Suvestinė redakcija nuo 2015-05-09

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 64-2620, i. k. 1021100NUTA00000960

 

Nauja redakcija nuo 2015-05-09:

Nr. 460, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07034

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl Etilo alkoholio, KURIAM TAIKOMAS Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktAS, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo

 

2002 m. birželio 21 d. Nr. 960

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 9 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Etilo alkoholio, kuriam taikomas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Nustatyti, kad nuo akcizų atleidžiamas:

2.1. etilo alkoholis, esantis Lietuvos Respublikoje pagamintų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų farmacijos produktų, veterinarinių vaistų, atitinkančių Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme jiems nustatytus reikalavimus, sudėtyje;

2.2. iš kitos valstybės narės atgabenamas etilo alkoholis, esantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų farmacijos produktų, veterinarinių vaistų sudėtyje, jeigu šis etilo alkoholis toje valstybėje narėje nuo akcizų yra atleidžiamas pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 1 tomas, p. 206) 27 straipsnio 1 dalies d punktą arba jeigu šie farmacijos produktai ar veterinariniai vaistai atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme jiems nustatytus reikalavimus;

2.3. importuojamas Lietuvos Respublikoje etilo alkoholis, esantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų farmacijos produktų, veterinarinių vaistų, atitinkančių Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme jiems nustatytus reikalavimus, sudėtyje;

2.4. etilo alkoholis, įsigytas Taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                             Dalia Grybauskaitė

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 960
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 460
redakcija)

 

 

 

Etilo alkoholio, KURIAM TAIKOMaS Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktAS, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklĖS

 

 

 

1. Etilo alkoholio, kuriam taikomas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato etilo alkoholio, naudojamo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 27 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems tikslams, pardavimą ir atleidimą nuo akcizų, jo apskaitą ir be akcizų įsigyto etilo alkoholio panaudojimo kontrolę.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Farmacijos įmonė – juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nustatyta tvarka turintis teisę verstis farmacine veikla.

2.2. Vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonė – farmacijos įmonė, turinti Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu.

3. Valstybinę farmacijos produktų kontrolę atliekančios institucijos, farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus ir su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu bei centriniu mokesčių administratoriumi suderintus sąrašus, taip pat veterinarinės farmacijos įmonės, valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę atliekančios institucijos, privatūs veterinarijos gydytojai, tiesiogiai atliekantys gyvūnų ligų diagnostikos, profilaktikos ir gydymo darbus, įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudarytus ir su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu bei centriniu mokesčių administratoriumi suderintus sąrašus, etilo alkoholį teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti be akcizų gali tik iš Lietuvos Respublikoje įsteigtų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ar vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonių arba atsigabenti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – valstybė narė). Šie sąrašai sudaromi pagal paraiškas, kurias kasmet iki gruodžio 1 d. šiame punkte nurodyti asmenys pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai arba atitinkamai – Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – paraiškos). Nauji asmenys, taip pat asmenys, kurie einamaisiais metais pageidauja papildomai įsigyti etilo alkoholio be akcizų ir kurie pagal Akcizų įstatymą ir Taisykles turi teisę įsigyti etilo alkoholio, kuriam taikomas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas, gali einamaisiais metais pateikti naujų ar papildomų paraiškų, kartu nurodydami tokio paraiškų teikimo priežastis, taip pat patikslinti jau teiktas paraiškas, nurodydami tokių tikslinimų priežastis.

4. Vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonė, įtraukta į kurį nors iš Taisyklių 3 punkte nurodytų sąrašų, be akcizų įsigytą etilo alkoholį parduodama kitiems asmenims, turintiems teisę įsigyti vadovaujantis Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu nuo akcizų atleistą etilo alkoholį, turi teisę neskaičiuoti akcizų.

5. Taisyklių 3 punkte nurodyti asmenys kartu su paraiška privalo pateikti ir vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašą. Šiame apraše taip pat turi būti nurodytas asmuo, atsakingas už tai, kad būtų laikomasi minėtos tvarkos.

6. Paraiškoje turi būti nurodyta, iš kurio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ar kurios vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonės ir kiek etilo alkoholio (perskaičiuoto į gryną etilo alkoholį) per ateinančius kalendorinius metus Taisyklių 3 punkte nurodytas asmuo numato įsigyti. Jeigu etilo alkoholio numatoma įsigyti ne iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, o iš kito asmens, laikančio etilo alkoholį šiame sandėlyje, papildomai nurodomas asmens, laikančio etilo alkoholį tame sandėlyje, pavadinimas ir kodas. Jeigu etilo alkoholio numatoma įsigyti iš kitos valstybės narės, nurodoma valstybė narė, kurioje įsikūręs asmuo, iš kurio numatoma įsigyti etilo alkoholio, šio asmens pavadinimas, adresas ir kodas.

7. Centrinis mokesčių administratorius Taisyklių 3 punkte nurodytus sąrašus pateikia Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkams ir vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonėms, iš kurių etilo alkoholį Taisyklių 3 punkte nurodyti asmenys numato įsigyti be akcizų.

8. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai privalo pildyti centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos etilo alkoholio pardavimo be akcizų apskaitos žurnalus. Žurnaluose atskirai turi būti registruojamos asmenų, kurie laiko akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose etilo alkoholį, be akcizų parduodamos prekės, kurioms taikomas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Žurnalai pildomi etilo alkoholio pardavimo dieną.

9. Taisyklių 8 punkte nurodytus žurnalus privalo pildyti ir kitų asmenų įsteigtuose akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose etilo alkoholį laikantys ir šias prekes, kurioms taikomas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas, be akcizų parduodantys asmenys. Žurnalai pildomi etilo alkoholio pardavimo dieną. Šiame punkte nurodytus žurnalus privalo pildyti ir vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonės, parduodančios etilo alkoholį be akcizų kitiems asmenims, turintiems teisę įsigyti vadovaujantis Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu nuo akcizų atleistą etilo alkoholį.

10. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, taip pat Taisyklių 9 punkte nurodyti asmenys turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais ataskaitas apie etilo alkoholį, kuriam taikomas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas, be akcizų parduotą iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ar atitinkamai – vaistų (vaistinių preparatų) platinimo įmonių.

11. Taisyklių laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ar Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, nustatę be akcizų įsigyto etilo alkoholio, kuriam taikomas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas, panaudojimo ne pagal paskirtį atvejus, apie tai per 5 darbo dienas privalo pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Valstybinė mokesčių inspekcija išieško akcizus už etilo alkoholį, panaudotą ne pagal paskirtį.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 460, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07034

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1188, 2002-07-19, Žin., 2002, Nr. 74-3186 (2002-07-24), i. k. 1021100NUTA00001188

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 960 "Dėl Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 474, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 63-2266 (2004-04-28), i. k. 1041100NUTA00000474

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 960 "Dėl Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 721, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3632 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000721

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 960 "Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1425, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 151-7111 (2011-12-10), i. k. 1111100NUTA00001425

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 960 "Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 460, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07034

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 960 „Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo