Suvestinė redakcija nuo 2019-01-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 110-5648, i. k. 110301MISAK00D1-762

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-09:

Nr. D1-6, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00210

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 14 d. Nr. D1-762

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį, atsižvelgdamas į Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ 81 punktą, Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 40 punktą ir Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktą ir Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktą,

tvirtinu Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. D1-946

redakcija)

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Pareiškėjas), pirkimų vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus Pareiškėjų vykdomiems pirkimams, kurie iš dalies finansuojami Aplinkos ministerijos skirtomis lėšomis, bet nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tačiau įgyvendina arba numato įgyvendinti projektus, finansuojamus Atliekų tvarkymo programos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, Klimato kaitos programos arba Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) (toliau – LIFE programos) lėšomis, vykdomiems pirkimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-6, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00210

 

2. Tvarkos apraše nustatyti reikalavimai netaikomi prekių ir paslaugų pirkimams pagal ilgalaikes anksčiau sudarytas sutartis: komunalinių, elektros, dujų, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo, šilumos tiekimo, valymo, apsaugos, fiksuoto telekomunikacijų ryšio ir kitų su patalpų ar pastatų išlaikymu susijusių paslaugų pirkimams, automobilinio kuro pirkimams.

3. Pareiškėjams rekomenduojama vykdyti žaliuosius pirkimus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Tiekėjų apklausos pažymoje asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

5.Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. apklausa – pirkimo būdas, kai Pareiškėjas kviečia pasirinktus tiekėjus teikti pasiūlymus;

5.2. darbas – statybos darbų rezultatas, kurio savaime pakanka ekonominei ar techninei funkcijai atlikti;

5.3. darbų pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba suprojektuoti ir atlikti darbus pagal Pareiškėjo nustatytus reikalavimus;

5.4. konkursas – pirkimo būdas, kai skelbimas dėl prekių pirkimo, paslaugų teikimo ir (ar) darbų atlikimo pagal Pareiškėjo nustatytas pirkimo sąlygas publikuojamas viešai ir suinteresuotas tiekėjas gali teikti pasiūlymą;

5.5.pirkimo pasiūlymas – visuma tiekėjo raštu pateiktų dokumentų, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal Pareiškėjo nustatytas pirkimo sąlygas, taip pat viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip arba žodžiu tiekėjų pateikiama informacija apie pirkimo objektą;

5.6. paslaugų pirkimas – pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos arba prekės ir paslaugos, jei paslaugų vertė didesnė už prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas;

5.7. pirkimas – prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, reglamentuojamas Tvarkos aprašu;

5.8. pirkimo dokumentai – Pareiškėjo rengiami ir skelbiami ar kitomis priemonėmis tiekėjams pateikiami dokumentai, kuriuose apibūdinami pirkimo objektas ir jo pirkimo sąlygos;

5.9. pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Pirkimo sutartis) – rašytinė sutartis, pagal kurią pareiškėjas už atlygį iš vieno ar daugiau tiekėjų perima prekes, priima paslaugas ar darbus ir kuria siekiama ekonominės naudos;

5.10. pirkimo pradžia – apklausos – pareiškėjo prašymas tiekėjo raštu ar žodžiu pateikti pasiūlymą arba pasinaudojimas viešai (internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip) skelbiama informacija, konkurso atveju – viešas pirkimo paskelbimas;

5.11. pirkimo skelbimas – viešas Pareiškėjo pranešimas apie prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą nacionaliniame šalies dienraštyje (leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba Pareiškėjo interneto svetainėje;

5.12. prekių pirkimas – pirkimas (įskaitant pirkimą išsimokėtinai), kurio dalykas yra prekės, jų nuoma arba finansinė nuoma, numatant tas prekes įsigyti arba to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos;

5.13. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnyje nustatytas ir vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-6, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00210

 

III SKYRIUS

PIRKIMO TIKSLAS IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

6. Pirkimo tikslas – vadovaujantis Tvarkos apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Pareiškėjui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

7. Pareiškėjas užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

8. Pareiškėjas privalo visiems tiekėjams taikyti vienodus reikalavimus ir kriterijus, suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją.

9. Pareiškėjas turi siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai.

 

IV SKYRIUS

NUMATOMOS PIRKIMO VERTĖS NUSTATYMAS IR PIRKIMO BŪDAI

 

10. Numatoma pirkimo vertė skaičiuojama įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis, finansuojamas iš projekto lėšų. Vykdant projektus, kurių trukmė ilgesnė negu 2 metai, sumuojama tik per vienerius finansinius metus sudarytų ar ketinamų sudaryti sutarčių vertė. Pareiškėjams rekomenduojama tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų pirkimo sutarčių vertės nustatymui taikyti Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 1). Laikoma, kad prekės ir paslaugos yra tos pačios rūšies, jeigu yra priskirtos tai pačiai grupei pagal BVPŽ skaitmeninio kodo pirmuosius tris skaitmenis.

11. Darbų pirkimo vertė nustatoma atsižvelgiant į visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių verčių sumą, įskaitant ir numatomo projektavimo (tuo atveju, kai kartu perkamas darbų atlikimas ir projektavimas), ir kitų darbų pirkimo sutarčiai atlikti būtinų prekių ir paslaugų numatomas vertes.

12. Jei prekių, paslaugų ar darbų atlikimu gali būti suinteresuoti skirtingi tiekėjai arba jei skaidymas gali užtikrinti racionalesnį lėšų naudojimą, tokiu atveju pirkimą rekomenduojama skaidyti į dalis. Pareiškėjas, vykdydamas konkrečių prekių, paslaugų arba darbų pirkimus, gali skaidyti pirkimo objektą į dalis, tik, jei visoms išskaidytoms pirkimo dalims bus taikomas pirkimo būdas, pagal Tvarkos aprašo 9–10 punktų nuostatas, taikytinas visai pirkimo vertei.

13. Pirkimas gali būti vykdomas apklausos arba konkurso būdu. Konkurso organizavimas yra privalomas, kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi ar didesnė nei 58 000 Eur perkant prekes ar paslaugas ir yra lygi ar didesnė nei 145 000 Eur, kai perkami darbai. Visais atvejais Pareiškėjas gali pasirinkti vykdyti pirkimą konkurso būdu.

 

V SKYRIUS

PIRKIMAS APKLAUSOS BŪDU

 

14. Apklausa gali būti atliekama žodžiu, raštu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) apie siūlomas prekes, paslaugas ir darbus.

15. Apklausa žodžiu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija gali būti atliekama, kai pirkimo vertė neviršija 10 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.

16. Pirkdamas apklausos būdu, Pareiškėjas privalo apklausti ne mažiau kaip tris potencialius tiekėjus, galinčius teikti pirkime numatytas prekes, paslaugas ar darbus, išskyrus šiuos atvejus:

16.1. pirkimo vertė neviršija 10 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio;

16.2. paaiškėjus, kad yra mažiau tiekėjų, kurie gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus;

16.3. tiekti prekę, suteikti paslaugas ar atlikti darbus dėl techninių priežasčių gali tik konkretus tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises gaminti (tiekti) šias prekes, teikti šias paslaugas ar atlikti šiuos darbus;

16.4. Pareiškėjas pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekį, kai, pakeitus tiekėją, Pareiškėjui reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų;

16.5. kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Pareiškėjui, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės;

16.6. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos;

16.7. perkamos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos, medžiagos, reagentai ir panašūs produktai, tiesiogiai susiję su mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veikla.

17. Pareiškėjas privalo nustatyti ir pirkimo pradžioje tiekėjams pateikti pirkimo dokumentus (apklausos sąlygas), kuriuose turi būti nurodyti tikslūs ir aiškūs minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas (techninė specifikacija), pasiūlymo pateikimo terminas ir kitos pirkimo sąlygos.

18. Jeigu kreipiamasi tik į vieną tiekėją, pirkimo dokumentai gali būti nerengiami.

19. Pirkimą organizuoja ir tiekėjų pasiūlymus vertina Ūkio subjekto vadovo įgaliotas asmuo arba pirkimo komisija.

20. Pareiškėjas gali nustatyti vertinimo kriterijus, nurodytus 32 punkte.

21. Atsižvelgdamas į pirkimo būdą ir sudėtingumą, Pareiškėjas privalo nustatyti protingą pasiūlymų pateikimo terminą.

22. Vykdydamas apklausą, Pareiškėjas turi teisę vykdyti derybas pagal 34 ir 36 punkte nustatytą tvarką.

23. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams pirkimo pradžioje nurodytus vertinimo kriterijus (jei jie buvo nustatyti). Vertinami tik Pareiškėjo nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjų galutiniai pasiūlymai.

24. Pareiškėjas turi parengti ir užpildyti tiekėjų apklausos pažymą (Tvarkos aprašo priedas). Jei pirkimo vertė neviršija 10 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, apklausos pažyma gali būti nepildoma, tačiau pirkimas turi būti registruojamas pirkimų (išlaidų) žurnale, nurodant pirkimo objektą, apklaustus tiekėjus, pasiūlytas kainas, pirkimo laimėtoją bei už pirkimą atsakingą asmenį.

25. Vykdant apklausą raštu taikomi 38, 39, 40 ir 41 punktų reikalavimai.

26. Vykdant apklausą raštu, Pareiškėjas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) privalo tiekėjus informuoti apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydamas tiekėją, su kuriuo numatoma sudaryti pirkimo sutartį. Pareiškėjas ta pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą.

 

VI SKYRIUS

PIRKIMAS KONKURSO BŪDU

 

27. Pareiškėjas privalo nustatyti ir pirkimo pradžioje tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir (arba) funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus ir (arba) apibūdinti norimą rezultatą (techninę specifikaciją), pasiūlymo pateikimo terminą ir kitas pirkimo sąlygas. Pareiškėjas turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių ir techninių pajėgumų reikalavimus.

28. Apibūdinant pirkimo objektą, negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objektą. Šiuo atveju tiekėjams būtina nurodyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

29. Perkant konkurso būdu, Pareiškėjas privalo parengti pirkimo skelbimą ir jį paskelbti nacionaliniame šalies dienraštyje (leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba internetiniame portale, užtikrinančiame potencialių tiekėjų informavimą. Papildomai pirkimo skelbimas gali būti viešinamas Pareiškėjo internetinėje svetainėje.

30. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas pirkimo reikalavimus atitinkantis tiekėjo pasiūlymas.

31. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno tiekėjo pasiūlymo, Pareiškėjas turi teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

32. Tiekėjų pasiūlymams vertinti Pareiškėjas privalo sudaryti pirkimo komisiją.

33. Pareiškėjas gali nustatyti tik šiuos tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus:

33.1. mažiausios kainos – kai laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina;

33.2. ekonominio naudingumo – kai laimėjusiu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausia balų pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

34. Atsižvelgdamas į pirkimo būdą ir sudėtingumą, Pareiškėjas privalo nustatyti protingą pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 12 dienų nuo pirkimo paskelbimo.

35. Nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo Pareiškėjas, užtikrindamas Tvarkos aprašo 6–8 punktuose nustatytų principų laikymąsi, turi teisę derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas ekonomiškiausio rezultato. Derybos turi būti vykdomos su visais tiekėjais, atitinkančiais pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus. Derybų rezultatai įforminami protokolu. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija.

36. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams pirkimo pradžioje nurodytus vertinimo kriterijus. Vertinami tik pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantys tiekėjų galutiniai pasiūlymai.

37. Jeigu Pareiškėjas vykdė derybas Tvarkos aprašo 34 punkte nustatyta tvarka, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

38. Vykdydama pirkimą, pirkimo komisija turi parengti konkurso vertinimo protokolą ar kitus vertinimo dokumentus.

39. Pareiškėjas gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto apklausos ar konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto derybų metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pareiškėjas, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas per nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atliekant derybas, galima derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų, galutiniai derybų rezultatai užfiksuojami derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Galutiniai derybų rezultatai negali būti keičiami.

40. Pareiškėjas pasiūlymą turi atmesti, jeigu:

40.1. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pateikus prašymą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

40.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kitų reikalavimų, pateikus prašymą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;

40.3. visi dalyviai, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlė per dideles Pareiškėjui nepriimtinas kainas.

41. Pareiškėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

42. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie šį sprendimą pranešti visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, – visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

43. Pareiškėjas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) tiekėjus raštu informuoja apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nurodydamas tiekėją, su kuriuo numatoma sudaryti pirkimo sutartį. Pareiškėjas ta pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą.

 

VII SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIS

 

44. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka Pareiškėjo nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina (jei buvo vykdytos derybos Tvarkos aprašo 34 punkte nustatyta tvarka – derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina) ir pirkimo dokumentuose bei galutiniame pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

45. Pirkimo sutarties raštu neprivaloma sudaryti, kai pirkimo vertė neviršija 3 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio.

46. Pirkimo sutartis sudaroma šalims ją pasirašant.

 

VIII  SKYRIUS

PIRKIMŲ PRIEŽIŪRA

 

47. Pareiškėjo įvykdytų pirkimų dokumentus tikrina Atsakinga institucija ir (arba) Aplinkos ministerija, užtikrindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-542 „Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-6, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00210

 

48. Iš Pareiškėjų gali būti reikalaujama pateikti Atsakingai institucijai ir (arba) Aplinkos ministerijai:

48.1. Tvarkos aprašo 16 arba 26 punkte nurodytus dokumentus;

48.2. kitą su pirkimu susijusią informaciją.

 

IX SKYRIUS

GINČŲ PAREIŠKĖJŲ VEIKSMŲ ARBA NEVEIKIMO NAGRINĖJIMAS

 

49. Tiekėjas, kuris mano, kad Pareiškėjas nesilaiko šio Tvarkos aprašo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su ieškiniu kreiptis į teismą.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Išlaidos, kurias Pareiškėjas patyrė pažeisdamas Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir tai galėjo turėti įtakos pirkimo rezultatui, Aplinkos ministerijos sprendimu pripažįstamos netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis, o, jei tokios išlaidos jau buvo apmokėtos ir pažeidimo faktas paaiškėjo vėliau, – Aplinkos ministerijos sprendimu išieškomos iš pažeidėjo.

51. Pareiškėjas privalo saugoti pirkimo sutartis, pirkimo vykdymo ir vertinimo dokumentus ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

52. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

_________________

 

Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios

organizacijos pagal Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų

vykdymo tvarkos aprašo

priedas

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

 

Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas: .........................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Apklausti tiekėjai:

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

Adresas, telefonas, el. paštas ar kita kontaktinė informacija

Pasiūlymą pateikusio asmens vardas, pavardė

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Priežastys, dėl kurių apklausti mažiau negu 3 tiekėjai: .......................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Tiekėjų pasiūlymai (pagal pasiūlymų eilę):

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymo data

Pasiūlyta kaina, Eur, įskaitant mokesčius

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Sudaryta pasiūlymų eilė (tuo atveju, jei naudojami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai):

1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

3. ..........................................................................................

 

Ūkio subjekto pavadinimas, kodas:

 

Apklausą vykdžiusio asmens vardas, pavardė:

 

...................................................................................................................................................

SPRENDIMĄ TVIRTINU:

........................................................................................

 

(parašas, data)

(juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

................................

(vardas, pavardė)

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-85, 2011-01-27, Žin., 2011, Nr. 16-754 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK000D1-85

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 "Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-432, 2011-05-25, Žin., 2011, Nr. 65-3082 (2011-05-28), i. k. 111301MISAK00D1-432

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-76 "Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-689, 2012-08-30, Žin., 2012, Nr. 103-5246 (2012-09-04), i. k. 112301MISAK00D1-689

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 "Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1047, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20600

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-119, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-23, i. k. 2016-03425

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-946, 2018-11-09, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18292

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „ Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-6, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00210

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo