Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 109-4883, i. k. 1031100NUTA00001426

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-01:

Nr. 220, 2015-03-02, paskelbta TAR 2015-03-04, i. k. 2015-03369

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ PAREIGŪNŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR VIDAUS REIKALŲ PAREIGŪNŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 18 d. Nr. 1426

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 81 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

Patvirtinti Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1426
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 220
redakcija)

 

 

 

vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatai

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vidaus reikalų pareigūnų registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro valdytoją ir Registro tvarkytojus, jų teises ir pareigas, Registro objektus ir jų duomenis (toliau – Registro duomenys), Registro objektų registravimą, Registro duomenų tvarkymą ir naudojimą, Registro sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų saugą, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, tvarkyti ir naudoti Registro duomenis.

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) asmens duomenų tvarkymo tikslas – rinkti, kaupti, analizuoti ir teikti duomenis, kurių reikia vidaus tarnybai valdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

4. Registras yra valstybės registras.

5. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje. Registrą sudaro duomenų bazė ir duomenų bazės archyvas.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais registrų veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

7. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Nuostatų 6 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Registro valdytojas, Registro tvarkytojas ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

9. Kiti Registro tvarkytojai ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai:

9.1. Vidaus tarnybos statuto 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos (toliau – vidaus reikalų įstaigos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

9.2. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas).

10. Registro valdytojas:

10.1. turi teisę iš kitų Registro tvarkytojų reikalauti, kad Registro duomenys būtų tvarkomi Nuostatų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių registrų veiklą, nustatyta tvarka;

10.2. turi kitų Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Nuostatuose nustatytų teisių ir pareigų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

11. Vidaus reikalų ministerija, kaip Registro tvarkytojas:

11.1. tvarko Registro duomenis, susijusius su šiais Registro objektais: Vidaus tarnybos statuto 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai; pareigūnai, esantys Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezerve ir einantys nestatutines pareigas Vidaus reikalų ministerijoje, vidaus reikalų įstaigoje arba kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

11.2. registruoja Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytus Registro objektus;

11.3. atsako už Registro duomenų saugą;

11.4. užtikrina, kad jos tvarkomi Registro duomenys būtų laiku ir tinkamai įrašyti į Registro duomenų bazę;

11.5. paskiria atsakingus už jos tvarkomų Registro duomenų tvarkymą asmenis;

11.6. turi teisę reikalauti iš Nuostatų 23 punkte nurodytų Registro duomenų teikėjų, kad jų teikiami duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos būtų tinkamai surašyti, pateikti laiku ir atitiktų susijusių registrų duomenis ir informaciją;

11.7. skiria Nuostatų 23 punkte nurodytiems Registro duomenų teikėjams terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad jų pateikti duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

11.8. Neteko galios nuo 2018-12-21

Punkto naikinimas:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

11.9. nustato Registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

11.10. atlieka kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose registrų veiklą, nustatytus veiksmus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

11.11. turi kitų Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose registrų veiklą, nustatytų teisių ir pareigų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

111. Vidaus reikalų ministerija, kaip Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas, įgyvendina Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas asmens duomenų valdytojo teises ir pareigas.

Papildyta punktu:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

12. Kiti Registro tvarkytojai:

12.1. vidaus reikalų įstaigos:

12.1.1. pagal kompetenciją registruoja Nuostatų 13 punkte, išskyrus Nuostatų 11.1 papunktį, nurodytus Registro objektus;

12.1.2. tvarko Registro duomenis, susijusius su jų registruojamais Registro objektais, išskyrus Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytus Registro duomenis, kuriuos tvarko Vidaus reikalų ministerija, atsako už Registro duomenų saugą;

12.1.3. turi teisę teikti Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo;

12.1.4. paskiria atsakingus už jų tvarkomų Registro duomenų tvarkymą asmenis;

12.1.5. turi teisę reikalauti iš Nuostatų 23 punkte nurodytų Registro duomenų teikėjų, kad jų teikiami duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos būtų tinkamai surašyti, pateikti laiku ir atitiktų susijusių registrų duomenis ir informaciją;

12.1.6. Registro valdytojo įgaliotos turi teisę sudaryti Nuostatų 52 punkto antrojoje pastraipoje nurodytas sutartis;

12.1.7. skiria Nuostatų 23 punkte nurodytiems Registro duomenų teikėjams terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad jų pateikti duomenys, informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

12.1.8. atlieka kitus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose registrų veiklą, nustatytus veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

12.2. Informatikos ir ryšių departamentas:

12.2.1. rengia ir įgyvendina Registro techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

12.2.2. užtikrina Registro sąveiką su kitais registrais;

12.2.3. užtikrina Registro duomenų perdavimą automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

12.2.4. užtikrina, kad Registras veiktų nepertraukiamai;

12.2.5. suteikia Registrui tarnybinių stočių, Registro sąsajų su kitais registrais, duomenų kaupyklų ir vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo išteklius ir vykdo jų techninę priežiūrą, užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos, Registro duomenų bazės ir duomenų bazės archyvo priežiūrą;

12.2.6. turi teisę teikti Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo;

12.2.7. raštu informuoja Registro valdytoją apie įvykusius Registre tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šio pažeidimo paaiškėjimo;

12.2.8. atlieka kitus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose registrų veiklą, nustatytus veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

121. Nuostatų 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodytos įstaigos, kaip asmens duomenų tvarkytojos, įgyvendina Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 3 dalyje ir kitas Nuostatuose nustatytas teises ir pareigas.

Papildyta punktu:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS

 

13. Registro objektai yra:

13.1. vidaus reikalų įstaigos;

13.2. vidaus reikalų įstaigų struktūriniai padaliniai;

13.3. pareigūnų pareigybės (išskyrus įslaptintas pareigybes) (toliau – pareigybės);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

13.4. pareigūnai (išskyrus įslaptintus pareigūnus).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

14. Registro duomenų bazėje kaupiami:

14.1. bendrieji Registro objektų duomenys;

14.2. specialieji vidaus reikalų įstaigų duomenys;

14.3. specialieji vidaus reikalų įstaigų struktūrinių padalinių duomenys;

14.4. specialieji pareigybių duomenys;

14.5. specialieji pareigūnų duomenys.

15. Bendrieji Registro objektų duomenys:

15.1. Registro objekto identifikavimo kodas;

15.2. Registro objekto tipas;

15.3. Registro objekto įregistravimo Registre data ir teisinis pagrindas (teisės aktą priėmęs subjektas, teisės akto rūšis, numeris, data);

15.4. Registro objekto išregistravimo iš Registro data ir teisinis pagrindas (teisės aktą priėmęs subjektas, teisės akto rūšis, numeris, data);

15.5. Registro objekto duomenų įrašymo į Registro duomenų bazę ir keitimo data, teisinis pagrindas (teisės aktą priėmęs subjektas, teisės akto rūšis, numeris, data).

16. Specialieji vidaus reikalų įstaigų duomenys:

16.1. pavadinimas;

16.2. buveinė (adresas);

16.3. įsteigimo data;

16.4. teisinis statusas;

16.5. juridinio asmens kodas;

16.6. duomenys apie įstaigos (juridinio asmens) pasibaigimą: pasibaigimo būdas, teisės aktą dėl likvidavimo ar reorganizavimo priėmęs subjektas, šio teisės akto numeris, data, pasibaigimo data, pasibaigusios vidaus reikalų įstaigos teisių ir pareigų perėmėjas.

17. Specialieji vidaus reikalų įstaigų struktūrinių padalinių duomenys:

17.1. pavadinimas;

17.2. įsteigimo data;

17.3. panaikinimo data.

18. Specialieji pareigybių duomenys:

18.1. pavadinimas;

18.2. įsteigimo data;

18.3. panaikinimo data;

18.4. grupė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

18.5. Neteko galios nuo 2018-12-21

Punkto naikinimas:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

18.6. pareigybę atitinkantis nekarinis pareigūno laipsnis (toliau – laipsnis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

18.7. duomenys apie pareigybės užimtumą (laisva, užimta; jeigu pareigybė laisva, nurodoma, ar paskelbta atranka ją užimti; jeigu pareigybė užimta, pateikiama pareigūno paskyrimo ar perkėlimo į pareigas data ir teisinis pagrindas);

18.8. pareigybė yra (nėra) kriminalinės žvalgybos pareigūno pareigybė;

18.9. pareigūnui, einančiam pareigas, taikoma (netaikoma) rotacija, jos trukmė;

18.10. pareigūnui, einančiam pareigas, nustatyta (nenustatyta) kadencija, jos trukmė;

18.11. pareigybės finansavimo šaltinis;

18.12. pareigybės aprašyme nustatyti pareigūno sveikatos būklės reikalavimai;

18.13. pareigybės aprašyme nustatyti pareigūno fizinio pasirengimo reikalavimai;

18.14. pareigybės aprašyme nustatytas specialusis reikalavimas atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, įslaptintos informacijos slaptumo žyma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

18.15. kiti pareigybės aprašyme nustatyti reikalavimai pareigūnui (tam tikro darbo patirtis, reikalavimas mokėti užsienio kalbą, kompiuterinio raštingumo reikalavimai, reikalavimas turėti tam tikros kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir kita);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

18.16. pareigybės aprašymas.

19. Specialieji pareigūnų duomenys:

19.1. asmens kodas, jo pakeitimo data;

19.2. pavardė;

19.3. vardas (-ai);

19.4. veido atvaizdas;

19.5. lytis;

19.6. gimimo data;

19.7. kraujo grupė ir rezus faktorius (tik pareigūno pageidavimu);

19.8. tarnybinio (-ių) pažymėjimo (-ų) numeris (-iai), išdavimo data ir galiojimo data, lustinės kortelės numeris, atnaujintų sertifikatų duomenys (sertifikatų parašo numeris, identifikavimo numeris), pakeitimo pagrindas;

19.9. gyvenamoji vieta;

19.10. asmens dokumento rūšis (pasas, asmens tapatybės kortelė), numeris, išdavimo data, data, iki kurios galioja asmens dokumentas, šį dokumentą išdavusios įstaigos kodas ir pavadinimas;

19.11. valstybinio socialinio draudimo numeris;

19.12. tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto adresas;

19.13. vidaus tarnybos stažas;

19.14. tarnybos Lietuvos valstybei stažas;

19.15. tarnybos bylos apskaitos numeris, saugojimo vieta;

19.16. duomenys apie karjerą: paskyrimo (perkėlimo) į pareigas, nušalinimo nuo pareigų ir grąžinimo į pareigas teisinis pagrindas, data, atleidimo iš vidaus tarnybos teisinis pagrindas, data;

19.17. duomenys apie rotaciją ar kadenciją: tarnybos einamose pareigose, kurioms taikoma rotacija arba kadencija, laikotarpis, šio laikotarpio pradžios ir pabaigos data, pratęsimas;

19.18. duomenys apie buvimą Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezerve: buvimo nurodytame rezerve terminas, einamos nestatutinio valstybės tarnautojo pareigos;

19.19. duomenys apie ankstesnes darbovietes – laikotarpius, įskaitomus į pareigūno tarnybos Lietuvos valstybei ir vidaus tarnybos stažą: organizacija, pareigos, paskyrimo (priėmimo) į pareigas ir atleidimo iš jų data;

19.20. duomenys apie laipsnį: vidaus tarnybos ar policijos laipsnio grandis, laipsnis, suteikimo data;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.21. Neteko galios nuo 2018-12-21

Punkto naikinimas:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.22. Neteko galios nuo 2018-12-21

Punkto naikinimas:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.23. duomenys apie paskatinimus ir apdovanojimus: paskatinimas ar apdovanojimas, nuopelnas, paskatinimą ar apdovanojimą skyręs asmuo, paskatinimo ar apdovanojimo skyrimo ir panaikinimo data;

19.24. duomenys apie paskirtas, prieš terminą panaikintas tarnybines nuobaudas: tarnybinė nuobauda, pažeistas teisės aktas, skyrimo data, galiojimo terminas, panaikinimo data;

19.25. duomenys apie vidaus tarnybos trukmę: vidaus tarnybos trukmė (pareigūno amžius, pabaigos data);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.26. duomenys apie išsilavinimą: mokymo įstaiga; baigimo metai; įgytas išsilavinimas; studijų sritis; studijų kryptis; studijų programa (specialybė); įgyta kvalifikacija; kvalifikacinis laipsnis; mokslo laipsnis; pedagoginis vardas; įgytą išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data ir numeris; jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, – įgytos kvalifikacijos pripažinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data ir numeris;

19.27. užsienio kalba (-os), kurią (-ias) moka pareigūnas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.28. duomenys apie mokymąsi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir kvalifikacijos tobulinimą: įstaigos pavadinimas; mokymosi vieta; mokymosi trukmė; tobulinimosi sritis, forma, tema; finansavimo šaltinis; duomenys apie gautą dokumentą, patvirtinantį, kad atitinkama mokymo programa išklausyta (pavadinimas, numeris, data) (jeigu toks dokumentas išduotas);

19.29. duomenys apie atostogas: pareigūno vidaus tarnybos stažas, atostogų rūšis, trukmė, faktiškai suteiktų atostogų trukmė, atostogų pradžios ir pabaigos datos, metai, už kuriuos suteikiamos atostogos, atostogų likutis, atšaukimo iš atostogų data, atostogų perkėlimas ir pratęsimas;

19.30. duomenys apie teismo nuosprendžius, kuriais pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą arba jam atimama teisė dirbti teisėsaugos institucijose, arba dėl kurio vykdymo jis negali atlikti savo pareigų: nuosprendžio priėmimo data; nuosprendžio įsiteisėjimo data; nuosprendį priėmusio teismo pavadinimas; Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis (dalis, punktas), numatantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, dėl kurio asmuo pripažįstamas kaltu arba atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės; nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo pavadinimas; galutinė paskirta bausmė ir (ar) baudžiamojo poveikio priemonė, priverčiamoji medicinos priemonė; ankstesnio teismo nuosprendžio pakeitimas ar panaikinimas;

19.31. duomenys apie nelaimingą atsitikimą tarnyboje, nelaimingą atsitikimą pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, nelaimingą atsitikimą profesinio ar įvadinio mokymo metu: tyrimo išvada, duomenys apie tai, ar buvo išmokėta draudimo išmoka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.32. duomenys apie susižalojimą, sužalojimą, sveikatos sutrikdymą, mirtį: sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnis; išvada, ar pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, jeigu tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai; išvada, ar pareigūnas mirė, susižalojo, buvo sužalotas arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas, jeigu tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai; išvada, ar pareigūno mirtis, jo sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno statuso; duomenys apie kompensacijos išmokėjimą pareigūno mirties arba sveikatos sutrikdymo atvejais (kompensacijos rūšis ir dydis arba nuoroda, kad kompensacija nemokama pagal Vidaus tarnybos statuto 59 straipsnio 7 dalį);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.33. duomenys apie privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus: sveikatos patikrinimo data, sveikatos patikrinimo pobūdis (periodinis profilaktinis, papildomas patikrinimas), vėliausia kito sveikatos patikrinimo data, sveikatos būklės reikalavimų sąvado skiltis, sveikatos patikrinimo išvada;

19.34. duomenys apie Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau – CMEK) atliktas pareigūno specializuotąsias medicinines ekspertizes: ekspertizės atlikimo data, sveikatos būklės reikalavimų sąvado skiltis, ekspertinis sprendimas;

19.35. duomenys apie atitiktį fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų struktūriniuose padaliniuose: tikrinimo data, fizinio pasirengimo reikalavimų lygis, amžiaus grupė, išvada dėl atitikties fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams;

19.36. duomenys apie darbo užmokestį: pareiginė alga, priedai, priemokos;

19.37. duomenys apie suteiktą teisę nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą: egzamino išlaikymo data, leidimo išdavimo data, leidimą išdavusi įstaiga, leidimo galiojimo pabaiga;

19.38. duomenys apie leidimą pareigūnui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį: sprendimo išduoti leidimą pareigūnui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį numeris ir data, sprendimo neleisti pareigūnui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį numeris ir data, sprendimo atšaukti sprendimą dėl leidimo pareigūnui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį numeris ir data, sprendimo palikti galioti leidimą dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį numeris ir data, darbas, kurį leidžiama dirbti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.39. duomenys apie turimą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija: slaptumo žyma, leidimo numeris, išdavimo data, galiojimo terminas, panaikinimo data; duomenys apie suteiktą teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“: suteikimo data, panaikinimo data;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.40. duomenys apie sudarytą stojimo į vidaus tarnybą sutartį: sutarties šalys, data, minimalus tarnybos terminas, sutarties pasibaigimo data ir priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

19.41. veido atvaizdas, kuris naudojamas tik tarnybiniam pažymėjimui užsakyti, į Registrą įrašomas ir saugomas tik iki tarnybinio pažymėjimo išrašymo Asmens dokumentų išrašymo centre prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

20. Registro duomenims grupuoti naudojami šie tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai:

20.1. kalbų;

20.2. išsilavinimo;

20.3. studijų sričių;

20.4. studijų krypčių;

20.5. studijų programų (specialybių);

20.6. kvalifikacinių laipsnių;

20.7. kvalifikacijų;

20.8. pedagoginių vardų;

20.9. mokslo laipsnių;

20.10. asmens dokumentų rūšių.

21. Registro duomenims grupuoti naudojami šie specialūs klasifikatoriai:

21.1. pareigybių;

21.2. pareigybių grupių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

21.3. Neteko galios nuo 2018-12-21

Punkto naikinimas:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

21.4. pareigybės finansavimo šaltinių;

21.5. amžiaus grupių, kurioms priskiriami pareigūnai;

21.6. lygių, kuriems priskiriami pareigūnai pagal darbo pobūdį nustatant pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus;

21.7. sveikatos būklės reikalavimų sąvado skilčių;

21.8. slaptumo žymų;

21.9. tarnybinių pažymėjimų negaliojimo priežasčių;

21.10. paskyrimo į pareigas pagrindų;

21.11. perkėlimo į pareigas pagrindų;

21.12. atleidimo iš pareigų pagrindų;

21.13. policijos ir vidaus tarnybos laipsnių grandžių;

21.14. policijos ir vidaus tarnybos laipsnių;

21.15. policijos ir vidaus tarnybos laipsnio gavimo būdų;

21.16. vertinimo išvadų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

21.17. Neteko galios nuo 2018-12-21

Punkto naikinimas:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

21.18. Neteko galios nuo 2018-12-21

Punkto naikinimas:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

21.19. nuopelnų, už kuriuos skiriami paskatinimai ir apdovanojimai;

21.20. paskatinimų ir apdovanojimų;

21.21. tarnybinių nuobaudų;

21.22. mokymo įstaigų;

21.23. kalbų mokėjimo lygių;

21.24. kvalifikacijos tobulinimo įstaigų;

21.25. kvalifikacijos tobulinimo formų;

21.26. kvalifikacijos tobulinimo sričių;

21.27. kvalifikacijos tobulinimo finansavimo šaltinių;

21.28. atostogų rūšių;

21.29. nelaimingų atsitikimų;

21.30. nelaimingo atsitikimo tyrimo išvadų;

21.31. sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnių;

21.32. kompensacijų dėl pareigūno sužalojimo (vienkartinė kompensacija žuvus pareigūnui, kompensacija laidotuvių išlaidoms padengti, kompensacija netekus darbingumo dėl sužalojimo ar susižalojimo);

21.33. CMEK ekspertinių sprendimų;

21.34. sveikatos patikrinimo pobūdžių;

21.35. sveikatos patikrinimo išvadų;

21.36. pareiginių algų;

21.37. priedų ir priemokų rūšių;

21.38. kompensacijų rūšių;

21.39. sprendimų dėl leidimo pareigūnui dirbti kitą darbą.

22. Registro tvarkytojas – Vidaus reikalų ministerija – centralizuotai tvarko Nuostatų 20 ir 21 punktuose nurodytus klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

23. Registro duomenų teikėjai:

23.1. pareigūnai – teikia Nuostatų 19.1, 19.4, 19.7, 19.10, 19.11, 19.26, 19.27, 19.28 papunkčiuose nurodytus duomenis, juos patvirtinančią informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas tiesiogiai Registro tvarkytojui – Vidaus reikalų ministerijai arba vidaus reikalų įstaigai, – pareigūną priimant į vidaus tarnybą ir pasikeitus šiems duomenims;

23.2. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia šiuos Nuostatų 19.8 papunktyje nurodytus duomenis: tarnybinio (-ių) pažymėjimo (-ų) numeris (-iai), išdavimo data, galiojimo data, lustinės kortelės numeris, atnaujintų sertifikatų duomenys; šiame papunktyje nurodyti duomenys Registro tvarkytojui – Vidaus reikalų ministerijai ar vidaus reikalų įstaigai – teikiami prijungties (angl. on-line) režimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

24. Registro duomenų teikėjai privalo:

24.1. teikti duomenis, juos patvirtinančią informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas Registro tvarkytojui – Vidaus reikalų ministerijai ar vidaus reikalų įstaigai – Nuostatų nustatyta tvarka;

24.2. užtikrinti, kad jų teikiami duomenys, juos patvirtinanti informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos būtų teisingi, tikslūs, išsamūs, atitiktų susijusių registrų duomenis ir informaciją;

24.3. per 10 darbo dienų nuo jų teikiamų Registro duomenų pasikeitimo pranešti apie pasikeitimus ir pateikti juos patvirtinančią informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas;

24.4. vykdyti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose registrų veiklą, nustatytas pareigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

25. Registro duomenų teikėjai turi teisę:

25.1. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi ar neteisėtai surinkti jų Registro duomenys;

25.2. įgyvendinti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jiems suteiktas teises.

26. Registro tvarkytojai – Vidaus reikalų ministerija ir vidaus reikalų įstaigos – gautus iš Registro duomenų teikėjų arba minėtų Registro tvarkytojų veiklos procese disponuojamus reikiamus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas patikrina, ar jie teisingi, tikslūs ir išsamūs. Jeigu pateikti ar disponuojami duomenys ir informacija teisingi, tikslūs ir išsamūs, Vidaus reikalų ministerija ir vidaus reikalų įstaigos juos į Registro duomenų bazę įrašo per 5 darbo dienas nuo šių duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų gavimo.

27. Jeigu Registro tvarkytojui – Vidaus reikalų ministerijai ar vidaus reikalų įstaigai – Registro duomenų teikėjo pateikti duomenys, informacija ar pateiktuose dokumentuose ir (arba) jų kopijose nurodyti duomenys neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, atliekami Nuostatų 42 punkte nurodyti veiksmai.

28. Registro objektas laikomas įregistruotu nuo to momento, kai Registro duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas. Registro objektui identifikavimo kodas suteikiamas automatiniu būdu įrašant Registro duomenis į Registro duomenų bazę.

29. Registro duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę, keičiami šioje bazėje ar perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą remiantis šiais duomenimis, informacija, dokumentais ir (arba) jų kopijomis, pateiktais Registro objektui registruoti, Registro duomenims pakeisti ar Registro objektui išregistruoti:

29.1. įsigaliojusiais vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo įsakymais, Respublikos Prezidento dekretais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų teisės aktais:

29.1.1. teisės aktu, kuriuo remiantis įsteigiama, likviduojama arba reorganizuojama vidaus reikalų įstaiga;

29.1.2. teisės aktu, kuriuo remiantis įsteigiamas arba panaikinamas vidaus reikalų įstaigos struktūrinis padalinys;

29.1.3. teisės aktu, kuriuo tvirtinami vidaus reikalų įstaigos ar jos struktūrinio padalinio nuostatai;

29.1.4. teisės aktu dėl pareigūno pareigybės įsteigimo ar panaikinimo;

29.1.5. pareigūną į pareigas skiriančio asmens teisės aktu dėl pareigūno skyrimo į pareigas, atleidimo iš vidaus tarnybos ar perkėlimo į kitas pareigas;

29.1.6. kitais teisės aktais;

29.2. vidaus reikalų įstaigoje ar Vidaus reikalų ministerijoje saugomoje pareigūno tarnybos byloje esančiais dokumentais ar jų kopijomis, kuriuose yra duomenų, įrašomų į Registro duomenų bazę;

29.3. kitais duomenimis, informacija, dokumentais ir (arba) jų kopijomis.

30. Registro objektus pagal kompetenciją registruoja vidaus reikalų įstaigos ir Vidaus reikalų ministerija.

31. Registro objektų duomenys keičiami šia tvarka:

31.1. Registro tvarkytojas – Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga – per 5 darbo dienas nuo pasikeitusių Registro duomenų ir juos patvirtinančios informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų gavimo įvertina, ar patikslinti Registro duomenys ir juos patvirtinanti informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

31.2. Nustatęs, kad patikslinti Registro duomenys ar juos patvirtinanti informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Registro tvarkytojas atlieka Nuostatų 42 punkte nurodytus veiksmus.

31.3. Nustatęs, kad patikslinti Registro duomenys ar juos patvirtinanti informacija, dokumentai ir (arba) jų kopijos atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas įrašo juos į Registro duomenų bazę.

32. Keičiantis į Registro duomenų bazę įrašytiems Registro duomenims, nauji Registro duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi nesunaikinus ankstesnių į Registro duomenų bazę įrašytų Registro duomenų.

33. Registro duomenų bazėje pakeisti Registro duomenys tą pačią dieną automatiniu būdu perkeliami iš Registro duomenų bazės į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame jie saugomi 45 metus nuo jų perkėlimo į Registro duomenų bazės archyvą dienos. Pasibaigus šiam saugojimo terminui, nurodyti duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

34. Registro objektai iš Registro išregistruojami, kai:

34.1. reorganizuojama ar likviduojama vidaus reikalų įstaiga;

34.2. panaikinamas vidaus reikalų įstaigos struktūrinis padalinys;

34.3. panaikinama pareigybė;

34.4. asmuo netenka pareigūno statuso.

35. Registro objektus Registro tvarkytojai iš Registro išregistruoja taip:

35.1. vidaus reikalų įstaigas išregistruoja Vidaus reikalų ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vidaus reikalų įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

35.2. vidaus reikalų įstaigų struktūrinius padalinius išregistruoja vidaus reikalų įstaigos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vidaus reikalų įstaigos struktūrinio padalinio panaikinimo;

35.3. pareigybes išregistruoja vidaus reikalų įstaigos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareigybės panaikinimo;

35.4. pareigūnus išregistruoja vidaus reikalų įstaigos arba Vidaus reikalų ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią asmuo netenka pareigūno statuso.

36. Kai reorganizuojama ar likviduojama vidaus reikalų įstaiga dėl objektyvių priežasčių neturi galimybių atlikti Nuostatų 35.2, 35.3 ir 35.4 papunkčiuose nustatytų veiksmų, Nuostatų 35.2, 35.3 ir 35.4 papunkčiuose nurodytus Registro objektus išregistruoja Vidaus reikalų ministerija per 5 darbo dienas nuo Nuostatų 29.1.1, 29.1.2, 29.1.4 ir 29.1.5 papunkčiuose nurodytų teisės aktų gavimo.

37. Išregistravus Registro objektą, Registro duomenys tą pačią dieną automatiniu būdu iš Registro duomenų bazės perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame jie saugomi 45 metus nuo jų perkėlimo į Registro duomenų bazės archyvą dienos. Pasibaigus šiam saugojimo terminui, nurodyti duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

38. Neteisingi, netikslūs ir neišsamūs (toliau – netikslūs) Registro duomenys gali būti taisomi Registro tvarkytojo – Vidaus reikalų ministerijos ar vidaus reikalų įstaigos – iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (Registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, Registro duomenų subjekto) rašytinį prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

39. Registro duomenų gavėjas, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, Registro duomenų subjektas, nustatę, kad jiems pateikti ar perduoti Registro duomenys yra netikslūs, privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu pranešti Vidaus reikalų ministerijai arba vidaus reikalų įstaigai. Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga, gavusi informaciją, kad Registro duomenys yra netikslūs, privalo per 5 darbo dienas įvertinti gautą informaciją ir, jeigu ši informacija pagrįsta, ištaisyti netikslius Registro duomenis, o jeigu gauta informacija nepagrįsta, – elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu pranešti informaciją pateikusiam subjektui apie atsisakymą ištaisyti Registro duomenis.

Kai dėl netikslių Registro duomenų ištaisymo Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, taip pat kai dėl kitų objektyvių priežasčių per 5 darbo dienas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija negali būti išnagrinėta, 5 darbo dienų terminą Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki 30 dienų nuo šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo.

Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga, ištaisiusi netikslius Registro duomenis, nedelsdama elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu privalo apie tai pranešti visiems Registro duomenų gavėjams ir Registro duomenų subjektams, kuriems pateikti netikslūs Registro duomenys, ir perduoti patikslintus Registro duomenis susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kuriems perduoti netikslūs Registro duomenys.

40. Tvarka, kuria Registro duomenų gavėjas turi informuoti Vidaus reikalų ministeriją ar vidaus reikalų įstaigą apie pastebėtus jam pateiktų Registro duomenų netikslumus ir kuria Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga informuoja Registro duomenų gavėją apie netikslumų ištaisymą, gali būti nustatyta duomenų teikimo sutartyje.

41. Nustačius, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojo – Vidaus reikalų ministerijos ar vidaus reikalų įstaigos – kaltės įrašyti netikslūs Registro duomenys, šis Registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslius Registro duomenis ištaisyti ar papildyti ir neatlygintinai elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu apie tai informuoti visus Registro duomenų gavėjus, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojus ir Registro duomenų subjektus, kuriems pateikti ar perduoti netikslūs Registro duomenys.

42. Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga, nustačiusi Registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų netikslumų, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu pranešti Registro duomenų teikėjui ir pareikalauti ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikslintus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga, per šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą negavusi Registro duomenų teikėjo patikslintų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų arba motyvuoto atsisakymo juos tikslinti ir turėdama reikiamas aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, patikslina Registro duomenų teikėjo pateiktus netikslius duomenis ir apie tai elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu praneša Registro duomenų teikėjui. Jeigu Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga neturi reikiamas aplinkybes patvirtinančių duomenų ir dokumentų, o Registro duomenų teikėjas per šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą nepateikia patikslintų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų arba motyvuoto atsisakymo juos tikslinti, Registro objekto registravimo ar Registro duomenų keitimo procedūra sustabdoma.

Gavusi patikslintus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, Vidaus reikalų ministerija arba vidaus reikalų įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas registruoja Registro objektą ar patikslina Registro duomenis. Vidaus reikalų ministerija arba vidaus reikalų įstaiga, gavusi motyvuotą atsisakymą tikslinti duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, tęsia Registro objekto registravimo ar Registro duomenų keitimo procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

43. Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga, nustačiusi susijusio registro sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu praneša susijusio registro tvarkytojui, taip pat pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti. Gavusi patikslintus duomenis, Vidaus reikalų ministerija arba vidaus reikalų įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina Registro duomenis.

Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga, gavusi motyvuotą atsisakymą patikslinti duomenis, per 5 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu informuoja Registro duomenų subjektą apie susijusio registro Registrui perduotų duomenų netikslumus ir jų tikslinimo tvarką.

44. Nustačius, kad gauti iš susijusio registro duomenys skiriasi nuo Registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų, Registro objekto registravimo procedūra sustabdoma ir netikslius duomenis pateikusio susijusio registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 24 valandas elektroninėmis ryšių priemonėmis arba paštu informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus. Susijusio registro tvarkytojas, gavęs tokią informaciją, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

Jeigu netikslius duomenis pateikia Registro duomenų teikėjas, jis apie tai informuojamas elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu. Registro duomenų teikėjas, gavęs tokią informaciją, privalo per Vidaus reikalų ministerijos ar vidaus reikalų įstaigos nustatytą terminą pateikti patikslintus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas arba motyvuotą atsisakymą juos pateikti. Jeigu Registro duomenų teikėjas per Vidaus reikalų ministerijos ar vidaus reikalų įstaigos nustatytą terminą nepateikia patikslintų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų arba motyvuoto atsisakymo juos tikslinti, atliekami Nuostatų 42 punkto antrojoje pastraipoje nurodyti veiksmai.

Iš susijusio registro tvarkytojo ar Registro duomenų teikėjo gavus patikslintus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti, Registro objekto registravimo procedūra tęsiama.

Registro tvarkytojas – Vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų įstaiga, gavusi susijusio registro tvarkytojo motyvuotą atsisakymą patikslinti duomenis, per 5 darbo dienas informuoja Registro duomenų subjektą apie susijusio registro Registrui perduotų duomenų netikslumus ir jų tikslinimo tvarką.

45. Asmenų teisė susipažinti su Registre tvarkomais jų asmens duomenimis ir teisė reikalauti ištaisyti netikslius jų asmens duomenis įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

46. Vidaus reikalų ministerija, nustačiusi, kad į Registro duomenų bazę Registro tvarkytojo – vidaus reikalų įstaigos – įrašyti Registro duomenys neatitinka faktinių ir (ar) kitų valstybės registrų duomenų, privalo nedelsdama elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu informuoti apie tai pirmiau nurodytą Registro tvarkytoją, kuris per Vidaus reikalų ministerijos nustatytą terminą turi patikslinti Registro duomenis.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

47. Registro objektams apibūdinti naudojami šių registrų duomenys ir (ar) klasifikatoriai:

47.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

47.2. Juridinių asmenų registro;

47.3. Valstybės tarnautojų registro;

47.4. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro.

48. Registre naudojami šie susijusių registrų duomenys:

48.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 19.1, 19.2, 19.3, 19.5, 19.9, 19.10, 19.41 papunkčiuose nurodyti duomenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

48.2. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 16.1, 16.2, 16.5, 19.26 (mokymo įstaigos pavadinimas), 19.28 (mokymo įstaigos, kvalifikacijos tobulinimo įstaigos pavadinimas), 19.30 (teismo pavadinimas) papunkčiuose nurodyti duomenys;

48.3. Valstybės tarnautojų registro – Nuostatų 19.19 papunktyje nurodyti duomenys;

48.4. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro – Nuostatų 19.30 papunktyje nurodyti duomenys.

49. Registras iš Nuostatų 47 punkte nurodytų registrų duomenis gauna pagal sutartis, sudarytas Vidaus reikalų ministerijos ir susijusio registro tvarkytojo.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

50. Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus asmens duomenis, yra vieši, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

51. Registro duomenis, vadovaudamosi Reglamentu (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Nuostatų 53.1 ir 53.3 papunkčiuose nurodytiems Registro duomenų gavėjams teikia ir susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduoda Vidaus reikalų ministerija ir vidaus reikalų įstaigos. Vidaus reikalų įstaigos šiame punkte nurodytiems Registro duomenų gavėjams teikia ir susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduoda tik jų tvarkomus Registro duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

52. Susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms Registro duomenys perduodami pagal Vidaus reikalų ministerijos ir susijusio registro valdytojo arba valstybės informacinės sistemos valdytojo sudarytas sutartis, išskyrus tuos atvejus, kai Registro ir susijusio registro tvarkytojai arba Registro tvarkytojas ir valstybės informacinės sistemos valdytojas yra tas pats juridinis asmuo.

Registro duomenys Nuostatų 53.1 ir 53.3 papunkčiuose nurodytiems Registro duomenų gavėjams, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turintiems teisę juos gauti, teikiami pagal Vidaus reikalų ministerijos arba jos įgaliotos vidaus reikalų įstaigos ir Registro duomenų gavėjo sudarytas sutartis (kai Registro duomenys teikiami daug kartų) arba pagal šioje pastraipoje nurodytų Registro duomenų gavėjų prašymus (kai Registro duomenys teikiami vieną kartą).

Fiziniams asmenims Registre tvarkomi jų duomenys teikiami pagal prašymą.

53. Registro duomenys:

53.1. teikiami juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms, fiziniams asmenims;

53.2. perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms;

53.3. teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms – Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms jų funkcijoms atlikti.

54. Registro tvarkytojai – Vidaus reikalų ministerija ir vidaus reikalų įstaigos – susijusio registro perduotus duomenis Registro duomenų gavėjams gali teikti tik kartu su Registro duomenimis.

55. Registro duomenys teikiami ir perduodami neatlygintinai.

56. Vidaus reikalų ministerija ir vidaus reikalų įstaigos gali:

56.1. perduoti Registro ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius Registro duomenų bazėje saugomus Registro duomenis arba jų dalį, Registro duomenų pasikeitimus;

56.2. teikti pagal Registro duomenis parengtas pažymas, patvirtinančias juridinius faktus, pagal Registro duomenis parengtus išrašus ir kitus dokumentus;

56.3. teikti pagal Registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

56.4. teikti Registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.

57. Nuostatų 56 punkte nurodyti Registro išrašai ir Registro duomenų bazės išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija gali būti:

57.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

57.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

57.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

57.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

58. Fizinių asmenų asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

59. Registro duomenų gavėjai, susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos gautus Registro duomenis privalo naudoti (taip pat ir pakartotinai) tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie nurodyti Nuostatų 52 punkte nurodytoje sutartyje ar prašyme. Gautus Registro duomenis Registro duomenų gavėjai, susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos tretiesiems asmenims gali teikti tik Nuostatų 52 punkte nurodytų sutarčių nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš Registro gautus Registro duomenis apie save.

60. Statistiniai Registro duomenys apie vidaus reikalų įstaigose tarnaujančių pareigūnų skaičių, jų turimus laipsnius, išsilavinimą, pasiskirstymą pagal lytis, amžiaus grupes viešai skelbiami Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir oficialiame Lietuvos statistikos departamento leidinyje.

Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiami suvestiniai Registro duomenys apie įsteigtas ir užimtas pareigybes.

61. Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų įstaigų interneto svetainėse pateikiama informacija apie Registro objektus, Registro duomenų tvarkymo tikslus, Registro valdytoją, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių Registro duomenų ištaisymo tvarką, Registro duomenų teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems pateikiami ar perduodami Registro duomenys, Registrui teikiamus duomenis, informaciją ir dokumentus, kokiu būdu jie turi būti pateikiami Registro tvarkytojams ir kokius reikalavimus turi atitikti.

62. Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Reglamento (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

63. Registro duomenų saugą nustato Registro valdytojo tvirtinami duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, rengiami, derinami ir tvirtinami vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

64. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojai.

65. Registro valdytojo ir Registro tvarkytojų atsakingi už Registro duomenų tvarkymą asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo raštu pasižadėti saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams su Registro valdytoju ar Registro tvarkytoju.

Fizinių asmenų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

66. Registro duomenų saugos programinės, techninės, organizacinės, administracinės ir kitokios priemonės nustatomos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, vidaus reikalų ministro tvirtinamais techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais ir kitais duomenų saugą reguliuojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

67. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos lėšas).

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

68. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

 

69. Likviduojamo Registro duomenys gali būti perduoti kitam registrui, sunaikinti arba perduoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 220, 2015-03-02, paskelbta TAR 2015-03-04, i. k. 2015-03369

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 220, 2015-03-02, paskelbta TAR 2015-03-04, i. k. 2015-03369

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1325, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21018

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo