Suvestinė redakcija nuo 2016-10-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 74-2618, i. k. 1012217ISAK00000050

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKIMUI NAUDOJAMŲ ĮRENGINIŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 50

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 16 straipsnio 1 dalies reikalavimus,

1. Tvirtinu Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisykles (pridedamos).

2. Iki šio įsakymo įsigaliojimo VĮ Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcijos išduotus įrenginių Registravimo ir tinkamumo naudoti pažymėjimus laikau galiojančiais iki juose nurodyto galiojimo termino pabaigos.

 

 

 

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                            ALVYDAS ŠUMSKAS


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos

Direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d.

įsakymu Nr. 50

 

ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKIMUI NAUDOJAMŲ ĮRENGINIŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių (toliau – įrenginių) tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, pratęsimą ir panaikinimą.

2. Šių taisyklių reikalavimai taikomi tik įrenginiams, kurie išvardyti 1 priede.

3. Lietuvos Respublikos teritorijoje oro eismo paslaugų teikimui galima naudoti tik tuos įrenginius, kurie turi Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) išduotą Įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimą (toliau – pažymėjimą).

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Pažymėjimas – dokumentas, pažymintis, ar įrenginys atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiantis teisę jį naudoti oro eismo paslaugoms teikti.

4.2. Įrenginio naudotojas – juridinis ar fizinis asmuo, naudojantis įrenginį ir atsakantis už jo būklę, parametrų atitikimą pagal standartus ir normas, naudojimo bei techninės priežiūros tvarką.

4.3. Skrydžio bandymai – įrenginio parametrų patikrinimas apskraidant jį specialiai įrengtu lėktuvu (žemo intensyvumo signaliniai žiburiai gali būti apskraidomi vadovaujantis Civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių 5 priedu).

5. Už įrenginio tinkamumą naudoti atsako šio įrenginio naudotojas.

6. Įrenginių skrydžio bandymus atlieka Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės įmonės, turinčios atitinkamą licenciją, kurią išduoda arba pripažįsta CAA. Už skrydžio bandymų rezultatų tikrumą ir tikslumą atsako skrydžio bandymus atliekanti įmonė.

 

II. PARAIŠKA GAUTI PAŽYMĖJIMĄ

 

7. Įrenginio naudotojas turi sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (įrenginiams, nurodytiems 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) ir pateikti CAA šių taisyklių 2 priede nustatyto pavyzdžio paraišką gauti pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-190, 2008-09-30, Žin., 2008, Nr. 115-4400 (2008-10-07), i. k. 1082217ISAK004R-190

 

8. Paraiškoje turi būti nurodyta:

8.1. įrenginio naudotojo pavadinimas arba vardas ir pavardė;

8.2. įrenginio tipas;

8.3. įrenginio numeris ir pagaminimo data;

8.4. įrenginio gamintojo pavadinimas ir adresas;

8.5. įrenginio buvimo vieta ir geografinės koordinatės;

8.6. įrenginio spinduliavimo dažnis ir galia (jei jis yra);

8.7. įrenginio veikimo nuotolis (jei jis yra);

8.8. įrenginio paskirtis;

8.9. paraiškos pateikimo data.

9. Kartu su paraiška turi būti pateikiami:

9.1. radionavigacijos ir radiolokacijos įrenginiams, nurodytiems šių taisyklių 1 priedo 1 punkte:

9.1.1. skrydžio bandymų aktas;

9.1.2. kampų uždengimo grafikas (radiolokatoriams, VOR ir DME švyturiams);

9.1.3. prieigų radiolokatorių (TAR) laukimo ir tūpimo zonų matomumo schema;

9.1.4. elektros tiekimo schema;

9.1.5. įrenginio išdėstymo aerodrome schema;

9.1.6. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotas leidimas (išskyrus radiopelengatorius);

9.1.7. įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti aktas;

9.1.8. EB patikrinimo deklaracija ir techninė byla;

9.2. radijo ryšio įrenginiams, nurodytiems 1 priedo 2 punkte:

9.2.1. veikimo nuotolio grafikas (išskyrus retransliacines radijo stotis);

9.2.2. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotas leidimas;

9.2.3. elektros tiekimo schema;

9.2.4. įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti aktas;

9.2.5. EB patikrinimo deklaracija ir techninė byla;

9.3. signalinių žiburių įrenginiams, nurodytiems 1 priedo 3 punkte:

9.3.1. skrydžio bandymų aktas;

9.3.2. įrenginių išdėstymo aerodrome schema;

9.3.3. elektros tiekimo schema;

9.3.4. įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktas;

9.3.5. EB patikrinimo deklaracija ir techninė byla;

9.4. automatizuotoms skrydžių valdymo sistemoms, nurodytoms 1 priedo 4 punkte:

9.4.1. skrydžio bandymų aktas;

9.4.2. elektros tiekimo schema;

9.4.3. sistemos pripažinimo tinkama naudoti aktas;

9.4.4. EB patikrinimo deklaracija ir techninė byla;

9.5. kalbinio ryšio sistemoms ir AFTN (antžeminis fiksuotas ryšių tinklas) pranešimų komutatoriui (1 priedo 5 ir 6 punktai):

9.5.1. jų pripažinimo tinkamais naudoti aktas;

9.5.2. elektros tiekimo schema;

9.5.3. EB patikrinimo deklaracija ir techninė byla.“

9.6. vietoj įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti akto gali būti pateikiamas parametrų patikrinimo protokolas ir techninės būklės įvertinimo aktas, kai pažymėjimas išduodamas įrenginiams su pasibaigusia įrenginio gamintojo arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta naudojimo trukme.

9.7. EB patikrinimo deklaracijos turinys turi atitikti 4 priede nustatyto pavyzdžio reikalavimus

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-4, 2009-01-07, Žin., 2009, Nr. 8-302 (2009-01-22), i. k. 1092217ISAK00004R-4

Nr. 4R-62, 2016-03-22, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06390

 

10. CAA turi teisę nepriimti paraiškos, jeigu nepateikti visi 8 ir 9 punktuose nurodyti duomenys ir dokumentai.

 

III. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

11. Šių taisyklių 3 priede nustatyto pavyzdžio pažymėjimas gali būti išduodamas tik tiems įrenginiams, kurie atitinka specialiuosius reikalavimus, numatytus:

11.1. Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 42/69 (Žin., 2000, Nr. 18-451);

11.2. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) aerodromų ir jų kitų statinių (priklausinių) projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų normatyviniuose dokumentuose, taikomuose Lietuvos Respublikoje (Susisiekimo ministerijos bei Statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 165/137, Žin., 1997, Nr. 41-1028);

11.3. 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 552/2004.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-4, 2009-01-07, Žin., 2009, Nr. 8-302 (2009-01-22), i. k. 1092217ISAK00004R-4

 

12. Gavusi visus reikiamus dokumentus ir informaciją bei patikrinusi įrenginio 11 punkto reikalavimų atitikimą, CAA per 30 dienų privalo išduoti įrenginio naudotojui pažymėjimą arba priimti sprendimą jo neišduoti.

13. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neišduoti pažymėjimo, pareiškėjui apie tai turi būti pranešta raštu. Pranešime turi būti nurodyti atsisakymo išduoti pažymėjimą motyvai.

14. Sprendimas neišduoti pažymėjimo gali būti priimamas, jeigu įrenginys neatitinka šių taisyklių 11 punkte nurodytų specialiųjų reikalavimų.

15. Pažymėjimas išduodamas iki nustatytos techninio įrenginio naudojimo trukmės pabaigos. Įrenginio naudojimo trukmę nustato įrenginio gamintojas arba Lietuvos Respublikos teisės aktai. Šiai naudojimo trukmei pasibaigus pažymėjimo galiojimas gali būti pratęstas.

16. Įrenginio naudotojas, norintis pratęsti pažymėjimo galiojimą, privalo sumokėti nustatytą valstybės rinkliavą (kai pažymėjimas pratęsiamas įrenginiams, nurodytiems 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) ir pateikti CAA šių taisyklių 2 priede nustatyto pavyzdžio paraišką ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki pažymėjimo galiojimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-190, 2008-09-30, Žin., 2008, Nr. 115-4400 (2008-10-07), i. k. 1082217ISAK004R-190

 

17. Kartu su paraiška pratęsti pažymėjimo galiojimą įrenginio naudotojas turi pateikti:

17.1. parametrų patikrinimo protokolą ir techninės būklės įvertinimo aktą;

17.2. skrydžio bandymų aktą (radionavigaciniams, radiolokaciniams, signaliniams žiburių įrenginiams ir automatizuotoms skrydžių valdymo sistemoms);

17.3. Neteko galios nuo 2008-10-08

Punkto naikinimas:

Nr. 4R-190, 2008-09-30, Žin. 2008, Nr. 115-4400 (2008-10-07), i. k. 1082217ISAK004R-190

 

18. Sprendimą pratęsti pažymėjimo galiojimą arba jo nepratęsti CAA turi priimti per 15 dienų nuo paraiškos gavimo.

19. Pažymėjimo galiojimas gali būti nepratęstas, jeigu įrenginio parametrai neatitinka nustatytų reikalavimų arba įrenginio naudotojas nepateikė 17 punkte nurodytų dokumentų.

 

IV. PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS ARBA PANAIKINIMAS

 

20. Jeigu nustatoma, kad įrenginys neatitinka nustatytų reikalavimų, CAA gali priimti sprendimą sustabdyti pažymėjimo galiojimą.

21. Pažymėjimo galiojimą CAA privalo sustabdyti ir tuo atveju, kai sustabdomas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduoto leidimo galiojimas.

22. Sustabdžius pažymėjimo galiojimą, CAA nustato terminą, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Pašalinus trūkumus per nustatytą laiką, pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

23. Pažymėjimo galiojimas panaikinamas, kai:

23.1. įrenginys nurašomas;

23.2. įrenginys perkeliamas į kitą vietą;

23.3. įrenginys parduodamas;

23.4. įrenginio naudotojas nustatytu laiku nepašalino trūkumų.

24. Apie pažymėjimo panaikinimą ir jo priežastis turi būti pranešta atitinkamo įrenginio naudotojui. Šiuo atveju įrenginio naudotojas, gavęs tokį pranešimą, per 5 dienas privalo pažymėjimą grąžinti CAA.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. CAA sprendimą neišduoti pažymėjimo arba nepratęsti jo galiojimo, taip pat panaikinti jo galiojimą suinteresuotas įrenginio naudotojas gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________


 

Oro eismo paslaugų teikimui

naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių

1 priedas

 

ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

1. Radionavigacijos ir radiolokacijos įrenginiai:

1.1. Tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS).

1.2. Mikrobangų tūpimo sistemos (MLS).

1.3. Nekryptiniai radijo švyturiai (NDB, LO, LM).

1.4. Ženklinamieji radijo švyturiai (OM, MM, IM, MKR).

1.5. Visakrypčiai radijo švyturiai (VOR, DVOR).

1.6. Toliamačio radijo švyturiai (DME).

1.7. Apžvalgos pirminiai radiolokatoriai (PAR, SRE, TAR, RSR, SMR).

1.8. Apžvalgos antriniai radiolokatoriai (SSR).

1.9. Automatiniai radijo pelengatoriai.

1.10. Daugiajutiklinė aerodromo eismo stebėjimo sistema (MLAT).

Papildyta punktu:

Nr. 4R-313, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-8049 (2012-12-31), i. k. 1122217ISAK004R-313

 

2. Radijo ryšio įrenginiai:

2.1. VHF radijo ryšio stotys ir siųstuvai.

2.2. Retransliacinės radijo stotys.

3. Signalinių žiburių įrenginiai.

4. Automatizuotos skrydžių valdymo sistemos.

5. Kalbinio ryšio sistemos.

6. AFTN pranešimų komutatoriai.

______________


 

Oro eismo paslaugų teikimui

naudojamų įrenginių tinkamumo

naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių

2 priedas

 

Herbas arba prekių ženklas

Dokumento sudarytojo pavadinimas

 

Civilinės aviacijos administracijai

 

PARAIŠKA

DĖL ĮRENGINIO TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO

__________

(Data)

 

Prašau išduoti (pratęsti) Įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimą:

(nereikalingą išbraukti)

 

1. Pavadinimas __________________________________________________________________

2. Tipas ________________________________________________________________________

3. Numeris ______________________________________________________________________

4. Pagaminimo data _______________________________________________________________

5. Gamintojas (pavadinimas, adresas) _________________________________________________

6. Įrengimo vieta _________________________________________________________________

7. Geografinės koordinatės _________________________________________________________

8. Spinduliavimo dažnis ___________________________________________________________

9. Spinduliavimo galia _____________________________________________________________

10. Veikimo nuotolis ______________________________________________________________

11. Paskirtis _____________________________________________________________________

 

Įrenginio sudėtis, parametrai, elektros tiekimas atitinka standartus ir normas.

 

PRIDEDAMA.

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                         (Parašas)                                                                   (Vardas, pavardė)

______________


 

Oro eismo paslaugų teikimui

naudojamų įrenginių tinkamumo

naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių

3 priedas

 

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

 

ĮRENGINIO TINKAMUMO NAUDOTI

 

PAŽYMĖJIMAS  NR.

 

 

1. Pavadinimas

 

2. Tipas

 

3. Numeris

 

4.Gamintojas

5. Pagaminimo data

 

 

6. Įrenginio vieta

 

 

7.Geografinės koordinatės

 

 

8. Spinduliavimo dažnis

 

 

9. Spinduliavimo galia

 

 

10. Veikimo nuotolis

 

 

11. Paskirtis

 

 

12. Įrenginys tinkamas naudoti, jeigu jį techniškai prižiūri ir naudoja specialiai parengtas personalas, kuriam tai leidžiama daryti pagal nustatytą tvarką ir techninių dokumentų reikalavimus.

13. Šis pažymėjimas patvirtina, kad įrenginys atitinka Lietuvos Respublikoje priimtų standartų ir normų reikalavimus.

14. Galioja iki

 

 

 

A.V.

 

 

(Parašas)

 

 

(Data)

 

 

 

A.V.

 

 

(Parašas)

 

 

(Data)

 

 

 

A.V.

 

 

(Parašas)

 

 

(Data)

 

 

 

A.V.

 

 

(Parašas)

 

 

(Data)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-204, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25562

 


Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų

įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų 

išdavimo taisyklių

4 priedas

 

Europos oro eismo valdymo tinklo (EOEVT) sistemos patikrinimo ES deklaracija

 

____________________________

(Sistemos pavadinimas)

 

I – oro navigacijos paslaugų teikėjas

 

Oro navigacijos paslaugų teikėjo pavadinimas ir adresas. Sistemos įrengimo vieta.

 

 

II – EOEVT sistemos aprašymas

 

EOEVT sistemos ir jos deklaracijoje nurodytų sąsajų nustatymas ir trumpas aprašas.

EOEVT apibūdinime nurodoma:

1. trumpas sistemos aprašymas;

2. suskirstymo į sudėtines dalis aprašymas;

3. sistemos funkcijų ir teikiamų paslaugų aprašymas.

 

III – reglamentuojančios nuorodos

 

Taikomi EOEVT sistemos  esminiai reikalavimai ir įgyvendinimo taisyklių sąrašas.

 

 

IV – techninėje byloje saugomų dokumentų nuorodos

 

Techninėje byloje saugomų atitinkamų techninių dokumentų ir pripažintų institucijų išduotų atitikties pažymėjimų, jei tokių yra, sąrašas.

1. Nuoroda į patikrinimo deklaraciją;

2. Nuoroda į patikros ir įvertinimo dokumentus;

3. Sistemos sudedamųjų dalių sąrašas ir jų tinkamumo naudoti arba ES deklaracijų atitikimo  kopijos;

4. Naudojimo sąlygos ir apribojimai;

5. Sistemos konfigūracijos aprašymas;

6. Techninės ir Europos Bendrijos specifikacijos;

7. Pripažintų įstaigų išduoti  sistemos sertifikatai, jeigu įstaiga dalyvavo patikrinimo procese.

 

 

V – atitikties normos

 

Nurodyti standartus, kuriuos atitinka EOEVT sistema:

1. Europos Sąjungos oficialiame žurnale paskelbtos Bendrijos specifikacijos:

1.1. Europos normos (EN), sukuriančios atitikties prielaidos su atitinkamais reglamentais, nurodytais III skiltyje ir įgyvendintais EOEVT sistemoje;

1.2. Eurokontrolės specifikacijos, sukuriančios atitikties prielaidos su atitinkamais reglamentais, nurodytais III skiltyje ir įgyvendintais EOEVT sistemoje.

2. Kitos normos (būtina pagrįsti, kad buvo laikomasi Europos bendro dangaus oro eismo valdymo tinklo sąveikos reglamento esminių reikalavimų):

2.1. Tarptautiniai standartai, kurie yra taikomi laikantis atitinkamų taisyklių, nustatytų III skiltyje ir įgyvendintų EOEVT sistemoje;

2.2. Kitos naudojimo ir techninės specifikacijos, taikomos kaip tinkamumo normos, atitinkančios reglamentus, nurodytus III skiltyje ir įgyvendintus EOEVT sistemoje.

 

 

VI – tvarkos aprašymas

 

1. Aprašyti sistemos patikrinimo procedūrą atsižvelgiant į:

1.1. bendrą sistemos konstrukciją;

1.2. sistemos modifikaciją ir sąveiką su kitomis EOEVT sistemomis, įskaitant sudėtinių dalių montavimą ir bendruosius derinimo darbus;

1.3. sistemos naudojimo darną su kitomis sistemomis;

1.4. specialiosios sistemos techninės priežiūros nuostatas.

2. ONPT vidaus tikrinimo grandies vaidmuo tikrinimo metu.

3. Jei nurodyta:

3.1. pripažintų institucijų pavadinimai, adresai ir tapatybės numeriai;

3.2. pripažintų institucijų vaidmuo tikrinimo metu.

 

 

VII – naudojimo sąlygos

 

4. Galutinės ar laikinosios nuostatos, kurios yra privalomos sistemai:

4.1. EOEVT sistemos svarbiausieji naudojimo rodikliai (statiniai ir dinaminiai parametrai: ribos, sektorių skaičius, CNS sąveika, vartotojų skaičius, orlaivių, kuriems taikomos paslaugos, skaičius ir kt.);

4.2. Naudojimo sąlygos ar ribojimai;

4.3. Rezervinė įranga ar rezervinės sistemos.

 

 

 

VIII. Europos Bendrijos deklaracijos galiojimo laikas

 

Deklaracijos galiojimo laiką nustato Oro navigacijos paslaugų teikėjas.

 

IX – pareiškimas (deklaracija)

 

Oro navigacijos paslaugų teikėjas (oro navigacijos paslaugų teikėjo pavadinimas, visas adresas) pareiškia, kad EOEVT sistema (sistemos pavadinimas) buvo patikrinta pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Bendrijos ir Tarybos reglamento Nr.552/2004 reikalavimus ir atitinka deklaracijoje pateiktų teisės aktų, standartų bei kitų reglamentuojančių dokumentų reikalavimus.

 

Deklaracijos sudarymo vieta ir data

Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 4R-313, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-8049 (2012-12-31), i. k. 1122217ISAK004R-313

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-190, 2008-09-30, Žin., 2008, Nr. 115-4400 (2008-10-07), i. k. 1082217ISAK004R-190

Dėl teisės aktų pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-4, 2009-01-07, Žin., 2009, Nr. 8-302 (2009-01-22), i. k. 1092217ISAK00004R-4

Dėl Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo

 

3.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-313, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 155-8049 (2012-12-31), i. k. 1122217ISAK004R-313

Dėl Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo

 

4.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-62, 2016-03-22, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06390

Dėl Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo

 

5.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-204, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25562

Dėl Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 50, pakeitimo