Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 65-2598, i. k. 109301MISAK00D1-290

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. D1-820, 2017-10-05, paskelbta TAR 2017-10-05, i. k. 2017-15832

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAMINIŲ APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. D1-290

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 343 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 3 dalies 2 punktu, 344 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 346 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 347 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3413 straipsnio 2 dalimi, 3415 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 3417 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3418 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 3420 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/56/EB (OL 2013 L 329, p. 5), ir 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/112/EB (OL 2008 L 345, p. 68), nuostatas,

tvirtinu Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-820

redakcija)

 

GAMINIŲ APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) apskaitos tvarkymo reikalavimus ir alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių ir kitų apmokestinamųjų gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. gaminiai – alyvos, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai, apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius);

2.2. tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų, į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas savoms reikmėms ir (ar) transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme;

2.3. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

2.4. užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytas Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka neįregistravę savo veiklos;

2.5. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme, Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

GAMINIŲ APSKAITA

 

3. Gamintojas ir (ar) importuotojas, užsienio valstybės asmuo, Lietuvos Respublikoje savo veiklą įregistravęs užsienio valstybės asmens įgaliotasis atstovas, atsakingas už Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir (ar) importuotojams nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje, (toliau kartu – gamintojas ir (ar) importuotojas) turi naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS) vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis. Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių unikalūs kodai (nesikartojantys, skirti identifikuoti konkretų gaminį ir privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje šiam gaminiui identifikuoti naudojamu kodu) ir tikslūs pavadinimai, apmokestinamųjų gaminių rūšis, neįmontuotų ar įmontuotų baterijų ar akumuliatorių rūšis ir cheminė sudėtis, buitinės ar nebuitinės elektros ir elektroninės įrangos kategorija, transporto priemonės klasė, alyvos rūšis, gaminio vieneto svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu, sąsaja su pakuočių sąrašu, sudaromu vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, data, nuo kada šis gaminys pradėtas tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, data, nuo kada nustota Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekti šį gaminį (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ar importuotojas nustoja tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai šį gaminį). Sąrašą tvirtina gamintojo ir (ar) importuotojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos.

4. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaita turi būti vykdoma gamintojo ir (ar) importuotojo vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka naudojantis GPAIS:

4.1. sudaromas Taisyklių 3 punkte nurodytas Sąrašas;

4.2. ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio gaminių apskaitos žurnalas;

4.3. kalendoriniam metų ketvirčiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kalendorinio metų ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama to ketvirčio gaminių apskaitos suvestinė. Patvirtinus  ketvirčio gaminių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio gaminių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį;

4.4. kartu su 4.3 papunktyje nurodyta suvestine turi būti suformuota ir patvirtinta atliekų tvarkymo organizavimo veiklos suvestinė, kurioje nurodomi duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą atliekų tvarkymą (pagal atliekų tvarkytojų, su kuriais sudarytos atitinkamų atliekų tvarkymo sutartys, arba licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos, su kuria sudaryta atitinkamų atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, naudojantis GPAIS pateiktus duomenis apie atliekų tvarkymą) ir vykdytas visuomenės švietimo ir informavimo priemones.

5. Visa Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitoje pateikta informacija turi būti pagrįsta informacija, pateikta kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo–pardavimo dokumentuose, prekių importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose gaminių buvimą ir judėjimą. Jei buhalterinė apskaita vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, gaminių vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.

6. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris eksportuoja ir (ar) išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminius, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius eksportuotų ir (ar) išvežtų gaminių kiekį. Tokie dokumentai gali būti pirkimo–pardavimo sutartys, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo, atsakingo už prekių išgabenimą), draudimo dokumentai, pirkėjo apmokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos, užsakymai, kita korespondencija ir pan. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris gaminius eksportuoja iš Europos Bendrijų teritorijos, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus, įrodančius, kad gaminiai yra eksportuoti iš Europos Bendrijų teritorijos.

7. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris eksportuoja ir (ar) išveža gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl gamintojui ir (ar) importuotojui priklausančių gaminių eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių gaminių eksportą ir (ar) išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens. Nuo atsakomybės už eksportuojamus ir (ar) išvežamus gaminius gamintojas ir (ar) importuotojas yra atleidžiamas tik tuo atveju, jei tretysis asmuo, kuris yra suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį gamintojas ir (ar) importuotojas perleido savo gaminius, eksportavo ir (ar) išvežė šiuos gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar naudodamasis kitų asmenų teikiamomis transportavimo paslaugomis. Tretysis asmuo negali perleisti kitam asmeniui šių gaminių eksporto ir (ar) išvežimo prievolės. Jei tretysis asmuo taip pat yra gamintojas ir (ar) importuotojas, tai jo, kaip trečiojo asmens, eksportuoti ir (ar) išvežti kito asmens gaminiai neturi įtakos gaminių kiekiui, už kurį jis yra atsakingas.

8. Gaminių apskaitos žurnale pagal Taisyklių 3 punkte nurodytą Sąrašą nurodomi duomenys:

8.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) ar pagaminta);

8.2. veiklos būdas (pagal Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“, priedo 6 punktą);

8.3. kiekis vienetais ir tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu.

9. Jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio.

10. Jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio.

 

III SKYRIUS

GAMINIŲ APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

11. Pasibaigus kalendoriniams metams gamintojas ir (ar) importuotojas privalo naudodamasis GPAIS ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų pabaigos suformuoti ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų pabaigos Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti praėjusių kalendorinių metų Ataskaitą. Aplinkos apsaugos agentūra iki balandžio 1 d. įvertina pateiktą Ataskaitą ir nenustačiusi šios Ataskaitos trūkumų ją priima. Aplinkos apsaugos agentūrai nustačius pateiktos Ataskaitos trūkumus, Ataskaita atmetama naudojantis GPAIS ir laikoma nepateikta, jei per 20 kalendorinių dienų terminą naudojantis GPAIS nepateikiama pagal Aplinkos apsaugos agentūros nurodytus trūkumus patikslinta Ataskaita.

12. Kartu su Ataskaita elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas naudodamasis GPAIS turi Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“, nustatyta tvarka pateikti informaciją apie dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas (buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, einamaisiais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis individualiai, turi minėtose taisyklėse nustatyta tvarka pateikti ir dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, originalą).

13. Kartu su Ataskaita buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, ataskaitiniais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizavęs individualiai ir pasirinkęs elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, naudodamasis GPAIS turi Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikti informaciją apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploatavimą ataskaitiniais kalendoriniais metais ir atliekų, surinktų šiose vietose, kiekį ataskaitiniais kalendoriniais metais.

14. Kartu su Ataskaita buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, einamaisiais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis individualiai ir pasirinkęs elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, naudodamasis GPAIS turi Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikti informaciją apie numatomas įrengti ar jau įrengtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas einamiesiems kalendoriniams metams.

15. Ataskaita laikoma pateikta, kai kartu su Ataskaita Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti ir Ataskaitos priedai.

16. Veiklos vykdymo nutraukimo ar išregistravimo atveju gamintojas ir (ar) importuotojas privalo naudodamasis GPAIS suformuoti ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai metinę Ataskaitą iki įmonės veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-928, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 149-7007 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-928

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-211, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02491

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-55, 2015-01-21, paskelbta TAR 2015-01-23, i. k. 2015-00981

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-10, 2015-01-05, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00379

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-820, 2017-10-05, paskelbta TAR 2017-10-05, i. k. 2017-15832

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo