Suvestinė redakcija nuo 2020-07-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 124-4722, i. k. 1062310ISAK001V-425

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-17:

Nr. 1V-687, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15835

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMAI PER PROGRAMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO REMIAMOS VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MASTO PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 7 d. Nr. 1V-425

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 58 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 52 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų sveikatos priežiūros mastą (pridedama).

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras

Rimvydas Turčinskas

2006-11-07

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2006 m. lapkričio 7 d.

įsakymu Nr.1V-425

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2019 m. sausio 15 d.

įsakymo Nr. 1V-59 redakcija)

 

 

PAPILDOMAI PER PROGRAMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO REMIAMOS VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MASTAS

 

Papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų sveikatos priežiūros (toliau – valstybės remiama pareigūnų sveikatos priežiūra) masto struktūra

(sudėtinės dalys)

Valstybės remiamos pareigūnų sveikatos priežiūros masto turinys
(paslaugų rūšys)

Prioriteto kategorija1

Valstybės remiamos pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugų turinys, apimtis ir (ar) teikimo sąlygos

1. Prevencinė medicinos pagalba

1.1.  Informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais.

1, 2, 3

Informacinių paslaugų vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui (toliau – pareigūnas) turinį sudaro profesinės sveikatos priežiūros tematika.

1.2. Pareigūnų privalomi periodiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai (toliau – sveikatos patikrinimai).

1

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos patikrinimai atliekami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru, Lietuvos Respublikos teisingumo ministru ir Lietuvos Respublikos finansų ministru.

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų sveikatos patikrinimai atliekami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriumi ir vidaus reikalų ministru.

1.3.  Imunoprofilaktika, numatyta Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“, išskyrus per nacionalines imunoprofilaktikos programas pareigūnams prieinamą imunoprofilaktiką.

1, 2

Dalyvauti tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių kartu įsteigtoje organizacijoje (konsorciume) (toliau – tarptautinė institucija), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar užsienio valstybės institucijoje arba tarptautinės institucijos ar humanitarinės pagalbos teikimo misijoje, specialiojoje misijoje, taip pat Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose išvykstančių pareigūnų vakcinacija vykdoma atsižvelgiant į epideminę situaciją tose šalyse2.

Pareigūnų, kurie erkių aktyvumo laikotarpiu vykdo tarnybines pareigas lauko sąlygomis ir vaikšto mišku, krūmynais ir pievomis apaugusiose teritorijose, –vakcinacija nuo erkinio encefalito.

Pareigūnų, kurie galimo sezoninio sergamumo gripu pakilimo laikotarpiu, vykdydami tarnybines pareigas, turi sąlytį su daugeliu asmenų, – vakcinacija nuo gripo.

2

Pareigūnų, kurie nuolatos vykdo tarnybines pareigas policijos areštinėje, bausmių vykdymo institucijose, Užsieniečių registracijos centre, prižiūri teisėsaugos institucijų ar teismo sulaikytus asmenis, šiuos asmenis konvojuoja, – vakcinacija nuo virusinio hepatito B ir difterijos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų, kurie atlieka gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, – vakcinacija nuo stabligės ir difterijos.

Pareigūnų, kurie vykdo tarnybines pareigas narkotikų kontrolės, prekybos žmonėmis, neteisėtos ginklų apyvartos, kovos su organizuotu nusikalstamumu srityse, – vakcinacija nuo virusinio hepatito B.

Nustačius kitus biologinius profesinės rizikos veiksnius, – vakcinacija nuo juos sukeliančių užkrečiamųjų ligų.

1.4.  Chemoprofilaktika siekiant skubiai užkirsti kelią susirgti užkrečiamąja liga2.

1

Taikoma pareigūnams, kurie vykdo tarnybines pareigas užkrėstose teritorijose, vykdo karantinines priemones arba vykdo tarnybines pareigas esant ypač pavojingų, pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkiams ar epidemijoms.

2. Diagnostinių ir gydymo priemonių taikymas

2.1. Poekspozicinė pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų profilaktika (prevencinis gydymas)2.

1

Taikoma pareigūnams, kurių sveikatos sutrikimas yra susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu. Poekspozicinę pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (Hepatitas B, hepatitas C, ŽIV infekcija ar kt.) profilaktiką (prevencinį gydymą), vadovaudamasis Lietuvoje įtvirtinta (aprobuota) technologija, skiria infekcinių ligų gydytojas, pareigūną konsultuojantis Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – Centrinė medicinos ekspertizės komisija) siuntimu.

2.2.  Ambulatorinė antrinė asmens sveikatos priežiūra (specializuotos gydytojo konsultacijos).

2

Specializuotos vidaus ligų gydytojo, gydytojų: endokrinologo, psichiatro, neurologo, kardiologo, pulmonologo, otorinolaringologo, oftalmologo, chirurgo, ortopedo traumatologo, akušerio ginekologo, dermatovenerologo, ortopedo, odontologo, radiologo, urologo ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, dietologo, gastroenterologo, darbo medicinos gydytojo, infekcinių ligų gydytojo, konsultacijos, kai jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, suteikiamos pareigūnams Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre tokiais atvejais, kai šios konsultacijos negali būti apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis. Registravimosi šioms konsultacijoms ir jų teikimo tvarka nustatoma Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro vidaus administravimo teisės aktuose.

2.3.  Stacionarinė antrinio lygio asmens sveikatos priežiūra.

2

Vidaus ligų stacionarinės antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, suteikiamos pareigūnams Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre tokiais atvejais, kai šios paslaugos negali būti apmokėtos PSDF biudžeto lėšomis. Hospitalizavimo stacionarinei antrinio lygio asmens sveikatos priežiūrai ir jos teikimo tvarka nustatoma Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro vidaus administravimo teisės aktuose.

3. Medicininė reabilitacija, prevencinė medicininė ir psichologinė reabilitacija, sveikatos grąžinamasis, antirecidyvinis gydymas

3.1.  Medicininė reabilitacija, iš dalies apmokama iš PSDF biudžeto, dėl sveikatos sutrikimų, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu ar tarnyba.

1

Apima pareigūno po sužalojimo, vykdant tarnybines pareigas, antrojo etapo medicininę reabilitaciją, kuri finansuojama PSDF biudžeto lėšomis, tačiau kurios finansavimo iš šio šaltinio galimybės yra išnaudotos, o pareigūnui fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas rekomenduoja medicininę reabilitaciją tęsti iki biosocialinių funkcijų atstatymo lygio, tinkamo trečiojo etapo medicininei reabilitacijai pradėti. Ši medicininė reabilitacija organizuojama vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija, Teisingumo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija.

 

3.2.  Medicininė reabilitacija, prevencinė medicininė ir psichologinė reabilitacija, sveikatos grąžinamasis, antirecidyvinis gydymas.

2

Apima medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės, postvencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas pareigūnams įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM sveikatos priežiūros įstaigos)3 vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija, Teisingumo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija ir įgyvendinant Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“.

4. Slauga

4.1.  Slaugos paslaugos stacionare.

2

Taikomos kartu su pareigūnų stacionarine asmens sveikatos priežiūra, nurodyta 2.3 ir 3.2 papunkčiuose.

5. Socialinės paslaugos, atliekant asmens sveikatos priežiūrą

5.1.  Socialinės paslaugos, atliekant asmens sveikatos priežiūrą.

2

Socialinės paslaugos, apimančios socialinį saugumą, psichikos sveikatą bei psichologinę savijautą gerinančias priemones bei patarnavimus, teikiamos kartu su pareigūnų ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūra, nurodyta 2.2, 2.3 ir 3.2 papunkčiuose.

 

6. Laikinojo nedarbingumo ekspertizė

6.1. Pareigūno laikinojo nedarbingumo ekspertizė.

1, 2, 3

Pareigūno laikinojo nedarbingumo ekspertizė atliekama vykdant 2, 3 ir 4 punktuose išvardytą asmens sveikatos priežiūrą, vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 21 d. įsakymu
Nr. V-653/A1-356 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“.

7. Specializuotoji medicininė ekspertizė

7.1.  Centrinės medicinos ekspertizės komisijos atliekama specializuotoji medicininė ekspertizė.

1

Apima Centrinės medicinos ekspertizės komisijos atliekamus sveikatos tikrinimus, numatytus Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

7.2. Specializuotajai medicininei ekspertizei atlikti būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

2

Apima VRM sveikatos priežiūros įstaigose taikomas diagnostines ir gydymo paslaugas Centrinės medicinos ekspertizės komisijos siųstiems tiriamiesiems.

8. Visuomenės sveikatos ugdymas, mokymas, ligų profilaktika ir kontrolė

8.1. Sveikatos ugdymo, mokymo ir ligų profilaktikos priemonės, paslaugos.

2

Apima pareigūnams pavestoms funkcijoms vykdyti būtinas sveikatos ir psichologinės savijautos mokymo, ugdymo priemones ir veiklas, taip pat privalomą pareigūnų izoliavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino ar paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu.

Konkretus šių priemonių ir veiklų turinys nustatomas įvertinus pareigūnų sveikatos problematiką, duomenis apie darbo aplinką, profesinės rizikos veiksnius, jų įtaką bei kitimo tendencijas.

Organizuojama ir įgyvendinama, atsižvelgus į poreikius, per VRM sveikatos priežiūros įstaigas, partnerystės veiklas, tikslines programas ar kt., ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, kuriuos tvirtina vidaus reikalų ministras.

8.2. Pareigūnų, įtariamų, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ar turėjusių sąlytį su pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu, pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotoju ar pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjus perduodančiais veiksniais, arba pareigūnų, atvykusių iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą užkrečiamosios ligos paveiktų šalių sąrašą, arba pareigūnų – pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojų izoliavimas.

8.3. Pareigūnų fizinės ir psichikos sveikatos, psichosocialinės būsenos epidemiologiniai tyrimai.

3

8.4. Krizių įveikimo specialistų konsultacijos ir psichologinės pagalbos paslaugos pareigūnams.

8.5. Statutinių įstaigų vadovų, atstovų ir pareigūnų-savanorių mokymas.

8.6. Renginiai pareigūnų saugos ir sveikatos tematika.

9. Tikslinės sveikatos programos

9.1. Pareigūnų psichikos sveikatos, psichologinės gerovės darbe stiprinimas ir abilitacija.

3

Pareigūnams skirtos tikslinės sveikatos programos įgyvendinamos per trumpos trukmės planavimo dokumentus, kuriuos tvirtina vidaus reikalų ministras.

 

 

 

1 Pagal prioriteto kategoriją nustatoma, kad 2 prioriteto kategorijai priskiriamos valstybės remiamos pareigūnų sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – sveikatos priežiūros paslaugos) teikiamos, kai visai patenkinamas 1 prioriteto kategorijos sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, 3 prioriteto kategorijai priskiriamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, kai visai patenkinamas 1 ir 2 prioriteto kategorijos sveikatos priežiūros paslaugų poreikis.

2 Šios sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos iš tam tikslui VRM sveikatos priežiūros įstaigoms numatomų valstybės biudžeto lėšų.

3 Taikoma VRM sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms nurodytas paslaugų rūšis apimančią veiklos licenciją.

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-687, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15835

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-743, 2015-09-25, paskelbta TAR 2015-09-29, i. k. 2015-14357

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V–425 „Dėl Papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-59, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00547

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-425 „Dėl Papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-687, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15835

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-425 „Dėl Papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“ pakeitimo