Suvestinė redakcija nuo 2018-06-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 1-31, i. k. 1022055ISAK00000373

 

Nauja redakcija nuo 2010-01-01:

Nr. VA-79, 2009-11-06, Žin. 2009, Nr. 136-5967 (2009-11-14), i. k. 1092055ISAK000VA-79

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO IR NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ

 

2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 373

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 34 straipsnio 4 dalimi bei 35 straipsnio 2 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2112; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

T v i r t i n u pridedamas:

1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisykles (toliau – Taisyklės);

2. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos FR0468 formą. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos FR0469 formą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-37

redakcija)

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO IR NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos (toliau – pažyma) išdavimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 34 straipsnio 4 dalies ir 35 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

3. Šios Taisyklės netaikomos tiems Lietuvos gyventojams, kurie individualią veiklą vykdo pagal verslo liudijimus.

4. Nuolatinis ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – gyventojas), pradėjęs vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, apie tai teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI).

 

II. PAŽYMOS IŠDAVIMAS

 

5. Informavus VMI apie savo pradedamą vykdyti individualią veiklą ir VMI įregistravus ją Mokesčių mokėtojų registre, gyventojui parengiama pažyma.

6. Pažymoje VMI turi nurodyti gyventojo vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, vykdomos individualios veiklos rūšies (-ių) pavadinimą (-us), kodą (-us) pagal antros redakcijos Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877, toliau – EVRK 2 red., skelbiamas www.stat.gov.lt/klasifikatoriai), individualios veiklos vykdymo pradžios datą. FR0468 formos pažyma privalo turėti savo numerį ir išdavimo datą.

7. Išduotos pažymos duomenys kartu su kitais gyventojo duomenimis, esančiais registravimo registre, skelbiami e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI (toliau – Mano VMI). Pažymą gyventojas gali atsispausdinti iš Mano VMI.

8. Pažymą gyventojas taip pat gali atsiimti asmeniškai bet kurioje VMI, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, sutikrinus duomenis, grąžinamas pateikėjui.

9. Jei pasikeičia gyventojo vardas, pavardė, veiklos rūšies kodas, tai gyventojo pageidavimu turi būti išduodama nauja pažyma. Naujai išduotos pažymos numeris nesikeičia.

10. Jei dėl pažymos išdavimo į VMI kreipiasi gyventojui atstovaujantis asmuo, tai, pateikdamas laisvos formos prašymą, jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), gyvenamosios vietos adresą Lietuvoje ir telefono numerį. Kartu su prašymu atstovas turi pateikti jam išduotą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kurio kopija lieka VMI, o originalas grąžinamas pateikėjui.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Informacija apie pažymų galiojimo laikotarpius skelbiama Mano VMI.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-37, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 67-3392 (2013-06-26), i. k. 1132055ISAK000VA-37

 

 

FR0468 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.

įsakymu Nr. 373

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. birželio 25 d.

įsakymo Nr. VA-51 redakcija)

 

 

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

PAŽYMA Nr. ________

 

Pažymima, kad _________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

 

nuo ____________ vykdo individualią veiklą:                   

 

(metai, mėnuo, diena)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas)

 

(nuo)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas)

 

(nuo)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas)

 

(nuo)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas)

 

(nuo)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas)

 

(nuo)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas)

 

(nuo)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas)

 

(nuo)

 

 

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

 

Ši pažyma naudojama tik gyventojo pajamų mokesčio mokėjimo tikslais.

 

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“ leidinyje, kurį galite rasti http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb > Leidiniai > Gyventojų pajamų mokestis > Individuali veikla ir verslo liudijimai > Leidinys „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“.

 

Gyventojai, teikiantys keleivių pavėžėjimo paslaugas (EVRK 2 red. 49.39.00), privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už jiems užsienio apmokestinamojo asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, suteiktas naudojimosi mobiliąja aplikacija (pvz., „Uber“), ir kitas (pvz., mokėjimų administravimo) paslaugas.

 

Gyventojai, neįsiregistravę PVM mokėtojais, įprastai nuo įsigytų paslaugų (pvz., Uber) pardavimo PVM sumą apskaičiuoja ir deklaruoja PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (forma FR0608) 19 laukelyje. Ši forma turi būti pateikiama ir apskaičiuotas PVM sumokamas už kiekvieną mėnesį, kurį buvo įsigytos paslaugos. Forma pateikiama ir PVM sumokamas iki kito mėnesio 25 dienos.

 

Turite klausimų? Prašome kreiptis į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882, +370 5 255 3190 arba pateikiant paklausimą prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data:

(data)

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-37, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 67-3392 (2013-06-26), i. k. 1132055ISAK000VA-37

Nr. VA-51, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-25, i. k. 2018-10379

 

 

FR0469 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.

įsakymu Nr. 373

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. birželio 25 d.

įsakymo Nr. VA-51 redakcija)

 

 

 

NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMA / CERTIFICATE OF FIXED BASE REGISTERED BY THE

NON–RESIDENT IN LITHUANIA  Nr. ________

 

 

Pažymima, kad / The presenter

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, identifikacinis numeris / name, surname, number identification)

 

Lietuvoje yra įregistravęs nuolatinę bazę / had a fixed base registered in Lithuania on __________

(įregistravimo data / date of registration)

tokiai veiklai vykdyti / for the following activities

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.* /

code under NACE 2 ed.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas / type of activity)

 

(nuo / from)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.* /

code under NACE 2 ed.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas / type of activity)

 

(nuo / from)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.* /

code under NACE 2 ed.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas / type of activity)

 

(nuo / from)

 

 

 

 

 

(kodas pagal EVRK 2 red.* /

code under NACE 2 ed.*)

 

(veiklos rūšies pavadinimas / type of activity)

 

(nuo / from)

 

* EVRK – 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) / NACE 2 ed. – Many types of business activities (NACE 2 ed.)

 

Ši pažyma naudojama tik pajamų mokesčio mokėjimo tikslais /  This certificate is to be used only for income tax payment purposes

 

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“ leidinyje, kurį galite rasti http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb > Leidiniai > Gyventojų pajamų mokestis > Individuali veikla ir verslo liudijimai > Leidinys „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“. / General information on individual activities is provided in the publication „Characteristics of individual activities performed under an individual activity certificate“, which can be found at http://www.vmi.lt/index.jsp?lang=en > Individuals > Characteristics of individual activities performed under an individual activity certificate.

 

Gyventojai, teikiantys keleivių pavėžėjimo paslaugas (EVRK 2 red. 49.39.00), privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už jiems užsienio apmokestinamojo asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, suteiktas naudojimosi mobiliąja aplikacija (pvz., „Uber“), ir kitas (pvz., mokėjimų administravimo) paslaugas. / Residents providing passenger transfer services  must calculate and pay VAT for the use of mobile applications (e.g. “Uber”) provided by a foreign taxable person who is not resident in the country and other services (such as payment administration).

 

Gyventojai, neįsiregistravę PVM mokėtojais, įprastai nuo įsigytų paslaugų (pvz., Uber) pardavimo PVM sumą apskaičiuoja ir deklaruoja PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (forma FR0608) 19 laukelyje. Ši forma turi būti pateikiama ir apskaičiuotas PVM sumokamas už kiekvieną mėnesį, kurį buvo įsigytos paslaugos. Forma pateikiama ir PVM sumokamas iki kito mėnesio 25 dienos. / Residents who are not registered as VAT payers usually must calculate the amount of VAT for the purchase of service (e.g. “Uber”) and declare in box 19 of the VAT accounting form FR0608. This form must be submitted and the calculated VAT must be paid for each month that the services were purchased. The form must be submitted and VAT must be paid by the 25th day of the next month.

 

Turite klausimų? Prašome kreiptis į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882, +370 5 255 3190 arba pateikiant paklausimą prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI / Do you have any questions? Please contact the Tax Information Center at 1882, +370 5 255 3190 or http://www.vmi.lt/cms/en/electronic-inquiries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data/Date:

(data)

Formos pakeitimai:

Nr. VA-37, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 67-3392 (2013-06-26), i. k. 1132055ISAK000VA-37

Nr. VA-51, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-25, i. k. 2018-10379

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-19, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 27-1011 (2008-03-06), i. k. 1082055ISAK000VA-19

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Pranešimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo veiklos pradžią, šio gyventojo veiklos vykdymo pažymos, taip pat nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos išdavimo taisyklių bei su tuo susijusių formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-79, 2009-11-06, Žin., 2009, Nr. 136-5967 (2009-11-14), i. k. 1092055ISAK000VA-79

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Mokesčių administratoriaus informavimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo pradedamą vykdyti individualią veiklą, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-37, 2013-06-25, Žin., 2013, Nr. 67-3392 (2013-06-26), i. k. 1132055ISAK000VA-37

Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 "Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių", pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-51, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-25, i. k. 2018-10379

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“ pakeitimo