Suvestinė redakcija nuo 2022-09-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 24-742; Žin. 2004, Nr.60-0, i. k. 1042055ISAK000VA-13

 

Nauja redakcija nuo 2011-02-04:

Nr. VA-13, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 14-635 (2011-02-03), i. k. 1112055ISAK000VA-13

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo Taisyklių Patvirtinimo

 

2004 m. vasario 9 d. Nr. VA-13

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 50-1197; 2003, Nr. 123-5583) 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdamas nustatyti vienodą metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos užpildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką:

tvirtinu pridedamas:

1. Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formą su jos priedų FR0001T, FR0001V, FR0001L, FR0001S, FR0001G, FR0001P formomis (toliau – forma).

2. Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles (toliau – Taisyklės).

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                   VIOLETA LATVIENĖ

 


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. gruodžio 9 d. įsakymo

Nr. VA-178 redakcija)

 

 

METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FR0001 FORMOS

IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos (toliau – deklaracija) ir jos priedo „Privalomas registruoti turtas“ FR0001T formos (toliau – FR0001T priedas), priedo „Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai“ FR0001V formos (toliau – FR0001V priedas), priedo „Piniginės lėšos“ FR0001L formos (toliau – FR0001L priedas), priedo „Suteiktos paskolos“ FR0001S formos (toliau – FR0001S priedas), priedo „Gautos paskolos“ FR0001G formos (toliau – FR0001G priedas) ir priedo „Gautos pajamos“ FR0001P formos (toliau – FR0001P priedas) užpildymo, teikimo mokesčių administratoriui ir tikslinimo tvarka.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymu (toliau – GTDĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (toliau – GPMĮ) ir kitais teisės aktais.

3. Deklaruoti turtą privalo:

3.1. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–23, 29–33, 35, 36, 38 punktuose nurodyti gyventojai, kurie pagal GPMĮ 4 straipsnio nuostatas laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais, ir 2 straipsnio 1 dalies 24, 26, 27, 28 ir 37 punktuose nurodyti gyventojai (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai);

TAR pastaba. 3.1. papunkčio nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

3.2. Pagal GTDĮ šeimos nariais laikomi:

3.2.1. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–24, 27, 29–33, 35, 37, 38 punktuose nurodytų gyventojų sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, kurie privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Nepilnamečių šeimos narių turtą savo deklaracijoje deklaruoja vienas iš tėvų (įtėvių);

TAR pastaba. 3.2.1. papunkčio nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

3.2.2. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte nurodytų gyventojų šeimos nariais laikomi asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.

Šeimos narių turtą savo deklaracijoje turi nurodyti gyventojas, ketinantis pateikti prašymą dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti suteikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

 

3.3. jei deklaruoti turtą privalo nenuolatinis Lietuvos gyventojas, neturintis Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodo ir neturintis mokesčių administratoriaus jam suteikto mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (10 skaitmenų), tai jis, prieš pateikdamas deklaraciją, turi įsiregistruoti mokesčių mokėtojų registre (toliau – MMR), t. y. jis (arba jo įgaliotas asmuo) turi pateikti tiesiogiai (atvykti į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau − AVMI)) arba atsiųsti paštu ar elektroninėmis priemonėmis šiuos dokumentus:

3.3.1. nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio valstybės piliečio prašymą įregistruoti į MMR / išregistruoti iš MMR (nuo 2013 m. birželio 27 d. turi būti teikiama REG812 forma, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“);

3.3.2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jei 3.3.1 papunktyje nurodytas prašymas nėra pasirašytas el. parašu);

3.4. tie GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 18 punkte nurodyti Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai, kuriems darbo užmokesčio dydžius ir apmokėjimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas, ir jų šeimų nariai.

4. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5–24, 27, 29–33, 35–38 punktuose nurodyti gyventojai ir GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5–24, 27, 29–33, 35, 37, 38 punktuose nurodytų gyventojų šeimų nariai privalo deklaruoti tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų gruodžio 31 d. turėtą turtą, išvardytą GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje.

Ataskaitiniais metais išrinkti, paskirti ar priimti į pareigas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5–23, 29–33 ir 35 punktuose nurodyti gyventojai ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais jie (jų šeimų nariai) buvo išrinkti, paskirti ar priimti į tas pareigas, gruodžio 31 d. turimą turtą. Gyventojams, jau deklaravusiems tų ataskaitinių metų gruodžio 31 d. turimą turtą, dar kartą jo deklaruoti nereikia.

Gyventojai, nustoję eiti pareigas ar atleisti iš pareigų, bei jų šeimų nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti pareigas arba buvo atleisti iš pareigų, gruodžio 31 d. turimą turtą.

TAR pastaba. 4 punkto nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

5. Kandidatai į valstybės politikus ir Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos, bei jų šeimų nariai, taip pat kandidatai į GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–33 ir 35 punktuose išvardytas pareigas bei jų šeimų nariai privalo deklaruoti tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais jie kandidatavo į tas pareigas, gruodžio 31 d. turėtą GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą.

Jei kandidatai į šias pareigas yra deklaravę tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimą turtą, tai tų pačių ataskaitinių metų gruodžio 31 d. turėto turto iš naujo deklaruoti neprivalo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

6. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai, kalendoriniais metais sulaukę 18 metų ar įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, privalo pateikti deklaracijas vieną kartą ir tik tuo atveju, jeigu jie turi GTDĮ 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto deklaruotino turto tų kalendorinių metų, kai jiems sukanka 18 metų arba kai jie Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyta tvarka įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje (kai šią teisę įgyja sulaukę 18 metų ir vyresni asmenys), gruodžio 31 dieną. Deklaracijas tokie gyventojai turi pateikti iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais jie sulaukė 18 metų ar įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje, gegužės 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

7. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 ir 28 punktuose nurodyti gyventojai turi deklaruoti deklaracijoje nurodyto ataskaitinio laikotarpio (ataskaitinių metų) pabaigoje tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse turėtą turtą, išvardytą GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje:

7.1. gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą (kurie Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos gavimo), ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti ataskaitinio laikotarpio turimą turtą ir visas gautas pajamas (kaip jos apibrėžiamos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalyje), savivaldybei pareikalavus, iki prašymo skirti piniginę socialinę paramą.

Šiame papunktyje paminėti gyventojai kaip ataskaitinį laikotarpį turi nurodyti 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš tą mėnesį, kurį ketinama paduoti prašymus skirti piniginę socialinę paramą. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga turi būti nurodoma paskutinė diena mėnesio, ėjusio prieš tą mėnesį, kurį ketinama paduoti prašymą skirti piniginę socialinę paramą;

7.2. gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytais atvejais privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 dieną Taisyklių 9 punkte nurodytą turimą turtą, įskaitant kalendoriniais metais gautas pajamas. Nuo pareigos deklaruoti turtą ir gautas pajamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1V-145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalinčių grįžti į Ukrainą, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“, atleidžiami leidimą gyventi Lietuvoje gavę užsieniečiai, siekiantys gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-68, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18678

 

7.3. gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariai Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatytais atvejais privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo, gruodžio 31 dieną Taisyklių 9 punkte nurodytą turimą turtą. Atsižvelgiant į tai, kad gyventojams, pageidaujantiems gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariams yra nustatyta pareiga deklaruoti pajamas ir nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsniu, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje deklaruoti pajamų jiems nereikia.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-34, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09152

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

8. Gyventojai, nuo 2014 m. spalio 18 d. aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariai, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12 eurų (toliau – gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui), privalo deklaruoti:

8.1. paskutinių praėjusių kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais auka teikiama, gruodžio 31 d. turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama po gegužės 1 dienos,

8.2. užpraeitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos.

Politinės partijos nariai, kurių politinės partijos nario mokestis per 2015 m. ar vėlesnius kalendorinius metus yra didesnis nei 360 eurų, ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų (einančių prieš metus, kuriais toks mokestis buvo sumokėtas) gruodžio 31 d. turimą turtą (įskaitant gautas pajamas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

9. Turto deklaracijoje turi būti nurodomas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse ataskaitinių metų pabaigoje (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) turėtas turtas:

9.1. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–24, 27, 28, 29–33, 35–38 punktuose nurodyti gyventojai turi deklaruoti šį turtą:

TAR pastaba. 9.1 papunkčio nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

9.1.1. nekilnojamąjį turtą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

9.1.2. kilnojamąjį turtą, jeigu šios rūšies turtui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;

9.1.3. pinigines lėšas, turimas bankuose, kitose kredito įstaigose (toliau – bankas) ir ne bankuose, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

9.1.4. pasiskolintas ir nesugrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

9.1.5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

9.1.6. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 eurų;

9.1.7. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė yra didesnė nei 1500 eurų;

9.2. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai turi deklaruoti šį turtą:

9.2.1. nekilnojamąjį turtą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurio nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (įskaitant visą užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį turtą, nesvarbu, ar jis tos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruotas atitinkamuose registruose, ar ne);

9.2.2. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 eurų;

9.2.3. lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

9.2.4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

9.2.5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

9.2.6. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė didesnė nei 1500 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

10. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai turėtą deklaruotiną turtą deklaruoja, pateikdami atskiras gyventojo deklaracijas.

Kartu gyvenantys (bendrą ūkį turintys) sutuoktiniai (nurodyti GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–24, 27, 29–33, 35, 37, 38 punktuose) gali užpildyti ir teikti vieną bendrą šeimos deklaraciją arba atskiras gyventojo deklaracijas.

Kartu gyvenantiems (bendrą ūkį turintiems) sutuoktiniams, pageidaujantiems gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariams rekomenduojama pateikti bendrą šeimos deklaraciją.

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, nutraukę santuoką ataskaitiniais metais arba einamaisiais metais, kuriais kreipiasi dėl paramos ar finansinės paskatos suteikimo, turi pateikti gyventojo deklaraciją.

Kai gyventojas pateikia:

10.1. bendrą šeimos deklaraciją, tai joje turi būti nurodomas sutuoktinių ir nepilnamečių vaikų turėtas deklaruotinas turtas.

Kai bendrą šeimos deklaraciją teikia GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte nurodyti gyventojai, deklaracijoje turi būti nurodomas sutuoktinio ir kitų GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų šeimos narių turtas. Paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pageidaujantys gauti gyventojai, sudarę santuoką ataskaitiniais metais arba einamaisiais metais dar iki deklaracijos pateikimo, teikiamoje šeimos (gyventojo) deklaracijoje turi nurodyti ataskaitinių metų turtą, įskaitant pajamas, gautas iki santuokos sudarymo.

Finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pageidaujantys gauti gyventojai, sudarę santuoką ataskaitiniais metais arba einamaisiais metais dar iki deklaracijos pateikimo, teikiamoje šeimos (gyventojo) deklaracijoje turi nurodyti ataskaitinių metų turtą, o tų metų pajamas – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje;

10.2. atskirą gyventojo deklaraciją, tai joje turi būti nurodytas tik paties gyventojo turėtas turtas. Vienas iš sutuoktinių savo deklaracijoje turi nurodyti ir nepilnamečių vaikų turimą turtą, o pageidaujantis gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms – ir kitų asmenų, pagal GTDĮ 2 straipsnio 2 dalį laikomų šeimos nariais, turtą.

TAR pastaba. 10 punkto nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

Nr. VA-34, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09152

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

101. Jeigu gyventojams ir jų šeimų nariams, jau deklaravusiems ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) turtą (įskaitant pajamas) dėl piniginės socialinės paramos arba paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti, savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiamos aukos ar sumokėto didesnio nei 360 eurų politinės partijos nario mokesčio, yra nustatyta pareiga deklaruoti turtą ir dėl ataskaitiniais metais eitų GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų pareigų, tai antrą kartą tų pačių ataskaitinių metų deklaracijų jiems pateikti nereikia. Pavyzdžiui, gyventojas 2019-02-15 pateikė deklaraciją kaip paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pageidaujantis gyventojas (turto deklaracijos 6 laukelyje nurodė 805 deklaravimo priežasties kodą). Gyventojas ataskaitiniais metais ėjo kurias nors Taisyklių 1 priedo I–III skyriuose išvardytas pareigas ir dėl šios priežasties jam taip pat atsirado pareiga deklaruoti turtą (tarkim, kaip valstybės tarnautojui). Antrą kartą pateikti deklaracijos jam nereikia, nes pateiktoje deklaracijoje yra nurodyti ne tik turto, bet ir pajamų duomenys, savivaldybės institucijai reikalingi nagrinėjant paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti suteikimo klausimą.

Jeigu gyventojams ir jų šeimų nariams, jau deklaravusiems ataskaitinių metų turtą dėl tais metais eitų GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų pareigų, atsiranda pareiga deklaruoti tų pačių ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) turtą (įskaitant pajamas) dėl piniginės socialinės paramos arba paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti gavimo, savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiamos aukos ar sumokėto didesnio nei 360 eurų politinės partijos nario mokesčio, tai tų ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) turto deklaracija turi būti pateikta antrą kartą. Kitaip nei anksčiau pateiktoje deklaracijoje, vėlesnėje deklaracijoje turi būti nurodytas ne tik turimas turtas, bet ir tais ataskaitiniais metais (ataskaitiniu laikotarpiu) gautos pajamos. Pavyzdžiui, gyventojas 2019-02-15 turtą deklaravo dėl ataskaitiniais metais eitų kurių nors Taisyklių 1 priedo I–III skyriuose išvardytų pareigų, tarkim, kaip valstybės tarnautojas (turto deklaracijos 6 laukelyje nurodė 701 pareigybės kodą). Šis gyventojas pageidauja gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, todėl turtą privalo deklaruoti ir dėl šios priežasties. Atsižvelgiant į tai, kad jo pateiktoje deklaracijoje pajamos nebuvo nurodytos, tų pačių ataskaitinių metų deklaracija (6 laukelyje įrašius 805 priežasties kodą) turi būti pateikta, o joje turi būti nurodyti ne tik turto, bet ir pajamų duomenys, savivaldybės institucijai reikalingi, nagrinėjant paramos būstui įsigyti (išsinuomoti) suteikimo klausimą.

Finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gauti pageidaujantiems gyventojams ir jų šeimų nariams, privalantiems deklaruoti turtą ir dėl ataskaitiniais metais GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų eitų pareigų ar priežasčių, antrą kartą tų pačių ataskaitinių metų turto deklaracijos teikti nereikia, nesvarbu, dėl kokios priežasties deklaracija jau buvo pateikta.

Papildyta punktu:

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

11. Jeigu gyventojas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje, ataskaitiniais metais nutraukė santuoką (mirė), tai buvęs (mirusįjį pergyvenęs) sutuoktinis turto tų ataskaitinių metų, kuriais santuoka buvo nutraukta (kuriais sutuoktinis mirė), deklaruoti neprivalo, jeigu tokia prievolė jam neatsiranda dėl jo paties tais metais eitų pareigų, paramos būstui įsigyti (išsinuomoti), piniginės socialinės paramos arba finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavimo, savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiamų aukų arba sumokėto politinės partijos nario mokesčio.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

12. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems gyventojams, išskyrus pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą, atskaitinę turto deklaraciją teikiančius asmenis, nurodytus Taisyklių 6 punkte, ir gyventojus, pageidaujančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, GPMĮ 27 straipsnyje yra nustatyta pareiga pateikti ir atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaracijas.

Mokesčių administratorius, remdamasis MAĮ 77 straipsniu, suteikiančiu jam teisę atleisti mokesčių mokėtoją nuo prievolės pateikti mokesčio deklaraciją ar kitus dokumentus tais atvejais, kai reikalinga informacija gaunama iš trečiųjų šaltinių, taip pat ir kitais atvejais, nustato, kad nereikia teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos gyventojams, aukojantiems savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, taip pat politinių partijų nariams, kurių politinės partijos nario mokestis per kalendorinius metus viršija 360 eurų, taip pat jų šeimų nariams, deklaravusiems pajamas Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, jeigu prievolė deklaruoti pajamas neatsiranda ir dėl kitų priežasčių, nurodytų GTDĮ ar GPMĮ (pavyzdžiui, dėl kalendoriniais metais vykdytos individualios veiklos, kalendoriniais metais eitų pareigų ir pan.). Tačiau savarankiškam politinės kampanijos dalyviui aukojantis gyventojas ar politinės partijos narys, kurio politinės partijos nario mokestis per kalendorinius metus viršija 360 eurų, taip pat jų šeimų nariai, kuriems prievolė deklaruoti metines pajamas atsiranda ir dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, dėl vykdytos individualios veiklos, kalendoriniais metais jo paties ar šeimos nario eitų pareigų), pagal GPMĮ 27 straipsnį turi pateikti ir metinę pajamų mokesčio deklaraciją, nesvarbu, kad kalendorinių metų pajamas jie yra deklaravę Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001P priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

13. Taisyklių 9 punkte išvardyto turimo turto vertė (suma) ir gautų pajamų sumos (kai užpildomas deklaracijos FR0001P priedas „Gautos pajamos“) turi būti nurodomos eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO REIKALAVIMAI

 

14. Užpildyti galima Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www.vmi.lt) arba VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemoje (http://deklaravimas.vmi.lt) paskelbtos deklaracijos variantą. Deklaracija turi būti užpildoma, laikantis tokių reikalavimų:

14.1. turi būti užpildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu,

14.2. raidės ir skaičiai turi būti aiškiai ir be braukymų įrašomi tiksliai į jiems skirtus langelius, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų,

14.3. tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis,

14.4. kai į deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti laukeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje (pvz., užpildomas laukelis „Turto vertė“: 50000….. arba  …..50000),

14.5. laukeliai, kurių deklaruojantysis neužpildo, turi būti palikti tušti (nerašyti jokių kryželių, nulių ar kitokių simbolių), išskyrus deklaracijos FR0001P priedo P4 laukelį, kuriame turi būti įrašomas 0 (nulis) tuo atveju, kai FR0001P priedą užpildyti privalantis gyventojas ar jo šeimos narys per ataskaitinį laikotarpį (ataskaitinius metus) nėra gavęs jokių pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

 

14.6. laukeliai, kuriuos norima žymėti „Taip“, žymimi X,

14.7. užpildant deklaraciją kompiuteriu, išskyrus 14.1 papunktį, turi būti laikomasi minėtų reikalavimų,

14.8. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijos formoje turi išlikti originalo formos proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių formos kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir užpildomų laukų).

15. Deklaracija ir jos priedai turi būti užpildomi tokia eilės tvarka:

15.1. atsižvelgiant į deklaruotino turto rūšį, pirmiausiai turi būti užpildomi atitinkami FR0001T, FR0001V, FR0001L, FR0001S, FR0001G, FR0001P priedai. Šie priedai užpildomi tik tada, kai turtą deklaruojantis gyventojas turi atitinkamos rūšies turto, kurį būtina deklaruoti:

15.1.1. FR0001T priede turi būti deklaruojamas nekilnojamasis turtas (įskaitant nebaigtus statyti statinius) ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomai teisiškai registruotinas kilnojamasis turtas;

15.1.2. FR0001V priede turi būti deklaruojami vertybiniai popieriai, kurių bendra vertė didesnė nei 1500 eurų, meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 eurų;

15.1.3. FR0001L priede turi būti deklaruojamos didesnės nei 1500 eurų lėšos;

15.1.4. FR0001S priede – gyventojo paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos, kai jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

15.1.5. FR0001G priede – gyventojo pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, kai jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

15.1.6. FR0001P priedą turi užpildyti tik tie gyventojai, kurie pageidauja gauti piniginę socialinę paramą (įskaitant ir jų šeimų narius), paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įskaitant ir jų šeimų narius), gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (įskaitant ir jų šeimų narius), ir gyventojai, kurių politinės partijos nario mokestis per kalendorinius metus yra didesnis nei 360 eurų (įskaitant ir jų šeimų narius). Šiame priede turi būti nurodomos per ataskaitinį laikotarpį (ataskaitinius metus) gautos pajamos;

15.2. jei į vieną priedo lapą netelpa visas tos rūšies turtas, tai turi būti užpildomas kitas to priedo lapas;

15.3. užpildžius visus reikalingus priedus, užpildoma deklaracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

III SKYRIUS

FR0001T PRIEDO UŽPILDYMAS

 

16. Deklaracijos FR0001T priede turi būti nurodomas tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėtas nekilnojamasis turtas (įskaitant nebaigtus statyti statinius) ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomai teisiškai registruotinas kilnojamasis turtas:

16.1. įregistruotas ir neįregistruotas privalomai teisiškai registruotinas nekilnojamasis turtas.

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnį privalomai registruojami nekilnojamieji daiktai (turtas), t. y. daiktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.2 straipsnio nuostatas laikomi nekilnojamaisiais daiktais pagal prigimtį: žemės sklypai, statiniai, butai daugiabučiuose namuose, patalpos.

Prie deklaruotino nekilnojamojo turto priskiriami ne tik nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai, registruotini Nekilnojamojo turto registre, bet ir pagal savo prigimtį kilnojamieji daiktai (CK 4.2 straipsnis), kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymas (pavyzdžiui, civiliniai orlaiviai, vidaus vandenų ar jūrų laivai).

GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai FR0001T priede privalo deklaruoti užsienio valstybėse ir Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir nebaigtus statyti statinius, kurių nuosavybės teisės neįregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

16.2. kilnojamasis turtas, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šios rūšies daiktai privalomai teisiškai registruojami (kelių transporto priemonės, šaunamieji ginklai, žemės ūkio technika, potencialiai pavojingi įrenginiai).

GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai šiame punkte išvardyto kilnojamojo turto FR0001T priede deklaruoti neprivalo.

17. Gyventojai (sutuoktiniai) turtą gali turėti bendrosios jungtinės nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise. Pagal CK 4.73 straipsnio 1 dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisė į turtą laikoma tuo atveju, kai yra nustatytos kiekvieno turto savininko nuosavybės teisės dalys, bendroji jungtinė nuosavybės teisė – kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos, o pagal CK 3.117 straipsnio 1 dalį laikoma, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Deklaracijoje turi būti nurodoma taip:

17.1. kai deklaruojamas turtas bendrosios jungtinės nuosavybės teise:

17.1.1. užpildant šeimos deklaraciją, duomenys FR0001T priede turi būti nurodomi dviejose eilutėse: vienoje eilutėje – gyventojui priklausančio turto dalies vertė (½ turto vertės), kitoje eilutėje – sutuoktiniui priklausančio turto dalies vertė (½ turto vertės);

17.1.2. užpildant gyventojo deklaracijas, turi būti nurodoma tik kiekvienam iš sutuoktinių priklausančio turto dalies vertė (½ to turto vertės);

17.2. kai deklaruojamas turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise:

17.2.1. užpildomoje šeimos deklaracijoje duomenys turi būti nurodomi keliose atskirose eilutėse: vienoje eilutėje nurodoma gyventojui nustatyto turto dalies vertė, kitoje eilutėje – sutuoktiniui nustatyto turto dalies vertė, taip pat atskiroje (-ose) eilutėje (-ose) turi būti nurodoma sutuoktinių vaikui (-ams) nustatyto turto dalies vertė, jei vaikas (-ai) turi turto bendrosios dalinės nuosavybės teise.

Kai šeimos deklaraciją užpildo GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte nurodyti gyventojai, tai atskiroje (-ose) eilutėje (-ose) turi nurodyti ir GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytam (-iems) kitam (-iems) šeimos nariui (-iams) nustatyto turto dalies vertę, jei tie kiti šeimos nariai turi turto bendrosios dalinės nuosavybės teise (t. y. kiekvienam šeimos nariui nustatyto turto dalies vertė nurodoma atskirose eilutėse);

17.2.2. užpildomoje gyventojo deklaracijoje (kai sutuoktiniai teikia atskiras deklaracijas) turi būti nurodoma turto dalies vertė, vieno iš sutuoktinių deklaracijoje vaiko (vaikų) turimo turto dalies vertė, o kai deklaracija teikiama, pageidaujant gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, – ir kitų asmenų, pagal GTDĮ 2 straipsnio 2 dalį laikomų šeimos nariais, turto dalies vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-34, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09152

 

18. Kai gyventojai neturi FR0001T priede įrašytino turto, FR0001T priedas neužpildomas. Kai užpildomas daugiau kaip vienas FR0001T priedo lapas, eilutėje „Lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas FR0001T priedo lapas.

19. FR0001T priedo 2 laukelyje „Asmens kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)“ turi būti įrašomas gyventojo (tiek teikiant šeimos, tiek atskiras gyventojo deklaracijas) asmens kodas. Kai deklaraciją teikia asmens kodą turintis nuolatinis Lietuvos gyventojas, tai jo asmens kodas sutampa su mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu, nurodytu MMR, vadinasi, gyventojas turi įrašyti savo asmens kodą. Turtą deklaruojantis gyventojas, pagal GPMĮ laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, tačiau neturintis Lietuvos gyventojo asmens kodo, taip pat nenuolatinis Lietuvos gyventojas, neturintis asmens kodo, 2 laukelyje turi įrašyti mokesčių administratoriaus jam suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (10 skaitmenų).

20. FR0001T priedo 10 laukelyje „Pildymo data“ turi būti nurodoma FR0001T priedo užpildymo data, į atitinkamus langelius įrašant metus, mėnesį ir dieną.

21. FR0001T priedo 11 laukelyje „Ataskaitiniai metai“ turi būti įrašomi tie kalendoriniai metai, kurių duomenys pateikiami. Šį laukelį užpildo GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–23, 26, 27, 28, 29–33, 35, 37, 38 punktuose nurodyti gyventojai ir GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–23, 27, 28, 29–33, 35, 37, 38 punktuose nurodytų gyventojų sutuoktiniai.

TAR pastaba. 21 punkto nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

22. FR0001T priedo 12 laukelį „Ataskaitinis laikotarpis“ užpildo tik GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte nurodyti gyventojai. Šiame laukelyje įrašomas 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikiamas prašymas gauti piniginę socialinę pašalpą, laikotarpis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

23. FR0001T priedo 13 laukelyje turi būti nurodoma taip:

23.1. X ženklu turi būti pažymimas langelis „Pirminė“ – kai teikiama pirminė deklaracija;

23.2. ženklu X turi būti pažymimas laukelis „Patikslinta“ – kai teikiama patikslinta deklaracija.

24. FR0001T priedo 2, 10–13 laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, 10–13 laukeliuose nurodytais duomenimis.

25. Užpildant FR0001T priedo T1 laukelį „Turto rūšis“, turi būti nurodomas turto rūšies kodas pagal šiame priede pateiktą turto rūšių sąrašą:

25.1. 100 proc. pastatytas ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka priimtas naudoti statinys, atsižvelgiant į jo paskirtį, turi būti žymimas vienu iš 30–35 kodų:

25.1.1. daugiabučiame name esantis butas (jo dalis) žymimas 30 kodu;

25.1.2. gyvenamasis namas (namo dalis, kotedžas) – 31 kodu;

25.1.3. sodo namelis – 32 kodu;

25.1.4. garažas, garažo boksas – 33 kodu;

25.1.5. inžinerinis statinys ar įrenginys – 34 kodu;

25.1.6. kitas statinys ar patalpa – 35 kodu;

25.2. nebaigtas statyti statinys, kuris Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka nepriimtas naudoti, deklaruojamas kaip nebaigtas statyti statinys ir žymimas 36 kodu;

25.3. kelių transporto priemonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti privalomai teisiškai registruojamos, atsižvelgiant į rūšį, žymimos vienu iš 40–46 kodų;

25.4. žemės sklypas, atsižvelgiant į rūšį, žymimas vienu iš 50–55 kodų.

Jei vieną žemės sklypą sudaro skirtingos rūšies žemė, tai turi būti įrašomas kodas tos žemės, kurios plotas yra didžiausias;

25.5. kitas privalomai registruotinas turtas, atsižvelgiant į jo rūšį, žymimas vienu iš 60–65 kodų.

Užsienyje turimas turtas pagal rūšį žymimas analogiškais kodais.

26. FR0001T priedo T2 laukelio „Gyventojo“, „Sutuoktinio“ ir „Vaiko / kt. šeimos nario“ užpildymas:

26.1. kai užpildoma šeimos deklaracija:

26.1.1. kai turto nuosavybės teisės yra gyventojo (kurio duomenys į deklaraciją įrašomi pirmiausia) – X ženklu turi būti pažymimas langelis „Gyventojo“. Langeliai „Sutuoktinio“ ir „Vaiko / kt. šeimos nario“ neužpildomi;

26.1.2. jei turtas yra sutuoktinio – X ženklu turi būti pažymimas langelis „Sutuoktinio“ (turtas). Langeliai „Gyventojo“ ir „Vaiko / kt. šeimos nario“ neužpildomi;

26.1.3. jei turtas yra vaiko ar GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto kito šeimos nario – X ženklu pažymimas langelis „Vaiko / kt. šeimos nario“. Langeliai „Gyventojo“ ir „Sutuoktinio“ neužpildomi;

26.1.4. jei turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė – vienoje eilutėje X ženklu turi būti pažymimas langelis „Gyventojo“, o kitoje eilutėje X ženklu pažymimas langelis „Sutuoktinio“. Langelis „Vaiko / kt. šeimos nario“ neužpildomas;

26.1.5. jei turtas yra bendroji dalinė nuosavybė (kai atitinkamas turto dalis turi abu sutuoktiniai ir jų vaikas (ir / ar kitas šeimos narys) – tai vienoje eilutėje X ženklu turi būti pažymimas langelis „Gyventojo“, kitoje eilutėje X ženklu pažymimas langelis „Sutuoktinio“, o trečioje eilutėje X ženklu turi būti pažymimas langelis „Vaiko / kt. šeimos nario“. Jei atitinkamo turto dalis turi keli vaikai ir (ar) kiti šeimos nariai, tai kiekvieno vaiko ir (ar) kt. šeimos nario turtas deklaruojamas atskirose eilutėse (užpildoma tiek eilučių, kiek yra šeimos narių, turinčių tokio turto dalių);

26.2. kai užpildomos atskiros gyventojo deklaracijos:

26.2.1. kai FR0001T priede nurodomas tik paties deklaruotojo turimas turtas, tai X ženklu turi būti pažymimas langelis „Gyventojo“;

26.2.2. kai šiame priede nurodomas deklaruotojo, vaiko ir (ar) kito šeimos nario turimas turtas, tai deklaruotojo, vaiko ir (ar) kito šeimos nario turtas turi būti nurodomas atskirose eilutėse, t. y. vienoje eilutėje X ženklu pažymimas langelis „Gyventojo“ (turtas), kitose eilutėse X ženklu pažymimas langelis „Vaiko / kt. šeimos nario“ (turtas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-34, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09152

 

27. FR0001T priedo T3 laukelyje turi būti nurodoma:

27.1. X ženklu turi būti pažymimas laukelis „Lietuvoje“, kai deklaruojamas Lietuvoje esantis turtas;

27.2. X ženklu turi būti pažymimas laukelis „Užsienio valstybėje“, kai deklaruojamas užsienio valstybėje esantis turtas.

28. FR0001T priedo T4 laukelyje „Turto vertė“ turi būti nurodoma šiame skyriuje deklaruojamo nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto vertė (kiekvieno daikto atskirai):

28.1. įsigijimo (faktinė) kaina. Deklaruojant 2015 m. ar vėlesnių ataskaitinių metų gruodžio 31 d. arba ataskaitinio laikotarpio, pasibaigusio po 2014-12-31, turimą turtą, iki 2014-12-31 įsigyto turto įsigijimo kaina turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos centrinio banko nustatytą euro ir lito perskaičiavimo santykį;

28.2. ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusi tikroji rinkos kaina, kurios sąvoka pateikta GPMĮ 2 straipsnio 20 punkte. Tikroji rinkos kaina nurodoma tuo atveju, kai nėra turto įsigijimo kainos arba kai gyventojas mano, jog turto įsigijimo kaina labai skiriasi nuo turto rinkos vertės;

28.3. paties gyventojo nuožiūra įvertintas nebaigtas statyti statinys. Ataskaitinių metų gruodžio 31 d. turėto turto vertė nurodoma pagal patirtas išlaidas arba nurodoma tikroji rinkos kaina.

29. Kai šiame priede nurodytas turtas yra (buvo) įsigytas užsienio valiuta, tai to turto vertė turi būti perskaičiuojama į eurus pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Europos centrinio banko nustatytą euro ir atitinkamos užsienio valiutos perskaičiavimo santykį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

30. FR0001T priedo T5 laukelyje „Šiame lape nurodyta gyventojo turto vertė“ turi būti nurodoma gyventojo tame priedo lape nurodyto turimo turto bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001T priedo eilučių T4 laukelių duomenys, kuriose FR0001T priedo T2 laukelių langeliai „Gyventojo“ buvo pažymėti X ženklu).

31. FR0001T priedo T6 laukelyje „Šiame lape nurodyta sutuoktinio turto vertė“ turi būti nurodoma sutuoktinio tame FR0001T priedo lape nurodyto turimo turto bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001T priedo eilučių T4 laukelių duomenys, kuriose FR0001T priedo T2 laukelių langeliai „Sutuoktinio“ buvo pažymėti X ženklu).

32. FR0001T priedo T7 laukelyje „Šiame lape nurodyta vaiko (-ų) / kt. šeimos nario (-ių) turto vertė“ turi būti nurodoma vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) tame FR0001T priedo lape nurodyto turimo turto bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001T priedo eilučių T4 laukelių „Turto vertė“ duomenys, kuriose FR0001T priedo T2 laukelių langeliai „Vaiko / kt. šeimos nario“ buvo pažymėti X ženklu).

33. FR0001T priedo T8 laukelyje „Visa šiame lape nurodyta turto vertė“ turi būti įrašoma FR0001T priedo lape nurodytų gyventojo, jo sutuoktinio bei vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) FR0001T priedo lape įrašyto turto bendra vertė (FR0001T priedo T5, T6 ir T7 laukelių suma).

 

IV SKYRIUS

FR0001V PRIEDO UŽPILDYMAS

 

34. FR0001V priede turi būti deklaruojami tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos, vekseliai ir pan.), pajai (dalis žemės ūkio, kooperatinėse bendrovėse, ūkinėse bendrijose, gyvenamojo namo statybos bendrijose) ir kiti dokumentai, kurie pagal CK bei kitus įstatymus laikomi vertybiniais popieriais, kai gyventojo turimų vertybinių popierių (įskaitant pajus ar dalis) bendra vertė yra didesnė nei 1500 eurų. Šiame priede taip pat turi būti deklaruojami meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė yra didesnė nei 1500 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

35. Gyventojai, neturintys FR0001V priede nurodyto turto arba turintys vertybinių popierių, kurių bendra vertė yra lygi ar mažesnė nei 1500 eurų, ir meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, kurių vieneto vertė yra lygi ar mažesnė nei 1500 eurų, FR0001V priedo neprivalo užpildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

36. Bendrosios jungtinės ar bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis turimi vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai ir taurieji metalai FR0001V priede nurodomi šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.

37. Kai vienarūšių vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių yra keletas, duomenis apie juos galima nurodyti vienoje FR0001V priedo eilutėje (turi būti nurodoma jų rūšis, bendras skaičius, bendra vertė (pavyzdžiui, visos akcijos nurodomos vienoje eilutėje, o visi Vyriausybės vertybiniai popieriai nurodomi kitoje eilutėje).

38. Kai užpildomas daugiau kaip vienas FR0001V priedo lapas, eilutėje „Lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai užpildomas tik vienas FR0001V priedo lapas.

39. FR0001V priedo 2, 10–13 laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių 19–23 punktuose nustatyta tvarka.

40. FR0001V priedo 2, 10–13 laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, 10–13 laukeliuose nurodytais duomenimis.

41. FR0001V priedo V1 laukelyje „Turto rūšis“ turi būti įrašomas turto rūšies kodas iš FR0001V priedo lapo apačioje pateikto turto rūšių sąrašo (pavyzdžiui, kai deklaruojamos akcijos, turi būti įrašomas 71 kodas).

42. FR0001V priedo V2 laukelyje „Gyventojo“, „Sutuoktinio“ ir „Vaiko / kt. šeimos nario“ (turtas) turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka.

43. FR0001V priedo V3 laukelyje „Vienetų skaičius“ turi būti nurodomas vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų vienetų skaičius.

44. FR0001V priedo V4 laukelyje „Turto vertė“ turi būti nurodoma vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų vertė:

44.1. faktinė įsigijimo kaina (jei ši vertė yra nurodyta FR0001V priede deklaruojamo turto įsigijimo dokumentuose). Deklaruojant 2015 m. ar vėlesnių ataskaitinių metų gruodžio 31 d. arba ataskaitinio laikotarpio, pasibaigusio po 2014-12-31, turimą turtą, iki 2014-12-31 įsigyto turto įsigijimo kaina turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos centrinio banko nustatytą euro ir lito perskaičiavimo santykį;

44.2. ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusi tikroji rinkos vertė (nurodoma tuo atveju, kai nėra turto įsigijimo kainos arba kai gyventojas mano, jog turto įsigijimo kaina labai skiriasi nuo turto rinkos vertės (pavyzdžiui, jei paveldėtų meno kūrinių vertė yra nustatyta Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, tai deklaracijoje turi būti nurodoma nustatytoji vertė, arba jei brangakmenių, tauriųjų metalų vertė yra nustatyta Lietuvos prabavimo rūmų, tai deklaracijoje turi būti nurodoma jų nustatytoji vertė).

45. Ataskaitinių metų pabaigoje turėto turto vertė (nurodyta pagal faktinę (įsigijimo) kainą ar pagal tikrąją rinkos kainą), teikiant kitų ir vėlesnių metų deklaracijas, gali būti tikslinama, tačiau, gyventojui pageidaujant, gali būti nurodoma ta pati turto vertė, kaip ir nurodytoji prieš tai ėjusių ataskaitinių metų deklaracijoje.

46. Kai FR0001V priede nurodytas turtas įsigytas užsienio valstybėje, tai jo vertė turi būti perskaičiuojama eurais pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Europos centrinio banko nustatytą euro ir atitinkamos užsienio valiutos perskaičiavimo santykį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

47. FR0001V priedo V5 laukelyje „Šiame lape nurodyta gyventojo turto vertė“ turi būti įrašoma tame FR0001V priedo lape nurodytų gyventojo turimų vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001V priedo eilučių V4 laukelių duomenys, kuriose FR0001V priedo V2 laukelių langeliai „Gyventojo“ buvo pažymėti X ženklu).

48. FR0001V priedo V6 laukelyje „Šiame lape nurodyta sutuoktinio turto vertė“ turi būti įrašoma tame FR0001V priedo lape nurodytų sutuoktinio vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001V priedo eilučių V4 laukelių duomenys, kuriose FR0001V priedo V2 laukelių langeliai „Sutuoktinio“ buvo pažymėti X ženklu).

49. FR0001V priedo V7 laukelyje „Šiame lape nurodyta vaiko (-ų) / kt. šeimos nario (-ių) turto vertė“ turi būti įrašoma tame FR0001V priedo lape nurodytų vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001V priedo eilučių V4 laukelių „Turto vertė“ duomenys, kuriose FR0001V priedo V2 laukelių langeliai „Vaiko/kt. šeimos nario“ buvo pažymėti X ženklu).

50. FR0001V priedo V8 laukelyje „Visa šiame lape nurodyto turto vertė“ turi būti įrašoma šiame FR0001V priedo lape nurodyto gyventojo, jo sutuoktinio bei vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) turto vertė (FR0001V priedo V5, V6 ir V7 laukelių suma).

 

V SKYRIUS

FR0001L PRIEDO UŽPILDYMAS

 

51. FR0001L priede gyventojas privalo deklaruoti visas didesnes nei 1500 eurų lėšas, ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėtas tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių bankuose ir ne bankuose, įskaitant ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigoje tebeturimas pasiskolintas pinigines lėšas ir individualios įmonės savininko į savo įmonę įneštas ir neatsiimtas pinigines lėšas.

GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 punkte nurodyti gyventojai FR0001L priede privalo deklaruoti tik ne Lietuvos bankuose turimas lėšas (t. y. visas užsienyje turimas lėšas (tiek bankuose, tiek ne bankuose) ir Lietuvoje ne bankuose turimas lėšas, kurių bendra suma yra didesnė nei 1500 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

52. Kai gyventojo ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėta visų lėšų suma yra mažesnė ar lygi 1500 eurų, tai jis neprivalo užpildyti FR0001L priedo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

53. Kai vieno iš sutuoktinių piniginių lėšų suma yra didesnė nei 1500 eurų, o kito – mažesnė nei 1500 eurų, tai prie teikiamos šeimos deklaracijos pridedamame FR0001L priede turi būti nurodyta tik to sutuoktinio lėšų suma, kuri yra didesnė nei 1500 eurų (pavyzdžiui, vienas sutuoktinis turi 1738 eurų, o kitas – 434 eurų, tai deklaracijoje turi būti nurodytos tik 1738 eurų turinčio sutuoktinio piniginės lėšos).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

54. Kai užpildomas daugiau kaip vienas FR0001L priedo lapas, eilutėje „Lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris. Kai užpildomas tik vienas FR0001L priedo lapas, tai lapo numerio įrašyti nebūtina.

55. FR0001L priedo 2, 10–13 laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių 19–23 punktuose nustatyta tvarka.

56. FR0001L priedo 2, 10–13 laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, 10–13 laukeliuose nurodytais duomenimis.

57. FR0001L priedo L1 laukelio langeliai „Gyventojo“, „Sutuoktinio“ ir „Vaiko/kt. šeimos nario“ (turtas) turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka.

58. FR0001L priedo L2 laukelis „Banke“ turi būti pažymimas X ženklu, kai piniginės lėšos laikomos bankuose, o kai lėšos laikomos ne banke, tai X ženklu turi būti pažymimas laukelis „Ne banke“.

59. FR0001L priedo L3 laukelis „Lietuvoje“ turi būti pažymimas X ženklu, kai lėšos laikomos Lietuvoje, o kai lėšos laikomos užsienio valstybėse, tai X ženklu turi būti pažymimas laukelis „Užsienio valstybėje“.

60. FR0001L priedo L4 laukelyje „Suma“ nurodoma ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėtų lėšų suma eurais.

Jei piniginės lėšos turimos užsienio valiuta, tai jos turi būti perskaičiuojamos į eurus pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Europos centrinio banko nustatytą euro ir atitinkamos užsienio valiutos perskaičiavimo santykį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

61. FR0001L priede piniginės lėšos nurodomos tokia tvarka:

61.1. visos Lietuvos bankuose laikomos lėšos (tiek eurais, tiek užsienio valiuta) turi būti nurodomos FR0001L priedo vienoje eilutėje, L4 laukelyje „Suma“, t. y. nurodoma bendra visuose bankuose laikomų pinigų suma (FR0001L priedo L2 laukelis „Banke“ ir L3 laukelis „Lietuvoje“ turi būti pažymėti X ženklu);

61.2. visos ne bankuose laikomos lėšos (tiek eurais, tiek užsienio valiuta) turi būti nurodomos šio FR0001L priedo kitos eilutės L4 laukelyje;

61.3. visos užsienio valstybių bankuose laikomos lėšos turi būti perskaičiuotos į eurus ir nurodomos šio priedo vienoje eilutėje, L4 laukelyje „Suma“, t. y. nurodoma bendra visuose bankuose laikomų pinigų suma eurais (FR0001L priedo L2 laukelis „Banke“ ir L3 laukelis „Užsienio valstybėje“ turi būti pažymėti X ženklu);

61.4. visos užsienio valstybėse ne bankuose ne eurais laikomos lėšos turi būti perskaičiuotos į eurus ir nurodomos šio FR0001L priedo vienoje eilutėje, L4 laukelyje „Suma“, t. y. nurodoma bendra pinigų suma (eurais (L2 laukelis „Ne banke“ ir L3 laukelis „Užsienio valstybėje“ turi būti pažymėti X ženklu).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

62. FR0001L priedo L5 laukelyje „Šiame lape nurodyta gyventojo piniginių lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001L priedo lape nurodyta gyventojo visa piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001L priedo eilučių L4 laukelių duomenys, kuriose FR0001L priedo L1 laukelio langeliai „Gyventojo“ buvo pažymėti X ženklu).

63. FR0001L priedo L6 laukelyje „Šiame lape nurodyta sutuoktinio piniginių lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001L priedo lape nurodyta sutuoktinio visa piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001L priedo eilučių L4 laukelių duomenys, kuriose FR0001L priedo L1 laukelio langeliai „Sutuoktinio“ buvo pažymėti X ženklu).

64. FR0001L priedo L7 laukelyje „Šiame lape nurodyta vaiko (-ų) / kt. šeimos nario (-ių) piniginių lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001L priedo lape nurodyta vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) visa piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001L priedo eilučių L4 laukelių „Suma“ duomenys, kuriose FR0001L priedo L1 laukelio langeliai „Vaiko / kt. šeimos nario“ buvo pažymėti X ženklu).

65. FR0001L priedo L8 laukelyje „Visa šiame lape nurodyta piniginių lėšų suma“ turi būti įrašoma šiame FR0001L priedo lape nurodytų gyventojo, jo sutuoktinio bei vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) piniginių lėšų visa suma (sumuojamos FR0001L priedo L5, L6 ir L7 laukeliuose nurodytos lėšos).

 

VI SKYRIUS

FR0001S PRIEDO UŽPILDYMAS

 

66. FR0001S priede turi būti deklaruojamos gyventojo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tiek esantiems Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse, paskolintos ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesusigrąžintos lėšos, kurių bendra suma didesnė nei 1500 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

67. Jei gyventojo suteiktų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 1500 eurų, tai jis neturi užpildyti FR0001S priedo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

68. Teikdamas tiek gyventojo, tiek šeimos deklaraciją, paskolintas ir iki ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigos nesugrąžintas lėšas savo deklaracijoje turi nurodyti tas sutuoktinis, kurio vardu sudaryta paskolos sutartis.

69. Gyventojo skirtingiems asmenims suteiktos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Užpildoma tiek eilučių, keliems asmenims (gyventojams ar įmonėms) yra suteikta paskolų.

70. Kai užpildomas daugiau kaip vienas FR0001S priedo lapas, eilutėje „Lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris. Kai užpildomas tik vienas FR0001S priedo lapas, tai lapo numerio įrašyti nebūtina.

71. FR0001S priedo 2, 10–13 laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių 19–23 punktuose nustatyta tvarka.

72. FR0001S priedo 2, 10–13 laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, 10–13 laukeliuose nurodytais duomenimis.

73. FR0001S priedo S1 laukelio langeliai „Gyventojo“, „Sutuoktinio“ ir „Vaiko / kt. šeimos nario“ (turtas) turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka.

74. FR0001S priedo S2 laukelyje „Paskolinta lėšų suma“ turi būti nurodoma paskolintų ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesusigrąžintų piniginių lėšų suma eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

75. Jei paskolos buvo suteikiamos užsienio valiuta, tai paskolintos lėšos turi būti perskaičiuojamos eurais pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Europos centrinio banko nustatytą euro ir atitinkamos užsienio valiutos perskaičiavimo santykį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

76. Jei gyventojas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui paskolino tam tikrą pinigų sumą, o pastarasis iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos dalį jų jau sugrąžino, tai FR0001S priedo S2 laukelyje turi būti nurodoma tik ta pinigų sumos dalis, kuri yra paskolinta ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos dar nesusigrąžinta.

77. FR0001S priedo S3 laukelyje turi būti nurodoma:

77.1. eilutėje „Paskolos gavėjo asmens kodas (kodas)“ turi būti nurodomas gyventojo, kuriam buvo suteikta paskola, asmens kodas (kai asmuo Lietuvos gyventojo asmens kodo neturi, tai turi būti nurodytas mokesčių administratoriaus jam suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, o jei toks numeris nesuteiktas, tai S3 laukelis neturi būti užpildomas) ar juridinio asmens, gavusio paskolą iš deklaruotojo, identifikacinis numeris (kodas). Kai kreditas suteiktas tarpusavio skolinimo platformoje ar lėšos suteiktos sutelktinio finansavimo platformoje, tai turi būti nurodomas tarpusavio skolinimo platformos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus identifikacinis numeris (kodas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

77.2. eilutėje „Paskolos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas)“ turi būti nurodomas gyventojo, gavusio paskolą, vardas, pavardė ar įmonės, kuriai buvo suteikta paskola, sutrumpintas pavadinimas. Kai kreditas suteiktas tarpusavio skolinimo platformoje ar lėšos suteiktos sutelktinio finansavimo platformoje, tai turi būti nurodomas tarpusavio skolinimo platformos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

78. FR0001S priedo S4 laukelyje „Šiame lape nurodyta gyventojo paskolintų lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001S priedo lape nurodyta gyventojo visa paskolintų piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001S priedo eilučių S2 laukelių duomenys, kuriose FR0001S priedo S1 laukelio langeliai „Gyventojo“ buvo pažymėti X ženklu).

79. FR0001S priedo S5 laukelyje „Šiame lape nurodyta sutuoktinio paskolintų lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001S priedo lape nurodyta sutuoktinio visa paskolintų piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001S priedo eilučių S2 laukelių duomenys, kuriose FR0001S priedo S1 laukelio langeliai „Sutuoktinio“ buvo pažymėti X ženklu).

80. FR0001S priedo S6 laukelyje „Šiame lape nurodyta vaiko (-ų) / kt. šeimos nario (-ių) paskolintų lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001S priedo lape nurodyta vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) visa paskolintų piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001S priedo eilučių S2 laukelių „Paskolinta lėšų suma“ duomenys, kuriose FR0001S priedo S1 laukelio langeliai „Vaiko / kt. šeimos nario“ buvo pažymėti X ženklu).

81. FR0001S priedo S7 laukelyje „Visa šiame lape nurodyta paskolintų lėšų suma“ turi būti įrašoma šiame FR0001S priedo lape nurodytų gyventojo, jo sutuoktinio ir vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) piniginių lėšų visa suma (sumuojamos FR0001S priedo S4, S5 ir S6 laukeliuose nurodytos lėšos).

 

VII SKYRIUS

FR0001G PRIEDO UŽPILDYMAS

 

82. FR0001G priede turi būti deklaruojamos gyventojo tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens pasiskolintos ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesugrąžintos lėšos (įskaitant įsigytų kreditinių kortelių panaudotas ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesugrąžintas lėšas), kurių bendra suma yra didesnė nei 1500 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

83. Jei gyventojo gautų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 1500 eurų, tai jis neturi užpildyti FR0001G priedo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

84. Tiek gyventojo, tiek šeimos deklaracijoje pasiskolintas ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos negrąžintas lėšas turi nurodyti tas sutuoktinis, kuris paskolos sutartyje įvardytas paskolos gavėju.

85. Gyventojo iš skirtingų asmenų gautos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Užpildoma tiek eilučių, iš kelių skirtingų asmenų yra gautos paskolos, pavyzdžiui, gyventojas vieną kartą pasiskolino 1593 eurų ir po kiek laiko iš to paties gyventojo pasiskolino dar 1158 eurų (kurių iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. negrąžino), tai, užpildydamas FR0001G priedą, G3 laukelyje jis turi nurodyti visą 2751 eurų pasiskolintą sumą, o FR0001G priedo G4 laukelyje turi nurodyti paskolos davėjo asmens kodą, vardą, pavardę.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

86. Kai užpildomas daugiau kaip vienas FR0001G priedo lapas, eilutėje „Lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno pridedamo šio FR0001G priedo lapo eilės numeris. Kai užpildomas tik vienas FR0001G priedo lapas, tai lapo numerio įrašyti nebūtina.

87. FR0001G priedo 2, 10–13 laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių 19–23 punktuose nustatyta tvarka.

88. FR0001G priedo 2, 10–13 laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su FR0001 deklaracijos 2, 10–13 laukeliuose nurodytais duomenimis.

89. FR0001G priedo G1 laukelio langeliai „Gyventojo“, „Sutuoktinio“ ir „Vaiko/kt. šeimos nario“ turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka.

90. FR0001G priedo G2 laukelis „Iš banko“ turi būti pažymimas X ženklu, kai paskola yra gauta iš banko.

91. FR0001G priedo G3 laukelyje „Pasiskolinta lėšų suma“ turi būti nurodoma pasiskolintų ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos negrąžintų piniginių lėšų suma eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

92. Jei paskolos buvo gautos užsienio valiuta, tai pasiskolintos lėšos eurais perskaičiuojamos pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Europos centrinio banko nustatytą euro ir užsienio valiutos perskaičiavimo santykį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

93. Kai gyventojas iš kito fizinio (juridinio) asmens pasiskolino tam tikrą pinigų sumą ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos dalį jų jau sugrąžino, tai FR0001G priedo G3 laukelyje turi būti nurodoma tik ta pinigų sumos dalis, kuri yra didesnė nei 1500 eurų ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos dar negrąžinta paskolos davėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

94. FR0001G priedo G4 laukelyje turi būti nurodoma:

94.1. eilutėje „Paskolos davėjo asmens kodas (kodas)“ turi būti nurodomas paskolą suteikusio gyventojo asmens kodas (kai asmuo Lietuvos gyventojo asmens kodo neturi, tai turi būti nurodytas mokesčių administratoriaus jam suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, o jei toks numeris nesuteiktas, tai G4 laukelis neturi būti užpildomas) ar paskolą suteikusio juridinio asmens identifikacinis numeris (kodas). Kai paskola gauta tarpusavio skolinimo platformoje ar lėšos gautos sutelktinio finansavimo platformoje, tai turi būti nurodomas tarpusavio skolinimo platformos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus identifikacinis numeris (kodas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

94.2. eilutėje „Paskolos davėjo vardas, pavardė (pavadinimas)“ turi būti nurodomas gyventojo, suteikusio paskolą, vardas, pavardė ar tos įmonės (jei paskolą suteikė įmonė) sutrumpintas pavadinimas.

Jei paskolą suteikė bankas, tai FR0001G priedo G4 laukelyje turi būti nurodomas tik banko pavadinimas. Kai paskola gauta tarpusavio skolinimo platformoje ar lėšos gautos sutelktinio finansavimo platformoje, tai turi būti nurodomas tarpusavio skolinimo platformos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus identifikacinis numeris (kodas).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

95. FR0001G priedo G5 laukelyje „Šiame lape nurodyta gyventojo pasiskolinta lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001G priedo lape nurodyta gyventojo visa pasiskolintų lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001G priedo eilučių G3 laukelių duomenys, kuriose FR0001G priedo G1 laukelio langeliai „Gyventojo“ buvo pažymėti X ženklu).

96. FR0001G priedo G6 laukelyje „Šiame lape nurodyta sutuoktinio pasiskolinta lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001G priedo lape nurodyta sutuoktinio visa pasiskolinta piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001G priedo eilučių G3 laukelių duomenys, kuriose FR0001G priedo G1 laukelio langeliai „Sutuoktinio“ buvo pažymėti X ženklu).

97. FR0001G priedo G7 laukelyje „Šiame lape nurodyta vaiko (-ų) / kt. šeimos nario (-ių) pasiskolinta lėšų suma“ turi būti įrašoma tame FR0001G priedo lape nurodyta vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) visa pasiskolinta piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001G priedo eilučių G3 laukelių „Paskolinta lėšų suma“ duomenys, kuriose FR0001G priedo G1 laukelio langeliai „Vaiko / kt. šeimos nario“ buvo pažymėti X ženklu).

98. FR0001G priedo G8 laukelyje „Visa šiame lape nurodyta pasiskolinta lėšų suma“ turi būti įrašoma šiame FR0001G priedo lape nurodytų gyventojo, jo sutuoktinio ir vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) piniginių lėšų visa suma (sumuojamos FR0001G priedo G5, G6 ir G7 laukeliuose nurodytos lėšos).

 

VIII SKYRIUS

FR0001P PRIEDO UŽPILDYMAS

 

99. FR0001P priedą turi užpildyti tik gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą (įskaitant ir jų šeimų narius), paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įskaitant ir jų šeimų narius), gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (įskaitant ir jų šeimų narius), politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį (įskaitant ir jų šeimų narius). Pagal MAĮ 77 straipsnį gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (įskaitant ir jų šeimų narius), taip pat politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, ir jų šeimų nariai FR0001P priedo neprivalo užpildyti, jeigu jie ataskaitinių metų pajamas pagal GPMĮ yra deklaravę metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

100. Kai Taisyklių 99 punkte ir 3.2 papunktyje nurodytas gyventojas ar jo šeimos narys, privalantis užpildyti FR0001P priedą, per deklaracijoje nurodytus ataskaitinius metus (ataskaitinį laikotarpį) negavo jokių pajamų, tai turi būti užpildomi tik FR0001P priedo atitinkamos eilutės (atitinkamų eilučių) P2, P3 ir P4 laukeliai, kaip nustatyta Taisyklių 107–109 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

 

101. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimų nariai FR0001P priede turi deklaruoti per deklaracijoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį visų rūšių visas gautas pajamas, neatėmę sumokėtų (išskaičiuotų) mokesčių (įmokų), taip pat sumokėtų mokesčių (įmokų) ir faktiškai gautų pajamų sumas.

Gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį 360 eurų politinės partijos nario mokestį, ir jų šeimų nariai FR0001P priede turi deklaruoti per deklaracijoje nurodytus ataskaitinius metus visų rūšių visas gautas pajamas, neatėmę sumokėtų (išskaičiuotų) mokesčių (įmokų), taip pat sumokėto pajamų mokesčio sumas.

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir jų šeimų nariai turi deklaruoti ataskaitiniais metais visas gautas pajamas, neatėmę sumokėtų (išskaičiuotų) mokesčių (įmokų), taip pat sumokėtų mokesčių (įmokų) ir faktiškai gautų pajamų sumas.

Pajamos, gautos verčiantis individualia veikla (pagal verslo liudijimą ar ją įregistravus), deklaruojamos visos, neatėmus su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų ir / ar mokestinių nuostolių, o pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą ir individualios veiklos turtui priskirtą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, realizuotas išvestines finansines priemones – neatėmus turto (daikto) įsigijimo kainos ir su šio turto (daikto) pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimu teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

102. FR0001P priede pajamos turi būti nurodomos pagal pajamų rūšis. Piniginę socialinę paramą gauti pageidaujantys gyventojai kiekvieno mėnesio pajamas turi surašyti į skirtingas eilutes (pavyzdžiui, gyventojas turi deklaruoti pajamas nuo 2016-11-01 iki 2017-10-31; nurodytu laikotarpiu jis dirbo ir gavo su darbo santykiais susijusių pajamų 2016 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais bei 2017 m. sausio mėnesį, todėl FR0001P priede šios pajamos turi būti nurodytos skirtingose eilutėse: 2016 m. lapkričio mėnesio – vienoje eilutėje, 2016 m. gruodžio mėnesio – kitoje eilutėje, o 2017 m. sausio mėnesio – trečioje eilutėje). Gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ar politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, taip pat gyventojai, deklaruojantys turtą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir šių asmenų šeimų nariai per kalendorinius metus gautas vienos rūšies pajamas turi įrašyti vienoje eilutėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

103. Jei gyventojas per deklaracijoje nurodytus ataskaitinius metus (ataskaitinį laikotarpį) gavo pajamų užsienio valiuta, tai tokios pajamos FR0001P priede turi būti nurodomos perskaičiuotos eurais pagal pajamų gavimo metu Europos centrinio banko nustatytą euro ir atitinkamos valiutos perskaičiavimo santykį. Kai tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamos deklaracijoje nurodomos perskaičiuotos eurais pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį euro ir atitinkamos valiutos perskaičiavimo santykį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

104. Kai užpildomas daugiau kaip vienas FR0001P priedo lapas, eilutėje „Lapo numeris“ turi būti nurodomas kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris. Jei užpildomas tik vienas FR0001P priedo lapas, tai lapo numerio įrašyti nebūtina.

105. FR0001P priedo 2, 10–13 laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių 19–23 punktuose nustatyta tvarka. FR0001P priedo 2, 10–13 laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, 10–13 laukeliuose nurodytais duomenimis.

106. FR0001P priedo P1 laukelyje „Pajamų rūšies kodas“ turi būti nurodomas pajamų rūšies kodas iš Pajamų rūšių sąrašo, pateikto šių Taisyklių 2 priede.

107. FR0001P priedo P2 laukelyje „Data“ turi būti nurodoma pajamų gavimo data (metai ir mėnuo), kai pajamas deklaruoja piniginę socialinę paramą pageidaujantys gauti gyventojai ir šių asmenų šeimų nariai. Kai pajamas deklaruoja gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, taip pat gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir šių asmenų šeimų nariai, P2 laukelyje turi būti nurodomi tik ataskaitiniai metai, kuriais buvo gautos pajamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

108. FR0001P priedo P3 laukelio langeliai „Gyventojo“, „Sutuoktinio“ ir „Vaiko / kt. šeimos nario“ turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka.

109. FR0001P priedo P4 laukelyje „Gauta pajamų suma neatėmus mokesčių“ turi būti nurodoma apskaičiuota pajamų suma eurais, neatėmus sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio ir papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio.

P4 laukelyje turi būti įrašomas 0 (nulis), kai gyventojas ar jo šeimos narys, privalantis užpildyti FR0001P priedą, per deklaracijoje nurodytus ataskaitinius metus (ataskaitinį laikotarpį) negavo jokių pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

110. FR0001P priedo P5 laukelyje „Sumokėta pajamų mokesčio suma“ turi būti nurodoma mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuota arba paties gyventojo (ar kito asmens) lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma eurais.

Kai FR0001P priedo P4 laukelyje yra įrašytas 0 (nulis), tai P5 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

111. FR0001P priedo P6 laukelyje „Gauta pajamų suma, atėmus mokesčius“ turi būti nurodoma faktiškai gauta pajamų suma, atėmus išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį, socialinio draudimo įmoką, privalomąją sveikatos draudimo įmoką, taip pat kitus mokesčius (jeigu jie buvo sumokėti). Šis laukelis turi būti užpildomas tik tais atvejais, kai pajamas deklaruoja gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą arba paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai.

Kai FR0001P priedo P4 laukelyje yra įrašytas 0 (nulis), tai P6 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

112. FR0001P priedo P7 laukelyje „Šiame lape nurodyta gyventojo pajamų suma, atėmus mokesčius“ turi būti įrašomos tame priedo lape nurodytos gyventojo visų rūšių viso ataskaitinio laikotarpio pajamos (sumuojami tik tų eilučių P6 laukelių duomenys, kuriose FR0001P priedo P3 laukelio langeliai „Gyventojo“ buvo pažymėti X ženklu). Šis laukelis turi būti užpildomas tik tais atvejais, kai pajamas deklaruoja gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą arba paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai.

Kai FR0001P priedo P4 laukelyje yra įrašytas 0 (nulis), o P3 laukelyje pažymėtas langelis „Gyventojo“, tai P7 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

113. FR0001P priedo P8 laukelyje „Šiame lape nurodyta sutuoktinio pajamų suma, atėmus mokesčius“ turi būti įrašomos tame FR0001P priedo lape nurodytos sutuoktinio visų rūšių viso ataskaitinio laikotarpio pajamos (sumuojami tik tų FR0001P priedo eilučių P6 laukelių duomenys, kuriose FR0001P priedo P3 laukelio langeliai „Sutuoktinio“ buvo pažymėti X ženklu). Šis laukelis turi būti užpildomas tik tais atvejais, kai pajamas deklaruoja gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą arba paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai.

Kai FR0001P priedo P4 laukelyje yra įrašytas 0 (nulis), o P3 laukelyje pažymėtas langelis „Sutuoktinio“, tai P8 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

114. FR0001P priedo P9 laukelyje „Šiame lape nurodyta vaiko (-ų) / kt. šeimos nario (-ių) pajamų suma, atėmus mokesčius“ turi būti įrašomos tame FR0001P priedo lape nurodytos vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) visų rūšių viso ataskaitinio laikotarpio pajamos (sumuojami tik tų FR0001P priedo eilučių P6 laukelių „Gauta pajamų suma, atėmus mokesčius“ duomenys, kuriose FR0001P priedo P3 laukelio langeliai „Vaiko / kt. šeimos nario“ buvo pažymėti X ženklu). Šis laukelis turi būti užpildomas tik tais atvejais, kai pajamas deklaruoja gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą arba paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai.

Kai FR0001P priedo P4 laukelyje yra įrašytas 0 (nulis), o P3 laukelyje pažymėtas langelis „Vaiko / kt. šeimos nario“, tai P9 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

115. FR0001P priedo P10 laukelyje „Visa šiame lape nurodyta pajamų suma, atėmus mokesčius“ turi būti įrašomos šiame FR0001P priedo lape nurodytos gyventojo, jo sutuoktinio ir vaiko (-ų) ir / ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) pajamos (sumuojamos FR0001P priedo P7, P8 ir P9 laukeliuose nurodytos pajamos). Šis laukelis turi būti užpildomas tik tais atvejais, kai pajamas deklaruoja gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą arba paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai.

Kai FR0001P priedo P4 laukelyje yra įrašytas 0 (nulis), o deklaracijos 14 laukelyje pažymėtas langelis „Gyventojo“, arba kai visų FR0001P priedo eilučių P4 laukeliuose yra įrašyti 0 (nuliai), o deklaracijos 14 laukelyje pažymėtas langelis „Šeimos“, tai P10 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

IX SKYRIUS

DEKLARACIJOS FR0001 UŽPILDYMAS

 

116. Užpildžius visus reikalingus priedus, užpildoma deklaracija. Prie deklaracijos turi būti pridedami tik tie priedai (FR0001T, FR0001V, FR0001L, FR0001S, FR0001G, FR0001P), kurie yra užpildyti. Tušti, neužpildyti priedų lapai prie deklaracijos nepridedami.

117. Deklaracijos 1 laukelio eilutėje „Vardas“ turi būti įrašomas gyventojo (pagrindinio deklaruotojo, t. y. to gyventojo, kurio duomenys šeimos deklaracijoje įrašomi pirmiausia) vardas (vardai), jei įrašomi keli vardai, tarp jų reikia palikti po vieną tuščią langelį. Eilutėje „Pavardė“ turi būti įrašoma gyventojo (pagrindinio deklaruotojo) pavardė, jei įrašomos kelios pavardės, tai tarp jų reikia palikti po vieną tuščią langelį.

118. Deklaracijos 2 laukelis „Asmens kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)“ turi būti užpildomas šių Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka.

119. Deklaracijos 3 laukelyje „Telefonas“ turi būti įrašomas telefono numeris:

119.1. mobiliojo telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp kodo ir telefono numerio turi būti dedamas brūkšnelis (pavyzdžiui, 8699–11111);

119.2. stacionaraus telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp gyvenamosios vietos miesto kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis (pavyzdžiui, Vilniaus miesto telefonas turi būti įrašomas taip: 85–2111111).

120. Deklaracijos 4 laukelyje „Nuolatinė gyvenamoji vieta“ turi būti nurodoma deklaracijos pateikimo metu gyventojo turima nuolatinė gyvenamoji vieta, kuri pagal GPMĮ 2 straipsnio 30 punktą yra bet kokia vieta, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudojasi.

Pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, adresai turi būti įrašomi taip:

1) savivaldybė (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre),

2) seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas),

3) gyvenamoji vietovė,

4) gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos),

5) žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje,

6) korpuso numeris (jeigu jis yra suteiktas),

7) buto ar negyvenamosios patalpos numeris (jeigu patalpa yra adreso objektas),

8) adreso objekto pavadinimas (jeigu jis suteiktas).

Deklaracijos 4 laukelyje įrašius miesto pavadinimą, turi būti paliekamas vienas tuščias langelis, tada įrašomas gatvės pavadinimas, paliekamas tuščias langelis, įrašoma žodžių „gatvė“, „plentas“, „prospektas“ ir pan. santrumpa (g., pl., pr.), praleidžiamas vienas tuščias langelis ir įrašomas namo numeris, kitame langelyje dedamas brūkšnelis ir nurodomas buto numeris.

121. Deklaracijos 5 laukelis „Gyvenamosios vietos savivaldybės kodas“ neturi būti užpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

122. Deklaracijos 6 laukelyje „Pareigybės kodas“ iš Taisyklių 1 priede pateikto pareigybių (priežasčių) kodų sąrašo turi būti įrašomas deklaruotojo ataskaitiniais metais (ataskaitinį laikotarpį) eitų pareigų pareigybės (priežasties) kodas (dėl kurių pagal GTDĮ atsirado pareiga deklaruoti turtą):

122.1. GTDĮ 10 straipsnyje nurodytas pareigas ėję gyventojai, kurių deklaracijų duomenys turi būti skelbiami GTDĮ 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, turi įrašyti vieną iš 501–536 kodų, atitinkantį jo ataskaitinių metų gruodžio 31 d. eitų pareigų kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo I skyrių).

Jeigu gyventojas tų pačių ataskaitinių metų gruodžio 31 d. ėjo ir GTDĮ 10 straipsnyje nurodytas pareigas (žiūrėti Taisyklių 1 priedo I skyrių), ir kitas, nenurodytas GTDĮ 10 straipsnyje (žiūrėti Taisyklių 1 priedo III skyrių), tai deklaracijos 6 laukelyje jis turi įrašyti vieną iš 501–536 kodų, t. y. turi būti įrašomas pareigybių, kurias ėjusių gyventojų deklaracijų duomenys privalo būti skelbiami GTDĮ 10 straipsnyje nustatyta tvarka, kodas.

Pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio 31 d. akcinės bendrovės, kurios akcininkė yra valstybė, vadovo pareigas (pareigybės kodas 529) ėjęs gyventojas yra ir viešosios informacijos rengėjo (akcinės bendrovės „Z“) valdybos narys (pareigybės kodas 720), jis deklaracijos 6 laukelyje turi įrašyti 529 kodą, o jo sutuoktinė, ėjusi notarės pareigas, – 588 pareigybės kodą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

Nr. VA-68, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18678

 

122.2. GTDĮ 6 straipsnyje nurodyti kandidatai į valstybės politikus ir Europos Parlamento narius turi įrašyti vieną iš 601 ar 602 kodų, o kandidatai į GPMĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–33, 35 punktuose nurodytas pareigas – 603 kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo II skyrių);

122.3. kiti asmenys, nurodyti GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5–23, 29–33, 35 punktuose, tačiau nepatenkantys į 10 straipsnyje nurodytų asmenų (kurių deklaracijų duomenys skelbiami) sąrašą, turi įrašyti vieną iš Taisyklių 1 priedo III skyriuje nurodytų kodų, atitinkantį jo ataskaitinių metų gruodžio 31 d. eitas pareigas);

122.4. gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų sutuoktiniai turi įrašyti 801 kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo IV skyrių);

122.5. politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, ir jų sutuoktiniai turi įrašyti 806 kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo IV skyrių);

122.6. gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų sutuoktiniai turi įrašyti 803 pareigybės (priežasties) kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo IV skyrių);

122.7. gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, turi įrašyti 805 kodą, o jų sutuoktiniai – 885 kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo IV skyrių);

122.71. gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų sutuoktiniai – 807 kodą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

122.8. GTDĮ 6 straipsnyje nurodyti gyventojai, einamaisiais metais pradedantys eiti pareigas, deklaracijoje turi įrašyti gyventojų, pradedančių eiti pareigas, 900 pareigybės kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo V skyrių);

122.9. GTDĮ 6 straipsnyje nurodyti gyventojai, ataskaitiniais metais nustoję eiti pareigas, deklaracijoje turi įrašyti gyventojų, nustojusių eiti pareigas, 901 pareigybės kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo V skyrių);

122.10. gyventojai, nurodyti GTDĮ 2 straipsnio 26 punkte, turi įrašyti 910, 911, 920 ar 922 kodą (nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kalendoriniais metais sulaukę 18 metų, turi įrašyti 910 kodą, o gyventojai, kalendoriniais metais įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, – 920 kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo V skyrių).

Jei šiame papunktyje nurodyti gyventojai kalendoriniais metais ėjo pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnio 1–23, 29–33, 35, 38 punktuose, ir turimą turtą deklaravo (kaip einantys pareigas), tai jiems dar kartą jau deklaruoto turto deklaruoti nereikia;

TAR pastaba. 122.10 papunkčio nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

122.11. gyventojas, nėjęs GTDĮ 2 ar 10 straipsnyje nurodytų pareigų, o deklaraciją teikiantis kaip turtą deklaruoti privalančio gyventojo sutuoktinis, turi įrašyti 588, 688 ar 788 kodą (atsižvelgdamas į tai, kuriame Taisyklių 1 priedo skyriuje yra nurodytos jo sutuoktinio einamos pareigos). Pavyzdžiui, vienas sutuoktinis yra mokytojas, o kitas – biudžetinės įstaigos vadovas. Mokytojas savo deklaracijoje turi įrašyti Taisyklių 1 priedo I skyriuje nurodytą 588 kodą, nes jo sutuoktinis eina 525 kodu žymimas pareigas ir jų turto deklaracijų duomenys turi būti skelbiami GTDĮ 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

Kai gyventojas ataskaitinių metų pradžioje ėjo pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnyje, o tų pačių ataskaitinių metų pabaigoje ėjo pareigas, nurodytas GTDĮ 10 straipsnyje (t. y. pareigas, kurias ėjusių gyventojų turto deklaracijų duomenys turi būti skelbiami), tai deklaracijoje turi būti įrašomas GTDĮ 10 straipsnyje nurodytas pareigas atitinkantis kodas (žiūrėti Taisyklių 1 priedo I skyrių). Pavyzdžiui, valstybės tarnautoju esantis ministerijos vyriausiasis specialistas (701 kodas), tais pačiais metais tapęs ir savivaldybės tarybos nariu, deklaracijoje turi įrašyti savivaldybės tarybos nario pareigoms žymėti skirtą 511 kodą.

Jeigu ataskaitiniais metais keitėsi gyventojo eitos pareigos, tačiau tiek ankstesnės, tiek ir naujosios pareigos nurodytos tame pačiame GTDĮ 10 straipsnyje arba tame pačiame GTDĮ 2 straipsnyje (kuriame nurodytos gyventojo eitos pareigos nepatenka į GTDĮ 10 straipsnyje nurodytų pareigų sąrašą, kurias einant deklaracijos duomenų išrašas privalo būti skelbiamas), tai deklaracijoje turi būti įrašomas ataskaitinių metų pabaigoje eitų pareigų kodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

123. Deklaracijos 7 laukelį „Ataskaitinių metų gruodžio 31 d. ėjo nurodytas pareigas“ turi užpildyti tik tie gyventojai (jų šeimų nariai), kurių 6 laukelyje „Pareigybės kodas“ yra įrašytas 501–536 ar 588 kodas (žiūrėti Taisyklių 1 priedo I skyrių).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

Nr. VA-68, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18678

 

124. Deklaracijos 8 laukelyje „Darbovietės kodas“ turi būti įrašomas tos įmonės ar įstaigos identifikacinis numeris (kodas), kurioje gyventojas ėjo deklaracijos 6 laukelyje „Pareigybės kodas“ atitinkamu kodu pažymėtas pareigas.

125. Deklaracijos 9 laukelyje „Darbovietės pavadinimas“ turi būti įrašomas darbovietės pavadinimas, atitinkantis įrašytą darbovietės identifikacinį numerį (kodą).

126. Deklaracijos 10, 11, 12 ir 13 laukeliai turi būti užpildomi Taisyklių 20–23 punktuose nustatyta tvarka.

127. Deklaracijos 14 laukelyje „Deklaracijos rūšis“ X ženklu turi būti pažymima deklaracijos rūšis: šeimos – kai abu sutuoktiniai teikia vieną (šeimos) deklaraciją, gyventojo – kai turtą deklaruoja vienas gyventojas.

GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 26 ir 36 punktuose nurodyti gyventojai turtą deklaruoja, pateikdami tik gyventojo deklaracijas, t. y. deklaracijos 14 laukelyje „Deklaracijos rūšis“ X ženklu turi pažymėti langelį „Gyventojo“.

128. Deklaracijos 15 laukelyje „Sutuoktinio asmens kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)“ turi būti įrašomas sutuoktinio asmens kodas. Jei sutuoktinis, pagal GPMĮ laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, neturi Lietuvos Respublikos asmens kodo, tai turi būti įrašomas mokesčių administratoriaus jam suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (10 skaitmenų).

129. Deklaracijos 16 laukelio eilutėje „Sutuoktinio vardas“ turi būti įrašomas sutuoktinio vardas (vardai), o jei įrašomi keli vardai, tarp jų reikia palikti po vieną tuščią langelį. Eilutėje „Pavardė“ turi būti įrašoma sutuoktinio pavardė, o jei įrašomos kelios pavardės, tai tarp jų reikia palikti po vieną tuščią langelį.

130. Deklaracijos 17 laukelyje „Pareigybės kodas“ turi būti nurodomas sutuoktinio ataskaitinių metų gruodžio 31 d. (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) eitų pareigų kodas (žiūrėti 1 priedą):

130.1. kai abu sutuoktiniai, tiek pagrindinis deklaruojantysis, tiek ir jo sutuoktinis, eina GTDĮ 10 straipsnyje nurodytas pareigas (kai turto deklaracijų duomenų išrašas turi būti skelbiamas GTDĮ 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka), tai sutuoktinis 17 laukelyje turi įrašyti jo paties einamas pareigas atitinkantį vieną iš 501–536 kodų (žiūrėti Taisyklių 1 priedo I skyrių);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

Nr. VA-68, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18678

 

130.2. kai gyventojas eina pareigas, nurodytas GTDĮ 10 straipsnyje, o jo sutuoktinis eina pareigas, nenurodytas GTDĮ 10 straipsnyje, tai sutuoktinis 17 laukelyje turi įrašyti 588 kodą (kaip sutuoktinis asmens, ėjusio GTDĮ 10 straipsnyje nurodytas pareigas, kurio deklaracijos duomenų išrašas privalo būti skelbiamas (žiūrėti 1 priedo I skyrių);

130.3. GTDĮ 6 straipsnyje nurodytų kandidatų į valstybės politikus, į Europos Parlamento narius, taip pat kandidatų į GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–35 punktuose nurodytas pareigas sutuoktiniai turi įrašyti 688 kodą (žiūrėti 1 priedo II skyrių);

130.4. kai abu sutuoktiniai eina pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnyje, tačiau neįtrauktas į 10 straipsnyje nurodytų pareigų sąrašą (kurias einančio gyventojo deklaracijos duomenų išrašas privalo būti skelbiamas), tai sutuoktiniai turi įrašyti einamas pareigas atitinkantį vieną iš Taisyklių 1 priedo III skyriuje nurodytų pareigybės kodų;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

130.5. kai gyventojas eina pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnyje, tačiau nepatenkančias į GTDĮ 10 straipsnyje nurodytų pareigų sąrašą, o jo sutuoktinis eina GTDĮ nenurodytas pareigas arba nedirba, deklaracijoje turi būti įrašomas 788 kodas (žiūrėti 1 priedo III skyrių);

130.6. gyventojų, pageidaujančių gauti piniginę socialinę paramą, sutuoktiniai turi įrašyti 801 kodą, gyventojų, aukojančių savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, sutuoktiniai – 803 kodą, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pageidaujančių gauti gyventojų sutuoktiniai – 885 kodą, o politinių partijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, sutuoktiniai – 806 kodą, gyventojų, pageidaujančių gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sutuoktiniai – 807 kodą (žiūrėti Taisyklių 1 priedo IV skyrių).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

131. Deklaracijos 18 laukelį „Ataskaitinių metų gruodžio 31 d. ėjo nurodytas pareigas“ sutuoktinis turi pažymėti X ženklu tik tada, kai 6 ir (ar) 17 laukelyje „Pareigybės kodas“ yra įrašytas 501–536 ar 588 kodas (žiūrėti Taisyklių 1 priedo I skyrių).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

Nr. VA-68, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18678

 

132. Deklaracijos 19 laukelyje „Darbovietės kodas“ turi būti nurodomas sutuoktinio darbovietės (įmonės ar įstaigos) identifikacinis numeris (kodas), kurioje jis ėjo nurodytas pareigas ataskaitinių metų gruodžio 31 d. (deklaracijos 17 laukelyje „Pareigybės kodas“ atitinkamu kodu pažymėtas pareigas). Jei sutuoktinis ataskaitinių metų pabaigoje dirbo keliose darbovietėse, tačiau jo eitos pareigos nenurodytos GTDĮ nei 2, nei 10 straipsniuose, tai pats gyventojas turi pasirinkti, kurios darbovietės kodą nurodyti deklaracijoje.

Gyventojo, pageidaujančio gauti piniginę socialinę paramą arba paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, taip pat gyventojo, pageidaujančio gauti finansinę paskatą jaunoms šeimoms, sutuoktinis deklaracijos 19 laukelyje turi įrašyti ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusios darbovietės identifikacinį numerį (kodą).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

133. Deklaracijos 20 laukelyje „Darbovietės pavadinimas“ turi būti įrašomas tos darbovietės, kurios mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) įrašytas 19 laukelyje, pavadinimas.

134. Deklaracijos 21 laukelyje „Deklaracijos lapų skaičius“ turi būti įrašomas pateikiamos deklaracijos ir jos atitinkamų užpildytų priedų (FR0001T, FR0001V, FR0001L, FR0001S, FR0001G, FR0001P) bendras lapų skaičius.

135. Deklaracijos 22 laukelyje „Priedai“ turi būti pažymima, kokie deklaracijos priedai pridedami prie jos: atitinkamam priedui žymėti skirtame langelyje turi būti įrašomas X ženklas.

136. FR0001 deklaracijos lapo antroje pusėje (antrame lape), 2 laukelyje „Asmens kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)“, turi būti įrašomas tas pats gyventojo asmens kodas, kuris jau buvo nurodytas pirmoje lapo pusėje (pirmame lape).

137. Deklaracijos 23 laukelyje „Viso turto vertė“ turi būti įrašoma viso privalomo registruoti turto, nurodyto FR0001T priede, bendra vertė (sudedamos visuose FR0001T priedo lapuose (kai užpildomi keli šio priedo lapai), T8 laukeliuose, nurodytos sumos).

138. Deklaracijos 24 laukelyje „Viso turto vertė“ turi būti įrašoma visų vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių, nurodytų FR0001V priede, bendra vertė (sudedamos visuose FR0001V priedo lapuose (kai užpildomi keli šio priedo lapai), V8 laukeliuose, nurodytos sumos).

139. Deklaracijos 25 laukelyje „Visa lėšų suma“ turi būti įrašoma visų piniginių lėšų, nurodytų FR0001L priede, bendra suma (sudedamos visuose FR0001L priedo lapuose (kai užpildomi keli šio priedo lapai), L8 laukeliuose, nurodytos sumos).

140. Deklaracijos 26 laukelyje „Visa paskolintų lėšų suma“ turi būti įrašoma visa paskolintų lėšų, nurodytų FR0001S priede, bendra suma (sudedamos visuose FR0001S priedo lapuose (kai užpildomi keli šio priedo lapai), S7 laukeliuose, nurodytos sumos).

141. Deklaracijos 27 laukelyje „Visa pasiskolinta lėšų suma“ turi būti įrašoma visa pasiskolintų lėšų, nurodytų FR0001G priede, bendra suma (sudedamos visuose FR0001G priedo lapuose (kai užpildomi keli šio priedo lapai), G8 laukeliuose, nurodytos sumos).

142. Deklaracijos 28 laukelyje „Visa pajamų suma“ turi būti įrašoma visa gautų pajamų, nurodytų FR0001P priede, bendra suma, apskaičiuota, sudėjus visuose FR0001P priedo lapuose (kai užpildomi keli šio priedo lapai), P10 laukeliuose (kai P10 laukelis užpildytas) arba P4 laukeliuose (kai P10 laukelis neužpildytas), nurodytas sumas.

 

X SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

143. Gali būti užpildoma Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www.vmi.lt) skelbiama Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos forma FR0001 (pdf formatas) arba FR0001 forma, skirta užpildyti kompiuteriu. Prisijungus prie VMI prie FM Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (https://deklaravimas.vmi.lt, toliau − EDS), šią deklaraciją galima užpildyti tiesiogiai portale.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

144. Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d., išskyrus atvejus, kai GTDĮ 6, 7, 7² straipsniuose nurodyti gyventojai ir jų šeimų nariai deklaracijas turi pateikti šiuose straipsniuose nustatyta tvarka ir terminais, taip pat kai turtą (įskaitant pajamas) deklaruoja politinių partijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, ir jų šeimų nariai, kurie deklaracijas pateikti turi dar iki nario mokesčio sumokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

145. Deklaracija ir jos priedai teikiami Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

Deklaracija ir jos priedai teikiami tokiais būdais:

145.1. gyventojai, kuriems pareiga deklaruoti turtą atsirado dėl kalendoriniais metais jų pačių ir / ar jų sutuoktinių eitų pareigų, išvardytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo  įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, arba dėl kandidatavimo į tas pareigas, taip pat turtą deklaruoti privalantys 18 metų sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai bei sulaukę 18 metų ir vyresni asmenys, pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, deklaraciją ir jos priedus turi pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaudamiesi Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“. Pavyzdžiui, elektroniniu būdu deklaracijas pateikti privalo valstybės politikai, valstybės tarnautojai ir jų šeimų nariai, kandidatai į valstybės tarnautojus, kandidatai į valstybės politikus ir jų šeimų nariai;

145.2. gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui didesnes nei 12 eurų sumas, politinių partijų nariai, kalendoriniais metais sumokėję didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, jų šeimų nariai deklaraciją ir jos priedus gali pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), atsiųsti paštu bet kuriai AVMI arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui adresu: Neravų g. 8, 66257, Druskininkai, arba tiesiogiai įteikti bet kuriai AVMI.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-37, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08770

 

146. Prie teikiamų deklaracijų jokių pažymų ar sandorius patvirtinančių dokumentų pridėti nereikia, išskyrus atvejus, kai turtą (įskaitant pajamas) deklaruoja GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 ir 28 punktuose nurodyti gyventojai. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 ir 28 punktuose nurodyti gyventojai pažymas ar sandorius patvirtinančius dokumentus turi pateikti, mokesčių administratoriui pareikalavus (šiuos dokumentus teikiant elektroniniu būdu, turi būti laikomasi Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, nustatytos tvarkos).

147. Kai įstatymų nustatyta tvarka deklaraciją ir jos priedus užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui yra pavesta įgaliotam asmeniui, tai prie deklaracijos turi būti pridedamas ir notaro patvirtintas įgaliojimas arba toks įgaliojimas turi būti užfiksuotas VMI elektroninio deklaravimo sistemoje.

148. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–23, 27, 29–33, 35–38 punktuose nurodyti gyventojai AVMI turi pateikti vieną deklaracijos egzempliorių. Jeigu pačiam deklaruojančiajam taip pat reikalingas vienas deklaracijos egzempliorius, tai gali būti pateikti du deklaracijos egzemplioriai, vienas iš jų su gavimo žyma grąžinamas deklaruojančiajam.

TAR pastaba. 148 punkto nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

149. Kandidatų į valstybės politikus ir (ar) į Europos Parlamento narius, pateikusių pareiškinius dokumentus Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK), duomenis, reikalingus turto deklaracijos pagrindinių duomenų išrašams ir / ar metinės pajamų deklaracijos pagrindinių duomenų išrašams parengti, mokesčių administratorius elektroniniu būdu perduoda VRK duomenų teikimo sutartyje, sudarytoje su VRK, nustatyta tvarka. Šiems išrašams parengti reikalingi duomenys turi būti perduodami VRK elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną (einančią po dienos, kurią VRK inicijavo šių duomenų gavimą).

Jeigu kandidatai į politikus ir jų šeimų nariai turtą ir pajamas jau yra deklaravę, eidami GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5–23, 29–35, 38 punktuose nurodytas pareigas, tai, kandidatuojant, jau deklaruotų ataskaitinių metų turto ir pajamų pakartotinai deklaruoti nereikia.

TAR pastaba. 149 punkto nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

150. GTDĮ 6 straipsnyje nurodytiems išrinktiems, paskirtiems ar priimtiems į pareigas valstybės politikams, Europos Parlamento nariams ar valstybės tarnautojams ir jų šeimų nariams, taip pat asmenims, priimtiems arba paskirtiems į GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 523, 2935 punktuose nurodytas pareigas, deklaravusiems turtą ir pateikusiems prašymą išduoti pažymas apie deklaracijų pateikimą bet kuriai AVMI, tokias pažymas AVMI turi išduoti per 15 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos.

Jei šių Taisyklių 150 punktuose išvardyti gyventojai jau anksčiau buvo pateikę turto deklaracijas, tai tokiems gyventojams, pateikusiems prašymą bet kuriai AVMI, pažymos apie deklaracijų pateikimą išduodamos per 5 darbo dienas.

151. Kai gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą ar paramą būstui įsigyti arba išsinuomoti arba pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariai deklaracijas teikia:

151.1. elektroniniu būdu, tai dėl deklaracijos duomenų išrašo pateikimo, esant gyventojo rašytiniam sutikimui, į mokesčių administratorių kreipiasi sprendimą dėl paramos suteikimo ar finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo priimanti savivaldybės institucija. Prisijungęs prie EDS (https://deklaravimas.vmi.lt), gyventojas gali atsispausdinti deklaracijos nuorašą (su žyma, kad deklaracija pateikta) ir jį pateikti atitinkamai savivaldybės institucijai;

151.2. tiesiogiai AVMI (teikiama popierinė deklaracija), tai mokesčių administratoriui pateikiami du deklaracijos egzemplioriai (t. y. du identiški deklaracijos egzemplioriai arba deklaracijos originalas ir jos kopija), o šis per 7 darbo dienas (nuo deklaracijos pateikimo dienos) grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojas pateikia savivaldybei, priimančiai sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo. Gyventojas, pageidaujantis gauti paramą būstui įsigyti arba išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, gali pateikti vieną deklaracijos egzempliorių. Tokiu atveju dėl deklaracijos duomenų išrašo pateikimo, esant gyventojo rašytiniam sutikimui, į mokesčių administratorių kreipiasi sprendimą dėl paramos suteikimo priimanti savivaldybės institucija.

Gyventojų pateiktos deklaracijos tikrinamos pagal mokesčių administratoriaus pasirinktus atrankos kriterijus. Kai, išdavus pažymėtą deklaracijos nuorašą ar grąžinus pažymėtą deklaraciją, mokesčių administratorius nustato, kad pateiktoje deklaracijoje buvo nurodyti neteisingi duomenys, apie tai raštu turi būti informuojamas pats deklaruojantysis ir savivaldybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

 

152. Nustatęs, kad gyventojas, suteikęs auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, arba politinės partijos narys, per kalendorinius metus sumokėjęs didesnį nei 360 eurų politinės partijos nario mokestį, neturėjo pakankamai pajamų aukai suteikti ar politinės partijos nario mokesčiui sumokėti ir / arba kad jo pajamos nebuvo apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka, apie atliktą tikrinimą ir jo metu nustatytus pažeidimus mokesčių administratorius turi informuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

 

XI SKYRIUS

DEKLARACIJŲ TIKSLINIMAS

 

153. Deklaracijų duomenys gali būti tikslinami penkerius praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais deklaracija tikslinama.

154. Šeimos deklaraciją gali tikslinti:

154.1. abu sutuoktiniai – pateikdami patikslintą šeimos deklaraciją arba patikslintas atskiras gyventojo deklaracijas. Patikslinta deklaracija žymima X ženklu 13 laukelyje;

TAR pastaba. 154.1. papunkčio nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

154.2. įstatymų nustatyta tvarka jų įgaliotas asmuo – turi būti pateikiama naujai užpildyta šeimos deklaracija, 13 laukelyje „Patikslinta“ pažymėta X ženklu. Deklaracijas tikslinęs įgaliotas asmuo deklaracijos pabaigos eilutėje „Gyventojas“ turi pasirašyti ir nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, įgaliojimo išdavimo datą ir numerį.

155. Atskirai turtą deklaruojančių sutuoktinių deklaracijos tikslinamos, pateikiant atskiras gyventojo deklaracijas.

156. Patikslinta deklaracija pateikiama 145 punkte nustatyta tvarka.

157. Tikslinant deklaraciją, visais atvejais turi būti pateikiama visiškai užpildyta deklaracija ir reikalingi jos priedai.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

158. Užpildytą deklaraciją turi pasirašyti:

158.1. turtą deklaruojantis gyventojas – kai užpildoma vieno gyventojo deklaracija;

158.2. abu sutuoktiniai – kai užpildoma šeimos deklaracija;

158.3. įgaliotas asmuo – kai deklaraciją užpildo ir pateikia įgaliotas asmuo.

Kai deklaraciją pasirašo įgaliotas asmuo, tai deklaracijos pabaigos eilutėje „Gyventojas“ turi būti nurodytas jo vardas, pavardė, asmens kodas (pridedamas įgaliojimas).

159. Elektronine forma teikiama deklaracija turi būti patvirtinta elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu ją pateikusio asmens tapatybę ir nurodytu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83.

160. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–23, 26, 29–38 punktuose nurodyti asmenys, vengiantys pateikti deklaracijas laiku arba iš viso jų nepateikę, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24, 27 ir 28 punktuose nurodyti gyventojai, neteisingai nurodę deklaracijos duomenis, atsako administracine ar baudžiamąja tvarka.

TAR pastaba. 160 punkto nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

 

161. Pagal GTDĮ 9 straipsnio 3 dalį gyventojas, nedeklaravęs turto pagal šį įstatymą, įsigydamas kitą turtą, negalės pagrįsti jo įsigijimo šaltinių pajamomis, gautomis už perleistą (parduotą), tačiau nedeklaruotą turtą. Tuo atveju, kai dėl GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų asmenų jau bus pradėtas mokestinis patikrinimas arba kitas šių Taisyklių 160 punkto pirmoje pastraipoje nurodyto teisės pažeidimo tyrimas, tai šie asmenys negalės savanoriškai pateikti arba patikslinti atitinkamo laikotarpio turto deklaracijų (patikrinimo ar tyrimo metu pateikta arba patikslinta deklaracija nevertinama).

162. AVMI ir VMI prie FM darbuotojai deklaracijose pateiktą informaciją privalo laikyti paslaptyje, išskyrus MAĮ numatytus atvejus.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-3, 2014-01-23, paskelbta TAR 2014-01-23, i. k. 2014-00456

Nr. VA-178, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19368

 

part_a68a6733caee49e089ade81d7f790e13_end


Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių

1 priedas  

 

2017 M. IR VĖLESNIŲ METŲ TURTO DEKLARAVIMO PAREIGYBIŲ (PRIEŽASČIŲ) KODŲ SĄRAŠAS

(šie pareigybių kodai turi būti įrašomi deklaracijos 6 ir 17 laukeliuose „Pareigybės kodas“)

 

Pareigybės kodas

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS, KURIAS EINANT DEKLARACIJŲ DUOMENYS TURI BŪTI SKELBIAMI

(šiame skyriuje išvardytų pareigybių kodai nurodomi tik tada, kai gyventojas šias

pareigas ėjo ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną

 

PIRMASIS SKIRSNIS

POLITIKAI

510

Respublikos Prezidentas

502

Europos Parlamento nariai, išrinkti nuo Lietuvos Respublikos

506

Lietuvos Respublikos Seimo nariai

511

Savivaldybių tarybų nariai

536

Savivaldybių merai (savivaldybių vadovai)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖ

505

Ministras Pirmininkas ir ministrai

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ, KITŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAI, JŲ PAVADUOTOJAI, PADALINIŲ VADOVAI

501

Vyriausybės kancleris, jo pavaduotojai

503

Generalinis prokuroras ir generalinio prokuroro pavaduotojai, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių vadovai, apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovai  ir jų pavaduotojai

507

Teismų pirmininkai, jų pavaduotojai, skyrių pirmininkai

508

Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovai (generaliniai direktoriai, direktoriai, viršininkai) ir jų pavaduotojai

512

Seimo kontrolieriai

513

Valstybės kontrolierius ir jo pavaduotojai

518

Lietuvos kariuomenės vadas ir kariuomenės vado pavaduotojai

519

Viceministrai

520

Lygių galimybių kontrolierius ir jo pavaduotojai

521

Ministerijų kancleriai

522

Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo pavaduotojai

523

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo pavaduotojai

524

Žurnalistų etikos inspektorius

525

Valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, išskyrus žymimuosius šiame skirsnyje nurodytais kodais ir politinio (asmeninio ) pasitikėjimo valstybės tarnautojus

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA AR DALININKĖ YRA VALSTYBĖ AR SAVIVALDYBĖ, VADOVAI IR JŲ PAVADUOTOJAI

526

Valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai, jų pavaduotojai

527

Viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų pavaduotojai, išskyrus 526 kodu žymimuosius

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KITŲ ĮSTAIGŲ VADOVAI IR PAVADUOTOJAI, VALDYBŲ NARIAI

504

Lietuvos banko valdybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojai ir valdybos nariai

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ IR AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAI, JŲ PAVADUOTOJAI

528

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir vadovų pavaduotojai

529

Akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai

530

Valstybės ir savivaldybių įmonių vadovai ir jų pavaduotojai, išskyrus 528 ar 529 kodu žymimuosius

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PAREIGŪNAI IR VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

517

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjai, savivaldybės administracijos direktorius ir kiti, nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 3 priede), išskyrus viceministrus, Vyriausybės kanclerį ir jo pavaduotojus

509

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojai, išskyrus 508 kodu žymimuosius

514

Valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojai, išskyrus 508 ir 525 kodais žymimuosius

515

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojai, išskyrus 508 kodu žymimuosius

516

Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojai, išskyrus 508 ir 525 kodais žymimuosius

531

Teisėjai, išskyrus 507 kodu žymimuosius

532

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai

533

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nariai

534

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybės tarnautojai, išskyrus 513 kodu žymimuosius, ir darbuotojai, turintys pareigą deklaruoti 2020 m. gruodžio 31 d. turimą turtą (galioja, deklaruojant 2020 m. gruodžio 31 d. turimą turtą)

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojai, išskyrus 513 kodu žymimuosius (galioja, deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių metų gruodžio 31 d. turimą turtą)

535

Žvalgybos kontrolieriai

TAR pastaba. Pastraipos nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

KITI GYVENTOJAI

588

Pirmame–septintame skirsnyje nurodytas pareigas ėjusių gyventojų sutuoktiniai

II SKYRIUS

KANDIDATAI, PRIVALANTYS DEKLARUOTI TURTĄ 

601

Kandidatai į Europos Parlamento narius, renkami nuo Lietuvos Respublikos

602

Kandidatai į valstybės politikus (Prezidentus, Seimo narius, savivaldybių tarybų narius, savivaldybių merus)

603

Kandidatai į pareigas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–23, 29–33, 35 punktuose

688

601–602 kodais pažymėtų kandidatų sutuoktiniai

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS, KURIAS EINANT DEKLARACIJŲ DUOMENYS NESKELBIAMI

(šiame skyriuje išvardytų pareigybių kodai nurodomi tik tada, kai gyventojas ėjo pareigas ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną) 

701

Kiti valstybės tarnautojai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje ir 702, 707, 708, 709  722 kodais žymimuosius

702

Profesinės karo tarnybos karininkai ir žvalgybos pareigūnai, išskyrus 518 kodu žymimuosius

707

Prokurorai, išskyrus 503 kodu žymimuosius

708

Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai ir nariai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

709

Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, pareigūnai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

713

Antstoliai

714

Notarai

716

Asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai

719

Kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai, išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

720

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai, išskyrus  nurodytus šio sąrašo I skyriuje

722

Valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), išskyrus nurodytus šio sąrašo I skyriuje

725

Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai

788

Sąrašo III skyriuje nurodytas pareigas ėjusių asmenų sutuoktiniai

IV SKYRIUS

KITI ASMENYS, KURIE PRIVALO DEKLARUOTI TURTĄ

801

Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimų nariai

803

Gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariai

804

Gyventojai, turtą deklaruojantys kitų įstatymų pagrindu, ir jų šeimų nariai

805

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti

806

Politinės partijos nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį kaip 360 eurų politinės partijos nario mokestį, ir jų šeimų nariai

885

805 kodu pažymėtų gyventojų sutuoktiniai

807

Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariai

V SKYRIUS

GYVENTOJAI, PRADEDANTYS AR NUSTOJĘ EITI ŠIO PRIEDO I AR III SKYRIUJE NURODYTAS PAREIGAS, BEI GYVENTOJAI, SULAUKĘ 18 METŲ AR ĮGIJĘ TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOJE 

900

Gyventojai, einamaisiais metais pradedantys eiti šio priedo I ar III skyriuje nurodytas pareigas (išskyrus žymimas 535 kodu)

TAR pastaba. Pastraipos nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

901

Gyventojai, einamaisiais metais nustoję eiti šio priedo I ar III skyriuje nurodytas pareigas (išskyrus žymimas 535 kodu)

TAR pastaba. Pastraipos nuostatos taikomos deklaruojant 2022 m. ir vėlesnių metų turtą.

980

900 kodu pažymėtas pareigas ėjusių asmenų sutuoktiniai

981

901 kodu pažymėtas pareigas ėjusių asmenų sutuoktiniai

910

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kalendoriniais metais sulaukę 18 metų

920

Gyventojai, kalendoriniais metais įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje

 

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-29, 2010-03-18, Žin., 2010, Nr. 33-1598 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-29

Nr. VA-40, 2011-04-06, Žin., 2011, Nr. 43-2067 (2011-04-12), i. k. 1112055ISAK000VA-40

Nr. VA-138, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-43 (2012-01-04), i. k. 1112055ISAK00VA-138

Nr. VA-77, 2012-08-10, Žin., 2012, Nr. 96-4960 (2012-08-17), i. k. 1122055ISAK000VA-77

Nr. VA-116, 2012-12-18, Žin., 2012, Nr. 151-7731 (2012-12-21), i. k. 1122055ISAK00VA-116

Nr. VA-178, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19368

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Nr. VA-9, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01511

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-24, 2018-03-09, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03808

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

Nr. VA-66, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13460

Nr. VA-10, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02656

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

Nr. VA-68, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18678

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. VA-138, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-43 (2012-01-04), i. k. 1112055ISAK00VA-138

 

part_fdaf977bf1724397ac192a5e31b1829e_end


Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių

2 priedas

 

 

PAJAMŲ RŪŠIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas

Kodas

 

1. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos:

1.  

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

01

2.  

Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms priskirta suma

02

3.  

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

03

4.  

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau, bet apskaičiuotos iki 2018-12-31

04

5.  

Dienpinigiai

05

6.  

Kompensacija už kilnojamojo pobūdžio darbą

06

7.  

Prizai (dovanos) darbuotojui, kurių vertė neviršija 200 Eur per metus

07

8.  

Pagal GPMĮ 17 str. neapmokestinamos darbo pajamos

08

9.  

Ligos išmokos jūrininkams, neapmokestinamos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 45 p.

09

 

2. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos pajamos:

 

2.1. Turto perleidimo nuosavybėn pajamos

10.

Finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms (jų daliai) taikoma mokesčio lengvata

11

11.

Finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn, išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms netaikoma mokesčio lengvata

12

12.

Kito turto perleidimo nuosavybėn pajamos

13

13.

Nenukirsto miško, apvaliosios medienos perleidimo nuosavybėn pajamos

14

14.

Ne individualios veiklos atliekų perleidimo nuosavybėn pajamos

15

15.

Registruotino kilnojamojo daikto perleidimo nuosavybėn pajamos

16

16.

Nekilnojamojo daikto (kito nei būstas) perleidimo nuosavybėn pajamos

17

17.

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) perleidimo nuosavybėn pajamos

18

 

2.2. Turto nuomos pajamos

18.

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos

23

19.

Kito turto nuomos pajamos

24

 

2.3. Pajamos iš paskirstytojo pelno

20.

Dividendai

26

21.

Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos iš pelno

27

22.

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvio (nario) pajamos iš paskirstytojo pelno

29

 

2.4. Prizai ir laimėjimai

23.

Sporto federacijų, olimpinių komitetų varžybų prizai

30

24.

Ne darbdavio skirti prizai, laimėjimai

31

25.

Azartinių lošimų pajamos

42

26.

Loterijų laimėjimai iš vienetų, mokančių mokestį nuo loterijų apyvartos

43

 

2.5. Dovanos

27.

Dovanos ne iš artimųjų (ne iš sutuoktinio, vaikų, įvaikių, tėvų, įtėvių, senelių, vaikaičių, brolių, seserų)

41

28.

Juridinio asmens (ne darbdavio) dovanos

46

29.

Artimųjų dovanos

49

 

2.6. Pensijos ir gyvybės draudimo pajamos

30.

Pensijos

48

31.

Pensijų kaupimo išmokos, neviršijančios įmokų

71

32.

Gyvybės draudimo išmokos, neviršijančios įmokų

72

33.

Papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo įmokos darbuotojo naudai

73

34.

Gyvybės draudimo, pensijų kaupimo įmokos darbuotojo naudai

74

35.

Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios įmokas

75

36.

Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios įmokas

76

 

2.7. Palūkanos

37.

Palūkanos, gautos per tarpusavio skolinimosi arba sutelktinio finansavimo platformas

55

38.

Indėlių EEE valstybėse palūkanos pagal 2013 m. ar ankstesnes sutartis

56

39.

Palūkanos už paskolas

58

40.

Kitos palūkanos

59

41.

Indėlių palūkanos pagal 2014 m. ar vėlesnes sutartis

64

42.

Palūkanos už EEE valstybių vyriausybių, politinių, administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus 2013 m. ar anksčiau

65

43.

Palūkanos už 2013 m. ar anksčiau įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, išpirktus po 366 dienų ar vėliau*

66

44.

Palūkanos už 2014 m. ar vėliau įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius*

67

45.

Pavėluoto mokėjimo palūkanos, atsiskaitant už žemės ūkio produkciją

68

46.

Palūkanos už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams

69

 

2.8. Kitos pajamos

47.

Kompensacinės išmokos

33

48.  

Miško gėrybių pardavimo pajamos

34

49.

Tiesioginės išmokos

36

50.

Ne pelno vienetų pašalpos iš nario mokesčio lėšų ne darbuotojams

37

51.

Pelno nesiekiančių vienetų premijos už nuopelnus Lietuvos mokslui, kultūrai, visuomenei

38

52.

Premijos menininkams, mokslininkams, sportininkams ir jų treneriams, konkursų nugalėtojams

39

53.

Tantjemos ir kitos išmokos už valdymo funkcijas

44

54.

Iš pelno siekiančių vienetų gautos stipendijos, viršijančios 2 500 Eur per metus

45

55.

Stipendijos darbuotojams, dalininkams arba už paslaugas (darbus); ne pelno vienetų stipendijos

47

56.

Sporto (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos

51

57.

Atlikėjo (ne individualios veiklos ir ne darbo) pajamos

52

58.

Autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio

60

59.

Autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio

61

60.

Honorarai

62

61.

Pajamos už kitas paslaugas

77

62.

Paveldėjimo būdu gautos pajamos

86

63.

Pozityviosios pajamos

87

64.

Pajamos pagal paslaugų kvitą

88

65.

Mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį gautos pajamos

89

66.

Kitos apmokestinamosios pajamos (nenurodytos GPMĮ 17 str.) (ne už paslaugas)

70

67.

Kitos neapmokestinamosios pajamos (nurodytos GPMĮ 17 str.)

78

 

3. Individualios veiklos pajamos:

68.

Žemės ūkio veiklos pajamos

35

69.

Pajamos pagal 051 veiklos rūšies verslo liudijimą už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą

90

70.

Pajamos pagal ne 051 veiklos rūšies verslo liudijimą

92

71.

Individualios veiklos, išskyrus žemės ūkio veiklą ir veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimus, pajamos

93

72.

Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos

96

73.

Žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo) perleidimo nuosavybėn pajamos

97

 

Vartojamų trumpinių reikšmės

 

GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

EEE – Europos ekonominė erdvė.

 

* Išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams palūkanas.

____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-29, 2010-03-18, Žin., 2010, Nr. 33-1598 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-29

Nr. VA-138, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-43 (2012-01-04), i. k. 1112055ISAK00VA-138

Nr. VA-77, 2012-08-10, Žin., 2012, Nr. 96-4960 (2012-08-17), i. k. 1122055ISAK000VA-77

Nr. VA-116, 2012-12-18, Žin., 2012, Nr. 151-7731 (2012-12-21), i. k. 1122055ISAK00VA-116

Nr. VA-178, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19368

Nr. VA-9, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01511

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Nr. VA-34, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09152

 

part_56341e5f200d4214abcb1fcbe59df01c_end

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-13 pakeitimo VA-3 forma FR0001

Papildyta priedu:

Nr. VA-3, 2014-01-23, paskelbta TAR 2014-01-23, i. k. 2014-00456

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-214, 2004-12-31, Žin., 2005, Nr. 4-98 (2005-01-11), i. k. 1042055ISAK00VA-214

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo pakeitimo ir papildymo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-75, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 132-4780 (2005-11-08), i. k. 1052055ISAK000VA-75

Dėl kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-13, 2009-02-09, Žin., 2009, Nr. 18-726 (2009-02-14), i. k. 1092055ISAK000VA-13

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-29, 2010-03-18, Žin., 2010, Nr. 33-1598 (2010-03-23), i. k. 1102055ISAK000VA-29

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-95, 2010-08-30, Žin., 2010, Nr. 104-5422 (2010-09-02), i. k. 1102055ISAK000VA-95

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-13, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 14-635 (2011-02-03), i. k. 1112055ISAK000VA-13

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-40, 2011-04-06, Žin., 2011, Nr. 43-2067 (2011-04-12), i. k. 1112055ISAK000VA-40

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-138, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-43 (2012-01-04), i. k. 1112055ISAK00VA-138

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-77, 2012-08-10, Žin., 2012, Nr. 96-4960 (2012-08-17), i. k. 1122055ISAK000VA-77

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-116, 2012-12-18, Žin., 2012, Nr. 151-7731 (2012-12-21), i. k. 1122055ISAK00VA-116

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-3, 2014-01-23, paskelbta TAR 2014-01-23, i. k. 2014-00456

Dėl 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-178, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19368

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 ,,Dėl metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-122, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21085

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-9, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-26, i. k. 2017-01511

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-6, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00821

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-24, 2018-03-09, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03808

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-37, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08770

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-63, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-23, i. k. 2018-13318

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-66, 2018-08-27, paskelbta TAR 2018-08-28, i. k. 2018-13460

Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakyme Nr. VA-63 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

20.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-34, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09152

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-10, 2021-02-11, paskelbta TAR 2021-02-11, i. k. 2021-02656

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-41, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08913

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-68, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18678

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo