komisijos administracijos struktūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

49.6. tvirtina Komisijos administracijos padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus;

49.7. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Komisijos administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

49.8. tvirtina Komisijos strateginį veiklos planą;

49.9. Komisijos vardu sudaro sutartis, kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

49.10. kiekvienais metais parengia planuojamų Komisijos metinių pajamų ir išlaidų sąmatą, pateikia ją svarstyti ir tvirtinti Komisijai;

49.11. disponuoja Komisijai skirtomis lėšomis pagal patvirtintą sąmatą;

49.12. organizuoja iš valstybės biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą;

49.13. kiekvienais metais organizuoja praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinio nepriklausomą auditą;

49.14. kiekvienais metais iki kovo 1 dienos parengia ir pateikia Komisijai svarstyti praėjusių metų Komisijos veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita;

49.15. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

49.16. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, šių nuostatų ir Komisijos jam pavestas funkcijas.

50. Jeigu Komisijos pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, jo funkcijas atlieka pirmininko pavaduotojas.

51. Komisijos pirmininko pavaduotojas:

51.1. Komisijos pirmininko jam nustatytose administravimo srityse atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

51.2. padeda Komisijos pirmininkui nustatyti ir įgyvendinti Komisijos strateginius tikslus;

51.3. pagal Komisijos pirmininko nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja Komisijos administracijos padalinių veiklą;

51.4. atlieka kitas Komisijos pirmininko pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS ADMINISTRACIJA

 

52. Komisijos veiklą užtikrina Komisijos administracija.

53. Komisijos administracijos struktūrą tvirtina Komisijos pirmininkas.

54. Komisijos administracijos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių nustato Seimo valdyba.

55. Komisijos administracijos veikla organizuojama pagal Komisijos darbo reglamentą.

56. Komisijos administracija atlieka šias pagrindines funkcijas:

56.1. rengia Komisijai pasiūlymus jos kompetencijai priskirtais klausimais;

56.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinami Komisijos priimti sprendimai;

56.3. rengia Komisijos sprendimų projektus;

56.4. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

57. Komisijos administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, priėmimo į pareigas tvarką, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas, tarnybinių atlyginimų koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas.

58. Komisijos administracijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas turi teisę pavesti organizuoti ir koordinuoti Komisijos administracijos veiklą Komisijos administracijos valstybės tarnautojui arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

62. Komisija kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos pateikia Seimui praėjusių metų Komisijos veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita. Šias ataskaitas išklauso Seimo Kultūros komitetas.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-110, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29235

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

63. Neteko galios nuo 2018-12-19.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

64. Neteko galios nuo 2018-12-19.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

VIII SKYRIUS

KOMISIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

65. Komisijos finansinį ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Komisijos vidaus auditą atlieka Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Komisijos finansų kontrolę atlieka Komisijos pirmininko paskirti Komisijos administracijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

 

67. Komisijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Komisijos pirmininkas.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Komisija gali būti reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, tvarka ir sąlygomis.

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XII-2595, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19510

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-110, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-21, i. k. 2016-29235

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Nutarimas

Nr. XIII-1771, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20678

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. XII-189 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo