Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2019-06-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 110-4163, i. k. 1061100NUTA00000978

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 10 d. Nr. 978

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

1. Patvirtinti Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. Nustatyti, kad Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta šiuo nutarimu, netaikoma finansuojant ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, likusiems be tėvų globos vaikams, pradėjusiems ją gauti apskričių viršininkų socialinių paslaugų įstaigose iki 2007 m. sausio 1 dienos.

3. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai parengti ir iki 2006 m. lapkričio 1 d. patvirtinti socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus.

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d.

nutarimu Nr. 978

 

socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

1. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (toliau vadinama – ši Metodika) reglamentuoja socialinių paslaugų pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis finansavimą ir lėšų socialinėms paslaugoms apskaičiavimą.

2. Ši Metodika taikoma finansuoti toms socialinėms paslaugoms, kurias planuoja, skiria, poreikį asmeniui (šeimai) nustato savivaldybė ir kurių teikimas yra finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti.

3. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

II. SKYRIUS
BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

4. Bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms finansuojamos iš savivaldybių biudžetų lėšų.

5. Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

6. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms teikti savivaldybėms skiriamos socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, pareigybėms finansuoti.

7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, pareigybėms finansuoti metams apskaičiuojamas pagal Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

III. SKYRIUS
SOCIALINĖS GLOBOS FINANSAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

8. Socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia (išskyrus asmenis su sunkia negalia), socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų.

9. Socialinė globa asmenims su sunkia negalia finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

10. Savivaldybių biudžetams iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų asmeniui su sunkia negalia socialinei globai teikti skiriama lėšų dalis sudaro 7,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per mėnesį.

Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšų dalis, skiriama konkretaus asmens socialinei globai finansuoti, priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas, įvertintų vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas), ir nuo socialinės globos kainos.

Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšos naudojamos skirtumui tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

11. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimui užtikrinti metams apskaičiuojamas pagal Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

12. Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšos skiriamos savivaldybei, kuri priima sprendimą dėl socialinės globos skyrimo asmeniui su sunkia negalia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

 

13. Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšos asmeniui grynais pinigais neišmokamos.

14. Už gautas socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšas savivaldybė organizuoja dienos, trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą asmenims su sunkia negalia pagal šiems asmenims nustatytą socialinės globos poreikį.

15. Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšomis savivaldybės administracija sumoka socialinės globos įstaigai už socialinės globos teikimą šiam asmeniui.

Socialinės globos įstaigai sumokama socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšų dalis už socialinės globos teikimą šiam asmeniui priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas, įvertintų vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, ir nuo socialinės globos kainos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

 

16. Socialinė globa vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba), finansuojama:

16.1. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytoms išmokoms mokėti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

16.2. iš savivaldybių biudžetų lėšų.

17. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis globos (rūpybos) išmokai mokėti apskaičiuojamas pagal Valstybės biudžeto lėšų poreikio išmokoms vaikams mokėti apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

18. Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama teisės aktų, reglamentuojančių šios išmokos skyrimą ir mokėjimą, nustatyta tvarka.

19. Globos (rūpybos) išmoka vaikui pirmiausia naudojama šios Metodikos 27.2–27.7 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms, o paskui – šios Metodikos 25.4 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti.

Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti šeimynai mokamas globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas naudojamas šeimynos dalyvių gyventojų pajamų mokesčiui, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokoms, mokėtinoms nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, ir šios Metodikos 27.1 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti. Nepanaudota minėtoms išlaidoms apmokėti globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo dalis naudojama šios Metodikos 25.4 ir 27.2–27.7 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms apmokėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

Nr. 600, 2011-05-25, Žin., 2011, Nr. 64-3041 (2011-05-28), i. k. 1111100NUTA00000600

Nr. 307, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1713 (2012-03-24), i. k. 1121100NUTA00000307

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

191. Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, finansuojamų iš savivaldybių biudžetų lėšų, dydis yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio.

Papildyta punktu:

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

Punkto pakeitimai:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

IV. SKYRIUS
LĖŠŲ SOCIALINĖMS PASLAUGOMS APSKAIČIAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

20. Perkamų (parduodamų) ar finansuojamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kainą savivaldybės ir socialinių paslaugų įstaigos nustato derindamos ją su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar socialinės globos įstaigos dalininkais (savininkais) ir atsižvelgdamos į bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros organizavimo išlaidas, socialinių paslaugų teikimo savivaldybės teritorijoje ypatumus ir šių išlaidų efektyvų panaudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 730, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

 

21. Socialinės globos kainą socialinės globos įstaigos, išskyrus šeimynas, nustato pagal šios Metodikos 22 punkte nurodytas lėšų dalis, derindamos ją su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar socialinės globos įstaigos dalininkais (savininkais), su socialinę globą perkančiomis ar finansuojančiomis savivaldybėmis ir atsižvelgdamos į socialinės globos organizavimo išlaidas ir šių išlaidų efektyvų panaudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 730, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

 

211. Likusio be tėvų globos vaiko socialinė globa šeimynoje finansuojama pagal formulę:

 

 

SG =

((vg+tp)*n)+(IP*d)

___________________.

n

 

 

Šioje formulėje:

SG – lėšos likusio be tėvų globos vaiko socialinei globai šeimynoje finansuoti;

vg – vaiko globos (rūpybos) išmoka;

tp – vaiko globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;

n – globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius;

IP – šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos;

d – šeimynos dalyvių skaičius.

Savivaldybės administracijos ir šeimynos susitarimu savivaldybė gali skirti ir kitą finansinę ir materialinę paramą šeimynai.

Papildyta punktu:

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

Punkto pakeitimai:

Nr. 307, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1713 (2012-03-24), i. k. 1121100NUTA00000307

 

22. Perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos kainą sudaro:

22.1. bendroji socialinės globos lėšų dalis (BLD);

22.2. kintamoji socialinės globos lėšų dalis (KLD).

23. Bendroji socialinės globos lėšų dalis yra pastovi visoms socialinės globos rūšims.

24. Kintamoji socialinės globos lėšų dalis kinta, ir tai priklauso nuo socialinės globos rūšies ir socialinės globos gavėjų grupės.

25. Bendrąją socialinės globos lėšų dalį sudaro šios išlaidos:

25.1. socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, darbdavių socialinė parama pinigais, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 307, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1713 (2012-03-24), i. k. 1121100NUTA00000307

 

25.2. išlaidos kitoms prekėms (kanceliarinės prekės, spaudiniai ir kitos prekės, susijusios su įstaigos administravimu);

25.3. transporto išlaidų dalis, tiesiogiai nesusijusi su socialinės globos teikimu (administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo transportas);

25.4. kitos išlaidos (šildymas, elektra, vandentiekis, kanalizacija, ryšių paslaugos, spaudiniai ir kita).

26. Rekomenduojama, kad šios Metodikos 25.1 papunktyje nurodytos išlaidos nesiektų daugiau kaip 20 procentų viso socialinių paslaugų įstaigos darbo užmokesčio fondo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

27. Kintamąją socialinės globos lėšų dalį sudaro šios išlaidos:

27.1. profesinių grupių, susijusių su paslaugų teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, darbdavių socialinė parama pinigais, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 307, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1713 (2012-03-24), i. k. 1121100NUTA00000307

 

27.2. maitinimo išlaidos (jeigu socialinės globos įstaiga teikia asmeniui maitinimo paslaugą);

27.3. išlaidos medikamentams;

27.4. išlaidos patalynei ir aprangai (trumpalaikei ir ilgalaikei socialinei globai);

27.5. transporto išlaidų dalis, susijusi su socialinės globos teikimu;

27.6. išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, kurios susijusios su paslaugos gavėjo poreikiais (slaugos, ugdymo, techninės pagalbos priemonės ir kita).

Punkto pakeitimai:

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

 

27.7. išlaidos socialinei paramai pinigais (vaikų kišenpinigiams mokėti).

Papildyta punktu:

Nr. 307, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1713 (2012-03-24), i. k. 1121100NUTA00000307

 

28. Profesinių grupių personalo sudėtis ir skaičius nustatomi vadovaujantis Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais, patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Maitinimo išlaidos apskaičiuojamos taikant sveikatos apsaugos ministro tvirtinamas Rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę globą gaunantiems asmenims, atitinkančias Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro.

Maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniai normatyvai ateinantiems metams kasmet iš naujo persvarstomi atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą informaciją apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 730, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

Nr. 307, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1713 (2012-03-24), i. k. 1121100NUTA00000307

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

29. Į socialinių paslaugų kainą neįeina socialinių paslaugų įstaigos lėšos nekilnojamajam turtui įsigyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

 

V. SKYRIUS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBĖSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

30. Savivaldybė socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams perka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Savivaldybė gali finansuoti socialines paslaugas, vykdydama socialinių paslaugų programas.

32. Teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas, kurias savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai), ar socialinės globos įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) įstatymų nustatyta tvarka paskiria teismas, savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis dėl asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo socialinės globos įstaigai.

Savivaldybė nustato maksimalų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį. Konkrečiam asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydis priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas, įvertintų vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.

Socialinių paslaugų įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar socialinės globos įstaigos dalininkas (savininkas) yra pati savivaldybė, savivaldybės finansuoja tiesiogiai, pagal biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 730, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

 

33. Neteko galios nuo 2007-07-20

Punkto naikinimas:

Nr. 730, 2007-07-11, Žin. 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

 

34. Savivaldybės kasmet iki kovo 1 d. pateikia informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų kainas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 730, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

 

35. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas kasmet iki balandžio 1 d. skelbia informaciją apie socialinių paslaugų vidutines kainas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

 

36. Skelbiamą informaciją apie vidutines socialinių paslaugų kainas savivaldybės turi naudoti nustatydamos maksimalų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį ir organizuodamos socialinių paslaugų pirkimą ir finansavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 730, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

 

VI. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

 

37. Socialinės globos įstaigoje (išskyrus socialinės globos įstaigas senyvo amžiaus asmenims), kurios savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar socialinės globos įstaigos dalininku (savininku) yra savivaldybė ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ilgalaikę socialinę globą gali gauti tik tie asmenys, kuriems socialinių paslaugų poreikį nustatė savivaldybė ir kuriems socialinių paslaugų teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

Socialinės globos įstaigoje senyvo amžiaus asmenims, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar socialinės globos įstaigos dalininku (savininku) yra savivaldybė ar Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jeigu yra laisvų vietų ir nėra asmenų, įrašytų į eilę ilgalaikei socialinei globai šioje įstaigoje gauti, suderinus su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar socialinės globos įstaigos dalininku (savininku), ilgalaikė socialinė globa gali būti teikiama privačiai socialinės globos įstaigos ir asmens (globėjo, rūpintojo) tarpusavio susitarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

 

38. Tais atvejais, kai socialinių paslaugų įstaiga, be socialinių paslaugų teikimo, užsiima ir kitomis veiklos sritimis, kurios nesusijusios su socialinių paslaugų teikimu, lėšos, gautos už socialinių paslaugų teikimą, turi būti apskaitomos atskirai nuo kitų lėšų.

39. Iš socialinėms paslaugoms patvirtintų asignavimų asmenims, pradėjusiems gauti šias paslaugas iki 2007 m. sausio 1 d., tarpusavyje suderintas sumas einamaisiais biudžetiniais metais perveda:

39.1. atitinkamos savivaldybės viena kitai – kai socialinių paslaugų gavėjai pereina iš vienos savivaldybės finansuojamos socialinių paslaugų įstaigos į kitos savivaldybės finansuojamą socialinių paslaugų įstaigą;

39.2. Finansų ministerija atitinkamoms savivaldybėms ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojams tarpusavio atsiskaitymų tvarka – kai socialinių paslaugų gavėjai pereina iš savivaldybės finansuojamos socialinių paslaugų įstaigos į finansuojamą iš valstybės biudžeto socialinių paslaugų įstaigą ar atvirkščiai;

39.3. Finansų ministerija atitinkamiems valstybės biudžeto asignavimų valdytojams – kai socialinių paslaugų gavėjai pereina iš vienos valstybės biudžeto finansuojamos socialinių paslaugų įstaigos į kitą iš valstybės biudžeto finansuojamą socialinių paslaugų įstaigą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 730, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

 

40. Lėšų, gautų už socialinių paslaugų teikimą, apskaita kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms teikti, socialinei globai asmenims su sunkia negalia teikti, vaiko globos (rūpybos) išmokų ir globos (rūpybos) išmokų tikslinių priedų panaudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 307, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1713 (2012-03-24), i. k. 1121100NUTA00000307

 

42. Nustatęs pažeidimus, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas imasi atitinkamų priemonių ir kreipiasi į kontrolės institucijas, kad šios teisės aktų nustatyta tvarka patikrintų, kaip panaudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

43. Už Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą šeimynos atsiskaito savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų Šeimynų nuostatų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 730, 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 80-3247 (2007-07-19), i. k. 1071100NUTA00000730

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 "Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 799, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3869 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000799

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 "Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 682, 2010-06-02, Žin., 2010, Nr. 65-3244 (2010-06-05), i. k. 1101100NUTA00000682

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 "Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 600, 2011-05-25, Žin., 2011, Nr. 64-3041 (2011-05-28), i. k. 1111100NUTA00000600

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 "Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 307, 2012-03-21, Žin., 2012, Nr. 35-1713 (2012-03-24), i. k. 1121100NUTA00000307

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 "Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 389, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10430

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo