Suvestinė redakcija nuo 2002-04-30 iki 2003-07-24

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1991, Nr. 132-0; Žin. 1991, Nr.20-517, i. k. 0911010ISTA00I-1497

 

Nauja redakcija nuo 1994-02-25:

Nr. I-397, 1994-02-17, Žin. 1994, Nr. 15-248 (1994-02-25), i. k. 0941010ISTA000I-397

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS

 

 

1 straipsnis

Lietuvos valstybės vėliava yra tautinė vėliava audeklas, susidedantis iš trijų lygių horizontalių spalvų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – žalios, žemutinės – raudonos.

Iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą vertikaliai, kairėje pusėje turi būti geltona juosta, viduryje – žalia, dešinėje raudona.

 

2 straipsnis

Lietuvos valstybės vėliava turi būti 1 metro pločio ir 2 metrų ilgio, o vėliavos kotas – 3,4 metro ilgio. Vėliava ar jos atvaizdas gali būti ir kitokių matmenų, tačiau visada vėliavos pločio ir ilgio santykis turi būti 1:2, o vėliavos ilgio ir vėliavos koto ilgio santykis – 1:1,7.

Vėliava ir jos atvaizdas visada turi atitikti Lietuvos valstybės vėliavos spalvų etaloninį atvaizdą.

 

3 straipsnis.

Lietuvos valstybės vėliava iškeliama:

1) prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir savarankiškų karinių dalinių teritorijose, prie apskričių viršininkų administracijų, savivaldybių tarybų pastatų, taip pat ant Gedimino pilies bokšto Vilniuje – nuolat.

Prie Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų nuolat iškeliama tik Lietuvos valstybės vėliava. Naudoti kitų valstybių vėliavas prie Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat jų pastatų viduje neleidžiama, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytus atvejus;

2) prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų pastatų, gyvenamųjų namų – Vasario 16-ąją, o prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų – ir kitomis dienomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;

3) prie Lietuvos Respublikos diplomatinių, prekybinių atstovybių, konsulinių įstaigų pastatų – pagal diplomatinio protokolo reikalavimus;

4) laivuose ar ant kitų transporto priemonių, kur yra Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras ar kiti asmenys, oficialiai atstovaujantys Lietuvos Respublikai, – nurodytiems asmenims sutikus;

5) laivuose, įregistruotuose Lietuvos Respublikoje;

6) laivuose, įplaukusiuose į Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis, uostus;

7) prie balsavimo patalpų – Lietuvos Respublikos Seimo narių ir savivaldybių tarybų rinkimų, referendumo, visuotinės gyventojų apklausos (plebiscito) dienomis;

8) prie pastatų, kuriuose vyksta savivaldybių tarybų sesijos, – tarybos posėdžių dienomis;

9) sporto arenose – per Lietuvos Respublikos čempionatus ir pirmenybes, tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja nacionalinės rinktinės, ir per tarptautinių varžybų nugalėtojų, atstovaujančių Lietuvos Respublikos sporto rinktinėms, apdovanojimo ceremonijas;

10) prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pastatų ir savarankiškų karinių dalinių teritorijose – krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos privatūs asmenys, valstybės ir savivaldybių įmonės bei organizacijos gali savo nuožiūra iškelti Lietuvos valstybės vėliavą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1229, 1996-03-14, Žin., 1996, Nr. 33-806 (1996-04-12), i. k. 0961010ISTA00I-1229

Nr. IX-853, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 44-1652 (2002-04-30), i. k. 1021010ISTA00IX-853

 

4 straipsnis

Šio įstatymo 3 straipsnio 2 punkte numatytais atvejais Lietuvos valstybės vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą, o 3 straipsnio 7 punkte numatytais atvejais – balsavimo laiku.

 

5 straipsnis

Miestų arba apskričių istorinių ar naujo pavyzdžio vėliavų tvirtinimo ir naudojimo tvarką nustato įstatymai.

Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, taip pat vasario 24-ąją – Estijos Nepriklausomybės dieną ir lapkričio 18-ąją – Latvijos Nepriklausomybės paskelbimo dieną prie Lietuvos Respublikos Seimo kartu su Lietuvos valstybės vėliava iškeliamos Latvijos ir Estijos valstybių vėliavos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. I-397, 1994-02-17, Žin., 1994, Nr. 15-248 (1994-02-25), i. k. 0941010ISTA000I-397

 

Kitais atvejais užsienio valstybių vėliavos prie Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat kitų pastatų gali būti iškeliamos tik oficialių vizitų, oficialių ceremonijų ir tarptautinių renginių metu diplomatinio protokolo bei tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-397, 1994-02-17, Žin., 1994, Nr. 15-248 (1994-02-25), i. k. 0941010ISTA000I-397

Nr. IX-853, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 44-1652 (2002-04-30), i. k. 1021010ISTA00IX-853

 

Užsienio valstybių vėliavos gali būti iškeliamos tik prie Lietuvos Respublikoje teisėtai įsteigtų užsienio valstybinių įstaigų, išskyrus šio straipsnio antrojoje dalyje nurodytą atvejį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-397, 1994-02-17, Žin., 1994, Nr. 15-248 (1994-02-25), i. k. 0941010ISTA000I-397

 

Lietuvos Respublikos privatūs asmenys ir užsieniečiai gali savo nuožiūra iškelti užsienio valstybių vėliavas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. IX-853, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 44-1652 (2002-04-30), i. k. 1021010ISTA00IX-853

 

6 straipsnis

Iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą kartu su kitos valstybės vėliava, Lietuvos valstybės vėliava turi būti iškelta, žiūrint į pastato fasadą, dešinėje pusėje, kitos valstybės vėliava – kairėje pusėje. Jeigu kartu su Lietuvos valstybės vėliava keliamos kelių valstybių vėliavos, tai jos iškeliamos į kairę ir į dešinę nuo Lietuvos valstybės vėliavos. Jeigu kartu su Lietuvos valstybės vėliava keliama lyginis skaičius kitų valstybių vėliavų, jos iškeliamos abėcėlės tvarka po lygiai abiejose Lietuvos valstybės vėliavos pusėse.

Lietuvos valstybės vėliava turi būti viename aukštyje su kitų valstybių vėliavomis.

Iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą ant transporto priemonės (išskyrus laivus), kairėje pusėje pagal judėjimo kryptį turi būti Lietuvos valstybės vėliava, dešinėje kitos valstybės vėliava.

 

7 straipsnis

Pažymint gedulą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus gali būti iškeliama Lietuvos valstybės vėliava su gedulo ženklu – prie vėliavos koto arba stiebo prisegus 10 cm pločio juodą kaspiną, kurio galai siekia vėliavos apačią.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-397, 1994-02-17, Žin., 1994, Nr. 15-248 (1994-02-25), i. k. 0941010ISTA000I-397

 

Jeigu pažymint gedulą valstybės vėliava iškelta ant stiebo, ji nuleidžiama 1/3 stiebo ilgio.

 

8 straipsnis

Lietuvos valstybės vėliava gali būti keliama kitomis švenčių ir atmintinomis dienomis bei viešųjų renginių proga.

2 dalis netenka galios 2002-04-30.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-853, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 44-1652 (2002-04-30), i. k. 1021010ISTA00IX-853

 

9 straipsnis

Iškeliamos Lietuvos valstybės vėliavos turi būti tvarkingos ir nenublukusios. Iškeliant vėliavas prie pastatų, jos įstatomos į laikiklius, kurie tvirtinami prie pastato fasado taip, kad vėliavos kotas su fasadu sudarytų ne didesnį kaip 45 laipsnių kampą. Laikiklių apatinė dalis tvirtinama prie fasado ne žemiau kaip 2 metrai nuo žemės.

Valstybės vėliavos taip pat gali būti iškeliamos ant stiebų, įrengtų priešais pastato fasadą.

 

10 straipsnis

Lietuvos valstybės vėliavos atvaizdas yra ant oro laivų, įregistruotų Lietuvos Respublikoje.

 

11 straipsnis

Lietuvos valstybės vėliavos atvaizdą galima naudoti dekoratyviniais tikslais kaip valstybinį ir tautinį simbolį tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba valstybės vėliavai.

 

12 straipsnis.

Atsakomybė už šių nuostatų vykdymą iškeliant Lietuvos valstybės vėliavą prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų pastatų tenka jų administracijos vadovams, o iškeliant vėliavą prie gyvenamųjų namų – jų savininkams arba asmenims, kuriems pavesta organizuoti namų eksploatavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-853, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 44-1652 (2002-04-30), i. k. 1021010ISTA00IX-853

 

13 straipsnis

Prižiūrėti, kad tiksliai būtų vykdomas šis įstatymas, pavedama savivaldybių valdyboms.

Prižiūrėti, kad tiksliai būtų vykdomas šis įstatymas krašto apsaugos daliniuose, pavedama Krašto apsaugos ministerijai, savaeigiuose laivuose – kapitonams, nesavaeigiuose laivuose – škiperiams, Lietuvos Respublikos uostuose ir prieplaukose – jų viršininkams, o diplomatinėse, prekybinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose – jų vadovams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. I-397, 1994-02-17, Žin., 1994, Nr. 15-248 (1994-02-25), i. k. 0941010ISTA000I-397

 

14 straipsnis

Lietuvos valstybės vėliavos gamybos ir prekybos priežiūra vykdoma Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis

Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvoje esantys kiti asmenys privalo gerbti Lietuvos valstybės vėliavą.

Lietuvos valstybės vėliavos išniekinimas baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKO PAVADUOTOJAS                                                                         B. KUZMICKAS

 

Vilnius, 1991 m. birželio 26 d.

Nr. I-1497

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-397, 1994-02-17, Žin., 1994, Nr. 15-248 (1994-02-25), i. k. 0941010ISTA000I-397

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos valstybinės vėliavos" pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1229, 1996-03-14, Žin., 1996, Nr. 33-806 (1996-04-12), i. k. 0961010ISTA00I-1229

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-208, 1997-04-29, Žin., 1997, Nr. 41-991 (1997-05-14), i. k. 0971010ISTAVIII-208

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" 3 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-307, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 65-1538 (1997-07-09), i. k. 0971010ISTAVIII-307

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-853, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 44-1652 (2002-04-30), i. k. 1021010ISTA00IX-853

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" 3, 5, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas