Suvestinė redakcija nuo 2010-05-01 iki 2011-02-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 65-2598, i. k. 109301MISAK00D1-290

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. D1-290

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) 341 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2005, Nr. 3-33) 3, 4, 5 punktais:

1. Tvirtinu Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2009 m. rugsėjo 1 d. organizuoti gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimui būtinos programinės įrangos parengimą.

3. Nustatau, kad:

3.1. alyvų ir (ar) transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijos, nustatyta tvarka gavusios alyvų atliekų ir (ar) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencijas, praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi teikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų birželio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.2. apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijos, nustatyta tvarka gavusios apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas, praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi teikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.3. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijos, nustatyta tvarka gavusios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijas, praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi teikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.4. pirmą kartą Ataskaitos Taisyklėse nustatyta tvarka turi būti pateiktos 2010 metais, jose nurodant 2009 metų duomenis.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. D1-290

 

GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos tvarkymo reikalavimus ir alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema (toliau – e-ASTA) – informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę registruotis ir teikti ataskaitas elektroniniu būdu – internetu. e-ASTA vartotojo instrukcijos paskelbtos Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) svetainės (http://gamta.lt) rubrikoje „Atliekų apskaitos informacinė sistema“;

gaminiai – alyvos, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai;

licencijuota organizacija – gamintojų ir (ar) importuotojų organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka gavusi Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją;

tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas gamintojo reikmėms; arba importuotų ir (ar) iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių įvežtų į Lietuvos Respubliką alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas importuotojo reikmėms;

užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nurodytas Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka neįregistravę savo veiklos;

užsienio gamintojas – užsienio valstybėje registruotas asmuo, vykdantis importuotojų, tiekiančių jo prekės ženklu pažymėtas alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, teisės aktuose nustatytas pareigas, išskyrus pareigą registruotis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą ir teikti ataskaitas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme ir Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

II. GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA

 

3. Gamintojas ir (ar) importuotojas, užsienio valstybės asmuo ir užsienio gamintojas (toliau – gamintojas ir (ar) importuotojas) turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis, nurodytą Taisyklių 11 priede (pridedama) ir užpildytą pagal šių Taisyklių 12 priede (pridedama) nustatytus reikalavimus. Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių tikslūs pavadinimai, gaminio vieneto svoris. Jei gaminio atliekų tvarkymui pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas „Užsienio gamintojo atsakomybė“, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakyme Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), Sąraše nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Sąrašą tvirtina gamintojas ir (ar) importuotojas (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo). Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos. Baterijų ar akumuliatorių, įmontuotų į prietaisus ar transporto priemones, gamintojai ir importuotojai sąrašą naujais gaminiais papildo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

4. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaita turi būti vykdoma gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.

5. Visa Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su informacija, pateikta kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo–pardavimo dokumentuose, prekių importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose gaminių buvimą ir judėjimą.

6. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris eksportuoja ir (ar) išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminius, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius eksportuotų ir (ar) išvežtų gaminių kiekį. Tokie dokumentai gali būti pirkimo–pardavimo sutartys, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo, atsakingo už prekių išgabenimą), draudimo dokumentai, pirkėjo apmokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos, užsakymai, kita korespondencija ir pan. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris gaminius eksportuoja iš Europos Bendrijų teritorijos, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus, įrodančius, kad gaminiai yra eksportuoti iš Europos Bendrijų teritorijos.

7. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris eksportuoja ir (ar) išveža gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl gamintojui ir (ar) importuotojui priklausančių gaminių eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių gaminių eksportą ir (ar) išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens. Nuo atsakomybės už eksportuojamus ir (ar) išvežamus gaminius gamintojas ir (ar) importuotojas yra atleidžiamas tik tuo atveju, jei tretysis asmuo, kuris yra suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį gamintojas ir (ar) importuotojas perleido savo gaminius, eksportavo ir (ar) išvežė šiuos gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar naudodamasis kitų asmenų teikiamomis transportavimo paslaugomis. Tretysis asmuo negali perleisti kitam asmeniui šių gaminių eksporto ir (ar) išvežimo prievolės. Jei tretysis asmuo taip pat yra gamintojas ir (ar) importuotojas, tai jo, kaip trečiojo asmens, eksportuoti ir (ar) išvežti kito asmens gaminiai neturi įtakos gaminių kiekiui, už kurį jis yra atsakingas.

8. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitoje nurodomi duomenys:

8.1. alyvų sąrašas (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede (toliau – KN kodas) ir produkto pavadinimas);

8.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis;

8.3. Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis;

8.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų alyvų kiekis tonomis;

8.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis.

9. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje nurodomi duomenys:

9.1. transporto priemonių sąrašas, nurodant markę, modelį;

9.2. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis;

9.3. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų išardymui skirtų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis;

9.4. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis.

10. Jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio.

11. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje nurodomi duomenys:

11.1. elektros ir elektroninės įrangos kategorijų sąrašas;

11.2. į Lietuvos Respubliką importuotos ir (ar) įvežtos ir vidaus rinkai pateiktos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.3. Lietuvos Respublikoje pagamintos ir vidaus rinkai pateiktos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotos ir (ar) išvežtos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis.

12. Jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio.

13. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų baterijų ar akumuliatorių apskaitoje nurodomi duomenys:

13.1. nešiojamųjų, pramoninių, automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių sąrašas;

13.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse ar kita (nurodyti), kiekis tonomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

13.3. Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

13.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), kiekis tonomis;

13.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis.

14. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) apskaitoje nurodomi duomenys:

14.1. apmokestinamųjų gaminių sąrašas;

14.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;

14.3. Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;

14.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;

14.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis.

 

III. INDIVIDUALIAI ORGANIZUOJANČIŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

15. Individualiai organizuojantis gaminių atliekų tvarkymą gamintojas ir (ar) importuotojas Ataskaitą raštu arba internetu teikia institucijai, kuri Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 (Žin., 2009, Nr. 65-2599), nustatyta tvarka gamintoją ir (ar) importuotoją užregistravo Gamintojų ir importuotojų sąvade, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

16. Gamintojas ir (ar) importuotojas, turintis e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį, Ataskaitą pildo internetu.

17. Ataskaitoje teikiami praėjusių kalendorinių metų duomenys. Gamintojas ir (ar) importuotojas turi užpildyti šių Taisyklių prieduose pateiktas formas:

17.1. alyvų gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 1 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;

17.2. transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 3 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;

17.3. elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 5 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;

17.4. baterijų ar akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 7 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;

17.5. apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 9 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

18. Kai gamintojas ir (ar) importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius, pagrindinė įmonė pateikia bendrą Ataskaitą.

19. Kartu su Ataskaita transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos Ataskaitos priedus, patvirtintus gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens) (gali būti el. variantas):

19.1. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą;

19.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo sistemos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą ir surinkimo vietų sąrašą, nurodydamas surinkimo vietos pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams ir ryšio duomenis;

19.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo finansavimo schemos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą kartu su dokumentais, patvirtinančiais finansavimo schemos įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

20. Kartu su Ataskaita elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos Ataskaitos priedus:

20.1. dokumentą, įrodantį, kad einamųjų metų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340). Dokumentą elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų balandžio 2 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

20.2. dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą.

21. Kartu su Ataskaita baterijų ar akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos Ataskaitos priedus, patvirtintus gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens) (gali būti el. variantas):

21.1. baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą;

21.2. baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą ir surinkimo vietų sąrašą, nurodydamas surinkimo vietos pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams ir ryšio duomenis;

21.3. baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimo schemos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą kartu su dokumentais, patvirtinančiais finansavimo schemos įgyvendinimą;

21.4. visuomenės informavimo apie baterijose ar akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas veiklos ataskaitiniu laikotarpiu aprašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

22. Ataskaitą pateikus internetu, Taisyklių 19, 20.2 ir 21 punktuose nurodytus Ataskaitos priedus gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti jį užregistravusiai šių Taisyklių 15 punkte nurodytai institucijai (toliau – Institucija) per 10 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

23. Institucija per 30 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo raštu ir per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu ir jos priedų gavimo dienos Ataskaitą priima arba raštu informuoja apie atsisakymą Ataskaitą priimti ir nurodo motyvus, dėl kurių ji nepriimta.

24. Likvidavimo ar reorganizavimo atveju gamintojas ir (ar) importuotojas paskutinio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitą ir jos priedus pateikia iki įmonės pabaigos.

25. Po reorganizavimo veiklą tęsiantis gamintojas ir (ar) importuotojas, perėmęs reorganizuoto gamintojo ir (ar) importuotojo teises ir pareigas, gali pateikti Ataskaitą ir jos priedus už visus reorganizuotus gamintojus ir (ar) importuotojus, naudodamasis savo e-ASTA vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Šiuo atveju Ataskaita ir jos priedai pateikiami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo reorganizavimo veiklą tęsiančio gamintojo ir (ar) importuotojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. per 60 dienų nuo einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Šio punkto nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitos dokumentų perdavimas yra patvirtinamas priėmimo–perdavimo aktu, o pareiga tvarkyti atliekas už visus reorganizuotus gamintojus ir (ar) importuotojus yra įtvirtinta reorganizavimo sąlygose. Minėto akto ir reorganizacijos sąlygų kopija pateikiama kartu su Ataskaita ir jos priedais.

 

IV. LICENCIJUOTOS ORGANIZACIJOS VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

26. Licencijuotos organizacijos veikloje dalyvaujančio gamintojo ir (ar) importuotojo vardu Ataskaitą teikia licencijuota organizacija.

27. Licencijuota organizacija savo nario vardu Ataskaitą pildo internetu, vadovaudamasi e-ASTA duomenų įvedimo ir redagavimo instrukcijomis.

28. Licencijuota organizacija turi užpildyti šių Taisyklių prieduose pateiktas formas:

28.1. alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 1 priede pateiktos formos I ir II skyrius;

28.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 3 priede pateiktos formos I ir II skyrius;

28.3. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 5 priede pateiktos formos I ir II skyrius;

28.4. apmokestinamųjų gaminių (baterijų ar akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 7 priede pateiktos formos I ir II skyrius;

28.5. apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 9 priede pateiktos formos I ir II skyrius.

29. Licencijuotai organizacijai internetu užpildžius Ataskaitą, Institucija per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo dienos ją priima arba raštu informuoja licencijuotą organizaciją apie atsisakymą Ataskaitą priimti ir nurodo motyvus, dėl kurių ji negali būti priimta.

30. Likvidavimo ar reorganizavimo atveju Licencijuota organizacija paskutinio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitą pateikia iki įmonės pabaigos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų

tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Alyvų tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

ALYVŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

_____________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama ____________________________________________________________________________

(LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba Aplinkos apsaugos agentūra)

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS ALYVAS IR ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas alyvas:

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Pavadinimas

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų alyvų kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t (3+4)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas alyvas:

 

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Alyvų pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo alyvų kiekis, t

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

14. Alyvų atliekų tvarkymo užduoties ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas:

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Alyvų atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, %

Alyvų atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, t

(1*2/100)

1

2

3

 

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

III. INFORMACIJA APIE ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

15. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Alyvų atliekų kodas

Alyvų atliekų pavadinimas

Panaudotų (regeneruotų ar perdirbtų į kurą) ar eksportuotų (išvežtų) alyvų atliekų kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

16. Dokumentai, įrodantys alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Dokumentą išdavusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išdavusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išdavimo data

Panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

17. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos alyvų atliekos surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos alyvų atliekas tvarkančios įmonės užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 166.4 punkte nustatytų alyvų atliekų tvarkymo (regeneravimo arba perdirbimo į kurą) užduočių vykdymą.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

 

A. V.

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

2 priedas

 

ALYVŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo ar užsienio gamintojas).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2009).

4 dalis „Ataskaitos puslapių skaičius“: nurodomas bendras Ataskaitos puslapių skaičius (pvz., 9).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma tuo atveju, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Šioje dalyje nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS ALYVAS IR ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekį ir alyvų atliekų tvarkymo užduotį ataskaitiniu laikotarpiu.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas alyvas“: pateikiama informaciją apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Kombinuotosios nomenklatūros kodas“: Kombinuotosios nomenklatūros kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede;

2 skiltyje „Pavadinimas“ nurodomas alyvų pavadinimas;

3 skiltyje „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t“ nurodomas importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t“ nurodomas Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5 skiltyje „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų alyvų kiekis, t“ nurodomas iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

6 skiltyje „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t (3+4)“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) (3 ir 4 skiltyse nurodytų skaičių suma).

131 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas alyvas“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų alyvų kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“ nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

2 skiltyje „Kombinuotosios nomenklatūros kodas“: Kombinuotosios nomenklatūros kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede;

3 skiltyje „Alyvų pavadinimas“ nurodomas konkretus alyvų pavadinimas;

4 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo alyvų kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio

14 dalis „Alyvų atliekų tvarkymo užduoties ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas“: apskaičiuojama alyvų atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu:

1 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis, apskaičiuotas 13 lentelės 5 skiltyje (trys skaitmenys po kablelio);

2 skiltyje „Alyvų atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, %“ nurodoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 166.4 punkte nustatyta alyvų atliekų tvarkymo (regeneravimo ar perdirbimo į kurą) užduotis procentais (pvz., 30);

3 skiltyje „Alyvų atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, t (1*2/100)“ apskaičiuojama alyvų atliekų tvarkymo užduotis tonomis (lentelės 1 ir 2 skiltyse nurodytų skaičių sandauga padalinama iš 100).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai alyvų atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

15 dalis „Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateiktoje lentelėje nurodomas atitinkamų rūšių alyvų atliekų kurių tvarkymą praėjusiais kalendoriniais metais gamintojas ir (ar) importuotojas organizavo ir (ar) finansavo, pavadinimas, alyvų atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), 2 priedą ir kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

16 dalis „Dokumentai, įrodantys alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie pridedamus dokumentus, įrodančius alyvų atliekų panaudojimą (regeneravimą ar perdirbimą į kurą) ar eksportą (išvežimą) ataskaitiniu laikotarpiu. Dokumentu, įrodančiu alyvų atliekų tvarkymą, gali būti sutartis su alyvų atliekas tvarkančia įmone dėl alyvų atliekų tvarkymo ir jos išduota sąskaita faktūra, kurioje nurodytas panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) atliekų kiekis, pažyma (rekomenduojama pažymos forma pateikiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt) ar kitas dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų alyvų atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išdavimo data, panaudotų (regeneruotų ar perdirbtų į kurą) ar eksportuotų (išvežtų) alyvų atliekų kiekis tonomis, nurodytas gautame dokumente. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

17 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti ir patvirtinti antspaudu atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

3 priedas

 

(Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

_____________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama ____________________________________________________________________________

(LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba Aplinkos apsaugos agentūra)

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS TRANSPORTO PRIEMONES

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones:

Transporto priemonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų išardyti skirtų transporto priemonių kiekis

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis

Markė

Modelis

vnt.

t

vnt.

t

vnt. (3+5)

t (4+6)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas užsienio gamintojo transporto priemones:

 

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

Transporto priemonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo transporto priemonių kiekis

markė

modelis

vnt.

t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

III. INFORMACIJA APIE EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ TVARKYMĄ

 

14. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės pavadinimas

Sutvarkytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių

Markė

vnt.

t

pakartotinio naudojimo ir naudojimo procentas (pagal transporto priemonių vidutinį svorį)

pakartotinio naudojimo ir perdirbimo procentas (pagal transporto priemonių vidutinį svorį)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

15. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimai:

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės pažymėjimą išdavusios įmonės

Išduotų pažymėjimų skaičius iš viso, vnt.

Priimtų sunaikinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis

juridinio asmens kodas

teisinė forma ir pavadinimas

adresas

vnt.

t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ataskaitos priedų sąrašas

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1

2

3

1.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo aprašymas

 

2.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo sistemos aprašymas ir surinkimo vietų sąrašas, nurodant surinkimo vietos pavadinimą, adresą asmenį ryšiams ir ryšio duomenis

 

3.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo finansavimo schemos aprašymas

 

Iš viso:

 

 

17. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos eksploatuoti netinkamas transporto priemones tvarkančios įmonės užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 156 punkte nustatytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinio naudojimo ir naudojimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo užduočių vykdymą.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

A. V.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

4 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2008).

4 dalis „Ataskaitos su priedais puslapių skaičius“: nurodomas bendras Ataskaitos su visais pridedamais dokumentais puslapių skaičius (pvz., 23).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Šioje dalyje nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS TRANSPORTO PRIEMONES“: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones“: užpildant lentelę pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones (jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio:

1, 2 skiltyse „Transporto priemonės pavadinimas“ nurodoma transporto priemonės markė (-ės) ir modelis (-iai);

3, 4 skiltyse „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5, 6 skiltyse „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų išardyti skirtų transporto priemonių kiekis“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų išardyti skirtų transporto priemonių (transporto priemonės, kurios nebuvo įregistruotos VĮ „Regitra“) kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

7, 8 skiltyse „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

131 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas transporto priemones“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų transporto priemonių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu (jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio). Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“ nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

2, 3 skiltyse „Transporto priemonės pavadinimas“ nurodoma transporto priemonės markė (-ės) ir modelis (-iai);

4, 5 skiltyse „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo transporto priemonių kiekis“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ TVARKYMĄ“: pateikiama informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

14 dalis „Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiami duomenys apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą:

1 skiltyje „Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės pavadinimas“ nurodoma eksploatuoti netinkamos transporto priemonės markė (-ės);

2, 3 skiltyse „Sutvarkytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis“ nurodomas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkytas kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinio naudojimo ir naudojimo procentas“ pateikiamas sutvarkytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinio naudojimo ir naudojimo procentas iš viso pagal transporto priemonių vidutinį svorį;

5 skiltyje „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinio naudojimo ir perdirbimo procentas“ pateikiamas sutvarkytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinio naudojimo ir perdirbimo procentas iš viso pagal transporto priemonių vidutinį svorį.

15 dalis „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimai“: pateikiama informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimus, įrodančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą ir tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta sunaikinimo pažymėjimų. Kiekvienoje eilutėje įrašomi šie duomenys: sunaikinimo pažymėjimą išdavusios įmonės kodas Juridinių asmenų registre, teisinė forma ir pavadinimas, adresas, išduotų pažymėjimų skaičius, surinktas ir sutvarkytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

16 dalis „Ataskaitos priedų sąrašas“: pateiktos lentelės 3 skiltyje nurodomas prie Ataskaitos pridedamų dokumentų puslapių skaičius.

17 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti ir patvirtinti antspaudu atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

5 priedas

 

(Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

___________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama ____________________________________________________________________________

(LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba Aplinkos apsaugos agentūra)

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TEIKIAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KIEKĮ IR BUITYJE NAUDOJAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas:

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija

Elektros ir elektroninės įrangos produkto pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Planuojamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai einamaisiais metais pateikti elektros ir elektroninės įrangos kiekis, t

Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas

1

2

3

4

5

6

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1.1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyras prietaisus su šaldymo įranga

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

1.2.

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

2.

Smulkus namų apyvokos prietaisai

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

3.

IT ir telekomunikacinė įranga:

3.1.

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

3.2.

Kompiuterių monitoriai

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

4.

Vartojimo įranga:

4.1.

Vartojimo įranga, išskyras televizorius

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

4.2.

Televizoriai

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

5.

Apšvietimo įranga:

5.1.

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

5.2.

Dujošvytes lempos

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

6.

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

7.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

8.

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

9.

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

10.

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

Buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

£ banko garantija

£ laidavimo draudimo sutartis

£ laidavimo sutartis

£ kitas dokumentas

 

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą užsienio gamintojo elektros ir elektroninę įrangą ir jos kiekį:

 

Eil. Nr.

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija

Elektros ir elektroninės įrangos produkto pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas užsienio gamintojo elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojamas patiekti užsienio gamintojo elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

1

2

3

4

5

6

1.

 

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1.1.

 

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

 

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

1.2.

 

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

2.

 

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

3.

 

IT ir telekomunikacinė įranga:

3.1.

 

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

3.2.

 

Kompiuterių monitoriai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

4.

 

Vartojimo įranga:

4.1.

 

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

4.2.

 

Televizoriai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

5.

 

Apšvietimo įranga:

5.1.

 

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

5.2.

 

Dujošvytės lempos

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

6.

 

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

7.

 

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

8.

 

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

9.

 

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

10.

 

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

Buityje naudojama įranga

 

 

 

 

Ne buityje naudojama įranga

 

 

 

 

14. Buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas:

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, %

Buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, t (3*4/100)

1

2

3

4

5

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1.1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

 

 

 

1.2.

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

 

 

 

2.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

3.

IT ir telekomunikacinė įranga:

3.1.

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

 

 

 

3.2.

Kompiuterių monitoriai

 

 

 

4.

Vartojimo įranga:

4.1.

Vartojimo įranga, išskyras televizorius

 

 

 

4.2.

Televizoriai

 

 

 

5.

Apšvietimo įranga:

5.1.

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

 

 

5.2.

Dujošvytės lempos

 

 

 

6.

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyras stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

 

 

7.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

 

8.

Medicininiai prietaisai (išskyras implantuotus ir infekuotus produktus)

 

 

 

9.

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 

 

10.

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

III. INFORMACIJA APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

15. Duomenys apie buityje ir ne buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorija

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinktas ir perdirbtas ar kitaip panaudotas kiekis, t

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos

Ne buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos

1

2

3

4

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1.1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

 

 

1.2.

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

 

 

2.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

3.

IT ir telekomunikacinė įranga:

3.1.

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyras kompiuterių monitorius

 

 

3.2.

Kompiuterių monitoriai

 

 

4.

Vartojimo įranga:

4.1.

Vartojimo įranga, išskyras televizorius

 

 

4.2.

Televizoriai

 

 

5.

Apšvietimo įranga:

5.1.

Apšvietimo įranga, išskyras dujošvytes lempas

 

 

5.2.

Dujošvytės lempos

 

 

6.

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyras stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

 

7.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

8.

Medicininiai prietaisai (išskyras implantuotus ir infekuotus produktus)

 

 

9.

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 

10.

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

Iš viso:

 

 

 

16. Dokumentai, įrodantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Dokumentą išdavusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išdavusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išdavimo data

Panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

17. Ataskaitos priedų sąrašas

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

18. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos elektros ir elektroninės įrangos atliekos surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 154 punkte nustatytų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, jų dalių ir medžiagų pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo užduočių vykdymą.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

A. V.

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

6 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo ar užsienio gamintojas).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2009).

4 dalis „Ataskaitos su priedais puslapių skaičius“: nurodomas bendras Ataskaitos su visais pridedamais dokumentais puslapių skaičius (pvz., 12).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją, užsienio valstybės asmenį ar užsienio gamintoją (toliau – gamintojas ir (ar) importuotojas) pildo licencijuota organizacija. Nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas, įmonės kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TEIKIAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KIEKĮ IR BUITYJE NAUDOJAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai teikiamos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį ir buityje naudojamos įrangos atliekų tvarkymo užduotį ataskaitiniu laikotarpiu.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį; planuojamą einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateikti buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį (jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio) ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek yra produktų pavadinimų. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Eil. Nr.“ nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos numeris:

2 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorija“ nurodyta elektros ir elektroninės įrangos kategorija, pateikta Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004. Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793), 1 priede ir Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340), priede;

3 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos produkto pavadinimas“ nurodomas elektros ir elektroninės įrangos produkto, patenkančio į nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijas, pavadinimas;

4 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t“ nurodomas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) ataskaitiniu laikotarpiu. Nurodant svorį, ne įskaičiuojamas elektros ir elektroninės įrangos gaminiuose esančių baterijų ir akumuliatorių svoris;

5 skiltyje „Planuojamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai einamaisiais metais pateikti elektros ir elektroninės įrangos kiekis, t“ nurodomas planuojamas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateikti buityje ir ne buityje elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio). Nurodant svorį, ne įskaičiuojamas elektros ir elektroninės įrangos gaminiuose esančių baterijų ir akumuliatorių svoris;

6 skiltyje „Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“ nurodomas dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Galimi dokumentai nurodyti ir jų sudarymo reikalavimai išdėstyti Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse. Ši skiltis pildoma tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

131 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą užsienio gamintojo elektros ir elektroninę įrangą ir jos kiekį“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktos užsienio gamintojo ženklu pažymėtos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį (jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio). Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek yra produktų pavadinimų. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Eil. Nr.“ nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos numeris;

2 skiltyje „Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“ nurodomas Užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

3 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorija“ nurodyta elektros ir elektroninės įrangos kategorija, pateikta Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793), 1 priede, ir Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340), priede;

4 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos produkto pavadinimas“ nurodomas elektros ir elektroninės įrangos produkto, patenkančio į nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijas, pavadinimas;

5 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas užsienio gamintojo elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t“ nurodomas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas užsienio gamintojo ženklu pažymėtos buityje ir ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) ataskaitiniu laikotarpiu. Nurodant svorį, neįskaičiuojamas elektros ir elektroninės įrangos gaminiuose esančių baterijų ir akumuliatorių svoris.

14 dalis „Buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas“: apskaičiuojama buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek yra kategorijų pavadinimų. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Eil. Nr.“ nurodomas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos numeris;

2 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorija“ nurodoma elektros ir elektroninės įrangos kategorija, pateikta Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede ir Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių priede;

3 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t“ nurodomas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktas buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, %“ nurodoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 nustatyta elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis procentais;

5 skiltyje „Buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas, t (3*4/100)“ apskaičiuojama buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis tonomis (lentelės 3 ir 4 skiltyse nurodytų skaičių sandauga padalinama iš 100).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie buityje ir ne buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

15 dalis „Duomenys apie buityje ir ne buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie gamintojo ir (ar) importuotojo surinktą ir perdirbtą ar kitaip panaudotą buityje ir ne buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek yra kategorijų pavadinimų. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Eil. Nr.“ nurodomas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos numeris;

2 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorija“ nurodoma elektros ir elektroninės įrangos kategorija, pateikta Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede ir Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių priede;

3 skiltyje „Buityje susidarančių surinktų ir perdirbtų ar kitaip panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis, t“ nurodomas surinktas ir perdirbtas ar kitaip panaudotas buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Ne buityje susidarančių surinktų ir perdirbtų ar kitaip panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis, t“ nurodomas surinktas ir perdirbtas ar kitaip panaudotas ne buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

16 dalis „Dokumentai, įrodantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie dokumentus, įrodančius elektros ir elektroninės įrangos perdirbimą kitokį naudojimą ar eksportą (išvežimą) ataskaitiniu laikotarpiu. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje nurodomi šie duomenys: atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios dokumentą kodas Juridinių asmenų registre, atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios dokumentą teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išdavimo data, panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis tonomis, nurodytas gautame dokumente. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

17 dalis „Ataskaitos priedų sąrašas“: pateiktos lentelės 3 skiltyje nurodomas prie Ataskaitos pridedamų dokumentų (pvz., dokumentų, įrodančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu) puslapių skaičius.

18 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti ir patvirtinti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

7 priedas

 

(Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

__________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama ____________________________________________________________________________

(LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba Aplinkos apsaugos agentūra)

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS IR BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas nešiojamąsias baterijas ar akumuliatorius:

Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t (2+3)

1

2

3

4

5

Šarminės mangano

 

 

 

 

Cinko anglies

 

 

 

 

Ličio oksido

 

 

 

 

Cinko oro

 

 

 

 

Sidabro oksido

 

 

 

 

Nikelio kadmio

 

 

 

 

Nikelio metalų hidridų

 

 

 

 

Ličio

 

 

 

 

Sandarios švino rūgštinės

 

 

 

 

Gyvsidabrio

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

14. Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduoties ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas:

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis ataskaitiniu laikotarpiu

(_______), t (P1)

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis 1 metais ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu

(_______),t (P2)

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis 2 metais ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu

(_______),t (P3)

Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduotis, % (S)

Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduotis, t

((P1+P2+P3)/3*S/100)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

15. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas pramonines baterijas ar akumuliatorius:

Pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t (2+3)

1

2

3

4

5

Švino rūgštinės

 

 

 

 

Nikelio kadmio

 

 

 

 

Nikelio geležies

 

 

 

 

Gyvsidabrio

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

16. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas automobiliams skirtas baterijas ar akumuliatorius:

Automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t (2+3)

1

2

3

4

5

Švino rūgštinės

 

 

 

 

Nikelio kadmio

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

III. INFORMACIJA APIE BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

17. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Baterijų ar akumuliatorių atliekų rūšis

Panaudotų (perdirbtų) ar eksportuotų (išvežtų) baterijų ar akumuliatorių atliekų kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

1

2

Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekos

 

Pramoninių baterijų ar akumuliatorių atliekos

 

Automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių atliekos

 

 

18. Dokumentai, įrodantys baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Pažymą išdavusios įmonės juridinio asmens kodas

Pažymą išdavusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Pažymos numeris

Pažymos išdavimo data

Panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

19. Ataskaitos priedų sąrašas

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1

2

3

1.

Baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo aprašymas

 

2.

Baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos aprašymas ir surinkimo vietų sąrašas, nurodant surinkimo vietos pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams ir ryšio duomenis

 

3.

Baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimo schemos aprašymas

 

4.

Visuomenės informavimo apie baterijose ar akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas veiklos aprašymas

 

Iš viso:

 

 

20. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos baterijų ar akumuliatorių atliekos surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos baterijų ar akumuliatorių atliekas tvarkančios įmonės užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 171.4 punkte nustatytų baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo efektyvumo užduočių vykdymą.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

 

A. V.

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

8 priedas

 

BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2008).

4 dalis „Ataskaitos su priedais puslapių skaičius“: nurodomas bendras Ataskaitos su visais pridedamais dokumentais puslapių skaičius (pvz., 12).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Šioje dalyje nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS IR BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių kiekį ir atliekų tvarkymo užduotį ataskaitiniu laikotarpiu.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas nešiojamąsias baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informaciją apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodoma nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, sandarios švino rūgštinės, gyvsidabrio, kitos);

2 skiltyje „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

3 skiltyje „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5 skiltyje „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t (2+3)“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis – 2 ir 3 skiltyse nurodytų skaičių suma (trys skaitmenys po kablelio).

14 dalis „Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduoties ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas“: apskaičiuojama nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu:

1 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t (P1)“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis, apskaičiuotas Ataskaitos 13 dalies lentelės 5 skilties eilutėje „iš viso“ (trys skaitmenys po kablelio);

2 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis 1 metais ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, t (P2)“ nurodomas bendras praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis, apskaičiuotas 1 metais ankstesnio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitos 13 dalies lentelės 5 skilties eilutėje „iš viso“ (trys skaitmenys po kablelio);

3 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis 2 metais ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, t (P3)“ nurodomas bendras 2 metais ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis, apskaičiuotas 2 metais ankstesnio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitos 13 dalies lentelės 5 skilties eilutėje „iš viso“ (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduotis, % (S)“ nurodoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 173 punkte nustatyta nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduotis procentais (pvz., 25);

5 skiltyje „Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduotis, t“ apskaičiuojama nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo užduotis tonomis pagal formulę (P1+P2+P3)/3*S/100 (trys skaitmenys po kablelio).

15 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas pramonines baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodoma pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (švino rūgštinės, nikelio kadmio, nikelio geležies, gyvsidabrio, kitos);

2 skiltyje „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

3 skiltyje „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5 skiltyje „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t (2+3)“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis – 2 ir 3 skiltyse nurodytų skaičių suma (trys skaitmenys po kablelio).

16 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas automobiliams skirtas baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekį. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodyta automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (švino rūgštinės, nikelio kadmio, kitos);

2 skiltyje „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

3 skiltyje „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5 skiltyje „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t (2+3)“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis – 2 ir 3 skiltyse nurodytų skaičių suma (trys skaitmenys po kablelio).

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Sis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai ataskaitą pildo individualiai baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

17 dalis „Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: nurodomas atitinkamų baterijų ar akumuliatorių rūšių atliekų, kurias praėjusiais kalendoriniais metais gamintojas ir (ar) importuotojas sutvarkė arba kurių tvarkymą finansavo, kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

18 dalis „Dokumentai, įrodantys baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie dokumentus, įrodančius baterijų ar akumuliatorių atliekų panaudojimą (perdirbimą) ar eksportą (išvežimą) ataskaitiniu laikotarpiu. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta pažymų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios pažymą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios pažymą, teisinė forma ir pavadinimas, pažymos numeris, pažymos išdavimo data, panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) baterijų ar akumuliatorių atliekų kiekis tonomis, nurodytas pažymoje. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

19 dalis „Ataskaitos priedų sąrašas“: pateiktos lentelės 3 skiltyje nurodomas prie Ataskaitos pridedamų dokumentų puslapių skaičius.

20 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti ir patvirtinti antspaudu atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

9 priedas

 

(Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS) TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

__________________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama ____________________________________________________________________________

(LR aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas arba Aplinkos apsaugos agentūra)

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTUS APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS IR APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius):

Apmokestinamieji gaminiai

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t (2+3)

1

2

3

4

5

Padangos:

– naujos

 

 

 

 

– restauruotos

 

 

 

 

– naudotos

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

 

14. Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo užduoties ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas:

Apmokestinamieji gaminiai

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, %

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, t (2*3/100)

1

2

3

4

Padangos

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

III. INFORMACIJA APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

15. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Apmokestinamųjų gaminių atliekų rūšis

Panaudotų (perdirbtų) ar eksportuotų (išvežtų) apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

1

2

Padangų atliekos

 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų atliekos

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų atliekos

 

Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos

 

 

16. Dokumentai, įrodantys apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Pažymą išdavusios įmonės juridinio asmens kodas

Pažymą išdavusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Pažymos numeris

Pažymos išdavimo data

Panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

17. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos apmokestinamųjų gaminių atliekos surinktos Lietuvoje.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

 

A. V.

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

10 priedas

 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS) TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2008).

4 dalis „Ataskaitos puslapių skaičius“ nurodomas bendras Ataskaitos puslapių skaičius (pvz., 9).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma tuo atveju, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Šioje dalyje nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTUS APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS IR APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) kiekį ir atliekų tvarkymo užduotį ataskaitiniu laikotarpiu.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius)“: pateikiama informaciją apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Apmokestinamieji gaminiai“ nurodomos apmokestinamųjų gaminių rūšys (padangos (naujos, restauruotos ir naudotos), vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);

2 skiltyje „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

3 skiltyje „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5 skiltyje „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t (2+3)“ apskaičiuojamas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis – 2 ir 3 skiltyse nurodytų skaičių suma (trys skaitmenys po kablelio).

14 dalis „Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo užduoties ataskaitiniu laikotarpiu skaičiavimas“: apskaičiuojama apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu:

1 skiltyje „Apmokestinamieji gaminiai“ nurodomos apmokestinamųjų gaminių rūšys (padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);

2 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis, apskaičiuotas Ataskaitos 13 dalies lentelės 5 skiltyje;

3 skiltyje „Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, %“ nurodoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007–2012 metų užduočių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4897) nustatyta apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis procentais (pvz., 80);

4 skiltyje „Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotis ataskaitiniu laikotarpiu, t (2*3/100)“ apskaičiuojama apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotis tonomis pagal formulę 2*3/100 (lentelės 2 ir 3 skiltyse nurodytų skaičių sandauga dalinama iš 100).

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai ataskaitą pildo individualiai alyvų atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

15 dalis „Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: nurodomas atitinkamų apmokestinamųjų gaminių rūšių atliekų, kurias praėjusiais kalendoriniais metais gamintojas ir (ar) importuotojas sutvarkė arba kurių tvarkymą finansavo, kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

16 dalis „Dokumentai, įrodantys apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie dokumentus, įrodančius apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą ir panaudojimą ar eksportą (išvežimą) ataskaitiniu laikotarpiu. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta pažymų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios pažymą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios pažymą, teisinė forma ir pavadinimas, pažymos numeris, pažymos išdavimo data, panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis tonomis, nurodytas pažymoje. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

17 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti ir patvirtinti antspaudu atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

 

_________________


 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

11 priedas

 

_______________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

GAMINIŲ 20 __ m. SĄRAŠAS

 

Gaminio įrašymo data

Gaminio pavadinimas

Gaminio svoris, kg

Užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ A. V.          ____________                __________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                        (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

___________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 


 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

12 priedas

 

GAMINIŲ SĄRAŠO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki sausio 15 d.

2. Sąrašą tvirtina įmonės vadovas savo parašu ir įmonės spaudu.

3. Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai dienos. Atnaujintas sąrašas taip pat tvirtinamas įmonės vadovo parašu ir įmonės spaudu.

4. 1 stulpelyje nurodoma konkretaus gaminio įtraukimo į sąrašą data vienos dienos tikslumu (pvz., 2008-02-01). Kai sudaromas naujas sąrašas, prasidėjus naujam ataskaitiniam laikotarpiui ar papildant sąrašą naujais gaminiais, gaminių, kurie iš paskutinio sąrašo perkeliami į naują sąrašą, įrašymo į sąrašą data nekeičiama.

5. 2 stulpelyje nurodomas konkretus gaminio pavadinimas (pvz., akumuliatorius „Stela“ 12V 450 Ah) ir (ar) gaminio kodas, suteiktas gaminiui įmonės apskaitos sistemoje.

6. 3 stulpelyje nurodomas konkretaus gaminio vieneto svoris kilogramais (trys skaitmenys po kablelio).

7. 4 stulpelį pildo Lietuvos Respublikoje registruoti gamintojai ir (ar) importuotojai pasirinkę gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą „Užsienio gamintojo atsakomybė“, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakyme Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599). Nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo