Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 144-5273, i. k. 10511RRISAK01V-1070

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISĖS UŽSIIMTI RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA SUTEIKIMO TVARKOS IR UŽSIĖMIMO ŠIA VEIKLA SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 2 d. Nr. 1V-1070

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 48 straipsnio 4 dalimi ir 60 straipsniu, atsižvelgdamas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentą, Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos ir Tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos rekomendacijas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-285, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-06, i. k. 2019-03646

 

1. Tvirtinu Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1V-174 „Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 13-400).

3. Nustatau, kad:

3.1. radijo mėgėjų veiklos leidimai, išduoti iki šio įsakymo 1 punkte nurodyto Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo įsigaliojimo dienos, galioja iki juose nurodytos galiojimo datos;

3.2. radijo mėgėjai gali leisti naudoti jiems skirtą radijo šaukinį klubų veikloje iki 2006 m. gegužės 1 d.

4. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                       TOMAS BARAKAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-1070

(Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1V- 285 redakcija)

 

 

TEISĖS UŽSIIMTI RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA SUTEIKIMO TVARKOS IR UŽSIĖMIMO ŠIA VEIKLA SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato radijo mėgėjų kvalifikaciniams egzaminams (toliau – egzaminas) taikomus reikalavimus, jų vykdymo, leidimų užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimo, galiojimo ir panaikinimo, užsienio valstybėse išduotų leidimų užsiimti radijo mėgėjų veikla ir egzaminų pažymėjimų pripažinimo tvarką ir sąlygas, radijo mėgėjams ir klubams skiriamų radijo šaukinių sudarymo, skyrimo ir naudojimo tvarką ir sąlygas, radijo mėgėjų naudojamoms radijo ryšio stotims ir jų naudojimui taikomus reikalavimus.

2. Asmuo turi teisę savarankiškai užsiimti radijo mėgėjų veikla tik turėdamas Aprašo nustatyta tvarka išduotą leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla arba užsienio valstybėje išduotą leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, jei toks leidimas pagal Aprašo nuostatas yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje.

3. Asmenys, užsiimantys radijo mėgėjų veikla, privalo laikytis Aprašo ir kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų.

4. Visi pagal Aprašą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) teikiami dokumentai ir jų kopijos (nuorašai) turi atitikti Aprašo ir Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus ir turi būti pateikiami šiose taisyklėse nurodytais būdais.

5. Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

5.1. Darnusis radijo mėgėjų egzamino pažymėjimas (toliau – HAREC pažymėjimas) – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo, kuriam jis išduotas, išlaikė egzaminą, atitinkantį Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) rekomendaciją T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzamino pažymėjimas“.

5.2. Leidimas naudoti radijo šaukinį Tarnybos išduodamas rašytinis dokumentas ir (arba) įrašas Tarnybos administruojamoje elektroninėje duomenų bazėje, suteikiantys teisę radijo mėgėjų klubui naudoti radijo šaukinį arba radijo mėgėjui naudoti kitą radijo šaukinį, nei nurodytas jam išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla.

5.3. Leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla Tarnybos išduodamas rašytinis dokumentas ir (arba) įrašas Tarnybos administruojamoje elektroninėje duomenų bazėje, suteikiantys teisę užsiimti radijo mėgėjų veikla.

5.4. Proginis radijo šaukinys – radijo šaukinys įsimintiniems įvykiams arba progoms paminėti.

5.5. Radijo mėgėjų klubas (toliau – klubas) – Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo ar jo padalinys, vienijantis radijo mėgėjus.

5.6. Radijo mėgėjų veikla – savanoriška fizinių asmenų veikla nesiekiant pelno, kuria užsiimdami jie naudoja radijo ryšio stotis asmeniniais tikslais tarpusavio radijo ryšiui arba ryšiui tarp radijo mėgėjų radijo ryšio stočių palaikyti, taip pat savimokai ar techniniams tyrimams, neturint su verslu susijusių tikslų.

5.7. Radijo šaukinys – elektroninių ryšių išteklius radijo mėgėjo radijo ryšio stočiai identifikuoti radijo ryšio metu.

5.8. Radijo švyturys – radijo mėgėjų radijo ryšio stotis, siunčianti signalus, skirtus radijo bangų sklidimui tirti arba stebėti.

5.9. Retransliatorius – radijo ryšio stotis, automatiškai atkartojanti kitų radijo ryšio stočių signalus ir skirta radijo ryšio atstumui padidinti.

5.10. Apraše vartojami sutrumpinimai ir kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintuose Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Dažnių lentelė) ir Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas).

 

II SKYRIUS

LEIDIMAI UŽSIIMTI RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLA

 

6. Leidimus užsiimti radijo mėgėjų veikla išduoda Tarnyba Aprašo nustatyta tvarka. Leidimai užsiimti radijo mėgėjų veikla išduodami Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitiems fiziniams asmenims, turintiems teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, kurie yra išlaikę egzaminą arba turi užsienio valstybėje išduotą HAREC pažymėjimą.

7. Leidimai užsiimti radijo mėgėjų veikla gali būti A arba B klasės. B klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla išduodamas asmeniui, išlaikiusiam B lygio arba jį atitinkantį egzaminą. A klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla išduodamas asmeniui, išlaikiusiam A lygio arba jį atitinkantį egzaminą.

8. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, privalo:

8.1. atitikti Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus;

8.2. pateikti Tarnybai:

8.2.1. Aprašo priede nustatytos pavyzdinės formos prašymą;

8.2.2. jei pareiškėjas yra jaunesnis nei 16 metųraštišką vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą, kad pareiškėjas užsiimtų radijo mėgėjų veikla;

8.2.3. jei pareiškėjas yra išlaikęs egzaminą užsienio valstybėje – užsienio valstybėje išduoto HAREC pažymėjimo kopiją;

8.3. sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimą.

9. Tarnybos sprendimas išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla priimamas ir leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų pagal Aprašo 8 punktą reikalingų dokumentų, atitinkančių Aprašo reikalavimus, gavimo Tarnyboje ir Aprašo 8.3 papunktyje nurodytos valstybės rinkliavos sumokėjimo dienos. Tarnybos motyvuotas sprendimas atsisakyti išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų gavimo Tarnyboje dienos, išskyrus Aprašo 14 punkte nurodytu atveju. Jei asmuo prašymą išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla pateikė kartu su prašymu laikyti egzaminą, šiame punkte nurodyti terminai skaičiuojami nuo egzamino išlaikymo dienos.

10. Leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla nurodoma:

10.1. leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavusios institucijos pavadinimas, adresas, telefono ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas;

10.2. radijo mėgėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

10.3. leidimo išdavimo data ir numeris;

10.4. leidimo galiojimo terminas;

10.5. leidimo klasė;

10.6. radijo šaukinys;

10.7. žyma, kad A klasės leidimas atitinka CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“, o B klasės leidimas – CEPT rekomendaciją ECC/REC (05)06 „CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo leidimas“;

10.8. žyma, kad A klasės leidimas suteikia teisę užsiimti radijo mėgėjų veikla valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“, o B klasės leidimas – valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją ECC/REC (05)06 „CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo leidimas“, laikantis tų valstybių teisės aktų reikalavimų.

11. Leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla tekstas pateikiamas lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Jei leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla yra išduodamas kaip rašytinis dokumentas, jis turi būti pasirašytas Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas Tarnybos antspaudu.

12. Leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla išduodamas 10 metų terminui, išskyrus Aprašo 19 punkte nurodytą atvejį.

13. Tarnyba priima sprendimą atsisakyti išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, jeigu:

13.1. pareiškėjas neatitinka Aprašo 6 punkte nustatytų reikalavimų;

13.2. pareiškėjas nepateikė visų pagal Aprašo 8.2 papunktį būtinų dokumentų;

13.3. pareiškėjo pagal Aprašo 8.2 papunktį pateikti dokumentai neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, yra netikslūs, neteisingi ir (ar) juose pateikiama ne visa informacija, būtina leidimui užsiimti radijo mėgėjų veikla išduoti;

13.4. pareiškėjas nesumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimą.

14. Tarnyba, prieš priimdama sprendimą atsisakyti išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, turi teisę nustatyti iki 10 darbo dienų terminą, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti aplinkybes, trukdančias išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla. Pareiškėjui per Tarnybos nustatytą terminą nepašalinus aplinkybių, trukdančių išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, Tarnyba priima sprendimą atsisakyti išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

15. Tarnyba priima sprendimą panaikinti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, kai:

15.1. radijo mėgėjas pateikia Tarnybai Aprašo priede nustatytos pavyzdinės formos prašymą panaikinti jam išduotą leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

15.2. Tarnyba gauna informacijos, kad radijo mėgėjas yra miręs;

15.3. leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla buvo išduotas remiantis pareiškėjo pateiktais klaidingais duomenimis, suklastotais dokumentais arba pareiškėjui nuslėpus faktus, dėl kurių leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla jam negalėjo būti išduotas;

15.4. radijo mėgėjas nesilaiko Aprašo VII skyriaus reikalavimų arba pakartotinai pažeidžia kitus Aprašo reikalavimus;

15.5. pasikeitus leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla nurodytiems duomenims, išduodamas naujas leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla.

16.  Tarnybos sprendimas išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla ir leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla, jei jis išduodamas kaip rašytinis dokumentas, taip pat sprendimas atsisakyti išduoti ar panaikinti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla yra išsiunčiami Tarnybos sprendime nurodytam asmeniui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atitinkamo Tarnybos sprendimo priėmimo dienos.

17. Radijo mėgėjas gali užsiimti radijo mėgėjų veikla užsienio valstybėje, laikydamasis tos valstybės teisės aktų reikalavimų.

18. Užsienio valstybėje išduotas leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla pripažįstamas Lietuvos Respublikoje, jei jį išdavusi valstybė įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ ar CEPT rekomendaciją ECC/REC (05)06 „CEPT pradedančiojo radijo mėgėjo leidimas“ ir leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla atitinka atitinkamą CEPT rekomendaciją.

19. Tarnyba turi teisę išduoti laikiną A ar B klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla asmeniui, laikinai atvykusiam į Lietuvos Respubliką, jei užsienio valstybėje jam išduotas leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla neatitinka Aprašo 18 punkte nurodytų reikalavimų. Laikinas leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla išduodamas pareiškėjo prašyme nurodytam, tačiau ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui. Laikiną leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla pageidaujantis gauti asmuo privalo:

19.1.  pateikti Tarnybai:

19.1.1Aprašo priede nustatytos pavyzdinės formos prašymą;

19.1.2. jei pareiškėjas yra jaunesnis nei 16 metųraštišką vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą, kad pareiškėjas užsiimtų radijo mėgėjų veikla;

19.1.3. jam užsienio valstybėje išduoto leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla kopiją;

19.1.4.  dokumentus, įrodančius, kad jam užsienio valstybėje išduotas leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla atitinka A ar B klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

19.2. sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už laikino leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimą.

20. Laikino leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimui, panaikinimui ir jo turėtojui mutatis mutandis taikomi Aprašo 6, 9–11, 13–16, 21 ir 23 punktai.

21. Pasikeitus leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla nurodytiems duomenims, radijo mėgėjas turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl naujo leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimo Aprašo nustatyta tvarka.

22. Asmuo, kuriam išduoto leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimas yra pasibaigęs, taip pat radijo mėgėjas, kuriam išduoto leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimas pasibaigs per artimiausius 3 mėnesius, turi teisę Aprašo nustatyta tvarka kreiptis į Tarnybą dėl naujo leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimo.

23. Radijo mėgėjas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu arba elektroniniu paštu informuoti Tarnybą apie jam išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla nurodytų vardo, pavardės, gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą.

 

III SKYRIUS

EGZAMINAI

 

24. Egzamino tikslas – nustatyti, ar asmens, pageidaujančio gauti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, žinios yra pakankamos užsiimti radijo mėgėjų veikla.

25. Egzaminus vykdo Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisija (toliau – egzaminų komisija). Egzaminų komisija sudaroma iš trijų asmenų, kurių vienas yra Tarnybos atstovas ir du A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turintys radijo mėgėjai. Gali būti sudaryta daugiau nei viena egzaminų komisija.

26. Egzamino metu būtinas egzaminų komisijos pirmininko ir dar bent vieno egzaminų komisijos nario dalyvavimas.

27. Egzaminai yra dviejų lygių:

27.1. B lygio egzaminas – vykdomas, kai asmuo pageidauja gauti B klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

27.2. A lygio egzaminas – vykdomas, kai asmuo pageidauja gauti A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla; šios klasės egzaminą turi teisę laikyti tik asmuo, išlaikęs B lygio egzaminą arba turintis B klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

28. Tarnyba sudaro ir tvirtina kiekvieno lygio egzamino klausimus. A lygio egzamino klausimai turi atitikti CEPT rekomendaciją T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzamino pažymėjimas“.

29. Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, privalo:

29.1. pateikti Tarnybai Aprašo priede nustatytos pavyzdinės formos prašymą;

29.2. sumokėti Tarnybos nustatyto dydžio užmokestį už egzamino laikymą.

30. Asmuo, atvykęs laikyti egzamino, privalo pateikti egzaminų komisijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jaunesniems nei 16 metų asmenims pakanka pateikti mokinio pažymėjimą).

31. Egzaminas laikomas valstybine kalba.

32. Jei egzaminą laikantis asmuo dėl neįgalumo negali perskaityti pateiktų egzamino klausimų, egzaminų komisijos nariai privalo pateikti egzamino klausimus neįgaliam asmeniui suprantamu būdu.

33. Egzamino metu egzaminuojamam asmeniui pateikiama 30 klausimų. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei asmuo teisingai atsakė ne mažiau kaip į 25 klausimus.

34. A lygio egzaminą išlaikiusiam asmeniui Tarnyba per 5 darbo dienas nuo egzamino dienos išduoda HAREC pažymėjimą, jei Aprašo 29.1 papunktyje nurodytame prašyme asmuo buvo nurodęs tokį prašymą.

35. Asmuo, neišlaikęs egzamino, turi teisę Aprašo nustatyta tvarka jį laikyti pakartotinai ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo egzamino neišlaikymo dienos. Asmuo, pageidaujantis pakartotinai laikyti egzaminą, privalo atlikti Aprašo 29 punkte nurodytus veiksmus.

 

IV SKYRIUS

RADIJO ŠAUKINIŲ SUDARYMAS, SKYRIMAS IR LEIDIMAI NAUDOTI RADIJO ŠAUKINĮ

 

36. Radijo šaukiniai sudaromi iš skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir raidžių A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z kombinacijų.

37. Raidžių junginys SOS ir raidžių junginiai iš sekos QRA–QUZ radijo mėgėjams skiriamuose radijo šaukiniuose negali būti naudojami.

38. Radijo šaukiniai gali būti:

38.1. keturženkliai, sudaryti iš prefikso LY, vieno skaitmens nuo 0 iki 9 ir vienos raidės;

38.2. penkiaženkliai, sudaryti iš prefikso LY, vieno skaitmens nuo 0 iki 9 ir dviejų raidžių;

38.3. šešiaženkliai, sudaryti iš prefikso LY, vieno skaitmens nuo 0 iki 9 ir trijų raidžių;

38.4. skirti identifikuoti retransliatorių ar radijo švyturį ir sudaryti iš prefikso LY, skaitmens 0 ir trijų raidžių;

38.5. proginiai, sudaryti iš prefikso LY, skaičiaus ir raidžių kombinacijos, ir nesutampantys su pagal Aprašo 38.1–38.4 papunkčius sudarytais radijo šaukiniais; bendras proginio radijo šaukinio ilgis negali viršyti 10 ženklų.

39. Tarnyba skiria radijo šaukinį, išduodama:

39.1. leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

39.2. leidimą naudoti radijo šaukinį.

40. Vienu metu tas pats radijo šaukinys gali būti paskirtas tik vienam asmeniui.

41. Pasibaigus leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimo naudoti radijo šaukinį galiojimui, taip pat Tarnybai panaikinus leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimą naudoti radijo šaukinį, šiuose leidimuose nurodytas radijo šaukinys gali būti skiriamas kitam asmeniui ne anksčiau kaip po:

41.1. 5 metų, jei tai Aprašo 38.1–38.4 papunkčiuose nurodytas radijo šaukinys;

41.2. 1 metų, jei tai Aprašo 38.5 papunktyje nurodytas radijo šaukinys.

42. Asmeniui, kuriam išduodamas B klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla, gali būti skiriamas Aprašo 38.2 arba 38.3 papunktyje nurodytas radijo šaukinys. Asmeniui, kuriam išduodamas A klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla, gali būti skiriamas Aprašo 38.1–38.3 papunkčiuose nurodytas radijo šaukinys. Išduodant leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, jame įrašomas skiriamas radijo šaukinys.

43. Aprašo 38.1 papunktyje nurodytas radijo šaukinys gali būti skiriamas tik radijo mėgėjui, ne mažiau kaip 5 metus turinčiam A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, arba klubui, kurio veikloje dalyvauja bent vienas radijo mėgėjas, ne mažiau kaip 5 metus turintis A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

44. Asmeniui Apraše nustatyta tvarka išduodant laikiną leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, jame įrašomas radijo šaukinys, nurodytas jo turimame užsienio valstybėje išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla, tik papildytas prefiksu LY ir po jo einančiu simboliu „/“.

45. Leidimas naudoti radijo šaukinį gali būti išduotas tik radijo mėgėjui, turinčiam galiojantį Tarnybos išduotą A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, arba klubui.

46. Išduodant leidimą naudoti radijo šaukinį, Aprašo 45 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančiam radijo mėgėjui gali būti skiriamas:

46.1. vienas papildomas (tai yra kitas, nei nurodytas jam išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla) radijo šaukinys:

46.1.1. Aprašo 38.1 papunktyje nurodytas radijo šaukinys, jei radijo mėgėjas atitinka Aprašo 43 punkte nurodytą reikalavimą ir jam išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla nurodytas radijo šaukinys yra penkiaženklis arba šešiaženklis;

46.1.2. Aprašo 38.2 papunktyje nurodytas radijo šaukinys, jei radijo mėgėjas turi A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla ne trumpiau kaip 1 metus ir jam išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla nurodytas radijo šaukinys yra šešiaženklis;

46.1.3. konkretus Aprašo 38.1, 38.2 arba 38.3 papunktyje nurodytas radijo šaukinys, kuris šiam radijo mėgėjui buvo skirtas anksčiau, jeigu toks radijo šaukinys Aprašo 41 punkte nustatyta tvarka nėra paskirtas kitam asmeniui;

46.2. proginis radijo šaukinys (-iai) (ne daugiau kaip vienas tam pačiam įsimintinam įvykiui ar progai paminėti);

46.3. radijo šaukinys (-iai) retransliatoriui arba radijo švyturiui identifikuoti.

47. Išduodant leidimą naudoti radijo šaukinį, klubui gali būti skiriamas:

47.1. Aprašo 38.1 papunktyje nurodytas radijo šaukinys, jei klubas atitinka Aprašo 43 punkte nurodytą reikalavimą, arba vienas iš Aprašo 38.2 arba 38.3 papunkčiuose nurodytų radijo šaukinių;

47.2. vienas papildomas (tai yra kitas, nei nurodytas jam išduotame leidime naudoti radijo šaukinį) radijo šaukinys:

47.2.1. Aprašo 38.1 papunktyje nurodytas radijo šaukinys, jei klubas atitinka Aprašo 43 punkte nurodytą reikalavimą ir jam išduotame leidime naudoti radijo šaukinį nurodytas radijo šaukinys yra penkiaženklis arba šešiaženklis;

47.2.2. Aprašo 38.2 papunktyje nurodytas radijo šaukinys, jei klubui išduotame leidime naudoti radijo šaukinį nurodytas radijo šaukinys yra šešiaženklis;

47.2.3. konkretus Aprašo 38.2 arba 38.3 papunkčiuose nurodytas radijo šaukinys, kuris šiam klubui buvo skirtas anksčiau, jeigu toks radijo šaukinys Aprašo 41 punkte nustatyta tvarka nėra paskirtas kitam asmeniui;

47.3. proginis radijo šaukinys (-iai) (ne daugiau kaip vienas tam pačiam įsimintinam įvykiui ar progai paminėti, išskyrus šiame papunktyje nurodytu atveju; kai proginiai radijo šaukiniai skiriami naudoti radijo mėgėjų varžybose, gali būti skiriamas daugiau nei vienas radijo šaukinys tam pačiam įsimintinam įvykiui ar progai paminėti);

47.4. radijo šaukinys (-iai) retransliatoriui arba radijo švyturiui identifikuoti.

48. Klubas arba radijo mėgėjas, pageidaujantis gauti leidimą naudoti radijo šaukinį, privalo:

48.1. pateikti Tarnybai Aprašo priede nustatytos pavyzdinės formos prašymą;

48.2. pateikti įsimintino įvykio ar progos aprašymą, jei prašymas teikiamas proginiam radijo šaukiniui gauti;

48.3. sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimą.

49. Tuo atveju, jei Tarnyba tą pačią dieną gauna kelis prašymus išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla ar leidimą naudoti radijo šaukinį, kuriuose prašoma skirti tą patį radijo šaukinį, toks radijo šaukinys Aprašo nustatyta tvarka skiriamas pagal šiuos kriterijus pirmenybės tvarka:

49.1. asmeniui, kuris anksčiau turėjo teisę naudoti šį radijo šaukinį pagal jam išduotą leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla arba leidimą naudoti radijo šaukinį;

49.2. asmeniui, kuriam pirmą kartą išduodamas leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla;

49.3. klubui, kuriam pirmą kartą išduodamas leidimas naudoti radijo šaukinį;

49.4. asmeniui, kurio prašymas išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla ar leidimą naudoti radijo šaukinį yra užregistruotas Tarnyboje anksčiau.

50. Tarnybos sprendimas išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį priimamas ir leidimas naudoti radijo šaukinį išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų pagal Aprašo 48 punktą reikalingų dokumentų ir informacijos, atitinkančių Aprašo reikalavimus, gavimo Tarnyboje ir Aprašo 48.3 papunktyje nurodytos valstybės rinkliavos sumokėjimo dienos. Tarnybos motyvuotas sprendimas atsisakyti išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 48 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo Tarnyboje dienos, išskyrus Aprašo 55 punkte nurodytu atveju.

51. Leidime naudoti radijo šaukinį nurodoma:

51.1. fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, vardas ir pavardė arba klubo pavadinimas ir juridinio asmens kodas;

51.2.  fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, gyvenamosios vietos arba klubo buveinės adresas;

51.3. leidimo išdavimo data ir numeris;

51.4. leidimo galiojimo terminas;

51.5. radijo šaukinys;

51.6. radijo šaukinio naudojimo sąlygos, jei tokių nustatoma.

52. Leidimas naudoti radijo šaukinį radijo mėgėjui išduodamas iki jam išduoto leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimo termino pabaigos, išskyrus leidimą naudoti proginį radijo šaukinį. Leidimas naudoti proginį radijo šaukinį radijo mėgėjui išduodamas jo prašyme nurodytam, tačiau ne ilgesniam nei 2 mėnesių terminui, kuris negali viršyti leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimo termino.

53. Leidimas naudoti radijo šaukinį klubui išduodamas 10 metų terminui, išskyrus leidimą naudoti proginį radijo šaukinį, kuris išduodamas jo prašyme nurodytam, tačiau ne ilgesniam nei 2 mėnesių terminui.

54. Tarnyba priima sprendimą atsisakyti išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį, jeigu:

54.1. radijo mėgėjas  neatitinka Aprašo 45 punkte nurodytų reikalavimų;

54.2. radijo mėgėjas, prašantis skirti Aprašo 46.1.1 ar 46.1.2 papunktyje nurodytą radijo šaukinį, neatitinka atitinkamame papunktyje nurodytų reikalavimų;

54.3. Aprašo 48.1 papunktyje nurodytą prašymą pateikęs juridinis asmuo nėra klubas;

54.4. klubas, prašantis skirti Aprašo 47.1, 47.2.1 ar 47.2.2 papunktyje nurodytą radijo šaukinį, neatitinka atitinkamame papunktyje nurodytų reikalavimų;

54.5. pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą radijo mėgėjui yra skirtas ir galioja teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla atėmimas;

54.6. pareiškėjo pageidaujamas radijo šaukinys jau yra skirtas kitam asmeniui arba yra skiriamas kitam asmeniui, turinčiam pirmenybę pagal Aprašo 49 punktą;

54.7. pareiškėjo pageidaujamas radijo šaukinys neatitinka Aprašo 36–38 punktų reikalavimų;

54.8. pareiškėjo pageidaujamo radijo šaukinio prasmė, skambesys, pažymimas įsimintinas įvykis arba proga prieštarauja geros moralės principams;

54.9. pareiškėjas nepateikė visų pagal Aprašo 48.1 ir (ar) 48.2 papunkčius reikalingų dokumentų ar informacijos;

54.10. pareiškėjo pagal Aprašo 48.1 ir (ar) 48.2 papunkčius pateikti dokumentai ar informacija neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, yra netikslūs, neteisingi ir (ar) juose pateikiama ne visa informacija, būtina leidimui naudoti radijo šaukinį išduoti;

54.11. pareiškėjas nesumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimą.

55. Tarnyba, prieš priimdama sprendimą atsisakyti išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį, turi teisę nustatyti iki 10 darbo dienų terminą, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti aplinkybes, trukdančias išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį. Pareiškėjui per Tarnybos nustatytą terminą nepašalinus aplinkybių, trukdančių išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį, Tarnyba priima sprendimą atsisakyti išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį.

56.  Tarnyba priima sprendimą panaikinti leidimą naudoti radijo šaukinį, kai:

56.1. asmuo, kuriam išduotas leidimas naudoti radijo šaukinį, pateikia Tarnybai Aprašo priede nustatytos pavyzdinės formos prašymą panaikinti šį leidimą;

56.2. Tarnyba gauna informacijos, kad radijo mėgėjas, kuriam išduotas leidimas naudoti radijo šaukinį, yra miręs arba klubas, kuriam išduotas leidimas naudoti radijo šaukinį, yra likviduotas;

56.3. Tarnyba panaikina leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

56.4. leidimas naudoti radijo šaukinį buvo išduotas remiantis pareiškėjo pateiktais klaidingais duomenimis, suklastotais dokumentais arba pareiškėjui nuslėpus faktus, dėl kurių leidimas naudoti radijo šaukinį jam negalėjo būti išduotas;

56.5. klubas nesilaiko Aprašo VII skyriaus reikalavimų arba pakartotinai pažeidžia kitus Aprašo reikalavimus;

56.6. pasikeitus leidime naudoti radijo šaukinį nurodytiems duomenims, išduodamas naujas leidimas naudoti radijo šaukinį.

57. Tarnybos sprendimas išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį ir leidimas naudoti radijo šaukinį, jei jis išduodamas kaip rašytinis dokumentas, taip pat sprendimas atsisakyti išduoti ar panaikinti leidimą naudoti radijo šaukinį yra išsiunčiami Tarnybos sprendime nurodytam asmeniui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atitinkamo Tarnybos sprendimo priėmimo dienos.

58. Pasikeitus leidime naudoti radijo šaukinį nurodytiems duomenims, radijo mėgėjas ir klubas turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl naujo leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimo Aprašo nustatyta tvarka.

59. Tarnyba turi teisę savo iniciatyva pakeisti paskirtą radijo šaukinį kitu, jeigu to reikalauja tarptautiniai Lietuvos Respublikos įsipareigojimai, Europos Sąjungos teisės aktai arba kitais pagrįstais atvejais, kai paaiškėja naujų aplinkybių, dėl kurių paskirto radijo šaukinio naudojimas nebeatitinka Aprašo reikalavimų (pavyzdžiui, radijo šaukinį sudarančių skaitmenų ir raidžių kombinacijos prasmė, skambesys įgauna įžeidžiančią, nepadorią, užgaulią prasmę ar sąsają su visuomenėje neigiamai vertinamu įvykiu, ima prieštarauti geros moralės principams ir panašiai).

 

V SKYRIUS

RADIJO ŠAUKINIŲ NAUDOJIMAS

 

60. Radijo mėgėjas radijo šaukinį privalo perduoti kiekvieno radijo ryšio seanso pradžioje ir pabaigoje, bet ne rečiau kaip kas 5 minutes.

61. Radijo švyturio veikimo metu privalo būti naudojamas radijo šaukinys.

62. Radijo šaukinį būtina perduoti aiškiai, išvengiant dviprasmiškumo. Radijo šaukinio perdavimui balsu rekomenduojama vartoti fonetinę abėcėlę.

63. Radijo mėgėjas turi teisę naudoti jam arba klubui, kurio veikloje jis dalyvauja, skirtus radijo šaukinius, taip pat radijo šaukinius Aprašo 65 punkte nurodytu atveju.

64. Radijo mėgėjas, užsiimantis radijo mėgėjų veikla Lietuvos Respublikoje pagal užsienio valstybėje išduotą leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, jam skirto radijo šaukinio pradžioje turi pridėti prefiksą LY ir po jo einantį simbolį „/“.

65. Galiojantį leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turintis radijo mėgėjas turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį kitam galiojantį leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turinčiam radijo mėgėjui, taip pat radijo mėgėjo prižiūrimam asmeniui radijo mėgėjų veiklos propagavimo ar mokymo užsiimti radijo mėgėjų veikla tikslais. Tokiu atveju už radijo šaukinio naudojimą nesilaikant Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų atsako radijo mėgėjas, kuriam radijo šaukinys yra skirtas.

66. Klubas turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį galiojantį leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turinčiam radijo mėgėjui arba leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turinčio radijo mėgėjo prižiūrimam asmeniui.

 

VI SKYRIUS

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) IR RADIJO RYŠIO STOČIŲ NAUDOJIMAS

 

67. Radijo mėgėjų veiklai vykdyti gali būti naudojami Dažnių lentelėje ir Sąraše radijo mėgėjų tarnybai priskirti radijo dažniai (kanalai) Dažnių lentelėje ir Sąraše nustatytomis sąlygomis.

68. Radijo mėgėjas ar klubas, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriems naudoti Sąraše nustatyta sąlyga užregistruoti radijo ryšio stotį, atitinkamais radijo dažniais (kanalais) veikiančias radijo ryšio stotis privalo užregistruoti Tarnyboje Sąrašo nustatyta tvarka.

69. Dažnių lentelėje nustatytais atvejais Tarnyba turi teisę radijo mėgėjams skirti radijo dažnius (kanalus) Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

70. Radijo ryšio stoties galia turi būti ne didesnė, nei yra būtina ryšiui tarp radijo mėgėjų radijo ryšio stočių palaikyti.

71. Radijo ryšio stoties derinimo darbai turi būti atliekami atjungus anteną, naudojant nespinduliuojančią apkrovą.

72. Radijo mėgėjų veiklai naudojamos radijo ryšio stotys turi atitikti Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, (toliau – Radijo ryšio įrenginių techninis reglamentas) ir Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimus.

73. Radijo mėgėjas ir klubas privalo užtikrinti, kad radijo ryšio stotis būtų naudojama tik asmenų, turinčių galiojančius leidimus užsiimti radijo mėgėjų veikla, arba jų prižiūrimų asmenų ir tik radijo mėgėjų veiklai.

74. Radijo mėgėjas ir klubas privalo užtikrinti, kad be jo sutikimo nebūtų galimybės internetu jungtis prie jo turimos radijo ryšio stoties kitiems asmenims.

75.  Radijo mėgėjo naudojama radijo ryšio stotis neturi kelti žalingųjų trukdžių teisėtai veikiančioms kitų radijo ryšio tarnybų stotims, naudojančioms radijo dažnius (kanalus) pirmine teise.

76. Tarnyba turi teisę uždrausti naudoti radijo ryšio stotį konkrečioje vietoje (-ose), jei ši keltų žalinguosius trukdžius.

77. Jei radijo mėgėjų veiklai naudojamos radijo ryšio stoties atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams neatitinka Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimų, tokia radijo ryšio stotis gali būti naudojama tik neinterferencine teise.

78. Radijo mėgėjas privalo nedelsdamas nutraukti radijo ryšį, kai tik sužino, kad sukelia radijo trukdžius teisėtai veikiančioms kitų radijo ryšio tarnybų stotims, naudojančioms radijo dažnius (kanalus) pirmine teise, taip pat radijo dažnius (kanalus) iš radijo dažnių juostų, Dažnių lentelės II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje pažymėtų įrašu „valstybės reikmėms“. Draudžiama pradėti radijo ryšį, jei yra pagrindo manyti, kad tokiu būdu bus sukelti šiame punkte nurodyti radijo trukdžiai.

79. Radijo mėgėjas, naudojantis nuotoliniu būdu valdomą radijo ryšio stotį, privalo užtikrinti, kad toje radijo ryšio stotyje būtų įrengtos priemonės, užtikrinančios galimybę nedelsiant nutraukti radijo signalų siuntimą.

80. Radijo ryšio stotį laive galima naudoti tik turint laivo kapitono sutikimą, o orlaivyje – tik turint orlaivio savininko ar valdytojo sutikimą.

81. Radijo mėgėjas ir klubas privalo sudaryti sąlygas Tarnybos įgaliotiems pareigūnams apžiūrėti naudojamas radijo ryšio stotis ir patikrinti, ar radijo mėgėjas laikosi Aprašo reikalavimų.

82. Nuotoliniu būdu valdoma radijo ryšio stotis, retransliatorius ir radijo švyturys, jei jie įrengti jų savininkui ir (ar) naudotojui nepriklausančiame ar nevaldomame objekte, privalo būti pažymėti, nurodant jų savininko ir (ar) naudotojo telefono ryšio numerį, radijo šaukinį, klubo pavadinimą.

83. Tarnybos įgalioti pareigūnai turi teisę nutraukti radijo mėgėjų veiklai naudojamos radijo ryšio stoties veikimą, jei nėra galimybės nustatyti tokios stoties savininką ar naudotoją ir (ar) su juo susisiekti.

84. Jei nustatoma, kad radijo ryšio stotis naudojama nesilaikant Aprašo reikalavimų, radijo mėgėjas ir klubas neturi teisės naudoti radijo ryšio stoties tol, kol pažeidimai nebus pašalinti.

85. Radijo mėgėjas ir klubas turi teisę naudoji radijo pelengavimo varžyboms ir treniruotėms skirtus radijo ryšio siųstuvus Sąraše nurodytomis sąlygomis.

 

VII SKYRIUS

PRANEŠIMAI

 

86. Radijo mėgėjo siunčiami arba perduodami pranešimai negali būti šifruojami.

87. Radijo mėgėjas turi teisę siųsti arba perduoti tarptautinius nelaimės, pagalbos ar saugos pranešimus tik Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamente nustatyta tvarka.

88. Radijo mėgėjui draudžiama:

88.1. perduoti arba retransliuoti netikrus arba klaidinančius nelaimės, pagalbos, saugos arba identifikavimo signalus;

88.2. retransliuoti ne radijo mėgėjų stočių pranešimus, išskyrus nelaimės, pagalbos ar saugos pranešimus;

88.3. perduoti ar retransliuoti pranešimus, susijusius su sandoriais ar reklamą, išskyrus asmeninius pirkimo ir pardavimo pranešimus, kai siunčiama informacija tiesiogiai susijusi su radijo mėgėjų veikla;

88.4. perduoti muziką, taip pat su radijo mėgėju veikla nesusijusius televizijos signalus;

88.5. perduoti pranešimus, pažeidžiančius autorių, gretutines ir kitas intelektinės nuosavybės teises;

88.6. perduoti kurstančius karą, neapykantą ar nesantaiką pranešimus;

88.7. perduoti konfidencialią informaciją, pažeidžiančią asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, jo interesus ar viešąją tvarką, bei komercines paslaptis;

88.8. perduoti įžeidžiančius, nepadorius, užgaulius žodžius, garsus, simbolius arba vaizdus;

88.9. perduoti kitą informaciją, kurią perduoti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

89. Radijo mėgėjo siunčiami arba perduodami pranešimai negali prieštarauti viešajai tvarkai, pažeisti geros moralės principus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

90. Tarnyba savo interneto svetainėje www.rrt.lt skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie išduotus galiojančius leidimus užsiimti radijo mėgėjų veikla, leidimus naudoti radijo šaukinį ir laikinus leidimus užsiimti radijo mėgėjų veikla, nurodydama radijo šaukinį ir galiojimo terminą.

91. Asmenys, pažeidę Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

92. Tarnybos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-285, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-06, i. k. 2019-03646

 

 

Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla

suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia

veikla sąlygų aprašo

priedas

 

(Pavyzdinė prašymo forma)

 

_____________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

_____________________________________________________________________________

(fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas)

_____________________________________________________________________________

(telefono ryšio numeris, fakso numeris, el. pašto adresas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

tel. (8 5)  210 5623, faks. (8 5)  216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt

 

 

PRAŠYMAS

DĖL ________________________________________________________________________________

(radijo mėgėjų kvalifikacinio egzamino laikymo / leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla išdavimo / leidimo naudoti radijo šaukinį išdavimo / leidimo panaikinimo (nurodyti reikiamą (-us))

_____________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

1.

o Prašau priimti prašymą laikyti egzaminą radijo mėgėjų veiklai

o Kaune                                 o Klaipėdoje

o Šiauliuose                           o Vilniuje

2.

 

o Prašau išduoti HAREC pažymėjimą

3.

o Prašau išduoti leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla

o A klasės

o B klasės

o naują (pasikeitus leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla nurodytiems duomenims)

o laikiną nuo _________ iki ____________

4.

o Prašau išduoti leidimą naudoti radijo šaukinį

Turimas radijo šaukinys LY________

Pageidaujamas radijo šaukinys LY________

 

o naują (pasikeitus leidime naudoti radijo šaukinį nurodytiems duomenims)

5.

o Prašau išduoti leidimą naudoti proginį radijo šaukinį

Progos aprašymas: ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Pageidaujamas proginio radijo šaukinio naudojimo terminas (maksimalus – 2 mėnesiai, bet ne ilgiau nei iki leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimo termino pabaigos)

nuo _______________ iki ____________________

6.

Prašau išduoti leidimą

o popierine forma

o padarant įrašą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos administruojamoje elektroninėje duomenų bazėje

7.

Prašau apie leidimo išdavimą informuoti / išduotus dokumentus atsiųsti

o paštu

o el. paštu

o atvyksiu atsiimti į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą, Mortos g. 14, Vilniuje

8.

Prašau panaikinti leidimą

o užsiimti radijo mėgėjų veikla, išduotą 20__-__-__, Nr.________

o naudoti radijo šaukinį (-ius), išduotą (-us) 20__-__-__, Nr._____

9.

Prašymo priedai

1. Įgaliojimus patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, __lapas (-ai).

2. Kiti dokumentai (nurodyti)____________________, _ lapas (-ai).

 

Pareiškėjas arba jo atstovas:

__ ___________________                     ______________            ________________________________

(juridinio asmens vadovo                                       (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigos)*

 

 

*Nurodoma, jei prašymą pateikia juridinis asmuo

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-926, 2006-08-28, Žin., 2006, Nr. 93-3673 (2006-08-31), i. k. 10611RRISAK001V-926

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-1070 "Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-624, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 59-2341 (2009-05-21), i. k. 10911RRISAK001V-624

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-1070 "Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-909, 2010-09-16, Žin., 2010, Nr. 111-5681 (2010-09-21), i. k. 11011RRISAK001V-909

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-1070 "Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-569, 2012-05-04, Žin., 2012, Nr. 54-2708 (2012-05-10), i. k. 11211RRISAK001V-569

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-1070 "Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. 1V-285, 2019-03-05, paskelbta TAR 2019-03-06, i. k. 2019-03646

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-1070 „Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo