Suvestinė redakcija nuo 2022-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 76-3704, i. k. 11111NDISAK00T1-159

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPINSTITUCINĖS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS), LICENCIJAVIMO IR REGISTRAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 16 d. Nr. T1-159

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. T1-13, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01470

 

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpinstitucinę veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisiją (toliau – Komisija):

Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininkė);

Rita Vaitiekūnaitė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Violeta Verseckienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja;

Roma Adomaitytė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė;

Justina Plauskaitė – Muitinės kriminalinės tarnybos Informacijos analizės skyriaus vyriausioji tyrėja;

Jurgita Žilinskaitė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėja;

Žiedūna Žirguliavičiūtė – Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-345, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7337 (2011-12-17), i. k. 11111NDISAK00T1-345

Nr. T1-23, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 9-402 (2013-01-24), i. k. 11311NDISAK000T1-23

Nr. T1-112, 2014-02-27, paskelbta TAR 2014-02-27, i. k. 2014-02145

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

Nr. T1-349, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-07, i. k. 2016-26398

Nr. T1-137, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-29, i. k. 2017-05012

Nr. T1-42, 2018-03-13, paskelbta TAR 2018-03-13, i. k. 2018-03862

 

2. Tvirtinu Komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. T1-38 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 40-1537);

3.2. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. T1-50 „Dėl Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. T1-38 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2463);

3.3. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. T1-122 „Dėl Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. T1-38 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 148-6651);

3.4. Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. T1-24 „Dėl Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. T1-38 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 18-858).

 

 

 

Direktorius                                                                                     Zenius Martinkus

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. T1-159

 

TARPINSTITUTINĖS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS), LICENCIJAVIMO IR REGISTRAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p 6) (toliau– Reglamentas (EB) Nr. 273/2004), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p 6) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 111/2005), 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1011) ir 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), ir Darbo reglamentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

Nr. T1-349, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-07, i. k. 2016-26398

 

3. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumą. Komisijos nariai privalo saugoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas ir kitą konfidencialią informaciją, kuri pateikiama posėdžio metu ir įvardijama kaip konfidenciali informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

 

4. Darbo reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 273/2004, Reglamente (EB) Nr. 111/2005, Reglamente (ES) Nr. 2015/1011 ir Reglamente (ES) Nr. 2015/1013 apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

 

5. Komisija nėra juridinis asmuo. Komisiją techniškai aptarnauja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

6. Komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. nagrinėja ir vertina paraiškose, dokumentuose bei kas 3 metus pateikiamose ataskaitose nurodytą informaciją (toliau – paraiškos ir dokumentai), susijusią su:

6.1.1. licencijų, specialiųjų licencijų veiklai, susijusiai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (toliau – licencijos, specialiosios licencijos), išdavimu;

6.1.2. veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimų ir specialiųjų registracijos pažymėjimų (toliau – registracijos pažymėjimai) išdavimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

 

6.1.3. narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo ir (arba) eksporto leidimų (toliau – leidimai) išdavimu;

6.1.4. leidimų galiojimo pratęsimu;

6.1.5. licencijų ir specialiųjų licencijų tikslinimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

 

6.1.6. registracijos pažymėjimų tikslinimu;

6.1.7. licencijų, specialiųjų licencijų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu;

6.1.8. registracijos pažymėjimų, leidimų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu;

6.1.9. licencijų, specialiųjų licencijų turėtojų kas 3 metus pateikiamų vykdomos veiklos ataskaitų įvertinimu;

6.2. vykdydama šio Darbo reglamento 6.1 punkte numatytas funkcijas, rengia (priima) siūlymus ir teikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

7. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

7.1. nurodyti, kad paraiškos ir dokumentai netinkamai įforminti, trūksta patvirtinamųjų dokumentų;

7.2. prašyti subjektą dalyvauti Komisijos posėdyje, svarstant jo paraišką;

7.3. prašyti subjektą pateikti trūkstamą informaciją;

7.4. teikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui siūlymus dėl konkrečios licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo galiojimo sustabdymo termino ir reikalavimų nustatymo licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo turėtojui, kuriuos įvykdęs jis galėtų kreiptis dėl licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo;

7.5. kviesti dalyvauti Komisijos posėdyje Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) atstovus;

7.6. pasitelkti specialistus, mokslininkus ir ekspertus Komisijos kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti ar su jais susijusioms problemoms nagrinėti, prireikus kviesti juos į posėdžius;

7.7. atlikti kitas teisės aktams neprieštaraujančias funkcijas.

 

III. KOMISIJOS SUDĖTIS

 

8. Komisijos sudėtį įsakymu tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.

9. Komisiją sudaro Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijų, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar jų įgaliotų institucijų, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai.

10. Komisijos pirmininkas yra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įgaliotas asmuo. Komisijos sekretorius yra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojas, neturintis balso teisės.

11. Komisijos posėdžiui dokumentus rengia ir svarstyti pateikia Komisijos sekretorius.

12. Sprendžiant klausimus dėl licencijų, specialiųjų licencijų išdavimo, Komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Policijos departamento ar jo įgaliotos policijos įstaigos atstovai.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose, kurie rengiami pagal poreikį arba klausimus svarstant ir dėl jų balsuojant elektroniniu būdu (elektroniniu paštu). Komisijos darbo formą konkrečiu atveju nustato Komisijos pirmininkas. Komisijos sprendimai priimami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo paraiškų ir dokumentų pateikimo Komisijai dienos

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-251, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-18, i. k. 2014-07722

 

14. Komisijos sekretorius, gavęs paraišką, teisingai įformintus dokumentus, parengia gautos informacijos santrauką ir pateikia Komisijos pirmininkui prieš 5 darbo dienas iki svarstymo Komisijos posėdyje.

15. Prieš 5 darbo dienas iki Komisijos posėdžio Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu Komisijos sekretorius išsiunčia Komisijos nariams kvietimą dalyvauti posėdyje, posėdžio darbotvarkę ir Komisijos sekretoriaus parengtą informacijos santrauką, užtikrinant, kad ši informacija pakliūtų asmeniškai Komisijos nariams.

16. Posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių Komisijos narių. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui. Jeigu posėdyje negali dalyvauti daugiau negu pusė Komisijos narių, Komisijos pirmininkas posėdį atideda, apie tai informuodamas Komisijos narius. Komisijos narys, sistemingai nedalyvaujantis posėdžiuose ir neinformuojantis apie nedalyvavimo priežastis, Komisijos pirmininko teikimu gali būti išbrauktas iš Komisijos narių.

17. Nagrinėjamus klausimus pristato Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas, po to savo nuomonę gali pareikšti kiti Komisijos nariai.

18. Visi Komisijos nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai. Jeigu kokiu nors klausimu nuomonės nesutampa, Komisijos narys gali pareikšti savo atskirąją nuomonę raštu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko arba Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Tuo atveju, kai Komisijos pirmininkas nusprendžia, kad klausimai gali būti svarstomi ir dėl jų sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant elektroniniu paštu, Komisijos sekretorius persiunčia Komisijos nariams informacijos santrauką ir suformuluotus klausimus, į kuriuos Komisijos nariai turi atsakyti „už“, „prieš“ arba „susilaikė“ per Komisijos pirmininko nustatytą terminą. Laikoma, kad klausimui pritarta, jei jam pritarė ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-251, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-18, i. k. 2014-07722

 

19. Komisijos narys privalo informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo, kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą.

 

V. KOMISIJOS SIŪLYMŲ ĮFORMINIMAS

 

20. Komisijos sprendimai įforminami protokolais, nurodant datą, protokolo eilės numerį, dalyvavusius Komisijos narius, svarstytus klausimus ir priimtus siūlymus, nurodomi balsavimo rezultatai (pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“). Taip pat įrašoma atskiroji Komisijos nario nuomonė, jei tokia buvo. Su visais Komisijos nariais bei šio Darbo reglamento 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytais asmenimis suderintą Komisijos protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Komisijos sekretorius. Protokolo projektas parengiamas ir Komisijos nariams bei šio Darbo reglamento 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytiems asmenimis derinimui pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Prie protokolo pridedamos paraiškos ir kiti susiję dokumentai

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-251, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-18, i. k. 2014-07722

 

21. Komisijos siūlyme turi būti nurodyta informacija, kuri bus įrašoma į licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo formą (subjekto pavadinimas, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) pavadinimai ir kt.), ir nurodytas Komisijos siūlymas:

21.1. prašyti subjektą pateikti trūkstamą ar patikslintą informaciją, nurodant paraiškoje ir dokumentuose nustatytus netikslumus, arba prašyti pareiškėją dalyvauti Komisijos posėdyje, svarstant jo paraišką;

21.2. išduoti licenciją, specialiąją licenciją;

21.3. išduoti registracijos pažymėjimą;

21.4. išduoti leidimą;

21.5. neišduoti licencijos, specialiosios licencijos;

21.6. neišduoti registracijos pažymėjimo;

21.7. neišduoti leidimo;

21.8. pratęsti leidimo galiojimą;

21.9. nepratęsti leidimo galiojimo;

21.10. tikslinti licenciją, specialiąją licenciją, registracijos pažymėjimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

 

21.11. netikslinti licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

 

21.12. sustabdyti licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo galiojimą;

21.13. panaikinti licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo galiojimo sustabdymą;

21.14. panaikinti licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo galiojimą;

21.15. nustatyti licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo galiojimo sustabdymo terminą ir reikalavimus licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo turėtojui, kuriuos įvykdęs jis galėtų kreiptis dėl licencijos, specialiosios licencijos, registracijos pažymėjimo, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo;

21.16. Neteko galios nuo 2015-11-03

Punkto naikinimas:

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

 

21.17. prašyti pasitelkti ar pakviesti į posėdį specialistus, mokslininkus ir ekspertus Komisijos kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti ar su jais susijusioms problemoms nagrinėti;

21.18. patvirtinti, kad licencijos, specialiosios licencijos turėtojo vykdoma veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

22. Protokolo kopijos pateikiamos komisijos nariams bei šio Darbo reglamento 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytiems asmenims, jiems pageidaujant.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-251, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-18, i. k. 2014-07722

 

23. Protokolo originalas, paraiška, kiti dokumentai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po protokolo pasirašymo perduodami Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, registruojant ir perduodant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriui, pasirašant dokumentų priėmimo – perdavimo registravimo žurnale, ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-112, 2014-02-27, paskelbta TAR 2014-02-27, i. k. 2014-02145

Nr. T1-251, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-18, i. k. 2014-07722

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-345, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7337 (2011-12-17), i. k. 11111NDISAK00T1-345

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 "Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-23, 2013-01-17, Žin., 2013, Nr. 9-402 (2013-01-24), i. k. 11311NDISAK000T1-23

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 "Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-112, 2014-02-27, paskelbta TAR 2014-02-27, i. k. 2014-02145

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-251, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-18, i. k. 2014-07722

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-276, 2015-10-30, paskelbta TAR 2015-11-02, i. k. 2015-17207

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-349, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-11-07, i. k. 2016-26398

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-137, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-03-29, i. k. 2017-05012

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-42, 2018-03-13, paskelbta TAR 2018-03-13, i. k. 2018-03862

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-13, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01470

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo