Suvestinė redakcija nuo 2015-07-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 77-2684, i. k. 1042330ISAK003D-228

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO MELIORUOTOS ŽEMĖS SAVININKAMS IR KITIEMS NAUDOTOJAMS TAISYKLIŲ

 

2004 m. balandžio 26 d. Nr. 3D-228

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 7 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2004 m. balandžio 20 d. raštu Nr. (4)-SD-330


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228

 

MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO MELIORUOTOS ŽEMĖS SAVININKAMS IR KITIEMS NAUDOTOJAMS TAISYKLĖS

 

1. Melioruotos žemės savininkas ar kitas naudotojas (toliau – pareiškėjas) teikia savivaldybės administracijai prašymą išduoti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, patvirtinantys naudojimosi žeme faktą, bei nusausintos žemės sklypo plano masteliu 1:10000 kopijos. Prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis, tam naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-564, 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11252

 

2. Savivaldybėje gautas prašymas registruojamas žurnale, kuriame nurodoma pareiškėjo vardas, pavardė, pateiktų dokumentų sąrašas, prašymo registracijos data, pareiškėjui išduotų melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos sąrašas, šių dokumentų išdavimo data, gavusio šiuos dokumentus asmens vardas, pavardė ir parašas.

3. Savivaldybė, remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos parengia ir pateikia pareiškėjui šiuos dokumentus:

3.1. drenažo plano ištraukos kopiją masteliu 1:2000 su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;

3.2. šiame žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių nepriklausomai nuo nuosavybės formos, profilių kopijas;

3.3. drenažo bei griovio plano masteliu 1:2000 su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;

3.4. drenažo rinktuvų profilių kopijas;

3.5. paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių bei kitų statinių) kiekiai, parametrai, tai pažymint sutartiniais ženklais pareiškėjui išduodamo plano kopijoje. Jeigu yra būtinybė, plano kopijoje papildomai nurodomi drenažo rinktuvų skersmenys (jeigu išduodamo plano ištraukoje to nematyti), vandens nuleistuvų charakteristikos ir kiti duomenys bei pridedama Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo III skyriaus „Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga“ ištraukos kopija, taip pat institucijų, išduodančių reikalingus dokumentus ir reikalavimus darbams nusausintoje žemėje atlikti, sąrašas ir adresai.

4. Melioracijos statinių techniniai dokumentai ir kita informacija rengiama dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas pareiškėjui, kitas lieka savivaldybėje. Dokumentai, nurodyti 3 punkte, gali būti išduodami pareiškėjui elektroninėmis priemonėmis arba elektroninėmis priemonėmis teikiami Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar jos padaliniams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-564, 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11252

 

5. Išlaidos, susijusios su melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos parengimu ir pateikimu pareiškėjui, dengiamos valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybėms melioracijos darbams atlikti, sąskaita.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-564, 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11252

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ pakeitimo