Suvestinė redakcija nuo 2014-05-31 iki 2014-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 65-2598, i. k. 109301MISAK00D1-290

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. D1-290

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 344 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 347 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3415 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 3418 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 3, 4, 5 punktais ir įgyvendindamas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) ir 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2012 L 197, p. 38) nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

1. Tvirtinu Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2009 m. rugsėjo 1 d. organizuoti gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimui būtinos programinės įrangos parengimą.

3. Nustatau, kad:

3.1. alyvų ir (ar) transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijos, nustatyta tvarka gavusios alyvų atliekų ir (ar) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencijas, praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi teikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų birželio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.2. apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijos, nustatyta tvarka gavusios apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas, praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi teikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.3. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijos, nustatyta tvarka gavusios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijas, praėjusių kalendorinių metų Ataskaitas turi teikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.4. pirmą kartą Ataskaitos Taisyklėse nustatyta tvarka turi būti pateiktos 2010 metais, jose nurodant 2009 metų duomenis.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. D1-290

 

GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamų baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) tiekimo rinkai apskaitos tvarkymo reikalavimus ir alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų (toliau – Ataskaita) teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema (toliau – e-ASTA) – informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę registruotis ir teikti ataskaitas elektroniniu būdu – internetu. e-ASTA vartotojo instrukcijos paskelbtos Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) svetainėje (http://gamta.lt)

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

2.2. gaminiai – alyvos, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai;

2.3. licencijuota organizacija – gamintojų ir (ar) importuotojų organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka gavusi Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

2.4. tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų, į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas savoms reikmėms ir (ar) transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);

2.5. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

2.6. užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytas Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka neįregistravę savo veiklos;

2.7. Neteko galios nuo 2014-05-31

Punkto naikinimas:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

2.8. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme ir Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

II. GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA

 

3. Gamintojas ir (ar) importuotojas, užsienio valstybės asmuo ir (ar) įgaliotasis atstovas (toliau – gamintojas ir (ar) importuotojas) turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis, nurodytą Taisyklių 11 priede (pridedama) ir užpildytą pagal šių Taisyklių 12 priede (pridedama) nustatytus reikalavimus. Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių tikslūs pavadinimai, gaminio vieneto svoris. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Sąrašą tvirtina gamintojas ir (ar) importuotojas (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo). Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos. Baterijų ar akumuliatorių, įmontuotų į prietaisus ar transporto priemones, gamintojai ir importuotojai sąrašą naujais gaminiais papildo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

31. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodo vidaus rinkai tiekiamų gaminių vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 3 punkte nurodyto Sąrašo. Jei buhalterinė apskaita vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, gaminių vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.

Papildyta punktu:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

4. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaita turi būti vedama elektroniniu būdu gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-928, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 149-7007 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-928

 

5. Visa Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su informacija, pateikta kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo–pardavimo dokumentuose, prekių importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose gaminių buvimą ir judėjimą.

6. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris eksportuoja ir (ar) išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminius, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius eksportuotų ir (ar) išvežtų gaminių kiekį. Tokie dokumentai gali būti pirkimo–pardavimo sutartys, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo, atsakingo už prekių išgabenimą), draudimo dokumentai, pirkėjo apmokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos, užsakymai, kita korespondencija ir pan. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris gaminius eksportuoja iš Europos Bendrijų teritorijos, papildomai privalo turėti atitinkamus muitinės dokumentus, įrodančius, kad gaminiai yra eksportuoti iš Europos Bendrijų teritorijos.

7. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris eksportuoja ir (ar) išveža gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl gamintojui ir (ar) importuotojui priklausančių gaminių eksporto ir (ar) išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių gaminių eksportą ir (ar) išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens. Nuo atsakomybės už eksportuojamus ir (ar) išvežamus gaminius gamintojas ir (ar) importuotojas yra atleidžiamas tik tuo atveju, jei tretysis asmuo, kuris yra suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį gamintojas ir (ar) importuotojas perleido savo gaminius, eksportavo ir (ar) išvežė šiuos gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar naudodamasis kitų asmenų teikiamomis transportavimo paslaugomis. Tretysis asmuo negali perleisti kitam asmeniui šių gaminių eksporto ir (ar) išvežimo prievolės. Jei tretysis asmuo taip pat yra gamintojas ir (ar) importuotojas, tai jo, kaip trečiojo asmens, eksportuoti ir (ar) išvežti kito asmens gaminiai neturi įtakos gaminių kiekiui, už kurį jis yra atsakingas.

8. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų apskaitoje nurodomi duomenys:

8.1. alyvų sąrašas (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede (toliau – KN kodas) ir produkto pavadinimas);

8.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis;

8.3. Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis;

8.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų alyvų kiekis tonomis;

8.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis.

9. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje nurodomi duomenys:

9.1. transporto priemonių sąrašas, nurodant markę, klasę;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

9.2. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis;

9.3. Neteko galios nuo 2014-05-31

Punkto naikinimas:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

9.4. Neteko galios nuo 2014-05-31

Punkto naikinimas:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

10. Jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio.

11. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje nurodomi duomenys:

11.1. elektros ir elektroninės įrangos kategorijų sąrašas;

11.2. į Lietuvos Respubliką importuotos ir (ar) įvežtos ir vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.3. Lietuvos Respublikoje pagamintos ir vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotos ir (ar) išvežtos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis;

11.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

12. Jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio.

13. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų baterijų ar akumuliatorių apskaitoje nurodomi duomenys:

13.1. nešiojamųjų, pramoninių, automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių sąrašas;

13.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

13.3. Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

13.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (eksportuojami ir (ar) išvežami kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

13.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (nikelio kadmio, švino rūgštinės, kitos), gaminių pobūdis (tiekiami rinkai kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis."

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

14. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) apskaitoje nurodomi duomenys:

14.1. apmokestinamųjų gaminių sąrašas;

14.2. į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;

14.3. Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;

14.4. iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;

14.5. iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis.

 

III. INDIVIDUALIAI ORGANIZUOJANČIŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

15. Individualiai organizuojantis gaminių atliekų tvarkymą gamintojas ir (ar) importuotojas Ataskaitą raštu arba internetu teikia institucijai, kuri Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 (Žin., 2009, Nr. 65-2599), nustatyta tvarka gamintoją ir (ar) importuotoją užregistravo Gamintojų ir importuotojų sąvade, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

151. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Ataskaita teikiama tik elektroniniu būdu (internetu).

Papildyta punktu:

Nr. D1-928, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 149-7007 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-928

 

16. Gamintojas ir (ar) importuotojas, turintis e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį, Ataskaitą pildo internetu.

17. Ataskaitoje teikiami praėjusių kalendorinių metų duomenys. Gamintojas ir (ar) importuotojas turi užpildyti šių Taisyklių prieduose pateiktas formas:

17.1. alyvų gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 1 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;

17.2. transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 3 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;

17.3. elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 5 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;

17.4. baterijų ar akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 7 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius;

17.5. apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) gamintojas ir (ar) importuotojas turi pildyti 9 priede pateiktos formos I, II ir III skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

18. Kai gamintojas ir (ar) importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius, pagrindinė įmonė pateikia bendrą Ataskaitą.

181. Kartu su Ataskaita alyvos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti alyvos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių alyvos atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

19. Kartu su Ataskaita transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo finansavimą, kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

20. Kartu su Ataskaita elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens) patvirtintus Ataskaitos priedus:

20.1. dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo”. Dokumentą elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų balandžio 2 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

20.2. elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodantį (-čius) dokumentą (-us);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

20.3. sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo (toliau – Sutartys) kopijas. Ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai ir savoms reikmėms elektros ir elektroninę įrangą naudojantys gamintojai ir importuotojai Sutarčių kopijų pateikti neprivalo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

20.4. užpildytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, kartu su dokumentų, patvirtinančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimą, kopijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

21. Kartu su Ataskaita baterijų ar akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

211. Kartu su Ataskaita apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

22. Ataskaitą pateikus internetu, Taisyklių 181, 19, 20.2, 20.3, 20.4 ir 21, 21punktuose nurodytus Ataskaitos priedus gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti jį užregistravusiai šių Taisyklių 15 punkte nurodytai institucijai (toliau – Institucija) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu dienos. Ataskaita laikoma pateikta, kai kartu su Ataskaita Institucijai pateikti ir Ataskaitos priedai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

23. Institucija per 30 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo raštu ir per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo internetu ir jos priedų gavimo dienos Ataskaitą priima arba raštu informuoja apie atsisakymą priimti Ataskaitą, nurodydama motyvus, dėl kurių ji nepriimta, ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Jeigu Gamintojas ir (ar) importuotojas per Institucijos nurodytą terminą nepateikia papildomos informacijos arba nepašalina nurodytų trūkumų ar netikslumų, Ataskaita laikoma nepateikta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

231. Gamintojas ir (ar) importuotojas, norėdamas patikslinti pateiktą Ataskaitą, privalo raštu kreiptis į Instituciją, pateikdamas dokumentus, kuriais remiantis teikiama patikslinta Ataskaita. Patikslinta Ataskaita pateikiama per 5 darbo dienas nuo šio prašymo ir dokumentų pateikimo Institucijai. Per 10 darbo dienų nuo patikslintos Ataskaitos pateikimo, Institucija priima patikslintą Ataskaitą arba jos nepriima, nurodydama patikslintos Ataskaitos nepriėmimo priežastis. Gamintojas ir (ar) importuotojas turi teisę tikslinti tik praėjusio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitos duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

24. Likvidavimo ar reorganizavimo atveju gamintojas ir (ar) importuotojas paskutinio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitą ir jos priedus pateikia iki įmonės pabaigos.

25. Po reorganizavimo veiklą tęsiantis gamintojas ir (ar) importuotojas, perėmęs reorganizuoto gamintojo ir (ar) importuotojo teises ir pareigas, gali pateikti Ataskaitą ir jos priedus už visus reorganizuotus gamintojus ir (ar) importuotojus, naudodamasis savo e-ASTA vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Šiuo atveju Ataskaita ir jos priedai pateikiami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo reorganizavimo veiklą tęsiančio gamintojo ir (ar) importuotojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. per 60 dienų nuo einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Šio punkto nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitos dokumentų perdavimas yra patvirtinamas priėmimo–perdavimo aktu, o pareiga tvarkyti atliekas už visus reorganizuotus gamintojus ir (ar) importuotojus yra įtvirtinta reorganizavimo sąlygose. Minėto akto ir reorganizacijos sąlygų kopija pateikiama kartu su Ataskaita ir jos priedais.

 

IV. LICENCIJUOTOS ORGANIZACIJOS VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

26. Licencijuotos organizacijos veikloje dalyvaujančio gamintojo ir (ar) importuotojo vardu Ataskaitą teikia licencijuota organizacija.

27. Licencijuota organizacija savo nario vardu Ataskaitą pildo internetu, vadovaudamasi e-ASTA duomenų įvedimo ir redagavimo instrukcijomis.

28. Licencijuota organizacija turi užpildyti šių Taisyklių prieduose pateiktas formas:

28.1. alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 1 priede pateiktos formos I ir II skyrius;

28.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 3 priede pateiktos formos I ir II skyrius;

28.3. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 5 priede pateiktos formos I ir II skyrius;

28.4. apmokestinamųjų gaminių (baterijų ar akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 7 priede pateiktos formos I ir II skyrius;

28.5. apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti organizacija turi pildyti šių Taisyklių 9 priede pateiktos formos I ir II skyrius.

29. Licencijuotai organizacijai internetu užpildžius savo nario Ataskaitą, Institucija per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos pateikimo dienos ją priima arba raštu informuoja licencijuotą organizaciją apie atsisakymą priimti Ataskaitą nurodydama motyvus, dėl kurių ji nepriimta, ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Jeigu licencijuota organizacija per Institucijos nurodytą terminą nepateikia papildomos informacijos arba nepašalina nurodytų trūkumų ar netikslumų, Ataskaita laikoma nepateikta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

291. Licencijuota organizacija, norėdama patikslinti savo nario pateiktą Ataskaitą, privalo raštu kreiptis į Instituciją, pateikdama dokumentus, kuriais remiantis teikiama patikslinta Ataskaita. Patikslinta Ataskaita pateikiama per 5 darbo dienas nuo šio prašymo ir dokumentų pateikimo Institucijai. Per 10 darbo dienų nuo patikslintos Ataskaitos pateikimo, Institucija priima patikslintą Ataskaitą arba jos nepriima, nurodydama patikslintos Ataskaitos nepriėmimo priežastis. Licencijuota organizacija turi teisę tikslinti tik praėjusio ataskaitinio laikotarpio savo nario Ataskaitos duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

30. Likvidavimo ar reorganizavimo atveju Licencijuota organizacija paskutinio ataskaitinio laikotarpio Ataskaitą pateikia iki įmonės pabaigos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų

tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Alyvų tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

ALYVŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

_____________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS ALYVAS IR ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas alyvas:

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Pavadinimas

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų alyvų kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t (3+4)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas alyvas:

 

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Alyvų pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo alyvų kiekis, t

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

14. Punktas neteko galios nuo 2013-01-01.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

III. INFORMACIJA APIE ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

15. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Alyvų atliekų kodas

Alyvų atliekų pavadinimas

Panaudotų (regeneruotų ar perdirbtų į kurą) ar eksportuotų (išvežtų) alyvų atliekų kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

16. Dokumentai, įrodantys alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Dokumentą išdavusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išdavusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išdavimo data

Panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

17. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos alyvų atliekos surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos alyvų atliekas tvarkančios įmonės užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 166.4 punkte nustatytų alyvų atliekų tvarkymo (regeneravimo arba perdirbimo į kurą) užduočių vykdymą.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

 

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

2 priedas

 

ALYVŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo ar užsienio gamintojas).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2009).

4 dalis „Ataskaitos puslapių skaičius“: nurodomas bendras Ataskaitos puslapių skaičius (pvz., 9).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma tuo atveju, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Šioje dalyje nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS ALYVAS IR ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekį ir alyvų atliekų tvarkymo užduotį ataskaitiniu laikotarpiu.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas alyvas“: pateikiama informaciją apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Kombinuotosios nomenklatūros kodas“: Kombinuotosios nomenklatūros kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede;

2 skiltyje „Pavadinimas“ nurodomas alyvų pavadinimas;

3 skiltyje „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t“ nurodomas importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t“ nurodomas Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5 skiltyje „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų alyvų kiekis, t“ nurodomas iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

6 skiltyje „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis, t (3+4)“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) (3 ir 4 skiltyse nurodytų skaičių suma).

131 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas alyvas“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų alyvų kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“ nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

2 skiltyje „Kombinuotosios nomenklatūros kodas“: Kombinuotosios nomenklatūros kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede;

3 skiltyje „Alyvų pavadinimas“ nurodomas konkretus alyvų pavadinimas;

4 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo alyvų kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų alyvų kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio

14 dalis neteko galios nuo 2013-01-01.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai alyvų atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

15 dalis „Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateiktoje lentelėje nurodomas atitinkamų rūšių alyvų atliekų kurių tvarkymą praėjusiais kalendoriniais metais gamintojas ir (ar) importuotojas organizavo ir (ar) finansavo, pavadinimas, alyvų atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), 2 priedą ir kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

16 dalis „Dokumentai, įrodantys alyvų atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie pridedamus dokumentus, įrodančius alyvų atliekų panaudojimą (regeneravimą ar perdirbimą į kurą) ar eksportą (išvežimą) ataskaitiniu laikotarpiu. Dokumentu, įrodančiu alyvų atliekų tvarkymą, gali būti sutartis su alyvų atliekas tvarkančia įmone dėl alyvų atliekų tvarkymo ir jos išduota sąskaita faktūra, kurioje nurodytas panaudotų ar eksportuotų (išvežtų) atliekų kiekis, pažyma (rekomenduojama pažymos forma pateikiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt) ar kitas dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų alyvų atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas naudojančios ar eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išdavusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išdavimo data, panaudotų (regeneruotų ar perdirbtų į kurą) ar eksportuotų (išvežtų) alyvų atliekų kiekis tonomis, nurodytas gautame dokumente. Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

17 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

3 priedas

 

(Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

_____________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS TRANSPORTO PRIEMONES

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones:

Transporto priemonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų išardyti skirtų transporto priemonių kiekis

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis

Markė

Modelis

vnt.

t

vnt.

t

vnt. (3+5)

t (4+6)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

131. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas užsienio gamintojo transporto priemones:

 

Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

Transporto priemonės pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo transporto priemonių kiekis

markė

modelis

vnt.

t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

III. INFORMACIJA APIE EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ TVARKYMĄ

 

14. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės pavadinimas

Sutvarkytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių

Markė

vnt.

t

pakartotinio naudojimo ir naudojimo procentas (pagal transporto priemonių vidutinį svorį)

pakartotinio naudojimo ir perdirbimo procentas (pagal transporto priemonių vidutinį svorį)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

15. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimai:

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės pažymėjimą išdavusios įmonės

Išduotų pažymėjimų skaičius iš viso, vnt.

Priimtų sunaikinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis

juridinio asmens kodas

teisinė forma ir pavadinimas

adresas

vnt.

t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Punktas neteko galios nuo 2013-01-01.

 

17. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos eksploatuoti netinkamas transporto priemones tvarkančios įmonės užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 156 punkte nustatytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinio naudojimo ir naudojimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo užduočių vykdymą.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

 

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

4 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2008).

4 dalis „Ataskaitos su priedais puslapių skaičius“: nurodomas bendras Ataskaitos su visais pridedamais dokumentais puslapių skaičius (pvz., 23).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Šioje dalyje nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS TRANSPORTO PRIEMONES“: pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones“: užpildant lentelę pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktas transporto priemones (jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio:

1, 2 skiltyse „Transporto priemonės pavadinimas“ nurodoma transporto priemonės markė (-ės) ir modelis (-iai);

3, 4 skiltyse „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5, 6 skiltyse „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų išardyti skirtų transporto priemonių kiekis“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų išardyti skirtų transporto priemonių (transporto priemonės, kurios nebuvo įregistruotos VĮ „Regitra“) kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

7, 8 skiltyse „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

131 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu užsienio gamintojo pateiktas transporto priemones“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų transporto priemonių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu (jei transporto priemonės tiekiamos rinkai kartu su jose įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamų transporto priemonių apskaitoje transporto priemonių svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio). Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Užsienio gamintojo pavadinimas, registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“ nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

2, 3 skiltyse „Transporto priemonės pavadinimas“ nurodoma transporto priemonės markė (-ės) ir modelis (-iai);

4, 5 skiltyse „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo transporto priemonių kiekis“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų užsienio gamintojo ženklu pažymėtų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ DALIŲ TVARKYMĄ“: pateikiama informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

14 dalis „Duomenys apie dokumentus, įrodančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie pridedamus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, sutvarkytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis, nurodytas dokumente, transporto priemonės klasė (M1, N1). Duomenų pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

15 dalis „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimai“: pateikiama informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimus, įrodančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą ir tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta sunaikinimo pažymėjimų. Kiekvienoje eilutėje įrašomi šie duomenys: sunaikinimo pažymėjimą išdavusios įmonės kodas Juridinių asmenų registre, teisinė forma ir pavadinimas, adresas, išduotų pažymėjimų skaičius, surinktas ir sutvarkytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekis vienetais ir tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

16 dalis neteko galios nuo 2013-01-01.

17 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

5 priedas

 

(Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

___________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

81. Įgaliotojo atstovo, pildžiusio Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė įgaliotasis atstovas, išskyrus atvejus, kai įgaliotasis atstovas yra licencijuota organizacija)

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KIEKĮ IR DOKUMENTUS, ĮRODANČIUS, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas:

Elektros ir elektroninė įrangos kategorijos Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas

1

2

3

4

1

Stambūs namų apyvokos prietaisai:

1A

Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

1B

Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

2

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

3

IT ir telekomunikacinė įranga:

3A

IT ir telekomunikacinė įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

3B

Kompiuterių monitoriai

 

 

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

4

Vartojimo įranga ir fotovoltinės plokštės:

4A

Vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

4B

Televizoriai

 

 

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

5

Apšvietimo įranga:

5A

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

5B

Dujošvytės lempos

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

6

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

7

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

8

Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

9

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

10

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

Buitinė įranga

 

banko garantija

laidavimo draudimo sutartis

Ne buitinė įranga

 

□ deklaracija, kad rašytiniuose susitarimuose su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos pirkėjais nustatyta šios elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo finansavimo tvarka, atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

 

131. Punktas neteko galios nuo 2014-05-31.

 

14. Punktas neteko galios nuo 2013-01-01.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

III. INFORMACIJA APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

15. Punktas neteko galios nuo 2014-05-31.

 

16. Dokumentai, įrodantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Dokumentą išrašiusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išrašiusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išrašymo data

Panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

17. Punktas neteko galios nuo 2013-01-01.

 

18. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos elektros ir elektroninės įrangos atliekos surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės užtikrina Minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

 

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

6 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kad Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2009).

4 dalis „Ataskaitos su priedais puslapių skaičius“: nurodomas bendras Ataskaitos su visais pridedamais dokumentais puslapių skaičius (pvz., 12).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas, įmonės kodas Juridinių asmenų registre.

81 dalis „Įgaliotojo atstovo, pildžiusio Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už užsienio valstybės asmenį pildo įgaliotasis atstovas, išskyrus atvejį, kai įgaliotasis atstovas yra licencijuota organizacija. Nurodomas Ataskaitą pildžiusio juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS KIEKĮ IR DOKUMENTUS, ĮRODANČIUS, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą, jos kiekį ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektos buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekį (jei elektros ir elektroninė įranga tiekiama rinkai kartu su joje įmontuotomis baterijomis ar akumuliatoriais, vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos apskaitoje elektros ir elektroninės įrangos svoris turi būti nurodomas be baterijų ar akumuliatorių svorio) ir dokumentus, įrodančius, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos Nr.“ nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos numeris;

2 skiltyje „Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pavadinimas“ nurodytas elektros ir elektroninės įrangos kategorijos pavadinimas, pateiktas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481, 1 priede ir Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, nustatymo“, priede;

3 skiltyje „Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas elektros ir elektroninės įrangos kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t“ nurodomas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio) ataskaitiniu laikotarpiu. Nurodant svorį, neįskaičiuojamas elektros ir elektroninės įrangos gaminiuose esančių baterijų ir akumuliatorių svoris;

4 skiltyje „Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“ nurodomas dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Galimi dokumentai nurodyti ir jų sudarymo reikalavimai išdėstyti Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse. Ši skiltis pildoma tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie buitinės ir ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai Ataskaitą pildo individualiai elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

16 dalis „Dokumentai, įrodantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje nurodomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis tonomis, nurodytas gautame dokumente. Duomenų apie atliekų kiekį pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

18 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

7 priedas

 

(Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

__________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS IR BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas nešiojamąsias baterijas ar akumuliatorius:

Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

išvežtų ir (ar) eksportuotų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai (2+4)

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (3+5)

Iš viso (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nikelio kadmio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandarios švino rūgštinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Punktas neteko galios nuo 2013-01-01.

 

15. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas pramonines baterijas ar akumuliatorius:

Pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Bendras Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

išvežtų ir (ar) eksportuotų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai (2+4)

įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (3+5)

Iš viso (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Švino rūgštinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikelio kadmio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas automobiliams skirtas baterijas ar akumuliatorius:

Automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

Bendras Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų transporto priemonėse

išvežtų ir (ar) eksportuotų kaip atskiri gaminiai

įmontuotų transporto priemonėse

patiektų kaip atskiri gaminiai (2+4)

įmontuotų transporto priemonėse (3+5)

Iš viso (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Švino rūgštinės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikelio kadmio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

III. INFORMACIJA APIE BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

17. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Baterijų ar akumuliatorių atliekų rūšis

Panaudotų (perdirbtų) ar eksportuotų (išvežtų) baterijų ar akumuliatorių atliekų kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

1

2

Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių atliekos

 

Pramoninių baterijų ar akumuliatorių atliekos

 

Automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių atliekos

 

 

18. Dokumentai, įrodantys baterijų ar akumuliatorių atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Dokumentą išrašiusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išrašiusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išrašymo data

Panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

19. Punktas neteko galios nuo 2013-01-01.

 

20. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos baterijų ar akumuliatorių atliekos surinktos Lietuvoje;

– pasirinktos baterijų ar akumuliatorių atliekas tvarkančios įmonės užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 171.4 punkte nustatytų baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo efektyvumo užduočių vykdymą.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

 

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

8 priedas

 

BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2008).

4 dalis „Ataskaitos su priedais puslapių skaičius“: nurodomas bendras Ataskaitos su visais pridedamais dokumentais puslapių skaičius (pvz., 12).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Šioje dalyje nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTAS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS IR BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių kiekį ir atliekų tvarkymo užduotį ataskaitiniu laikotarpiu.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas nešiojamąsias baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informaciją apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodoma nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (nikelio kadmio, sandarios švino rūgštinės, kitos).

2 ir 3 skiltyse „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (2 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (3 skiltyje) nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius;

4 ir 5 skiltyse „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (4 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (5 skiltyje) nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius;

6 ir 7 skiltyse „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant išvežtas ir (ar) eksportuotas kaip atskirus gaminius (6 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (7 skiltyje) nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius;

8, 9 ir 10 skiltyse „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų nešiojamųjų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant bendrą patiektų kaip atskiri gaminiai (8 skiltyje), įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (9 skiltyje) ir bendrą visų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių (10 skiltyje) kiekį.

14 dalis neteko galios nuo 2013-01-01.

15 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas pramonines baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodoma pramoninių baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (švino rūgštinės, nikelio kadmio,  kitos);

2 ir 3 skiltyse „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (2 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (3 skiltyje) pramonines baterijas ir akumuliatorius;

4 ir 5 skiltyse „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (4 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (5 skiltyje) pramonines baterijas ir akumuliatorius;

6 ir 7 skiltyse „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant išvežtas ir (ar) eksportuotas kaip atskirus gaminius (6 skiltyje) ir įmontuotas į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (7 skiltyje) pramonines baterijas ir akumuliatorius;

8, 9 ir 10 skiltyse „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų pramoninių baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant bendrą patiektų kaip atskiri gaminiai (8 skiltyje), įmontuotų į elektros ir elektroninę įrangą ar transporto priemonėse (9 skiltyje) ir bendrą visų pramoninių baterijų ir akumuliatorių (10 skiltyje) kiekį.

16 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu patiektas automobiliams skirtas baterijas ar akumuliatorius“: pateikiama informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekį. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis“ nurodyta automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių cheminė sudėtis (švino rūgštinės, nikelio kadmio, kitos);

2 ir 3 skiltyse „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (2 skiltyje) ir įmontuotas transporto priemonėse (3 skiltyje) automobiliams skirtas baterijas ir akumuliatorius;

4 ir 5 skiltyse „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai kaip gaminių patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant patiektas kaip atskirus gaminius (4 skiltyje) ir įmontuotas transporto priemonėse (5 skiltyje) automobiliams skirtas baterijas ir akumuliatorius;

6 ir 7 skiltyse „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant išvežtas ir (ar) eksportuotas kaip atskirus gaminius (6 skiltyje) ir įmontuotas transporto priemonėse (7 skiltyje) automobiliams skirtas baterijas ir akumuliatorius;

8, 9 ir 10 skiltyse „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis, t“ nurodomas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektų automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio), atskirai nurodant bendrą patiektų kaip atskiri gaminiai (8 skiltyje), įmontuotų transporto priemonėse (9 skiltyje) ir bendrą visų automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių (10 skiltyje) kiekį.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Sis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai ataskaitą pildo individualiai baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

17 dalis „Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: nurodomas atitinkamų baterijų ar akumuliatorių rūšių atliekų, kurias praėjusiais kalendoriniais metais gamintojas ir (ar) importuotojas sutvarkė arba kurių tvarkymą finansavo, kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

18 dalis „Dokumentai, įrodantys baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymą sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie baterijų ar akumuliatorių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti baterijų ar akumuliatorių atliekų kiekis tonomis, nurodytas dokumente. Duomenų apie atliekų kiekį pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

19 dalis neteko galios nuo 2013-01-01.

20 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

_________________

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

9 priedas

 

(Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos forma)

 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS) TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITA

 

__________________________________

(pildymo data)

 

I. BENDRA INFORMACIJA

 

1. Ataskaita teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai

 

2. £ Pirminė ataskaita

£ Patikslinta ataskaita

3. Ataskaitinis laikotarpis

 

4. Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

5. Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

6. Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

7. Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

8. Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei Ataskaitą pildė licencijuota organizacija)

 

 

 

 

 

9. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė

 

 

 

10. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas

11. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas

12. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTUS APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS IR APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

13. Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius):

Apmokestinamieji gaminiai

Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t

Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t

Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t

Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t (2+3)

1

2

3

4

5

Padangos:

– naujos

 

 

 

 

– restauruotos

 

 

 

 

– naudotos

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

 

14. Punktas neteko galios nuo 2013-01-01

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

III. INFORMACIJA APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

15. Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Apmokestinamųjų gaminių atliekų rūšis

Panaudotų (perdirbtų) ar eksportuotų (išvežtų) apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, t

1

2

Padangų atliekos

 

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų atliekos

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų atliekos

 

Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos

 

 

16. Dokumentai, įrodantys apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu:

Dokumentą išrašiusios įmonės juridinio asmens kodas

Dokumentą išrašiusios įmonės teisinė forma ir pavadinimas

Dokumento numeris

Dokumento išrašymo data

Panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

17. Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

– šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa;

– šioje Ataskaitoje nurodytos sutvarkytos apmokestinamųjų gaminių atliekos surinktos Lietuvoje.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

___________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

 

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

10 priedas

 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS) TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I SKYRIUS „BENDRA INFORMACIJA“: pateikiama bendra informacija apie gamintoją ir (ar) importuotoją, teikiamą Ataskaitą, ją pildžiusį asmenį.

1 dalis: nurodoma, kuriai institucijai teikiama Ataskaita – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui) ar Aplinkos apsaugos agentūrai (kai Ataskaitą teikia užsienio valstybės asmuo).

2 dalis: pažymint atitinkamus laukelius, nurodoma, ar Ataskaita teikiama pirmą kartą (pažymima „Pirminė ataskaita“), ar tikslinami anksčiau pateiktos Ataskaitos duomenys (pažymima „Patikslinta ataskaita“).

3 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“: nurodomas ataskaitinis laikotarpis, apie kurį teikiama Ataskaita (pvz., 2008).

4 dalis „Ataskaitos puslapių skaičius“ nurodomas bendras Ataskaitos puslapių skaičius (pvz., 9).

5 dalis „Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“: nurodoma juridinio asmens teisinė forma (pvz., UAB, AB ar kt.) ir visas pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Užsienio valstybių asmenys turi įrašyti visą (oficialų) juridinio asmens pavadinimą lotyniškais rašmenimis, nurodytą registravimo užsienio valstybėje pažymėjime ar registro išraše.

6 dalis „Juridinio arba fizinio asmens kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens kodas: įmonės kodas Juridinių asmenų registre, asmens kodas ar užsienio valstybės asmens identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje, jam suteiktas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus.

7 dalis „Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas“: nurodomas juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas.

8 dalis „Licencijuotos organizacijos, pildžiusios Ataskaitą, pavadinimas, juridinio asmens kodas“: pildoma tuo atveju, jei Ataskaitą už gamintoją ir (ar) importuotoją pildo licencijuota organizacija. Šioje dalyje nurodomas Ataskaitą pildžiusios licencijuotos organizacijos pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

9 dalis „Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė“: nurodomas Ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė.

10, 11, 12 dalys: nurodomi Ataskaitą užpildžiusio asmens ryšio duomenys: telefono numeris, fakso numeris (nurodant mobiliojo telefono numerį, įrašomas šalies kodas ir telefono numeris; nurodant stacionaraus telefono ir (ar) fakso numerį, įrašomas šalies kodas, miesto kodas ir telefono ir (ar) fakso numeris), elektroninio pašto adresas.

II SKYRIUS „INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTUS APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS IR APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) kiekį ir atliekų tvarkymo užduotį ataskaitiniu laikotarpiu.

13 dalis „Duomenys apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai ataskaitiniu laikotarpiu pateiktus apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ar akumuliatorius)“: pateikiama informaciją apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Atitinkamose lentelės skiltyse įrašomi šie duomenys:

1 skiltyje „Apmokestinamieji gaminiai“ nurodomos apmokestinamųjų gaminių rūšys (padangos (naujos, restauruotos ir naudotos), vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);

2 skiltyje „Į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvą ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

3 skiltyje „Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

4 skiltyje „Iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t“ nurodomas ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos Respublikos išvežtų ir (ar) eksportuotų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio);

5 skiltyje „Iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis, t (2+3)“ apskaičiuojamas bendras ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių kiekis tonomis – 2 ir 3 skiltyse nurodytų skaičių suma (trys skaitmenys po kablelio).

14 dalis neteko galios nuo 2013-01-01.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

III SKYRIUS „INFORMACIJA APIE APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU“: pateikiama informacija apie apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu. Šis skyrius pildomas tik tuo atveju, kai ataskaitą pildo individualiai alyvų atliekų tvarkymą organizuojantis gamintojas ir (ar) importuotojas, o ne licencijuota organizacija.

15 dalis „Duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo organizuotą ir (ar) finansuotą apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: nurodomas atitinkamų apmokestinamųjų gaminių rūšių atliekų, kurias praėjusiais kalendoriniais metais gamintojas ir (ar) importuotojas sutvarkė arba kurių tvarkymą finansavo, kiekis tonomis (trys skaitmenys po kablelio).

16 dalis „Dokumentai, įrodantys apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų sutvarkymą ataskaitiniu laikotarpiu“: pateikiama informacija apie apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Lentelėje pildoma tiek eilučių, kiek buvo gauta dokumentų. Kiekvienoje eilutėje pildomi šie duomenys: atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, kodas Juridinių asmenų registre, atliekas surenkančios ir (ar) naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) įmonės, išrašiusios dokumentą, teisinė forma ir pavadinimas, dokumento numeris, dokumento išrašymo data, panaudotų ir (ar) eksportuotų (išvežtų) panaudoti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekis tonomis, nurodytas dokumente. Duomenų apie atliekų kiekį pateikimo tikslumas – trys skaitmenys po kablelio.

17 dalis „Deklaracija“. Jei Ataskaita teikiama raštu, ją privalo pasirašyti atsakingas asmuo (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo).

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

_________________


 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų

tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių

11 priedas

 

_______________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

GAMINIŲ 20 __ m. SĄRAŠAS

 

Gaminio įrašymo data

Gaminio pavadinimas

Gaminio svoris, kg

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________     ________________              _______________

(vadovo pareigų pavadinimas)                     (parašas)                          (vardas, pavardė)“;

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 


 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir

atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo

taisyklių

12 priedas

 

GAMINIŲ SĄRAŠO PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki sausio 15 d.

2. Sąrašą tvirtina įmonės vadovas savo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

 

3. Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai dienos. Atnaujintas sąrašas taip pat tvirtinamas įmonės vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

 

4. 1 stulpelyje nurodoma konkretaus gaminio įtraukimo į sąrašą data vienos dienos tikslumu (pvz., 2008-02-01). Kai sudaromas naujas sąrašas, prasidėjus naujam ataskaitiniam laikotarpiui ar papildant sąrašą naujais gaminiais, gaminių, kurie iš paskutinio sąrašo perkeliami į naują sąrašą, įrašymo į sąrašą data nekeičiama.

5. 2 stulpelyje nurodomas konkretus gaminio pavadinimas (pvz., akumuliatorius „Stela“ 12V 450 Ah) ir (ar) gaminio kodas, suteiktas gaminiui įmonės apskaitos sistemoje.

6. 3 stulpelyje nurodomas konkretaus gaminio vieneto svoris kilogramais (trys skaitmenys po kablelio).

7. Neteko galios nuo 2014-05-31

Punkto naikinimas:

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

 

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo

ataskaitų teikimo taisyklių

13 priedas

 

(Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos forma)

 

___________________ atliekų tvarkymo ORGANIZAVIMO VEIKLOS ataskaita

(alyvų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių ar kitų apmokestinamųjų gaminių – įrašyti tinkamą)

___________________

(pildymo data)

 

£[] Pirminė ataskaita    £[] Patikslinta ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis

 

Ataskaitos puslapių skaičius

 

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

Juridinio arba fizinio asmens registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas

 

 

1. ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMA ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

Visos surinktos atliekos yra apdorojamos ir perdirbamos pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus ........................................................................................................ Taip £[]      Ne £[]

Atliekų surinkimo vietų sąrašas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Adresas

Atsakingas asmuo

Telefono Nr.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ATLIEKŲ TVARKYMO FINANSAVIMAS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

2.1. Lėšų suma skirta atliekų tvarkymui (pinigų suma, kurią ataskaitą teikiantis asmuo sumokėjo atliekų sutvarkymą patvirtinantį dokumentą išrašusiam atliekų tvarkytojui) __________ Lt;

 

Išvardinti, kokioms priemonėms skirtos lėšos:

Eil. Nr.

Atliekų tvarkymo priemonės pavadinimas

Lėšų suma, Lt

Finansavimą patvirtinantis dokumentas

pavadinimas

Nr.

Data

Įmonės teisinė forma ir pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Lėšų suma skirta švietimui ir visuomenės informavimui ______________ Lt;

 

Išvardinti, kokioms švietimo ir visuomenės informavimo priemonėms skirtos lėšos:

 

Eil. Nr.

Švietimo ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Priemonės skaičius vnt.

Lėšų suma, Lt

Finansavimą patvirtinantis dokumentas

pavadinimas

Nr.

Data

Įmonės teisinė forma ir pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Lėšų suma skirta kompensuoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ar atliekų tvarkytojams alyvos atliekų surinkimo ir vežimo tvarkyti Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidas, jei alyvos atliekos neturi vertės arba jų vertė neigiama _______________ Lt, nurodant alyvos atliekų kiekį _______________ t*;

 

2.4. neatlygintinai surinktas, pervežtas ir perduotas alyvos atliekų tvarkytojams alyvų atliekų kiekis iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių. (Šis alyvos atliekų kiekis nėra didesnis už alyvos gamintojo ir (ar) importuotojo patiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvos kiekį) ______________ t*.

 

* pildo tik alyvos gamintojai ir importuotojai

 

3. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS

 

3.1. Vartotojai 2.2 punkte nurodytose priemonėse informuojami apie:

 

- esančias pavojingas medžiagas

Taip

 

Ne

 

- netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir sveikatai

Taip

 

Ne

 

- atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas

Taip

 

Ne

 

 

4. ATASKAITOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

5. DEKLARACIJA

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje Ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

 

Juridinio asmens vadovas arba fizinis asmuo

 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

 

(parašas)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-227, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 36-1737 (2010-03-30), i. k. 110301MISAK00D1-227

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-110, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-770 (2011-02-08); Žin., 2011, Nr. 18-0 (2011-02-12), i. k. 111301MISAK00D1-110

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-928, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 149-7007 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-928

Dėl aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-501, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 68-3483 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-501

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 "Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-211, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02491

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-476, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-30, i. k. 2014-05928

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo