Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-08-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 32-890, i. k. 1001010ISTAIII-1605

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TRANSPORTO LENGVATŲ
ĮSTATYMAS

 

2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1605
Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijas, lengvatų rūšis, išlaidų keleiviniam transportui kompensavimą ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką bei šaltinius.

2. Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, numatytos šiame įstatyme, pagal šio įstatymo nuostatas teikiamos važiuojantiems tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais (2 ir 3 klasės sėdimuose vagonuose, kai keleivio kelionės pradinė ir galinė stotys yra Lietuvos Respublikos teritorijoje), reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais:

1) Lietuvos Respublikos piliečiams;

2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams;

3) Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių šeimos nariams, turintiems Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;

4) užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

5) užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.

3. Šiame įstatyme numatytos lengvatos netaikomos važiuojantiesiems tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusais, lengvaisiais automobiliais taksi ir maršrutiniais taksi.

4. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir jų šeimos nariams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose, teikiamos tokios pačios važiavimo keleiviniu transportu lengvatos kaip ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.

5. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1192, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5190 (2002-12-06)

Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)

Nr. XII-900, 2014-05-15, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2014-05567

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-619, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12574

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės piliečio šeimos nariai – sutuoktinis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės piliečio, jo sutuoktinio išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.

2. Keleiviniai traukiniai – Lietuvos vietinio ir tarptautinio susisiekimo traukiniai:

1) vietinio susisiekimo traukiniai – paprastieji ir greitieji keleiviniai traukiniai, kursuojantys Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2) tarptautinio susisiekimo traukiniai – keleiviniai traukiniai, vežantys keleivius į kitas valstybes.

3. Lengvieji automobiliai taksi – motorinės kelių transporto priemonės, skirtos keleiviams ir jų bagažui vežti, turinčios, įskaitant vairuotojo vietą, ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įrengtą taksometrą bei atpažinimo ženklą – plafoną ir atitinkančios lengviesiems automobiliams taksi keliamus techninius reikalavimus. Techninius reikalavimus lengviesiems automobiliams taksi nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

4. Maršrutiniai taksi – autobusai, turintys, įskaitant vairuotojo vietą, nuo 10 iki 17 sėdimų vietų ir atpažinimo ženklą – plafoną, vežantys keleivius tik sėdimose vietose pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, paimantys ir išleidžiantys keleivius stotelėse arba pagal keleivių pageidavimą vietose, kuriose nedraudžia sustoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintos Kelių eismo taisyklės.

5. Reguliaraus susisiekimo laivai ir keltai – vidaus vandenų transporto priemonės, vežančios keleivius miesto, priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais pagal patvirtintą tvarkaraštį.

6. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per dviejų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.

7. Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir jų bagažą.

8. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusai ir troleibusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius miesto maršrutais, kuriuos nustato savivaldybės administracija.

9. Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais maršrutais ne daugiau kaip per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-791, 2002-03-19, Žin., 2002, Nr. 37-1343 (2002-04-09)

Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-619, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12574

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LENGVATŲ RŪŠYS IR ASMENŲ, KURIEMS JOS TEIKIAMOS, KATEGORIJOS

 

3 straipsnis. Lengvatų rūšys

Lietuvos Respublikoje teikiamos šios transporto lengvatos:

1) teisė važiuoti nemokamai;

2) teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida;

3) teisė į transporto išlaidų kompensaciją.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)

 

4 straipsnis. Teisė važiuoti nemokamai

1. Kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais du vaikus iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos ar miegamos vietos.

2. Teisė važiuoti keleiviniu transportu nemokamai suteikiama keleivinį transportą kontroliuojantiems pareigūnams Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

5 straipsnis. Teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida

1. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi:

1) asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

2) asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1262, 2018-06-14, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10488

 

3) asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), taip pat onkologinėmis ligomis sergantys asmenys;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3418, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24574

 

4) 80 metų ir vyresni asmenys;

5) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1262, 2018-06-14, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10488

 

6) žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

7) pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni;

8) nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-853, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20336

 

2. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi:

1) asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinti II grupės invalidais);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1262, 2018-06-14, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10488

 

2) pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai;

3) nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-853, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20336

 

4) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

5) asmenys nuo 70 iki 80 metų.

3. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-619, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12574

 

4. Teisė įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo ir vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų.

5. Keleiviui, vežančiam vaiką (vaikus) iki 7 metų tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, suteikiama teisė vaikui (vaikams) iki 7 metų įgyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 50 procentų nuolaida.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1935, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00865

 

6. Aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, vaikai nuo 7 iki 8 metų, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, ir mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su šiomis nuolaidomis:

1) terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 procentų nuolaida;

2) vienkartinį važiavimo bilietą – su 50 procentų nuolaida.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-619, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12574

 

7. Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai, turi teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo arba vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida.

8. Savivaldybės savo nustatyta tvarka gali papildomai leisti įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims, taip pat įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida tam tikromis savaitės dienomis ar paros valandomis. Su šiomis lengvatomis susijusias išlaidas savivaldybės kompensuoja iš savo biudžeto lėšų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1192, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5190 (2002-12-06)

Nr. IX-1643, 2003-06-24, Žin., 2003, Nr. 69-3117 (2003-07-10)

Nr. IX-2581, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6324 (2004-11-26)

Nr. X-189, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 67-2401 (2005-05-28)

Nr. X-576, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 53-1929 (2006-05-13)

Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)

Nr. XI-2106, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4028 (2012-07-04)

Nr. XII-848, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-02, i. k. 2014-04864

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1505, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21264

 

51 straipsnis. Važiavimo keleiviniu transportu lengvatų teikimas

1. Teisę naudotis važiavimo keleiviniu transportu lengvata turi asmenys, pateikę keleivinį transportą kontroliuojantiems pareigūnams ir vežėjui šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodytą statusą ar aplinkybes patvirtinančius dokumentus (pažymėjimus) (toliau – statusą patvirtinantys dokumentai), išskyrus atvejus, kai nėra abejonių, kad vaikas, kuris ketina važiuoti ar važiuoja keleiviniu transportu, yra jaunesnis kaip 7 metų.

2. Statusą patvirtinančių dokumentų pavyzdžių pateikimo keleivinį transportą kontroliuojantiems pareigūnams ir vežėjams tvarką nustato Vyriausybė.

3. Asmenims Lietuvos Respublikoje naudojantis važiavimo keleiviniu transportu lengvata galioja kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, taip pat kitų užsienio valstybių išduoti statusą patvirtinantys dokumentai.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3418, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24574

 

6 straipsnis. Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams bei kitais atvejais

1. Savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas:

1) kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis; priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos;

2) vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1505, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21264

 

3) vaikų globos namuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais.

2. Savivaldybių tarybos savo nustatyta tvarka gali kompensuoti važiavimo išlaidas ir kitais atvejais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2581, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6324 (2004-11-26)

Nr. X-1312, 2007-11-06, Žin., 2007, Nr. 120-4879 (2007-11-22)

Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)

Nr. XI-241, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 54-2139 (2009-05-12)

Nr. XII-512, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3782 (2013-07-13)

 

7 straipsnis. Teisė į lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją

1. Asmenys, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, turi teisę vieną kartą per 6 metus gauti iki 64 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2984, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12208

 

2. Laikotarpis, kai asmenys, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, atlieka laisvės atėmimo bausmę, neįskaitomas į šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 6 metų laikotarpį.

3. Šeima (artimieji giminaičiai, įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai (rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys) (toliau – šeima) turi teisę vieną kartą per 6 metus gauti iki 64 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį ir jei šeima atitinka vieną iš šių kriterijų:

1) augina neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. nustatyta visiška negalia;

2) augina neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2984, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12208

 

31. Teisę vieną kartą per 6 metus gauti iki 64 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus šeima, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį, turi ir tuo atveju, kai šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nurodytam neįgaliam vaikui (įvaikiui, globotiniui, rūpintiniui), kuriam sukako 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2984, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12208

 

4. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija mokama iš valstybės biudžeto lėšų.

5. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-919, 2002-05-30, Žin., 2002, Nr. 62-2494 (2002-06-21)

Nr. X-189, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 67-2401 (2005-05-28)

Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1262, 2018-06-14, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10488

 

71 straipsnis. Teisės gauti transporto išlaidų kompensaciją išsaugojimas

1. Asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, turi teisę kiekvieną mėnesį gauti 0,25 BSI dydžio transporto išlaidų kompensaciją iki nustatyto specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio termino pabaigos.

2. Laikotarpiu, kai asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, atlieka laisvės atėmimo bausmę, transporto išlaidų kompensacija nemokama.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1262, 2018-06-14, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10488

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEŽĖJŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO (NEGAUTŲ PAJAMŲ ATLYGINIMO) TVARKA IR ŠALTINIAI

Skirsnio pavadinimas keistas:

Nr. IX-1192, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5190 (2002-12-06)

 

8 straipsnis. Vežėjų išlaidų kompensavimo (negautų pajamų atlyginimo) tvarka ir šaltiniai

Vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su lengvatų taikymu, kompensuojamos (atlyginamos) pagal su jais sudarytas sutartis iš valstybės ir savivaldybių biudžetų Vyriausybės nustatyta tvarka:

1) dėl važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų, nustatytų šio įstatymo 5 straipsnio 1-5 ir 7 dalyse, – iš valstybės biudžeto;

2) dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais lengvatų, nustatytų šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 7 dalyse, – iš savivaldybių, kuriose įregistruotos šių vežėjų įmonės, biudžetų;

3) dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų, nustatytų šio įstatymo 5 straipsnio 1–5 ir 7 dalyse, – iš valstybės biudžeto;

4) dėl važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų, nustatytų šio įstatymo 5 straipsnio 1–7 dalyse, – iš savivaldybių, išdavusių šiems vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, biudžetų;

5) dėl važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, vežančiais keleivius per gretimų savivaldybių (įskaitant miestų savivaldybių) teritorijas, – iš šių savivaldybių biudžetų solidariai pagal tarpusavio susitarimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1192, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5190 (2002-12-06)

Nr. IX-1643, 2003-06-24, Žin., 2003, Nr. 69-3117 (2003-07-10)

Nr. IX-2581, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6324 (2004-11-26)

Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2000 m. gegužės 1 d., išskyrus 7 straipsnio 1 dalį, kuri įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

10 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimo tvarka

Vyriausybė iki 2000 m. balandžio 30 d. nustato šio įstatymo įgyvendinimo tvarką.

 

11 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Teisės akto pripažinimas netekusiu galios

Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos“ (Žin., 1995, Nr. 87-1954, Nr.107-2399; 1997, Nr.117-3014; 1999, Nr.60-1958).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

transporto lengvatų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis
(OL 2014 L 128, p. 8).

Papildyta priedu:

Nr. XIII-619, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12574

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-791, 2002-03-19, Žin., 2002, Nr. 37-1343 (2002-04-09)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-919, 2002-05-30, Žin., 2002, Nr. 62-2494 (2002-06-21)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1192, 2002-11-12, Žin., 2002, Nr. 116-5190 (2002-12-06)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 1, 5, 8 STRAIPSNIŲ IR TREČIOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1643, 2003-06-24, Žin., 2003, Nr. 69-3117 (2003-07-10)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2581, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6324 (2004-11-26)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5, 6 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-189, 2005-05-12, Žin., 2005, Nr. 67-2401 (2005-05-28)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-576, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 53-1929 (2006-05-13)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1312, 2007-11-06, Žin., 2007, Nr. 120-4879 (2007-11-22)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1612, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr. 74-2862 (2008-06-30)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 5 straipsnį, įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

Šio įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-241, 2009-04-28, Žin., 2009, Nr. 54-2139 (2009-05-12)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Įstatymas įsigalioja nuo 2009-06-01.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2106, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4028 (2012-07-04)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-512, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3782 (2013-07-13)

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-848, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-02, i. k. 2014-04864

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1605 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-900, 2014-05-15, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2014-05567

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1605 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1505, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21264

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-619, 2017-07-11, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12574

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-853, 2017-12-07, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20336

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų istatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1262, 2018-06-14, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10488

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5, 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1 straipsniu įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1935, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00865

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3418, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24574

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2984, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12208

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas