Suvestinė redakcija nuo 2014-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 41-1350, i. k. 1042230ISAK-55/V-91

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO VIBRACIJOS KELIAMOS RIZIKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 2 d. Nr. A1-55/V-91

Vilnius

 

 

Siekdami gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą ir įgyvendindami  2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 235), nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

1. Tvirtiname Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatus (pridedama).

2. Nustatome, kad:

2.1. 1 punkte nurodyti nuostatai įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.;

2.2. įmonės, įstaigos, organizacijos ir kitos organizacinėms struktūros, naudojančios darbo priemones, kurios kelia vibraciją, įvertina darbo priemonių keliamą riziką ir iki 2005 m. liepos 1 d. jas modernizuoja arba vietoj jų įsigyja naujas, atitinkančias 1 punkte nurodytų nuostatų reikalavimus;

2.3. darbo priemonėms, kurias įmonės įsigijo ir suteikė darbuotojams naudoti iki 2007 m. liepos 1 d. ir kurioms taikant techninės pažangos ir/ar organizacines priemones, negalima laikytis ribinių kasdienio veikimo verčių, 1 punkte nurodyti nuostatai taikomi nuo 2010 m. liepos 1 d.;

2.4. darbo priemonėms, naudojamoms žemės ir miškų ūkyje ir kurioms taikant techninės pažangos ir/ar organizacines priemones, negalima laikytis ribinių kasdienio veikimo verčių, 1 punkte nurodyti nuostatai taikomi nuo 2014 m. liepos 1 d.

3. Rekomenduoja m e įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitoms organizacinėms struktūroms taikyti 1 punkte nurodytų nuostatų reikalavimus modernizuojant ar įsigyjant naujas darbo priemones nuo kitos dienos po šio įsakymo oficialaus paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr. A1-55/V-91

 

DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO VIBRACIJOS KELIAMOS RIZIKOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatuose (toliau – nuostatai) nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų sveikatai ir saugai, kurią kelia ar gali sukelti mechaninė vibracija.

2. Nuostatų reikalavimai taikomi bet kuriai darbuotojų veiklai, bet kurios ekonominės veiklos įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose (toliau – įmonės) ir jų darbo vietoms, kur darbuotojams kyla ar gali kilti mechaninės vibracijos veikimo ir pakenkimo sveikatai rizika.

3. Kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatyti ir taikomi papildomi reikalavimai, užtikrinantys aukštesnį darbuotojų apsaugos nuo vibracijos lygį, negu nustatytą šiuose nuostatuose.

4. Nuostatai parengti vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 235), nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

II. SĄVOKOS

 

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Rankas veikianti vibracija – perduodami į rankas kenksmingi darbuotojo sveikatai ir saugai mechaniniai virpesiai, ypač sukeliantys kraujagyslių, kaulų sąnarių ir raumenų bei neurologinius pakenkimus.

Visą kūną veikianti vibracija – perduodami į visą kūną kenksmingi darbuotojo sveikatai ir saugai mechaniniai virpesiai, ypač sukeliantys nugaros apatinės srities negalavimus ir stuburo traumas.

6. Kitos šių nuostatų sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

III. VIBRACIJOS VEIKIMO VERTĖS

 

7. Rankas veikianti vibracija:

7.1. ribinė kasdienio veikimo vertė paskaičiuota aštuonių valandų darbo laiko trukmei neturi viršyti 5 m/s2;

7.2. kasdienio veikimo vertė darbo procese paskaičiuota aštuonių valandų darbo laiko trukmei neturi viršyti 2,5 m/s2.

8. Darbuotojo rankas veikianti vibracija turi būti įvertinama arba išmatuojama kaip nurodyta šių nuostatų 1 priede.

9. Visą kūną veikianti vibracija:

9.1. ribinė kasdienio veikimo vertė paskaičiuota aštuonių valandų darbo laiko trukmei neturi viršyti 1,15 m/s2 arba veikiančios vibracijos dozės vertė neturi viršyti 21 m/s1,75;

9.2. kasdienio veikimo vertė darbo procese paskaičiuota aštuonių valandų darbo laiko trukmei neturi viršyti 0,5 m/s2 arba veikiančios vibracijos dozės vertė neturi viršyti 9,1 m/s1,75. 

10. Visą darbuotojo kūną veikianti vibracija turi būti įvertinama arba išmatuojama kaip nurodyta šių nuostatų 2 priede.

11. Vibracijos dažninės svertinės pagreičio vertės, bendrosios dažninės svertinės pagreičio vertės, vibracijos dozės vertės, vibracijos kasdienio veikimo vertės ir kasdienio veikimo vertės darbo procese sąvokų paaiškinimai ir šių verčių paskaičiavimo bei vertinimo pavyzdžiai, vibracijos poveikio įvertinimo taikant vibracijos poveikio taškų sistemą pavyzdžiai pateikiami šių nuostatų 3 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

IV. VIBRACIJOS KELIAMOS RIZIKOS VERTINIMAS

 

12. Darbdaviui atstovaujantis asmuo (toliau – įmonės vadovas) ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vadovaudamasis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai), organizuoja profesinės rizikos vertinimą ir, jei reikia, darbuotojus veikiančios mechaninės vibracijos verčių (nuostatų 7 ir 9 punktai) matavimus, kaip nurodyta nuostatų 1 ir 2 prieduose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

13. Darbo priemonės, atsižvelgus į konkrečias jos naudojimo sąlygas, vibracijos veikimo vertė gali būti įvertinta vadovaujantis darbo priemonės gamintojo informacija apie tikėtinas darbo priemonės vibracijos vertes, nurodytas darbo priemonės gamintojo pateiktuose darbo priemonės dokumentuose.

14. Nuostatų 12 punkte nurodytą vibracijos matavimą atitinkamu dažnumu turi būti pavedama atlikti rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms, atitinkančioms Kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-224/V-796 „Dėl Kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms aprašo tvirtinimo“. Įvertinus ir (ar) išmatavus mechaninės vibracijos veikimo vertes, gauti duomenys įrašomi į įmonės pasirinktos formos rizikos įvertinimo dokumentą arba Profesinės rizikos įvertinimo kortelę (Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 2 priedas), kuri išsaugoma, kad vėliau duomenis būtų galima patikrinti ar palyginti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

15. Vertinant vibracijos keliamą riziką darbuotojo sveikatai, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:

15.1. veikimo vertėms (nuostatų 7 ir 9 punktai), veikimo rūšiai (nuostatų 5.1 ir 5.2. punktai) ir trukmei, atsižvelgiant į visas veikiančias nepastovias (nutrūkstančias) vibracijas ar pasikartojančius smūgius;

15.2. kad nebūtų viršijamos ribinės kasdienio veikimo vertės ir veikimo vertės darbo procese, nurodytoms nuostatų 7 ir 9 punktuose;

15.3. nėščių, neseniai pagimdžiusių moterų, jaunų asmenų, invalidų apsaugai nuo galimo vibracijos veikimo;

15.4. ypatingoms darbo sąlygoms, pvz., žemai temperatūrai;

15.5. darbuotojų, kurių kasdieninė darbo laiko trukmė viršija aštuonias darbo valandas, apsaugai nuo vibracijos veikimo;

15.6. bet kokiai netiesioginei įtakai darbuotojų saugai ir sveikatai, kuri atsiranda dėl mechaninės vibracijos ir darbo vietos ar dėl kitų darbo priemonių sąveikos;

15.7. gamintojo pateiktai informacijai apie darbo priemonę, ypač gamintojo nustatytiems reikalavimams darbo priemonės naudojimui;

15.8. galimybei naudojamą ar naudojamas darbo priemones pakeisti kitomis darbo priemonėmis, kurių mechaninės vibracijos veikimas būtų minimalus;

15.9. darbuotojų sveikatos patikrinimų duomenims.

16. Nustačius, kad vibracijos veikimo vertės didesnės, nei nustatyta nuostatų 7 ir 9 punktuose, turi būti parengtos vibracijos veikimo šalinimo arba mažinimo priemonės. Atlikus rizikos vertinimą, kaip nurodyta nuostatų 12 punkte, ir įsitikinus, kad tolesnis išsamus rizikos vertinimas nebūtinas, įmonės pasirinktos formos rizikos įvertinimo dokumente ar Profesinės rizikos įvertinimo kortelėje įrašomas tokio sprendimo pagrindimas. Pakartotinai rizika vertinama ir nustatoma, jei yra žymių pasikeitimų (modernizuota darbo priemonė, įgyvendintos priemonės vibracijai mažinti ir kita), dėl kurių ankstesnis įvertinimas gali netikti, arba kai darbuotojų sveikatos patikrinimų rezultatai rodo, kad būtina išmatuoti vibracijos veikimo vertes ir nustatyti, ar faktinės veikiančios vibracijos ribinė kasdienio veikimo ar kasdienio veikimo vertė darbo procese neviršija verčių, nustatytų nuostatų 7 ir 9 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

V. VIBRACIJOS KELIAMOS RIZIKOS ŠALINIMO IR MAŽINIMO PRIEMONĖS

 

17. Nustačius vibracijos keliamą riziką ji turi būti šalinama arba kiek įmanoma sumažinama. Vibracijos rizika mažinama taikant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje išdėstytus rizikos šalinimo ar mažinimo principus ir įgyvendinant konkrečias priemones. Nustačius, kad viršijamos nuostatų 7.2 ir 9.2 punktuose nurodytos kasdienio veikimo vertės darbo procese, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai organizuoja techninių ir/ar organizacinių priemonių, skirtų mechaninės vibracijos veikimui ir jo keliamai rizikai kuo labiau sumažinti, parengimą ir įgyvendinimą:

17.1. taikant kitus darbo metodus, leidžiančius sumažinti vibracijos veikimą, iš jų trumpinant darbuotojų, kuriuos veikia mechaninė vibracija, darbo laiką ir numatant papildomas poilsio pertraukas, kaip nustatyta Papildomų ir specialiųjų pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 160 (Žin., 2003, Nr. 14-559);

17.2. naudojant kitas, kuo mažesnę vibraciją sukeliančias darbo priemones;

17.3. įrengiant pagalbinę įrangą, sumažinančią vibracijos veikimą, pavyzdžiui, įrengiant visą darbuotojo kūno veikiančią vibraciją mažinančias sėdynes, į rankas perduodamą vibraciją mažinančias rankenas ir kitą;

17.4. parengiant darbo priemonių, darbo vietų keliančių mechaninės vibracijos pavojų modernizavimo priemones ar programas;

17.5. pakeičiant darbo vietų įrengimą ir jose esančių darbo priemonių įrengimą (instaliavimą ir/ar išdėstymą);

17.6. informuojant darbuotojus apie darbo vietas ir darbo priemones, keliančius vibracijos pavojų bei apmokant saugiai naudoti darbo priemones;

17.7. aprūpinant vibracijos veikiamus darbuotojus drabužiais, skirtais apsaugoti nuo šalčio ir drėgmės.

18. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai privalo imtis priemonių, kad darbuotojai nebūtų veikiami didesnės kaip ribinės kasdienio veikimo vertės vibracijos.

19. Jei, nepaisant priemonių, kurių įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai ėmėsi vykdydamas šių nuostatų reikalavimus, ribinės kasdienio veikimo vertės yra viršijamos, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai išsiaiškina priežastis, kodėl vibracijos ribinė kasdienio veikimo vertė buvo viršyta, ir nedelsdamas organizuoja priemonių, skirtų vibracijos sumažinimui žemiau ribinių kasdienio veikimo verčių įgyvendinimą.

20. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai nuostatų 16–20 punktuose nurodytas priemones visų pirma įgyvendina darbo vietose, kur vibracijos gali būti veikiami jauni asmenys, nėščios, neseniai pagimdžiusios, krūtimi maitinančios moterys ir dirbantys invalidai.

 

VI. DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS IR MOKYMAS

 

21. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai privalo užtikrinti, kad darbuotojai, kuriems darbe kyla rizika dėl mechaninės vibracijos, ir jų atstovai būtų supažindinti su nuostatų 12–14 punktuose nurodytais rizikos įvertinimo rezultatais ir informuoti apie:

21.1. priemones, kurių imtasi, kad būtų pašalinta arba kuo labiau sumažinta vibracijos keliama rizika;

21.2. faktines išmatuotas vibracijos veikimo vertes, nurodant, ar jos viršija ar neviršija verčių, nurodytų nuostatų 7 ir 9 punktuose;

21.3. nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas, kuriuos gali sukelti naudojamos darbo priemonės;

21.4. įmonėje nustatytą pranešimų apie traumas ir kitus sveikatos pakenkimus tvarką;

21.5. įmonėje nustatytą privalomųjų sveikatos patikrinimų tvarką ir aplinkybes, kurioms esant darbuotojas turi teisę pasitikrinti sveikatą savo iniciatyva;

21.6. saugius darbo būdus, kad mechaninės vibracijos veikimas būtų kuo mažesnis.

22. Darbuotojai, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai turi būti konsultuojami ir turi teisę dalyvauti svarstant apsaugos nuo vibracijos ir kitų sveikatai kenksmingų ar pavojingų veiksnių klausimus.

 

VII. DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAI

 

23. Išmatavus darbo priemonių skleidžiamos vibracijos veikimo vertes ir nustačius, kad jos viršija vertes, nurodytas nuostatų 7 ir 9 punktuose, nedelsiant turi būti organizuojami darbuotojų sveikatos patikrinimai. Tais atvejais, kai išmatuotos darbo priemonių skleidžiamos vibracijos veikimo vertės mažesnės už nurodytas nuostatų 7 ir 9 punktuose, darbuotojų sveikatos tikrinimas atliekamas Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau – Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas), nustatytu periodiškumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

24. Sveikatos patikrinimai, į kurių rezultatus atsižvelgiama taikant prevencines priemones konkrečioje darbo vietoje, turi padėti užkirsti kelią bet kokiems darbuotojų sveikatos pakenkimams, susijusiems su vibracijos veikimu, ir padėti sveikatos pakenkimus diagnozuoti jiems tik pradėjus reikštis.

25. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su galimu vibracijos poveikiu, privalomi sveikatos patikrinimai privalo būti paskirti:

25.1. kaip nustatyta Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos apraše;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

25.2. bet kuriuo atveju, kai nustatoma, kad darbuotojus veikia vibracija, kurios veikimo vertės viršija nuostatų 7.2 ir/ar 9.2 punktuose nurodytas veikimo vertes.

26. Kiekvieno darbuotojo, kurio sveikata tikrinama vadovaujantis nuostatų 23 ir 25 punktuose nurodyta sveikatos tikrinimo tvarka ir periodiškumu, pagal darbuotojo sveikatos tikrinimo rezultatus pildoma asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) forma Nr. 048/a. Šios asmens medicininės knygelės duomenys konfidencialūs ir ji saugoma Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo terminų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972), nustatyta tvarka, kad ją būtų galima vėliau patikrinti.

27. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus reikalavimu pateikiamos asmens medicininės knygelės (nuostatų 26 punktas) kopijos, jam pasirašius dėl žinių apie darbuotojo sveikatą konfidencialumo išsaugojimo. Darbuotojui pareikalavus, jis gali susipažinti su savo ligos istorija ar ambulatorine kortele.

28. Kai patikrinus darbuotojo sveikatą nustatoma, kad jis serga vibracijos sukelta liga ar yra neigiamų jo sveikatai poveikio požymių, kurie (pagal darbo medicinos gydytojo arba profesinės sveikatos priežiūros specialisto išvadą) atsirado dėl vibracijos veikimo:

28.1. gydytojas, tikrinęs darbuotojo sveikatą, ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas darbuotojui praneša apie jo sveikatos patikrinimo rezultatus. Darbuotojas turi gauti informaciją ir patarimus dėl sveikatos tikrinimų, kurie yra būtini, kai vibracijos veikimas darbo vietoje pašalinamas;

28.2. įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai privalo būti darbuotojo informuojamas apie sveikatos patikrinimų rezultatus, pateikiant medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a. Tokie duomenys apie darbuotojo sveikatos būklę yra konfidencialūs ir jie negali būti skelbiami ar kitaip platinami;

28.3. įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai privalo peržiūrėti ir patikslinti pagal nuostatų 12–14 punktų reikalavimus atliktą rizikos įvertinimą ir priemones, vibracijos veikimui pašalinti arba sumažinti iki sveikatai nekenksmingo bei atsižvelgti į profesinės sveikatos priežiūros specialisto, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto rekomendacijas vibracijos keliamai rizikai pašalinti arba sumažinti ir jas įgyvendinti, įskaitant galimybę skirti darbuotojui kitą darbą, kur nėra vibracijos veikimo.

29. Nustačius darbuotojo sveikatos pakenkimą, kurį galėjo sukelti vibracijos veikimas, darbo medicinos gydytojas, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius gali pareikalauti, kad sveikatą pasitikrintų ir kiti darbuotojai, dirbantys analogiškomis sąlygomis.

 

VIII. IŠIMTYS IR JŲ TAIKYMAS

 

30. Jūrų ir oro transporte, atsižvelgiant į pateisinamas aplinkybes ir taikomas technines ir organizacines priemones, gali būti netaikomas nuostatų 18 punkto reikalavimas neviršyti visą kūną veikiančios vibracijos ribinės kasdienio veikimo vertės.

31. Kai darbuotojus veikia žemesnių kaip nuostatų 7.2 ir 9.2 punktuose nurodytų veikimo verčių vibracija, tačiau tam tikrais tarpsniais ji žymiai kinta ir kartais gali viršyti ribinę kasdienio veikimo vertę darbo procese, gali būti netaikomas nuostatų 18 punkto reikalavimas neviršyti visą kūną veikiančios vibracijos ribinės kasdienio veikimo vertės. Tačiau šiuo atveju apskaičiuota vidutinė kasdienio veikimo vertė per 40 valandų turi būti mažesnė už ribinę kasdienio veikimo vertę ir turi būti įrodyta, kad dėl veikimo kaitos pobūdžio ir dirbant tokiu būdu, kyla mažesnė rizika nei dėl ribinės kasdienio veikimo vertės.

32. Išimčių, numatytų nuostatų 30 ir 31 punktuose, taikymo klausimus įmonėje įmonės vadovas suderina su darbuotojų atstovais. Tokių išimčių taikymas gali būti numatytas kolektyvinėse sutartyse ir/ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose. Numatant išimtis turi būti įgyvendinamos priemones, kurios užtikrintų, kad vibracijos veikimas darbuotojų sveikatai būtų kiek galima sumažintas, o darbuotojų, kurie veikiami vibracijos, sveikatos patikrinimai turi būti atliekami gydytojų, tikrinančių darbuotojų sveikatą, nustatytu dažnumu. Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui su darbuotojų atstovais suderintą raštišką informaciją dėl išimčių, nurodytų nuostatų 30–31 ir 37–38 punktuose, taikymo. Informacijoje nurodoma:

32.1. priežastys, dėl kurių taikytinos išimtys;

32.2. darbai, darbo procesai, kur taikomos išimtys, darbuotojų, dirbančių tokiomis sąlygomis, skaičius, numatomas laikotarpis iki kada taikomos išimtys;

32.3. nustatytas darbuotojų sveikatos tikrinimų dažnumas;

32.4. vibracijos veikimo mažinimo darbuotojų sveikatai priemonės.

33. Įmonių informaciją apie išimčių, numatytų nuostatų 30–31 punktuose, taikymą Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniai skyriai pateikia Valstybinės darbo inspekcijos administracijai, kuri kaupia šią informaciją.

34. Įmonės, kurios taiko nuostatų 30–31 punktuose nurodytas išimtis, kolektyvinėse sutartyse ir/ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose numato jų peržiūrėjimo periodiškumą. Išimčių taikymas turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kas keturi metai ir atšaukiamas iškart, kai tik nebelieka jas pateisinančių aplinkybių.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Šių nuostatų reikalavimus įmonės taiko modernizuojant darbo vietas, modernizuojant ar įsigyjant naujas darbo priemones.

36. Įmonės, naudojančios darbo priemones, kurios kelia vibraciją, nuostatų 12–14 punktuose nurodyta tvarka įvertina darbo priemonių keliamą riziką ir iki 2005 m. liepos 1 d. numato ir įgyvendina jų modernizavimo priemones, užtikrinančias, kad nebūtų viršijamos rankas veikiančios vibracijos ribinė kasdienio veikimo vertė ir/ar visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos ribinė kasdienio veikimo vertė.

37. Darbo priemonėms, kurias įmonės įsigijo ir suteikė darbuotojams naudoti iki 2007 m. liepos 6 d. ir su kuriomis dirbant, net pritaikius naujausią techninę pažangą ir/ar įgyvendinus organizacines priemones, negalima laikytis ribinių kasdienio veikimo verčių, šių nuostatų reikalavimai gali būti taikomi nuo 2010 m. liepos 1 d. Įmonėse turi būti sudarytas tokių darbo priemonių sąrašas, parengtos ir iki 2010 m. liepos 1 d. įgyvendinamos priemonės jų modernizavimui ar pakeitimui kitomis darbo priemonėmis, atitinkančiomis šių nuostatų reikalavimus.

38. Darbo priemonėms, naudojamoms žemės ir miškų ūkyje, kurias įmonės suteikė darbuotojams naudoti iki 2007 m. liepos 6 d. ir su kuriomis dirbant, net pritaikius naujausią techninę pažangą ir/ar įgyvendinus organizacines priemones, negalima laikytis ribinių kasdienio veikimo verčių, šių nuostatų reikalavimai gali būti taikomi nuo 2014 m. liepos 1 d. Įmonėse turi būti sudarytas tokių darbo priemonių sąrašas, parengtos ir iki 2014 m. liepos 1 d. įgyvendinamos priemonės jų modernizavimui ar pakeitimui kitomis darbo priemonėmis, atitinkančiomis šių nuostatų reikalavimus.

39. Šių nuostatų reikalavimų laikymosi kontrolę įmonėse vykdo Valstybinė darbo inspekcija.

 

______________


 

Darbuotojų apsaugos nuo

vibracijos keliamos rizikos nuostatų

1 priedas

 

RANKAS VEIKIANTI VIBRACIJA

 

1. Veikimo įvertinimas:

1.1. Rankas veikiančios vibracijos veikimo vertė įvertinama nustatant kasdienio vibracijos veikimo vertę A(8) aštuonių valandų darbo laiko trukmei trijose statmenose x, y ir z ašyse, apskaičiuojant bendrųjų dažninių svertinių pagreičių verčių kvadratų sumos kvadratinę šaknį (bendrąją vidutinę kvadratinę vertę, kaip tai nurodyta LST EN ISO 5349-1:2004 4, 5 skyriuose ir A priede).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

1.2. Veikimo vertė gali būti įvertinta apytiksliais skaičiavimais pagal gamintojų pateiktą informaciją apie naudojamos darbo priemonės skleidžiamą vibracijos vertę vadovaujantis skaičiavimo metodika arba matavimais.

2. Matavimas:

2.1. galima taikyti pavienių matavimų metodiką, kurios matavimo rezultatai turi parodyti mechaninės vibracijos veikimą konkrečiam darbuotojui. Taikoma metodika ir naudojami prietaisai privalo būti pritaikyti konkrečioms matuojamos mechaninės vibracijos charakteristikoms, aplinkos veiksniams ir matavimo prietaiso charakteristikoms pagal LST EN ISO 5349-2: 2002 reikalavimus;

2.2. matuojant darbo priemonių, kurias darbuotojui reikia laikyti abiem rankomis, vibracijos veikimą, būtina matuoti veikimą kiekvienai rankai. Veikimas nustatomas pagal didesniąją vertę. Informacija apie veikimą turi būti pateikta kiekvienai rankai atskirai.

3. Vertinant būtina ypač atsižvelgti į netiesioginį veikimą, kuris atsiranda dėl mechaninės vibracijos ir darbo vietos ar dėl kitų darbo priemonių sąveikos, kai mechaninė vibracija trukdo tinkamai naudotis valdymo įtaisais ar įvertinti prietaisų parodymus (rodmenis).

4. Vertinant vibracijos veikimą reikia atsižvelgti taip pat į netiesioginį poveikį, kuris atsiranda dėl mechaninės vibracijos ir darbo vietos ar dėl kitų darbo priemonių sąveikos, kai mechaninė vibracija mažina konstrukcijų stabilumą ar jungčių patikimumą.

5. Rankoms apsaugoti nuo mechaninės vibracijos, kaip papildančios nuostatų 17 punkte nurodytas priemones, gali būti naudojamos asmeninės apsaugos priemonės.

 

________________


 

Darbuotojų apsaugos nuo

vibracijos keliamos rizikos nuostatų

2 priedas

 

VISĄ KŪNĄ VEIKIANTI VIBRACIJA

 

1. Veikimo įvertinimas:

1.1. Vibracijos veikimo vertė įvertinama nustatant kasdienio vibracijos veikimo vertę A(8) aštuonių valandų darbo laiko trukmei trijose statmenose x, y ir z ašyse, apskaičiuojant bendrųjų dažninių svertinių pagreičių verčių (1,4awx, 1,4awy ir awz; sėdinčio arba stovinčio darbuotojo atžvilgiu) kvadratų sumos kvadratinę šaknį (bendrąją vidutinę kvadratinę vertę) arba vibracijos dozės vertę (VDV) (kaip nurodyta LST ISO 2631-1:2004 5, 6 ir 7 skyriuose, A ir B prieduose).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

1.2. Veikimo vertė gali būti įvertinta apytiksliais skaičiavimais pagal gamintojų pateiktą informaciją apie naudojamos darbo priemonės skleidžiamą vibracijos vertę vadovaujantis skaičiavimo metodika arba matavimais.

1.3. Jūrų laivininkystėje vertinamos tik didesnio kaip 1 Hz dažnio vibracijos.

2. Atliekant matavimus, galima taikyti pavienių bandymų metodiką, kurios matavimo rezultatai turi parodyti mechaninės vibracijos veikimą konkrečiam darbuotojui. Taikoma metodika turi būti pritaikyta konkrečioms matuojamos mechaninės vibracijos charakteristikoms, aplinkos veiksniams ir matavimo prietaiso charakteristikoms.

3. Vertinant vibracijos veikimą, būtina ypač atsižvelgti į netiesioginį veikimą, kuris atsiranda dėl mechaninės vibracijos ir darbo vietos ar dėl kitų darbo priemonių sąveikos, kai mechaninė vibracija trukdo tinkamai naudotis valdymo įtaisais ar įvertinti prietaisų parodymus (rodmenis).

4. Vertinant vibracijos veikimą atsižvelgiama į netiesioginį veikimą, kuris atsiranda dėl mechaninės vibracijos ir darbo vietos ar dėl kitų darbo priemonių sąveikos, kai mechaninė vibracija mažina konstrukcijų stabilumą ar jungčių patikimumą ir kelia pavojų darbuotojų saugai ir/ar gyvybei.

5. Poilsio vietose visą darbuotojo kūną veikiančios vibracijos veikimas neturi viršyti verčių, nurodytų nuostatų 9 punkte.

 

________________


 

Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos

rizikos nuostatų

3 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. birželio 27 d.

įsakymo Nr. A1-343/V-742  redakcija)

 

TERMINAI, JŲ APIBRĖŽIMAI, SIMBOLIAI IR TAIKYMO PAVYZDŽIAI

 

 

Dažninė svertinė pagreičio vertė – vibracijos pagreičio vertė aw, apibūdinanti skirtingo vibracijos dažnio įtaką žmogaus organizmui ir apskaičiuojama:

čia: Wi – sverties koeficientas, taikomas n dažnių juostai (1/3 ar 1/1 oktavos pločio);

ai – išmatuotoji vibracijos pagreičio n-oje dažnių juostoje vidutinė kvadratinė (kartais vadinama efektine ir naudojamos santrumpos v.k.v. ar angliškai rms) vertė, m/s2.

 

Bendroji dažninė svertinė pagreičio vertė − dažninių svertinių pagreičių verčių, nustatytų trijose statmenose ašyse (x, y ir z), kvadratų sumos šaknis, apskaičiuojama:

čia: awx, awy, awz – dažninės svertinės pagreičio vertės atitinkamai x, y ir z ašių kryptimis, m/s2;

kx, ky, kz – dauginimo koeficientai, įvertinantys skirtingą vibracijos žalą žmogaus sveikatai dėl veikimo krypties. Rankas veikiančios vibracijos atveju kx, ky, kz priimta prilyginti 1,0. Visą kūną veikiančios vibracijos atveju – atitinkamai 1,4, 1,4 ir 1,0.

 

Kasdienio veikimo vertė darbo procese (operacijoje) – bendroji kasdienio vibracijos veikimo darbo procese (operacijoje) vertė per 8 valandų darbo laiko trukmę.

 

Jei pamainos metu darbuotojas atlieka vieną operaciją ir jį veikia vienos rūšies vibracija, ši vertė apskaičiuojama:

čia: awv – bendroji dažninė svertinė pagreičio vertė,

T – darbo laikotarpio (operacijos) trukmė sekundėmis,

T0 – 8 valandų darbo laiko trukmė sekundėmis, lygi 28 800 s.

 

Kasdienio veikimo vertė – bendroji kasdienio vibracijos veikimo darbo procesuose (operacijose) vertė per 8 valandų darbo laiko trukmę.

 

Jei darbo pamainos metu darbuotojas atlieka keletą darbo operacijų, kurių metu veikia skirtingų verčių vibracijos, kasdienio veikimo vertė apskaičiuojama:

čia: awvi – svertinio pagreičio vertė i-uoju darbo proceso metu (ar i-oje operacijoje),

Ti – darbo i-ojo laikotarpio (operacijos) trukmė sekundėmis;

T0 – 8 valandų darbo laiko trukmė sekundėmis, lygi 28 800 s.

 

Vibracijos dozės vertė (VDV) – visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dozės vertė per 8 valandų darbo laiko trukmę. Vibracijos dozės vertė naudojama kaip papildoma priemonė visą kūną veikiančiai vibracijai vertinti. Ji naudotina tada, kai vibracija staigiai kinta ar yra smūginio pobūdžio. Ar naudoti vibracijos dozę, sprendžiama pagal didžiausios akimirkinės pagreičio vertės ir šios vertės vertinimo periodu nustatytos bendrosios dažninės svertinės pagreičio vertės santykį. Nustatant VDV, virpesių energijos kiekis integruojamas trumpesniame intervale ir geriau atspindi vibroimpulsų vertes. Vibracijos dozė matuojama metrais per sekundę 1,75 laipsniu (m/s1,75) ir apskaičiuojama taip:

Pavyzdys.

Darbuotojas naudoja tris vibraciją sukeliančius įrankius, kurie veikia jo rankas. Įrankių charakteristikos ir darbo su jais trukmė pateikta lentelėje:

 

Įrankis

Rankas veikiantis vibracijos pagreitis (awi), m/s2

Darbo su įrankiu trukmė  (Ti), val.

1

2,0

1,0

2

3,5

3,0

3

10,0

0,5

 

 

Reikia nustatyti, ar neviršijama ribinė kasdienio veikimo vertė A(8). Skaičiuojama taip:

 

Išvada: rankas veikiančios vibracijos ribinė kasdienio veikimo vertė (5,0 m/s2) neviršijama, nes nustatytoji vertė yra 3,4 m/s2.

 

Skaičiuojame rankas veikiančios vibracijos pagreitį tiems atvejams, kai viršijamas leistinas 2,5 m/s2 pagreitis:

Išvada: rankas veikiančios vibracijos leistinoji (2,5 m/s2) kasdienio veikimo vertė darbo procese (operacijoje) neviršijama nė vienu atveju, tačiau darbo su 3-iuoju įrankiu trukmė turi būti tik iki 0,5 val.

Rankas veikiančios vibracijos poveikį galima įvertinti taikant vibracijos poveikio taškų sistemą. Vibracijos poveikio taškų skaičius, PE, skaičiuojamas taip:

čia: ahv – bendroji dažninė svertinė pagreičio vertė,

Ti – darbo i-ojo laikotarpio (operacijos) trukmė valandomis.

Vibracijos poveikio vertė taškais atitinka kasdienio veikimo vertę darbo procese ir ribinę kasdienio veikimo vertę taip:

• veikimo vertė (2,5 m/s²) = 100 taškų;

• poveikio ribinė vertė (5 m/s²) = 400 taškų.

Vibracijos poveikio taškų lentelė (suapvalintos vertės):

 

Kasdienio veikimo vertė darbo procese m/s2

Veikimo trukmė T

0,1 h

0,2 h

0,5 h

1 h

2 h

3 h

4 h

5 h

6 h

8 h

6 min

12 min

30 min

60 min

120 min

180 min

240 min

300 min

360 min

480 min

2,5

1

3

6

13

25

38

50

63

75

100

3

2

4

9

18

36

54

72

90

108

144

3,5

2

5

12

25

49

74

98

123

147

196

4

3

6

16

32

64

96

128

160

192

256

4,5

4

8

20

41

81

122

162

203

243

324

5

5

10

25

50

100

150

200

250

300

400

5,5

6

12

30

61

121

182

242

303

363

484

6

7

14

36

72

144

216

288

360

432

576

6,5

8

17

42

85

169

254

338

423

507

676

7

10

20

49

98

196

294

392

490

588

784

7,5

11

23

56

113

225

338

450

563

675

900

8

13

26

64

128

256

384

512

640

768

1024

8,5

14

29

72

145

289

434

578

723

867

1156

9

16

32

81

162

324

486

648

810

972

1296

9,5

18

36

90

181

361

542

722

903

1083

1444

10

20

40

100

200

400

600

800

1000

1200

1600

10,5

22

44

110

221

441

662

882

1103

1323

1764

11

24

48

121

242

484

726

968

1210

1452

1936

11,5

26

53

132

265

529

794

1058

1323

1587

2116

12

29

58

144

288

576

864

1152

1440

1728

2304

12,5

31

63

156

313

625

938

1250

1563

1875

2500

13

34

68

169

338

676

1014

1352

1690

2028

2704

13,5

36

73

182

365

729

1094

1458

1823

2187

2916

14

39

78

196

392

784

1176

1568

1960

2352

3136

14,5

42

84

210

421

841

1262

1682

2103

2523

3364

15

45

90

225

450

900

1350

1800

2250

2700

3600

15,5

48

96

240

481

961

1442

1922

2403

2883

3844

16

51

102

256

512

1024

1536

2048

2560

3072

4096

16,5

54

109

272

545

1089

1634

2178

2723

3267

4356

17

58

116

289

578

1156

1734

2312

2890

3468

4624

17,5

61

123

306

613

1225

1838

2450

3063

3675

4900

18

65

130

324

648

1296

1944

2592

3240

3888

5184

18,5

68

137

342

685

1369

2054

2738

3423

4107

5476

19

72

144

361

722

1444

2166

2888

3610

4332

5776

19,5

76

152

380

761

1521

2282

3042

3803

4563

6084

20

80

160

400

800

1600

2400

3200

4000

4800

6400

 

Šioje lentelėje balta spalva pažymėtos reikšmės, neviršijančios ribinės kasdienio veikimo vertės darbo procese, pilka – neviršijančios ribinės kasdienio veikimo vertės, tamsiai pilka – viršijančios ribinę kasdienio veikimo vertę.

Per vieną darbo su įrankiu valandą sukauptas vibracijos poveikio taškų skaičius (PE,1h taškais per valandą) apskaičiuojamas taip:

čia: ahv – bendroji dažninė svertinė pagreičio vertė.

Nustatant bendrą dienos vibracijos poveikio taškų skaičių, skirtingų darbo procesų metu gauti vibracijos poveikio taškai yra sudedami.

Naudojant vibracijos poveikio taškus, galima apskaičiuoti kasdienį poveikį A(8):

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-343/V-742, 2014-06-27, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09330

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A1-55/V-91 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo