Suvestinė redakcija nuo 2012-12-06 iki 2014-03-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 12-541, i. k. 1112310ISAK0001V-57

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL NUMERIŲ PASTATAMS, PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 25 d. Nr. 1V-57

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1030 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71 ir 9 straipsnius ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 87-4587) 1.2 punktą,

tvirtinu pridedamus:

1. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašą.

2. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2011 m. sausio 25 d.

įsakymu Nr. 1V-57

 

NUMERIŲ PASTATAMS, PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimą, keitimą, apskaitą, pastatų, pastatų kompleksų ir korpusų vietos nustatymą, pastatų, pastatų kompleksų, butų, patalpų ir korpusų ženklinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Adreso koordinatės – plokštumos koordinatės (x, y), pagal valstybinę LKS-94 koordinačių sistemą patenkančios į pastatų, pastatų kompleksų ir korpusų horizontaliosios projekcijos kontūrą ir apibūdinančios jo geografinę buvimo vietą.

Butas – gyvenamojo ar negyvenamojo pastato, kuriame įrengtos gyvenamosios patalpos, dalis iš vieno ar daugiau kambarių ir pagalbinių patalpų, turinti atskirą išėjimą į lauką arba bendro naudojimo patalpas.

Pastatų kompleksas – pastatų grupė, esanti viename žemės sklype.

Apraše vartojama „korpuso“ sąvoka suprantama taip, kaip ji nurodyta Adresų formavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753).

Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Adresų formavimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

3. Numerius pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams aprašo nustatyta tvarka suteikia ir keičia savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai.

4. Pastatams ar jų kompleksams suteikti numeriai nurodo jų vietą gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje. Korpusams suteikti numeriai nurodo pastato vietą pastatų komplekse. Patalpoms ir butams suteikti numeriai nurodo patalpos ar buto vietą konkrečiame pastate.

Šiame punkte nurodytų adresų objektų numeriai turi būti rašomi Adresų formavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

II. NUMERIŲ pastatams, PASTATŲ kompleksams, butams, PATALPOMS ir korpusams SUTEIKIMAS

 

5. Suteikus gatvėms pavadinimus ir juos įregistravus Lietuvos Respublikos adresų registre (toliau – Adresų registras), numeriai pastatams, pastatų kompleksams, taip pat pagal teritorijų planavimo dokumentus planuojamiems statyti pastatams ar pastatų kompleksams (toliau – pastatai ir jų kompleksai) suteikiami per mėnesį.

6. Suteikiant numerius pastatams ir jų kompleksams nustatoma jų priklausomybė seniūnijai, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, gyvenamajai vietovei ir gatvei, taip pat adreso koordinatės.

7. Numeriai pastatams ir jų kompleksams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nustatomo pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą.

Pagal gatvės ašinės linijos kryptį dešinėje gatvės pusėje paprastai suteikiami nelyginiai numeriai, kairėje pusėje – lyginiai numeriai.

8. Gatvėje, kurioje pastatai ir jų kompleksai išsidėstę arba pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyti išdėstyti vienoje gatvės pusėje, numeriai jiems paprastai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka.

9. Kai tas pats gatvės pavadinimas suteiktas gatvei, kuri tęsiasi per dvi ar daugiau gyvenamųjų vietovių, numeriai pastatams ir jų kompleksams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka per visas gyvenamąsias vietoves, pradedant nuo didesnės gyvenamosios vietovės arba gyvenamosios vietovės, esančios arčiau savivaldybės centro.

10. Pastatų kompleksui suteikiamas vienas numeris.

11. Prie gatvių sankryžų esantiems pastatams ir jų kompleksams suteikiamas numeris, nurodantis jų priklausomybę tik vienai gatvei (pavyzdžiui, tai gatvei, iš kurios yra privažiavimas prie pastatų ir jų kompleksų arba prie kurios pastatas ar pagrindinis pastatų komplekso pastatas stovi frontalia dalimi ar iš kurios yra įėjimas į pastatą ar pastatų kompleksą).

12. Numeriai pastatams ir jų kompleksams suteikiami taip:

12.1. nustačius pastatų ar jų kompleksų vietą aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka, parengiamas jų sunumeravimo projektas; šiame projekte pažymimi numatomi pastatų ar jų kompleksų numeriai, informacinių ženklų, nurodančių toliau nuo gatvės esančių pastatų ar jų kompleksų numerius, pastatymo vietos;

12.2. nauji numeriai pastatams ir jų kompleksams suteikiami atsižvelgiant į jau esančius pastatų ir jų kompleksų numerius; siekiant nepažeisti jau esančių pastatų ir jų kompleksų numerių sekos, prie naujų pastatų ir jų kompleksų numerių rašomos didžiosios raidės.

13. Pastatų ar jų kompleksų, esančių retai apgyvendintose gyvenamosiose vietovėse, kuriose jų yra ne daugiau kaip 20, numeriai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gyvenamosios vietovės pradžios pagal kelio, einančio per gyvenamosios vietovės teritoriją, kryptį. Ši kryptis parenkama nuo savivaldybės centro arba kitos didesnės gyvenamosios vietovės.

14. Suteikiant numerius patalpoms ir butams, jų adreso koordinatės nenustatomos.

15. Statomuose naujuose pastatuose numeriai patalpoms ir butams suteikiami patvirtinus statybos projektus, bet ne anksčiau, nei suteikus numerį pastatui. Sprendimą dėl numerių patalpoms ir butams suteikimo statomuose naujuose ir faktiškai esančiuose pastatuose savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas priima per 20 darbo dienų nuo pastato savininko (statytojo ar pastato valdytojo) rašytinio prašymo, pateikiamo kartu su pastato aukšto (-ų) planu (-ais), gavimo.

16. Daugiaaukščiuose pastatuose patalpos ir butai numeruoti pradedami nuo kairiosios laiptinės, žiūrint į pastato fasadą, pirmojo aukšto arba rūsio, jeigu jame yra patalpų ar butų, kuriems reikia suteikti numerį. Pastato aukšte patalpos ir butai numeruojami iš kairės pusės nuo įėjimo į laiptinės aikštelę. Ties įėjimu į laiptinę pritvirtinamos lentelės arba užrašomi užrašai, nurodantys laiptinėje esančių butų arba patalpų numerius.

Pastatuose, kuriuose viename aukšte yra daug patalpų, numeruojant šias patalpas rekomenduojama naudoti sistemą, pagal kurią pirmasis arba du pirmieji patalpos numerio skaitmenys žymi pastato aukštą, o likusieji skaitmenys žymi patalpos numerį pastato aukšte.

17. Numeriai korpusams suteikiami atsižvelgiant į pastato ar pastatų komplekso savininko ar savininkų rašytinį prašymą ir faktinį pastatų geografinį išsidėstymą. Jeigu numeriai korpusams suteikiami ne vienu metu, vėliau korpusui suteikiamas numeris turi tęsti prieš tai buvusią korpusų numerių seką (neturi būti palikta nepanaudotų numerių).

18. Numeriai korpusams gali būti suteikti vienu savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos pavedimu seniūno sprendimu kartu suteikiant numerius pastatams ar jų kompleksams.

 

III. pastatŲ, jų kompleksŲ, BUTŲ, PATALPŲ IR korpusų NUMERIŲ KEITIMAS

 

19. Pastatų ir jų kompleksų numeriai keičiami:

19.1. pastatus, jų kompleksus priskyrus kitai gatvei, gyvenamajai vietovei;

19.2. pakeitus pastatų, jų kompleksų numerių seką toje pačioje gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje;

19.3. sujungus pastatus, jų kompleksus; tokiu atveju suteikiamas vienas iš buvusių pastatų ar jų kompleksų numerių;

19.4. nelikus pastatų, jų kompleksų; buvusių pastatų, jų kompleksų vietoje pastatytiems naujiems pastatams ar jų kompleksams suteikiamas vieno iš buvusių pastatų ar jų kompleksų numeris, iš naujo nustatomos pastatytų naujų pastatų ir jų kompleksų adreso koordinatės; jeigu vietoj buvusio pastato ar jų komplekso naujas pastatas ar jų kompleksas nepastatomas, kitų gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje esančių pastatų ar jų kompleksų numeriai nekeičiami;

19.5. sujungus gatves; šiuo atveju pastatų ir jų kompleksų numeriai keičiami vadovaujantis aprašo 7 punktu.

20. Butų ir patalpų numeriai keičiami:

20.1. sujungus butus ir patalpas; tokiu atveju butams ir patalpoms suteikiamas vieno iš buvusių butų ar patalpų numeris;

20.2. padalinus butus ir patalpas; tokiu atveju butams ir patalpoms suteikiamas vieno iš dalinamų butų ar patalpų numeris su didžiąja raide;

20.3. performavus sunumeruotus butus ir patalpas; suformuotiems naujiems butams ar patalpoms suteikiamas vieno iš buvusių performuotų butų ar patalpų numeris; šiuo atveju rašytinį prašymą suteikti numerius butams ar patalpoms savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos pavedimu seniūnui pateikia butų ar patalpų performavimą inicijavęs asmuo; kitų butų ar patalpų numeriai nekeičiami.

21. Korpusų numeriai keičiami:

21.1. priskyrus korpusą (-us) kitam pastatų kompleksui;

21.2. pakeitus korpusų numerių seką tame pačiame pastatų komplekse;

21.3. išnykus korpusui.

 

IV. pastatŲ, jų kompleksŲ ir korpusų VIETOS NUSTATYMAS

 

22. Nustatant pastatų, jų kompleksų ir korpusų vietą nustatomas taškas, nurodantis adreso koordinates (toliau – taškas).

23. Nustatant tašką, naudojamas kartografinis pagrindas. Taškui nustatyti papildomai gali būti naudojami ir kiti duomenys:

23.1. skaitmeninis ar analoginis ortofotografinis ar kitas rastrinis arba vektorinis žemėlapis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, užtikrinantis ne mažesnį negu M 1:10000 skaitmeninei topografinei medžiagai reikalingą tikslumą;

23.2. topografiniai planai M 1:500–1:2000 LKS-94 koordinačių sistemoje skaitmeniniu ar analoginiu pavidalu;

23.3. savivaldybių teritorijų ribos;

23.4. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos pagal Adresų registro duomenis;

23.5. gatvių tinklas;

23.6. detalieji planai;

23.7. sodininkų bendrijų paskirstymo sklypais projektai ir planai;

23.8. nekilnojamojo turto objektų grafiniai duomenys pagal Nekilnojamojo turto kadastrą;

23.9. Adresų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašai.

24. Taško vieta tikslinama pasikeitus adreso koordinatėms.

25. Gyvenamojoje vietovėje gatvės ženklinamos gatvės pradžios, pabaigos ir posūkio taškuose (ties sankryžomis) kelio informaciniais ženkliais „Gatvės pavadinimas“, apibrėžtais Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), tvirtinamais ant metalinių stulpelių, įkastų žemėje (toliau – kelio informaciniai ženklai). Konkrečios kelio informacinių ženklų tvirtinimo vietos šalia valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turi būti suderintos su institucijomis, atsakingomis už saugaus eismo ir kelių priežiūrą.

Pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimai gali būti nurodomi stenduose, skyduose, lentelėse ir kt., kurie gali būti tvirtinami ant pastatų ar statinių sienų, šalia pastatų, statinių ar kitų objektų (toliau – iškabos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-862, 2012-11-29, Žin., 2012, Nr. 140-7202 (2012-12-05), i. k. 1122310ISAK001V-862

 

V. pastatŲ, jų kompleksŲ, butŲ, PATALPŲ ir KORPUSŲ ŽENKLINIMAS

 

26. Gatvių, kurių neįmanoma paženklinti kelio informaciniais ženklais, pavadinimai nurodomi gatvių pradžios, pabaigos ir posūkio taškuose (ties sankryžomis) lentelėse, tvirtinamose ant pastatų sienų (toliau – lentelės), ar užrašais ant pastatų sienų (toliau – užrašai).

Ties gatvių sankryžomis gali būti įrengiamos nuorodos, kuriose nurodomi pastatų, jų kompleksų ar korpusų, kuriuos galima rasti pasukus viena ar kita kryptimi, numeriai (toliau – nuorodos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-862, 2012-11-29, Žin., 2012, Nr. 140-7202 (2012-12-05), i. k. 1122310ISAK001V-862

 

27. Kelio informaciniai ženklai turi būti įrengiami ar pakeičiami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo gatvių pavadinimų įregistravimo Adresų registre.

Lentelės, iškabos turi būti pritvirtintos arba pakeistos, užrašai užrašomi ar perrašomi ne vėliau kaip per 60 dienų nuo gatvių, pastatų, statinių ar kitų objektų pavadinimų įregistravimo Adresų ar Nekilnojamojo turto registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-862, 2012-11-29, Žin., 2012, Nr. 140-7202 (2012-12-05), i. k. 1122310ISAK001V-862

 

28. Lentelėms, užrašams, iškaboms gaminti naudojami dažai, fonas ir užrašų spalvos parenkami taip, kad įrašai būtų lengvai perskaitomi dieną ir tamsiu paros metu esant dirbtiniam apšvietimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-862, 2012-11-29, Žin., 2012, Nr. 140-7202 (2012-12-05), i. k. 1122310ISAK001V-862

 

29. Savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja kelio informacinių ženklų, nuorodų įrengimą, lentelių, iškabų pritvirtinimą, užrašų užrašymą, jų priežiūrą ir keitimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-862, 2012-11-29, Žin., 2012, Nr. 140-7202 (2012-12-05), i. k. 1122310ISAK001V-862

 

VI. pastatŲ, jų kompleksŲ, butŲ, PATALPŲ ir KORPUSŲ NUMERIŲ APSKAITA

 

30. Gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimai, pateikiami kelio informaciniuose ženkluose, lentelėse, užrašuose ar iškabose, turi būti nurodomi taip, kaip jie yra įregistruoti Adresų ar Nekilnojamojo turto registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-862, 2012-11-29, Žin., 2012, Nr. 140-7202 (2012-12-05), i. k. 1122310ISAK001V-862

 

31. Pildant aprašo 1 priede nustatytą formą, skiltyje „Unikalusis Nr.“ įrašomas unikalusis pastato, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, numeris.

Jeigu Nekilnojamojo turto registre neįregistruotam pastatui suteikiamas numeris ir šiam pastatui yra suformuotas žemės sklypas, skiltyje „Unikalusis Nr.“ įrašomas žemės sklypo numeris, nurodytas teritorijų planavimo dokumente, arba žemės sklypo plotas. Jeigu Nekilnojamojo turto registre neįregistruotam pastatui suteikiamas numeris ir šiam pastatui nėra suformuotas žemės sklypas, skiltyje „Unikalusis Nr.“ nurodomas pastato savininko (valdytojo) vardas ir pavardė arba pavadinimas, jeigu pastato savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo. Kitais atvejais ši skiltis paliekama tuščia.

Pildant aprašo 2 priede nustatytą formą, skiltyje „Unikalusis patalpos, buto Nr.“ įrašomas unikalusis buto ar patalpos, jeigu butas ar patalpa yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, numeris. Jeigu numeris suteikiamas Nekilnojamojo turto registre neįregistruotai patalpai ar butui, skiltyje „Unikalusis patalpos, buto Nr.“ nurodomi pastato aukšto plane formuojamų patalpų ar butų numeriai.

32. Adresų registro tvarkymo įstaiga Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruoja arba atsisako registruoti suteiktą ar pakeistą pastato, pastatų komplekso, buto, patalpos ar korpuso numerį ir apie tai praneša savivaldybės vykdomajai institucijai ar seniūnui.

33. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo suteikti ar pakeisti pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius įsigaliojimo informuoja apie suteiktus ar pakeistus pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius gyventojus vietos spaudoje, oficialiame savivaldybės interneto tinklalapyje, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) arba kitu savivaldybės vykdomosios institucijos pasirinktu būdu.

34. Pastato, pastatų komplekso, buto, patalpos ir korpuso numeris gali būti naudojamas tik jį įregistravus Adresų registre.

35. Pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteiktų numerių apskaita tvarkoma Adresų registre.

 

_________________

 

 

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo

1 priedas

 

__________ savivaldybės ___________

20____ m. _______ d. sprendimo Nr. __

_____ priedas

 

DUOMENYS APIE NUMERIŲ PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS AR KORPUSAMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

 

Seniūnijos pavadinimas

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

Kartografinis pagrindas

 

Koordinačių sistema

 

Adreso koordinačių nustatymo būdas

 

 

Unikalusis Nr.

Buvusio adreso duomenys

Suteikto adreso duomenys

Adreso koordinatės

Gatvės pavadinimas

Pastato ar pastatų komplekso Nr. gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje

Korpuso Nr.

Gatvės pavadinimas

Pastato ar pastatų komplekso Nr. gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje

Korpuso Nr.

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

(duomenis parengusio asmens pareigos)

_____________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

___________________

(data)

 

_________________


Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

 

__________ savivaldybės ___________

20____ m. _______ d. sprendimo Nr. __

_____ priedas

 

DUOMENYS APIE NUMERIŲ PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

 

 

Seniūnijos pavadinimas

 

 

 

Gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

 

 

Gatvės pavadinimas

 

 

 

Unikalusis patalpos, buto Nr.

Buvusio adreso duomenys

Suteikto adreso duomenys

Pastato ar pastatų komplekso Nr.

Korpuso Nr.

Patalpos, buto Nr.

Pastato ar pastatų komplekso Nr.

Korpuso Nr.

Patalpos, buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

(duomenis parengusio asmens pareigos)

_____________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

___________________

(data)

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2011 m. sausio 25 d.

įsakymu Nr. 1V-57

 

PAVADINIMŲ GATVĖMS, PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimą, keitimą, įtraukimą į apskaitą ir nurodymą gyvenamojoje vietovėje.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60-1183), Adresų formavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753) ir kituose teisės aktuose.

3. Pavadinimai gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikiami ir keičiami vadovaujantis šiais kriterijais:

3.1. kalbos taisyklingumo;

3.2. vietovardžių oficialumo ir normiškumo (išnykusių vietovardžių – tik normiškumo);

3.3. personalijų nuopelnų Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms visuomeninio gyvenimo sritims;

3.4. istorinio įvykio reikšmės Lietuvos valstybei;

3.5. pavadinimo atitikties visuomenėje priimtoms moralės normoms;

3.6. pavadinimas neturi trikdyti visuomenės saugumo, viešosios tvarkos, kurstyti tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos ir diskriminacijos.

4. Gatvės pavadinimą sudaro vardas (žodis ar žodžių junginys, žodžio ar žodžių junginio ir skaitmens derinys) ir gatvės tipas. Nustatomi šie gatvių tipai: gatvė, skersgatvis, akligatvis, alėja, prospektas, takas, plentas, kelias, aplinkkelis, vieškelis, aikštė, bulvaras, skveras ir krantinė.

 

II. PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMAS

 

5. Savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo suteikia jame numatytoms naujoms gatvėms pavadinimus.

6. Savivaldybės vykdomoji institucija savivaldybės tarybai pateikia:

6.1. savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo gatvei suteikimo ar keitimo projektą;

6.2. aiškinamąjį raštą, kuriame pagrindžiamas aprašo 6.1 punkte nurodytame sprendimo projekte teikiamų pasiūlymų tikslingumas;

6.3. gatvių išdėstymo planą (aprašo 1 priedas) topografiniame plane ar ortofotografinio ar topografinio žemėlapio ištraukoje, kuriame nurodytos gatvių ašinės linijos (fiksuojant pradžią, pabaigą ir posūkio taškus), esančios valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, ir numatomi gatvių pavadinimai.

7. Rengiant aprašo 6.3 punkte nurodytą planą, naudojamas kartografinis pagrindas. Rengiant aprašo 6.3 punkte nurodytą planą papildomai gali būti naudojami ir kiti duomenys:

7.1. skaitmeninis ar analoginis ortofotografinis, ar kitas rastrinis arba vektorinis žemėlapis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, užtikrinantis ne mažesnį negu M 1:10000 skaitmeninei topografinei medžiagai reikalingą tikslumą;

7.2. skaitmeninio ar analoginio pavidalo topografiniai planai M 1:500–1:2000 LKS-94 koordinačių sistemoje;

7.3. savivaldybių teritorijų ribos;

7.4. gyvenamosios vietovės, kurioje projektuojamos gatvės, teritorijos ribos;

7.5. esamo gatvių tinklo planas (duomenys);

7.6. valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tinklas ir kelių numeriai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus valstybinės reikšmės ir savivaldybių tarybų patvirtintus vietinės reikšmės kelių sąrašus;

7.7. kitų kelių ir pravažiavimų duomenys;

7.8. nekilnojamųjų daiktų grafiniai duomenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras);

7.9. Lietuvos Respublikos adresų registro (toliau – Adresų registro) ir Nekilnojamojo turto registro išrašai.

8. Jeigu gatvė yra teritorijoje, kurioje nėra tinkamo kartografinio pagrindo, arba kelias, pagal kurį projektuojama gatvė, nepažymėtas esamoje kartografinėje medžiagoje, gatvės planinė padėtis nustatoma atliekant matavimus vietovėje. Matavimai turi būti atlikti ne mažesniu kaip 6 metrų tikslumu. Tokius matavimus geriausia atlikti GPS (visuotinės padėties nustatymo sistemos) prietaisais.

9. Gatvių ašinių linijų koordinatės turi būti nustatytos tokiu tikslumu, kad patektų į gatvės kontūrą.

10. Rengiant aprašo 6 punkte išvardytus dokumentus, laikomasi šių taisyklių:

10.1. gatvių pavadinimai gyvenamojoje vietovėje neturi kartotis;

10.2. gatvė negali būti projektuojama taip, kad prie jos nebūtų privažiavimo;

10.3. gatvė yra viena ištisinė, kitų objektų neskaidoma ir nedalijama linija;

10.4. gyvenamosiose vietovėse, kuriose nesudarytas gatvių tinklas, projektuojamos iš karto visos gyvenamosios vietovės gatvės; suprojektuotoms gatvėms pavadinimai suteikiami vienu savivaldybės tarybos sprendimu;

10.5. kai gatvė sutampa su kitos gyvenamosios vietovės riba ir pastatai, jų kompleksai ar korpusai yra abiejose gatvės pusėse, tokiai gatvei suteikiamas toks pats pavadinimas abiejose gyvenamosiose vietovėse;

10.6. keičiant gyvenamosios vietovės pavadinimą arba nustatant naują gyvenamąją vietovę, gatvių pavadinimai nekeičiami;

10.7. kai sujungiamos 2 ir daugiau besiribojančių gyvenamųjų vietovių arba dalis gyvenamosios vietovės prijungiama prie kitos gyvenamosios vietovės, vienodi gatvių pavadinimai keičiami aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

11. Kai per kelias gyvenamąsias vietoves tęsiasi tas pats kelias, jam savivaldybės tarybos sprendimu gali būti suteiktas toks pats gatvės pavadinimas visose šiose gyvenamosiose vietovėse, o gatvės išdėstymo plane (aprašo 1 priedas) nurodoma jos ašinė linija (fiksuojant pradžią, pabaigą ir posūkio taškus kiekvienoje gyvenamojoje vietovėje atskirai), esanti valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje.

12. Suteikiant akligatviams pavadinimus, turi būti atsižvelgiama į galimą būsimų pastatų ar jų kompleksų skaičių. Jeigu akligatvyje būsimų pastatų ar jų kompleksų būtų ne daugiau kaip 10, tokiam akligatviui pavadinimas nesuteikiamas, o jame esantys žemės sklypai, pastatai ir pastatų kompleksai priskiriami tai gatvei, iš kurios yra įvažiavimas į akligatvį.

13. Nerekomenduojama gatvėms suteikti ilgų ir (ar) sudėtingų pavadinimų. Gatvių, tankiai išsidėsčiusių vienoje teritorijoje, pavadinimus rekomenduojama sudaryti taip, pavyzdžiui, Balsių 1-oji g., Balsių 2-oji g., Žaliųjų Ežerų 2-oji g. ir pan.

14. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose Adresų formavimo taisyklių 4.1–4.3 punktuose nurodytų adresų objektų yra ne daugiau kaip 20, gatvės gali būti neprojektuojamos.

 

III. GATVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMAS

 

15. Gatvių pavadinimų keitimas – bet koks gatvių pertvarkymas, dėl kurio pasikeičia gatvės geografinės charakteristikos, priklausomybė gyvenamajai vietovei, ilgis, pradžios, pabaigos ir posūkio taškai arba gatvės tipas ar vardas.

16. Gatvių pavadinimai keičiami:

16.1. keičiant gatvės vardą ar tipą;

16.2. keičiant gatvės geografines charakteristikas:

16.2.1. gatvė pratęsiama ar sutrumpinama;

16.2.2. pertvarkomi gatvės posūkio taškai (keičiama jos forma);

16.3. keičiant gatvės vardą ar tipą ir geografines charakteristikas; tokiu atveju:

16.3.1. vienai gatvės daliai pakeičiamos geografinės charakteristikos ir paliekamas buvęs gatvės vardas ar tipas, kitoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;

16.3.2. visoms gatvės dalims suteikiami nauji vardai ar tipai;

16.3.3. sujungtai gatvei suteikiamas vienos iš buvusių gatvių pavadinimas;

16.3.4. sujungtai gatvei suteikiamas naujas pavadinimas;

16.4. gatvė panaikinama;

16.5. gatvės kompleksiškai pertvarkomos aprašo 16.1–16.4 punktuose nurodytais atvejais.

 

IV. GATVIŲ PAVADINIMŲ ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 

17. Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 (Žin., 2004, Nr. 93-3415; 2007, Nr. 105-4311), nustatyta tvarka savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai įsigaliojusio savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo gatvei suteikimo ar keitimo ir jo priedo, parengto pagal aprašo 1 priede nustatytą formą, kopijas bei informaciją, parengtą pagal aprašo 2 priede nustatytą formą.

18. Adresų registro tvarkymo įstaiga Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruoja arba atsisako registruoti suteiktą ar pakeistą gatvės pavadinimą ir apie tai praneša savivaldybės vykdomajai institucijai.

19. Savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo suteikti ar pakeisti gatvės pavadinimą įsigaliojimo informuoja apie savivaldybės tarybos sprendimą suteikti ar pakeisti gatvės pavadinimą gyventojus vietos spaudoje, oficialiame tinklalapyje, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) arba kitu savivaldybės vykdomosios institucijos pasirinktu būdu.

 

V. PAVADINIMŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIEMS PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 

20. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl pavadinimo pastatui, kurio adresas įregistruotas Adresų registre, suteikimo ar keitimo, subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą dėl pavadinimo pastatui suteikimo ar keitimo, turi:

20.1. per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo pateikti jo kopiją Adresų registro tvarkymo įstaigai;

20.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo informuoti apie pavadinimo pastatui suteikimą ar keitimą gyventojus spaudoje, internete, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) arba kitu pasirinktu būdu.

21. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl pavadinimo statiniui ar kitam objektui, įregistruotam Nekilnojamojo turto registre, suteikimo ar keitimo, subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą dėl pavadinimo statiniui ar kitam objektui suteikimo ar keitimo, turi:

21.1. Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaigą dėl statiniui ar kitam objektui suteikto ar pakeisto pavadinimo įregistravimo;

21.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo informuoti apie pavadinimo statiniui ar kitam objektui suteikimą ar keitimą gyventojus spaudoje, internete, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) arba kitu pasirinktu būdu.

 

VI. PAVADINIMŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIEMS PASTATAMS, STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 

22. Savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ar keitimo projektą ir aiškinamąjį raštą, kuriame pagrindžiamas nurodytame sprendimo projekte teikiamų pasiūlymų tikslingumas, savivaldybės tarybai teikia savivaldybės vykdomoji institucija.

23. Įsigaliojus savivaldybės tarybos sprendimui dėl pavadinimo pastatui, kurio adresas įregistruotas Adresų registre, suteikimo ar keitimo, savivaldybės vykdomoji institucija turi:

23.1. per 5 darbo dienas nuo savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo pateikti jo kopiją Adresų registro tvarkymo įstaigai;

23.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo informuoti apie savivaldybės tarybos sprendimą dėl pavadinimo pastatui suteikimo ar keitimo gyventojus vietos spaudoje, oficialiame tinklalapyje, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) arba kitu savivaldybės vykdomosios institucijos pasirinktu būdu.

24. Įsigaliojus savivaldybės tarybos sprendimui dėl pavadinimo statiniui ar kitam objektui, įregistruotam Nekilnojamojo turto registre, suteikimo ar keitimo, savivaldybės vykdomoji institucija turi:

24.1. Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkymo įstaigą dėl statiniui ar kitam objektui suteikto ar pakeisto pavadinimo įregistravimo;

24.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo informuoti apie savivaldybės tarybos sprendimą dėl pavadinimo statiniui ar kitam objektui suteikimo ar keitimo gyventojus vietos spaudoje, oficialiame tinklalapyje, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) arba kitu savivaldybės vykdomosios institucijos pasirinktu būdu.

 

VII. SUTEIKTŲ PAVADINIMŲ NURODYMAS GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE

 

25. Gyvenamojoje vietovėje gatvės ženklinamos lentelėmis su gatvių pavadinimais, tvirtinamomis ant pastatų sienų (toliau – lentelės), užrašais ant pastatų sienų (toliau – užrašai) ar informaciniais ženklais, tvirtinamais prie metalinių stulpelių, įkastų žemėje (toliau – informaciniai ženklai).

Pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimai gali būti nurodomi stenduose, skyduose, lentelėse ir kt., kurie gali būti tvirtinami ant pastatų ar statinių sienų, šalia pastatų, statinių ar kitų objektų (toliau – pavadinimų lentelės).

26. Gatvių, kurių pradžios, pabaigos ir posūkio taškų (ties sankryžomis) neįmanoma paženklinti lentelėse, pavadinimai nurodomi kelių ženklų įtvirtinimo standartus atitinkančiais informaciniais ženklais. Konkrečios informacinių ženklų tvirtinimo vietos šalia valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turi būti suderintos su institucijomis, atsakingomis už saugaus eismo ir kelių priežiūrą.

Informaciniuose ženkluose, nurodančiuose gatvių pavadinimus sankryžose, gali būti nurodomi pastatų, jų kompleksų ar korpusų, kuriuos galima rasti pasukus viena ar kita kryptimi, numeriai.

27. Lentelės, pavadinimų lentelės turi būti pritvirtintos arba pakeistos, užrašai užrašomi ar perrašomi ne vėliau kaip 60 dienų nuo gatvių, pastatų, statinių ar kitų objektų pavadinimų įregistravimo Adresų ar Nekilnojamojo turto registre.

Informaciniai ženklai su gatvių pavadinimais, pastatų, jų kompleksų ar korpusų numeriais turi būti įtvirtinami ar pakeičiami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo gatvių pavadinimų, pastatų, jų kompleksų ar korpusų numerių įregistravimo Adresų registre.

28. Lentelėms, pavadinimų lentelėms, užrašams, informaciniams ženklams gaminti naudojami dažai, fonas ir užrašų spalvos parenkami taip, kad įrašai būtų lengvai perskaitomi dieną ir tamsiu paros metu esant dirbtiniam apšvietimui.

29. Savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja lentelių, pavadinimų lentelių, informacinių ženklų pritvirtinimą, užrašų užrašymą, jų priežiūrą ir keitimą.

30. Gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimai, pateikiami lentelėse, užrašuose, informaciniuose ženkluose ar pavadinimų lentelėse turi būti nurodomi taip, kaip jie yra įregistruoti Adresų ar Nekilnojamojo turto registre.

 

_________________

 

 

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo

1 priedas

 

_____________ savivaldybės tarybos _______

20____ m. _______ d. sprendimo Nr. ___

_____ priedas

 

......................... GATVIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M 1: _____________

 

 

Plano vieta

 

Kartografinis pagrindas

 

 

Gatvės taškų koordinačių nustatymo būdas

 

 

GATVĖS TAŠKŲ KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

 

Nr. plane

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

(duomenis parengusio asmens pareigos)

_____________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

___________________

(data)

 

_________________


Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo

2 priedas

 

__________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, adresas, telefono, fakso Nr., kiti duomenys)

 

INFORMACIJA APIE PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

Savivaldybės pavadinimas __________________________________________________________________ .

Savivaldybės tarybos sprendimo dėl pavadinimo gatvei suteikimo ar keitimo Nr. ir priėmimo data __________ .

Gyvenamosios vietovės pavadinimas __________________________________________________________ .

Gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas ________________.

 

Suteiktas gatvės pavadinimas

Buvęs gatvės pavadinimas

Gatvės taškų, pažymėtų plane, Nr.

Pastabos apie gatvės prijungimą, buvusį priklausymą kitai gyvenamajai vietovei ir kita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

(duomenis parengusio asmens pareigos)

_____________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-862, 2012-11-29, Žin., 2012, Nr. 140-7202 (2012-12-05), i. k. 1122310ISAK001V-862

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 "Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo