Suvestinė redakcija nuo 2020-03-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 40-1510, i. k. 1022210ISAK0003-144

 

Nauja redakcija nuo 2020-03-28:

Nr. 3-165, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06192

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORO UOSTUOSE IR ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR SAVATEIKIŲ PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 12 d. Nr. 3-144

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 49 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvos 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003, nuostatas,

t virtinu Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m.  kovo 27 d. įsakymo Nr. 3-165 redakcija)

 

 

 

ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORO UOSTUOSE IR ANTŽEMINIŲ

PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR SAVATEIKIŲ PATVIRTINIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato antžeminių paslaugų teikimo trečiosioms šalims, saviteikos, centralizuotos infrastruktūros ir oro uosto įrenginių naudojimo, antžeminių paslaugų teikėjų atrankos ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo, patvirtinimo sustabdymo, jo panaikinimo procedūrų tvarką oro uostuose, taip pat oro uosto naudotojų komiteto ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro sudaromos paraiškų patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją ar savateikį komisijos sudarymo principai.

2.    Tvarkos aprašas taikomas kiekvienam oro uostui, į kurį arba iš kurio vykdomas komercinis oro susisiekimas ir kuriame per metus vežama ne mažiau kaip 2 mln. keleivių arba 50 000 tonų krovinių.

3.    Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Oro uostasorlaiviams kilti, tūpti ir judėti pritaikytas žemės plotas su statiniais ir pastatais, įskaitant pagalbinę įrangą, kuri gali būti naudojama minėtiems veiksmams atlikti, kad būtų tenkinami orlaivių eismo ir paslaugų poreikiai, taip pat komercinėms oro susisiekimo paslaugoms teikti reikalingą įrangą.

3.2. Oro uostą valdanti įmonė įmonė, kurios tikslas, kartu vykdant kitokią veiklą arba, priklausomai nuo aplinkybių, tokios veiklos nevykdant, pagal nacionalinės teisės aktus valdyti ir tvarkyti oro uosto infrastruktūrą ir derinti skirtingų atitinkamame oro uoste dirbančių operatorių veiklą.

4.    Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme.

5.    Jeigu oro uostą valdo ir eksploatuoja ne viena, o kelios atskiros įmonės, jos visos Tvarkos apraše laikomos oro uostą valdančios įmonės dalimi.

6.    Jeigu keliems oro uostams valdyti yra įkurta tik viena oro uostus valdanti įmonė, kiekvienas iš šių oro uostų turi būti laikomas atskiru oro uostu.

7.    Oro uostą valdanti įmonė, oro uosto naudotojas arba antžeminių paslaugų teikėjas, oro uoste teikiantys antžemines paslaugas, turi atskirti savo antžeminių paslaugų teikimo veiklos apskaitą nuo kitos savo veiklos apskaitos ir kasmet turi atlikti antžeminių paslaugų teikimo auditą. Šio audito ataskaita pateikiama susisiekimo ministrui ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo finansinių metų pabaigos.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija turi patikrinti minėtas audito ataskaitas, kad įsitikintų, jog veiklos apskaitos yra atskirtos ir į antžeminių paslaugų piniginius srautus neįtraukiami oro uostą valdančios įmonės kitos veiklos piniginiai srautai.  

 

II SKYRIUS

ORO UOSTO NAUDOTOJŲ KOMITETAS

 

8. Oro uostą valdanti įmonė sudaro kiekvieno oro uosto naudotojų komitetą.

9. Visi oro uosto naudotojai turi teisę dalyvauti oro uosto naudotojų komitete arba, jeigu jie to pageidauja, būti atstovaujami jame jų paskirtos institucijos. Oro uostą valdanti įmonė turi informuoti visus oro uosto naudotojus apie šią jų teisę.

10. Oro uostą valdanti įmonė turi bent vieną kartą per metus konsultuotis su oro uostą valdančios įmonės direktoriaus įsakymu sudarytu oro uosto naudotojų komitetu bei antžemines paslaugas teikiančiomis įmonėmis dėl Tvarko aprašo taikymo, ypač dėl klausimų, susijusių su rinkliavų už antžemines paslaugas, kurioms pagal Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 16 dalies 2 punkto nuostatas  susisiekimo ministro įsakymu buvo suteikta išimtis, dydžiais, taip pat klausimų, susijusių su tokios išimties suteikimu bei šių antžeminių paslaugų organizavimo oro uoste sąlygomis. Oro uostą valdanti įmonė turi raštu informuoti Susisiekimo ministeriją apie šių konsultacijų laiką ir datą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytų konsultacijų dienos.

11. Oro uosto naudotojų komiteto veiklos taisyklės ir procedūros nustatytos susisiekimo ministro tvirtinamame Rinkliavų už naudojimąsi oro uostais nustatymo ir mokėjimo tvarkos apraše.

 

III sKYRIUS

ANTŽEMINĖS PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

12. Aviacijos įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytas antžemines paslaugas turi teisę teikti Europos Sąjungoje įsisteigę patvirtinti teikėjai. Kitose valstybėse įsteigti patvirtinti teikėjai gali teikti minėtas antžemines paslaugas tik tuo atveju, jeigu tai numatyta atitinkamoje Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje.

13. Vadovaujantis Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 12 dalies nuostatomis, susisiekimo ministro  sprendime dėl patvirtintų teikėjų skaičiaus apribojimo nurodoma:

13.1. oro uostas (oro uosto dalis), kuriame šis apribojimas taikomas;

13.2. antžeminės paslaugos rūšis, kuriai šis apribojimas taikomas;

13.3. antžeminių paslaugų teikėjų, kuriems leidžiama teikti šias paslaugas, skaičius;

13.4. laikotarpis, per kurį šis apribojimas taikomas.

14. Bent vieno teikėjo, kuriam leidžiama teikti antžemines paslaugas, tiesiogiai ar netiesiogiai negali kontroliuoti:

14.1. oro uostą valdanti įmonė;

14.2. oro uosto naudotojas, kuris per ankstesnius metus, kai paslaugų teikėjai buvo pasirinkti,  vežė į (iš) oro uostą (-o) daugiau kaip 25 procentus visų keleivių arba krovinių;

14.3. fizinis ar juridinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Tvarkos aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytą įmonę ar naudotoją arba yra jų kontroliuojamas.

 

IV SKYRIUS

ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ SAVITEIKA

 

15. Vadovaujantis  Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 16 dalies nuostatatomis ir atsižvelgiant į Tvarkos aprašo VII skyriuje nustatytus reikalavimus, oro uosto naudotojams kiekviename oro uoste laisvai leidžiama atlikti Aviacijos įstatymo 1 priede nurodytų antžeminių paslaugų saviteiką nepriklausomai nuo jų vykdomo susisiekimo apimties.

16. Vadovaujantis Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 15 dalies nuostatomis, susisiekimo ministro sprendime dėl patvirtintų savateikių skaičiaus apribojimo nurodoma:

16.1. oro uostas (oro uosto dalis), kuriame šis apribojimas taikomas;

16.2. antžeminės paslaugos rūšis, kuriai šis apribojimas taikomas;

16.3. oro uosto naudotojų, kurie gali naudotis šių paslaugų saviteikos teise, skaičius;

16.4. laikotarpis, kurį šis apribojimas taikomas.

 

V SKYRIUS

CENTRALIZUOTA INFRASTRUKTŪRA

 

17. Nepaisant Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 12 ir 15 dalies nuostatų ir Tvarkos aprašo III ir IV skyriuose nustatytų reikalavimų, oro uostą valdanti įmonė gali raštu kreiptis į susisiekimo ministrą, prašydama palikti oro uostą valdančiai įmonei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui valdyti bet kurią antžeminėms paslaugoms teikti naudojamą centralizuotą infrastruktūrą, kurios dėl jos kompleksiškumo, kaštų ar poveikio aplinkai negalima padalyti ar dubliuoti (pvz., bagažo tvarkymo infrastruktūra, ledo nutirpdymo infrastruktūra, vandens valymo ir degalų pylimo sistemos).

18. Kai, remdamasis prašymu, pateiktu pagal Tvarkos aprašo 17 punktą, susisiekimo ministras priima motyvuotą sprendimą palikti oro uosto centralizuotos infrastruktūros valdymą oro uostą valdančiai įmonei ar kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, teikėjas ar savateikis šiame oro uoste turi naudotis centralizuota infrastruktūra ir nesinaudoti alternatyvia įranga, kurią jis turi atitinkamą oro uostą valdančiai įmonei leidus. Susisiekimo ministro sprendimas įforminamas įsakymu.

19. Oro uostą valdančios įmonės ar kito fizinio ar juridinio asmens valdoma oro uosto centralizuota infrastruktūra turi būti valdoma viešai, objektyviai ir nediskriminuojančiai, taip pat turi būti užtikrinta, kad teikėjai ar savateikiai galėtų netrukdomi naudotis šia centralizuota infrastruktūra.

 

VI SKYRIUS

TEIKĖJŲ ATRANKA, ESANT RIBOJIMAMS

 

20. Kai antžeminių paslaugų teikėjų skaičius yra ribojamas pagal Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 12 ir 16 dalių nuostatas, antžeminių paslaugų teikėjus atrinkti turi:

20.1. oro uostą valdanti įmonė, jeigu ji neteikia tokių pačių antžeminių paslaugų ir tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoja įmonės, kuri šias paslaugas teikia, ar neturi įtakos šiai įmonei;

20.2. susisiekimo ministras – visais kitais atvejais.

21. Tvarkos aprašo 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nurodyti subjektai, atrinkdami antžeminių paslaugų teikėjus, turi konsultuotis su atitinkamo oro uosto naudotojų komitetu, o jeigu atranką vykdo susisiekimo ministras, – ir su oro uostą valdančia įmone.

22. Subjektai, pagal Tvarkos aprašo 20 punktą vykdantys antžeminių paslaugų teikėjų atranką, turi nustatyti atrankos kriterijus, įskaitant standartines sąlygas ar technines specifikacijas, kurias turi atitikti antžeminių paslaugų teikėjas. Šie atrankos kriterijai nustatomi vykdant Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytas konsultacijas.

23. Atrankos kriterijai, įskaitant standartines sąlygas ar technines specifikacijas, ir visi vėlesni jų pakeitimai turi būti tinkami, objektyvūs, vieši ir nediskriminuojantys.

24. Kai atranką vykdo oro uostą valdanti įmonė, atrankos kriterijai turi būti pateikti tvirtinti susisiekimo ministrui prieš vykdant Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytas konsultacijas su atitinkamo oro uosto naudotojų komitetu.

25. Patvirtinus atrankos kriterijus, turi būti skelbiamas konkursas, kuriame gali dalyvauti bet kuris suinteresuotas antžeminių paslaugų teikėjas. Skelbime turi būti nurodyta:

25.1. antžeminių paslaugų teikėjo atrankos kriterijai;

25.2. terminas, kuriam antžeminių paslaugų teikėjas bus atrinktas;

25.3. terminas, iki kurio priimamos paraiškos dalyvauti konkurse (ne mažiau kaip 20 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos).

26. Antžeminių paslaugų teikėjai atrenkami ne ilgesniam kaip 7 metų terminui.

27. Kai antžeminių paslaugų teikėjas nutraukia savo veiklą nesibaigus terminui, kuriam jis buvo skirtas, jis gali būti pakeistas kitu, laikantis šiame skyriuje numatytos atrankos procedūros.

28. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjų skaičius yra ribojamas pagal Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 12 ir 16 dalių nuostatas, oro uostą valdanti įmonė gali teikti antžemines paslaugas be atrankos, numatytos Tvarkos aprašo 20–27 punktuose. Netaikydama pirmiau minėtų punktų nuostatų,  oro uostą valdanti įmonė gali įgalioti fizinį ar juridinį asmenį teikti antžemines paslaugas atitinkamame oro uoste, jeigu ji tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja šį asmenį arba asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja oro uostą valdančią įmonę.

29. Oro uostą valdanti įmonė raštu turi informuoti oro uosto naudotojų komitetą apie priimtus sprendimus dėl antžeminių paslaugų teikėjo atrankos pagal šio skyriaus nuostatas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių sprendimų priėmimo.

 

VII SKYRIUS

PATVIRTINIMAS, patvirtinimo sustabdymas ir panaikinimas

 

30. Prieš dalyvaudamas antžeminių paslaugų teikimo oro uoste veikloje, kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo (toliau – pareiškėjas) turi raštu pateikti susisiekimo ministrui juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens (ar fizinio asmens ar jo įgalioto asmens) pasirašytą paraišką patvirtinti jį antžeminių paslaugų teikėju ar savateikiu.

31. Paraiškoje turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas), pareiškėjo buveinės adresas, pareiškėjo korespondencijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, planuojamų teikti antžeminių paslaugų rūšis, planuojama antžeminių paslaugų teikimo pradžios data. Kartu su paraiška turi būti pateikti toliau nurodyti dokumentai ar jų patvirtintos kopijos:

31.1. pareiškėjo balansas, įskaitant pelno (nuostolio) ataskaitą, duomenys apie piniginius srautus praėjusiais, taip pat einamaisiais finansiniais metais ir numatomi ateinančių vienų metų finansiniai duomenys (jeigu pareiškėjas antžeminių paslaugų neteikė, pateikiamas verslo planas);

31.2. pareiškėjo organizacinės struktūros schema;

31.3. antžeminėms paslaugoms teikti ar saviteikai naudojamos įrangos sąrašas ir jos teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai;

31.4. personalo mokymų vadovas ir personalo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;

31.5. pareiškėjo aviacijos saugumo programa;

31.6. veiklos vykdymo vadovas;

31.7. civilinės atsakomybės draudimo liudijimas;

31.8. saugos valdymo sistemos vadovas;

31.9. kiti dokumentai ir informacija, kuriais įrodoma, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) direktoriaus tvirtinamus  antžeminių paslaugų, kurias teikti planuoja pareiškėjas, teikimo reikalavimus;

32. Be Tvarkos aprašo 31.1–31.9 papunkčiuose išvardytų dokumentų, susisiekimo ministras ar Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 4 dalyje ir Tvarkos aprašo 32 punkte nurodyta paraiškas nagrinėjanti susisiekimo ministro sudaryta 7 narių nuolatinė komisija (toliau – Komisija) prireikus gali pareikalauti papildomos informacijos, kurios gali prireikti siekiant įsitikinti pareiškėjo tinkamumu teikti antžemines paslaugas ar saviteiką.

33. Komisiją sudaro susisiekimo viceministras, trys Susisiekimo ministerijos (Kelių ir oro transporto politikos grupės (2 atstovai) ir Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus (1 atstovas) ir po vieną VšĮ Transporto kompetencijų agentūros (toliau – Agentūra), LTSA ir VĮ Lietuvos oro uostų atstovą. Komisijos pirmininku skiriamas susisiekimo viceministras, Komisijos pirmininko pavaduotoju – Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės atstovas. 

34. Į Komisijos posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiamas oro uosto, kuriame pareiškėjas ketina teikti antžemines paslaugas ar užsiimti saviteika, atstovas.

35. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai, šaukiami Komisijos pirmininko iniciatyva. Komisijos pirmininkui pritarus posėdžiai gali būti šaukiami ir kurio nors Komisijos nario iniciatyva. Posėdis gali būti inicijuotas Agentūros ar oro uostą, kuriame teikėjas ar savateikis ketina teikti antžemines paslaugas, valdančios įmonės siūlymu Komisijos pirmininkui.

36. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė  visų Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko, balsas. Komisija gali priimti sprendimus nepaisydama to, kad posėdyje nedalyvauja oro uosto, kuriame teikėjas ar savateikis ketina teikti antžemines paslaugas, atstovas.

37. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas.

38. Komisijos nariai, gavę pateiktas paraiškas, per 15 darbo dienų pagal kompetenciją įvertina pateiktas paraiškas,  kartu su paraiškomis pateiktus dokumentus ir Komisijos posėdžio metu pateikia Komisijos pirmininkui preliminarius kartu su paraiška pateiktų dokumentų atitikties Tvarkos aprašo 31 punkto reikalavimams vertinimus.

39. Jeigu pareiškėjas pateikia ne visus Tvarkos aprašo 31 punkte išvardytus dokumentus arba jo pateikta paraiška ar prie jos pridedami dokumentai turi  trūkumų, Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos narių preliminarių vertinimų pateikimo apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti.

40. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, paraiška toliau yra nenagrinėjama. Apie tokį sprendimą pareiškėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas raštu. Jam yra grąžinami visi jo pateikti dokumentai.

41. Komisija, nustačiusi, kad yra gauti visi reikiami dokumentai ir duomenys, nedelsdama informuoja susisiekimo ministrą. Susisiekimo ministerija perduoda paraišką ir kartu teikiamus dokumentus Agentūrai ir VĮ Lietuvos oro uostams, kurie per 20 darbo dienų nuo minėtų dokumentų gavimo dienos, vadovaudamiesi Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 4 dalies nuostatomis, atlieka pareiškėjo tikrinimą ir pateikia susisiekimo ministrui išvadas dėl pareiškėjo atitikties Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 5 dalyje nurodytiems reikalavimams.

42. Gavusi Agentūros ir VĮ Lietuvos oro uostų išvadas, Komisija per 20 darbo dienų nuo išvadų gavimo dienos išnagrinėja gautą paraišką, įvertina ataskaitas ir priima sprendimą teikti susisiekimo ministrui rekomendaciją dėl pareiškėjo patvirtinimo ar atsisakymo tvirtinti.

43. Siekdama užtikrinti skrydžių saugą ir saugumą, Agentūra vykdo nuolatinę teikėjo ar savateikio veiklos priežiūrą atlikdama planinius ir neplaninius patikrinimus. Esant pagrįstų duomenų, kad teikėjas ar savateikis neužtikrina jam keliamų reikalavimų, nurodytų Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 5 dalyje, susisiekimo ministras gali pavesti Agentūrai atlikti teikėjo ar savateikio patikrinimą. Atliktų patikrinimų išvadas Agentūra pateikia susiekimo ministrui.

44. Jeigu teikėjas ar savateikis nesilaiko oro uostą valdančios įmonės vadovo nustatytų taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą oro uosto darbą, oro uostą valdančios įmonės vadovas pirmiausia raštu kreipiasi į teikėją ar savateikį su nurodymu ištaisyti oro uostą valdančios įmonės vadovo nustatytų taisyklių pažeidimus ir, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Tokio pranešimo kopiją oro uostą valdančios įmonės vadovas pateikia susiekimo ministrui.

45. Jeigu teikėjas ar savateikis per nustatytą terminą neištaiso oro uostą valdančios įmonės vadovo nurodytų pažeidimų, oro uostą valdančios įmonės vadovas turi teisę kreiptis į susisiekimo ministrą ir pateikti prašymą, kad susisiekimo ministras priimtų sprendimą dėl siūlymo sustabdyti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją ar savateikį galiojimą. Prie prašymo oro uostą valdančios įmonės vadovas prideda pirminį teikėjui ar savateikiui siųstą pranešimą ir kitus jo prašymą pagrindžiančius dokumentus. Šio prašymo kopiją oro uostą valdanti įmonė pateikia Agentūrai.

46. Išimtiniais atvejais, jeigu antžeminių paslaugų teikėjo ar savateikio daromi oro uostą valdančios įmonės vadovo nustatytų taisyklių pažeidimai kelia ypatingą grėsmę oro uosto saugai, saugumui ar aplinkai, šiame Tvarkos aprašo skyriuje numatyti oro uostą valdančios įmonės vadovo prašymų nagrinėjimo terminai gali būti trumpesni, o oro uostą valdančios įmonės vadovas turi teisę kreiptis į susiekimo ministrą tiesiogiai, nesilaikydamas Tvarkos aprašo 44 punkte numatytos procedūros.

47. Komisija, atsižvelgdama į Agentūros patikrinimo išvadą ar pagal Tvarkos aprašo 45 punktą pateiktą oro uostą valdančios įmonės vadovo prašymą, per 5 darbo dienas nuo minėtų dokumentų gavimo dienos pateikia siūlymą susisiekimo ministrui sustabdyti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją ar savateikį galiojimą. Komisija savo siūlymą pateikia susisiekimo ministrui, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima įsakymą sustabdyti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją ar savateikį galiojimą. Susisiekimo ministro įsakyme nurodomas terminas, nuo kurio teikėjui ar savateikiui turėtų būti draudžiama teikti paslaugas oro uoste ir siūlomi veiksmai, kuriuos teikėjas ar savateikis turėtų atlikti, kad draudimas teikti paslaugas būtų panaikintas.

48. Antžeminių paslaugų teikėjas ar savateikis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susisiekimo ministro sprendimo priėmimo informuojamas apie sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją ar savateikį galiojimo sustabdymą ir terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo susisiekimo ministro sprendimo sustabdyti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimą priėmimo dienos.

49. Antžeminių paslaugų teikėjas arba savateikis, per nustatytą terminą pašalinęs nurodytus trūkumus, apie tai raštu informuoja susisiekimo ministrą. Komisija, per 10 darbo dienų išnagrinėjusi pateiktą informaciją, priima sprendimą pasiūlyti susisiekimo ministrui panaikinti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimo sustabdymą arba panaikinti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimą.

50. Susisiekimo ministras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pateikto Komisijos siūlymo priima sprendimą panaikinti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimo sustabdymą arba sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimą ir per 5 darbo dienas apie tai informuoja antžeminių paslaugų teikėją ar savateikį.

51. Susisiekimo ministras, vadovaudamasis Aviacijos įstatymo 49 straipsnio 5 ir 9 dalių nuostatomis, priima sprendimą panaikinti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimą.

52. Komisijos siūlymai  yra rekomendacinio pobūdžio. Galutinį sprendimą patvirtinti ar atsisakyti tvirtinti pareiškėją antžeminių paslaugų teikėju ar savateikiu, sustabdyti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimą, panaikinti šį sprendimą ar panaikinti sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimą priima susisiekimo ministras. Šis sprendimas įforminamas įsakymu.

 

VIII SKYRIUS

ORO UOSTO TAISYKLĖS

 

53. Siekdama užtikrinti tinkamą oro uosto veiklą, oro uostą valdanti įmonė gali pasitvirtinti atitinkamas taisykles, tačiau šiomis taisyklėmis negali būti diskriminuojami įvairūs teikėjai ar savateikiai ir labiau, negu numatyta Aviacijos įstatyme ar Tvarkos apraše, ribojamos galimybės patekti į rinką arba varžoma laisvė į saviteiką.

 

IX SKYRIUS

ORO UOSTO ĮRENGINIAI

 

54. Teikėjas ir savateikis turi teisę naudotis oro uosto įrenginiais, kurie reikalingi jų veiklai vykdyti. Jeigu oro uostą valdanti įmonė nustato tam tikras sąlygas, pagal kurias gali būti naudojamasi oro uosto įrenginiais, šios sąlygos turi būti tinkamos, objektyvios, viešos ir nediskriminuojančios. Apie tokių sąlygų nustatymą oro uostą valdanti įmonė raštu informuoja Susisiekimo ministeriją.

55. Oro uosto teritoriją, skirtą antžeminėms paslaugoms, oro uostą valdanti įmonė, jeigu tai būtina, turi paskirstyti įvairiems teikėjams ir savateikiams, įskaitant naujus dalyvius, kad šie galėtų pasinaudoti savo teisėmis, ir leisti veiksmingą ir teisingą konkurenciją, remdamasi tinkamomis, objektyviomis, viešomis ir nediskriminuojančiomis taisyklėmis bei kriterijais.

56. Jeigu už naudojimąsi oro uosto įrenginiais oro uostą valdanti įmonė yra nustačiusi paslaugų įkainius, šių paslaugų įkainių dydžiai turi būti nustatyti apsižvelgiant į tinkamumo, objektyvumo, viešumo ir nediskriminavimo kriterijus. Apie paslaugų įkainių dydžius turi būti informuojamas oro uosto naudotojų komitetas ir Susisiekimo ministerija.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Susisiekimo ministerija gali prašyti oro uostą valdančios įmonės pateikti  duomenis apie:

57.1. oro uoste veikiančių teikėjų skaičių, pavadinimus ir jų teikiamų antžeminių paslaugų rūšis;

57.2. oro uoste veikiančių savateikių kiekį, pavadinimus ir jų teikiamų antžeminių paslaugų rūšis;

57.3. oro uosto naudotojus ir kiekvieno oro uosto naudotojo metinį keleivių ir krovinių vežimo procentą;

57.4. oro uosto naudotojų komitetą.

58. Be Tvarkos aprašo 57 punkte išvardytų duomenų, Susisiekimo ministerija gali pareikalauti pateikti bet kurią kitą informaciją, kurios gali prireikti vykdant Tvarkos apraše numatytas funkcijas.

59. Susisiekimo ministerija kiekvienais metais iki liepos 1 d. Europos Komisijai pateikia informaciją apie šalies oro uostus, kuriems taikomi Tvarkos aprašo reikalavimai.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-541, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17491

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 "Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-606, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20262

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-165, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-27, i. k. 2020-06192

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo