Suvestinė redakcija nuo 2018-11-01 iki 2018-12-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 40-1510, i. k. 1022210ISAK0003-144

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORO UOSTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 12 d. Nr. 3-144

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 330 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių rengimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-940) ir siekdamas įgyvendinti Europos Tarybos 1996 m. spalio 15 d. direktyvos Nr. 96/67/EC nuostatas,

Tvirtinu Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisykles (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144

 

ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORO UOSTUOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos kiekvienam oro uostui, į kurį arba iš kurio vykdomas komercinis oro susisiekimas ir kuriame per metus aptarnaujama ne mažiau kaip 1 mln. keleivių arba 25000 tonų krovinių.

2. Kai oro uoste po šių taisyklių įsigaliojimo pasiekiama 1 punkte nustatytos ribos, atitinkami šių taisyklių reikalavimai jam taikomi nuo kitų metų gruodžio 31 d.

3. Kai oro uostas po šių taisyklių įsigaliojimo pasiekia 1 punkte nustatytą krovinių gabenimo ribą, tačiau dar nepasiekia keleivių vežimo ribos, šių taisyklių nuostatos netaikomos antžeminių paslaugų rūšims, susijusioms vien tik su paslaugomis keleiviams.

4. Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:

4.1. antžeminės paslaugos – šių taisyklių 1 ir 2 prieduose numatytos paslaugos, kurios oro uosto naudotojams teikiamos oro uoste;

4.2. antžeminių paslaugų teikėjas (toliau – teikėjas) – juridinis ar fizinis asmuo (toliau – asmuo), teikiantis trečiajai šaliai vieną arba daugiau antžeminių paslaugų rūšių;

4.3. oro uostas – žemės paviršiaus plotas, specialiai pritaikytas orlaiviams kilti, tūpti ir judėti; oro uoste turi būti pagalbiniai įrenginiai, kurie yra susiję su minėtais orlaivių veiksmais ir gali būti reikalingi orlaivių skrydžiams bei paslaugoms, įskaitant įrenginius, kurie reikalingi komercinio oro susisiekimo reikmėms;

4.4. oro uosto administracija – administracija, kuri kartu su kita veikla ar be tokios veiklos turi tikslą administruoti ir valdyti atitinkamo oro uosto infrastruktūrą, taip pat koordinuoti ir kontroliuoti įvairių atitinkamame oro uoste esančių įmonių veiklą;

4.5. oro uosto naudotojas bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, vežantis oru keleivius, paštą arba krovinius iš oro uosto arba į jį;

4.6. oro uosto naudotojų komitetas – oro uosto naudotojų ir (arba) jų atstovų komitetas, kurį pagal šių taisyklių 9 ir 10 punktus sudaro oro uosto administracija;

4.7. patvirtintas savateikis savateikis, patvirtintas pagal šių taisyklių VIII skirsnio nuostatas;

4.8. patvirtintas teikėjas antžeminių paslaugų teikėjas, patvirtintas pagal šių taisyklių VIII skirsnio nuostatas;

4.9. savateikis – oro uosto naudotojas, kuris pats sau teikia antžemines paslaugas;

4.10. saviteika – atvejis, kai oro uosto naudotojas tiesiogiai pats sau teikia vieną arba daugiau antžeminių paslaugų rūšių, nesudarydamas jokių sutarčių su trečiąja šalimi šioms paslaugoms teikti; oro uosto naudotojai tarp savęs trečiąja šalimi nelaikomi, kai:

4.10.1. vienas jų turi didžiąją kito akcijų dalį arba

4.10.2. vienas oro uosto naudotojas turi didžiąją kitų, saviteika užsiimančių oro uosto naudotojų, akcijų dalį.

5. Kai oro uostą valdo ir eksploatuoja ne viena, bet kelios atskiros įmonės, jos visos šiose taisyklėse laikomos oro uosto administracijos dalimi.

6. Kai viena administracija yra sudaryta keliems oro uostams, kiekvienas iš šių oro uostų turi būti laikomas atskiru oro uostu.

7. Kai oro uosto administracija, oro uosto naudotojas arba antžeminių paslaugų teikėjas teikia antžemines paslaugas, jie turi atskirti savo antžeminių paslaugų teikimo veiklos apskaitą nuo kitos savo veiklos apskaitos ir kasmet turi atlikti antžeminių paslaugų teikimo auditą, o šio audito ataskaitą pateikti susisiekimo ministrui ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo finansinių metų pabaigos.

8. Susisiekimo ministerija turi patikrinti minėtas audito ataskaitas, kad įsitikintų apskaitų atskyrimu ir kad į antžeminio aptarnavimo piniginius srautus neįtraukiami oro uosto administracijos kitos veiklos piniginiai srautai.

 

II. ORO UOSTO NAUDOTOJŲ KOMITETAS

 

9. Kiekvieno oro uosto administracija sudaro oro uosto naudotojų komitetą.

10. Visi oro uosto naudotojai turi teisę dalyvauti oro uosto naudotojų komitete arba, jeigu jie to pageidauja, būti atstovaujami jame jų paskirtos institucijos. Oro uosto administracija turi informuoti visus oro uosto naudotojus apie šią jų teisę.

11. Oro uosto administracija turi bent kartą per metus konsultuotis su jos sudarytu oro uosto naudotojų komitetu bei antžemines paslaugas teikiančiomis įmonėmis dėl šių taisyklių taikymo, o ypač dėl klausimų, susijusių su šių antžeminių paslaugų kainomis, kurioms pagal šių taisyklių 25.2 punktą buvo suteikta išimtis, taip pat klausimų, susijusių su tokios išimties suteikimu, bei šių antžeminių paslaugų organizavimo oro uoste sąlygomis. Oro uosto administracija turi informuoti susisiekimo ministeriją apie šių konsultacijų laiką ir datą.

12. Oro uosto naudotojų komitetas nustato savo veiklos taisykles ir procedūras bei susirenka ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

 

III. ANTŽEMINĖS PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

13. Šių taisyklių 1 ir 2 prieduose nurodytas antžemines paslaugas turi teisę teikti Lietuvos Respublikoje įregistruoti patvirtinti teikėjai. Kitose valstybėse įsteigti patvirtinti teikėjai gali teikti minėtas antžemines paslaugas tik tuo atveju, jeigu tai numatyta atitinkamoje Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje.

14. Oro uosto administracija gali raštu kreiptis į susisiekimo ministrą, prašydama apriboti patvirtintų teikėjų skaičių oro uoste arba oro uosto dalyje bet kuriai arba visoms antžeminių paslaugų rūšims, minimoms šių taisyklių 2 priede.

15. Susisiekimo ministras turi teisę apriboti patvirtintų teikėjų skaičių oro uoste tiek, kiek, jo manymu, reikia, tačiau ne mažiau kaip iki dviejų patvirtintų teikėjų bet kuriai antžeminių paslaugų rūšiai, numatytai šių taisyklių 2 priede. Sprendime dėl patvirtintų teikėjų skaičiaus apribojimo nurodoma:

15.1. oro uostas (oro uosto dalis), kuriame šis apribojimas taikomas;

15.2. antžeminės paslaugos rūšis, kuriai šis apribojimas taikomas;

15.3. antžeminių paslaugų teikėjų, kuriems leidžiama teikti šias paslaugas, skaičius;

15.4. laikotarpis, per kurį šis apribojimas taikomas;

15.5. kad bent vieno teikėjo, kuriam leidžiama teikti paslaugas, neturi tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti:

15.5.1. oro uosto administracija;

15.5.2. oro uosto naudotojas, kuris per iki teikėjo parinkimo buvusius metus vežė daugiau kaip 25 procentus visų keleivių arba krovinių, atvežtų į oro uostą ir išvežtų iš jo;

15.5.3. įmonės, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba yra kontroliuojama 15.5.1 ir 15.5.2 punktuose nurodytos administracijos ar naudotojo.

16. Kai susisiekimo ministras apriboja antžeminių paslaugų teikėjų skaičių, oro uosto naudotojui nepriklausomai nuo jam priskirtos oro uosto dalies turi būti leidžiama laisvai pasirinkti patvirtintą teikėją.

 

IV. SAVITEIKA

 

17. Atsižvelgiant į šių taisyklių VI ir VIII skirsniuose numatytus reikalavimus, oro uosto naudotojams kiekviename oro uoste laisvai leidžiama atlikti šių taisyklių 1 priede nurodytų antžeminių paslaugų saviteiką nepriklausomai nuo jų vykdomo susisiekimo apimties.

18. Antžeminių paslaugų saviteiką oro uoste, kuriame eismas per metus yra ne mažesnis kaip 1 mln. keleivių arba 25000 tonų krovinių, taip pat šių taisyklių 2 priede minimų antžeminių paslaugų saviteiką gali atlikti tik patvirtintas savateikis.

19. Oro uosto administracija gali raštu kreiptis į susisiekimo ministrą su prašymu apriboti patvirtintų savateikių skaičių oro uoste ar jo dalyje bet kuriai ar visoms antžeminių paslaugų rūšims, nurodytoms šių taisyklių 2 priede.

20. Susisiekimo ministras gali apriboti patvirtintų savateikių skaičių oro uoste iki tiek, kiek, jo manymu, reikia, tačiau ne mažiau kaip iki dviejų patvirtintų savateikių. Sprendime dėl patvirtintų savateikių skaičiaus apribojimo nurodoma:

20.1. oro uostas (oro uosto dalis), kuriame šis apribojimas taikomas;

20.2. antžeminės paslaugos rūšis, kuriai šis apribojimas taikomas;

20.3. oro uosto naudotojų, kurie gali naudotis šių paslaugų saviteikos teise, skaičius;

20.4. laikotarpis, kurį šis apribojimas taikomas.

21. Kai susisiekimo ministras apriboja patvirtintų savateikių skaičių, oro uosto administracija turi, remdamasi susisiekimo ministro patvirtintais tinkamais, objektyviais, viešais ir nediskriminuojančiais kriterijais, parinkti tuos teikėjus, kurie gali naudotis saviteikos teise.

 

V. CENTRALIZUOTA INFRASTRUKTŪRA

 

22. Nepaisant šių taisyklių III ir IV skirsniuose nustatytų reikalavimų, oro uosto administracija gali raštu kreiptis į susisiekimo ministrą, prašydama palikti oro uosto administracijai arba kitam asmeniui valdyti bet kurią antžeminėms paslaugoms teikti naudojamą centralizuotą infrastruktūrą, kurios dėl jos kompleksiškumo, kaštų ar poveikio aplinkai negalima padalyti ar dubliuoti (pvz., bagažo rūšiavimo, priešledžio priemonių, vandens valymo ir degalų pylimo sistemos).

23. Kai remdamasis prašymu, pateiktu pagal šių taisyklių 22 punktą, susisiekimo ministras nusprendžia palikti oro uosto centralizuotos infrastruktūros valdymą oro uosto administracijai ar kitam asmeniui, teikėjas ar savateikis šiame oro uoste turi naudotis centralizuota infrastruktūra ir nesinaudoti alternatyvia įranga, kurią jis turi atitinkamo oro uosto administracijai leidus.

24. Kai centralizuotos infrastruktūros valdymas yra paliekamas oro uosto administracijai ar kitam asmeniui, pastarasis ją turi valdyti viešai, objektyviai ir nediskriminuojančiai, taip pat užtikrinti, kad teikėjai ar savateikiai galėtų netrukdomi naudotis šia infrastruktūra.

 

VI. IŠIMTYS

 

25. Kai kyla sunkumų, susijusių su laisvu plotu oro uoste ar oro uosto talpa, ypač su jo perpildymu bei teritorijos panaudojimo galimybėmis, ir dėl to neįmanoma patvirtinti neribotą teikėjų skaičių ar įgyvendinti šiose taisyklėse numatytos saviteikos, oro uosto administracija gali kreiptis į susisiekimo ministrą, prašydama padaryti išimtį, kuria:

25.1. visame ar dalyje oro uosto būtų apribotas vienos ar daugiau antžeminių paslaugų rūšių, nurodytų šių taisyklių 1 priede, teikėjų skaičius; šiuo atveju taikomos šių taisyklių 15 ir 16 punktų nuostatos;

25.2. vienam teikėjui būtų palikta viena ar daugiau antžeminių paslaugų rūšių, nurodytų šių taisyklių 2 priede;

25.3. antžeminių paslaugų rūšių, nurodytų šių taisyklių 1 priede, saviteika būtų palikta ribotam oro uosto naudotojų skaičiui su sąlyga, kad jie yra parinkti pagal tinkamus, objektyvius, viešus ir nediskriminuojančius kriterijus; arba

25.4. būtų uždrausta antžeminių paslaugų rūšių, nurodytų šių taisyklių 2 priede, saviteika arba ji palikta tik vienam oro uosto naudotojui.

26. Prašyme bei sprendime turi būti:

26.1. nurodyta antžeminių paslaugų rūšis ar rūšys, kurioms siekiama gauti arba suteikiama išimtis, taip pat aprašomos priežastys, susijusios su laisvu plotu oro uoste ar oro uosto talpa, kuriomis grindžiamas prašymas, ir

26.2. pridedamas atitinkamų priemonių planas priežastims šalinti.

27. Išimtys, kurias susisiekimo ministras turi teisę suteikti pagal šias taisykles, gali būti taikomos ne ilgiau kaip trejus metus, išskyrus išimtį, numatytą šių taisyklių 25.2 punkte. Ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki nurodyto termino pabaigos oro uosto administracija gali šiose taisyklėse nustatyta tvarka pateikti prašymą susisiekimo ministrui dėl išimties galiojimo pratęsimo.

28. Šių taisyklių 25.2 punkte numatyta išimtis gali būti taikoma ne ilgiau kaip dvejus metus. Tačiau ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki šio termino pabaigos oro uosto administracija gali šiose taisyklėse nustatyta tvarka pateikti susisiekimo ministrui prašymą dėl šio termino pratęsimo dar dvejiems metams.

 

VII. TEIKĖJŲ ATRANKA

 

29. Kai antžeminių paslaugų teikėjų skaičius yra ribojamas pagal šių taisyklių III arba VI skirsnių nuostatas, antžeminių paslaugų teikėjus atrinkti turi:

29.1. oro uosto administracija, jei ji neteikia tokių pačių antžeminių paslaugų ir tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoja ar neturi įtakos įmonei, kuri šias paslaugas teikia;

29.2. visais kitais atvejais – susisiekimo ministras.

30. Šių taisyklių 29 punkte minimos institucijos (toliau – atrankos institucija) turi konsultuotis su atitinkamo oro uosto naudotojų komitetu, o jei atranką daro susisiekimo ministras, taip pat privalo konsultuotis su atitinkamo oro uosto administracija.

31. Atrankos institucija, pasikonsultavusi su oro uosto naudotojų komitetu, turi nustatyti atrankos kriterijus, įskaitant standartines sąlygas ar technines specifikacijas, kurias turi atitikti antžeminių paslaugų teikėjas.

32. Atrankos kriterijai, įskaitant standartines sąlygas ar technines specifikacijas, ir visi vėlesni jų pakeitimai turi būti tinkami, objektyvūs, vieši ir nediskriminuojantys.

33. Kai atrankos institucija yra oro uosto administracija, atrankos kriterijai iš anksto turi būti pateikti susisiekimo ministrui tvirtinti.

34. Patvirtinus atrankos kriterijus, turi būti skelbiamas konkursas, kuriame gali dalyvauti bet kuris suinteresuotas antžeminių paslaugų teikėjas. Skelbime turi būti nurodyta:

34.1. antžeminių paslaugų teikėjo atrankos kriterijai;

34.2. terminas, kuriam antžeminių paslaugų teikėjas bus atrinktas;

34.3. terminas, iki kurio priimamos paraiškos dalyvauti konkurse (ne mažiau kaip vienas mėnuo nuo konkurso paskelbimo dienos).

35. Antžeminių paslaugų teikėjai gali būti atrinkti ne ilgesniam kaip septynerių metų terminui.

36. Kai antžeminių paslaugų teikėjas nutraukia savo veiklą nesibaigus terminui, kuriam jis buvo skirtas, jis gali būti pakeistas kitu, laikantis šių taisyklių VII skirsnyje numatytos procedūros.

37. Kai antžeminių paslaugų teikėjų skaičius yra ribojamas pagal šių taisyklių III arba VI skirsnių nuostatas, oro uosto administracija gali pati teikti antžemines paslaugas be atrankos, numatytos šiose taisyklėse. Be minėtos procedūros, oro uosto administracija gali įgalioti įmonę atlikti antžemines paslaugas atitinkamame oro uoste, jei ji tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja šią įmonę arba įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja oro uosto administraciją.

38. Atitinkamo oro uosto administracija turi informuoti oro uosto naudotojų komitetą apie sprendimus, atrenkant teikėją bei įgyvendinus šių taisyklių 37 punkte numatytas teises.

 

VIII. PATVIRTINIMAS

 

39. Prieš dalyvaudamas antžeminių paslaugų teikimo veikloje oro uoste, kiekvienas antžeminių paslaugų teikėjas ir kiekvienas savateikis (toliau vadinami – pareiškėju) turi raštu pateikti susisiekimo ministrui paraišką, kad jį patvirtintų kaip teikėją.

40. Susisiekimo ministras privalo tvirtinti teikėją, jei pareiškėjas:

40.1. turi pakankamai patirties, finansinių išteklių, įrangos, organizacinę struktūrą, personalą, priežiūros ir eksploatavimo procedūras bei gali užtikrinti įrenginių, orlaivių, įrangos ir asmenų saugumą bei saugą;

40.2. yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę.

41. Susisiekimo ministras gali atšaukti patvirtinimą, jeigu patvirtintas teikėjas nebeatitinka sąlygų, numatytų šių taisyklių 40 punkte.

42. Kai susisiekimo ministras atsisako patvirtinti arba panaikina duotą patvirtinimą, šio atsisakymo ar panaikinimo priežastys turi būti raštu pateiktos atitinkamam antžeminių paslaugų teikėjui, savateikiui bei atitinkamo oro uosto administracijai.

 

IX. ORO UOSTO TAISYKLĖS

 

43. Siekdama užtikrinti tinkamą oro uosto veiklą, oro uosto administracija gali pasitvirtinti atitinkamas taisykles, tačiau šiomis taisyklėmis negali būti diskriminuojami įvairūs teikėjai ar savateikiai bei apsunkinama antžeminių paslaugų rinkos prieinamumo arba saviteikos laisvė žemiau taisyklėmis nustatyto lygio.

44. Susisiekimo ministras, atsižvelgdamas į oro uosto administracijos pasiūlymus, gali uždrausti antžeminių paslaugų teikėjui arba savateikiui teikti antžemines paslaugas ar užsiimti saviteika, jei antžeminių paslaugų teikėjas ar savateikis nesilaiko taisyklių, kurias jam taiko oro uosto administracija.

X. ORO UOSTO ĮRENGINIAI

 

45. Teikėjas ir savateikis turi teisę naudotis oro uosto įrenginiais, kurie reikalingi jų veiklai vykdyti. Jei oro uosto administracija nustato tam tikras naudojimosi oro uosto įrenginiais sąlygas, pagal kurias gali būti naudojamasi oro uosto įrenginiais, šios sąlygos turi būti tinkamos, objektyvios, viešos ir nediskriminuojančios. Apie tokių sąlygų nustatymą oro uosto administracija raštu informuoja Susisiekimo ministeriją.

46. Oro uosto teritoriją, skirtą antžeminėms paslaugoms, oro uosto administracija, jei tai būtina, turi paskirstyti įvairiems teikėjams ir savateikiams, įskaitant naujus dalyvius, kad šie galėtų pasinaudoti savo teisėmis, bei leisti veiksmingą ir teisingą konkurenciją, remdamasi tinkamomis, objektyviomis, viešomis ir nediskriminuojančiomis taisyklėmis bei kriterijais.

47. Jei už naudojimąsi oro uosto įrenginiais oro uosto administracija yra nustačiusi paslaugų įkainius, šių paslaugų įkainių dydžiai turi būti nustatyti apsižvelgiant į tinkamumo, objektyvumo, viešumo ir nediskriminavimo kriterijus. Apie paslaugų įkainių dydžius turi būti informuojamas oro uosto naudotojų komitetas ir Susisiekimo ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-541, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17491

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Oro uosto administracija kiekvienais metais iki gegužės 1 d. turi pateikti susisiekimo ministrui duomenis apie:

48.1. per praėjusius metus į oro uostą atvykusių ir išvykusių keleivių skaičių, atvežtų ir išvežtų krovinių kiekį;

48.2. oro uoste veikiančių teikėjų skaičių ir pavadinimus bei jų teikiamų antžeminių paslaugų rūšis;

48.3. oro uoste veikiančių savateikių kiekį, pavadinimą bei jų teikiamų antžeminių paslaugų rūšis;

48.4. oro uosto naudotojų sąrašą, nurodant kiekvieno jų metinį keleivių ir krovinių vežimo procentą;

48.5. oro uosto naudotojų komiteto narių sąrašą.

49. Be šių taisyklių 48 punkte išvardytų duomenų, susisiekimo ministras gali pareikalauti pateikti bet kurią kitą informaciją, kurios gali prireikti vykdant šiose taisyklėse numatytas funkcijas.

______________

 

Antžeminių paslaugų teikimo

oro uostuose taisyklių

1 priedas

 

Antžeminių paslaugų sąrašas Nr. 1

 

1. Antžeminis administravimas ir priežiūra:

1.1. oro uosto naudotojo atstovavimas ir ryšių su vietos valdžia ar kitomis institucijomis palaikymas, apmokėjimas oro uosto naudotojo vardu ir biuro patalpų suteikimas jo atstovams;

1.2. pakrovimo kontrolė, pranešimai ir telekomunikacijos;

1.3. pakrovimo įrenginių suteikimas, sandėliavimas ir administravimas;

1.4. kitos priežiūros paslaugos prieš skrydį, po jo ar skrydžio laiku bei visos kitos administracinės paslaugos, kurių reikalauja oro uosto naudotojas.

2. Keleivių aptarnavimas – pagalba atvykstantiems, išvykstantiems ar vykstantiems tranzitu keleiviams, įskaitant bilietų ir kelionės dokumentų registravimą, bagažo registravimą ir jo nugabenimą į rūšiavimo zoną.

3. Paslaugos kroviniams ir paštui:

3.1. kroviniams – atitinkamų dokumentų forminimas, muitinės procedūrų bei visų saugumo procedūrų, dėl kurių šalys yra susitarusios ar aplinkybės reikalauja, atlikimas;

3.2. paštui – atitinkamų dokumentų forminimas bei visų saugumo procedūrų, dėl kurių šalys susitarė ar aplinkybės reikalauja, atlikimas.

4. Paslaugos orlaiviui:

4.1. vidinis ir išorinis orlaivio valymas, tualeto ir vandens paslaugos;

4.2. kabinos šildymas ir vėsinimas, sniego ir ledo šalinimas, taikymas priemonių prieš apledėjimą;

4.3. kabinos pertvarkymas tinkamais kabinai įrenginiais, šių įrenginių saugojimas.

5. Orlaivio techninė priežiūra:

5.1. standartinės paslaugos, atliekamos prieš skrydį;

5.2. papildomos paslaugos, kurių reikalauja oro uosto naudotojas;

5.3. atsarginių dalių ir tinkamos įrangos administravimas;

5.4. tinkamos stovėjimo vietos ir (arba) vietos angare prašymas ar rezervavimas.

6. Skrydžių vykdymas ir įgulos administravimas:

6.1. pasiruošimas skrydžiui išvykimo oro uoste arba bet kuriame kitame punkte;

6.2. pagalba skrendant;

6.3. poskrydinė veikla;

6.4. įgulos administravimas.

7. Antžeminis transportavimas:

7.1. įgulos, keleivių, bagažo, krovinių ir pašto vežimo tarp skirtingų terminalų tame pačiame oro uoste organizavimas ir vykdymas, išskyrus vežimą tarp orlaivio ir kiekvieno kito punkto to paties oro uosto ribose;

7.2. specialaus transporto, kurio prašo oro uosto naudotojas, suteikimas.

8. Maitinimo paslaugos:

8.1. ryšio su tiekėjais palaikymas ir administracinis valdymas;

8.2. maisto ir gėrimų bei įrangos, reikalingos jam paruošti, saugojimas;

8.3. įrangos, reikalingos maistui ruošti, valymas;

8.4. įrangos, taip pat baro ir maisto atsargų paruošimas bei pateikimas.

______________

 

Antžeminių paslaugų teikimo

oro uostuose taisyklių

2 priedas

 

ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS NR. 2

 

1. Paslaugos bagažui – bagažo tvarkymas rūšiavimo zonoje, bagažo rūšiavimas, parengimas skraidinti, pakrovimas ir iškrovimas iš įrenginių, skirtų jam vežti iš orlaivio į rūšiavimo zoną ir atgal, taip pat bagažo vežimas iš rūšiavimo zonos į atsiėmimo zoną.

2. Paslaugos kroviniams ir paštui – įvežamų, išvežamų arba tranzitinių krovinių ar pašto vežimas tarp terminalo ir orlaivio.

3. Rampos paslaugos:

3.1. atskridusio ir išskrendančio orlaivio lydėjimas ant žemės (su sąlyga, kad šios paslaugos neteikia oro eismo paslaugų teikimo tarnybos);

3.2. pagalba statant orlaivį į aikštelę ir reikiamų įrenginių suteikimas (su sąlyga, kad šių paslaugų neteikia oro eismo paslaugų teikimo tarnybos);

3.3. ryšys tarp orlaivio ir paslaugų teikėjo, esančio ant žemės (su sąlyga, kad šios paslaugos neteikia oro eismo paslaugų teikimo tarnybos);

3.4. orlaivio pakrovimas ir iškrovimas, įskaitant reikiamų priemonių suteikimą ir eksploatavimą, taip pat įgulos bei keleivių vežimas tarp orlaivio ir terminalo, bagažo vežimas tarp orlaivio ir terminalo;

3.5. reikiamų priemonių orlaivio varikliui paleisti suteikimas ir eksploatavimas;

3.6. orlaivio traukimas atskridus ir išskrendant, taip pat reikiamos tam įrangos suteikimas ir eksploatavimas;

3.7. maisto produktų ir gėrimų vežimas, pakraunant juos į orlaivį ar iškraunant iš jo.

4. Aprūpinimas degalais ir tepalais:

4.1. degalų įpylimo ir išpylimo organizavimas ir vykdymas, įskaitant degalų laikymą ir atgabenamų degalų kiekybės ir kokybės kontrolę;

4.2. tepalų ir kitų skysčių įpylimas.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-541, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17491

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 "Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo