Įsakymas netenka galios 2020-01-01:

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-149, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21819

Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, Ekspertų atrankos aprašo, Ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-04-20 iki 2019-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6925, i. k. 111207CISAK1-01-157

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KETINAMOS VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠO RENGIMO, JOS išorinio VERTINIMO IR AKREDITAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 28 d. Nr. 1-01-157

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 (Žin., 2009, Nr. 96-4083; 2011, Nr. 100-4702), 7 ir 19.2 punktais:

1. Tvirtinu Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodiką (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.

3. Pripažįstu netekusiu galios Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams studijų programoms nustatymo metodinius nurodymus, patvirtintus Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-01-18 (Žin., 2010, Nr. 27-1286, Nr. 156-7955).

 

 

 

Direktorius                                                                        Artūras Grebliauskas

 

PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157

(Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-23

redakcija)

 

KETINAMOS VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠO RENGIMO, JOS IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO METODIKa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodika (toliau – Metodika) nustato reikalavimus ketinamų vykdyti pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisųjų, laipsnio nesuteikiančių studijų programų aprašams (toliau – aprašas), kuriuos aukštosios mokyklos ar užsienio aukštųjų mokyklų filialai Lietuvos Respublikoje teikia Studijų kokybės vertinimo centrui (toliau – Centras), taip pat prašymo ir kitų dokumentų dėl ketinamos vykdyti studijų programos (toliau – programa) akreditavimo nagrinėjimo Centre procedūrą, programos išorinio vertinimo eigą ir kriterijus bei apeliacijų teikimo tvarką.

2. Metodika parengta įgyvendinant Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK‑1652 (toliau – Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas), nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

3. Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose bendruosius bei specialiuosius reikalavimus studijų programoms, apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

4. Centras Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų ar užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje (toliau – filialas) prašymu priima sprendimus dėl programų akreditavimo ir jų išorinio įvertinimo Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo bei šios Metodikos nustatyta tvarka.

5. Sprendimai dėl programos akreditavimo gali būti priimami:

5.1. Centrui arba kitai aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūrai, įtrauktai į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (toliau – Agentūra) atlikus ketinamos vykdyti studijų programos vertinimą, kaip tai nustatyta Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 17 punkte;

5.2. Centrui atlikus ketinamos vykdyti rezidentūros studijų programos vertinimą, kaip tai nustatyta Aprašo 18 punkte;

5.3. Centrui atlikus ketinamos vykdyti studijų programos, pateiktos kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, vertinimą, jei atlikus Paraiškos dokumentų vertinimą, aukštajai mokyklai buvo išduotas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

6. Programos kūrimą inicijuoja aukštoji mokykla. Programa kuriama įvertinus:

6.1. pagal programą numatomų rengti specialistų poreikį šalyje ar regione, absolventų galimybes įsidarbinti;

6.2. mokslinį ir (ar) profesinį pajėgumą vykdyti numatomos krypties studijas;

6.3. turimus ar ketinamus pasitelkti išteklius (žmonių, materialiuosius ir metodinius) numatytų studijų formų studijoms vykdyti (mokslininkai ir dėstytojai, tinkamai įrengtos auditorijos, meninės kūrybos ir veiklos erdvės, laboratorijos, kompiuteriai su reikiama programine įranga, mokslinės ir profesinės periodikos, naujos literatūros ir (ar) meno kūrinių fondai, atitinkama komunikacijų įranga ir kt.).

7. Programa rengiama laikantis bendrųjų ir specialiųjų (studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašų) reikalavimų studijų programoms bei kitų teisės aktų nuostatų.

 

II. REIKALAVIMAI PATEIKIAMIEMS DOKUMENTAMS

 

8. Aukštoji mokykla, siekianti, kad programa būtų išoriškai įvertinta ir akredituota, Centrui turi pateikti:

8.1. prašymą akredituoti programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžią bei studijų metų pabaigos aukštojoje mokykloje datą (jei ketinamos vykdyti studijų programos aprašas teikiamas kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – toks prašymas neteikiamas);

8.2. programos aprašą, parengtą pagal Metodikos II skyriaus I skirsnio nuostatas;

8.3. aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo deklaraciją dėl programos atitikties studijų programų reikalavimams pagal Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 3 priede pateiktą formą;

8.4. įgaliotos institucijos pritarimą dėl numatomos teikti profesinės kvalifikacijos (jeigu ji bus teikiama);

8.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą, jeigu teikiama biomedicinos mokslų studijų srities studijų programa (išskyrus programas, priskirtas gyvybės mokslų bei žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypčių grupėms).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

81. Kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties programą kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje, ji Centrui turi pateikti prašymą leisti vykdyti studijas kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje bei dokumentus, nustatytus Metodikos 8.2 ir 8.3 punktuose.

Papildyta punktu:

Nr. V-46, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06518

 

9. Tuo atveju, jei Centrui akreditavimo tikslu teikiama programa, kurios išorinį vertinimą atliko ne Centras, o Agentūra, aukštoji mokykla Centrui turi pateikti:

9.1. Metodikos 8.1, 8.3, 8.4. ir 8.5 punktuose nurodytus dokumentus;

9.2. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nurodytus duomenis, kurių reikia programai įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

9.3. Agentūros pagal Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą atlikto vertinimo išvadas (ar jų kopiją), kuriose turi būti pateiktas programos įvertinimas pagal 6 vertinimo sritis ir sričių įvertinimas balais, taip, kaip tai yra numatyta Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 1 ir 2 prieduose. Jei vertinimo išvados yra parengtos ne valstybine kalba, taip pat Centrui pateikiamas jų vertimas į valstybinę kalbą teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

10. Filialas, siekiantis, kad Centras atliktų programos išorinį vertinimą pagal Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, Centrui turi pateikti dokumentus, nurodytus Metodikos 8.1 ir 8.2 punktuose.

 

I. reikalavimai programos aprašui

 

11. Studijų programos aprašo paskirtis yra:

11.1. informuoti būsimus studentus apie programos tikslą (-us), programoje numatomus studijų rezultatus, turinį, studijų metodus, vertinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

11.2. informuoti studentus apie tai, ką jie privalės žinoti, gebėti, suprasti baigus programą (studijų dalyką), kokie bus jų pasiekimų vertinimo kriterijai, metodai, formos;

11.3. informuoti darbdavius apie programos studijų rezultatus, studijų turinį ir absolventų kvalifikaciją;

11.4. sukurti prielaidas programos dalyvių ir socialinių partnerių komunikacijai;

11.5. sukurti prielaidas programos akreditavimui.

12. Programos aprašą sudaro: antraštinis puslapis (programą teikiančios aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų programos pavadinimas su prierašu, rodančiu, kad tai yra ketinama vykdyti studijų programa, aukštosios mokyklos vadovo ir studijų programos aprašo rengimo grupės vadovo pareigos, parašas, pedagoginis vardas ir (ar) mokslo laipsnis, vardas, pavardė, aprašo parengimo metai ir mėnuo), programos aprašymas, aprašo priedai. Apraše privalo būti pateikta visa informacija, būtina akreditavimo sprendimui priimti.

13. Programos aprašymo sudėtinės dalys yra šios: programos poreikis, programos tikslas (-ai) ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba

Punkto pakeitimai:

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

14. Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų dalyje pateikiama ši informacija:

14.1. programos tikslas (-ai)  ir numatomi programos studijų rezultatai pateikiami pagal Metodikos priede pateiktą 1 lentelės formą, nurodant programos tikslo (-ų) ir numatomų programos studijų rezultatų bei juos įgyvendinančių studijų dalykų (modulių) sąsajas. Programos tikslas (-ai) turi būti pagrįsti atitinkamos pakopos ir rūšies studijoms bei ketinamų rengti specialistų veiklai keliamais reikalavimais, kurie susieti su asmens, baigusio studijas pagal tą programą, įgyjamais studijų rezultatais (žiniomis ir gebėjimais), valstybės, visuomenės ir darbo rinkos poreikiais, bei derėti su aukštosios mokyklos misija, veiklos tikslais ir (ar) strategija. Jeigu baigus programą įgyjama kvalifikacija, kurios reikalavimai yra nustatyti nacionaliniuose ar tarptautiniuose teisės aktuose, studijų tikslas (-ai) ir numatomi studijų rezultatai turi atitikti ir šiuos reikalavimus. Formuluojant numatomus studijų rezultatus, rekomenduojama įvardinti žinias ir jų taikymą, gebėjimus vykdyti tyrimus, specialiuosius gebėjimus, socialinius gebėjimus, asmeninius gebėjimus, remiantis Studijų pakopų apraše pateikiamu atitinkamos studijų pakopos ir studijų rūšies studijų rezultatų aprašymu, taip pat turi būti atsižvelgiama į Lietuvos kvalifikacijų sandaros atitinkamo kvalifikacijos lygio reikalavimus (netaikoma užsienio aukštųjų mokyklų filialų studijų programoms);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

14.2. teisės aktų, nustatančių reikalavimus įgyjamai (profesinei) kvalifikacijai (jei teikiama), sąrašas.

15. Programos poreikio dalyje aukštoji mokykla pateikia atliktą programos poreikio analizę susiejant ją su numatomų rengti specialistų karjeros galimybėmis. Analizei atlikti gali būti naudojami programos rengėjų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių, kitų institucijų atliktų tyrimų, apklausų rezultatai, programą teikiančios aukštosios mokyklos vykdomų panašių studijų programų absolventų įsidarbinamumo duomenys, duomenys apie kitose aukštosiose mokyklose rengiamus tokius pačius ar panašius specialistus, nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenys, kita ketinamų rengti specialistų poreikį įrodanti informacija. Nurodomi tikslūs naudotos informacijos šaltiniai. Šioje aprašo dalyje pagrindžiamas programos poreikis aukštajai mokyklai, regionui, valstybei, jeigu programa orientuota į esamą ar numatomą tokių specialistų poreikį tam tikroje teritorijoje. Jeigu programa orientuota į tam tikras studentų grupes (pvz. užsienio šalių piliečius; dirbančius asmenis, siekiančius išplėsti savo profesinės veiklos galimybes; dirbančius asmenis, orientuotus į savo profesinėje veikloje reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimą/gilinimą, ir kt.), pagrindžiamas programos poreikis konkrečiai stojančiųjų grupei. Taip pat būtina aprašyti numatomas absolventų profesinės ir (ar) mokslinės karjeros galimybes susiejant jas su tokių specialistų poreikiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

16. Programos sandaros dalyje pateikiamas pagal aukštosios mokyklos nusistatytą formą parengtas numatomas studijų planas. Jeigu numatoma programą vykdyti ir nuolatine, ir ištęstine studijų forma, pateikiamas numatomas studijų planas abiem studijų formoms atskirai. Programos studijų plane atskleidžiama programos struktūra, pagal semestrus išdėstomi dalykai (moduliai), nurodoma jų apimtis kreditais. Studijų dalykai (moduliai) plane išdėstomi pagal jų priskyrimą studijų krypties dalykams, bendriesiems universitetinių (koleginių) studijų dalykams, kitos krypties  dalykams, jeigu programai keliami tikslai susiję su tarpkryptinėmis studijomis. Išskiriama praktika, studento laisvai pasirenkamų dalykų (jei yra) apimtis, baigiamasis darbas, gretutinės krypties (šakos) studijoms numatytas kreditų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

 

17. Personalo dalyje pateikiamas numatomų dėstytojų sąrašas pagal Metodikos priede pateiktą 2 lentelės formą.

18. Programos apraše pateikiama informacija apie aukštosios mokyklos turimus ir numatomus įsigyti materialiuosius išteklius, reikalingus programai vykdyti – bibliotekos fondus, laboratorijas, kompiuterius ir specialiąją programinę įrangą, auditorijas ir pan., taip pat metodinę medžiagą. Jei teikiama jungtinė programa, apraše taip pat pateikiama informacija apie partnerės (-ių) turimus ir numatomus įsigyti materialiuosius išteklius, reikalingus programos įgyvendinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

19. Numatomos studijų eigos ir jos vertinimo dalyje nurodomi reikalavimai stojantiesiems. Jei teikiama magistrantūros studijų programa, nurodoma, kurių studijų krypčių pirmosios pakopos studijas baigę studentai gali būti priimami studijuoti pagal šią programą, kokie yra priėmimo į programą kriterijai. Jei priimami kitos krypties arba kolegines studijas baigę asmenys ir jiems yra nustatyti papildomi reikalavimai (pavyzdžiui, papildomosios studijos), šie taip pat aprašomi ir pagrindžiami. Taip pat turi būti nurodyti specialieji reikalavimai dėl tam tikrų gebėjimų, fizinių savybių ir pan., jeigu tokie reikalavimai yra numatomi taikyti priimant į studijas. Nurodoma, kokiomis priemonėmis numatoma užtikrinti sąžiningą studijavimą, nediskriminavimą, studentų skundų nagrinėjimą. Jeigu teikiama jungtinė studijų programa, nurodoma, kaip bus vykdomas studentų ir dėstytojų mobilumas. Šioje dalyje  taip pat aptariami numatomi taikyti studijų metodai ir studijavimo pasiekimų vertinimo sistema, studentų paramos sistema (akademinė, socialinė).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

20. Aprašant programos vadybą apibūdinami studijų planavimo, organizavimo, priežiūros ir tobulinimo procesai ir kaip į šiuos procesus buvo ir bus įtraukti socialiniai dalininkai (darbdaviai, studentai, absolventai), kokios procedūros buvo taikomos rengiant ir tvirtinant teikiamą studijų programą, nurodomos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

21. Neteko galios nuo 2016-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

22. Kai programa vertinama vadovaujantis Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 17 punkto nuostatomis, programos aprašas turi atitikti Metodikos 12–20 punktuose nurodytus reikalavimus. Su programos aprašu pateikiami šie priedai:

22.1. studijų dalykų (modulių) (įskaitant praktikas ir baigiamąjį darbą) aprašai. Aprašai pateikiami pagal aukštosios mokyklos nustatytą formą, nurodant šią būtiną informaciją: dalyko (modulio) pavadinimas, studijų dalyko (modulio) apimtis kreditais ir valandomis (nurodant kontaktinio ir savarankiško darbo apimtį valandomis), tikslai, programos studijų rezultatų, studijų dalyko (modulio) rezultatų, studijų metodų ir studentų pasiekimų vertinimo metodų sąsajos (Metodikos priede pateikta 3 lentelės forma), vertinimo kriterijai, studijų dalyko (modulio) turinys, pagrindinė literatūra;

22.2. numatomų dėstytojų gyvenimo aprašymai. Dėstytojo gyvenimo aprašyme turi būti ši informacija: dėstytojo vardas ir pavardė, įgytas išsilavinimas, darbovietės (nurodant pareigas ir darbo pobūdį), reikšmingiausi moksliniai (meniniai), metodiniai darbai, parengti per paskutinius 7 metus, užsienio kalbų mokėjimo lygis. Dėstytojų gyvenimo aprašymai programos aprašo priede pateikiami abėcėlės tvarka (pagal pavardes);

22.3. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nurodyti duomenys, kurių reikia programai įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

22.4. visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytos jungtinės studijų programos vykdymo sutarties kopija lietuvių arba anglų kalba jei teikiama jungtinė studijų programa.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

23. Kai pateikiamas prašymas vertinti ir akredituoti rezidentūros ketinamą vykdyti studijų programą, su programos aprašu pateikiami šie priedai:

23.1. studijų dalykų (modulių), įskaitant praktikas ir baigiamąjį darbą, aprašai elektronine versija. Aprašai pateikiami pagal aukštosios mokyklos nustatytą formą, nurodant šią būtiną informaciją: dalyko (modulio) pavadinimas, studijų dalyko (modulio) apimtis kreditais ir valandomis (nurodant kontaktinio ir savarankiško darbo apimtį valandomis), tikslai, programos studijų rezultatų, studijų dalyko (modulio) rezultatų, studijų metodų ir studentų pasiekimų vertinimo metodų sąsajos (Metodikos priede pateikta 3 lentelės forma), vertinimo kriterijai, studijų dalyko (modulio) turinys, pagrindinė literatūra;

23.2. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nurodyti duomenys, kurių reikia programai įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

23.3. visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytos jungtinės studijų programos vykdymo sutarties kopija lietuvių arba anglų kalba, jei teikiama jungtinė studijų programa.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

24. Kai ketinamą vykdyti studijų programą teikia filialas, programos aprašas turi atitikti Metodikos 12–20 punktuose nurodytus reikalavimus. Programos aprašo priedai turi atitikti Metodikos 22.1 ir 22.2, 22.4 punktuose nurodytus reikalavimus. Kaip papildomas priedas prie programos aprašo turi būti pateikti dokumentai, liudijantys apie programos įvertinimą ir akreditavimą pagal tos šalies vertinimo ir akreditavimo tvarką. Kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties programą kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje, programos aprašas turi atitikti Metodikos 14.1 ir 16-20 punktuose nurodytus reikalavimus. Programos aprašo priedai turi atitikti Metodikos 22.2 punkte nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

Nr. V-46, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06518

 

25. Aukštoji mokykla Centrui pateikia programos aprašą spausdinta ir elektronine forma. Elektroninę programos aprašo formą aukštoji mokykla pateikia paštu kokybe@skvc.lt arba kompiuterinėje laikmenoje. Programos aprašo elektroninė forma  pateikiama „doc“, „docx“ arba „pdf“ formatu. Informacija apie programą, kurios reikia programai įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, pateikiama tik „doc“ arba „docx“ formatu. Kiekvienas programos aprašo priedas elektroninėje versijoje pateikiamas atskiru dokumentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

III. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS ARBA FILIALO PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO EIGA

 

26. Centras, gavęs prašymą akredituoti programą ar ketinamą vykdyti studijų programą gavęs kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, nustato:

26.1. ar pateikti visi Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie tinkamai įforminti;

26.2. jei vertinimui pateikta jungtinė programa, ar visi programą vykdysiantys partneriai turi teisę vykdyti tos pačios pakopos ir rūšies studijas bei suteikti atitinkamą kvalifikacinį laipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

27. Tuo atveju, jei Centras nustato, kad pateikti ne visi Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 19 punkte ir šioje Metodikoje nurodyti dokumentai ir (arba) pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti, prašymo ar paraiškos nagrinėjimo terminas sustabdomas, iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti. Apie nustatytus trūkumus bei proceso sustabdymą Centras informuoja aukštąją mokyklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-15, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03216

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

28. Aukštoji mokykla ištaisyti nustatytus trūkumus gali ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo dėl konstatuotų trūkumų (jei ketinama vykdyti studijų programa buvo pateikta kartu su paraiškos gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą dokumentais – per 5 darbo dienas) bei procedūros sustabdymo gavimo dienos. Jei per šį terminą aukštoji mokykla Centro nustatytų trūkumų neištaiso, Centras nutraukia prašymo nagrinėjimo procedūrą ir apie tai informuoja aukštąją mokyklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

Nr. V-15, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03216

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

29. Tuo atveju, jei vertinant prašymą akredituoti programą nustatoma, jog vadovaujantis Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 17 punktu turi būti atliktas programos išorinis vertinimas, Centras sustabdo 20 darbo dienų sprendimo dėl programos akreditavimo priėmimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

30. Centras, gavęs filialo prašymą atlikti programos išorinį vertinimą, šią procedūrą atlieka Metodikos 34–54 punktuose nustatyta tvarka ir priima sprendimą dėl programos išorinio įvertinimo.

31. Priėmęs sprendimą dėl filialo programos išorinio įvertinimo, Centras apie priimtą sprendimą informuoja filialą bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją.

311. Neteko galios nuo 2018-09-28.

Papildyta punktu:

Nr. V-15, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03216

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

312. Neteko galios nuo 2018-09-28.

Papildyta punktu:

Nr. V-15, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03216

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

I. SPRENDIMO DĖL PROGRAMOS AKREDITAVIMO PRIĖMIMAS VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO 17 PUNKTE NUSTATYTA TVARKA

 

32. Tuo atveju, jei Centras, vertindamas aukštosios mokyklos prašymą akredituoti programą, kuri akredituotina Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 18 punkte nustatyta tvarka, nustato, kad pateikti visi Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 19 punkte nustatyti ir tinkamai įforminti dokumentai, programa atitinka Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus, Centras priima sprendimą programą akredituoti Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 9 punkte nustatytam terminui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

33. Kai kyla abejonių dėl programos, akredituotinos Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 18 punkte nustatyta tvarka, atitikimo teisės aktų reikalavimams, Centras gali: inicijuoti išorinį programos vertinimą arba pasitelkti ekspertą (-us) pateikti ekspertinę nuomonę. Tokiu atveju Centras per 20 darbo dienų nuo Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 19 punkte nurodytų dokumentų gavimo informuoja aukštąją mokyklą dėl programos akreditavimo procedūros sustabdymo kol bus atliktas programos išorinis vertinimas arba gauta ekspertinė nuomonė. Centrui priėmus sprendimą atlikti programos išorinį vertinimą, apie išorinio vertinimo eigą aukštoji mokykla informuojama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

II. PROGRAMOS IŠORINIO VERTINIMO EIGA IR SPRENDIMO DĖL PROGRAMOS AKREDITAVIMO PRIĖMIMAS

 

34. Programa Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 17 punkte nustatytais atvejais išoriškai vertinama pagal Metodikos III skyriaus III skirsnyje nustatytus kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

35. Išoriniam vertinimui atlikti ekspertai atrenkami Ekspertų atrankos aprašo, patvirtinto Centro direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.

36. Centras aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį informuoja elektroniniu paštu. Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą ekspertų grupės sudėtį išsiuntimo dienos gali argumentuotai siūlyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį (-ius).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

37. Centras organizuoja ekspertų pasitarimą, kurio metu padeda ekspertų grupei išsiaiškinti vertinimo tikslus ir uždavinius, aiškina šią Metodiką bei supažindina su vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

38. Ekspertai, išnagrinėję programos apraše pateiktą informaciją, parengia pirmines išvadas, nustato vertinimo sritis ir klausimus, kuriems reikia skirti ypatingą dėmesį vizito metu. Centras sudaro vizito darbotvarkę ir ją suderina su ekspertų grupe bei aukštąja mokykla.

39. Ekspertų grupės vizito į aukštąją mokyklą trukmė – 1–2 dienos.

40. Vizito metu vyksta susitikimai su aukštosios mokyklos ar jos padalinio administracija, programos aprašo rengėjais, numatomais programos dėstytojais, socialiniais partneriais. Vizitas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 ekspertų grupės narių. Vizito metu ekspertai apžiūri programos įgyvendinimui numatomą skirti materialiąją bazę. Vienas aukštosios mokyklos bendruomenės narys to paties vizito metu gali dalyvauti tik viename susitikime su ekspertų grupe, išskyrus su Centro atstovu iš anksto suderintus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-58, 2013-08-22, Žin., 2013, Nr. 91-4565 (2013-08-27), i. k. 113207CISAK0000V-58

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

41. Aukštoji mokykla pagal galimybes sudaro sąlygas visiems pageidaujantiems bendruomenės nariams susitikti su ekspertų grupe.

42. Aukštoji mokykla vizito metu turi užtikrinti susitikimams ir ekspertų grupės darbui tinkamas patalpas bei įrangą.

43. Ekspertų grupė parengia išvadų projektą ir pateikia jį Centrui ne vėliau kaip per 1 mėnesį (jei ketinama vykdyti studijų programa buvo pateikta su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – 14 dienų) nuo vizito į aukštąją mokyklą pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

44. Teikdami išvadų projektą Centrui, ekspertai pateikia vieną iš šių siūlymų:

44.1. programą vertinti teigiamai;

44.2. programą rekomenduoti pataisyti;

44.3. programą vertinti neigiamai.

45. Programa vertinama teigiamai tada, kai ekspertai nepateikė pastabų arba pateiktos pastabos nėra esminės. Programa taip pat vertinama teigiamai, jei aukštoji mokykla programą pataisė pagal ekspertų rekomendacijas per terminą, nustatytą Metodikos 48 punkte.

46. Programą rekomenduojama taisyti tada, kai yra programos trūkumų, kuriuos būtina pašalinti iš esmės nekeičiant studijų programos.

47. Programa vertinama neigiamai tada, kai yra svarbios ir ekspertų išsamiai pagrįstos priežastys – programa neatitinka reikalavimų, neaiški programos paskirtis, nėra tinkamos materialiosios bazės norint pradėti programą vykdyti, materialioji bazė nepakankama ir aukštoji mokykla nepateikia pagrįsto  perspektyvinio materialiųjų išteklių gerinimo plano ir pan. Programa taip pat vertinama neigiamai, jeigu aukštoji mokykla per terminą, nustatytą Metodikos 48 punkte, programos nepataisė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

 

48. Centras išvadų projektą be ekspertų siūlymų, išskyrus Metodikos 44.2 punkte numatytą atvejį, elektroniniu paštu išsiunčia aukštajai mokyklai, kuri per 10 darbo dienų (jei ketinama vykdyti studijų programa yra pateikta kartu su Paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – per 5 darbo dienas) nuo išvadų projekto išsiuntimo dienos gali pateikti pastabas dėl išvadų projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų. Jei išvadų projekte buvo pateiktas Metodikos 44.2 punkte nustatytas siūlymas programą pataisyti, aukštoji mokykla per 10 darbo dienų (jei ketinama vykdyti studijų programa yra pateikta kartu su Paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – per 5 darbo dienas) nuo išvadų projekto išsiuntimo dienos gali atlikti ekspertų nurodytus programos taisymus bei elektroniniu paštu pateikti Centrui tai pagrindžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

49. Centras persiunčia aukštosios mokyklos pastabas dėl išvadų projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų ir (ar) ekspertų nurodytų programos trūkumų ištaisymą pagrindžiančius dokumentus programą vertinusiai ekspertų grupei.

50. Ekspertai, išnagrinėję aukštosios mokyklos pastabas dėl išvadų projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų ir (ar) ekspertų nurodytų programos trūkumų ištaisymą pagrindžiančius dokumentus per 14 dienų (jei ketinama vykdyti studijų programa yra pateikta kartu su Paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – per 7 dienas) parengia ir pateikia galutines programos vertinimo išvadas Centrui. Kiekviena programos vertinimo sritis įvertinama pagal Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 2 priede nustatytą įvertinimo skalę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

51. Vertinimo išvados nagrinėjamos Studijų vertinimo komisijoje, veikiančioje Studijų vertinimo komisijos nuostatų, patvirtintų Centro direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka. Į Studijų vertinimo komisijos posėdį gali būti kviečiamas ekspertų grupės, vertinusios programą, vadovas arba kitas narys, taip pat programos aprašo rengėjas (rengėjai) ar kiti aukštosios mokyklos atstovai.

52. Išnagrinėjusi vertinimo išvadas ir išklausiusi posėdžio dalyvių argumentus, Studijų vertinimo komisija priima vieną iš siūlymų, numatytų Studijų vertinimo komisijos nuostatuose.

53. Tuo atveju, jeigu kyla abejonių dėl programos vertinimo išvadų išsamumo, pagrįstumo ar objektyvumo, Centras gali inicijuoti papildomą programos išorinį vertinimą.

54. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, Centras Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka priima sprendimą dėl programos įvertinimo. Kartu su šiuo sprendimu Centras aukštajai mokyklai elektroniniu paštu bei paštu pateikia vertinimo išvadas ar jų kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

55. Vadovaudamasis įsigaliojusiu sprendimu dėl programos įvertinimo arba gautomis Agentūros vertinimo išvadomis, Centras Vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka priima sprendimą dėl programos akreditavimo. Priimtą sprendimą dėl akreditavimo Centras paskelbia viešai teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl ketinamos (-ų) vykdyti studijų programos (-ų), kurios buvo pateiktos kartu su paraiška gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, akreditavimo priimamas per 10 darbo dienų nuo leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

Nr. V-71, 2016-08-24, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22629

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

 

56. Tuo atveju, jei programos išorinį vertinimą atliko Agentūra, Centras sprendimą dėl šios programos akreditavimo priima Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

III. IŠORINIO VERTINIMO KRITERIJAI

 

57. Programos išorinis vertinimas grindžiamas šių 6 sričių analize: programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties programą kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje, Metodikos 58 ir 59 punktų reikalavimai netaikomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-46, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06518

 

58. Atliekant programos išorinį vertinimą, kiekviena sritis išanalizuojama pagal nustatytus vertinimo kriterijus – požymius, kuriais remiantis nustatoma programos kokybė.

59. Programos tikslo (-ų) ir numatomų studijų rezultatų sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

59.1. programos poreikis aukštosios mokyklos, regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu yra aiškiai pagrįstas nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenimis ir susietas su absolventų karjeros galimybėmis;

59.2. programos tikslas (-ai) ir numatomi studijų rezultatai yra apibrėžti ir aiškūs, dera su aukštosios mokyklos misija, veiklos tikslais ir (ar) strategija;

59.3. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti akademiniais ir (ar) profesiniais reikalavimais, valstybės, visuomenės ir darbo rinkos poreikiais;

59.4. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir kvalifikacijų lygį;

59.5. programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

60. Programos sandaros sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

60.1. programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus;

60.2. dalykų ir (ar) modulių turinys atitinka studijų rūšį ir pakopą;

60.3. dalykų (modulių) turinys ir metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus;

60.4. programos apimtis yra pakankama studijų rezultatams pasiekti;

60.5. programos turinys atitinka naujausius mokslo, meno ar technologijų pasiekimus.

61. Personalo sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

61.1. programos vykdymui numatomas pasitelkti personalas atitinka teisės aktų reikalavimus;

61.2. numatomų dėstytojų kvalifikacija yra tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti;

61.3. numatomų dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti;

61.4. numatomo programos personalo vykdomi moksliniai tyrimai (mokslo taikomoji veikla, meninė veikla), tiesiogiai susiję su analizuojama programa.

62. Materialiųjų išteklių sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

62.1. numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų pakanka;

62.2. numatyta įranga studijoms (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys) tinkama ir jos pakanka;

62.3. aukštosios mokyklos numatoma bazė praktikoms yra tinkama;

62.4. metodiniai ištekliai (vadovėliai, knygos, periodiniai leidiniai, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir prieinami.

63. Studijų eigos (numatomos) ir jos vertinimo sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

63.1. priėmimo į studijas reikalavimai yra pagrįsti;

63.2. numatomi taikyti studijų metodai tinkami studijų rezultatams pasiekti;

63.3. studentų pasiekimų vertinimo sistema yra aiški ir tinkama studijų rezultatams įvertinti.

63.4. numatytos nesąžiningo studijavimo, diskriminavimo prevencijos, apeliavimo priemonės yra aiškios ir skaidrios.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

64. Programos vadybos sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

64.1. aiškiai apibūdinami studijų planavimo, organizavimo, priežiūros ir tobulinimo procesai, nurodomos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės;

64.2. į programos rengimo, vertinimo ir tobulinimo procesus buvo įtraukti/numatomi įtraukti socialiniai dalininkai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

 

64.3. numatomos naudoti vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra tinkamos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Aukštoji mokykla, nesutikdama su Centro priimtu sprendimu dėl programos įvertinimo, per 30 dienų nuo sprendimo išsiuntimo dienos Centrui gali pateikti argumentuotą apeliaciją dėl programos įvertinimo.

66. Aukštosios mokyklos apeliacija nagrinėjama Studijų programų apeliacinėje komisijoje (toliau vadinama – Apeliacinė komisija), veikiančioje pagal Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatus, patvirtintus Centro direktoriaus įsakymu. Apeliacinės komisijos sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo apeliacijos pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

 

661. Tiek Centro sprendimas, tiek Apeliacinės komisijos sprendimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

67. Akreditavimo sprendimui priimti Centras gali pasitelkti ekspertus.

68. Centro direktoriaus įsakymai, kuriais akredituojamos studijų programos, skelbiami Teisės aktų registre. Informacija apie programos akreditavimą taip pat skelbiama Centro interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

 

69. Aukštosios mokyklos studijų programų vertinimo rezultatus privalo viešinti teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Neteko galios nuo 2016-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-23, 2013-04-22, Žin., 2013, Nr. 49-2469 (2013-05-11), i. k. 113207CISAK0000V-23

 

 

Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo

rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo

metodikos

priedas

 

LENTELIŲ FORMOS

 

1 lentelė. Studijų programos tikslo (-ų), studijų pakopos studijų rezultatų, numatomų programos studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos.

 

Programos tikslas

 

Studijų pakopos studijų rezultatų aprašymas*

Numatomi programos studijų rezultatai

Studijų dalykai (moduliai)

Žinios ir jų taikymas

 

 

 

 

 

 

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 

 

 

 

 

 

Specialieji gebėjimai

 

 

 

 

 

 

Socialiniai gebėjimai

 

 

 

 

 

 

Asmeniniai gebėjimai

 

 

 

 

 

 

 

*Vietoje studijų pakopos studijų rezultatų aprašymo gali būti pateikiamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros atitinkamo kvalifikacijos lygio aprašymas. Šioje dalyje turi būti pateikiamas atitinkamos pakopos studijų rūšies (profesinio bakalauro, bakalauro ar magistro) studijų rezultatų apibūdinimas pagal Studijų pakopų aprašą parodant sąsajas su numatomais programos studijų rezultatais.

 

2 lentelė. Numatomų dėstytojų sąrašas.

 

Vardas, pavardė

Kvalifikacinis ir (ar) mokslo laipsnis, užimamos ar numatomos užimti pareigos

Numatomas dėstyti dalykas (modulis)*

Mokslinės (meninės) veiklos kryptis

Profesinės veiklos (praktinio darbo) patirtis metais**

1

2

3

4

5

Studijų krypties dalykų dėstytojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrųjų universitetinių (koleginių) studijų dalykų dėstytojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Taikomieji dalykai magistrantūros studijų programos atveju pažymimi raide „T“.

** Per pastaruosius septynerius metus įgyta dėstytojo praktinio darbo (pavyzdžiui, gamybos, prekybos, paslaugų teikimo, viešojo administravimo ir kt.) patirtis, susijusi su dėstomu studijų dalyku (dalykais). Profesinės veiklos patirtis būtina nurodyti tik tų magistrantūros studijų programos dėstytojų, kurie dėstys taikomuosius dalykus. Koleginių studijų programos atveju būtina nurodyti visų dėstytojų praktinio darbo dėstomo dalyko srityje patirtį.

 

3 lentelė. Programos numatomų studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko (modulio) rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodais.

 

Programos numatomi studijų rezultatai

Studijų dalyko (modulio) studijų rezultatai

Dalyko studijų metodai

Studentų pasiekimų vertinimo metodai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-23, 2013-04-22, Žin., 2013, Nr. 49-2469 (2013-05-11), i. k. 113207CISAK0000V-23

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-23, 2013-04-22, Žin., 2013, Nr. 49-2469 (2013-05-11), i. k. 113207CISAK0000V-23

Dėl Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157, pakeitimo

 

2.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-58, 2013-08-22, Žin., 2013, Nr. 91-4565 (2013-08-27), i. k. 113207CISAK0000V-58

Dėl Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157, pakeitimo

 

3.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-67, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19919

Dėl ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157, pakeitimo

 

4.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-68, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21002

Dėl Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157 „Dėl ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo

 

5.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-71, 2016-08-24, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22629

Dėl Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157 „Dėl ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo

 

6.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-15, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03216

Dėl Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157, pakeitimo

 

7.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-70, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15123

Dėl Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157, pakeitimo

 

8.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-46, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06518

Dėl Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157, pakeitimo