Neoficialus įsakymo tekstas.

Įsakymas skelbtas: Žin., 2005, Nr. 152-5628

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Nacionalinių ir tarptautinių telefono RYŠIO numerių rašymO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

Pavadinimo pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

2005 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-1162

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 131-4734) 8.31 punktu bei atsižvelgdamas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) rekomendaciją E.123 dėl nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių, elektroninio pašto adresų ir interneto tinklalapių adresų rašymo:

 

 1. T v i r t i n u  Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijas (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

 2. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                Tomas Barakauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių

reguliavimo tarnybos direktoriaus

2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162

 

NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ TELEFONO RYŠIO NUMERIŲ RAŠYMO REKOMENDACIJOS

 

Pavadinimo pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1.  Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijos (toliau –Rekomendacijos) nustato tipografinio nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo ir išdėstymo tvarką Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamuose formuliaruose, raštuose, sąskaitose ir kituose dokumentuose bei simbolių naudojimą nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

 2.  Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 131-4734), 8.31 punktu ir atsižvelgiant į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) rekomendaciją E. 123 dėl nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių, elektroninio pašto adreso ir interneto tinklalapių adresų rašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

3. Rekomendacijose vartojamas sutrumpinimas:

PABX – žinybinė automatinė telefono ryšio stotelė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

Kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382) ir Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 147-5386).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

II. Nacionalinių ir tarptautinių telefono RYŠIO numerių rašymo ir išdėstymo tvarka

 

 3.  Nacionalinį telefono ryšio numerį sudaro 1, 2 ar 3 skaitmenų paskirties kodas ir atitinkamai 7, 6 ar 5 skaitmenų tinklo galinio taško numeris.

 4.  Lietuvos Respublikos tarptautinį telefono ryšio numerį sudaro valstybės kodas ir 8 skaitmenų nacionalinis telefono ryšio numeris.

 5.  Tarptautinis telefono ryšio numeris turi būti rašomas po nacionalinio telefono ryšio numerio, o atitinkami skaitmenys išdėstomi vienas po kito taip, kaip nurodyta šių Taisyklių 13 punkte.

 

 6.  Tarptautinis telefono ryšio numeris turi būti rašomas po nacionalinio telefono ryšio numerio, o atitinkami skaitmenys išdėstomi vienas po kito taip, kaip nurodyta šių Rekomendacijų 13 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

 7.  Telefono ryšio aparato simbolis arba užrašas „Telefonas“ (arba jo sutrumpinimas „Tel.“) turi būti nurodyti telefono ryšio numerio kairėje.

 8.  Ženklas „+“ (pliusas) reiškia tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas.

 9.  Ženklas „~“ reiškia, kad reikia laukti stoties toninio parengties signalo.

 10.  Jei nurodomas tik nacionalinis telefono ryšio numeris, tai:

 10.1. viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų numeris rašomas taip:

Telefonas (8 5)  123 4567 

arba

Tel. (8 5)  123 4567

 10.2. viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų numeris su ženklu „~“ rašomas taip:

Telefonas (8 ~ 5)  123 4567 

arba

Tel. (8 ~ 5)  123 4567

 10.3. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeris rašomas taip:

Mobilusis telefonas 8 123  45 678

arba

Mob. 8 123  45 678

 10.4. paslaugų telefono ryšio numeris iš serijos 7XX XX XXX, 8XX XX XXX ir 9XX XX XXX (X bet koks skaičius nuo 0 iki 9) rašomas taip:

Telefonas 8 7XX  XX XXX

arba

Tel. 8 7XX  XX XXX

 11.  Jei nurodomas tik tarptautinis telefono ryšio numeris, tai:

 11.1. viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų numeris rašomas taip:

Telephone + 370 5  123 4567 

arba

Tel. + 370 5  123 4567

 11.2. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeris rašomas taip:

Mobile + 370 123  45 678

arba

Mob. + 370 123  45 678

 11.3. paslaugų telefono ryšio numeris iš serijos 7XX XX XXX, 8XX XX XXX ir 9XX XX XXX (X – bet koks skaičius nuo 0 iki 9) rašomas taip:

Telephone + 370 7XX  XX XXX

arba

Tel. + 370 7XX  XX XXX

 12.  Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, tai jie rašomi taip:

Telefonas

Nacionalinis (8 5)  123 4567

Tarptautinis + 370 5  123 4567

arba

Tel.

Nacionalinis (8 5)  123 4567

Tarptautinis + 370 5  123 4567

 13.  Faksimilinio telefono ryšio numerio užrašas yra „Faksas“ (arba sutrumpinimas „Faks.“) ir turi būti nurodytas telefono ryšio numerio kairėje:

 13.1. nacionalinis faksimilio telefono ryšio numeris rašomas taip:

Faksas (8 5)  123 4567 

arba

Faks. (8 5)  123 4567

 13.2. tarptautinis faksimilio telefono ryšio numeris rašomas taip:

Fax + 370 5  123 4567

 13.3. viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeriai, naudojami faksimiliam ryšiui, rašomi taip:

 13.3.1. nacionalinis faksimilio telefono ryšio numeris rašomas taip:

Faksas 8 123  45 678

arba

Faks. 8 123  45 678

 13.3.2. tarptautinis faksimilio telefono ryšio numeris rašomas taip:

Fax + 370 123  45 678

 14.  Kai kartu yra nurodomi viešųjų fiksuoto, judriojo telefono ryšio paslaugų numeriai bei faksimilinio telefono ryšio numeris, tai užrašas turi atrodyti taip:

 14.1. nacionalinių telefono ryšio numerių užrašo atveju:

Tel. (8 5)  123 4567

Faks. (8 5)  123 4567

Mob. 8 123  45 678

 14.2. tarptautinių telefono ryšio numerių užrašo atveju:

Tel. + 370 5  123 4567

Fax + 370 5  123 4567

Mobile arba Mob. + 370 123  45 678

 15.  Nurodant papildomą telefono ryšio numerį (dažniausiai taikomas PABX abonentams), kurį galima surinkti paskambinus pagrindiniu telefono ryšio numeriu, jis rašomas taip:

Tel. (8 5)  123 4567, papild. 123

arba

Tel. + 370 5  123 4567, papild. 123

arba

Tel.

Nacionalinis (8 5)  123 4567

papild. 123

Tarptautinis + 370 5  123 4567

 16.  Telefono ryšio numerio skaitmenys gali būti grupuojami taip, kad juos būtų galima lengviau įsidėmėti, išgirsti ir pamatyti. Telefono ryšio numerio skaitmenys gali būti grupuojami taip 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.

 

III. SIMBOLIŲ NAUDOJIMAS Nacionalinių ir tarptautinių telefono RYŠIO
numerių rašymUI

 

 17.  Nacionalinius ir tarptautinius telefono ryšio numerius sudaro keturios simbolių kategorijos.

 18.  Pagal kategorijas simboliai skirstomi į:

 18.1. numerio simbolius;

 18.2. procedūrų simbolius;

 18.3. informacinius simbolius;

 18.4. intervalų simbolius.

 19.  Numerio simboliai renkami telefono ryšio aparato mygtukais. Tai gali būti skaičiai, raidės ir kiti nesudėtingi ranka užrašomi ar spausdinami ženklai.

 20.  Procedūrų simboliai nurodo numerio rinkimo būdą. Naudojami šie procedūrų simboliai:

 20.1. tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Tarptautinio prefikso simbolis atskiria tarptautinį telefono ryšio numerį nuo nacionalinio;

 20.2. skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys ir jie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami;

 20.3. jei asmuo turi kelis telefono ryšio numerius ir juos sujungia automatinės paieškos sistema, t.y. kai skambinant yra sujungiama su neužimtu telefono ryšio numeriu, turi būti rašomas tik vienas telefono ryšio numeris, nenurodant, kad yra dar keli telefono ryšio numeriai;

 20.4. telefono ryšio numerių grupavimo, kai kviečiama be automatinės paieškos, simbolis:

 20.4.1. jei abonentas turi kelis telefono ryšio numerius ir jie nesujungti automatinės paieškos rinkimo būdu, tai šiems telefono ryšio numeriams atskirti vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“;

 20.4.2. kad renkant telefono ryšio numerį nekiltų nesusipratimų, simbolis „/“ iš abiejų pusių atskiriamas tarpais;

 20.4.3. telefono ryšio numeriai su šiuo simboliu rašomi taip:

Telefonas

Nacionalinis (8 5)  123 4567 / 123 4568 / 123 4569

Tarptautinis + 370 5  123 4567 / 123 4568 / 123 4569

 20.4.4. norint sutrumpinti užrašą, galima rašyti visą tik pirmąjį telefono ryšio numerį, o kitų – tik paskutiniuosius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami ir telefono ryšio numeriai užrašomi taip:

Telefonas

Nacionalinis (8 5)  123 4567/68/69

Tarptautinis + 370 5  123 4567/68/69

arba

Telefonas

Nacionalinis (8 5)  123 4567/8/9

Tarptautinis + 370 5  123 4567/8/9

 20.5. toninių parengties signalų simbolis:

 20.5.1. jei renkant telefono ryšio numerį reikia nurodyti vieną ar kelis papildomus toninius parengties signalus, vartojamas simbolis, kurio grafinis vaizdas panašus į visą sinusoidės periodą: „~“ (rašant ranka) ir „~“ (spausdinant „tildė“);

 20.5.2. simbolis rašomas toje telefono ryšio numerio vietoje, kur galimas toninis signalas, ir iš abiejų pusių jis atskiriamas tarpais;

 20.5.3. šis simbolis rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo.

 21.  Informacinis simbolis – tai toks simbolis, kuris rodo su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą. Pavyzdžiui,  simbolis reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis. Telefono ryšio numeriai su  simboliu rašomi taip:

Telefonas (8 5)  123 4567

arba

Telefonas (8 5)  123 4567

arba

Telefonas + 370 5  123 4567

arba

            Telefonas+ 370 5  123 4567

 22.  Informacinis simbolis nerenkamas, todėl ir nenurodomas telefono ryšio aparato mygtukuose. Šis simbolis taip pat neparodo, kaip rinkti numerį.

 23.  Vietoje užrašo „telefonas“ galima naudoti informacinį simbolį „Å“. Kad nekiltų neaiškumų renkant telefono ryšio numerį, šie simboliai negali būti vartojami vietoj telefono ryšio numerio ar jo prefikso. Informaciniai simboliai rašomi taip:

Telefonas

Nacionalinis (8 5)  123 4567

Tarptautinis + 370 5  123 4567

 

arba

Å

Nacionalinis (8 5)  123 4567

Tarptautinis + 370 5  123 4567

 24.  Tarpas naudojamas telefono ryšio numerio skaitmenims grupuoti.

 25.  Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

 26.  Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

Telefonas

Nacionalinis (8 5)  123 4567

Tarptautinis + 370 5  123 4567

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

(neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502 (2006-08-12)

 

____________________

 

Pakeitimai:

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas Nr. 1V-880, 2006-08-02, Žin., 2006, Nr. 88-3502

(2006-08-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1162 "DĖL NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ TELEFONO RYŠIO NUMERIŲ RAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo:  Rytis Valančiauskas (2007-06-28)