Suvestinė redakcija nuo 2018-10-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 43-2169, i. k. 11322ATISAK00A1-138

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKIŲ SAUGOJIMO IR MUITINIO TIKRINIMO VIETOS PRIPAŽINIMO TINKAMA AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS SUSIJUSIEMS OBJEKTAMS LAIKYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 17 d. Nr. A1-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 (Žin., 2004, Nr. 158-5774), 58 punktu:

1. T v i r t i n u Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti tvarkos aprašą (pridedamas).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. A1-94 „Dėl muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų pripažinimo tinkamais augalinės kilmės produkcijai laikyti“ (Žin., 2010, Nr. 128-6566).

 

 

 

Direktorius                                                                 Evaldas Zigmas Čijauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-138

 

PREKIŲ SAUGOJIMO IR MUITINIO TIKRINIMO VIETOS PRIPAŽINIMO TINKAMA AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS SUSIJUSIEMS OBJEKTAMS laikyti TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos, kurioje numatoma laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, minimalius reikalavimus, prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimo ir pripažinimo tinkama laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus tvarką, Prašymo dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti (1 priedas, toliau – prašymas) formos pavyzdį, jo surašymo tvarką, Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo (2 priedas, toliau – pažymėjimas) formos pavyzdį, pažymėjimo išdavimo tvarką ir panaikinimo pagrindus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

2. Šiame tvarkos apraše prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta:

2.1. muitinės sandėlis;

2.2. importo ir eksporto terminalas;

2.3. laisvasis sandėlis;

2.4. laisvoji teritorija;

2.5. kita prekių saugojimo vieta (teritorija), kurioje atliekamas prekių saugojimas ir muitinis tikrinimas.

3. Šis tvarkos aprašas taikomas:

3.1. prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoms, kuriose numatoma laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, įvežtus iš ne Europos Sąjungos šalių ir įvežamus iš Europos Sąjungos šalių, kurie paruošti eksportui ar reeksportui;

3.2. prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoms (t. y. iškrovimo ar perkrovimo vietoms), kuriose pagal ūkio subjekto ir teritorinių muitinių sutartis atliekamos muitinės procedūros.

4. Šis tvarkos aprašas netaikomas prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoms, kuriose laikomi gabenami tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją augalai, augaliniai produktai ir kiti susiję objektai, kurie nėra perkraunami į kitą transporto priemonę Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5. Ūkio subjektas, siekiantis laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus jam priklausančioje prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoje, turi paskirti ir įgalioti atsakingą asmenį už ryšius su Valstybine augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba).

6. Už ryšius su tarnyba atsakingas asmuo turi:

6.1. ne rečiau kaip kartą per mėnesį suteikti informacijos tarnybos regioniniam skyriui, kurio teritorijoje yra prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta, apie laikomus augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus. Jei augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų laikymas nėra reguliarus, informacija turi būti pateikiama kaskart gavus augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus;

6.11. ne rečiau kaip kartą per mėnesį tarnybos regioniniam skyriui, kurio teritorijoje yra prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta, suteikti informaciją apie medinę pakavimo medžiagą, gautą iš Ispanijos ir (ar) Portugalijos. Kai ši medinė pakavimo medžiaga nebuvo saugota, informacija neteikiama.

Papildyta punktu:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

6.2. prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoje arba aplink ją esančioje teritorijoje pastebėjęs kenksminguosius organizmus, nedelsdamas apie tai informuoti tarnybos regioninį skyrių;

6.3. užtikrinti tarnybos specialistų iškabintų (esant reikalui) gaudyklių saugumą.

 

II. MINIMALŪS REIKALAVIMAI PREKIŲ SAUGOJIMO IR MUITINIO TIKRINIMO VIETOMS, KURIOSE NUMATOMA LAIKYTI AUGALUS, AUGALINIUS PRODUKTUS IR KITUS SUSIJUSIUS OBJEKTUS

 

7. Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoje turi būti:

7.1. krovinio iškrovimo–pakrovimo techninės galimybės;

7.2. atskira patalpa arba aikštelė, kuri skirta augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų laikymui;

7.3. patalpoje arba aikštelėje nuolat palaikoma švara;

7.4. atskiras kambarys, pritaikytas fitosanitariniam tikrinimui atlikti, – tarnybos regioninio skyriaus specialisto darbo vieta (geras apšvietimas, patalpa turi būti šildoma (15–30 °C), turi būti tikrinimo stalas bei ryšio priemonės informacijai perduoti);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

7.5. numatyta prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos specializacija pagal temperatūros režimą:

 

Prekės kodas pagal KN

Augalai, augaliniai produktai ir kiti susiję objektai

Laikymo temperatūra

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai

+2 – +15°C

0602, 0604

Sodinamoji medžiaga

- 2 – +15°C (priklausomai nuo vegetacijos periodo)

0602

Vazoninės gėlės

+5 – +16°C

0603, 0604

Skintos gėlės ir kitos augalų dalys

+2 – +7°C

07

Šviežios daržovės (išskyrus džiovintas)

- 1 – +16°C

08

Švieži vaisiai (išskyrus džiovintus)

- 1 – +15°C

10, 11

Grūdai ir jų produktai

Nėra apribojimų

12

Sėklos

Nėra apribojimų

44

Mediena ir jos gaminiai

Nėra apribojimų

 

8. Vienoje prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos patalpoje tuo pačiu metu negali būti laikoma:

8.1. kelių rūšių augalai, augaliniai produktai ir kiti susiję objektai;

8.2. augalų apsaugos priemonėmis apdoroti ir maistui skirti augalai ir augaliniai produktai.

9. Toje pačioje patalpoje kartu gali būti laikoma:

9.1. švieži vaisiai ir daržovės;

9.2. skintos gėlės, vazoninės gėlės, svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės, šakniastiebiai ir sodinamoji medžiaga;

9.3. grūdai, sėklos, mediena ar kita produkcija, kurios laikymui nėra taikomas temperatūrų režimas.

10. Aikštelėje gali būti laikoma tik mediena.

 

III. PREKIŲ SAUGOJIMO IR MUITINIO TIKRINIMO VIETOS VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TINKAMA AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS SUSIJUSIEMS OBJEKTAMS LAIKYTI TVARKA

 

11. Ūkio subjektas, siekiantis prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoje laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, turi sumokėti valstybės rinkliavą už muitinės sandėlio vertinimą ir (ar) muitinės sandėlio pripažinimo tinkamu augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimą, nustatytą Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.470 papunktyje (toliau – valstybės rinkliava už muitinės sandėlio vertinimą ir (ar) muitinės sandėlio pripažinimo tinkamu augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimą), ir tarnybos regioniniam skyriui pateikti:

11.1. prašymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

11.2. Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos teritorijos planą (schemą). Pridėtame plane (schemoje) turi būti pažymėtos augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos bei tarnybos regioninio skyriaus specialisto darbo vieta, nurodyta šio tvarkos aprašo 7.4 punkte;

11.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ūkio subjekto atstovui, atsakingam už ryšius su tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

12. Ūkio subjektas užpildo prašymo viršuje privalomus nurodyti rekvizitus bei prašymo eilutėje:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

12.1. Juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas ir pavardė“ – nurodo juridinio asmens pavadinimą bei registracijos Juridinių asmenų registre kodą arba fizinio asmens vardą ir pavardę;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

12.2. „Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos tipas ir kodas“ – nurodo prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos tipą ir prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietą identifikuojantį kodą, jei prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietai jis suteiktas;

12.3. „Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos adresas“ – nurodo tikslų prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos adresą (gatvės pavadinimas, pastato numeris, gyvenvietės pavadinimas, pašto kodas, seniūnijos ar savivaldybės pavadinimas);

12.4. „Tel., faksas“ – nurodo prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoje esančio telefono arba fakso numerius;

12.5. „Plotas“ – nurodo prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos bendrą patalpų ir (ar) aikštelių plotą kvadratiniais metrais, kuriose numatoma laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus;

12.6. „Talpa“ – nurodo bendrą visų prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos patalpų talpą kubiniais metrais.

13. Ūkio subjektas prašyme pažymi augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų, kuriuos numatoma laikyti prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoje, muitų tarifo prekių kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) kodą (-us).

14. Prašymo grafoje „Kita“ nurodo kitus, nei pateiktus prašymo formos pavyzdyje, augalų ir augalinių produktų KN kodus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

15. Ūkio subjekto vadovas arba įgaliotas asmuo pasirašo prašymą bei pateikia jį tarnybos regioniniam skyriui.

16. Gautą ūkio subjekto prašymą tarnybos regioninio skyriaus vedėjas registruoja Gautų dokumentų registre bei nurodo tarnybos regioninio skyriaus vyriausiąjį specialistą, vyresnįjį specialistą arba specialistą (toliau – tarnybos regioninio skyriaus specialistas), kuriam pavedama atlikti pateikto prašymo bei prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimą.

17. Tarnybos regioninio skyriaus specialistas, kuriam pavesta atlikti ūkio subjekto pateikto prašymo bei prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimą:

17.1. patikrina, ar prašyme pateikta informacija teisinga ir ar sumokėta valstybės rinkliava už muitinės sandėlio vertinimą ir (ar) muitinės sandėlio pripažinimo tinkamu augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimą. Jeigu tikrinant nustatoma, kad ūkio subjekto prašyme pateikta informacija yra neišsami, netiksli ar neteisinga arba nesumokėta valstybės rinkliava, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo apie tai informuoja prašymą pateikusį ūkio subjektą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

17.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo atlieka prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimą.

18. Jeigu tikrinant nustatoma, kad ūkio subjekto prašyme pateikta informacija yra teisinga ir prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta atitinka šio tvarkos aprašo II skyriuje nustatytus minimalius reikalavimus ir yra tinkama laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, tarnybos regioninio skyriaus specialistas prašymo skiltyje „Tarnybos regioninio skyriaus specialisto išvados“ parašo tikrinimo išvadas, kad sandėlis atitinka minimalius reikalavimus, ir siūlymą išduoti pažymėjimą, ir pasirašo nurodydamas savo pareigas, vardą, pavardę bei deda tarnybos regioninį skyrių identifikuojantį spaudą. Per 5 darbo dienas išduodamas pažymėjimas (2 priedas).

19. Jeigu tikrinant nustatoma, kad ūkio subjekto prašyme pateikta informacija yra klaidinga ir prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta neatitinka šio tvarkos aprašo II skyriuje nustatytų minimalių reikalavimų, atlikęs vertinimą tarnybos regioninio skyriaus specialistas:

19.1. prašymo skiltyje „Tarnybos regioninio skyriaus specialisto išvados“ parašo tikrinimo išvadas, kokie nustatyti trūkumai ir kokių minimalių reikalavimų, nustatytų šio tvarkos aprašo II skyriuje, prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta neatitinka;

19.2. nustato terminą trūkumams pašalinti;

19.3. nurodo papildomo prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimo datą;

19.4. informuoja (laišku, elektroniniu paštu ar faksu) ūkio subjektą apie nustatytus trūkumus, terminą trūkumams pašalinti ir papildomo prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimo datą.

20. Jei tvarkos aprašo 19.3 punkte įvardyto papildomo prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimo metu nustatoma, kad ūkio subjektas nepašalino nustatytų trūkumų, tarnybos regioninio skyriaus specialistas:

20.1. prašymo skiltyje „Papildomo vertinimo (jeigu buvo) tarnybos regioninio specialisto išvados“ parašo tikrinimo išvadas, kokių nustatytų trūkumų ūkio subjektas nepašalino ir kad pažymėjimas neišduodamas;

20.2. informuoja (laišku, elektroniniu paštu ar faksu) ūkio subjektą apie pažymėjimo neišdavimą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir apskundimo tvarką.

 

IV. PREKIŲ SAUGOJIMO IR MUITINIO TIKRINIMO VIETOS PRIPAŽINIMO TINKAMA AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS SUSIJUSIEMS OBJEKTAMS LAIKYTI PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

21. Tarnybos regioninis skyrius pateikia 11 punkte nurodytus dokumentus Fitosanitarijos skyriui pažymėjimui išduoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

22. Neteko galios nuo 2018-10-06.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

23. Tarnybos Fitosanitarijos skyrius patikrina 11 punkte nurodytus dokumentus. Nustačius netikslumų informuoja tarnybos regioninį skyrių (telefonu, elektroniniu paštu ar faksu) ir nurodo trūkumus, netikslumus, kuriuos reikia ištaisyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

24. Fitosanitarijos skyriui nustačius, kad ūkio subjekto prašyme pateikta informacija yra teisinga ir prašymo eilutėje „Tarnybos regioninio skyriaus specialisto išvados“ nurodyta, kad prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta yra tinkama laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, per 5 darbo dienas parengia pažymėjimo projektą ir jį teikia tarnybos direktoriui pasirašyti.

25. Fitosanitarijos skyrius parengia rašto projektą Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos dėl pažymėjimo išdavimo.

26. Pažymėjimo originalas atiduodamas pateikusiam prašymą ūkio subjektui, po kopiją – Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos kartu su aprašo 25 punkte nurodytu raštu, Fitosanitarijos skyriui, tarnybos regioniniam skyriui, atlikusiam prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimą.

27. prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietų, pripažintų tinkamomis augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti, ir kurioms buvo išduoti pažymėjimai, sąrašas skelbiamas tarnybos interneto svetainėje.

 

IV1 SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO KEITIMAS

 

271. Ūkio subjektai, turintys galiojantį pažymėjimą ir siekiantys saugoti kitus, nei nurodyti pažymėjime, augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, jei saugojimo sąlygos ar vieta nekinta, turi pateikti 11.1 papunktyje nurodytą prašymą ir sumokėti valstybės rinkliavą už muitinės sandėlio vertinimą ir (ar) muitinės sandėlio pripažinimo tinkamu augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimą. 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.

272. Tarnybos regioninio skyriaus specialistai, gavę ūkio subjekto, turinčio galiojantį pažymėjimą ir siekiančio saugoti kitus, nei nurodyti pažymėjime, augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, prašymą, atlieka tvarkos aprašo 16–21 punktuose nustatytus veiksmus.

273. Tarnybos Fitosanitarijos skyrius, gavęs iš tarnybos regioninio skyriaus patikrintą ūkio subjekto prašymą ir nustatęs, kad ūkio subjekto prašyme pateikta informacija yra teisinga ir prašymo eilutėje „Tarnybos regioninio skyriaus specialisto išvados“ nurodyta, kad prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta yra tinkama laikyti augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams, per 5 darbo dienas parengia naujo pažymėjimo projektą ir senojo pažymėjimo pripažinimo netekusiu galios projektą ir juos teikia tarnybos direktoriui pasirašyti. Atliekami tvarkos aprašo 25–27 punktuose nustatyti veiksmai.

274. Pasikeitus ūkio subjekto pavadinimo / vardo, pavardės, kodo, prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos tipo ir kodo ar prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos adreso, telefono ar fakso informacijai, ar tikslinant prekių nomenklatūros kodus, dėl kurių saugomi augalai, augaliniai produktai ir kiti susiję objektai ir jų saugojimo sąlygos ar vieta nekinta, ūkio subjektas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl keičiamos informacijos tarnybos regioniniam skyriui. Tokiu atveju valstybės rinkliava neimama ir prekių saugojimo bei muitinio tikrinimo vietos vertinimas neatliekamas.

275. Tarnybos Fitosanitarijos skyrius, gavęs ūkio subjekto 274 punkte nurodytą prašymą pakeisti informaciją išduotame pažymėjime ir nustatęs, kad ūkio subjekto prašyme pateikta informacija yra teisinga ir dėl jos saugomi augalai, augaliniai produktai ir kiti susiję objektai ir jų saugojimo sąlygos ar vieta nekinta, per 5 darbo dienas parengia naujo pažymėjimo projektą ir senojo pažymėjimo pripažinimo netekusiu galios projektą ir juos teikia tarnybos direktoriui pasirašyti, atliekami tvarkos aprašo 25–27 punktuose nustatyti veiksmai.

Papildyta skyriumi:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

V. PAŽYMĖJIMO PANAIKINIMAS

 

28. Pažymėjimo panaikinimo pagrindai:

28.1. gaunamas ūkio subjekto prašymas panaikinti galiojantį pažymėjimą;

28.2. nustačius, kad ūkio subjekto veikla neatitinka teisės aktų, reglamentuojančių fitosanitarinę kontrolę, reikalavimų;

28.3. ūkio subjektas nutraukia veiklą, miršta, likviduojamas, jam iškelta bankroto byla arba bankrotas vykdomas ne teismo tvarka;

28.4. paaiškėja, kad ūkio subjektas pažymėjimui gauti pateikė klaidingus duomenis;

28.5. nustačius ūkio subjekto veiklos trūkumus, turinčius arba galinčius turėti neigiamą poveikį augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų sveikatingumui;

28.6. ūkio subjektui neteikiant 6.1 ir 6.11 papunkčiuose nurodytos informacijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

28.7. nesilaikoma kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

29. Tarnybos regioninio skyriaus specialistai prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietų patikrinimus planuoja vadovaudamiesi Ūkio subjektų fitosanitarinės rizikos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A1-239 „Dėl Ūkio subjektų fitosanitarinės rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

30. Tarnybos regioninio skyriaus specialistai, vertinimo metu nustatę šio įsakymo 28.2, 28.4‒28.7 papunkčiuose nurodytus pažeidimus:

30.1. nustato 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti;

30.2. įspėja, kad jei trūkumai nebus pašalinti, pažymėjimas bus panaikintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

31. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

32. Jei per tvarkos aprašo 30.1 papunktyje nurodytą terminą ūkio subjektas nepašalina nustatytų trūkumų, tarnybos regioninio skyriaus specialistas apie tai tarnybiniu pranešimu informuoja tarnybos Fitosanitarijos skyrių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

33. Tarnybos Fitosanitarijos skyrius, gavęs informacijos iš tarnybos regioninio skyriaus specialisto, kad nustatyti trūkumai nebuvo pašalinti per tvarkos aprašo 30.1 papunktyje nurodytą terminą:

33.1. teikia siūlymą tarnybos direktoriui panaikinti ūkio subjektui išduotą pažymėjimą;

33.2. parengia rašto projektą Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos dėl pažymėjimo panaikinimo;

33.3. informuoja ūkio subjektą (raštu, elektroniniu paštu ar faksu) apie pažymėjimo panaikinimą, nurodydamas tokio sprendimo priežastis ir apskundimo tvarką.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Ūkio subjektas Tarnybos priimtus sprendimus dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos vertinimo, pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo gali skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos

pripažinimo tinkama augalams, augaliniams

produktams ir kitiems susijusiems objektams

laikyti tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas ir pavardė)

____________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Valstybinei augalininkystės tarnybai prie

Žemės ūkio ministerijos

 

P R A Š Y M A S

 

dėl Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos PRIPAŽINIMO TINKAMA AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS SUSIJUSIEMS OBJEKTAMS LAIKYTI

 

____________  Nr. ________

(data)

 

(vieta)

 

Juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas ir pavardė:

 

 

 

 

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos tipas ir kodas:

 

 

 

 

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos adresas:

 

 

 

 

Tel., faksas:

 

 

 

Plotas:

 

 

m2

 

 

Talpa:

 

 

m3

 

 

Prašau leisti laikyti šias (KN kodu pažymėtas) prekes (reikiamą pažymėti X):

 

10; 11 – grūdai ir jų produkcija;

 

07; 08 – vaisiai ir daržovės;

 

06 – skintos ir vazoninės gėlės;

 

44 – mediena;

 

12 – sėklos;

 

06 – sodinamoji medžiaga;

 

06 – svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai;

 

kita (nurodyti):

 

 

 

Su minimaliais reikalavimais prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoms, kuriose numatoma laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, esu susipažinęs ir įsipareigoju juos vykdyti.

 

__________________________

(ūkio subjekto atstovo pareigos)

 

_________________

(parašas)

 

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Tarnybos regioninio skyriaus specialisto išvados:

 

 

 

 

 

 

Papildomo vertinimo (jeigu buvo) tarnybos regioninio skyriaus specialisto išvados:

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

(vertinimą atlikusio specialisto pareigos)

 

A.V.

______________

(parašas)

 

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

 

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos

pripažinimo tinkama augalams, augaliniams

produktams ir kitiems susijusiems objektams

laikyti tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo formos pavyzdys)

 

(Herbas)

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

PREKIŲ SAUGOJIMO IR MUITINIO TIKRINIMO VIETOS PRIPAŽINIMO

TINKAMA AUGALAMS, AUGALINIAMS PRODUKTAMS IR KITIEMS

SUSIJUSIEMS OBJEKTAMS LAIKYTI

PAŽYMĖJIMAS

 

____________    Nr. ________

(data)

 

(vieta)

 

Juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas ir pavardė:

 

 

 

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos tipas ir kodas:

 

 

 

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos adresas:

 

 

 

Tel., faksas:

 

 

Plotas:

 

 

m2

 

Talpa:

 

 

m3

 

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vieta atitinka visus minimalius reikalavimus prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietoms, kuriose numatoma laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus, ir yra tinkama laikyti nurodytas prekių grupes:

 

 

 

 

 

_________________________

(pareigos)

 

 

 

A.V.

 

 

______________

(parašas)

 

 

 

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-316, 2016-05-23, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13824

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. A1-138 „Dėl Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-556, 2018-10-05, paskelbta TAR 2018-10-05, i. k. 2018-15856

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. A1-138 „Dėl Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo