Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2022-06-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 4-154, i. k. 1072250ISAK00V-1094

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-01:

Nr. V-1530, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21781

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MIRUSIO  ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ PAĖMIMO IR PASKIRSTYMO

 

2007 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1094

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 5 straipsnio 9 dalimi:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. mirusio žmogaus audinių paėmimą atlieka šių audinių transplantacijos arba Audinių banko paslaugas teikianti įstaiga ir jie paskirstomi teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2. mirusio žmogaus širdies, kepenų, plaučių, širdies ir plaučių komplekso, kasos ir inksto komplekso paėmimą atlieka šių organų transplantacijos paslaugas teikianti įstaiga ir jie paskirstomi teisės aktų nustatyta tvarka;

1.3. mirusio žmogaus inkstų paėmimą atlieka inkstų transplantacijos paslaugas teikianti įstaiga, kuriai inkstai paskirstomi tokia tvarka:

1.3.1. kai potencialus donoras yra Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, inkstai paskirstomi viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms;

1.3.2. kai potencialus donoras yra Kauno miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, inkstai paskirstomi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms;

1.3.3. kai potencialus donoras yra kitų Lietuvos miestų ar užsienio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre ir nėra absoliučių kontraindikacijų donorystei, inkstai paskirstomi eilės tvarka: kas antro donoro inkstai viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms:

1.3.3.1. kai potencialus donoras yra kitų Lietuvos miestų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, inkstai paskirstomi nuo raštiško artimųjų sutikimo inksto donorystei pareiškimo momento Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 367 „Dėl Mirusiojo artimųjų sutikimo, kad mirusiojo audiniai, organai būtų paimti ir atiduoti transplantacijai, pasirašymo tvarko aprašo ir mirusiojo artimųjų sutikimo, kad mirusiojo audiniai, organai būtų paimti ir atiduoti transplantacijai, formos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Jei potencialus donoras sutikimą, kad jo inkstai būtų paimti ir atiduoti transplantuoti, pareiškė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 368 „Dėl Asmens sutikimo ir nesutikimo, kad jo audiniai, ląstelės, organai būtų paimti ir atiduoti transplantuoti, tvarkos aprašo ir su žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos proceso įgyvendinimo tvarka susijusių formų patvirtinimo“ nustatyta tvarka būdamas gyvas, inkstai paskirstomi nuo smegenų mirties patvirtinimo momento. Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju inkstai paskirstomi nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumo sprendimo atiduoti mirusiojo inkstus transplantacijai momento;

1.3.3.2. kai potencialus donoras yra užsienio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, inkstai paskirstomi nuo donoro užregistravimo Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre momento;

1.3.4. recipiento asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumui nustačius, kad yra indikacijų, dėl kurių transplantacija ar pooperacinis laikotarpis recipientui būtų labai sudėtingi ir transplantacijos atlikimas transplantacijos paslaugų įstaigoje, kurioje recipientas gydosi, ženkliai sumažintų galimą riziką recipiento fizinei sveikatai ir gyvybei, transplantacijos paslaugų įstaiga, kurioje gydomas recipientas, su motyvuotu prašymu kreipiasi į kitą transplantacijos paslaugų įstaigą ir Nacionalinį transplantacijos biurą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Kitos transplantacijos paslaugų įstaigos gydytojų konsiliumui įvertinus pagrįstumą ir pritarus prašymui bei Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinus susitarimą, inkstas paskiriamas transplantacijos paslaugų įstaigai, kurioje gydomas recipientas;

1.3.5. inksto paskirstymas šio įsakymo 1.3.4 papunkčio pagrindu neturi įtakos šio įsakymo 1.3.3 papunktyje nustatytai inksto paskirstymo eilei;

1.3.6. inksto transplantacija kartu su kepenų, plaučių, širdies ar kasos transplantacija vyksta Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22.4 papunktyje nustatyta tvarka. Jei inksto transplantacija numatyta kartu su kitų dviejų ar daugiau organų transplantacija, recipiento gydymo įstaigos gydytojų konsiliumas sprendžia, pagal kurio organo parinkimo kriterijus vyksta donoro ir recipiento poros parinkimas;

1.4. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-25, 2018-01-09, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00421

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų įsigijimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1530, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21781

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimo ir paskirstymo“ pakeitimo