Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 116-5198, i. k. 1021100NUTA00001872

 

Nauja redakcija nuo 2012-04-01:

Nr. 326, 2012-03-28, Žin. 2012, Nr. 39-1931 (2012-03-31), i. k. 1121100NUTA00000326

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL DUOMENŲ APIE VEIKLĄ, KURIĄ VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS, TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO Išspausdinti viską PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 3 d. Nr. 1872

Vilnius

 

Įgyvendindama Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) steigimo sutarties 37 straipsnio nuostatas, atsižvelgdama į 2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendaciją 2010/635/Euratomas dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo (OL 2010 L 279, p. 36) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 25 straipsnio 8 dalimi ir 26 straipsnio 16 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1872

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 326

redakcija)

 

DUOMENŲ APIE VEIKLĄ, KURIĄ VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS, TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, sąvado (toliau – duomenų sąvadas) rengimą ir teikimą Europos Komisijai (toliau – Komisija), taip pat Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos funkcijas gavus Komisijos išvadą.

2. Veiklos, kurias vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos ir apie kurias duomenų sąvadas turi būti pateiktas Komisijai, nurodytos Aprašo 1 priede. Juridinis asmuo (toliau – asmuo) Aprašo 1 priede nurodytas veiklas, kurioms vykdyti reikia licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo, gali pradėti vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka gavęs licenciją, leidimą ar laikinąjį leidimą vykdyti tokią veiklą. Kitas Aprašo 1 priede nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nereikia licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo, išskyrus Aprašo 1 priedo 10 punkte nurodytą veiklą, asmuo gali pradėti vykdyti tik tada, kai jis pateikia Komisijai duomenis apie šias veiklas ir gauna jos išvadą, arba praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo šių duomenų pateikimo Komisijai ir šiai nepateikus išvados.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Įrenginio išmontavimas – įrenginio eksploatavimo nutraukimo etapas, per kurį išardomi, supjaustomi ir nugriaunami užteršti radionuklidais arba tapę radioaktyvūs elementai, sistemos ir konstrukcijos, įskaitant jų dėjimą į konteinerius ir išvežimą už aikštelės ribų.

Įrenginys – branduolinis reaktorius, urano ir torio kasybos, smulkinimo ir konversijos įrenginys, urano sodrinimo urano izotopu 235U įrenginys, radioaktyviųjų atliekų saugykla ir radioaktyviųjų atliekų atliekynas (toliau – atliekynas), pramoninio radioaktyviųjų medžiagų, išskyrus gamtines, tvarkymo ir perdirbimo įrenginys, pramoninio gamtinių radioaktyviųjų medžiagų perdirbimo įrenginys, kurio į aplinką išmetamų radionuklidų kiekis yra ribojamas, arba kitai veiklai, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, skirtas įrenginys.

Radioaktyviųjų atliekų šalinimas – planuotas ar neplanuotas radionuklidų (dujinės, skystosios ar kietosios būsenos) išmetimas į aplinką vykdant Aprašo 1 priede nurodytą veiklą.

Radiologinį poveikį patirianti Europos Sąjungos valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, kuriai galimas įrenginio ir veiklos, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, poveikis, atsižvelgiant į atstumą nuo įrenginio, vėjo (kai radionuklidai išmetami į orą) ir vandens tėkmių (kai radionuklidai išmetami į aplinkos vandenį) kryptis.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 91-4316), Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1600; 2011, Nr. 91-4318), Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314) ir Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 11-239).

 


II. DUOMENŲ SĄVADO RENGIMAS

 

4. Asmuo, planuojantis vykdyti Aprašo 1 priede nurodytą veiklą, išskyrus nurodytą 1 priedo 10 punkte, privalo parengti duomenų sąvadą. Duomenų sąvade pateikiama:

4.1. Aprašo 1 priedo 1–5 punktuose nurodytai veiklai – Aprašo 2 priede nurodyta informacija;

4.2. Aprašo 1 priedo 6 punkte nurodytai veiklai – Aprašo 3 priede nurodyta informacija;

4.3. Aprašo 1 priedo 7 punkte nurodytai veiklai – Aprašo 4 priede nurodyta informacija;

4.4. Aprašo 1 priedo 8 punkte nurodytai veiklai – Aprašo 5 priede nurodyta informacija;

4.5. Aprašo 1 priedo 9 punkte nurodytai veiklai – Aprašo 2 priedo 1–6 ir 9 punktuose nurodyta informacija.

Duomenų sąvadas apie veiklą, nurodytą Aprašo 1 priedo 10 punkte, rengiamas tik gavus Komisijos prašymą pateikti Komisijos nurodytus duomenis.

5. Atskiras duomenų sąvadas apie veiklą, nurodytą Aprašo 1 priedo 4 punkte, rengiamas ir teikiamas Komisijai, jeigu ši veikla neįtraukta į kitą Aprašo 1 priede nurodytą veiklą, apie kurią duomenų sąvadas yra teikiamas Komisijai.

6. Duomenų sąvadas apie veiklą, nurodytą Aprašo 1 priedo 7 punkte, rengiamas ir teikiamas Komisijai, jeigu:

6.1. dėl šios veiklos numatoma keisti radionuklidų išmetimo į aplinką planą;

6.2. numatoma išmontuoti užterštas radionuklidais arba tapusias radioaktyvias įrenginio dalis.

7. Jeigu Komisija jau anksčiau yra pateikusi išvadą apie įrenginius, kuriuos ketinama išmontuoti, duomenų sąvade apie veiklą, nurodytą Aprašo 1 priedo 7 punkte, Aprašo 4 priedo 2, 8 ir 9 punktuose nurodyta informacija neteikiama, o pateikiama nuoroda į duomenų sąvadą, kuriame buvo pateikta informacija apie įrenginius, kuriuos ketinama išmontuoti.

8. Aprašo 1 priede nurodytai veiklai parengtą duomenų sąvadą asmuo privalo suderinti su Radiacinės saugos centru ir Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija. Šios institucijos ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo duomenų sąvado gavimo turi pagal kompetenciją jį išnagrinėti ir suderinti arba pateikti pastabas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1415, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26905

 

9. Institucijoms, nurodytoms Aprašo 8 punkte, pateikus pastabas, asmuo ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo jų gavimo įvertina gautas pastabas ir atnaujintą duomenų sąvadą pateikia institucijoms pakartotinai derinti. Institucijos ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo atnaujinto duomenų sąvado gavimo turi jį pagal kompetenciją išnagrinėti ir suderinti arba pateikti pastabas.

10. Institucijoms, nurodytoms Aprašo 8 punkte, pateikus pakartotines pastabas, asmuo Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka jas įvertina, atnaujina duomenų sąvadą ir pateikia jį institucijoms sprendimui dėl suderinimo priimti. Institucijos, nurodytos Aprašo 8 punkte, išnagrinėja atnaujintą duomenų sąvadą ir jį suderina arba pateikia pastabas Aprašo 9 punkte nurodytais terminais.

11. Asmuo pateikia Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai suderintą duomenų sąvadą kartu su Radiacinės saugos centro derinimo raštu. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija suderintą duomenų sąvadą pateikia Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1415, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26905

 

12. Duomenų sąvadas apie Aprašo 1 priede nurodytą veiklą, išskyrus nurodytą 1 priedo 10 punkte, pateikiamas Komisijai ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki veiklos vykdymo pradžios.

13. Asmuo, planuojantis vykdyti arba vykdantis Aprašo 1 priedo 10 punkte nurodytą veiklą, gavęs Komisijos prašymą pateikti duomenis, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio prašymo gavimo turi parengti ir pagal Aprašo 8–11 punktų reikalavimus suderinti bei pateikti Komisijai duomenų sąvadą.

14. Jeigu asmuo keičia Aprašo 1 priede nurodytą veiklą ir Komisija yra pateikusi išvadą, ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki keičiamos veiklos vykdymo pradžios asmuo parengia ir pagal Aprašo 8–11 punktų reikalavimus suderina bei pateikia Komisijai Aprašo 6 priede nurodytą informaciją, išskyrus tuos atvejus, kai:

14.1. nekeičiamas radionuklidų išmetimo į aplinką planas;

14.2. nedidinami ribiniai išmetamų radionuklidų aktyvumai;

14.3. nedidėja išnagrinėtų branduolinių ar radiologinių avarijų (toliau – avarijos) galimas pavojus.

15. Jeigu duomenų sąvado pagal Aprašo 14 punkto nuostatas Komisijai teikti nereikia, tačiau ši paprašo jį pateikti, duomenų sąvadas parengiamas, suderinamas ir pateikiamas Komisijai pagal Aprašo 8–11 punktų reikalavimus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Komisijos prašymo pateikti duomenis gavimo.

16. Jeigu asmuo keičia Aprašo 1 priede nurodytą veiklą, apie kurią Komisija nėra pateikusi išvados, Komisijai pateikiamas parengtas ir pagal Aprašo 8–11 punktų reikalavimus suderintas duomenų sąvadas, kurio turinys nurodytas Aprašo 7 priede, ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki keičiamos veiklos vykdymo pradžios. Duomenų sąvado Komisijai teikti nereikia, jeigu jai pateikiama informacija, kad įvykdytos Aprašo 14.1–14.3 punktuose nurodytos sąlygos.

17. Gavus Komisijos prašymą pateikti papildomą informaciją apie planuojamą vykdyti Aprašo 1 priede nurodytą veiklą ar šios veiklos pakeitimus, ši informacija parengiama, suderinama ir pateikiama Komisijai pagal Aprašo 8–11 punktų reikalavimus ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo Komisijos prašymo pateikti duomenis gavimo, jeigu Komisija nenustatė kito termino. Komisijai nustačius terminą, papildoma informacija teikiama Komisijos nustatytu terminu.

18. Jeigu aikštelėje, kurioje yra keletas įrenginių, planuojami kelių Aprašo 1 priede nurodytų veiklų pakeitimai, įskaitant ir naujus įrenginius, kurie bus eksploatuojami šioms veikloms vykdyti, Komisijai gali būti pateiktas duomenų sąvadas apie visas planuojamas veiklas. Šis duomenų sąvadas rengiamas vadovaujantis Aprašo nuostatomis, nustatančiomis duomenų sąvadų turinio reikalavimus atskiroms veikloms – aprašomos visos numatomos veiklos, o nagrinėjant galimas avarijas – pateikiama informacija apie kiekviename įrenginyje esančių radionuklidų aktyvumus, fizinę ir cheminę būsenas, taip pat radionuklidų, kurie avarijos atveju gali patekti į aplinką iš kiekvieno įrenginio, aktyvumus. Jeigu dėl šių veiklų vėliau bus numatoma keisti radionuklidų išmetimo į aplinką planus, Komisijai turi būti pateikiami atnaujinti duomenys.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Gavusi Komisijos išvadą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija raštu pateikia šią išvadą veiklą planuojančiam asmeniui ir institucijoms, su kuriomis duomenų sąvadas buvo suderintas. Jeigu Komisijos išvadoje pateiktos rekomendacijos, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jos gavimo asmuo praneša Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai apie veiksmus, kurių ketinama imtis šioms rekomendacijoms vykdyti. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ne vėliau kaip per mėnesį nuo informacijos apie veiksmus, kurių ketinama imtis Komisijos išvadoje pateiktoms rekomendacijoms vykdyti, gavimo praneša Komisijai apie šiuos veiksmus.

20. Asmeniui pradėjus vykdyti veiklą, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija pateikia Komisijai informaciją apie radionuklidų išmetimo į aplinką planus ir visus vėlesnius su tuo susijusius pakeitimus.

 

_________________

 

 

Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 326

redakcija)

 

VEIKLŲ, KURIAS VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS, SĄRAŠAS

 

1. Branduolinių reaktorių eksploatavimas, išskyrus mokslinius tiriamuosius reaktorius, kurių šiluminė galia neviršija 1 MW.

2. Urano ir torio kasyba, smulkinimas ir konversija.

3. Urano sodrinimas urano izotopu 235U.

4. Panaudoto branduolinio kuro saugojimas tam skirtuose įrenginiuose, išskyrus panaudoto branduolinio kuro saugojimą konteineriuose, kai jis saugomas ir vežamas įrenginyje, kuriam eksploatuoti išduota licencija ir leidimas.

5. Pramoninis radioaktyviųjų medžiagų, išskyrus gamtinės kilmės, tvarkymas ir perdirbimas.

6. Radioaktyviųjų atliekų, susidarančių vykdant veiklą, nurodytą šio priedo 1–5 ir 7 punktuose, tvarkymas iki jų dėjimo į atliekyną, įskaitant saugojimą.

7. Branduolinių reaktorių išmontavimas, išskyrus mokslinius tiriamuosius reaktorius, kurių šiluminė galia neviršija 50 MW.

8. Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į atliekyną.

9. Pramoninis gamtinių radioaktyviųjų medžiagų perdirbimas, kai į aplinką išmetamų radionuklidų kiekis yra ribojamas.

10. Kita veikla, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos.

 

_________________

 

 

Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 326

redakcija)

 

DUOMENŲ SĄVADO, RENGIAMO PLANUOJANT PRADĖTI VYKDYTI DUOMENŲ APIE VEIKLĄ, KURIĄ VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS, TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO 1 PRIEDO 1–5 PUNKTUOSE NURODYTĄ VEIKLĄ, TURINYS

 

1. Įvadas:

1.1. bendras planuojamos veiklos apibūdinimas;

1.2. esama licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo eiga, įrenginio pripažinimo tinkamu eksploatuoti etapai.

2. Vietovės apibūdinimas:

2.1. aikštelės ir regiono geografinės, topografinės ir geologinės ypatybės:

2.1.1. regiono žemėlapis, kuriame nurodyta įrenginio vieta ir geografinės koordinatės (laipsniai, minutės);

2.1.2. regiono ypatumai, įskaitant geologinius;

2.1.3. įrenginio vieta kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti, atžvilgiu;

2.1.4. įrenginio vieta kitų Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu, nurodant atstumus iki sienų ir reikšmingų aglomeracijų ir tų aglomeracijų gyventojų skaičių;

2.2. seisminio aktyvumo laipsnis, didžiausias tikėtinas seisminis aktyvumas ir įrenginio seisminis atsparumas;

2.3. hidrologiniai duomenys (teikiami tuo atveju, jeigu įrenginys yra arti vandens telkinio, per kurį radionuklidai gali patekti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę):

2.3.1. vandentakių, vandens telkinių, intakų, estuarijų, vandens išgavimo, užliejamų teritorijų aprašas;

2.3.2. vidutinis, didžiausias ir mažiausias vandens lygiai ir debitai, jų pasikartojimo dažnis;

2.3.3. požeminio vandens lygiai ir srautai;

2.3.4. pakrantės zonų aprašas;

2.3.5. srovių kryptis ir stiprumas, tėkmių kaitos modelis vietos ir regiono mastu;

2.3.6. potvynių rizika ir įrenginio apsaugos nuo potvynių priemonės;

2.4. meteorologiniai duomenys:

2.4.1. vėjo kryptys, greičiai, pasikartojimo dažnis;

2.4.2. kritulių kiekis ir trukmė, pasikartojimo dažnis;

2.4.3. vėjo krypčių sektorius atitinkančios teršalų dispersijos atmosferoje sąlygos ir temperatūros inversijos trukmė;

2.4.4. ypatingi meteorologiniai reiškiniai (tornadai, didelės audros, gausūs krituliai, sausros);

2.5. trumpas gamtos išteklių ir maisto produktų apibūdinimas:

2.5.1. vandens išteklių naudojimas regione ir, jeigu taikytina, kaimyninėse Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.5.2. pagrindiniai maisto produktų ištekliai (žemdirbystė, gyvulininkystė, žvejyba, medžioklė) regione ir, jeigu taikytina, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.5.3. maisto produktų paskirstymo sistema, ypač maisto produktų eksportas į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, jeigu tai gali būti susiję su apšvitos dėl išmetamų radionuklidų rizika ir yra reikšmingų apšvitos trasų;

2.6. kita veikla arti įrenginio:

2.6.1. jeigu taikytina, kiti branduolinės energetikos objektai, kita pavojinga ūkinė ar karinė veikla, antžeminis ar oro transportas, vamzdynai, saugyklos ir sandėliai, taip pat kiti veiksniai, galintys turėti įtakos įrenginių saugai;

2.6.2. įrenginio apsaugos priemonės.

3. Įrenginio apibūdinimas:

3.1. pagrindinės įrenginio ypatybės:

3.1.1. trumpas įrenginio apibūdinimas;

3.1.2. tipas, paskirtis ir pagrindinės procesų savybės;

3.1.3. įrenginio aikštelės planas;

3.1.4. saugos priemonės;

3.2. ventiliacijos sistema ir dujinių radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – ventiliacijos, išlaikymo, filtravimo ir išmetimo sistemų aprašai normalios veiklos ir avarijų atvejais, įskaitant srautų diagramas;

3.3. skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – jų apdorojimo įrenginių, saugyklų konteinerių ir išmetimo sistemų aprašai, įskaitant srautų diagramas;

3.4. kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – jų apdorojimo įrenginių ir saugyklų konteinerių aprašai;

3.5. sandarumo sistema ar apgaubas – sandarumo sistemos aprašas ir priemonės, skirtos radioaktyviosioms medžiagoms sulaikyti;

3.6. įrenginio eksploatavimo nutraukimas ir jo išmontavimas:

3.6.1. numatyta įrenginio eksploatavimo trukmė;

3.6.2. įrenginio eksploatavimo nutraukimo ir jo išmontavimo prielaidos;

3.6.3. įrenginio eksploatavimo nutraukimą ir jo išmontavimą reglamentuojančių reikalavimų santrauka.

4. Radionuklidų išmetimas į aplinkos orą, kai įrenginys eksploatuojamas normaliomis sąlygomis:

4.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

4.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

4.1.2. ribinis į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

4.2. techniniai aspektai:

4.2.1. planuojamas išmetamų radionuklidų metinis aktyvumas;

4.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

4.2.3. išmetamų radionuklidų tvarkymas, išmetimo metodai ir srautai;

4.3. išmetamų į aplinkos orą radionuklidų stebėsena (veikloms, išvardytoms Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 1 ir 2 punktuose, pagrindinių radionuklidų aptikimo ribos turi atitikti 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos rekomendacijos dėl standartizuotos informacijos apie oru sklindančių ir skystų radioaktyviųjų medžiagų išleidimą į aplinką iš branduolinių reaktorių ir perdirbimo įmonių įprastomis eksploatavimo sąlygomis (OL 2004 L 2, p. 36) nustatytus reikalavimus):

4.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

4.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

4.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir apsaugomieji veiksmai;

4.4. poveikio žmogui vertinimas (duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio būtina pateikti visoms veikloms, Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytoms veikloms papildomai būtina pateikti duomenis apie dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kitoms veikloms, nurodytoms Aprašo 1 priede, duomenų apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

4.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vertės:

4.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos aplinkos ore vertinimas;

4.4.1.2. radionuklidų nusėdimo (iškritų) ir jų antrinio pakėlimo į aplinkos orą vertinimai;

4.4.1.3. mitybos grandžių, įkvėpio, išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

4.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

4.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

4.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu radionuklidų aktyvumu:

4.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore, paviršinė tarša didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

4.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

4.5. radionuklidų išmetimas į aplinkos orą iš kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti.

5. Radionuklidų išmetimas į vandenį, kai įrenginys eksploatuojamas normaliomis sąlygomis:

5.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

5.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

5.1.2. ribinis į vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

5.2. techniniai aspektai:

5.2.1. planuojamas išmetamų radionuklidų metinis aktyvumas;

5.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

5.2.3. į vandenį išmetamų radionuklidų tvarkymas, išleidimo metodai ir srautai;

5.3. išmetamų į vandenį radionuklidų stebėsena (veikloms, išvardytoms Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktuose, pagrindinių radionuklidų aptikimo ribos turi atitikti 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos rekomendacijos dėl standartizuotos informacijos apie oru sklindančių ir skystų radioaktyviųjų medžiagų išleidimą į aplinką iš branduolinių reaktorių ir perdirbimo įmonių įprastomis eksploatavimo sąlygomis (OL 2004 L 2, p. 36) nustatytus reikalavimus):

5.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

5.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

5.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir numatyti apsaugomieji veiksmai;

5.4. poveikio žmogui vertinimas (duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio būtina pateikti visoms veikloms, Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytoms veikloms papildomai būtina pateikti duomenis apie dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kitoms veikloms, nurodytoms Aprašo 1 priede, duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

5.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vertės:

5.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos vandenyje vertinimas;

5.4.1.2. sedimentacijos ir jonų mainų vertinimai;

5.4.1.3. mitybos grandžių, jūros purslų įkvėpio (pajūryje), išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

5.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

5.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

5.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu išmetamų į vandenį radionuklidų aktyvumu:

5.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas paviršiniame vandenyje didžiausio radionuklidų tūrinio aktyvumo vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

5.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

5.5. radionuklidų išmetimas į vandenį iš kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti.

6. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių įrenginyje, tvarkymas ir šalinimas:

6.1. kietųjų radioaktyviųjų atliekų aprašas:

6.1.1. radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo sistema ir numatomas kiekis;

6.1.2. apdorojimas ir pakavimas;

6.1.3. saugojimas;

6.2. radiologinis poveikis aplinkai:

6.2.1. radiologinio poveikio aplinkai vertinimas;

6.2.2. taikomos apsaugos priemonės;

6.3. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo už įrenginio ribų priemonės;

6.4. nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymas:

6.4.1. nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymo nacionalinė strategija, kriterijai ir procedūros;

6.4.2. teisės aktų nustatyti atliekų šalinimui, perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai;

6.4.3. numatomos medžiagų, kurioms bus taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, rūšys ir kiekiai.

7. Neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką:

7.1. vidinių ar išorinių veiksnių sukeltų avarijų, dėl kurių galimas neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką, apžvalga; saugos analizės ataskaitoje išnagrinėtų avarijų sąrašas;

7.2. siekiant įvertinti galimą neplanuotą radionuklidų išmetimo į aplinką radiologinį poveikį – teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėtų avarijų santrauka ir jų pasirinkimo priežastys, o Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytoms veikloms – ir avarijų, į kurias atsižvelgta rengiant Valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės avarijos atveju, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2012, Nr. 15-654);

7.3. avarijų radiologinio poveikio vertinimas, o Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytoms veikloms – ir avarijų, į kurias buvo atsižvelgta rengiant Valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės avarijos atveju (duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio būtina pateikti visoms veikloms, Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytoms veikloms papildomai būtina pateikti duomenis apie dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kitoms veikloms, nurodytoms Aprašo 1 priede, duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo avarijos atveju arti įrenginio mažesnė negu 1 mSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

7.3.1. radionuklidų išmetimas į aplinkos orą:

7.3.1.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į aplinkos orą;

7.3.1.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

7.3.1.3. radionuklidų, kurių išmetimas į aplinką gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

7.3.1.4. modeliai ir parametrų, taikytų radionuklidų sklaidai atmosferoje, nusėdimui ant žemės, antriniam pakėlimui ir plitimui mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai reikšmingomis apšvitos trasomis arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse įvertinti, vertės;

7.3.1.5. didžiausias radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore ir didžiausios radionuklidų aktyvumo vertės sausose ir drėgnose atmosferos iškritose didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

7.3.1.6. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.1.7. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais;

7.3.2. radionuklidų išmetimas į vandenį:

7.3.2.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į vandenį;

7.3.2.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

7.3.2.3. radionuklidų, kurių išmetimas gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

7.3.2.4. modeliai ir parametrai, taikyti radionuklidų sklaidai vandenyje, jų perdavimui nuosėdomis, jonų mainais ir mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai įvertinti atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.2.5. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.2.6. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais.

8. Avarinės parengties planų, susitarimų su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, susijusių su galimu radiologiniu pavojumi, galinčiu kilti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, ir skirtų radiologinei apsaugai toje valstybėje organizuoti, aprašas:

8.1. apsaugomosios veiklos taikymo lygiai;

8.2. avarinės parengties priemonių planavimas, įskaitant avarinės parengties zonas;

8.3. priemonės, skirtos operatyviai keistis informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai, avarinės parengties planų koordinavimas ir savitarpio pagalba;

8.4. avarinės parengties planų patikrinimai (išbandymai), nurodant, kokios kitos Europos Sąjungos valstybės narės dalyvauja.

9. Aplinkos stebėsenos sistemos aprašas:

9.1. aplinkos dozės galios stebėsena;

9.2. aplinkos oro, vandens, dirvožemio ir maisto produktų radioaktyviosios taršos stebėsena;

9.3. patvirtintos stebėsenos programos, stebėsenos organizavimas, ėminių tipai ir ėmimo dažniai, įranga, naudojama aplinkos stebėsenai atlikti normalaus eksploatavimo sąlygomis ir avarijų atvejais, bendradarbiavimas su kaimyninėmis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

 

_________________

 

 

Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 326

redakcija)

 

DUOMENŲ SĄVADO, RENGIAMO PLANUOJANT PRADĖTI VYKDYTI DUOMENŲ APIE VEIKLĄ, KURIĄ VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS, TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO 1 PRIEDO 6 PUNKTE NURODYTĄ VEIKLĄ, TURINYS

 

1. Įvadas:

1.1. bendras planuojamos veiklos apibūdinimas;

1.2. esama licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo eiga, įrenginio pripažinimo tinkamu eksploatuoti etapai.

2. Vietovės apibūdinimas:

2.1. aikštelės ir regiono geografinės, topografinės ir geologinės ypatybės:

2.1.1. regiono žemėlapis, kuriame nurodyta įrenginio vieta ir geografinės koordinatės (laipsniai, minutės);

2.1.2. regiono ypatumai, įskaitant geologinius;

2.1.3. įrenginio vieta kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti, atžvilgiu;

2.1.4. įrenginio vieta kitų Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu, nurodant atstumus iki sienų ir reikšmingų aglomeracijų ir tų aglomeracijų gyventojų skaičių;

2.2. seisminio aktyvumo laipsnis, didžiausias tikėtinas seisminis aktyvumas ir įrenginio seisminis atsparumas;

2.3. hidrologiniai duomenys (teikiami tuo atveju, jeigu įrenginys yra arti vandens telkinio, per kurį radionuklidai gali patekti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę):

2.3.1. vandentakių, vandens telkinių, intakų, estuarijų, vandens išgavimo, užliejamų teritorijų aprašas;

2.3.2. vidutinis, didžiausias ir mažiausias vandens lygiai ir debitai, jų pasikartojimo dažnis;

2.3.3. požeminio vandens lygiai ir srautai;

2.3.4. pakrantės zonų aprašas;

2.3.5. srovių kryptis ir stiprumas, tėkmių kaitos modelis vietos ir regiono mastu;

2.3.6. potvynių rizika ir įrenginio apsaugos nuo potvynių priemonės;

2.4. meteorologiniai duomenys:

2.4.1. vėjo kryptys, greičiai, pasikartojimo dažnis;

2.4.2. kritulių kiekis ir trukmė, pasikartojimo dažnis;

2.4.3. vėjo krypčių sektorius atitinkančios teršalų dispersijos atmosferoje sąlygos ir temperatūros inversijos trukmė;

2.4.4. ypatingi meteorologiniai reiškiniai (tornadai, didelės audros, gausūs krituliai, sausros);

2.5. trumpas gamtos išteklių ir maisto produktų apibūdinimas:

2.5.1. vandens išteklių naudojimas regione ir, jeigu taikytina, kaimyninėse Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.5.2. pagrindiniai maisto produktų ištekliai (žemdirbystė, gyvulininkystė, žvejyba, medžioklė) regione ir, jeigu taikytina, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.5.3. maisto produktų paskirstymo sistema, ypač maisto produktų eksportas į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, jeigu tai gali būti susiję su apšvitos dėl išmetamų radionuklidų rizika ir yra reikšmingų apšvitos trasų;

2.6. kita veikla įrenginio aplinkoje:

2.6.1. jeigu taikytina, kiti branduolinės energetikos objektai, kita pavojinga ūkinė ar karinė veikla, antžeminis ar oro transportas, vamzdynai, saugyklos ir sandėliai, taip pat kiti veiksniai, galintys turėti įtakos įrenginių saugai;

2.6.2. įrenginio apsaugos priemonės.

3. Įrenginio apibūdinimas:

3.1. pagrindinės įrenginio ypatybės:

3.1.1. trumpas įrenginio apibūdinimas;

3.1.2. tipas, paskirtis ir pagrindinės procesų savybės;

3.1.3. įrenginio aikštelės planas;

3.1.4. saugos priemonės;

3.1.5. radioaktyviųjų atliekų, kurias planuojama priimti saugoti ir perdirbti, aprašymas, saugyklų konteineriai, radioaktyviųjų atliekų, kurias planuojama saugoti ir perdirbti, klasės ir rūšys (pavyzdžiui, mažo arba vidutinio aktyvumo, metalas, degiosios atliekos), įskaitant radioaktyviųjų atliekų kiekį ir jose esančių radionuklidų sudėtį;

3.2. ventiliacijos sistema ir dujinių radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – ventiliacijos, išlaikymo, filtravimo ir išmetimo sistemų aprašai normalios veiklos ir avarijų atvejais, įskaitant srautų diagramas;

3.3. antrinių skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – jų apdorojimo įrenginių, saugyklų konteinerių ir išmetimo sistemų aprašai, įskaitant srautų diagramas;

3.4. antrinių kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – jų apdorojimo įrenginių ir saugyklų konteinerių aprašai;

3.5. sandarumo sistema ar apgaubas – sandarumo sistemos aprašas ir priemonės, skirtos radioaktyviosioms medžiagoms sulaikyti;

3.6. įrenginio eksploatavimo nutraukimas ir jo išmontavimas:

3.6.1. numatyta įrenginio eksploatavimo trukmė;

3.6.2. įrenginio eksploatavimo nutraukimo ir jo išmontavimo prielaidos;

3.6.3. įrenginio eksploatavimo nutraukimą ir jo išmontavimą reglamentuojančių reikalavimų santrauka.

4. Radionuklidų išmetimas į aplinkos orą, kai įrenginys eksploatuojamas normaliomis sąlygomis:

4.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

4.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

4.1.2. ribinis į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

4.2. techniniai aspektai:

4.2.1. planuojamas išmetamų radionuklidų metinis aktyvumas;

4.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

4.2.3. išmetamų radionuklidų tvarkymas, išmetimo metodai ir srautai;

4.3. išmetamų į aplinkos orą radionuklidų stebėsena:

4.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

4.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

4.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir apsaugomieji veiksmai;

4.4. poveikio žmogui vertinimas (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

4.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vertės:

4.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos aplinkos ore vertinimas;

4.4.1.2. radionuklidų nusėdimo (iškritų) ir jų antrinio pakėlimo į aplinkos orą vertinimai;

4.4.1.3. mitybos grandžių, įkvėpio, išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

4.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

4.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

4.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu radionuklidų aktyvumu:

4.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore, paviršinė tarša didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

4.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

4.5. radionuklidų išmetimas į aplinkos orą iš kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti.

5. Radionuklidų išmetimas į vandenį, kai įrenginys eksploatuojamas normaliomis sąlygomis:

5.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

5.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

5.1.2. ribinis į vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

5.2. techniniai aspektai:

5.2.1. planuojamas išmetamų radionuklidų metinis aktyvumas;

5.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

5.2.3. į vandenį išmetamų radionuklidų tvarkymas, išleidimo metodai ir srautai;

5.3. išmetamų į vandenį radionuklidų stebėsena:

5.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

5.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

5.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir numatyti apsaugomieji veiksmai;

5.4. poveikio žmogui vertinimas (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

5.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vertės:

5.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos vandenyje vertinimas;

5.4.1.2. sedimentacijos ir jonų mainų vertinimai;

5.4.1.3. mitybos grandžių, jūros purslų įkvėpio (pajūryje), išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

5.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

5.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

5.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu išmetamų į vandenį radionuklidų aktyvumu:

5.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas paviršiniame vandenyje didžiausio radionuklidų tūrinio aktyvumo vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

5.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

5.5. radionuklidų išmetimas į vandenį iš kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti.

6. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių įrenginyje, tvarkymas ir šalinimas:

6.1. kietųjų radioaktyviųjų atliekų aprašas:

6.1.1. radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo sistema ir numatomas kiekis;

6.1.2. apdorojimas ir pakavimas;

6.1.3. saugojimas;

6.2. radiologinis poveikis aplinkai:

6.2.1. radiologinio poveikio aplinkai vertinimas;

6.2.2. taikomos apsaugos priemonės;

6.3. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo už įrenginio ribų priemonės;

6.4. nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymas:

6.4.1. nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymo nacionalinė strategija, kriterijai ir procedūros;

6.4.2. teisės aktų nustatyti atliekų šalinimui, perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai;

6.4.3. numatomos medžiagų, kurioms bus taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, rūšys ir kiekiai.

7. Neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką:

7.1. vidinių ar išorinių veiksnių sukeltų avarijų, dėl kurių galimas neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką, apžvalga; saugos analizės ataskaitoje išnagrinėtų avarijų sąrašas;

7.2. siekiant įvertinti galimą neplanuotą radionuklidų išmetimo į aplinką radiologinį poveikį – teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėtų avarijų santrauka ir jų pasirinkimo priežastys;

7.3. avarijų radiologinio poveikio vertinimas (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo avarijos atveju arti įrenginio mažesnė negu 1 mSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

7.3.1. radionuklidų išmetimas į aplinkos orą:

7.3.1.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į aplinkos orą;

7.3.1.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

7.3.1.3. radionuklidų, kurių išmetimas į aplinką gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

7.3.1.4. modeliai ir parametrų, taikytų radionuklidų sklaidai atmosferoje, nusėdimui ant žemės, antriniam pakėlimui ir plitimui mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai reikšmingomis apšvitos trasomis arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse įvertinti, vertės;

7.3.1.5. didžiausias radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore ir didžiausios radionuklidų aktyvumo vertės sausose ir drėgnose atmosferos iškritose didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

7.3.1.6. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.1.7. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais;

7.3.2. radionuklidų išmetimas į vandenį:

7.3.2.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į vandenį;

7.3.2.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

7.3.2.3. radionuklidų, kurių išmetimas gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

7.3.2.4. modeliai ir parametrai, taikyti radionuklidų sklaidai vandenyje, jų perdavimui nuosėdomis, jonų mainais ir mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai įvertinti atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.2.5. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.2.6. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais.

8. Avarinės parengties planų, susitarimų su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, susijusių su galimu radiologiniu pavojumi, galinčiu kilti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, ir skirtų radiologinei apsaugai toje valstybėje organizuoti, aprašas:

8.1. apsaugomosios veiklos taikymo lygiai;

8.2. avarinės parengties priemonių planavimas, įskaitant avarinės parengties zonas;

8.3. priemonės, skirtos operatyviai keistis informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai, avarinės parengties planų koordinavimas ir savitarpio pagalba;

8.4. avarinės parengties planų patikrinimai (išbandymai), nurodant, kokios kitos Europos Sąjungos valstybės narės dalyvauja.

9. Aplinkos stebėsenos sistemos aprašas:

9.1. aplinkos dozės galios stebėsena;

9.2. aplinkos oro, vandens, dirvožemio ir maisto produktų radioaktyviosios taršos stebėsena;

9.3. patvirtintos stebėsenos programos, stebėsenos organizavimas, ėminių tipai ir ėmimo dažniai, įranga, naudojama aplinkos stebėsenai atlikti normalaus eksploatavimo sąlygomis ir avarijų atvejais, bendradarbiavimas su kaimyninėmis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

 

_________________

 

 

Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo

4 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 326

redakcija)

 

DUOMENŲ SĄVADO, RENGIAMO PLANUOJANT PRADĖTI VYKDYTI DUOMENŲ APIE VEIKLĄ, KURIĄ VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS, TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO 1 PRIEDO 7 PUNKTE NURODYTĄ VEIKLĄ, TURINYS

 

1. Įvadas:

1.1. bendras planuojamos veiklos apibūdinimas;

1.2. numatytos įrenginio eksploatavimo nutraukimo ir jo išmontavimo stadijos;

1.3. įrenginio eksploatavimo nutraukimo ir jo išmontavimo licencijavimo procedūros aprašas.

2. Vietovės apibūdinimas:

2.1. aikštelės ir regiono geografinės, topografinės ir geologinės ypatybės:

2.1.1. regiono žemėlapis, kuriame nurodyta įrenginio vieta ir geografinės koordinatės (laipsniai, minutės);

2.1.2. regiono ypatumai, įskaitant geologinius;

2.1.3. įrenginio vieta kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti, atžvilgiu;

2.1.4. įrenginio vieta kitų Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu, nurodant atstumus iki sienų ir reikšmingų aglomeracijų ir tų aglomeracijų gyventojų skaičių;

2.2. hidrologiniai duomenys (teikiami tuo atveju, jeigu įrenginys yra arti vandens telkinio, per kurį radionuklidai gali patekti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę):

2.2.1. vandentakių, vandens telkinių, intakų, estuarijų, vandens išgavimo, užliejamų teritorijų aprašas;

2.2.2. vidutinis, didžiausias ir mažiausias vandens lygiai ir debitai, jų pasikartojimo dažnis;

2.2.3. požeminio vandens lygiai ir srautai;

2.2.4. pakrantės zonų aprašas;

2.2.5. srovių kryptis ir stiprumas, tėkmių kaitos modelis vietos ir regiono mastu;

2.2.6. potvynių rizika ir įrenginio apsaugos nuo potvynių priemonės;

2.3. meteorologiniai duomenys:

2.3.1. vėjo kryptys, greičiai, pasikartojimo dažnis;

2.3.2. kritulių kiekis ir trukmė, pasikartojimo dažnis;

2.3.3. vėjo krypčių sektorius atitinkančios teršalų dispersijos atmosferoje sąlygos ir temperatūros inversijos trukmė;

2.3.4. ypatingi meteorologiniai reiškiniai (tornadai, didelės audros, gausūs krituliai, sausros);

2.4. trumpas gamtos išteklių ir maisto produktų apibūdinimas:

2.4.1. vandens išteklių naudojimas regione ir, jeigu taikytina, kaimyninėse Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.4.2. pagrindiniai maisto produktų ištekliai (žemdirbystė, gyvulininkystė, žvejyba, medžioklė) regione ir, jeigu taikytina, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.4.3. maisto produktų paskirstymo sistema, ypač maisto produktų eksportas į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, jeigu tai gali būti susiję su apšvitos dėl išmetamų radionuklidų rizika ir yra reikšmingų apšvitos trasų.

3. Įrenginio apibūdinimas:

3.1. trumpas įrenginio apibūdinimas ir jo eksploatavimo istorija;

3.2. ventiliacijos sistema ir dujinių radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – ventiliacijos, išlaikymo, filtravimo ir išmetimo sistemų aprašai normalios veiklos ir avarijų atvejais, įskaitant srautų diagramas;

3.3. skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – jų apdorojimo įrenginių, saugyklų konteinerių ir išmetimo sistemų aprašai, įskaitant srautų diagramas;

3.4. kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – jų apdorojimo įrenginių ir saugyklų konteinerių aprašai;

3.5. sandarumo sistema ar apgaubas – sandarumo sistemos aprašas ir priemonės, skirtos radioaktyviosioms medžiagoms sulaikyti.

4. Radionuklidų išmetimas į aplinkos orą, kai įrenginys eksploatuojamas normaliomis sąlygomis:

4.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

4.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

4.1.2. ribinis į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

4.1.3. iki numatomo išmontavimo galiojantys ribiniai į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumai ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, radionuklidinė sudėtis;

4.2. techniniai aspektai:

4.2.1. planuojamas išmetamų radionuklidų metinis aktyvumas;

4.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

4.2.3. išmetamų radionuklidų tvarkymas, išmetimo metodai ir srautai;

4.3. išmetamų į aplinkos orą radionuklidų stebėsena:

4.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

4.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

4.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir apsaugomieji veiksmai;

4.4. poveikio žmogui vertinimas (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

4.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vertės:

4.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos aplinkos ore vertinimas;

4.4.1.2. radionuklidų nusėdimo (iškritų) ir jų antrinio pakėlimo į aplinkos orą vertinimai;

4.4.1.3. mitybos grandžių, įkvėpio, išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

4.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

4.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

4.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu radionuklidų aktyvumu:

4.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore, paviršinė tarša didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

4.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas.

5. Radionuklidų išmetimas į vandenį, kai įrenginys eksploatuojamas normaliomis sąlygomis:

5.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

5.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

5.1.2. ribinis į vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

5.1.3. iki numatomo išmontavimo galiojantys ribiniai į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumai ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, radionuklidinė sudėtis;

5.2. techniniai aspektai:

5.2.1. planuojamas išmetamų radionuklidų metinis aktyvumas;

5.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

5.2.3. į vandenį išmetamų radionuklidų tvarkymas, išleidimo metodai ir srautai;

5.3. išmetamų į vandenį radionuklidų stebėsena:

5.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

5.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

5.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir numatyti apsaugomieji veiksmai;

5.4. poveikio žmogui vertinimas (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

5.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse, vertės:

5.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos vandenyje vertinimas;

5.4.1.2. sedimentacijos ir jonų mainų vertinimai;

5.4.1.3. mitybos grandžių, jūros purslų įkvėpio (pajūryje), išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

5.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

5.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

5.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu išmetamų į vandenį radionuklidų aktyvumu:

5.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas paviršiniame vandenyje didžiausio radionuklidų tūrinio aktyvumo vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

5.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas.

6. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių įrenginyje, tvarkymas ir šalinimas:

6.1. kietųjų radioaktyviųjų atliekų aprašas:

6.1.1. radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo sistema ir numatomas kiekis;

6.1.2. apdorojimas ir pakavimas;

6.1.3. saugojimas;

6.2. radiologinis poveikis aplinkai:

6.2.1. radiologinio poveikio aplinkai vertinimas;

6.2.2. taikomos apsaugos priemonės;

6.3. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo už įrenginio ribų priemonės;

6.4. nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymas:

6.4.1. nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymo nacionalinė strategija, kriterijai ir procedūros;

6.4.2. teisės aktų nustatyti atliekų šalinimui, perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai;

6.4.3. numatomos medžiagų, kurioms bus taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, rūšys ir kiekiai.

7. Neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką:

7.1. vidinių ar išorinių veiksnių sukeltų avarijų, dėl kurių galimas neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką, apžvalga; saugos analizės ataskaitoje išnagrinėtų avarijų sąrašas;

7.2. siekiant įvertinti galimą neplanuotą radionuklidų išmetimo į aplinką radiologinį poveikį – teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėtų avarijų santrauka ir jų pasirinkimo priežastys;

7.3. avarijų radiologinio poveikio vertinimas (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo avarijos atveju arti įrenginio mažesnė negu 1 mSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

7.3.1. radionuklidų išmetimas į aplinkos orą:

7.3.1.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į aplinkos orą;

7.3.1.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

7.3.1.3. radionuklidų, kurių išmetimas į aplinką gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

7.3.1.4. modeliai ir parametrų, taikytų radionuklidų sklaidai atmosferoje, nusėdimui ant žemės, antriniam pakėlimui ir plitimui mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai reikšmingomis apšvitos trasomis arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse įvertinti, vertės;

7.3.1.5. didžiausias radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore ir didžiausios radionuklidų aktyvumo vertės sausose ir drėgnose atmosferos iškritose didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

7.3.1.6. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.1.7. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais;

7.3.2. radionuklidų išmetimas į vandenį:

7.3.2.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į vandenį;

7.3.2.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

7.3.2.3. radionuklidų, kurių išmetimas gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

7.3.2.4. modeliai ir parametrai, taikyti radionuklidų sklaidai vandenyje, jų perdavimui nuosėdomis, jonų mainais ir mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai įvertinti atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.2.5. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.2.6. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais.

8. Avarinės parengties planų, susitarimų su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, susijusių su galimu radiologiniu pavojumi, galinčiu kilti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, ir skirtų radiologinei apsaugai toje valstybėje organizuoti, aprašas (nutraukiant branduolinių reaktorių eksploatavimą duomenų pateikti nereikia, jeigu visas branduolinis kuras buvo perkeltas į įrenginį, apie kurį Europos Komisija yra pateikusi išvadą):

8.1. apsaugomosios veiklos taikymo lygiai;

8.2. avarinės parengties priemonių planavimas, įskaitant avarinės parengties zonas;

8.3. priemonės, skirtos operatyviai keistis informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai, avarinės parengties planų koordinavimas ir savitarpio pagalba;

8.4. avarinės parengties planų patikrinimai (išbandymai), nurodant, kokios kitos Europos Sąjungos valstybės narės dalyvauja.

9. Aplinkos stebėsenos sistemos aprašas:

9.1. aplinkos dozės galios stebėsena;

9.2. aplinkos oro, vandens, dirvožemio ir maisto produktų radioaktyviosios taršos stebėsena;

9.3. patvirtintos stebėsenos programos, stebėsenos organizavimas, ėminių tipai ir ėmimo dažniai, įranga, naudojama aplinkos stebėsenai atlikti normalaus eksploatavimo sąlygomis ir avarijų atvejais, bendradarbiavimas su kaimyninėmis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

 

_________________

 

 

Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo

5 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 326

redakcija)

 

DUOMENŲ SĄVADO, RENGIAMO PLANUOJANT PRADĖTI VYKDYTI DUOMENŲ APIE VEIKLĄ, KURIĄ VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS, TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO 1 PRIEDO 8 PUNKTE NURODYTĄ VEIKLĄ, TURINYS

 

1. Įvadas:

1.1. bendras planuojamos veiklos apibūdinimas;

1.2. bendras atliekyno, atliekų tipo ir klasės aprašas;

1.3. esama licencijavimo stadija, įrenginio pripažinimo tinkamu eksploatuoti etapai;

1.4. numatoma eksploatavimo pradžia, trukmė ir uždarymo data.

2. Vietovės apibūdinimas:

2.1. aikštelės ir regiono geografinės, topografinės ir geologinės ypatybės:

2.1.1. regiono žemėlapis, kuriame nurodyta įrenginio vieta ir geografinės koordinatės (laipsniai, minutės);

2.1.2. regiono ypatumai, įskaitant geologinius;

2.1.3. atliekyno vieta kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti, atžvilgiu;

2.1.4. atliekyno vieta kitų Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu, nurodant atstumus iki sienų ir reikšmingų aglomeracijų ir tų aglomeracijų gyventojų skaičių;

2.1.5. numatomi geografinių ir topografinių ypatybių pokyčiai uždaryto atliekyno priežiūros laikotarpiu;

2.2. seismologiniai ir geologiniai duomenys:

2.2.1. seisminio aktyvumo laipsnis, aktyvūs tektoniniai procesai, įvykę žemės drebėjimai, didžiausias tikėtinas seisminis aktyvumas;

2.2.2. geologinė aplinka;

2.2.3. struktūrinės ir geotechninės dirvožemio savybės ir, jeigu taikytina, dirvožemio suskystėjimas;

2.2.4. paviršiniai procesai – nuošliaužos ir erozija (duomenys teikiami tik naujiems paviršiniams atliekynams);

2.2.5. numatomi geologinių ypatybių pokyčiai uždaryto atliekyno priežiūros laikotarpiu;

2.3. hidrologiniai ir hidrogeologiniai duomenys (teikiami tuo atveju, jeigu radionuklidai gali patekti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę):

2.3.1. regiono ir vietovės gruntinio vandens lygiai ir sezoniniai jų svyravimai;

2.3.2. požeminio vandens tėkmės kryptis ir greitis, vandens ištekėjimo ir išgavimo vietos;

2.3.3. esami ir planuojami stambūs vandens vartotojai, atliekyno vieta galimų geriamojo vandens sluoksnių atžvilgiu;

2.3.4. vandentakių, vandens telkinių, intakų, estuarijų, vandens išgavimo, užliejamų teritorijų aprašas;

2.3.5. vidutinis, didžiausias ir mažiausias vandens lygiai ir debitai, jų pasikartojimo dažnis;

2.3.6. cheminė požeminio vandens sudėtis;

2.3.7. potvynių rizika ir atliekyno apsaugos nuo potvynių priemonės;

2.3.8. numatomi hidrologinių, hidrogeologinių ypatybių pokyčiai uždaryto atliekyno priežiūros laikotarpiu;

2.4. meteorologiniai ir klimatologiniai duomenys:

2.4.1. vėjo kryptys, greičiai, pasikartojimo dažnis;

2.4.2. kritulių kiekis ir trukmė, pasikartojimo dažnis;

2.4.3. temperatūra (vidutinė, mažiausia ir didžiausia);

2.4.4. teršalų dispersijos atmosferoje sąlygos;

2.4.5. ypatingi meteorologiniai reiškiniai (tornadai, didelės audros, gausūs krituliai, sausros);

2.4.6. tikėtini klimato pokyčiai (ledynų poveikis, galimas pasaulinio atšilimo poveikis), o pakrančių vietovėms – jūros lygio pokyčiai ir pakrančių erozija uždaryto atliekyno priežiūros laikotarpiu;

2.5. trumpas gamtos išteklių ir maisto produktų apibūdinimas:

2.5.1. vandens išteklių naudojimas regione ir, jeigu taikytina, kaimyninėse Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.5.2. pagrindiniai maisto produktų ištekliai (žemdirbystė, gyvulininkystė, žvejyba, medžioklė) regione ir, jeigu taikytina, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.5.3. maisto produktų paskirstymo sistema, ypač maisto produktų eksportas į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, jeigu tai gali būti susiję su apšvitos dėl išmetamų radionuklidų rizika ir yra reikšmingų apšvitos trasų;

2.5.4. prielaidos apie gyventojų gyvenseną, įpročius ir maisto išteklius ateityje;

2.6. kita veikla atliekyno aplinkoje:

2.6.1. jeigu taikytina, kiti branduolinės energetikos objektai, kita pavojinga ūkinė ar karinė veikla, antžeminis ar oro transportas, vamzdynai, saugyklos ir sandėliai, taip pat kiti veiksniai, galintys turėti įtakos įrenginių saugai;

2.6.2. atliekyno apsaugos priemonės;

2.6.3. prognozuojama veiklos raida laikotarpiu, per kurį vertinamas ilgalaikis poveikis.

3. Atliekyno apibūdinimas:

3.1. pagrindinės atliekyno ypatybės:

3.1.1. radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną bendras aprašymas;

3.1.2. jeigu taikytina, gylis ir vieta geologinės struktūros požiūriu;

3.1.3. atliekyno projekto kriterijai, atsižvelgiant į gamtines sąlygas;

3.1.4. atliekų išdėstymas, hermetinimo ir užpildymo gruntu strategija ir metodai;

3.1.5. saugos užtikrinimas – geologinių ir inžinerinių barjerų vaidmuo;

3.1.6. atliekyno uždarymas;

3.1.7. jeigu taikytina, radioaktyviųjų atliekų išėmimo galimybė;

3.1.8. kitos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, apdorojimo ir tarpinio saugojimo patalpos, kurias planuojama pastatyti atliekyno aikštelėje;

3.2. numatomos dėti į atliekyną radioaktyviosios atliekos:

3.2.1. radioaktyviųjų atliekų klasės ir rūšys;

3.2.2. radioaktyviųjų atliekų forma, tvarkymo metodai, radioaktyviųjų atliekų pakuočių apibūdinimas ir savybės, jeigu taikytina;

3.2.3. radioaktyviųjų atliekų apibūdinimas, kiekis ir radionuklidų aktyvumai;

3.2.4. galimas šilumos išsiskyrimas, galimas dujų išsiskyrimas, galimas kritiškumas, jeigu taikytina;

3.2.5. radioaktyviųjų atliekų priimtinumo reikalavimai ir (arba) kriterijai, radioaktyviųjų atliekų pakuočių tvirtinimo procedūra ir metodai, užtikrinantys atitiktį nustatytiems atliekų priimtinumo kriterijams;

3.3. ventiliacijos sistema ir dujinių radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – ventiliacijos, išlaikymo, filtravimo ir išmetimo sistemų aprašai normalios veiklos ir avarijų atvejais, įskaitant srautų diagramas;

3.4. drenažo sistema ir nuotekų tvarkymas – galimai užteršto vandens surinkimo, drenažo ir išleidimo įprastomis sąlygomis ir avarijos atveju sistemų aprašymas, jeigu taikytina;

3.5. antrinių kietųjų ir skystųjų atliekų tvarkymas įprastomis sąlygomis ir avarijos atveju:

3.5.1. antrinių skystųjų ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų klasės ir numatomas kiekis;

3.5.2. radioaktyviųjų atliekų laikymas ir vežimas;

3.5.3. radioaktyviųjų atliekų apdorojimas.

4. Radionuklidų išmetimas į aplinkos orą, kai atliekynas eksploatuojamas normaliomis sąlygomis:

4.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

4.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

4.1.2. ribinis į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

4.2. techniniai aspektai:

4.2.1. planuojamas išmetamų radionuklidų metinis aktyvumas;

4.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

4.2.3. išmetamų radionuklidų tvarkymas, išmetimo metodai ir srautai;

4.3. išmetamų į aplinkos orą radionuklidų stebėsena:

4.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

4.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

4.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir apsaugomieji veiksmai;

4.4. poveikio žmogui vertinimas (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

4.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vertės:

4.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos aplinkos ore vertinimas;

4.4.1.2. radionuklidų nusėdimo (iškritų) ir jų antrinio pakėlimo į aplinkos orą vertinimai;

4.4.1.3. mitybos grandžių, įkvėpio, išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

4.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

4.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

4.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu radionuklidų aktyvumu:

4.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore, paviršinė tarša didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

4.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

4.5. radionuklidų išmetimas į aplinkos orą iš kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti.

5. Radionuklidų išmetimas į vandenį, kai atliekynas eksploatuojamas normaliomis sąlygomis:

5.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

5.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

5.1.2. ribinis į vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

5.2. techniniai aspektai:

5.2.1. planuojamas išmetamų radionuklidų metinis aktyvumas;

5.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

5.2.3. į vandenį išmetamų radionuklidų tvarkymas, išleidimo metodai ir srautai;

5.3. išmetamų į vandenį radionuklidų stebėsena:

5.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

5.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

5.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir numatyti apsaugomieji veiksmai;

5.4. poveikio žmogui vertinimas (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti įrenginio. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

5.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vertės:

5.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos vandenyje vertinimas;

5.4.1.2. sedimentacijos ir jonų mainų vertinimai;

5.4.1.3. mitybos grandžių, jūros purslų įkvėpio (pajūryje), išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

5.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

5.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

5.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu išmetamų į vandenį radionuklidų aktyvumu:

5.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas paviršiniame vandenyje didžiausio radionuklidų tūrinio aktyvumo vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

5.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

5.5. radionuklidų išmetimas į vandenį iš kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti.

6. Neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką:

6.1. vidinių ar išorinių veiksnių sukeltų avarijų, dėl kurių galimas neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką, apžvalga; saugos analizės ataskaitoje išnagrinėtų avarijų sąrašas;

6.2. avarijų radiologinio poveikio vertinimas (duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo avarijos atveju arti įrenginio mažesnė negu 1 mSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

6.2.1. radionuklidų išmetimas į aplinkos orą:

6.2.1.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į aplinkos orą;

6.2.1.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

6.2.1.3. radionuklidų, kurių išmetimas į aplinką gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

6.2.1.4. modeliai ir parametrų, taikytų radionuklidų sklaidai atmosferoje, nusėdimui ant žemės, antriniam pakėlimui ir plitimui mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai reikšmingomis apšvitos trasomis arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse įvertinti, vertės;

6.2.1.5. didžiausias radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore ir didžiausios radionuklidų aktyvumo vertės sausose ir drėgnose atmosferos iškritose didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

6.2.1.6. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

6.2.1.7. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais;

6.2.2. radionuklidų išmetimas į vandenį:

6.2.2.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į vandenį;

6.2.2.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

6.2.2.3. radionuklidų, kurių išmetimas gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

6.2.2.4. modeliai ir parametrai, taikyti radionuklidų sklaidai vandenyje, jų perdavimui nuosėdomis, jonų mainais ir mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai įvertinti atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

6.2.2.5. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

6.2.2.6. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais.

7. Avarinės parengties planų, susitarimų su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, susijusių su galimu radiologiniu pavojumi, galinčiu kilti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, ir skirtų radiologinei apsaugai toje valstybėje organizuoti, aprašas:

7.1. apsaugomosios veiklos taikymo lygiai;

7.2. avarinės parengties priemonių planavimas, įskaitant avarinės parengties zonas;

7.3. priemonės, skirtos operatyviai keistis informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai, avarinės parengties planų koordinavimas ir savitarpio pagalba;

7.4. avarinės parengties planų patikrinimai (išbandymai), nurodant, kokios kitos Europos Sąjungos valstybės narės dalyvauja.

8. Laikotarpis po uždarymo, įskaitant aktyvią ir pasyvią priežiūrą:

8.1. administracinės priežiūros ir kontrolės nuostatos:

8.1.1. atliekyno uždarymo planai;

8.1.2. aktyvios ir pasyvios priežiūros laikotarpiai;

8.1.3. aktyviai priežiūrai numatytos priemonės;

8.1.4. pasyviai priežiūrai numatytos priemonės;

8.1.5. įrašų apskaita;

8.1.6. papildomų įrenginių išmontavimo programa;

8.1.7. periodinis saugos įvertinimas prieš uždarymą;

8.2. radiologinis poveikis po uždarymo (būtina pateikti duomenis apie metines efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes arti atliekyno. Duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo esant normaliai evoliucijai ir ankstyvajai barjerų degradacijai arti įrenginio mažesnė negu 1 mSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

8.2.1. radionuklidus sulaikantys barjerai, jų patikimumas;

8.2.2. išnagrinėti laikotarpiai;

8.2.3. išnagrinėti įvykiai ir procesai, numatytų atvejų aprašymas (normalios evoliucijos, barjerų degradacijos ir žmogaus įsikišimo atvejų aprašymas);

8.2.4. taikyti poveikio vertinimo metodai ir priemonės;

8.2.5. parametrų vertės ir prielaidos, darytos atliekant poveikio vertinimą;

8.2.6. svarbiausios gyventojų apšvitos trasos arti atliekyno ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

8.2.7. išmetamų radionuklidų aktyvumas ir išmetimų laikas;

8.2.8. didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti atliekyno ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, apšvita, nustatyta atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

8.2.9. skaičiavimų paklaidų vertinimas.

9. Aplinkos stebėsenos sistemos aprašas:

9.1. aplinkos dozės galios stebėsena;

9.2. aplinkos oro, vandens, dirvožemio ir maisto produktų radioaktyviosios taršos stebėsena;

9.3. patvirtintos stebėsenos programos, stebėsenos organizavimas, ėminių tipai ir ėmimo dažniai, įranga, naudojama aplinkos stebėsenai atlikti normalaus eksploatavimo sąlygomis ir avarijų atvejais, bendradarbiavimas su kaimyninėmis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

 

_________________

 

 

Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo

6 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 326

redakcija)

 

DUOMENŲ, TEIKIAMŲ KEIČIANT VEIKLĄ, KURIĄ VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS IR APIE KURIĄ GAUTA EUROPOS KOMISIJOS IŠVADA, SĄVADO TURINYS

 

1. Įrenginio pavadinimas ir vieta.

2. Komisijos išvados pateikimo data.

3. Trumpas planuojamos keisti veiklos aprašymas.

4. Esami ribiniai išmetamų į aplinką radionuklidų aktyvumai:

4.1. išmetamų į aplinkos orą;

4.2. išmetamų į vandenį;

4.3. kietosios radioaktyviosios atliekos.

5. Keičiamai veiklai planuojami ribiniai išmetamų į aplinką radionuklidų aktyvumai:

5.1. išmetamų į aplinkos orą;

5.2. išmetamų į vandenį;

5.3. kietosios radioaktyviosios atliekos.

6. Naujų ribinių į aplinkos orą ir vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumų poveikis kitų Europos Sąjungos valstybių narių gyventojams.

7. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų šalinimo pokyčiai, susiję su veiklos pakeitimu.

8. Projektinių avarijų padarinių pokyčiai, susiję su veiklos pakeitimu.

9. Naujų projektinių avarijų atveju – radiologinių padarinių aprašymas ir vertinimas.

10. Avarinės parengties plano ir aplinkos stebėsenos programos pokyčiai, susiję su veiklos pakeitimu.

 

_________________

 

 

Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo

7 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 326

redakcija)

 

DUOMENŲ, TEIKIAMŲ KEIČIANT VEIKLĄ, KURIĄ VYKDANT ŠALINAMOS RADIOAKTYVIOSIOS ATLIEKOS IR APIE KURIĄ NEGAUTA EUROPOS KOMISIJOS IŠVADA, SĄVADO TURINYS

 

1. Įvadas:

1.1. bendras planuojamos veiklos apibūdinimas;

1.2. esama licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo eiga.

2. Vietovės apibūdinimas:

2.1. aikštelės ir regiono geografinės, topografinės ir geologinės ypatybės:

2.1.1. regiono žemėlapis, kuriame nurodyta įrenginio vieta ir geografinės koordinatės (laipsniai, minutės);

2.1.2. regiono ypatumai, įskaitant geologinius;

2.1.3. įrenginio vieta kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti, atžvilgiu;

2.1.4. įrenginio vieta kitų Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu, nurodant atstumus iki sienų ir reikšmingų aglomeracijų ir tų aglomeracijų gyventojų skaičių;

2.2. hidrologiniai duomenys, jeigu įrenginys yra arti vandens telkinio, per kurį radionuklidai gali patekti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (teikiami tik tuo atveju, jeigu keičiant veiklą didinami ribiniai į vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumai arba didėja išnagrinėtų avarijų galimas radiologinis pavojus):

2.2.1. vandentakių, vandens telkinių, intakų, estuarijų, vandens išgavimo, užliejamų teritorijų aprašas;

2.2.2. vidutinis, didžiausias ir mažiausias vandens lygiai ir debitai, jų pasikartojimo dažnis;

2.2.3. pakrantės zonų aprašas;

2.2.4. srovių kryptis ir stiprumas, potvyniai, tėkmių kaitos modelis vietos ir regiono mastu;

2.3. meteorologiniai duomenys (teikiami tik tuo atveju, jei keičiant veiklą didinami ribiniai į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumai arba didėja išnagrinėtų avarijų galimas radiologinis pavojus):

2.3.1. vėjo kryptys, greičiai, pasikartojimo dažnis;

2.3.2. kritulių kiekis ir trukmė, pasikartojimo dažnis;

2.3.3. vėjo krypčių sektorius atitinkančios teršalų dispersijos atmosferoje sąlygos ir temperatūros inversijos trukmė;

2.3.4. ypatingi meteorologiniai reiškiniai (tornadai, didelės audros, gausūs krituliai, sausros);

2.4. trumpas gamtos išteklių ir maisto produktų apibūdinimas:

2.4.1. vandens išteklių naudojimas regione ir, jeigu taikytina, kaimyninėse Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.4.2. pagrindiniai maisto produktų ištekliai (medžioklė, žemdirbystė, gyvulininkystė, žvejyba) regione ir, jeigu taikytina, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

2.4.3. maisto produktų paskirstymo sistema, ypač maisto produktų eksportas į kitas Europos Sąjungos valstybes nares, jeigu tai gali būti susiję su apšvitos dėl išmetamų radionuklidų rizika ir yra reikšmingų apšvitos trasų.

3. Įrenginio apibūdinimas:

3.1. trumpas įrenginio apibūdinimas;

3.2. tipas, paskirtis ir pagrindinės procesų savybės;

3.3. įrenginio aikštelės planas;

3.4. saugos priemonės;

3.5. radioaktyviųjų atliekų tvarkymas;

3.6. pagrindinė informacija apie veiklos pakeitimą.

4. Radionuklidų išmetimas į aplinkos orą, kai įrenginys eksploatuojamas normaliomis sąlygomis (duomenys teikiami tik tuo atveju, jeigu keičiant veiklą didinami ribiniai į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumai):

4.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

4.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

4.1.2. leidžiami išmesti į aplinką radionuklidų aktyvumai;

4.1.3. ribinis į aplinkos orą išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

4.2. techniniai aspektai:

4.2.1. planuojamas radionuklidų metinis aktyvumas;

4.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

4.2.3. išmetamų radionuklidų tvarkymas, išmetimo metodai ir srautai;

4.3. išmetamų į aplinkos orą radionuklidų stebėsena:

4.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

4.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

4.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir apsaugomieji veiksmai;

4.4. poveikio žmogui vertinimas (duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

4.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse, vertės:

4.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos aplinkos ore vertinimas;

4.4.1.2. radionuklidų nusėdimo (iškritų) ir jų antrinio pakėlimo į aplinkos orą vertinimai;

4.4.1.3. mitybos grandžių, įkvėpio, išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

4.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

4.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

4.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu radionuklidų aktyvumu:

4.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore, paviršinė tarša didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

4.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

4.5. radionuklidų, išmetamų į aplinkos orą iš kitų įrenginių, į kurių radioaktyviąją taršą reikia atsižvelgti, aktyvumas.

5. Radionuklidų išmetimas į vandenį, kai įrenginys eksploatuojamas normaliomis sąlygomis (duomenys teikiami tik tuo atveju, jeigu keičiant veiklą didinami ribiniai į vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumai):

5.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimai:

5.1.1. radionuklidų išmetimo į aplinką reikalavimų aprašas;

5.1.2. leidžiami išmesti į aplinką radionuklidų aktyvumai;

5.1.3. ribinis į vandenį išmetamų radionuklidų aktyvumas ir nustatyti kiti su tuo susiję reikalavimai, prognozuojama radionuklidinė sudėtis;

5.2. techniniai aspektai:

5.2.1. planuojamas radionuklidų metinis aktyvumas;

5.2.2. išmetamų radionuklidų kilmė, sudėtis, fizinės ir cheminės būsenos;

5.2.3. į vandenį išmetamų radionuklidų tvarkymas, išleidimo metodai ir srautai;

5.3. išmetamų į vandenį radionuklidų stebėsena:

5.3.1. ėminių paėmimas, matavimai ir analizė;

5.3.2. stebėsenos įrangos apibūdinimas ir pagrindinės savybės;

5.3.3. veikimo (aliarmo) lygiai ir numatyti apsaugomieji veiksmai;

5.4. poveikio žmogui vertinimas (duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo įprastomis sąlygomis arti įrenginio mažesnė negu 10 µSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

5.4.1. modeliai ir parametrų, taikytų padariniams įvertinti arti įrenginio ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, vertės:

5.4.1.1. išmetamų radionuklidų sklaidos vandenyje vertinimas;

5.4.1.2. sedimentacijos ir jonų mainų vertinimai;

5.4.1.3. mitybos grandžių, jūros purslų įkvėpio (pajūryje), išorinės apšvitos ir kitų apšvitos trasų vertinimai;

5.4.1.4. duomenys apie gyvenseną (mitybą, apšvitos trukmę ir taip toliau);

5.4.1.5. kitų parametrų, taikytų atliekant skaičiavimus, vertės;

5.4.2. nustatyti radionuklidų savitieji ir tūriniai aktyvumai aplinkos komponentuose ir apšvitos dozės, susijusios su ribiniu išmetamų į vandenį radionuklidų aktyvumu:

5.4.2.1. vidutinis metinis radionuklidų tūrinis aktyvumas paviršiniame vandenyje didžiausio radionuklidų tūrinio aktyvumo vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

5.4.2.2. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

5.5. radionuklidų, išmetamų iš kitų įrenginių į tą patį vandens telkinį, aktyvumas.

6. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių įrenginyje, tvarkymas ir šalinimas (duomenis reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu keičiant veiklą didinami nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai):

6.1. radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo sistema ir numatomas kiekis;

6.2. apdorojimas ir pakavimas;

6.3. saugojimas;

6.4. radiologinis poveikis aplinkai ir jos vertinimas, taikomos apsaugos priemonės;

6.5. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo už įrenginio ribų priemonės;

6.6. nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymas:

6.6.1. nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymo nacionalinė strategija, kriterijai ir procedūros;

6.6.2. teisės aktų nustatyti atliekų šalinimui, perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai;

6.6.3. numatomos medžiagų, kurioms bus taikomi nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai, rūšys ir kiekiai.

7. Neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką (duomenis reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu didėja išnagrinėtų avarijų galimas radiologinis pavojus):

7.1. vidinių ar išorinių veiksnių sukeltų avarijų, dėl kurių galimas neplanuotas radionuklidų išmetimas į aplinką, apžvalga; saugos analizės ataskaitoje išnagrinėtų avarijų sąrašas;

7.2. siekiant įvertinti galimą neplanuotą radionuklidų išmetimo į aplinką radiologinį poveikį:

7.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėtų avarijų santrauka ir jų pasirinkimo priežastys;

7.2.2. keičiamos veiklos įtaka avarijų pasirinkimui;

7.3. avarijų radiologinio poveikio vertinimas (duomenų apie efektines gyventojų kritinių grupių narių dozes kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse pateikti nereikia, jeigu nustatyta didžiausia suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių apšvita dėl radionuklidų išmetimo avarijos atveju arti įrenginio mažesnė negu 1 mSv per metus ir nėra išskirtinių apšvitos trasų, pavyzdžiui, eksportuojant maisto produktus):

7.3.1. radionuklidų išmetimas į aplinkos orą (duomenis reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu didėja išnagrinėtų avarijų galimas radiologinis pavojus):

7.3.1.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į aplinkos orą;

7.3.1.2. išmetimo trasos (srautai) ir radionuklidų srautų kaita;

7.3.1.3. radionuklidų, kurių išmetimas į aplinką gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

7.3.1.4. modeliai ir parametrų, taikytų radionuklidų sklaidai atmosferoje, nusėdimui ant žemės, antriniam pakėlimui ir plitimui mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai reikšmingomis apšvitos trasomis arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse įvertinti, vertės;

7.3.1.5. didžiausias radionuklidų tūrinis aktyvumas pažemio ore ir didžiausios radionuklidų aktyvumo vertės sausose ir drėgnose atmosferos iškritose didžiausio poveikio vietose arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

7.3.1.6. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.1.7. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais;

7.3.2. radionuklidų išmetimas į vandens telkinius (duomenis reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu didėja išnagrinėtų avarijų galimas radiologinis pavojus):

7.3.2.1. prielaidos, darytos vertinant radionuklidų išmetimą į vandenį;

7.3.2.2. išmetimo srautai ir radionuklidų srautų kaita;

7.3.2.3. radionuklidų, kurių išmetimas gali būti svarbus žmonių sveikatai, kiekis, fizinės ir cheminės būsenos;

7.3.2.4. modeliai ir parametrai, taikyti radionuklidų sklaidai vandenyje, jų perdavimui nuosėdomis, jonų mainais ir mitybos grandimis, taip pat didžiausiai apšvitai įvertinti atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.2.5. suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių, gyvenančių arti įrenginio ir kitose poveikį patiriančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, didžiausios metinės efektinės gyventojų kritinių grupių narių dozės, nustatytos atsižvelgiant į visas reikšmingas apšvitos trasas;

7.3.2.6. tikėtina maisto produktų, kurie gali būti eksportuojami į kitas poveikį patiriančias Europos Sąjungos valstybes nares, tarša radionuklidais.

8. Avarinės parengties planų, susitarimų su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, susijusių su galimu radiologiniu pavojumi, galinčiu kilti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, ir skirtų radiologinei apsaugai toje valstybėje organizuoti, aprašas:

8.1. apsaugomosios veiklos taikymo lygiai;

8.2. avarinės parengties priemonių planavimas, įskaitant avarinės parengties zonas;

8.3. priemonės, skirtos operatyviai keistis informacija su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, dvišaliai ar daugiašaliai susitarimai, avarinės parengties planų koordinavimas ir savitarpio pagalba;

8.4. avarinės parengties planų patikrinimai (išbandymai), nurodant, kokios kitos Europos Sąjungos valstybės narės dalyvauja.

9. Informacija apie aplinkos stebėsenos sistemą, susijusi su veiklos pakeitimu.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 987, 2004-08-18, Žin., 2004, Nr. 130-4670 (2004-08-21), i. k. 1041100NUTA00000987

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1872 "Dėl Bendrųjų duomenų apie planus, susijusius su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų Komisijai tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1177, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 131-4726 (2005-11-05), i. k. 1051100NUTA00001177

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1872 "Dėl Bendrųjų duomenų apie planus, susijusius su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų Komisijai tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 461, 2007-05-09, Žin., 2007, Nr. 55-2141 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000461

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1872 "Dėl Bendrųjų duomenų apie planus, susijusius su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų Komisijai tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 377, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 41-1971 (2010-04-10), i. k. 1101100NUTA00000377

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1872 "Dėl Duomenų apie veiklą, susijusią su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 326, 2012-03-28, Žin., 2012, Nr. 39-1931 (2012-03-31), i. k. 1121100NUTA00000326

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1872 "Dėl Duomenų apie veiklą, susijusią su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1415, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26905

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo