Suvestinė redakcija nuo 2018-01-12 iki 2019-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 4-154, i. k. 1072250ISAK00V-1094

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-12:

Nr. V-25, 2018-01-09, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00421

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MIRUSIO  ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ PAĖMIMO IR PASKIRSTYMO

 

2007 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1094

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 5 straipsnio 9 dalimi:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. mirusio žmogaus audinių paėmimą atlieka šių audinių transplantacijos arba Audinių banko paslaugas teikianti įstaiga ir jie paskirstomi teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2. mirusio žmogaus širdies, kepenų, plaučių, širdies ir plaučių komplekso, kasos ir inksto komplekso paėmimą atlieka šių organų transplantacijos paslaugas teikianti įstaiga ir jie paskirstomi teisės aktų nustatyta tvarka;

1.3. mirusio žmogaus inkstų paėmimą atlieka inkstų transplantacijos paslaugas teikianti įstaiga, kuriai inkstai paskirstomi tokia tvarka:

1.3.1. kai potencialus donoras yra Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, inkstai paskirstomi Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms;

1.3.2. kai potencialus donoras yra Kauno miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, inkstai paskirstomi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms;

1.3.3. kai potencialus donoras yra kitų miestų asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, inkstai paskirstomi eilės tvarka (kas antras Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre užregistruotas potencialus donoras) Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms.

1.4. šio įsakymo 1.3 papunktis galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-25, 2018-01-09, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00421

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų įsigijimo" pakeitimo