Nutarimas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 85-2144

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

NUTARIMAS

 

1997 m. rugsėjo 12 d. Nr. 991

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO STEIGIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 100-2266; 1997, Nr. 63-1469), Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 46-851; 1997, Nr. 63-1470), įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 893 "Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 75-1948) patvirtintus Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatus ir siekdama užtikrinti, kad hipotekos informacinė sistema pradėtų veikti nuo 1998 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

 

1. Įsteigti Centrinę hipotekos įstaigą, išlaikomą iš Lietuvos valstybės biudžeto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1517, 2010-10-20, Žin., 2010, Nr. 128-6529 (2010-10-30)

 

2. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1517, 2010-10-20, Žin., 2010, Nr. 128-6529 (2010-10-30)

 

3. Perduoti Teisingumo ministerijai valdyti ir naudotis patikėjimo teise kaip valstybės turtą šias negyvenamąsias patalpas:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomas Vilniuje, Tilto g. 17/4, 1926,53 kv. metro negyvenamąsias patalpas (pastate 1C 2/p - 1638,65 kv. metro, pastate 2C 1/p -33,17 kv. metro, pastate 3C 1/p - 130,04 kv. metro, pastate 4C 1/p - 124,07 kv. metro), kurių likutinė vertė - 181427 litai, Centrinei hipotekos įstaigai ir Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriui įkurti;

3.2. Panevėžio miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomas Panevėžyje, Laisvės a. 1, 136,27kv. metro negyvenamąsias patalpas Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriui įkurti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1039, 1998 08 28, Žin., 1998, Nr. 77-2183 (1998 09 02)

 

 

 

Teisingumo ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                 Vytautas Pakalniškis

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                          Vidmantas Žiemelis

 

_______________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1039, 1998 08 28, Žin., 1998, Nr. 77-2183 (1998 09 02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. RUGSĖJO 12 D. NUTARIMO NR. 991 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO STEIGIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1517, 2010-10-20, Žin., 2010, Nr. 128-6529 (2010-10-30)

DĖL ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2010-11-04)

                  aubodi@lrs.lt