Nutarimas netenka galios 2020-10-01:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 763, 2020-07-08, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15550

Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2020-09-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 37-1369, i. k. 1071100NUTA00000296

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ATLYGINIMO VALSTYBĖS ĮMONEI REGISTRŲ CENTRUI UŽ NAUDOJIMĄSI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENIMIS BEI INFORMACIJA, ATLYGINIMO UŽ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ IR ATLYGINIMO UŽ PAŽYMOS, PATVIRTINANČIOS JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ, IŠDAVIMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO.

 

2007 m. kovo 21 d. Nr. 296

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1285, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5633 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001285

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 5 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 29 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 728, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3665 (2012-06-26), i. k. 1121100NUTA00000728

 

1. Patvirtinti atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžius (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1285, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5633 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001285

 

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodyto atlyginimo mokėjimo tvarką nustato Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklės. Sumokėtas atlyginimas (visas ar jo dalis) grąžinamas Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose teisingumo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1R-503 (Žin., 2007, Nr. 128-5230), nustatyta tvarka jį sumokėjusiam asmeniui šiais atvejais:

2.1. jeigu sumokėta daugiau, nei nustatyta šiuo nutarimu patvirtintuose atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžiuose;

2.2. jeigu paslauga nesuteikta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1285, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5633 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001285

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1694 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą, duomenų pakeitimų registravimą ir naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5624);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 823 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1694 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą, duomenų pakeitimų registravimą ir naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 103-3798).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. balandžio 1 dienos.

5. Pavesti Teisingumo ministerijai iki 2007 m. balandžio 1 d. pakeisti Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių nuostatas, susijusias su šiuo nutarimu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                            Petras Baguška

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 296
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 895
redakcija)

 

 

 

ATLYGINIMO VALSTYBĖS ĮMONEI REGISTRŲ CENTRUI UŽ NAUDOJIMĄSI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENIMIS BEI INFORMACIJA, ATLYGINIMO UŽ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ IR ATLYGINIMO UŽ PAŽYMOS, PATVIRTINANČIOS JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ, IŠDAVIMĄ DYDŽIAI

 

 

 

 

1.

 

Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų kopijos vieno lapo išdavimą*

 

1,45 euro

 

2.

 

Už Juridinių asmenų registro išrašo, kurio struktūrą nustato Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklės, apie vieną juridinį asmenį, filialą ar atstovybę pateikimą:

 

 

2.1.

 

trumpojo išrašo (identifikacijos duomenų) popieriuje

 

4,92 euro

 

2.2.

 

trumpojo išrašo (identifikacijos duomenų) elektronine forma

 

2,61 euro

 

2.3.

 

pagrindinių duomenų išrašo popieriuje

 

6,66 euro

 

2.4.

 

pagrindinių duomenų išrašo elektronine forma

 

3,19 euro

 

2.5.

 

išplėstinio išrašo popieriuje

 

8,11 euro

 

2.6.

 

išplėstinio išrašo elektronine forma

 

3,77 euro

 

2.7.

 

išplėstinio išrašo su istorija popieriuje

 

9,27 euro

 

2.8.

 

išplėstinio išrašo su istorija elektronine forma

 

6,37 euro

 

3.

 

Už juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentų** iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės pateikimą popieriuje

 

15,06 euro
(arba 3,77 euro už kiekvieną atskirą ataskaitą)

 

4.

 

Už juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentų** iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės pateikimą elektronine forma

 

8,98 euro
(arba 2,24 euro už kiekvieną atskirą ataskaitą)

 

5.

 

Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų, saugomų elektroniniame dokumentų archyve, kopijos vieno lapo pateikimą popieriuje*

 

1,45 euro

 

6.

 

Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų, saugomų elektroniniame dokumentų archyve, kopijos vieno lapo pateikimą elektronine forma*

 

0,87 euro

 

7.

 

Už vieną tiesioginę paiešką Juridinių asmenų registro duomenų bazėje prisijungiant prie duomenų teikimo sistemos:

 

 

7.1.

 

pagal juridinio asmens, filialo ar atstovybės kodą, pavadinimą

 

0,58 euro

 

7.2.

 

pagal asmenį, susijusį su juridiniu asmeniu, filialu ar atstovybe

 

1,16 euro

 

7.3.

 

pagal skelbiamų duomenų, informacijos ir dokumentų įregistravimo ar jų pakeitimų įregistravimo datą

 

0,87 euro

 

8.

 

Mėnesinis abonentinis užmokestis už tiesioginį naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenų bazės duomenimis elektroninėmis priemonėmis***

 

28,96 euro

 

9.

 

Metinis abonentinis užmokestis už Juridinių asmenų registro duomenų bazės išrašą, apimantį visus Juridinių asmenų registro objektus

 

35 761,99 euro

 

10.

 

Atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą dydis

 

2,12 euro

 

11.

 

Už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą:

 

 

11.1.

 

viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujančiam tiekėjui (juridiniam asmeniui, kai pažymoje duomenys pateikiami tik apie patį juridinį asmenį)

 

8,11 euro

 

11.2.

 

viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujančiam tiekėjui (fiziniam asmeniui)

 

9,27 euro

 

12.

 

Už duomenų pateikimą Europos verslo registro tinklui (angl. European business register, EBR):

 

 

12.1.

 

juridinio asmens duomenų išrašo

 

2,60 euro

 

12.2.

 

išrašo apie juridiniame asmenyje veikiančius asmenis

 

2,60 euro

 

12.3.

 

balanso ataskaitos

 

2,90 euro

 

12.4.

 

pelno (nuostolių) ataskaitos

 

2,90 euro

 

12.5.

 

išrašo apie asmens dalyvavimą juridiniuose asmenyse

 

2,50 euro

 

12.6.

 

tiesioginė paieška EBR tinkle pagal asmenį

 

1,20 euro

 

12.7.

 

steigimo dokumento

 

3,20 euro

 

12.8.

 

uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo

 

2,60 euro

 

13.

 

Atlyginimas už EBR duomenų distribuciją

 

120 procentų EBR duomenis teikiančių valstybių nacionalinių registrų nustatytų atlyginimų dydžių

 

Pastabos:

1. Teikiant 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 papunkčiuose, 4 ir 11 punktuose nurodytus duomenis xml formatu, atlyginimo dydžiui taikomas koeficientas 0,4.

2. Juridinių asmenų registro skelbiamų duomenų peržiūra per 15 darbo dienų – neatlygintina.

3. Atlyginimas už pateiktus pagal gavėjo prašymą specialiomis aplikacijomis suformuotus Juridinių asmenų registro duomenų ar informacijos išrašus, vienkartinius duomenų ar informacijos apibendrinimus, analizę ar įvairius statistinius skaičiavimus nustatomas duomenų teikimo sutartyje.

4. Tais atvejais, kai pažymoje apie tiekėją (juridinį asmenį) prašoma nurodyti duomenis apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, 11.1 papunktyje nurodyto atlyginimo už pažymos išdavimą dydis didinamas 3,19 euro atitinkamai už kiekvieno fizinio asmens duomenų vienetą.

 

_______________

*Dokumento kopijos antrasis ir kiti lapai išduodami tik kartu su pirmuoju dokumento kopijos lapu.

**Balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos.

***Mėnesinis abonentinis užmokestis įskaitomas į suteiktų paslaugų kainą ir taikomas vartotojams, pasirašiusiems duomenų teikimo sutartį elektroninėmis priemonėmis.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1285, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5633 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001285

Nr. 1356, 2009-10-21, Žin., 2009, Nr. 128-5554 (2009-10-27), i. k. 1091100NUTA00001356

Nr. 895, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12129

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1285, 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 142-5633 (2008-12-11), i. k. 1081100NUTA00001285

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 296 "Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija ir atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą dydžių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1356, 2009-10-21, Žin., 2009, Nr. 128-5554 (2009-10-27), i. k. 1091100NUTA00001356

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 296 "Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo dydžių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 728, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3665 (2012-06-26), i. k. 1121100NUTA00000728

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 296 "Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžių patvirtinimo" pakeitimo ,

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 895, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12129

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 296 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo