Suvestinė redakcija nuo 2022-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 37-1382, i. k. 1072210ISAK00003-97

 

Nauja redakcija nuo 2022-02-01:

Nr. 3-54, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. k. 2022-01278

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ VINJEČIŲ REIKALAVIMŲ, NAUDOJIMO, TIKSLINIMO IR PERKĖLIMO KITAI TRANSPORTO PRIEMONEI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 23 d. Nr. 3-97

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 4 punktu,

tvirtinu Elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2022 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-54 redakcija)

 

 

ELEKTRONINIŲ VINJEČIŲ REIKALAVIMŲ, NAUDOJIMO, TIKSLINIMO IR PERKĖLIMO KITAI TRANSPORTO PRIEMONEI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo fakto registravimo Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje (toliau – EIS), elektroninių vinječių platinimo, naudojimo, keitimo, tikslinimo ir lėšų grąžinimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme ir kituose, su kelių naudotojo mokesčiu susijusiuose, teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ VINJEČIŲ REIKALAVIMAI

 

3.  Elektroninė vinjetė yra elektroninis įrašas EIS, kuriuo patvirtinamas kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktas ir suteikiama teisė nustatytą terminą važiuoti mokamais magistraliniais keliais.

4.  Elektroninės vinjetės elektroninį įrašą sudaro EIS tvarkoma ir saugoma informacija:

4.1. elektroninės vinjetės įsigijimo ir galiojimo laikas (metai, mėnesiai, dienos, valandos ir minutės);

4.2. transporto priemonės, kurios valdytojas sumokėjo kelių naudotojo mokestį, duomenys:

4.2.1. registracijos valstybė ir valstybinis registracijos numeris;

4.2.2. kategorija ir klasė, taip pat taršos emisijos klasė, kai ji yra nurodyta įsigyjant elektroninę vinjetę;

4.3. kiti elektroninės vinjetės duomenys:

4.3.1. unikalus elektroninės vinjetės numeris;

4.3.2. elektroninės vinjetės pardavimo vieta ir operacijos numeris.

5Elektroninės vinjetės yra keturių rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Dienos elektroninė vinjetė galioja 24 valandas nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, savaitės – 7 dienas imtinai nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, metų – 12 mėnesių nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios.

6Elektroninės vinjetės galiojimo pradžią EIS nustato kelių naudotojas, įsigijęs elektroninę vinjetę.

 

III SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ VINJEČIŲ ĮSIGIJIMAS IR NAUDOJIMAS

 

7.    Sumokėti kelių naudotojo mokestį galima elektroninėms vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje www.keliumokestis.lt, fizinėse elektroninių vinječių platinimo vietose arba naudojantis mobiliosiomis programomis. Elektroninių vinječių platinimo vietose kelių naudotojams turi būti sudarytos galimybės gauti informaciją apie kelių naudotojo mokesčio dydžius ir kitą su kelių naudotojo mokesčiu susijusią aktualią informaciją lietuvių ir anglų kalbomis. Ši informacija taip pat turi būti pateikiama elektroninėms vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje ir mobiliosiose programose.  Fizinių  ir virtualių elektroninių vinječių platinimo vietų sąrašą galima rasti interneto svetainėje www.keliumokestis.lt.

8.    Kelių naudotojai elektroninę vinjetę įsigyja pagal motorinės transporto priemonės registracijos dokumente nurodytą transporto priemonės kategoriją ir klasę, o kai transporto priemonės kategorija ir klasė nenurodyta, – pagal didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę ir (ar) sėdimųjų vietų skaičių. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose.

9.    Elektroninė vinjetė negalioja ir kelių naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu elektroninė vinjetė naudojama kitos kategorijos transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai sumokėtas kelių naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama šios kategorijos transporto priemonei, arba didesnis.

10.  Transporto priemonių valdytojai, įregistruoti užsienio šalyse, įsigydami elektroninę vinjetę, privalo pateikti turimo leidimo, kuris suteikia teisę ne Europos Sąjungos valstybėse narėse registruotoms kelių transporto priemonėms, vykdančioms tarptautinius krovinių vežimus, važiuoti į (iš) Lietuvos Respubliką (-os) arba važiuoti tranzitu per Lietuvos Respubliką (toliau – leidimas), numerį ir jo rūšį. Įsigijus elektroninę vinjetę leidimo numeris ir (ar) jo rūšis EIS negali būti tikslinami. Transporto priemonės valdytojas dėl klausimų, susijusių su leidimo duomenų teikimu EIS, turi kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją el. paštu ltsa@ltsa.lrv.lt

11. Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinius kelius, privalo turėti galiojančią elektronine vinjetę.

12Transporto priemonių valdytojai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomi Apraše žemės ūkio veiklos subjektams nustatyti kelių naudotojo mokesčio dydžiai, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

 

IV SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ VINJEČIŲ TIKSLINIMAS IR PERKĖLIMAS KITAI TRANSPORTO PRIEMONEI

 

13.  Elektroninės vinjetės (dienos, savaitės, mėnesio ir metų) gali būti tikslinamos:

13.1. pakeitus transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklą;

13.2. suklydus įvedant transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ar registracijos valstybę; šiuo atveju elektroninė vinjetė gali būti keičiama tik vieną kartą visą jos galiojimo laikotarpį, o klaidingi elektroninės vinjetės duomenys keičiami atgaline data;

13.3. įsigijus pigesnę, ne tos kategorijos ar ne tą taršos klasę atitinkančią elektroninę vinjetę, tikslinama vinjetės informacija, kai kelių naudotojas perveda trūkstamą sumą į valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) sąskaitą Nr. LT38 7300 0100 0169 8133.

14.  Elektroninės vinjetės (savaitės, mėnesio ir metų) gali būti perkeltos kitoms transporto priemonėms:

14.1. kai transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, sugenda ar yra sugadinama eismo įvykio metu, stichinių nelaimių, gaisro atveju ir nebus pataisyta vinjetės galiojimo laikotarpiu;

14.2. dėl transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, vagystės;

14.3. pardavus transporto priemonę, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė.

15.  Norėdami patikslinti elektroninę vinjetę ar perkelti ją kitai transporto priemonei, kelių naudotojai Kelių direkcijai el. paštu info@keliumokestis.lt privalo pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

15.1. Aprašo 13.1 papunktyje numatytu atveju:

15.1.1. dokumento, liudijančio apie transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklo praradimą ar pakeitimą, kopiją;

15.1.2. transporto priemonės naujo registracijos liudijimo kopiją;

15.1.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.2. Aprašo 13.2 papunktyje numatytu atveju:

15.2.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.2.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

15.3. Aprašo 13.3 papunktyje numatytu atveju:

15.3.1. pavedimo, kurio mokėjimo paskirtyje nurodytas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, kopiją;

15.3.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

15.3.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.4. Aprašo 14.1 papunktyje numatytu atveju:

15.4.1. dokumentų, įrodančių, kad transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, yra sugedusi ar sugadinta eismo įvykio, stichinės nelaimės ar gaisro atveju, kopijas;

15.4.2. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

15.4.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.5. Aprašo 14.2 papunktyje numatytu atveju:

15.5.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.5.2. draudimo bendrovės ar policijos išduotą dokumentą apie atliktą įvykio, kuriame nukentėjo transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, tyrimą;

15.5.3. transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

15.5.4. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

15.6. Aprašo 14.3 papunktyje numatytu atveju:

15.6.1. transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutarties kopiją;

15.6.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

15.6.3. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

15.6.4. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją.

16.  Patikslintų ar perkeltų kitai transporto priemonei elektroninių vinječių galiojimo laikas nepratęsiamas.

17.  Elektroninės vinjetės tikslinamos ar perkeliamos kitai transporto priemonei jų galiojimo laikotarpiu.

18.  Jeigu kelių naudotojas per klaidą įsigyja elektroninę vinjetę transporto priemonei, už kurią kelių naudotojo mokestis jau yra sumokėtas, antrosios ir visų vėliau įsigyjamų vinječių įsigaliojimo laikas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į kelių naudotojo prašyme nurodytą laiką.

19.  Aprašo 18 punkte nurodytu atveju kelių naudotojai Kelių direkcijai el. paštu info@keliumokestis.lt privalo pateikti prašymą, kuriame nurodytas tikslus laikas (data ir valanda), kada turi įsigalioti elektroninė vinjetė, ir šiuos dokumentus:

19.1. elektroninių vinječių įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

19.2. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

20. Elektroninės vinjetės įsigaliojimo laikas ir transporto priemonės valstybinis registracijos numeris gali būti keičiami tik elektroninei vinjetei neįsigaliojus.

21.  Elektroninės vinjetės tikslinamos ir perkeliamos kitai transporto priemonei nemokamai per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. Kelių direkcijos atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs kreipimąsi dėl elektroninės vinjetės tikslinimo, perkėlimo kitai transporto priemonei ar informacijos pakeitimo bei gautus dokumentus, apie sprendimą informuoja kelių naudotoją nurodytu el. paštu.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ SUGRĄŽINIMAS

 

22. Sumokėtas kelių naudotojo mokestis gali būti grąžinamas tik už metines elektronines vinjetes, kai transporto priemonė yra išregistruota iš transporto priemonių registro (pardavus transporto priemonę, patekus į eismo įvykį, nepataisomai sugadinus transporto priemonę ar dėl kitų priežasčių).

23. Vadovaudamasi Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 11, 12 ir 13 punktais, kelių naudotojo mokesčio grąžintiną sumą transporto priemonės valdytojo prašymu apskaičiuoja ir permokėtą kelių naudotojo mokestį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų transporto priemonės valdytojui grąžina Kelių direkcija.

24. Transporto priemonės valdytojas Kelių direkcijai el. paštu lakd@lakd.lt pateikia prašymą grąžinti likusią nepanaudotą kelių naudotojo mokesčio dalį, kuriame nurodo rekvizitus ir sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numerį, ir šiuos dokumentus:

24.1.  transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

24.2.  elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

24.3.  dokumentą, patvirtinantį transporto priemonės išregistravimo iš kelių transporto priemonių registro faktą.

25. Kai sumokėtas kelių naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama tos kategorijos transporto priemonei, arba didesnis, kelių naudotojo mokestis laikomas sumokėtu ir kompensavimas šiuo atveju nenumatomas.

26. Fizinėje elektroninių vinječių platinimo vietoje įsigyta elektroninė vinjetė gali būti tikslinama ar panaikinama ir transporto priemonės valdytojui grąžinama visa elektroninės vinjetės vertės suma per 1 valandą nuo elektroninės vinjetės įsigijimo tik toje pačioje fizinėje elektroninių vinječių platinimo vietoje.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Kelių naudojai, raštu ar el. paštu besikreipiantys į Kelių direkciją dėl informacijos apie elektronines vinjetes, privalo pateikti transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

28. Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

29. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai užpildytos elektroninės vinjetės naudojimą tenka kelių naudotojui.

30. Už važiavimą mokamais valstybinės reikšmės keliais transporto priemonėmis nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio kelių naudotojams taikomos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytos sankcijos.

____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-19, 2008-01-25, Žin., 2008, Nr. 17-594 (2008-02-09), i. k. 1082210ISAK00003-19

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-260, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 72-2941 (2009-06-18), i. k. 1092210ISAK0003-260

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-21, 2010-01-05, Žin., 2010, Nr. 4-178 (2010-01-12), i. k. 1102210ISAK00003-21

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-112, 2011-02-24, Žin., 2011, Nr. 25-1227 (2011-03-01), i. k. 1112210ISAK0003-112

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-417, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4322 (2013-08-07), i. k. 1132210ISAK0003-417

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-107-(E), 2014-03-07, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02836

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-369-(E), 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12844

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-311(1.5 E), 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-07-29, i. k. 2015-11752

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-431(1.5 E), 2015-10-19, paskelbta TAR 2015-10-19, i. k. 2015-15729

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-41, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01417

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-54, 2022-01-27, paskelbta TAR 2022-01-27, i. k. 2022-01278

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo