Suvestinė redakcija nuo 2020-04-19

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 97-4345, i. k. 1031100NUTA00001252

 

Nauja redakcija nuo 2020-04-19:

Nr. 1309, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20878

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008,

įgyvendinimO ir ABIPUSIO PRIPAŽINIMO PRINCIPO SAMPRATOS

 

Įgyvendindama 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 (OL 2019 L 91, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2019/515), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Paskirti:

1.1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją atsakingą už Reglamento (ES) 2019/515 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimą Europos Komisijai;

1.2. VšĮ „Versli Lietuva“ atlikti Reglamento (ES) 2019/515 9 straipsnyje nurodytas Gaminių kontaktinio centro užduotis. Šios užduotys turi būti atliekamos pagal 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 295 L 2018, p. 1);

1.3. viešojo administravimo subjektus, priimančius administracinius sprendimus riboti prekių, kurioms taikomas abipusio pripažinimo principas ir kurios įtrauktos į pavyzdinį Europos Komisijos interneto svetainėje skelbiamą sąrašą, patekimą į Lietuvos Respublikos rinką arba neleisti patekti į Lietuvos Respublikos rinką (toliau – kompetentinga institucija), atlikti Reglamente (ES) 2019/515 valstybių narių kompetentingoms institucijoms nustatytas funkcijas.

2.  Pavesti:

2.1. šio nutarimo 1.2, 1.3 ir 3.1 papunkčiuose nurodytiems subjektams teikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai informaciją, reikalingą šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytai funkcijai atlikti, per jos nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą;

2.2. šio nutarimo 1.2 ir 1.3 papunkčiuose nurodytoms institucijoms ir įstaigoms dalyvauti Reglamento (ES) 2019/515 10 straipsnio 1 dalyje nurodytoje veikloje.

3.  Nustatyti, kad:

3.1. ministerijos, Vyriausybės įstaigos, Vyriausybei atskaitingos institucijos ir įstaigos, ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, Vyriausybei atskaitingoms institucijoms ir įstaigoms pavaldžios institucijos ir įstaigos, taip pat ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų pavaldžioms institucijoms ir įstaigoms pavaldžios institucijos ir įstaigos, rengiančios techninių taisyklių, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) 2019/515 2 straipsnio 2 dalyje, projektus, juose įtvirtintų abipusio pripažinimo sąlygą arba darytų nuorodą į šio nutarimo 3.2 papunktį;

3.2. abipusio pripažinimo principas turėtų būti suprantamas kaip galimybė teisėtai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, arba Turkijoje (toliau kartu – valstybė narė) pagamintas prekes, kurias leidžiama tiekti rinkai toje valstybėje narėje, arba prekes, teisėtai importuotas iš trečiosios valstybės į Europos Sąjungos valstybę narę arba Turkiją, kurias leidžiama tiekti rinkai Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Turkijoje, be jokių apribojimų tiekti Lietuvos Respublikos rinkai, net jeigu tos prekės buvo pagamintos vadovaujantis skirtingomis nei Lietuvos Respublikoje tokiems gaminiams taikomos techninėmis taisyklėmis, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) 2019/515 2 straipsnio 2 dalyje;

3.3. ekonominės veiklos vykdytojui, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) 2019/515 3 straipsnio 12 dalyje, suteikiama ne mažiau kaip 15 darbo dienų ir ne daugiau kaip 25 darbo dienos nuo Reglamento (ES) 2019/515 5 straipsnio 5 dalyje nurodyto kompetentingos institucijos prašymo gavimo pateikti Reglamento (ES) 2019/515 5 straipsnio 4 dalies a punkte ar 5 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją ir visus argumentus ar pastabas, kurių ekonominės veiklos vykdytojas galėtų turėti.

4. Pasiūlyti šio nutarimo 3.1 papunktyje nenurodytoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, rengiančioms techninių taisyklių, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) 2019/515 2 straipsnio 2 dalyje, projektus, vadovautis šio nutarimo 2.1, 3.1 ir 3.2 papunkčiais.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1403, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5544 (2005-12-29), i. k. 1051100NUTA00001403

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 "Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 835, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 91-3930 (2009-07-31), i. k. 1091100NUTA00000835

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 "Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 846, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4369 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000846

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 "Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1309, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20878

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo“ pakeitimo