Suvestinė redakcija nuo 2009-09-11 iki 2012-02-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 116-5264, i. k. 1031100NUTA00001550

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL DIDŽIŲJŲ IR MAŽŲJŲ LOTERIJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 9 d. Nr. 1550

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3341) 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Juridiniai asmenys, kuriems išduotos neterminuotos licencijos rengti pinigines ir pinigines-daiktines loterijas iki Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo įsigaliojimo dienos:

2.1.1. ne vėliau kaip iki 2004 m. sausio 1 d. privalo kreiptis į Valstybinę lošimų priežiūros komisiją dėl licencijos išdavimo šiuo nutarimu patvirtintų Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių (toliau vadinama – šiuo nutarimu patvirtintos Taisyklės) nustatyta tvarka;

2.1.2. privalo pakeisti Lošimų komisijos prie Finansų ministerijos patvirtintus reglamentus į loterijos taisykles. Loterijos taisyklės, suderinus su Valstybine lošimų priežiūros komisija, turi būti patvirtintos iki 2004 m. sausio 1 dienos;

2.1.3. šiuo nutarimu patvirtintų Taisyklių nustatyta tvarka gavę licencijas ir organizuojantys loterijas pagal Lošimų komisijos prie Finansų ministerijos patvirtintus reglamentus ar pagal šio nutarimo 2.1.2 punkte nurodytas loterijos taisykles, gali platinti loterijos bilietus, nurodytus Lošimų komisijos prie Finansų ministerijos patvirtintuose reglamentuose, kol išplatins šiuose reglamentuose nurodytą loterijos bilietų skaičių.

2.2. Valstybinė lošimų priežiūros komisija:

2.2.1. už šio nutarimo 2.1.1 punkte nustatytų reikalavimų nevykdymą turi teisę sustabdyti arba panaikinti licencijų, išduotų iki Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo įsigaliojimo, galiojimą šiuo nutarimu patvirtintų Taisyklių nustatyta tvarka;

2.2.2. už šio nutarimo 2.1.3 punkte nustatytų reikalavimų nevykdymą turi teisę sustabdyti arba panaikinti licencijų, išduotų po Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo įsigaliojimo, galiojimą šiuo nutarimu patvirtintų Taisyklių nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą Nr. 894 „Dėl Pinigines ir pinigines-daiktines loterijas rengiančių įmonių licencijavimo taisyklių bei Pinigines ir pinigines-daiktines loterijas rengiančių įmonių įstatymų nustatytos pajamų dalies sumokėjimo į biudžetą ir privalomojo skyrimo labdarai bei paramai tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 75-1949);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 1075 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 894 „Dėl Pinigines ir pinigines- daiktines loterijas rengiančių įmonių licencijavimo taisyklių bei Pinigines ir pinigines-daiktines loterijas rengiančių įmonių įstatymų nustatytos pajamų dalies sumokėjimo į biudžetą ir privalomojo skyrimo labdarai bei paramai tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 79-2237);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 18 d. nutarimą Nr. 1149 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 894 „Dėl Pinigines ir pinigines- daiktines loterijas rengiančių įmonių licencijavimo taisyklių bei Pinigines ir pinigines-daiktines loterijas rengiančių įmonių įstatymų nustatytos pajamų dalies sumokėjimo į biudžetą ir privalomojo skyrimo labdarai bei paramai tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 89-2629).

4. Šis nutarimas, išskyrus 2.1.1 ir 2.1.2 punktus, įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ DALIA                                                                             GRYBAUSKAITĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu

Nr. 1550

 

DIDŽIŲJŲ IR MAŽŲJŲ LOTERIJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato licencijų, kurios suteikia teisę organizuoti didžiąsias ir mažąsias loterijas, išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo sąlygas ir tvarką, taip pat licencijų turėtojų teises ir pareigas.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme (Žin., 2003, Nr. 73-3341).

3. Turi teisę organizuoti:

3.1. didžiąsias loterijas – tik Lietuvos Respublikos įmonės ir užsienio įmonės, įregistravusios filialą (toliau vadinama – juridiniai asmenys), veikiančios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir šių Taisyklių nustatyta tvarka gavusios licenciją organizuoti didžiąsias loterijas;

3.2. mažąsias loterijas – Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą (toliau vadinama – juridiniai asmenys), veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir šių Taisyklių nustatyta tvarka gavę licenciją organizuoti mažąsias loterijas.

 

II. LICENCIJŲ RŪŠYS. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

 

4. Gali būti išduodamos licencijos organizuoti šias loterijas:

4.1. didžiąsias;

4.2. mažąsias.

5. Nurodytas 4.1 punkte licencijas šių Taisyklių nustatyta tvarka išduoda, patikslina, sustabdo ir panaikina jų galiojimą Valstybinė lošimų priežiūros komisija, o 4.2 punkte nurodytas licencijas – savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma organizuoti loterijas, vykdomoji institucija (toliau vadinama – licencijas išduodanti institucija).

6. Juridiniai asmenys, norintys gauti licenciją organizuoti loteriją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia:

6.1. prašymą išduoti licenciją, kuriame nurodoma:

6.1.1. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai;

6.1.2. licencijos rūšis;

6.1.3. juridinio asmens administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data;

6.1.4. pridedamų dokumentų sąrašas;

6.2. Neteko galios nuo 2009-09-11

Punkto naikinimas:

Nr. 975, 2009-09-02, Žin. 2009, Nr. 108-4538 (2009-09-10), i. k. 1091100NUTA00000975

 

6.3. Neteko galios nuo 2009-09-11

Punkto naikinimas:

Nr. 975, 2009-09-02, Žin. 2009, Nr. 108-4538 (2009-09-10), i. k. 1091100NUTA00000975

 

6.4. dokumentus, patvirtinančius nuosavo kapitalo suformavimą, apmokėjimą ir disponavimą juo. Juridinis asmuo, kuris pageidauja organizuoti mažąją loteriją ir kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją;

6.5. duomenų apie juridinio asmens dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) sąrašą, kuriame nurodomi šie jų duomenys: vardai ir pavardės, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo). Jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis.

7. Licencijas išduodanti institucija, gavusi 6 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, per 3 darbo dienas turi pateikti jų kopijas Specialiųjų tyrimų tarnybai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) ir Valstybės saugumo departamentui išvadoms dėl 6.5 punkte nurodytų asmenų ir dėl juridinio asmens galimos neteisėtos veiklos. Taip pat licencijas išduodanti institucija 6 punkte nurodytų dokumentų kopijas ir informaciją per 3 darbo dienas nuo jų gavimo pateikia teritorinėms valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinėms įstaigoms pagal juridinio asmens buveinės adresą patikrinti, ar juridinis asmuo neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija), ar nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Nurodytosios institucijos pagal savo kompetenciją turi pateikti išvadas licencijas išduodančiai institucijai ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų ir informacijos gavimo dienos.

8. Licencijas išduodanti institucija sprendimą dėl licencijos išdavimo priima per 30 kalendorinių dienų nuo visų 6 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos ir tik tuo atveju, jeigu gautos 7 punkte nurodytų institucijų išvados.

9. Licencijos formą nustato Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

10. Licencijoje nurodoma:

10.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

10.2. licencijos rūšis;

10.3. licencijos registravimo numeris;

10.4. licencijos turėtojas (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

10.5. licencijos išdavimo data;

10.6. licenciją išdavusios institucijos vadovo arba jo įgalioto išduoti licenciją asmens pareigos, vardas ir pavardė, parašas. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu.

11. Licencija išduodama neterminuotam laikui.

12. Licencijas išduodanti institucija licencijas, licencijų patikslinimus ir licencijų dublikatų išdavimą registruoja licencijų registracijos žurnale, kurio formą ir pildymo tvarką nustato Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

13. Licencija neišduodama, jeigu:

13.1. pateikiami ne visi 6 punkte nurodyti dokumentai, kurių reikia licencijai gauti, arba jie netinkamai įforminti;

13.2. pateikti klaidinantys duomenys arba žinomai neteisinga informacija;

13.3. gaunama neigiama išvada iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos arba Valstybės saugumo departamento dėl 6.5 punkte nurodytų asmenų ir dėl juridinio asmens veiklos arba paaiškėja, kad 6.5 punkte nurodyti asmenys turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai;

13.4. paaiškėja, kad juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus tuos atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

13.5. juridinis asmuo neturi apmokėto Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo 14 straipsnyje nustatyto dydžio nuosavo kapitalo arba kredito įstaigos finansinės garantijos.

14. Sprendimas išduoti licenciją įforminamas licencijas išduodančios institucijos nutarimu.

15. Apie priimtą sprendimą išduoti licenciją arba atsisakyti išduoti licenciją licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją raštu. Jeigu atsisakoma išduoti licenciją, licencijas išduodanti institucija nurodo šio atsisakymo priežastis.

16. Apie licencijos išdavimą licencijas išduodanti institucija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, nurodydama:

16.1. licenciją išdavusią instituciją;

16.2. juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą;

16.3. licencijos registravimo numerį;

16.4. licencijos rūšį;

16.5. licencijos išdavimo datą.

17. Pradėjus veikti Juridinių asmenų registrui, apie licencijos išdavimą licencijas išduodanti institucija praneša Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

18. Jeigu gauta licencija prarandama (pametama arba kitaip fiziškai sunaikinama arba sugadinama), juridinis asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių apie licencijos praradimą paaiškėjimo dienos raštu kreiptis į licencijas išduodančią instituciją su prašymu išduoti licencijos dublikatą. Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti licencijos dublikatą gavimo dienos. Kad prarasta licencija nebegalioja ir išduotas jos dublikatas, licencijas išduodanti institucija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

19. Licencija patikslinama, jeigu pasikeičia licencijoje nurodytas juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas.

20. Juridinis asmuo privalo pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie pasikeitusius juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo (įregistravimo Juridinių asmenų registre, jeigu įstatymai nenustato kitaip) dienos ir kartu su dokumentais, patvirtinančiais duomenų pasikeitimą, pateikti prašymą patikslinti licenciją.

21. Licencijas išduodanti institucija privalo patikslinti licenciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba jie netiksliai užpildyti, terminas licencijai patikslinti skaičiuojamas nuo visų arba patikslintų dokumentų gavimo dienos. Apie licencijos patikslinimą licencijas išduodanti institucija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, nurodydama patikslintus licencijos duomenis.

22. Atsiimdamas patikslintą licenciją, juridinis asmuo privalo grąžinti licencijas išduodančiai institucijai turėtos licencijos originalą arba jos dublikatą, jeigu jis buvo išduotas 18 punkte nustatyta tvarka.

23. Už licencijos išdavimą, licencijos dublikato išdavimą arba licencijos patikslinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

III. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS

IR PAREIGOS

 

24. Juridinis asmuo, organizuojantis loteriją, 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti labdarai arba paramai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams. Labdarą arba paramą juridinis asmuo privalo pervesti labdaros arba paramos gavėjams kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

25. Juridinis asmuo, organizuojantis tiesioginio ryšio kompiuterinę loteriją, privalo savo lėšomis Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba jos įgaliotoje teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įrengti kompiuterį su atitinkama programine įranga ir pasirūpinti, kad jis būtų sujungtas su loterijos duomenų centru, kuris užtikrintų loterijos finansinių rezultatų kontrolę.

26. Juridinis asmuo, turintis licenciją organizuoti loteriją, gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos šios loterijos taisyklės. Loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus tvirtina juridinis asmuo, turintis licenciją organizuoti loteriją, suderinęs su licencijas išduodančia institucija.

27. Juridinis asmuo, norintis suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus, pateikia jas licencijas išduodančiai institucijai. Licencijas išduodanti institucija sprendimą dėl loterijos taisyklių, jų papildymų arba pakeitimų suderinimo priima ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo loterijos taisyklių gavimo dienos.

28. Licencijas išduodanti institucija atsisako suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų.

29. Juridinis asmuo turi teisę:

29.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

29.2. reikalauti, kad licencijas išduodanti institucija paaiškintų, kodėl atsisakoma išduoti licenciją, kodėl sustabdomas arba panaikinamas jos galiojimas, kodėl atsisakoma suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus;

29.3. teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti licencijas išduodančios institucijos sprendimus, kuriais atsisakoma išduoti licenciją arba įspėjama apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, arba sustabdomas, arba panaikinamas licencijos galiojimas.

30. Licencijos turėtojas privalo:

30.1. vykdydamas licencijoje nurodytą veiklą, laikytis įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Taisyklių reikalavimų;

30.2. teikti paaiškinimus licencijas išduodančiai institucijai dėl loterijų organizavimo;

30.3. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatyta tvarka registruoti laimėjusius asmenis.

31. Licencijos turėtojas turi ir kitų šiose Taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.

32. Juridinis asmuo, organizuojantis didžiąją loteriją, privalo kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos, pateikti Valstybinei lošimų priežiūros komisijai loterijų ataskaitas, kurių formas ir pildymo tvarką nustato Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

33. Juridinis asmuo, organizuojantis mažąją loteriją, pabaigęs platinti kiekvienos loterijos bilietus, privalo ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas po loterijos bilietų platinimo baigimo pateikti licencijas išduodančiai institucijai loterijos ataskaitą, kurios formą ir pildymo tvarką nustato Valstybinė lošimų priežiūros komisija.

 

IV. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO

PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

34. Licencijos galiojimas licencijos turėtojui gali būti sustabdytas arba Valstybinė lošimų priežiūros komisija licencijos turėtoją gali įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu licencijos turėtojas pažeidžia Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo, šių Taisyklių reikalavimus arba loterijos taisykles. Valstybinė lošimų priežiūros komisija šiame punkte nustatytas poveikio priemones taiko atsižvelgdama į licencijuojamos veiklos pažeidimo pobūdį. Valstybinė lošimų priežiūros komisija, priėmusi sprendimą įspėti licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba sustabdyti licencijos galiojimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja licencijos turėtoją, nurodydama licencijuojamos veiklos pažeidimus, ir nustato terminą, per kurį licencijos turėtojas privalo pašalinti nurodytus pažeidimus.

35. Pašalinęs licencijuojamos veiklos pažeidimus, licencijos turėtojas privalo apie tai raštu informuoti Valstybinę lošimų priežiūros komisiją, kuri šią informaciją patikrina, ir jeigu visi pažeidimai pašalinti, panaikina licencijos galiojimo sustabdymą (tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą). Jeigu per nustatytąjį terminą pažeidimai nepašalinami, licencijos galiojimas sustabdomas ir nustatomas naujas terminas, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti (tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas įspėti bendrovę apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą), arba licencijos galiojimas panaikinamas (tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą).

36. Pašalinęs licencijuojamos veiklos pažeidimus, licencijos turėtojas privalo apie tai raštu informuoti Valstybinę lošimų priežiūros komisiją, kuri šią informaciją patikrina. Jeigu visi pažeidimai pašalinti, licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas (tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą). Jeigu paaiškėja, kad pažeidimai per nustatytąjį terminą nepašalinti, licencijos galiojimas panaikinamas.

37. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

37.1. licencijos turėtojas raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą;

37.2. juridinis asmuo nutraukia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas (likviduojamas arba reorganizuojamas);

37.3. licencijos galiojimas sustabdytas dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų, o licencijos turėtojas per nustatytąjį terminą šių pažeidimų nepašalina ir nepateikia įrodymų, kad to negalėjo padaryti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių;

37.4. po licencijos išdavimo gaunama Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos arba Valstybės saugumo departamento neigiama išvada dėl 6.5 punkte nurodytų asmenų ir juridinio asmens;

37.5. licencijos turėtojas per vienerius metus nuo licencijos išdavimo nepradeda licencijoje nurodytos veiklos arba daugiau kaip vienerius metus jos nevykdo;

37.6. licencijos turėtojas, organizuojantis didžiąją loteriją, neįvykdo Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

38. Pasikeitus 6.5 punkte nurodytiems asmenims, juridinis asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo dienos apie tai pranešti licencijas išduodančiai institucijai jos nustatyta tvarka. Gavusi jos nustatytą informaciją, licencijas išduodanti institucija persiunčia minėtą informaciją Specialiųjų tyrimų tarnybai, Policijos departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir Valstybės saugumo departamentui išvadoms dėl 6.5 punkte nurodytų asmenų gauti.

39. Licencijas išduodanti institucija, gavusi informaciją, kad juridinis asmuo arba 6.5 punkte nurodyti asmenys nebeatitinka keliamų reikalavimų, įspėja juridinį asmenį apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ir nustato terminą, per kurį jis privalo pašalinti nurodytus licencijuojamos veiklos pažeidimus. Pašalinęs pažeidimus, juridinis asmuo privalo apie tai raštu informuoti licencijas išduodančią instituciją, kuri šią informaciją patikrina. Jeigu įspėjus juridinį asmenį apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą paaiškėja, kad per nustatytąjį terminą pažeidimai nepašalinti, licencijos galiojimas panaikinamas.

40. Licencijas išduodanti institucija, priėmusi sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja licencijos turėtoją, nurodydama licencijos galiojimo panaikinimo priežastis. Panaikinus licencijos galiojimą, licencija (arba jos dublikatas, jeigu jis buvo išduotas 18 punkte nustatyta tvarka) turi būti grąžinta licencijas išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos.

41. Apie licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą licencijas išduodanti institucija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, papildomai prie 16 punkte nurodytų duomenų nurodydama licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo datas.

42. Pradėjus veikti Juridinių asmenų registrui, apie licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą licencijas išduodanti institucija praneša Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka.

43. Juridinis asmuo, kuriam panaikinta licencija, nebetenka teisės kreiptis dėl naujos licencijos išdavimo, išskyrus tuos atvejus, kai licencija panaikinta šių Taisyklių 37.1 ir 37.5 punktuose nurodytais atvejais.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 975, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 108-4538 (2009-09-10), i. k. 1091100NUTA00000975

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1550 "Dėl Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo