Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 47-2072

Neoficialus nutarimo tekstas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų GALUTINIO SUSTABDYMO pasekmių įveikimo KRYPČIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gegužės 8 d. Nr. 573

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558) 8 straipsniu ir Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. IX-1130  (Žin., 2002, Nr. 99-4397), nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų galutinio sustabdymo pasekmių įveikimo kryptis (pridedama).

 

2. Įpareigoti Ūkio ministeriją:

2.1. rengiamame Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plane numatyti energetikos ūkio modernizavimo dėl Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų galutinio sustabdymo priemones;

2.2. iki 2004 m. lapkričio 15 d. parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4792 (2004-08-30)

 

3. Utenos apskrities viršininkas turi iki 2003 m. spalio 1 d. parengti Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros plano projektą ir pateikti jį tvirtinti Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros tarybai.

4. Įpareigoti Finansų ministeriją, rengiant Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento projektą, iki 2003 m. liepos 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Ignalinos atominės elektrinės regiono projektų finansavimo sąlygų ir tvarkos.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. 1085 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų uždarymo pasekmių įveikimo 2003–2006 metų programos ir šios veiklos po 2006 metų krypčių parengimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3033).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Petras Čėsna

________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 573

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ GALUTINIO SUSTABDYMO PASEKMIŲ ĮVEIKIMO KRYPTYS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuva paveldėjo didelę ir šiuolaikišką energetikos infrastruktūrą, kuri sukurta žymiai platesnio regiono reikmėms tenkinti. Lietuvoje veikia moderni gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo sistema, didžiulė ir gana moderni naftos perdirbimo gamykla ir keletas didelių elektros gamybos įmonių, iš jų valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau vadinama – Ignalinos AE), turinti du 1500 MW RBMK tipo reaktorius. Šiuo metu Ignalinos AE pagaminama iki 80 procentų visos Lietuvoje suvartojamos elektros energijos. Ignalinos AE regione gyvena apie 80 tūkstančių gyventojų, kurių pragyvenimo šaltinis susijęs su Ignalinos AE veikla. 

2. Nacionalinėje energetikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. IX-1130 (Žin., 2002, Nr. 99-4397), numatyta pirmąjį Ignalinos AE bloką sustabdyti iki 2005 metų, o antrąjį – 2009 metais.

3. Ignalinos AE uždarymas sukels daugybę problemų, kurias būtina neatidėliotinai spręsti siekiant užtikrinti branduolinę saugą, elektros tiekimo saugumą, atmosferos kokybę, tinkamą Ignalinos AE regiono gyventojų gyvenimo kokybę. Šios problemos bus sprendžiamos specialiosios Europos Sąjungos paramos ir Europos Sąjungos struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšomis.

 

II. IGNALINOS AE PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ GALUTINIO
SUSTABDYMO PASEKMIŲ ĮVEIKIMAS

 

4. Nustatomos šios Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokų galutinio sustabdymo pasekmių įveikimo kryptys:

4.1. nustojusios gaminti elektros energiją Ignalinos AE sutvarkymas ir jos teritorijos pritaikymas kitoms reikmėms;

4.2. energetikos ūkio modernizavimas dėl Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokų galutinio sustabdymo;

4.3. Ignalinos AE regiono plėtra.

 

III. nustojusios gaminti elektros energiją Ignalinos AE sutvarkymas ir jos TERITORIJOS pritaikymas kitoms reikmėms

 

5. Tikslai:

5.1. užtikrinti saugų Ignalinos AE darbą rengiantis nutraukti Ignalinos AE eksploatavimą ir ją išmontuojant;

5.2. užtikrinti, kad Ignalinos AE eksploatavimo metu susikaupusios ir elektrinės išmontavimo metu susidarančios radioaktyviosios atliekos būtų tinkamai apdorotos ir paruoštos ilgalaikiam saugojimui ar laidojimui;

5.3. užtikrinti ilgalaikį panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų saugojimą.

6. Uždaviniai:

6.1. parengti visus būtinus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbų planavimo dokumentus ir saugos reikalavimus, kurių reikia eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti;

6.2. užtikrinti reikiamą darbuotojų skaičių ir jų kvalifikaciją, kad eksploatavimo nutraukimo darbai būtų atliekami saugiai;

6.3. atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir vykdyti aplinkos stebėseną;

6.4. pasirengti tvarkyti, saugoti ir laidoti radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą;

6.5. įrengti radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginius, saugyklas ir kapinynus;

6.6. iškrauti iš reaktorių ir išvežti į saugyklas panaudotą branduolinį kurą;

6.7. išmontuoti nereikalingus įrenginius, nugriauti nereikalingus statinius ir rekultivuoti teritoriją;

6.8. sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas.

 

IV. ENERGETIKOS ŪKIO MODERNIZAVIMAS dėl iGNALINOS ae PIRMojo IR ANTRojo blokų galutinio sustabdymo

 

7. Tikslai:

7.1. užtikrinti energijos tiekimo saugumą;

7.2. užtikrinti aplinkos oro kokybę.

8. Uždaviniai:

8.1.  užtikrinti, kad Ignalinos AE nustojus gaminti elektros energiją kitos Lietuvos elektrinės būtų pasirengusios kompensuoti jos gamintą elektros energiją;

8.2. užtikrinti, kad būtų įgyvendinti aplinkosaugos projektai šiluminėse elektrinėse, o jų į aplinką išmetamų teršalų kiekiai neviršytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų didžiausių leistinų ribų;

8.3. skatinti naudoti vietinius, atsinaujinančiuosius ir atliekinius energijos išteklius;

8.4. užtikrinti, kad būtų finansuojami tie projektai, kuriems suteikiami prioritetai pagal valstybės pagalbos schemas, atitinkančias Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties ir su juo susijusių dokumentų nuostatas;

8.5. užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, Kioto protokolo ir kitų Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su aplinkos oro apsauga, nuostatos.

 

v. Ignalinos AE regiono plėtra

 

9. Tikslas – regeneruoti Ignalinos AE regioną socialiniu ir ekonominiu požiūriu, užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą šiame regione ir subalansuotą jo plėtrą.

10. Uždaviniai:

10.1. sudaryti palankias Ignalinos AE regiono subalansuotos socialinės ir ekonominės plėtros sąlygas;

10.2. sudaryti palankias sąlygas investuoti į Ignalinos AE regioną;

10.3. parengti ir įgyvendinti specialiąsias valstybės pagalbos Ignalinos AE regionui schemas;

10.4. didinti Ignalinos AE regiono kompetentingų valdymo institucijų ir įstaigų administracinius gebėjimus;

10.5. parengti ir įgyvendinti Ignalinos AE regiono užimtumo strategiją.

––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4792 (2004-08-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. NUTARIMO NR. 573 "DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS PIRMOJO IR ANTROJO BLOKŲ GALUTINIO SUSTABDYMO PASEKMIŲ ĮVEIKIMO KRYPČIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2004-09-05)

anrups@lrs.lt