Suvestinė redakcija nuo 2017-10-10

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 104-5382, i. k. 1101100NUTA00001239

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PARKŲ NUOSTATŲ IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS parkų SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1239

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Valstybinės reikšmės parkų nuostatus.

2. Valstybinės reikšmės parkų sąrašą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. rugpjūčio 25 d.

nutarimu Nr. 1239

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PARKŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės reikšmės parkų nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato ypatingą istorinę, architektūrinę, kultūrinę, mokslinę, estetinę, ekologinę ir dendrologinę vertę turinčių parkų valstybinėje žemėje atrankos kriterijus, apsaugą, tvarkymą, veiklą juose, jų lankymą ir kontrolę.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Valstybinės reikšmės parko valdytojas – juridinis asmuo, patikėjimo, nuomos ar panaudos teise valdantis valstybinę žemę, kurioje yra valstybinės reikšmės parkas.

Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3215), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ir kituose teisės aktuose.

 

II. VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PARKŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

3. Valstybinės reikšmės parkams (toliau – Parkai) priskiriami parkai, tinkantys būti demonstraciniu objektu gamtamoksliniam auklėjimui, švietimui, turintys infrastruktūros elementų, leidžiančių juos lankyti:

3.1. istoriniai parkai, atitinkantys šiuos kriterijus:

3.1.1. XVIII–XX a. įkurti arba rekonstruoti pagal Eduardo Andrė, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Martyno Knakfuso, Georgo Frydricho Kufalto, Karolio Podčašinskio, Alfredo Gaulios, Rūtos ir Alfonso Kiškių, Teklės Šešelgienės, Antano Tauro, Leono Čibiro parengtus projektus;

3.1.2. juose yra ne mažiau kaip 20 medžių ir krūmų (tarp jų introdukuotų) rūšių, porūšių, atmainų ar formų;

3.2. dendrologiniai parkai, kuriuose želdiniai yra pagrindinis erdvinę struktūrą formuojantis elementas ir užima ne mažiau kaip 70 procentų parko ploto, kuriuose yra ne mažiau kaip 30 medžių ir krūmų (tarp jų introdukuotų) rūšių, porūšių, atmainų ar formų.

 

III. PARKŲ APSAUGA, TVARKYMAS IR VEIKLA JUOSE

 

4. Parkų apsaugą ir tvarkymą organizuoja Parkų valdytojai:

4.1. savivaldybės užtikrina, kad Parkų, nepatenkančių į kultūros paveldo objektų teritorijas, ribos būtų nustatytos rengiamuose teritorijų planavimo dokumentuose Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti šių Parkų žemės sklypų kadastriniai matavimai – nustatytos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

4.2. kiti Parkų valdytojai kreipiasi į savivaldybes dėl 4.1 punkto nuostatų įgyvendinimo.

5. Parkų valdytojai pagal kompetenciją:

5.1. organizuoja:

5.1.1. Parkų tvarkymo projektų rengimą vadovaujantis Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 (Žin., 2008, Nr. 2-79), prieš projektavimą atliktų mokslinių tyrimų ir inventorizavimo duomenimis, istoriniais duomenimis, projektiniais pasiūlymais;

5.1.2. parengtų projektų įgyvendinimą;

5.1.3. Parkų apsaugą ir tvarkymą pagal Parkų priežiūros planus kalendoriniams metams, parengtus pasitelkus atitinkamų sričių specialistų, ir pagal Parkų apsaugos ir tvarkymo reglamentus, parengtus vadovaujantis Nuostatais, Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdiniu reglamentu, patvirtintu aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 (Žin., 2008, Nr. 15-533), Gamtos paveldo objektų nuostatais, patvirtintais aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214 (Žin., 2005, Nr. 58-2026), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) nuostatomis;

5.2. koordinuoja ir (ar) organizuoja Parkuose vykdomus mokslinius tyrimus, stebėseną, Parko teritorijoje esančių želdinių (vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 (Žin., 2008, Nr. 5-200), statinių inventorizavimą ir kitą veiklą;

5.3. periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) spaudoje, interneto svetainėse informuoja visuomenę apie Parkų būklę ir numatomus tvarkymo darbus, atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

6. Parkuose skatinama veikla, puoselėjanti, išryškinanti ir propaguojanti istorines, architektūrines, kultūrines, mokslines, estetines, ekologines, dendrologines vertybes, nepažeidžiant Parko būklės:

6.1. moksliniai tyrimai – istoriniai ir gamtos taikomieji ir fundamentiniai tyrimai;

6.2. mokymas – praktiniai (moksleivių ir studentų) užsiėmimai, žaliosios klasės;

6.3. atskirų gamtos ir kultūros objektų Parke stebėsena;

6.4. švietėjiška veikla – informaciniai stendai, kuriuose propaguojamos gamtos ir kultūros vertybės, etninę kultūrą populiarinantys renginiai;

6.5. kultūrinė veikla – koncertai, parodos, etninės kultūros paveldo vertybių puoselėjimo, kiti kultūriniai renginiai;

6.6. pažintinė rekreacija.

7. Parkuose draudžiama:

7.1. keisti ir žaloti Parkų kompoziciją, jų erdvinę-planinę struktūrą (reljefą, vandens telkinius, takų tinklą), mažinti istorinę, architektūrinę, kultūrinę, estetinę, ekologinę vertę, naikinti ar žaloti Parko želdinius, mažuosius kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinius statinius, gamtos ir kultūros paveldo objektus;

7.2. ne keliuose važinėti motorinėmis transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, žemės ir miškų ūkio techniką Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. rinkti, sprogdinti, pjaustyti ar kitaip naikinti didesnius kaip 0,5 kubinio metro natūraliai juose esančius akmenis;

7.4. įrengti išorinę reklamą, nesusijusią su Parkuose saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis), taip pat didinančią teritorijos vizualią (regimąją) taršą, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka masinių renginių organizavimo tikslu ar kitai Nuostatų 6 punkte minimai veiklai.

 

IV. PARKŲ LANKYMAS

 

8. Parkus leidžiama lankyti, jeigu juose nevyksta uždaro pobūdžio renginiai, nevykdomi tvarkymo darbai, keliantys lankytojams pavojų.

9. Turi būti nustatomos Parkų lankymo sąlygos ir nurodomos stende prie įėjimo į Parką.

 

V. ATSAKOMYBĖ UŽ PARKŲ NUOSTATŲ PAŽEIDIMUS IR KONTROLĖ

 

10. Asmenys, pažeidę Nuostatų reikalavimus, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Parko ir jo želdinių būklės, želdinių veisimo vidaus kontrolę vykdo savivaldybės administracijos. Parko ir jo želdinių apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos ministerija ir jos įgaliotos institucijos.

 

VI. ŽALOS ATLYGINIMAS

 

12. Asmenys, sunaikinę ar sužaloję Parko želdinius, privalo atlyginti padarytą žalą Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Žala apskaičiuojama pagal Nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodiką, patvirtintą Aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 (Žin., 1996, Nr. 39-973; 1998, Nr. 26-706).

13. Asmenys, padarę žalą Parkui kaip nekilnojamajai kultūros vertybei, privalo atlyginti žalą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. rugpjūčio 25 d.

nutarimu Nr. 1239

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PARKŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Valstybinės reikšmės parko pavadinimas

Adresas

1.

Alantos dvaro sodybos parkas

Molėtų r. sav., Naujasodžio k.

2.

Astravo dvaro sodybos parkas

Biržų r. sav., Biržų m.

3.

Kauno Ąžuolyno parkas

Kauno m. sav., Kauno m.

4.

Baisiogalos dvaro sodybos parkas

Radviliškio r. sav., Baisogalos mstl.

5.

Belvederio dvaro sodybos parkas

Jurbarko r. sav., Belvederio k.

6.

Bridų parkas

Šiaulių r. sav., Bridų k.

7.

Burbiškio dvaro sodybos parkas

Radviliškio r. sav., Burbiškio k.

8.

Gelgaudiškio dvaro sodybos parkas

Šakių r. sav., Gelgaudiškio m.

9.

Juknaičių gyvenvietės parkas

Šilutės r. sav., Juknaičių k.

10.

Kretingos dvaro sodybos parkas

Kretingos r. sav., Kretingos m.

11.

Kuršėnų dvaro sodybos parkas

Šiaulių r. sav., Kuršėnų m., Ventos g.

12.

Kurtuvėnų dvaro sodybos parkas

Šiaulių r. sav., Kurtuvėnų mstl.

13.

Lentvario dvaro sodybos parkas

Trakų r. sav., Lentvario m., Klevų al.

14.

Paežerių dvaro sodybos parkas

Šiaulių r. sav., Paežerių k.

15.

Paežerių dvaro sodybos parkas

Vilkaviškio r. sav., Paežerių k.

16.

Pakruojo dvaro sodybos parkas

Pakruojo r. sav., Pakruojo k.

17.

Palangos parkas

Palangos m. sav., Palangos m.

18.

Panemunės pilies parkas

Jurbarko r. sav., Pilies I k.

19.

Plungės dvaro sodybos parkas

Plungės r. sav., Plungės m.

20.

Raudondvario dvaro sodybos parkas

Kauno r. sav., Raudondvario k.

21.

Raudonės pilies parkas

Jurbarko r. sav., Raudonės mstl.

22.

Renavo dvaro sodybos parkas

Mažeikių r. sav., Renavo k.

23.

Rietavo dvaro sodybos parkas

Rietavo sav., Rietavo m.

24.

Ringuvėnų parkas

Šiaulių r. sav., Ringuvėnų k.

25.

Rokiškio dvaro sodybos parkas

Rokiškio r. sav., Rokiškio m.

26.

Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso parkas

Vilniaus m. sav., tarp Antakalnio ir L. Sapiegos gatvių

27.

Sereikiškių parkas

Vilniaus. m. sav., Vilniaus m.

28.

Terespolio dvaro sodybos parkas

Kėdainių r. sav., Terespolio k.

29.

Trakų Vokės dvaro sodybos parkas

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.

30.

Užutrakio dvaro sodybos parkas

Trakų r. sav., Trakų m.

31.

Verkių dvaro sodybos parkas

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.

32.

Žagarės dvaro sodybos parkas

Joniškio r. sav., Žagariškių k.

33.

Degaičių dvaro sodybos parkas

Telšių r. sav. Degaičių k.

 

Pastaba. Valstybinės reikšmės parkų adresai nustatyti Kultūros vertybių registre.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 793, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-16005

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 793, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-09, i. k. 2017-16005

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1239 „Dėl Valstybinės reikšmės parkų nuostatų ir Valstybinės reikšmės parkų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo