Suvestinė redakcija nuo 2020-10-08 iki 2022-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 54-1048, i. k. 0931010ISTA000I-270

 

Nauja redakcija nuo 2018-06-01:

Nr. XIII-1128, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07480

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS

Įstatymas

 

1993 m. spalio 12 d. Nr. I-270

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato oficialiosios statistikos organizavimo tvarką, oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų teises, funkcijas, respondentų ir oficialiosios statistikos vartotojų teises ir pareigas, statistinių duomenų ir statistinės informacijos teikimo, naudojimo ir apsaugos tvarką, taip pat atsakomybę už šio įstatymo pažeidimus.

2. Šis įstatymas taikomas oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, respondentams, oficialiosios statistikos vartotojams.

3. Šis įstatymas netaikomas įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ar kitiems asmenims atliekant statistinius tyrimus, neįtrauktus į Oficialiosios statistikos programą.

4. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Administraciniai duomenys – duomenys valstybės ir žinybiniuose registruose (toliau – registrai), valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir Lietuvos banko informacinėse sistemose (toliau – informacinės sistemos) ir dokumentuose, kurie naudojami viešajam administravimui.

2. Europos statistika – Europos Sąjungos veiklai vykdyti reikalinga statistinė informacija, kuri apibrėžiama Europos statistikos programoje.

3. Europos statistikos programa – Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos sprendimu priimtas dokumentas, kuriuo nustatoma Europos statistikos rengimo, tobulinimo ir sklaidos sistema, pagrindinės sritys ir tikslai.

4. Klausėjas iš respondentų statistinius duomenis apklausos būdu renkantis fizinis asmuo.

5. Konfidencialūs statistiniai duomenys – statistiniai duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai arba netiesiogiai atpažinti statistinio stebėjimo vienetą ir atskleisti jo duomenis.

6. Netiesioginis atpažinimas – statistinio stebėjimo vieneto atpažinimas bet kokiu būdu, išskyrus tiesioginį atpažinimą.

7. Oficialioji statistika – statistinių tyrimų, atliekamų pagal Oficialiosios statistikos programą, sistema, kurios tikslas – tenkinti visuomenės reikmes ir viešojo administravimo poreikius.

8. Oficialiosios statistikos portalas – interneto svetainė, kurioje suteikiama daugiafunkcė prieiga prie oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų rengiamos statistinės informacijos.

9. Oficialiosios statistikos programa Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko valdybos nutarimais, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme įtvirtintomis statistikos sritimis, oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms pavedamų atlikti visuomenės reikmėms ir viešajam administravimui reikalingų statistinių tyrimų metinis sąrašas.

10. Oficialiosios statistikos vartotojas fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, naudojantys pagal Oficialiosios statistikos programą parengtą statistinę informaciją.

11. Respondentas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, užsienio įmonės filialas, registruotas Lietuvoje, kita organizacija ar jų padalinys, teikiantys ar privalantys teikti statistinius duomenis oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms.

12. Statistikos darbas – statistinių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė, statistinės informacijos rengimas, statistinės informacijos ir nekonfidencialių statistinių duomenų sklaida, taip pat šių oficialiosios statistikos procesų arba oficialiosios statistikos metodų tobulinimas.

13. Statistinė informacija – informacija, parengta apdorojus ir (arba) apibendrinus statistinius duomenis.

14. Statistinės informacijos ir nekonfidencialių statistinių duomenų sklaida (toliau – sklaida) – veikla, kai oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos skelbia, teikia ir platina statistinę informaciją ir nekonfidencialius statistinius duomenis oficialiosios statistikos vartotojams.

15. Statistiniai duomenys – statistinio stebėjimo vieneto ir administraciniai duomenys statistinei informacijai rengti.

16. Statistinio stebėjimo vienetas – tiriamosios visumos vienetas (namų ūkis, fizinis asmuo, juridinis asmuo, užsienio įmonės filialas, registruotas Lietuvoje, įmonių grupė ar jos dalis arba kita organizacija ar jų padalinys ir pan.), turintis statistinio tyrimo metu tiriamus požymius.

17. Statistinis formuliaras – statistiniams duomenims įrašyti ir elektroniniu būdu teikti naudojamas oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos patvirtintas ir oficialiai paskelbtas dokumento blankas su informacija apie statistinį tyrimą ir paaiškinimais, kaip pildyti šį blanką.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

18. Statistinis tyrimas – statistiniais metodais atliekamas statistikos darbas.

19. Statistinių duomenų naudojimas tik oficialiosios statistikos tikslams – statistinių duomenų naudojimas išimtinai statistinei informacijai pagal Oficialiosios statistikos programą rengti, šios statistinės informacijos ir jai rengti reikalingų statistinių duomenų kokybei užtikrinti.

20. Tiesioginis atpažinimas – statistinio stebėjimo vieneto atpažinimas pagal jo pavadinimą arba adresą, arba viešai prieinamą identifikavimo kodą, arba vardą, pavardę ar asmens kodą.

21. Visuotinis surašymas – valstybės mastu atliekamas statistinis tyrimas, kuriuo siekiama surinkti išsamius statistinius duomenis apie visus Lietuvos Respublikos statistinio stebėjimo vienetus.

22. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2365, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12389

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

3 straipsnis. Oficialiosios statistikos organizavimo principai

1. Oficialiosios statistikos organizavimas grindžiamas:

1) profesinio nepriklausomumo principu. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengdamos ir skleisdamos statistinę informaciją, yra nepriklausomos nuo kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, politinių partijų, taip pat nuo kitų asmenų;

2) nešališkumo ir objektyvumo principu. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos rengia ir skleidžia statistinę informaciją objektyviai, profesionaliai ir skaidriai, visiems respondentams ir oficialiosios statistikos vartotojams užtikrindamos nešališkumą;

3) kokybės principu. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos taiko šiuos statistinės informacijos kokybės vertinimo kriterijus: reikalingumo, patikimumo ir tikslumo, savalaikiškumo ir punktualumo, prieinamumo ir aiškumo, palyginamumo, suderinamumo, kaip jie apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnyje;

4) statistinių duomenų konfidencialumo principu. Konfidencialūs statistiniai duomenys naudojami tik oficialiosios statistikos tikslams, išskyrus Europos Sąjungos teisės aktų ir šio įstatymo nustatytas išimtis;

5) išteklių adekvatumo ir ekonomiškumo principu. Siekiant nedidinti respondentams statistinės atskaitomybės naštos, oficialiosios statistikos rengimo sąnaudos turi būti proporcingos rezultatų svarbai ir siekiamai naudai.

2. Siekdamos užtikrinti visuomenės pasitikėjimą oficialiąja statistika, oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos vadovaujasi Europos statistikos praktikos kodekso principais, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 11 straipsnyje.

3. Šiame straipsnyje nurodytus principus Lietuvos bankas, vykdydamas Oficialiosios statistikos programos II dalies nuostatas, taiko taip, kaip Europos centrinių bankų sistemos vykdomo Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos principus taiko Europos Centrinis Bankas, ir taip, kaip nurodyta 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos su visais pakeitimais 3a straipsnyje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

II SKYRIUS

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS ORGANIZAVIMAS

 

4 straipsnis. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos

1. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos:

1) Lietuvos statistikos departamentas;

2) Lietuvos bankas;

3) kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurioms oficialiosios statistikos rengimo funkcija priskirta teisės aktuose, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, kurioms oficialiosios statistikos rengimo funkcija priskirta Lietuvos Respublikos įstatymuose, o pavedimai rengti konkrečios srities statistinę informaciją nustatyti Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, jeigu jų atliekami statistiniai tyrimai yra įtraukti į Oficialiosios statistikos programos I dalį (toliau – kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos).

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

2. Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengiančios Europos statistiką, nurodytą Europos statistikos programoje, priklauso Europos statistikos sistemai ir bendradarbiauja rengdamos, tobulindamos ir skleisdamos šią statistiką.

3. Įgyvendindamas Oficialiosios statistikos programą ir vadovaudamasis šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Lietuvos statistikos departamentas bendradarbiauja su Lietuvos banku, vykdančiu Reglamente (EB) Nr. 2533/98 nustatytas funkcijas.

 

5 straipsnis. Oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų teisės

1. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, vykdydamos Oficialiosios statistikos programą, turi teisę:

1) neatlygintinai gauti iš šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytų oficialiosios statistikos šaltinių reikalingus statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis, ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, taip pat juos jungti su kitais statistiniais duomenimis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2365, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12389

 

2) pasirinkti statistinių duomenų rinkimo būdą;

3) naudoti konkrečiam statistiniam tyrimui asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis, kurie panaudoti turi būti nedelsiant pakeisti taip, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenys, reikalingi statistiniams duomenims jungti, palyginti ir jų kokybei užtikrinti. Asmens duomenys, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenys, nebereikalingi statistiniams duomenims jungti, palyginti ir jų kokybei užtikrinti, nedelsiant pakeičiami taip, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2365, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12389

 

4) naudoti fizinių ir (arba) juridinių asmenų kodus iš skirtingų oficialiosios statistikos duomenų šaltinių gautiems statistiniams duomenims jungti;

5) tikrinti, ar respondentų pateikti statistiniai duomenys yra teisingi, taisyti ir (arba) patikslinti pateiktus klaidingus ir (arba) netikslius statistinius duomenis, jeigu respondentai jų neištaiso ir (arba) nepatikslina šio įstatymo 17 straipsnio 2 punkte nustatyta tvarka;

6) nustatyti trūkstamus statistinius duomenis, taikydamos statistinius metodus ir naudodamosi oficialiosios statistikos duomenų šaltiniais;

7) statistinių duomenų ir (arba) statistinės informacijos patikimumui vertinti reikiamais atvejais kviesti ekspertus;

8) statistiniams tyrimams atlikti reikiamais atvejais pasitelkti klausėjus;

9) teikti viena kitai statistinius duomenis ir statistinę informaciją;

10) atlikti statistinius namų ūkių (gyventojų) tyrimus respondentų savanoriškumo pagrindu;

11) neatlygintinai gauti fizinių ir (arba) juridinių asmenų kontaktinius duomenis (adresus, fiksuotojo ir mobiliojo ryšio telefono numerius, elektroninio pašto adresus) statistiniams tyrimams atlikti. Šiame punkte nurodytiems kontaktiniams duomenims taikomos šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytos statistinių duomenų ir statistinės informacijos apsaugos priemonės;

12) naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių oficialiąją statistiką, suteiktomis teisėmis.

2. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos pagal sutartis su oficialiosios statistikos vartotojais gali teikti statistinę informaciją, parengtą kitaip, negu numatyta Oficialiosios statistikos programoje, jeigu tai nepažeidžia šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų oficialiosios statistikos organizavimo principų ir jeigu šie oficialiosios statistikos vartotojai padengia tokios statistinės informacijos rengimo sąnaudas.

3. Oficialiąją statistiką tvarkanti įstaiga turi teisę susipažinti su mokslo tikslais atliktos statistinės analizės, kuriai atlikti statistiniai duomenys gauti iš šios oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos pagal šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytą sutartį, rezultatais.

4. Kai asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos naudoja oficialiosios statistikos tikslams, netaikomos Reglamento (ES) 2016/679 18 ir 21 straipsniuose nurodytos duomenų subjekto teisės. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos gali netaikyti Reglamento (ES) 2016/679 15 ir 16 straipsniuose nurodytų duomenų subjekto teisių, jeigu dėl jų taikymo gali tapti neįmanoma pasiekti konkrečių oficialiosios statistikos tikslų. Šioje dalyje nurodytas nuo Reglamento (ES) 2016/679 nukrypti leidžiančias nuostatas galima taikyti, kai oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos taiko Reglamento (ES) 2016/679 89 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas ir tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2365, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12389

 

6 straipsnis. Lietuvos statistikos departamentas

1. Lietuvos statistikos departamentas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestoje oficialiosios statistikos valdymo srityje, ją įgyvendinanti ir koordinuojanti oficialiosios statistikos rengimą pagal Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatas.

2. Lietuvos statistikos departamentui vadovauja generalinis direktorius. Į Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pareigas gali būti priimamas asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo statistikos srityje, 5 metų vadovaujamo darbo ir 3 metų darbo viešojo administravimo srityje stažą. Jokia valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga, politinė partija, kiti asmenys negali daryti poveikio Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įgaliojimų įgyvendinimui.

3. Lietuvos statistikos departamento generalinis direktorius:

1) atsako už sprendimus dėl procesų, statistinių metodų, standartų ir procedūrų, taip pat už Lietuvos statistikos departamento rengiamą, tobulinamą ir skleidžiamą statistinę informaciją;

2) sprendžia Lietuvos statistikos departamento kompetencijai priskirtus ir visus su Lietuvos statistikos departamento vidaus administravimu susijusius klausimus;

3) skelbia metinę Lietuvos statistikos departamento veiklos ataskaitą;

4) nustato statistinių formuliarų ir metodikų rengimo tvarką, tvirtina gaires, pagal kurias oficialiąją statistiką tvarkančiose įstaigose būtų įgyvendinamos Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatos, ir atsako už šių gairių laikymąsi Lietuvos statistikos departamente;

5) atstovauja Lietuvos statistikos departamentui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, atstovauja Lietuvos statistikos sistemai Europos statistikos sistemoje ir tarptautinėse statistikos organizacijose;

6) atlieka kitas Lietuvos statistikos departamento nuostatuose nustatytas funkcijas.

4. Lietuvos statistikos departamentas atlieka šias funkcijas:

1) rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai tvirtinti Oficialiosios statistikos programos I dalį;

2) rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai tvirtinti Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatų vykdymo ataskaitą;

3) tvirtina ir skelbia Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistinių tyrimų statistinius formuliarus, metodikas, nustato statistinių duomenų pateikimo Lietuvos statistikos departamentui tvarką ir laiką, derina kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų parengtus statistinių tyrimų, vykdomų pagal Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatas, statistinius formuliarus ir metodikas, vykdo statistinius tyrimus;

4) oficialiosios statistikos tikslams nustato statistinio stebėjimo vieneto vykdomos ekonominės veiklos rūšį, institucinį sektorių ir nuosavybės formą, kurie nelaikomi statistiniais duomenimis;

5) koordinuoja kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų veiklą rengiant Europos statistiką, nurodytą Europos statistikos programoje, ir įgyvendinant Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatas bei oficialiosios statistikos organizavimo principus, teikia rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo;

6) steigia Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (toliau – valstybės informacinė sistema), skirtą valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų šaltinių duomenims tvarkyti ir kaupti, taip pat šiems duomenims teikti atliekant valstybės ekonominės ir socialinės raidos stebėseną ir analizę bei užtikrinant efektyvius informacijos mainus, tvirtina šios informacinės sistemos nuostatus;

7) tvarko valstybės informacinėje sistemoje esančią informaciją, duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas, vadovaudamasis valstybės informacinės sistemos nuostatais ir juose nurodytais teisės aktais. Valstybės informacinėje sistemoje esančius tik oficialiosios statistikos tikslams skirtus statistinius duomenis išimtinai tvarko vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 223/2009, Reglamentu (ES) 2016/679, šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiosios statistikos tvarkymą, ir valstybės informacinės sistemos nuostatais;

8) atlieka kitas Lietuvos statistikos departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose oficialiosios statistikos tvarkymą, nustatytas funkcijas.

5. Lietuvos statistikos departamentas, be šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytų teisių, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

1) Oficialiosios statistikos programos I daliai rengti iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų gauti informaciją apie numatomus statistinius tyrimus;

2) iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų gauti informaciją apie Oficialiosios statistikos programos I dalyje nurodytų statistinių tyrimų atlikimą, oficialiosios statistikos organizavimo principų įgyvendinimą ir šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytų gairių laikymąsi;

3) iš kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų gauti informaciją, susijusią su Europos statistikos, nurodytos Europos statistikos programoje, rengimu, tobulinimu ir sklaida;

4) sudaryti su užsienio valstybių nacionalinėmis statistikos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, aukštosiomis mokyklomis ir mokslinių tyrimų institutais dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus;

5) atlikti į Oficialiosios statistikos programos I dalį neįtrauktus užsakomuosius tyrimus, kurių atlikimo sąnaudas padengia užsakovas. Užsakomieji tyrimai gali būti atliekami naudojant valstybės informacinės sistemos duomenis, išskyrus tik oficialiosios statistikos tikslams skirtus statistinius duomenis, ir jeigu šie užsakomieji tyrimai netrukdo atlikti Oficialiosios statistikos programos I dalyje nurodytų statistinių tyrimų;

6) neatlygintinai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas šio straipsnio 4 dalies 6 ir 7 punktuose nurodytoms funkcijoms atlikti;

7) naudotis kitomis Lietuvos statistikos departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose suteiktomis teisėmis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

7 straipsnis. Kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos

1. Kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos Oficialiosios statistikos programos I dalyje nurodytiems statistiniams tyrimams atlikti paskiria asmenis, atsakingus už jų vykdomus statistinius tyrimus.

2. Kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, vykdydamos Oficialiosios statistikos programos I dalyje nurodytus statistinius tyrimus, atlieka šias funkcijas:

1) rengia statistinius formuliarus ir metodikas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka;

2) suderinusios su Lietuvos statistikos departamentu, tvirtina ir skelbia savo atliekamų statistinių tyrimų statistinius formuliarus ir metodikas, nustato statistinių duomenų pateikimo kitai oficialiąją statistiką tvarkančiai įstaigai tvarką ir laiką;

3) atlieka statistinius tyrimus pagal Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatas;

4) siekdamos skleisti statistinę informaciją per oficialiosios statistikos portalą, teikia šią informaciją Lietuvos statistikos departamentui;

5) laikosi Lietuvos statistikos departamento rekomendacijų dėl Oficialiosios statistikos programos I dalies įgyvendinimo ir šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytų Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus tvirtinamų gairių.

 

8 straipsnis. Statistikos taryba

1. Statistikos taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti Lietuvos statistikos departamento patariamoji institucija, nagrinėjanti svarbiausius statistikos organizavimo ir metodologijos klausimus. Ji svarsto klausimus, susijusius su Oficialiosios statistikos programos I dalimi, visuotiniais surašymais ir kitais svarbiais statistiniais tyrimais, statistinės informacijos sklaida ir statistinių duomenų apsauga, rengia išvadas ir teikia siūlymus Lietuvos statistikos departamentui.

2. Statistikos tarybą sudaro deleguoti Lietuvos banko, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, naudojančių ir (arba) tvarkančių oficialiąją statistiką, aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, asociacijų, respondentų ir visuomenės informavimo priemonių atstovai.

3. Statistikos tarybos institucinę ir personalinę sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

 

9 straipsnis. Oficialiosios statistikos programa

1. Oficialiosios statistikos programą sudaro:

1) I dalis, į kurią įtraukiami Lietuvos statistikos departamento, kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų atliekami statistiniai tyrimai. Ją tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministras;

2) II dalis, į kurią įtraukiami Lietuvos banko atliekami statistiniai tyrimai. Ji tvirtinama ir jos vykdymo ataskaita rengiama Lietuvos banko nustatyta tvarka.

2. Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas sudaro tarpusavio susitarimus dėl Oficialiosios statistikos programos įgyvendinimo, dėl Lietuvos banko atliekamų Europos statistikos programos statistinių tyrimų.

3. Oficialiosios statistikos programoje nurodoma:

1) statistinio tyrimo pavadinimas, tikslas, atlikimo periodiškumas, privalomumas;

2) statistinio tyrimo teisinis pagrindas;

3) statistinių duomenų šaltinis;

4) statistinės informacijos paskelbimo laikas ir būdas;

5) už statistinio tyrimo atlikimą atsakinga oficialiąją statistiką tvarkanti įstaiga;

6) statistiniam tyrimui atlikti reikalingos lėšos;

7) kita reikiama informacija apie atliekamus statistinius tyrimus.

4. Oficialiosios statistikos programos I dalies vykdymo ataskaitą tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

10 straipsnis. Oficialiosios statistikos šaltiniai

Oficialiosios statistikos šaltiniai:

1) respondentų teikiami ar iš jų surinkti statistiniai duomenys;

2) administraciniai duomenys;

3) oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų teisėtai gauti juridinių arba fizinių asmenų duomenys, kurie prieinami viešai, ir (arba) juridinių asmenų kaupiami ir tvarkomi duomenys;

4) oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų teisėtai gauti tarptautinių organizacijų statistiniai duomenys.

 

11 straipsnis. Visuotiniai surašymai

1. Lietuvos Respublikoje gali būti atliekami visuotiniai gyventojų, būstų, žemės ūkių ir kiti surašymai.

2. Visuotinis surašymas ir jo tikslas nustatomas Europos Sąjungos teisės aktu, įstatymu arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

3. Visuotinį surašymą organizuoja ir atlieka Lietuvos statistikos departamentas ir (arba) kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos.

4. Lietuvos statistikos departamentas arba kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos gali pasitelkti klausėjus visuotinio surašymo darbams atlikti.

 

III SKYRIUS

STATISTINĖS INFORMACIJOS SKLAIDA IR STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMAS

 

12 straipsnis. Statistinės informacijos sklaida

1. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos pagal savo kompetenciją privalo skelbti statistinę informaciją, parengtą pagal Oficialiosios statistikos programą.

2. Statistinė informacija, parengta pagal Oficialiosios statistikos programą, yra skelbiama taip, kad būtų prieinama visiems oficialiosios statistikos vartotojams vienu metu.

3. Oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų paskelbta arba valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bei kitiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams arba fiziniams asmenims pateikta statistinė informacija turi būti skleidžiama nurodant statistinę informaciją parengusią oficialiąją statistiką tvarkančią įstaigą.

4. Statistiniai duomenys apie statistinio stebėjimo vienetus gali būti skleidžiami viešo naudojimo informacijos rinkmenomis, kurias sudaro nuasmeninti įrašai, parengti taip, kad nebūtų galimas tiesioginis ir netiesioginis atpažinimas.

 

13 straipsnis. Statistinių duomenų ir statistinės informacijos perdavimas

1. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos keičiasi statistiniais duomenimis, reikalingais Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti, siekdamos mažinti statistinės atskaitomybės naštą respondentams.

2. Statistiniai duomenys ir statistinė informacija perduodami Europos Komisijai (Europos Sąjungos statistikos tarnybai – Eurostatui) ir Europos Centriniam Bankui, jeigu tai numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose.

3. Statistiniai duomenys ir statistinė informacija gali būti perduodami Europos Sąjungos valstybių narių statistikos tarnyboms ir nacionaliniams centriniams bankams bei kitoms nacionalinėms statistikos institucijoms Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka.

4. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos sutarčių, sudarytų su aukštosiomis mokyklomis ar mokslinių tyrimų institutais, pagrindu gali teikti statistinius duomenis šių aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų tyrėjams statistinėms analizėms mokslo tikslais atlikti. Statistiniai duomenys turi būti teikiami taip, kad pagal juos nebūtų galimas tiesioginis atpažinimas.

5. Vykdydamos Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis. Lietuvos statistikos departamentas gali teikti šioms tarptautinėms organizacijoms valstybės informacinės sistemos duomenis, išskyrus asmens duomenis, ir statistinę informaciją, nepažeisdamas oficialiosios statistikos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

IV SKYRIUS

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS IR NAUDOJIMAS, STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS APSAUGA

 

14 straipsnis. Statistinių duomenų konfidencialumas ir naudojimas

1. Statistiniai duomenys, gauti iš viešai prieinamų šaltinių, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus prieinami visuomenei, nėra laikomi konfidencialiais.

2. Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.

3. Jeigu Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami kitiems negu oficialiosios statistikos tikslams:

1) kai respondentas raštu leidžia juos skleisti;

2) šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju.

4. Konfidencialiais nelaikomi šie statistinio stebėjimo vieneto (išskyrus namų ūkį, fizinį asmenį) duomenys:

1) kodas;

2) pavadinimas;

3) ekonominės veiklos rūšis;

4) institucinis sektorius;

5) nuosavybės forma.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

15 straipsnis. Statistinių duomenų ir statistinės informacijos apsauga

1. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos privalo imtis organizacinių, technologinių ir techninių priemonių, užtikrinančių statistinių duomenų, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis, ir statistinės informacijos apsaugą, diegti informacines technologijas, užkertančias kelią atsitiktiniam ar neteisėtam jų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, kitokiam neteisėtam jų tvarkymui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2365, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12389

 

2. Pagal šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalį statistinius duomenis gaunančios aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai bei jų tyrėjai turi užtikrinti gautų konfidencialių statistinių duomenų apsaugą nuo jų atskleidimo kitiems asmenims arba neteisėto jų naudojimo arba tvarkymo kitais, šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nenustatytais, tikslais.

 

 

V SKYRIUS

RESPONDENTŲ IR OFICIALIOSIOS STATISTIKOS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16 straipsnis. Respondentų teisės

Respondentai turi teisę:

1) gauti iš oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų informaciją apie teisinį statistinio tyrimo pagrindą, statistinių duomenų naudojimo tikslą, jų pateikimo privalomumą ar savanoriškumą, teisines nepateikimo pasekmes, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;

2) susipažinti su oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų tvarkomais respondentų asmens duomenimis ir kitais apie juos surinktais statistiniais duomenimis, saugomais oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų tvarkomose informacinėse sistemose ir (arba) registruose, ir, pastebėję netikslumų, reikalauti, kad jie būtų ištaisyti, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2365, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12389

 

17 straipsnis. Respondentų pareigos

Respondentai privalo:

1) Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba įstatymais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2365, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12389

 

2) pastebėję, kad oficialiąją statistiką tvarkančiai įstaigai pateikė klaidingus ir (arba) netikslius statistinius duomenis, juos ištaisyti ir (arba) patikslinti. Oficialiąją statistiką tvarkanti įstaiga sudaro respondentams sąlygas ištaisyti ir (arba) patikslinti pateiktus statistinius duomenis ir informuoja juos apie taisymo ir (arba) tikslinimo būdą (būdus);

3) Neteko galios nuo 2020-10-08

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

4) teikdami statistinius duomenis, saugiu elektroniniu parašu arba kitu būdu, leidžiančiu nustatyti juos pateikusio fizinio asmens tapatybę, patvirtinti statistinių duomenų teisingumą arba tai, kad statistiniame formuliare įrašyti statistiniai duomenys atitinka apklausos teiginius, išskyrus atvejus, kai nereikalaujama nurodyti respondento;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

5) sudaryti sąlygas oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų darbuotojams neatlygintinai rinkti viešai prieinamus statistinius duomenis Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti;

6) teikdami statistinius duomenis telefonu, prisistatyti – pasakyti vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei einamas pareigas, jeigu veikiama juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu.

 

18 straipsnis. Oficialiosios statistikos vartotojų teisės ir pareigos

1. Oficialiosios statistikos vartotojai turi teisę:

1) susipažinti su statistinės informacijos rengimo principais, tvarka ir metodais;

2) gauti informaciją apie statistinės informacijos kokybę;

3) teikti siūlymus oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms dėl statistinės informacijos rengimo.

2. Oficialiosios statistikos vartotojai, skleisdami statistinę informaciją, privalo laikytis šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo.

 

VI SKYRIUS

atsakomybė

 

19 straipsnis. Oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybė

1. Oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems leista dirbti su statistiniais duomenimis, privalo užtikrinti konfidencialių statistinių duomenų ir statistinės informacijos apsaugą, raštu įsipareigoja konfidencialius statistinius duomenis saugoti ir naudoti tik oficialiosios statistikos tikslams.

2. Valstybės tarnybos ar darbo santykių nutraukimas neatleidžia asmens nuo įsipareigojimo saugoti konfidencialius statistinius duomenis ir nuo atsakomybės už šių statistinių duomenų atskleidimą.

3. Klausėjas, renkantis statistinius duomenis apklausos būdu, atsako už statistiniame formuliare įrašytų statistinių duomenų teisingumą ir jų atitiktį respondento pateiktiems statistiniams duomenims ir teiginiams.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                     ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

oficialiosios statistikos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759.

Priedo pakeitimai:

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-956, 1995-06-20, Žin., 1995, Nr. 55-1355 (1995-07-05), i. k. 0951010ISTA000I-956

Dėl Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-312, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1542 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-312

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 8, 9, 10, 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1511, 1999-12-23, Žin., 1999, Nr. 114-3299 (1999-12-31), i. k. 0991010ISTAIII-1511

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-774, 2010-04-22, Žin., 2010, Nr. 53-2596 (2010-05-08), i. k. 1101010ISTA00XI-774

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1085, 2010-11-04, Žin., 2010, Nr. 137-6986 (2010-11-23), i. k. 1101010ISTA0XI-1085

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 2, 6, 7, 11, 18 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1128, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07480

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2365, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12389

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 2, 5, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3306, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20891

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 2, 3, 4, 6, 13, 14, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas