Nutarimas paskelbtas: Žin., 2001, Nr. 68-2472

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

Antraštės pakeitimai:

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

DĖL finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų valdymo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

 

2001 m. liepos 31 d. Nr. 953

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti finansinių Europos Sąjungos paramos programų – Techninės ir finansinės šalių donorių paramos šalims kandidatėms fondo programos (toliau – PHARE), Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės (toliau – pereinamojo laikotarpio priemonė) ir Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (toliau – SAPARD) – lėšų, gaunamų pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos susitarimus (toliau – finansinė parama), ir Lietuvos Respublikos lėšų, skirtų finansuoti projektams, įgyvendinantiems finansines Europos Sąjungos paramos programas (toliau – bendrojo finansavimo lėšos), administravimo veiksmingumą, racionalų šių lėšų panaudojimą ir efektyvų šių finansinių Europos Sąjungos paramos programų (PHARE, pereinamojo laikotarpio priemonės ir SAPARD) lėšų valdymą bei kontrolę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 318, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1513 (2004-03-27)

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

1. Priskirti Finansų ministerijai šias funkcijas:

1.1. koordinuoti finansinę paramą ir duoti institucijoms, nurodytoms šio nutarimo 2.1–2.4 ir 2.7 punktuose, atsižvelgiant į joms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą kompetenciją ir funkcijas, privalomus vykdyti nurodymus, susijusius su finansinės paramos administravimu;

1.2. prižiūrėti, kaip naudojama finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos;

1.3. pervesti finansinę paramą susitarimuose tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos nurodytoms programas įgyvendinančiosioms agentūroms;

1.4. kaupti ir analizuoti informaciją apie finansinių Europos Sąjungos paramos programų ir projektų įgyvendinimą iki PHARE ir pereinamojo laikotarpio priemonės programų įgyvendinimo pabaigos ir 5 metus nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, kaip SAPARD agentūros, atlikto paskutinio mokėjimo dienos pagal SAPARD programos  projektus;

1.5. skelbti Finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lt informaciją apie finansinių Europos Sąjungos paramos PHARE ir pereinamojo laikotarpio priemonės programų įgyvendinimo pabaigą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

            2. Priskirti šias funkcijas ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios, vadovaudamosi Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programa (Nacionaline acquis priėmimo programa), Nacionaliniu plėtros planu, kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis strategijomis, susitarimais tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos, dalyvauja planuojant finansinę paramą ir atrenkant projektus, finansuojamus iš finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, atsako už projektų parengimą laiku ir tinkamai, vykdo projektų techninę ir finansinę priežiūrą ir vertina projektų poveikį, parengia projektų koordinavimo ir priežiūros metodikas, įgyvendina projektus techniškai ir finansiškai, prižiūri, kaip naudojamos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, kaupia ir sistemina finansinę ir statistinę informaciją apie projektų įgyvendinimą iki PHARE ir pereinamojo laikotarpio priemonės programų įgyvendinimo pabaigos ir 5 metus nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, kaip SAPARD agentūros, atlikto paskutinio mokėjimo dienos pagal SAPARD programos projektus:

            2.1. įgaliotasis valstybės pareigūnas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas valstybės tarnautojas, vadovaujantis Europos Bendrijų pagalbos projektų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje nacionaliniam fondui, Nacionalinio fondo vardu įsipareigojęs, kad Nacionalinis fondas prisiims visišką atsakomybę už finansinių Europos Sąjungos paramos programų (PHARE ir SAPARD) lėšas. Įgaliotasis valstybės pareigūnas yra finansų viceministras.

            2.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Švietimo ir mokslo ministerija – tvarkyti PHARE Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos paramą žmonių išteklių plėtrai;

            2.3. Vidaus reikalų ministerijai – tvarkyti PHARE Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos paramą regioninėms ir vietos iniciatyvoms skatinti;

            2.4. Žemės ūkio ministerijai – tvarkyti SAPARD programos paramą žemės ūkio ir kaimo plėtrai;

            2.5. (neteko galios)

            2.6. (neteko galios)

            2.7. kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms – tvarkyti pagal savo kompetenciją paramą, gaunamą pagal PHARE programą (išskyrus PHARE Ekonominės ir socialinės sanglaudos programą) ir pereinamojo laikotarpio priemonę sritims, už kurias yra atsakingos šios institucijos ir įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1847, 2002-11-26, Žin., 2002, Nr. 114-5094 (2002-11-29)

Nr. 318, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1513 (2004-03-27)

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

Nr. 731, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 85-3594 (2009-07-18)

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

3. Nustatyti, kad ministerijos, nurodytos šio nutarimo 2.1–2.4 punktuose, pagal kompetenciją gali įgalioti joms pavaldžias įstaigas atlikti darbus, susijusius su finansinės paramos planavimu, įgyvendinimu ir priežiūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

4. Įpareigoti ministerijas, nurodytas šio nutarimo 2.1–2.4 punktuose, Finansų ministerijos nustatyta tvarka:

4.1. teikti Finansų ministerijai lėšų, skirtų projektams, finansuojamiems iš finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinti, panaudojimo pagal paskirtį ataskaitas (išskyrus SAPARD) iki PHARE ir pereinamojo laikotarpio priemonės programų lėšų išmokėjimo termino pabaigos;

4.2. tvarkyti 4.1 punkte nurodytų lėšų apskaitą;

4.3. teikti Finansų ministerijai projektų, finansuojamų iš finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinimo ataskaitas (išskyrus SAPARD) iki PHARE ir pereinamojo laikotarpio priemonės projektų įgyvendinimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

5. Įpareigoti ministerijas, kurioms šiuo nutarimu priskirtos papildomos funkcijos, per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimų dėl šių ministerijų nuostatų dalinio pakeitimo projektus.

 

6. Patvirtinti Finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų valdymo ir kontrolės taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Dalia Grybauskaitė

______________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 953

Antraštės pakeitimai:

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų valdymo ir kontrolės tAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų valdymo ir kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja finansinių Europos Sąjungos paramos programų – Techninės ir finansinės šalių donorių paramos šalims kandidatėms fondo programos (toliau – PHARE), Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės (toliau – pereinamojo laikotarpio priemonė), Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (toliau – SAPARD) – lėšų (toliau – finansinė parama), skirtų projektams Lietuvos Respublikoje finansuoti, valdymą ir šių lėšų panaudojimo kontrolę. Pereinamojo laikotarpio priemonės lėšų valdymas ir kontrolė atliekami vadovaujantis Taisyklių 3 punkte nustatyta PHARE programos lėšų valdymo ir kontrolės tvarka ir dalyvaujant Taisyklių 2.1, 2.2, 2.4–2.7 ir 2.12 punktuose nurodytiems pareigūnams bei institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1513 (2004-03-27)

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. įgaliotasis valstybės pareigūnas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas valstybės tarnautojas, vadovaujantis Europos bendrijų pagalbos programų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje nacionaliniam fondui (toliau – Nacionalinis fondas), Nacionalinio fondo vardu įsipareigojęs, kad Nacionalinis fondas prisiims visišką atsakomybę už finansinių Europos Sąjungos paramos programų (PHARE ir SAPARD) lėšas. Įgaliotasis valstybės pareigūnas yra finansų viceministras;

2.2. nacionalinis pagalbos koordinatorius – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas valstybės tarnautojas, atsakingas už finansinės paramos programų Lietuvos Respublikoje sudarymą, koordinavimą ir priežiūrą;

2.3. (neteko galios)

2.4. įgaliotasis PHARE programos pareigūnas – įgaliotojo valstybės pareigūno skiriamas Lietuvos Respublikos pareigūnas, vadovaujantis PHARE įgyvendinančiajai agentūrai arba Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) ir atsakingas už PHARE įgyvendinančiosios agentūros ir (arba) Centrinės projektų valdymo agentūros operacijas, už tinkamą projektų finansinį valdymą;

2.5. PHARE įgyvendinančioji agentūra – Lietuvos Respublikos valstybės institucija arba įstaiga, atsakinga už PHARE konkursų organizavimą, sutarčių sudarymą, apmokėjimą už projektus, finansuojamus pagal PHARE programą. Šiuos projektus techniškai vykdo vyresnysis PHARE programos pareigūnas;

2.6. Centrinė projektų valdymo agentūra – Lietuvos Respublikos įstaiga, atliekanti administruojančios institucijos funkcijas įgyvendinant PHARE Dvynių projektus ir pereinamojo laikotarpio priemonės Dvynių projektus, atsakinga už PHARE programos ir pereinamojo laikotarpio priemonės konkursų organizavimą, sutarčių sudarymą, apmokėjimą už institucinio stiprinimo projektus (prireikus – ir už kitus projektus). Šiuos projektus techniškai vykdo vyresnysis PHARE programos pareigūnas;

2.7. jungtinis PHARE priežiūros komitetas komitetas, kurį sudaro įgaliotasis valstybės pareigūnas, nacionalinis pagalbos koordinatorius ir Europos Komisijos atstovai, atsakingi už PHARE programos priežiūrą;

2.8. (neteko galios)

2.9. (neteko galios)

2.10. (neteko galios)

2.11. OLAF kontaktinė institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta valstybės institucija arba įstaiga, atsakinga už bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF);

2.12. vyresnysis PHARE programos pareigūnas – Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, skiriamas kiekvienoje ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, gaunančioje finansinę paramą pagal PHARE programą. Vyresnįjį PHARE programos pareigūną skiria ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos vadovas;

2.13. pažeidimas – bet koks Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos finansinio memorandumo ar atitinkamų Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado ar galėjo atsirasti Europos Sąjungos biudžeto ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto nuostolių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1847, 2002-11-26, Žin., 2002, Nr. 114-5094 (2002-11-29)

Nr. 77, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 18-527 (2004-02-03)

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

 

II. FINANSINĖS PARAMOS VALDYMAS IR KONTROLĖ

3. PHARE programos lėšų valdymas ir kontrolė vykdomi taip:

3.1. PHARE programos lėšos Lietuvos Respublikai skiriamos vadovaujantis 1989 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3906/89 dėl ekonominės pagalbos Vengrijos Respublikai ir Lenkijos Respublikai (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 17 tomas, p. 40) ir Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. I-964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Ekonominės Bendrijos pagrindinės sutarties bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Ekonominės Bendrijos finansinio memorandumo ratifikavimo“ (Žin., 1995, Nr. 55-1364) ratifikuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Ekonominės Bendrijos pagrindine sutartimi (toliau – Pagrindinė sutartis).

Pereinamojo laikotarpio priemonės lėšos Lietuvos Respublikai skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą ratifikavimo (Žin., 2003, Nr. 91-4108) ratifikuota Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartimi dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (toliau – Stojimo sutartis);

3.2. lėšos iš Europos Sąjungos patenka į Nacionalinį fondą, kurio steigimą ir veiklą reglamentuoja Supratimo memorandumas dėl Nacionalinio fondo steigimo (toliau – Supratimo memorandumas), pasirašytas tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos 1998 metais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 498 „Dėl Europos bendrijų pagalbos programų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje nacionalinio fondo įsteigimo Finansų ministerijoje“ (Žin., 1999, Nr. 39-1233) ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

3.3. kasmet Pagrindinės sutarties bei Stojimo sutarties pagrindu Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos pasirašomuose finansiniuose memorandumuose dėl PHARE programos ir pereinamojo laikotarpio priemonės (toliau – PHARE finansiniai memorandumai) nustatomi Europos Komisijos finansiniai įsipareigojimai, šių įsipareigojimų vykdymo terminai, nurodomi finansuojami projektai;

3.4. PHARE programos lėšos, skirtos projektams Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, iš Nacionalinio fondo pervedamos PHARE finansiniuose memorandumuose nurodytoms PHARE įgyvendinančiosioms agentūroms vadovaujantis tarp Nacionalinio fondo ir PHARE įgyvendinančiųjų agentūrų pasirašytomis finansavimo sutartimis (toliau – PHARE finansavimo sutartys) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. PHARE finansavimo sutartyse yra nustatoma ataskaitų Nacionaliniam fondui už finansinės paramos lėšų panaudojimą teikimo tvarka, finansinės kontrolės atlikimo tvarka, banko sąskaitų tvarkymo reikalavimai, dokumentų, kartu su paraiška teikiamų Nacionaliniam fondui, sąrašas ir kita;

3.5. už Nacionalinio fondo veiklą atsako įgaliotasis valstybės pareigūnas. Įgaliotasis valstybės pareigūnas gali patikėti savo funkcijas ne daugiau kaip dviem kitiems pareigūnams, tačiau jis atsako už Supratimo memorandume bei PHARE finansiniuose memorandumuose jam nustatytų pareigų vykdymą;

3.6. įgaliotasis valstybės pareigūnas visapusiškai atsako už finansinį PHARE programos lėšų valdymą iki PHARE programos pabaigos. Jis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi PHARE programos taisyklių, reglamentų ir procedūrų, susijusių su pirkimais, atsiskaitymu ir finansiniu valdymu, kad veiktų tinkama finansinės atskaitomybės ir informacinė projekto sistema;

3.7. įgaliotojo valstybės pareigūno funkcijos, administruojant PHARE programos lėšas, yra šios:

            3.7.1. teikti Europos Komisijai paraiškas dėl lėšų skyrimo ir šias lėšas administruoti;

            3.7.2. nacionalinio pagalbos koordinatoriaus pritarimu skirti įgaliotuosius PHARE programos pareigūnus kiekvienoje PHARE įgyvendinančiojoje agentūroje ir (arba) Centrinėje projektų valdymo agentūroje;

            3.7.3. sudaryti PHARE finansavimo sutartis tarp Nacionalinio fondo ir kiekvienos PHARE įgyvendinančiosios agentūros ir (arba) Centrinės projektų valdymo agentūros;

            3.7.4. užtikrinti valstybės ir kitų bendrojo finansavimo išteklių srautą, kaip nustatyta PHARE finansiniuose memorandumuose ir kituose susitarimuose dėl Europos Sąjungos pagalbos programų;

            3.7.5. užtikrinti, kad finansinės atskaitomybės, naudojant PHARE programos lėšas, sistema (Perseus ar jai tapati) būtų nuolat atnaujinama, o PHARE įgyvendinančiosios agentūros ir Centrinė projektų valdymo agentūra reguliariai teiktų ataskaitas apie panaudotas lėšas bei projektų eigą;

            3.7.6. PHARE finansavimo sutartyse numatyta tvarka pervesti lėšas PHARE įgyvendinančiosioms agentūroms ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai;

            3.7.7. kartu su Europos Komisijos atstovais ir nacionaliniu pagalbos koordinatoriumi dalyvauti jungtinio PHARE priežiūros komiteto darbe;

3.7.8. programos pabaigoje susigrąžinti nepanaudotas arba netinkamai išmokėtas lėšas iš PHARE įgyvendinančiųjų agentūrų ir (arba) Centrinės projektų valdymo agentūros. Įgaliotasis PHARE programos pareigūnas turi užtikrinti, kad tokios sąlygos būtų numatomos kiekvienoje sutartyje, pasirašomoje tarp PHARE įgyvendinančiosios agentūros ir (arba) Centrinės projektų valdymo agentūros ir rangovo, paslaugų teikėjo ar tiekėjo;

3.8. už PHARE įgyvendinančiosios agentūros veiklą atsako įgaliotasis PHARE programos pareigūnas, skiriamas įgaliotojo valstybės pareigūno, pritarus nacionaliniam pagalbos koordinatoriui;

3.9. įgaliotasis PHARE programos pareigūnas atsakingas už bendrą PHARE įgyvendinančiosios agentūros arba Centrinės projektų valdymo agentūros veiklą bei operacijas ir už tinkamą įgyvendintinų projektų finansinį valdymą. PHARE įgyvendinančioji agentūra arba Centrinė projektų valdymo agentūra atsako už:

3.9.1. PHARE pirkimų konkursų dokumentacijos parengimo ir konkursų organizavimo užtikrinimą bei administracinės pagalbos suteikimą vyresniesiems PHARE programos pareigūnams vertinant konkursinius pasiūlymus;

3.9.2. konkursinės dokumentacijos pagal PHARE finansiniuose memorandumuose nustatytus reikalavimus tvirtinimą;

3.9.3. kandidatų į PHARE pirkimų konkursų vertinimo komisijas tvirtinimą;

3.9.4. sutarčių su rangovais, paslaugų teikėjais ar tiekėjais rengimą ir pasirašymą kartu su finansinę paramą pagal PHARE programą gaunančia ministerija, kita valstybės institucija arba įstaiga;

3.9.5. sutarčių dėl PHARE programos projektų įgyvendinimo ir priežiūros pagal Finansų ministerijos patvirtintą pavyzdinę sutarties formą pasirašymą su finansinę paramą pagal PHARE programą gaunančia ministerija, kita valstybės institucija arba įstaiga;

3.9.6. apmokėjimui pateiktų sąskaitų kontrolę, šių sąskaitų apmokėjimą ir tinkamą apskaitos tvarkymą;

3.9.7. banko sąskaitų, naudojamų atlikti mokėjimams finansinės paramos pagal PHARE programą lėšomis, tvarkymą;

3.9.8. patikrų vietose atlikimą, PHARE projektus, atrinkus pagal rizikos analizę;

3.9.9. mėnesio finansinių ataskaitų ir fizinio PHARE projektų įgyvendinimo ataskaitų, įskaitant padarytų pažeidimų ataskaitas, teikimą įgaliotajam valstybės pareigūnui;

3.9.10. informacijos apie patvirtintų PHARE projektų įgyvendinimą nacionaliniam pagalbos koordinatoriui, įgaliotajam valstybės pareigūnui ir jungtiniam PHARE priežiūros komitetui pateikimą;

3.10. kiekviena ministerija, kita valstybės institucija arba įstaiga, gaunanti finansinę paramą pagal PHARE programą, yra atsakinga už investicinės paramos ir institucinio stiprinimo projektų įgyvendinimą, taip pat už bendrojo finansavimo lėšų, numatytų atitinkamo PHARE projekto aprašyme, panaudojimą iki PHARE programos įgyvendinimo pabaigos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitų teikimą PHARE įgyvendinančiajai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai, ir įgaliotajam valstybės pareigūnui pagal finansų ministro patvirtintą formą iki lėšų išmokėjimo termino pabaigos. Šiai atsakomybei užtikrinti kiekvienoje ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje arba įstaigoje, gaunančioje finansinę paramą pagal PHARE programą, skiriamas vyresnysis PHARE programos pareigūnas. Kiekviena ministerija, kita valstybės institucija arba įstaiga, gaunanti finansinę paramą pagal PHARE programą, atsako už:

3.10.1. konkursinės dokumentacijos pagal PHARE finansiniuose memorandumuose nustatytus reikalavimus parengimą arba parengimo organizavimą (kai dokumentus rengia ne pati ministerija, valstybės institucija arba įstaiga) ir pateikimą PHARE įgyvendinančiajai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai tvirtinti laikantis PHARE projekto įgyvendinimo tvarkaraštyje nustatytų terminų, taip pat už PHARE pirkimų konkursų skelbimų parengimą;

3.10.2. PHARE pirkimų konkursų paskelbimą vietinėse visuomenės informavimo priemonėse, kandidatų į šių konkursų vertinimo komisijas pateikimą PHARE įgyvendinančiajai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai tvirtinti ir šių komisijos narių dalyvavimo užtikrinimą viso PHARE pirkimų konkurso metu;

3.10.3. sutarčių su rangovais, paslaugų teikėjais ir tiekėjais, PHARE įgyvendinančiąja agentūra ir (arba) Centrine projektų valdymo agentūra pasirašymą, šių sutarčių įgyvendinimo priežiūrą, sutarčių pakeitimų inicijavimą;

3.10.4. sutarčių dėl PHARE programos projektų įgyvendinimo ir priežiūros pagal Finansų ministerijos patvirtintą pavyzdinę sutarties formą su PHARE įgyvendinančiąja agentūra ir (arba) Centrine projektų valdymo agentūra pasirašymą, šių sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

3.10.5. sąskaitų ir kitų sutartyse su rangovais, paslaugų teikėjais ir tiekėjais numatytų dokumentų atitikties sutarčių reikalavimams ir techninėms sąlygoms patikrinimą ir patvirtinimą;

3.10.6. PHARE projektų įgyvendinimą pagal PHARE finansiniuose memorandumuose ir sutartyse su rangovais, paslaugų teikėjais ar tiekėjais numatytas sąlygas;

3.10.7. tinkamą PHARE projektų įgyvendinimo priežiūrą ir atskaitomybės sistemą iki PHARE programos įgyvendinimo pabaigos;

3.10.8. PHARE projektų techninio įgyvendinimo pažangos ataskaitų (tarpinių ir galutinių) teikimą PHARE įgyvendinančiajai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai, ir Finansų ministerijai pagal finansų ministro patvirtintas formas iki projektų įgyvendinimo pabaigos;

3.10.9. padarytų pažeidimų ataskaitų teikimą PHARE įgyvendinančiajai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai ir Finansų ministerijai pagal Finansų ministerijos patvirtintą formą;

3.10.10. informacijos pateikimą PHARE įgyvendinančiajai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai, ir Finansų ministerijai iki PHARE programos įgyvendinimo pabaigos apie veiksmus su paramos gavėjo įgyvendinant projektą pagal darbų atlikimo ar prekių tiekimo sutartis įgytu turtu (perdavimą kitam subjektui; privatizavimą; perleidimą privačiam sektoriui; naudojimą komerciniams tikslams (pajamoms uždirbti), jeigu toks naudojimas nenumatytas projekto aprašyme; statuso pakeitimą (jeigu nenaudojamas), nurodo, kokie konkretūs pakeitimai bus padaryti, pateikia išsamius paaiškinimus ir nurodo aplinkybes, kurioms atsiradus šie pakeitimai bus padaryti:

3.10.10.1. prieš 2 mėnesius – apie planuojamus veiksmus;

3.10.10.2. per 2 mėnesius – atlikusi veiksmus;

3.10.11. informacijos, pateikiamos ataskaitose PHARE įgyvendinančiajai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai ir Finansų ministerijai, tikslumą ir sąlygų sudarymą Nacionaliniam fondui ir PHARE įgyvendinančiajai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai patikrinti šią informaciją pas galutinius naudos gavėjus, pavaldžius ministerijai, kitai valstybės institucijai arba įstaigai, kurioje skiriamas vyresnysis PHARE programos pareigūnas, įgaliotojo valstybės pareigūno arba įgaliotojo PHARE programos pareigūno prašymu;

3.11. sudaromas jungtinis PHARE priežiūros komitetas, į kurio sudėtį įeina įgaliotasis valstybės pareigūnas, nacionalinis pagalbos koordinatorius ir Europos Komisijos atstovai. Šis komitetas renkasi ne rečiau kaip kartą per metus ir aptaria PHARE finansuojamas programas. Remdamasis monitoringo ataskaitomis, jungtinis PHARE priežiūros komitetas vertina, ar programų vykdymas atitinka priėmimo į Europos Sąjungą uždavinius, kaip numatyta PHARE finansiniuose memorandumuose, bei rekomenduoja keisti prioritetus ir (arba) prireikus perskirstyti PHARE programos lėšas, užtikrindamas, kad būtų įgyvendinti nustatyti uždaviniai ir tikslai;

3.12. jungtinis PHARE priežiūros komitetas sudaro PHARE priežiūros pakomitetį PHARE programos priežiūrai vykdyti. Į šio pakomitečio sudėtį įeina nacionalinis pagalbos koordinatorius, įgaliotasis valstybės pareigūnas, kiekvienos PHARE įgyvendinančiosios agentūros įgaliotasis PHARE programos pareigūnas ir Europos Komisijos atstovai. PHARE priežiūros pakomitetis išsamiai aptaria kiekvienos programos, jos dalių ir sutarčių vykdymą, pagal Europos Komisijai pateiktas ataskaitas vertindamas šiuos punktus: tinkamumą, efektyvumą, operatyvumą, galimą įtaką, atlieka kitą reikiamą vertinimą. PHARE priežiūros pakomitetis tikrina faktinius rezultatus, lygindamas su planuotaisiais, vykdymo ir sutarčių sudarymo eigą, finansinį srautą, programų ir projektų valdymo struktūras, teikia rekomendacijas ir jeigu PHARE įgyvendinančioji agentūra ir (arba) Centrinė projektų valdymo agentūra be pateisinamos priežasties nesilaiko šių reikalavimų, imasi reikiamų priemonių užtikrinti tinkamą naudojimąsi finansine parama. PHARE priežiūros pakomitetis atsiskaito jungtiniam PHARE priežiūros komitetui ir prieš metinį jungtinio PHARE priežiūros komiteto susirinkimą pateikia bendrą išsamią ataskaitą apie visas programas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 77, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 18-527 (2004-02-03)

Nr. 318, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1513 (2004-03-27)

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)(papildyta nauju 3.10.10 punktu)

 

4. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1847, 2002-11-26, Žin., 2002, Nr. 114-5094 (2002-11-29)

Nr. 77, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 18-527 (2004-02-03)

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

 

5. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 77, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 18-527 (2004-02-03)

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

6. SAPARD programos lėšų valdymas ir kontrolė vykdomi taip:

6.1. SAPARD programos lėšos Lietuvos Respublikai skiriamos vadovaujantis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 31 tomas, p. 268), taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos, atstovaujančios Europos Sąjungai, daugiamete finansavimo sutartimi dėl Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (toliau – Daugiametė finansavimo sutartis), pasirašyta 2001 m. kovo 5 d. Briuselyje;

6.2. kriterijai, pagal kuriuos atrenkami iš SAPARD programos lėšų finansuojami projektai, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) pateiktų įgaliotajam valstybės pareigūnui mokėjimo paraiškų patvirtinimo ir perdavimo Europos Komisijai terminai ir tvarka nustatomi vadovaujantis Daugiamete finansavimo sutartimi ir Nacionaline žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000–2006 metų programa;

6.3. kasmet Daugiametės finansavimo sutarties pagrindu Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos pasirašomose metinėse finansavimo sutartyse dėl SAPARD programos (toliau – SAPARD metinės finansavimo sutartys) nustatomi Europos Komisijos finansiniai įsipareigojimai Lietuvos Respublikai dėl SAPARD programos ir šių įsipareigojimų vykdymo terminai;

6.4. vadovaujantis Daugiamete finansavimo sutartimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1266 “Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsteigimo” (Žin., 1999, Nr. 97-2801), SAPARD agentūros funkcijas Lietuvoje vykdo Nacionalinė mokėjimo agentūra;

6.5. SAPARD programos lėšos, skirtos projektams Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, iš Nacionalinio fondo pervedamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai pagal Europos bendrijų pagalbos programų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje nacionalinio fondo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos susitarimą dėl SAPARD programos Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

6.6. Nacionalinės mokėjimo agentūros, kaip SAPARD agentūros, su įgyvendinimu ir mokėjimais susijusios užduotys yra šios:

6.6.1. kviesti pateikti paraiškas ir skelbti terminus bei finansavimo sąlygas;

6.6.2. atrinkti projektus pagal vertinimo kriterijus;

6.6.3. tikrinti, kurių projektų paraiškos gali būti patvirtintos pagal terminus ir finansuojamumo sąlygas, taip pat tikrinti, ar jos atitinka Daugiametę finansavimo sutartį bei viešųjų pirkimų nuostatas;

6.6.4. raštu išdėstyti sutartines prievoles tarp SAPARD agentūros ir paramos gavėjų, įskaitant informaciją apie atsakomybę šių prievolių nevykdymo atvejais, ir išduoti leidimą pradėti darbą;

6.6.5. atlikti patikras vietose, siekiant nustatyti projekto finansuojamumą prieš jį patvirtinant ir po patvirtinimo;

6.6.6. sekti veiklą, norint užtikrinti įgyvendinamų projektų vykdymo pažangą;

6.6.7. pranešti, ar priemonės įgyvendinamos pagal rodiklius;

6.6.8. užtikrinti, kad paramos gavėjas žinotų apie Europos Sąjungos įnašą į projektą;

6.6.9. tikrinti mokėjimų prašymus;

6.6.10. atlikti patikras vietose, siekiant nustatyti mokėjimų finansuojamumą;

6.6.11. tvirtinti mokėjimus;

6.6.12. atlikti mokėjimus;

6.6.13. tvarkyti įsipareigojimų ir mokėjimų apskaitą;

6.6.14. kai to reikalauja SAPARD agentūros ir paramos gavėjo sutartinės prievolės arba SAPARD programos nuostatos, kontroliuoti paramos gavėją po paramos lėšų išmokėjimo, siekiant nustatyti, ar ir toliau laikomasi terminų ir finansuojamumo sąlygų;

6.7. Nacionalinės mokėjimo agentūros metinių ataskaitų dėl SAPARD programos lėšų panaudojimo sertifikavimą atlieka sertifikuojančioji institucija, kurios funkcijos yra šios:

6.7.1. dokumentu patvirtinti metinę Nacionalinės mokėjimo agentūros finansinę ataskaitą bei SAPARD programos eurų sąskaitą – nurodyti, ar jos išsamios, tvarkingos ir teisingos;

6.7.2. pateikti metines ataskaitas apie Nacionalinės mokėjimo agentūros valdymo ir kontrolės sistemų tinkamumą, gebėjimą užtikrinti, kad išlaidos atitiktų Daugiametės finansavimo sutarties priedo A skyriaus 7 straipsnio 1 dalies nuostatas;

6.7.3. patikrinti, ar finansuojama ir ar teisingai finansuojama Daugiametės finansavimo sutarties priedo A skyriaus 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta šalies finansuojama dalis (bendrojo finansavimo lėšos);

6.8. SAPARD programos įgyvendinimo priežiūrai sudarytas Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000–2006 metų programos priežiūros komitetas, kurio veiklą reglamentuoja Daugiametės finansavimo sutarties priedo B skyriaus 7 straipsnis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

 

7. Finansinės paramos lėšų panaudojimo kontrolė atliekama vadovaujantis Pagrindinės sutarties, Stojimo sutarties, Daugiametės finansavimo sutarties, PHARE finansinių memorandumų, PHARE finansavimo sutarčių, SAPARD metinių finansavimo sutarčių, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1243; 2001, Nr. 112-4070) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 318, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1513 (2004-03-27)

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

 

8. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos šio nutarimo 2 ir 3 punktuose, gavusios informaciją apie neteisėtą finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų panaudojimą, nedelsdamos informuoja OLAF kontaktinę instituciją, nacionalinį pagalbos koordinatorių ir įgaliotąjį valstybės pareigūną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1847, 2002-11-26, Žin., 2002, Nr. 114-5094 (2002-11-29)

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

 

––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1847, 2002-11-26, Žin., 2002, Nr. 114-5094 (2002-11-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMO NR. 953 „DĖL FINANSINIŲ EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PROGRAMŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR KONTROLĖS TVARKOS" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 77, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 18-527 (2004-02-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMO NR. 953 "DĖL FINANSINIŲ EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PROGRAMŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR KONTROLĖS TVARKOS" PAKEITIMO

Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja praėjus 14 dienų po jo paskelbimo „Valstybės žiniose” (2004-02-17).

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 318, 2004-03-24, Žin., 2004, Nr. 46-1513 (2004-03-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMO NR. 953 "DĖL FINANSINIŲ EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PROGRAMŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR KONTROLĖS TVARKOS" PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 661, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3222 (2004-06-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMO NR. 953 "DĖL FINANSINIŲ EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PROGRAMŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR KONTROLĖS TVARKOS" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1211, 2004-09-23, Žin., 2004, Nr. 143-5230 (2004-09-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMO NR. 953 IR 2001 M. GRUODŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 1479 PAKEITIMO, TAIP PAT 2001 M. GRUODŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 1480 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 731, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 85-3594 (2009-07-18)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMO NR. 953 "DĖL FINANSINIŲ EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PROGRAMŲ LĖŠŲ VALDYMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 714, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3625 (2011-06-21)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMO NR. 953 "DĖL FINANSINIŲ EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS PROGRAMŲ LĖŠŲ VALDYMO IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2011-06-23)

                  aubodi@lrs.lt