Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1999.01.05)

 

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1991, Nr.17-447

 

Neoficialus įstatymo tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-2501, 92.04.16, Žin., 1992, Nr. 13-350

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-455, 94.05.12, Žin., 1994, Nr. 39-702 (94.05.25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

PAPILDYMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

PAKEITIMO

 

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1995 metų sausio 1 dienos.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-869, 95.04.27, Žin., 1995, Nr. 36-889 (95.05.03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1024, 95.07.05, Žin., 1995, Nr. 59-1481 (95.07.19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO

PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1353, 96.05.28, Žin., 1996, Nr. 53-1250 (96.06.05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 37-1 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3, 27, 37(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 23, 24, 25 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

 

  Šis įstatymas įsigalioja nuo 1997 metų sausio 1 dienos.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1545, 96.09.25, Žin., 1996, Nr.98-2232 (96.10.11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-361, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.67-1651 (97.07.16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 4, 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-384, 97.07.02, Žin., 1997, Nr.67-1665 (97.07.16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 37(1) STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-964, 98.12.10, Žin., 1998, Nr.114-3191 (98.12.30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

 *** Pabaiga ***

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO

Į S T A T Y M A S

 

 

I SKYRIUS. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

     1 straipsnis. Valstybinis socialinis draudimas

 

     Valstybinis  socialinis  draudimas - valstybės nustatytų socialinių  ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems  Respublikos  gyventojams, taip  pat įstatymo numatytais  atvejais  apdraustųjų  šeimų  nariams  gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų, jei jie negali dėl įstatymo numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba  dėl įstatymo numatytų  svarbių  priežasčių turi papildomų išlaidų. Įgyvendinant valstybinį socialinį draudimą, dalyvauja draudėjų ir draudžiamųjų interesus ginančios organizacijos.

 

     2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo reguliavimas

 

     Valstybinį socialinį  draudimą reguliuoja  šis ir kiti Lietuvos Respublikos socialinio aprūpinimo įstatymai, taip pat Valstybinių socialinio  draudimo pensijų įstatymas, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  tvirtinami  Valstybinių  socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatai, Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatai, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo  biudžeto  sudarymo  ir  vykdymo  taisyklės, Savanoriškojo valstybinių socialinio pensijų draudimo taisyklės.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo rūšys

 

     Lietuvos  Respublikoje  nustatomos  tokios  valstybinio socialinio draudimo rūšys:

     1) pensijų draudimas, kai draudžiama pensijoms, numatytoms Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme;

     2) ligos ir motinystės draudimas, kai draudžiama ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpoms, numatytoms šio įstatymo 6-17 straipsniuose, taip pat laidojimo pašalpoms, numatytoms šio įstatymo 20-22 straipsniuose;

     3) draudimas kompensacijoms, numatytoms šio įstatymo 26 straipsnyje;

     4) draudimas nuo nedarbo, kai draudžiama bedarbio pašalpoms pagal Gyventojų užimtumo įstatymą. Iš šio draudimo lėšų taip pat kompensuojama už kitas nedarbo priemones, numatytas Gyventojų užimtumo įstatyme;

     5) draudimas  nuo nelaimingų  atsitikimų gamyboje, kai draudžiama pašalpoms suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais ir kitoms išmokoms, numatytoms Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatyme.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

 

 

     4 straipsnis. Asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu

 

     Asmenų, draudžiamų kiekvienos rūšies draudimu, kategorijas nustato atitinkami įstatymai, reguliuojantys tos rūšies draudimo tvarką.

     Šio įstatymo nustatyta tvarka privalomai draudžiami:

     1) asmenys,  dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat dirbantys narystės pagrindais renkamose institucijose, ūkinėse bendrijose,  žemės  ūkio  bendrovėse  arba  kooperatinėse organizacijose ir gaunantys atlyginimą už darbą;

     2) individualių (personalinių) įmonių savininkai ir jiems Vyriausybės nustatyta tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenys;

     3) ūkininkai  ir dirbantys ūkyje pilnamečiai jų šeimų nariai.

     Šio straipsnio antrosios dalies 2 ir 3 punktuose išvardyti asmenys ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpoms gali draustis savanoriškai Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-361, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.67-1651 (97.07.16)

 

     5 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo stažas

 

     Valstybinio socialinio  draudimo stažas - tai laikas, kai asmuo pats  mokėjo ar už tą asmenį buvo mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat kiti laikotarpiai, kuriuos valstybinio  socialinio draudimo stažui prilygina galiojantys įstatymai.

 

 

           II SKYRIUS. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPOS

 

                               1. Ligos pašalpa

 

 

     6 straipsnis. Ligos pašalpos skyrimo atvejai

 

     Ligos pašalpa skiriama:

     1) atsiradus nedarbingumui dėl ligos ar traumos;

     2) susirgus šeimos nariui, kurį būtina slaugyti;

     3) epideminių situacijų atvejais;

     4) esant proteziniame-ortopediniame stacionare;

     5) laikinai perkėlus į kitą darbą dėl susirgimo profesine liga, tuberkulioze arba dėl užkrečiamų ligų sukėlėjų nešiojimo.

     Ligos pašalpa kaip nedarbingumo  dėl ligos atveju  (1 punktas)  taip  pat  skiriama  iškilus  būtinybei  gydytis tuberkuliozės arba kitoje sanatorijoje, į kurią siunčiama baigti gydymą po sunkaus susirgimo, įrašyto į Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ministerijų tvirtinamą sąrašą (24 straipsnio trečioji dalis).

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     7 straipsnis. Teisė į ligos pašalpą

 

     Teisę į ligos pašalpą turi apdraustieji, išvardinti šio įstatymo 4 straipsnio 1 punkte, jei jie dėl šio įstatymo 6 straipsnyje numatytų priežasčių yra palaisvinami nuo darbo  ar tarnybinių pareigų ir dėl to praranda savo darbo pajamas. Šią teisę jie įgyja nuo pirmosios darbo (draudimo) dienos.

     Pašalpa bendrąja tvarka mokoma, jei teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu  (įskaitant bandomąjį laiką ir atleidimo iš darbo dieną),  taip pat trijų kalendorinių dienų po savanoriško išėjimo iš darbo arba atleidimo su teise gauti išeitinę pašalpą laikotarpiu.

     Asmenys, kurie buvo draudžiami  pagal šio įstatymo  4 straipsnio 1 punktą ir neteko darbo, turi teisę į ligos pašalpą dėl ligos arba traumos (6 straipsnio 1 punktas), jei jie prarado darbingumą laikotarpiu, kuriuo pagal įstatymus mokama išeitinė pašalpa, visas uždarbis arba jo dalis ir yra nedarbingi šiam laikotarpiui pasibaigus.

     Pagrindas skirti  ligos pašalpą  yra nustatyta  tvarka išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     8 straipsnis. Ligos pašalpos mokėjimo trukmė

 

     Apdraustiesiems,  netekusiems  darbingumo dėl ligos arba traumos (6  straipsnio 1 punktas)  šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytais laikotarpiais, ligos pašalpa mokama nuo pirmosios darbingumo netekimo dienos (neskaitant dienų, už kurias buvo gauta išeitinė pašalpa arba uždarbis) iki darbingumo atstatymo arba iki invalidumo pripažinimo.

     Ligos pašalpa už pirmąsias dvi kalendorines nedarbingumo dėl ligos, nelaimingo atsitikimo darbe, susirgimo profesine liga ar kitokio sveikatos pakenkimo, susijusio su darbu, dienas, išskyrus motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo laikotarpį bei šeimos nario slaugos pašalpą, moka darbdavys iš savo lėšų. Ligos atveju ši pašalpa turi būti ne mažesnė kaip 80 procentų, o nelaimingo atsitikimo darbe, susirgimo profesine liga ar kitokio sveikatos pakenkimo, susijusio su darbu, atveju - ne mažesnė kaip 100  procentų  jos  gavėjo  vidutinio  mėnesinio  uždarbio, apskaičiuoto pagal paskutinių trijų mėnesių darbo užmokestį. Nuo trečios kalendorinės nedarbingumo dienos ligos pašalpa mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo ir yra šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyto dydžio.

     Laikiniems ir sezoniniams  darbuotojams,   netekusiems darbingumo sutarties galiojimo laikotarpiu, pašalpa dėl bendrojo susirgimo mokama ne ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų po darbo sutarties galiojimo pabaigos.

     Susižalojus  darbe,  susirgus  profesine  liga  arba tuberkulioze, asmenims, dirbantiems pagal laikinojo ar sezoninio darbo sutartį, pašalpa mokama šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta tvarka.

     Dirbantiems invalidams  ligos pašalpų  mokėjimo  trukmė nustatoma Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatuose.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

 

 

     9 straipsnis. Ligos pašalpa atostogų metu

 

     Atsiradus laikinajam nedarbingumui dėl ligos ar traumos kasmetinių  apmokamų  atostogų metu, pašalpa mokama už visas sirgtas darbo dienas, patvirtintas nedarbingumo pažymėjimu.

     Atsiradus laikinajam nedarbingumui neapmokamų atostogų metu, pašalpa mokama nuo tos dienos, kurią darbuotojas turėjo pradėti dirbti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     10 straipsnis. Ligos pašalpos dydis

 

     Ligos pašalpa mokama 80 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio.

     Jei laikinasis nedarbingumas trunka ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų, nuo trisdešimt pirmosios mokama 100 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio laikinojo nedarbingumo pašalpa.

     Susižalojus darbe ar susirgus profesine liga, taip pat asmenims,  dalyvavusiems  likviduojant  Černobylio  atominės elektrinės  avarijos  padarinius,  ligos pašalpa mokama 100 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio.

     Ligos pašalpa, skiriama pagal 6 straipsnio 1-4 punktus, negali būti mažesnė už Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą darbo užmokesčio minimumą, apskaičiuotą proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

 

     11 straipsnis. Kompensuojamasis uždarbis pašalpai skaičiuoti

 

     Kompensuojamasis uždarbis ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpoms yra skaičiuojamas pagal visose darbo vietose gaunamas pajamas,  nuo  kurių  skaičiuojamos  privalomojo valstybinio socialinio  draudimo  įmokos.   Kompensuojamasis  uždarbis apskaičiuojamas pagal Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatus. Visais atvejais kompensuojamasis uždarbis pašalpai skaičiuoti negali viršyti Statistikos departamento skelbiamo užpraeito mėnesio vidutinio darbo užmokesčio trijų dydžių sumos.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1024, 95.07.05, Žin., 1995, Nr. 59-1481 (95.07.19)

 

     12 straipsnis. Sąlygos, kurioms esant, pašalpa nemokama

 

     Ligos pašalpa nemokama:

     1) asmenims, laikinai nedarbingiems dėl traumų, gautų darant nusikaltimus;

     2) asmenims, sužalojusiems savo arba  savo  globotinių sveikatą,  kad  išvengtų  darbo  ar  kitokių  pareigų arba apsimetusiems sergančiais (simuliantams);

     3) asmenims, kurių laikinojo nedarbingumo    tiesioginė priežastis  -  alkoholio, narkotinių arba toksinių medžiagų vartojimas.

     Tuo atveju, kai  savanoriškai gydomasi stacionare  nuo alkoholizmo, narkomanijos ar  toksikomanijos, ligos  pašalpa mokama ne ilgiau kaip  keturiolika kalendorinių dienų  per kalendorinius metus.

     Asmenims, pažeidžiantiems   gydytojo nustatytą gydymo ir slaugos režimą, be  svarbių  priežasčių neatvykstantiems pas gydytoją arba  į įstatymo nustatytą darbingumo patikrinimą, pašalpa Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų numatyta tvarka gali būti neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     13 straipsnis. Ligos pašalpa šeimos nariui slaugyti

 

     Pašalpa sergančiajam šeimos nariui slaugyti mokama, jeigu gydytojo nurodymu būtina ligonį slaugyti.

     Slaugant  šeimos  narį, pašalpa  mokama ne ilgiau kaip septynias kalendorines dienas.

     Slaugant sergantį iki keturiolikos metų amžiaus  vaiką, pašalpa mokama ne ilgiau kaip keturiolika kalendorinių dienų.

     Slaugant stacionare sergantį iki septynerių metų vaiką, taip pat vaiką iki keturiolikos metų, sergantį onkohematologine liga, po sudėtingos operacijos, traumos ar nudegimo, pašalpa mokama visą slaugymo laiką, bet ne ilgiau kaip šimtą dvidešimt dvi dienas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     14 straipsnis. Ligos pašalpa epideminių situacijų atveju

 

     Įvedus nustatyta tvarka karantino režimą ypač pavojingų infekcijų  židiniuose, pašalpa mokama nušalintiems nuo darbo asmenims.

     Valstybiniams gydytojams higienistams laikinai nušalinus apdraustąjį kaip užkrečiamų ligų sukėlėją nešiotoją ir negalint jo perkelti į kitą darbą, ligos pašalpa jam mokama  visą nušalinimo  nuo  darbo  laiką  ir  apskaičiuojama  pagal kompensuojamąjį uždarbį tik toje darbovietėje, kurioje  jis nušalintas nuo darbo.

     Valstybiniams gydytojams higienistams įvedus vaikų įstaigose infekcijų plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką, pašalpa mokama kaip šeimos nario slaugos atveju pagal šio įstatymo 13 straipsnio antrąją dalį.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     15 straipsnis. Pašalpa, esant proteziniame-ortopediniame

                    stacionare

 

     Paguldžius apdraustąjį į protezinį-ortopedinį stacionarą, pašalpa mokama  už visą jame būtą laiką, taip pat vykimo į stacionarą ir atgal laiką.

 

     16 straipsnis. Pašalpa laikinai perkėlus į kitą darbą

 

     Jeigu apdraustasis dėl profesinės ligos, tuberkuliozės, taip pat dėl to, kad jis yra užkrečiamų ligų sukėlėjų nešiotojas (6 straipsnio 5 punktas), laikinai negali dirbti savo darbo, bet, nepažeisdamas paskirto gydymo, gali dirbti kitą darbą ir dėl to pagal medicininę išvadą perkeliamas į kitą darbą, jam pašalpa mokama už visą perkėlimo laiką, bet ne ilgiau kaip du mėnesius ir tokio dydžio,  kad gaunamas  uždarbis ir pašalpa neviršytų vidutinio uždarbio iki perkėlimo.

 

                     2. Motinystės (tėvystės) pašalpa

 

     17 straipsnis. Motinystės (tėvystės) pašalpa

 

     Motinystės (tėvystės) pašalpa iš valstybinio socialinio draudimo lėšų skiriama vienam iš tėvų (globėjų), apdraustam pagal šio įstatymo 4 straipsnio 1 punktą.

     Moterims, pagimdžiusioms suėjus dvidešimt aštuonioms nėštumo savaitėms ir vėliau, apmokama už septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir už penkiasdešimt šešias kalendorines dienas po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė daugiau negu vienas vaikas - už septyniasdešimt kalendorinių dienų). Moterims, pagimdžiusioms suėjus  dvidešimt dviems  nėštumo  savaitėms, apmokama už dvidešimt aštuonias kalendorines dienas po gimdymo (jei kūdikis gyvena, apmokama už penkiasdešimt šešias dienas po gimdymo). Už šioje dalyje nurodytus laikotarpius mokama 100 procentų kompensuojamojo uždarbio.

     Pasibaigus šio  straipsnio antrojoje dalyje nurodytiems laikotarpiams, vienam iš tėvų (vieninteliam esamam iš tėvų ar globėjui), kuris pagal Atostogų įstatymą yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, mokama 60 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio pašalpa, bet ne mažesnė kaip nustatytas minimalus darbo užmokestis, iki vaikui sukanka vieneri metai.

     Jei asmuo, gaunantis šiame straipsnyje nurodytą motinystės (tėvystės) pašalpą, atleidžiamas iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo, pašalpa mokama, jei tuo metu nemokama išeitinė pašalpa.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

                      3. Pašalpa vaiko priežiūrai

 

     18 straipsnis. (Panaikintas)

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

 

     19 straipsnis. (Panaikintas)

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-623, 94.11.03, Žin., 1994, Nr. 88-1666 (94.11.16)

 

                       4. Laidojimo pašalpa

 

     20 straipsnis. Teisė į laidojimo pašalpą

 

     Laidojimo pašalpa mokama, mirus pačiam apdraustajam  (4 straipsnis) arba jo išlaikomajam šeimos nariui.

     Mirus apdraustajam, laidojimo pašalpa mokama  mirusiojo šeimos nariams  arba tiems asmenims, kurie jį laidojo. Mirus apdraustojo šeimos nariui, pašalpa mokama pačiam apdraustajam.

     Laidojimo pašalpa  nemokama,  kai  laidojama  valstybės (savivaldybės) lėšomis.

 

     21 straipsnis. Laidojimo pašalpos dydis

 

     Laidojimo pašalpa  mokama trijų minimalių gyvenimo lygių dydžio.

 

     22 straipsnis. Pašalpos išmokėjimas, mirus asmeniui,

                    turėjusiam teisę ją gauti

 

     Ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpos, negautos iki gavėjo mirties dienos, išmokamos kartu su juo gyvenusiems  šeimos nariams, taip pat nedarbingiems asmenims, kurie buvo mirusiojo išlaikomi.

     Pašalpa vaiko iki trejų metų priežiūrai, negauta dėl gavėjo mirties, išmokama  likusiam tėvui  arba asmeniui, faktiškai auginančiam vaiką.

     Negauta pašalpa į paveldimą turtą neįtraukiama.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

                III SKYRIUS. GYDYMO IR PROFILAKTIKOS IŠMOKOS

 

 

     23 straipsnis. (Panaikintas)

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

 

     24 straipsnis. (Panaikintas)

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

 

 

     25 straipsnis. (Panaikintas)

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-2501, 92.04.16, Žin., 1992, Nr. 13-350

Nr. I-869, 95.04.27, Žin., 1995, Nr. 36-889 (95.05.03)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

 

     26 straipsnis. Išlaidų transportui kompensavimas

 

     Šio įstatymo 4 straipsnyje išvardintiems apdraustiesiems, gaunantiems arba turintiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, jeigu jiems invalidumą nustatančių komisijų sprendimu pripažinta teisė įsigyti specialiuosius lengvuosius automobilius, kas  mėnesį išmokama  25  procentų  mėnesinio minimalaus gyvenimo lygio dydžio transporto išlaidų kompensacija, nepaisant to, ar jie yra įsigiję automobilį.

     I grupės invalidams, gaunantiems arba turintiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, patiems vairuojantiems specialiuosius automobilius, kas mėnesį papildomai mokama 25 procentų mėnesinio minimalaus gyvenimo lygio dydžio transporto išlaidų kompensacija.

     Šio straipsnio pirmojoje dalyje išvardintiems asmenims, kuriems dėl  sutrikusių judėjimo  funkcijų  sunku  naudotis visuomeniniu transportu, mokama specialiųjų lengvųjų automobilių arba motorinių vežimėlių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu pagal invalidumą nustatančių komisijų sprendimą ir nustatytos formos pažymą šie asmenys turi teisę įsigyti ir gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius arba motorinius vežimėlius.  Šių kompensacijų mokėjimo tvarką ir dydžius tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos teikimu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

 

     27 straipsnis. Sąlygos, kurioms esant, gydymo ir

                    profilaktikos išmokos nemokamos

 

     Apdraustasis netenka teisės į 26 straipsnyje išvardintas išmokas iš valstybinio socialinio draudimo lėšų 12 straipsnyje nurodytais atvejais.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

 

 

           IV SKYRIUS. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FINANSAI

 

 

     28 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas

 

     Lietuvos  Respublikos  valstybinio  socialinio  draudimo finansų pagrindą sudaro  savarankiškas Lietuvos  Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas, neįtraukiamas į Valstybės ir savivaldybių biudžetus.

     Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ir jo vykdymo metinę ataskaitą tvirtina  Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas sudaromas kalendoriniams metams.  Biudžetas ir jo vykdymo ataskaita skelbiami viešai Vyriausybės nustatyta tvarka.

     Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą rengia ir pateikia Vyriausybei  tvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba.

     Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo  ir vykdymo  taisykles tvirtina  Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

 

     29 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo ir

                    Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų santykiai

 

     Asignavimai iš  Valstybės biudžeto  skiriami, kai  dėl Aukščiausiosios Tarybos priimtų įstatymų arba kitokių nenumatytų priežasčių padidėja socialinio draudimo išlaidos arba sumažėja pajamos, o įmokų socialiniam draudimui tarifai nekeičiami.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     30 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    biudžeto pajamos

 

     Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas sudaro:

     1) juridinių bei fizinių asmenų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos;

     2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos veiklos pajamos;

     3) asignavimai  iš Valstybės biudžeto, skiriami pagal šio įstatymo 29 straipsnį;

     4) valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos.

     Valstybinio  socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos apskaitomos atskirose  sąskaitose pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kiekvienos draudimo rūšies įmokų dydžius.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     31 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    biudžeto išlaidos

 

     Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos skirstomos ir  apskaitomos pagal  draudimo  rūšis.  Išlaidų straipsnių klasifikaciją nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     32 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo rezervas

 

     Valstybinio  socialinio  draudimo  fondui  stabilizuoti sudaromas fondo rezervas, kuris yra ne mažesnis kaip 15 procentų metinės pajamų sumos. Šis fondas formuojamas iš pajamų dalies, viršijančios išlaidas.

     Jeigu rezervo fonde susikaupia 20 ir daugiau procentų metinės pajamų sumos, Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba turi teikti Vyriausybei siūlymus dėl įmokų tarifų mažinimo arba išmokų didinimo.

     Rezervo lėšos Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimu gali būti naudojamos išlaidoms, kurių nebuvo galima numatyti tvirtinant  biudžetą, apmokėti  ir pajamų laikinam trūkumui padengti.

     Taryba privalo užtikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo rezervo lėšų realiosios vertės išsaugojimą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     33 straipsnis. Kasos apyvartos lėšos

 

     Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžete sudaromos kasos apyvartos lėšos, būtinos pinigų cirkuliacijai užtikrinti. Šių lėšų dydis nustatomas tvirtinant fondo biudžetą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     34 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos

 

     Drausdamas asmenis, išvardintus šio įstatymo 4 straipsnio 1 punkte, darbdavys privalo mokėti nustatyto dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas.

     Įmokos  skaičiuojamos  nuo  kiekvienam  apdraustajam priskaičiuoto atlyginimo už darbą.  Atlyginimo suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos,  negali būti  mažesnė kaip  kiekvieno kalendorinio mėnesio minimalus darbo užmokestis.

     Asmenys, išvardinti šio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 punktuose, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka patys. Jie gali įmokų nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio draudimo stažą) tik tada, jeigu jie yra Valstybinio socialinio draudimo fondo pensininkai, taip pat jei yra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, o ūkininkai - už save ir pilnamečius šeimos narius, dirbančius ūkyje, - dar ir tuo atveju, kai šie asmenys turi būtinąjį stažą pensijai gauti. Įmokų dydis bazinei valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti apskaičiuojamas pagal aktuarinius skaičiavimus ir tvirtinamas Vyriausybės.

     Įmokų mokėjimo  terminus ir tvarką nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1024, 95.07.05, Žin., 1995, Nr. 59-1481 (95.07.19)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

 

     35 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai

 

     Bendrąjį privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifą ir jo dydžius atskiroms draudimo rūšims nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė,  tvirtindama  Valstybinio  socialinio draudimo fondo biudžetą.

     Apdraustųjų, išvardintų šio įstatymo 4 straipsnio 1 punkte, įmokų tarifus nustato Lietuvos Respublikos Seimas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     36 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų

                    mokėjimo tvarka

 

     Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojas (draudėjas) pats jas apskaičiuoja ir sumoka į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

     Draudėjai - įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose dirba 4 straipsnio 1 punkte apdraustieji asmenys, apskaičiuoja, išskaito ir įmoka į valstybinio  socialinio draudimo fondo biudžetą iš minėtų apdraustųjų asmenų pajamų mokamas socialinio draudimo įmokas.

     Įmokų mokėjimo tvarka ir terminai nustatomi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     37 straipsnis. Atsakomybė valstybiniam socialiniam draudimui

 

     Juridiniai arba  fiziniai asmenys,  dėl  kurių  kaltės valstybinio socialinio  draudimo  įstaigos  turėjo  išmokėti apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių kaltais veiksmais buvo padaryta kitokia žala valstybinio  socialinio draudimo turtui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

 

     37-1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų

                      santykiai su Lietuvos bankų įstaigomis

 

     Lietuvos bankų įstaigos valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų apyvartos operacijas atlieka nemokamai. Atidarydamos ūkio subjektų sąskaitas, bankų įstaigos privalo išreikalauti pažymą apie ūkio subjekto įregistravimą valstybinio socialinio draudimo įstaigoje, o uždarydamos sąskaitas, - pažymą apie tai, kad ūkio subjektas neskolingas valstybinio socialinio draudimo fondui. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų reikalavimus išieškoti valstybinio socialinio draudimo lėšas banko įstaigos vykdo proporcingai įsiskolinimams privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo fondams, tačiau tik po to, kai ūkio subjektas yra atsiskaitęs už supirktą, taip pat perdirbtą žemės ūkio produkciją bei apmokėjęs pagal dokumentus, susijusius su darbo santykiais, iš visų ūkio subjekto sąskaitų šalies ir užsienio bankuose.

     Lietuvos bankų  įstaigos,  pažeidusios  šio  straipsnio nuostatas ir padariusios žalos valstybinio socialinio draudimo fondui, privalo ją atlyginti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1353, 96.05.28, Žin., 1996, Nr. 53-1250 (96.06.05)

Nr. I-1369, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1341 (96.06.19)

Nr. VIII-384, 97.07.02, Žin., 1997, Nr.67-1665 (97.07.16)

 

 

     38 straipsnis. Atsakomybė už įmokų mokėjimo teisingumą

 

     Už pavėluotai pervestas į valstybinio socialinio draudimo fondą įmokas skaičiuojami delspinigiai pagal finansų ministro nustatytą delspinigių normą, taikomą už pavėluotą mokesčių mokėjimą. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos arba pervestos, ir baigiami skaičiuoti įmokų sumokėjimo (pervedimo) dieną įskaitytinai.

     Jeigu įmokos neteisėtai sumažintos, į valstybinio socialinio draudimo fondą išieškoma visa suma, kuria sumažintos įmokos, taip pat dvigubos šios sumos dydžio bauda. Jeigu draudėjas pastebėjo, kad apskaičiavo per mažas valstybinio socialinio draudimo įmokas, bet iki pavedimo patikrinti draudėją (jei pavedimo nėra - iki tikrinimo pradžios) klaidas savanoriškai ištaisė, sumokėjo trūkstamą įmokų sumą ir pristatė valstybinio socialinio draudimo įstaigoms patikslintas apyskaitas bei informaciją apie draudžiamųjų asmenų pajamas, už padarytą pažeidimą bauda neskiriama. Šiuo atveju delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos, iki įmokų sumokėjimo dienos.

     Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba draudėjams gali atidėti delspinigių, apskaičiuotų už pavėluotai pervestas įmokas, išieškojimo laiką, jei šie dėl nuo jų pačių veiklos nepriklausančių priežasčių negalėjo laiku sumokėti įmokų į valstybinio socialinio draudimo fondą. Ši lengvata netaikoma draudėjui, kuris padarė bent vieną šiame straipsnyje nurodytą piktybinį įstatymų pažeidimą.

     Įstaigos ir organizacijos, visiškai išlaikomos iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, gali būti atleistos nuo delspinigių mokėjimo tik tiek, kiek jos nebuvo finansuojamos pagal Finansų ministerijos ir savivaldybių pateiktas ataskaitas.

     Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nustatyta tvarka gali atleisti draudėjus nuo baudų mokėjimo, jei draudėjas įrodo, kad apskaičiavo per mažas įmokas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Kad kaltės nėra, draudėjas turi įrodyti pats. Ši lengvata netaikoma draudėjui, kuris padarė bent vieną  šiame straipsnyje nurodytą piktybinį įstatymų pažeidimą.

     Piktybiniu įstatymų pažeidimu laikoma, jei:

     1) nustatytais terminais neatvykstama į valstybinio socialinio draudimo įstaigą įsiregistruoti draudėju ar nepranešamas pasikeitęs draudėjo adresas;

     2) draudėjas aplaidžiai ar apgaulingai tvarko buhalterinę apskaitą arba neišsaugo, paslepia ar sunaikina apskaitos dokumentus ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti jo komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatų ar įvertinti turto;

     3) draudėjas valstybinio socialinio draudimo įstaigai pateikiamoje apyskaitoje, ataskaitoje ir kitame dokumente įrašo žinomai neteisingus duomenis apie savo pajamas, sąskaitas bankuose, darbuotojų pajamas bei įmokas;

     4) draudėjas valstybinio socialinio draudimo įstaigai laiku nepateikia apyskaitos, ataskaitos apie draudžiamųjų asmenų pajamas ir socialinio draudimo įmokas arba nesumoka įmokų po to, kai valstybinio socialinio draudimo įstaiga raštu priminė pareigą pateikti apyskaitą, ataskaitą ar kitą dokumentą ir sumokėti įmokas;

     5) draudėjas leidžia dirbti asmenims neįforminus darbo santykių, nepasirašius darbo sutarčių;

     6) draudėjas pažeidžia Darbo apmokėjimo įstatymą;

     7) draudėjas į buhalterinės apskaitos dokumentus neįtraukia darbuotojams mokamų su darbo santykiais susijusių išmokų;

     8) draudėjas neleidžia valstybinio socialinio draudimo įstaigos pareigūnui susipažinti su apskaitos dokumentais;

     9) draudėjas, gavęs valstybinio socialinio draudimo įstaigos nurodymą, be svarbių priežasčių neatvyksta į ją nurodytu laiku;

     10) draudėjas klastoja arba pateikia valstybinio socialinio draudimo įstaigų pareigūnams žinomai suklastotus dokumentus;

     11) draudėjas vengia mokėti socialinio draudimo įmokas arba trukdo jas nustatyti ar surinkti;

     12) draudėjas pažeidinėja apskaitos taisykles.

     Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai gali atidėti baudų išieškojimą iki vienerių metų, nustatydami baudos mokėjimo grafiką. Delspinigiai skaičiuojami, jeigu pažeidžiamas mokėjimo grafikas.

     Apskaičiuotos, bet į valstybinio socialinio draudimo fondą nesumokėtos draudėjų ir draudžiamųjų asmenų įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka netaikant senaties termino. Pirmiausia sumokamos privalomosios įmokos, po to - baudos, o vėliausiai - delspinigiai. Apskaičiuoti arba perskaičiuoti galima ne daugiau kaip penkerių praėjusių kalendorinių metų valstybinio socialinio draudimo fondui priklausančias įmokas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1062, 95.10.17, Žin., 1995, Nr. 89-1987 (95.11.02)

Nr. I-1353, 96.05.28, Žin., 1996, Nr. 53-1250 (96.06.05)

 

 

           V SKYRIUS. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYMAS

 

 

     39 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema

 

     Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo valdymo sistemą sudaro:

     1) Valstybinio  socialinio draudimo  fondo taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

     2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai;

     3) kitos  akredituotos valstybinio  socialinio draudimo įstaigos;

     4) draudėjai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     40 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba

 

     Valstybinio socialinio draudimo fondui, kaip savarankiškai finansų ir kredito sistemos grandžiai, Lietuvos Respublikoje vadovauja 15 narių taryba. Ji sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių  narių,  atstovaujančių  apdraustųjų  interesus ginančioms   organizacijoms    (profesinėms   sąjungoms, susivienijimams, asociacijoms ir kt.), darbdavių organizacijoms (susivienijimams, asociacijoms ir kt.) bei valstybės valdymo institucijoms. Apdraustųjų  ir darbdavių  atstovus deleguoja atstovaujamos organizacijos, o valstybės valdymo institucijų atstovus skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tarybos sudėtį tvirtina Vyriausybė.

     Tarybai vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministras arba jo įgaliotas tarybos narys.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     41 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos

                    kompetencija

 

     Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba:

     1) nustato  perspektyvinius ir  einamuosius valstybinio socialinio draudimo uždavinius;

     2) teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifų;

     3) aprobuoja valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą bei  jo vykdymo  ataskaitą  ir  teikia  tvirtinti Vyriausybei;

     4) tvirtina darbuotojų skaičiaus ir valstybinio socialinio draudimo organizavimo  išlaidų normatyvus,  taip pat  darbo apmokėjimo schemas;

     5) organizuoja  Valstybinio socialinio  draudimo  fondo valdybos veiklos patikrinimus, kurie turi būti ne rečiau kaip vieną kartą per metus;

     6) nagrinėja ir sprendžia kitus valstybinio socialinio draudimo klausimus;

     7) priima sprendimus dėl kreditorinių reikalavimų, atsiradusių dėl įmokų, baudų ir delspinigių nesumokėjimo, vykdymo terminų atidėjimo arba atsiskaitymo už kreditorinius reikalavimus Vyriausybės nustatyta tvarka turtu, akcijomis ir vertybiniais popieriais, kai bankrutuojanti įmonė sanuojama ar sudaroma taikos sutartis.

Tarybos sprendimai  priimami jos  narių paprasta balsų dauguma. Tarybos  darbas organizuojamas  pagal  jos  pačios patvirtintą reglamentą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. VIII-964, 98.12.10, Žin., 1998, Nr.114-3191 (98.12.30)

 

     42 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

 

     Valstybinio socialinio  draudimo fondo  valdyba yra iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų išlaikoma įstaiga, turinti juridinio asmens teises, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir sąskaitas bankuose. Valdyba:

     1) vykdo  Lietuvos Respublikos  valstybinio  socialinio draudimo fondo biudžetą;

     2) sudaro sutartis su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl kai kurių draudimo funkcijų atlikimo, išskyrus įmokų rinkimą;

     3) užtikrina šiame įstatyme numatytą apdraustųjų aprūpinimą laiku;

     4) įstatymų  nustatyta tvarka  organizuoja  savanorišką valstybinį socialinį draudimą;

     5) užsiima kita veikla, numatyta Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatuose.

     Valdyba turi teisę:

     1) įsigyti arba išsinuomoti Lietuvoje ar užsienyje turtą, reikalingą socialinio draudimo veiklai;

     2) įsigyti vertybinių popierių ir jais disponuoti;

     3) savarankiškai sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio ūkio subjektais, atsiskaityti už pateiktas prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kokia sutarta forma;

     4) įstatymų  nustatyta tvarka  steigti įmones veiklai, susijusiai su socialiniu draudimu;

     5) Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nustatyta tvarka įgyvendinti priemones papildomoms pajamoms gauti.

     Valdybai vadovauja direktorius, kurį skiria Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba.

     Valdyba veikia  pagal Lietuvos  Respublikos Vyriausybės patvirtintus Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     43 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo

                    valdybos teritorinės įstaigos

 

     Rajonuose ir miestuose steigiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriai, kurie yra tiesiogiai atsakingi už:

     1) valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimą;

     2) pensijų išmokėjimą teisingai ir laiku;

     3) kitų Valstybinio socialinio draudimo įstaigų nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą.

     Valstybinio socialinio draudimo  fondo valdyba ir  jos teritoriniai skyriai yra juridiniai asmenys, turi antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybinio herbo atvaizdu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     44 straipsnis. Draudėjų pareigos

 

     Visi draudėjai, kurie turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už draudžiamuosius, išvardintus šio įstatymo 4 straipsnio 1 punkte, taip pat 4 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodyti asmenys privalo registruotis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose.

     Draudėjai yra atsakingi už teisingą ir laiku  atliekamą valstybinio socialinio draudimo įmokų priskaičiavimą ir įmokėjimą į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

     Draudėjai išmoka  apdraustiesiems valstybinio socialinio draudimo   pašalpas Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatų numatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

     45 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų

                    teisė į kontrolę

 

     Akredituota vykdyti valstybinį socialinį draudimą įstaiga turi teisę patikrinti dokumentus, kuriais grindžiamos jos žinioje esančios įmokos ir išmokos.

     Vykdami  valstybinio socialinio  draudimo  kontrolę, valstybinio socialinio draudimo įstaigų pareigūnai turi teisę:

     1) gauti iš įmonių, įstaigų bei organizacijų ir kitų asmenų,  įskaitant bankus ir kitas kredito bei  finansų įstaigas, pareigoms atlikti reikalingas žinias bei dokumentų nuorašus  apie  tikrinamo juridinio, fizinio  asmens  ar neturinčio juridinio asmens teisių asmens turtą bei pajamas;

     2) norėdami nustatyti, kaip draudėjas vykdo prievoles valstybinio  socialinio draudimo fondui,  be  išankstinio įspėjimo, pateikę tarnybinį pažymėjimą,  įeiti į draudėjo patalpas ar teritoriją, susijusias su jo veikla (įskaitant ir nuomojamas), tikrinti darbo sąlygas, darbuotojų skaičių ir panašiai. Pareigūnas turi šią teisę ir tais atvejais, kai veiklai bei pajamoms gauti naudojamos gyvenamosios patalpos ir kiti objektai. Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai bei fiziniai asmenys, trukdantys pareigūnui pasinaudoti šia teise, traukiami  atsakomybėn  įstatymų  nustatyta  tvarka.  Be išankstinio įspėjimo įeiti į draudėjo patalpas ar teritoriją (įskaitant ir nuomojamas) galima tik draudėjo darbo metu. Kitais atvejais reikalingas draudėjo sutikimas;

     3)  paimti laikinai - iki 30 dienų - iš draudėjo dokumentus,  fiksuojančius  darbo  pajamas,  nuo  kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat išmokos iš valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, palikus dokumentų paėmimo aktą; užantspauduoti dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, daryti dokumentų kopijas arba išrašus, žymas ant draudėjo dokumentų, kad būtų išvengta jų klastojimo;

     4)  duoti  draudėjui  privalomus  vykdyti  nurodymus valstybinio socialinio draudimo klausimais;

     5) surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus bylose,  kurios  pagal  įstatymą  priskirtos  valstybinio socialinio draudimo pareigūno kompetencijai;

     6)  pareikalauti  iš draudėjo, kad būtų  sutvarkyta buhalterinė apskaita;

     7) gauti iš draudėjo paaiškinimus valstybinio socialinio draudimo įmokų ir išmokų klausimais;

     8) surašyti nustatytų pažeidimų aktus dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių apskaičiavimo, žalos,  padarytos valstybinio socialinio  draudimo  fondo biudžetui, atlyginimo arba nepriemokų išmokėjimo gavėjams, taip pat kitų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo reikalavimų vykdymo.

     Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo  valdybos direktorius ir jo pavaduotojai, teritorinių skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai turi teisę:

     1)  išieškoti  ne ginčo tvarka iš įmonių  sąskaitų komerciniuose  bankuose  laiku  nesumokėtas  valstybinio socialinio draudimo įmokas bei netesybas;

     2) duoti nurodymus bankams nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš įmonių sąskaitų, jeigu jos nustatytu laiku nepateikė valstybinio socialinio draudimo įstaigoms finansinės apyskaitos ar nemoka socialinio draudimo įmokų ilgiau kaip 3 mėnesius, neleidžia patikrinti socialinio draudimo įmokų bei išmokų arba kai tikrinimo metu nustatyti neteisingo įmokų apskaičiavimo faktai;

     3)  įstatymų nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas. Paskirtos piniginės baudos išieškomos į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą;

     4) kreiptis į visų nuosavybės formų įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus dėl aplinkybių ir sąlygų, trukdančių valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnams tinkamai atlikti pareigas. Įmonių vadovai bei kiti pareigūnai privalo išnagrinėti valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų nurodymus ir nedelsdami (ne vėliau kaip kitą dieną po nurodymo gavimo) pranešti valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigai apie priimtas priemones.

     Valstybinio  socialinio  draudimo  fondo  valdybos direktorius ir jo pavaduotojai turi teisę:

     1)  siūlyti  rejestro  tvarkytojui  atšaukti  įmonės registravimą, jeigu ši be pateisinamų priežasčių nevykdo socialinio  draudimo  įstaigų pareigūnų  reikalavimų  dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo, finansinių ataskaitų ir duomenų apie apdraustuosius pateikimo;

     2) areštuoti draudėjo turtą bei sąskaitas bankuose, jeigu nesumokėta (nepervesta) valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigoms įmokos, baudos ir delspinigiai.

     Draudėjų  ir  apdraustųjų  pretenzijas  dėl valstybinio socialinio draudimo įstaigų  pareigūnų, vykdančių  kontrolę, veiksmų  sprendžia  atitinkamos  įstaigos  vadovas  arba jo pavaduotojas, o dėl pastarųjų pareigūnų veiksmų - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.  Pareiškėjas, nesutinkantis su Valdybos sprendimu, turi teisę per 10 dienų po sprendimo gavimo kreiptis į teismą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-455, 94.05.12, Žin., 1994, Nr. 39-702 (94.05.25)

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

Nr. I-1545, 96.09.25, Žin., 1996, Nr.98-2232 (96.10.11)

 

 

     46 straipsnis. Ginčų, kylančių iš valstybinio socialinio

                    draudimo teisių santykių, sprendimas

 

     Ginčus tarp draudėjų ir valstybinio socialinio draudimo įstaigų sprendžia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybinis arbitražas arba teismas.

     Apdraustųjų ginčai su draudėjais ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis  dėl pensijų, pašalpų ir kitokio aprūpinimo yra sprendžiami  Valstybinių pensijų  įstatyme,    kituose įstatymuose, taip  pat Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatuose numatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. I-676, 94.11.29, Žin., 1994, Nr. 96-1874 (94.12.14)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                     V.LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1991 m. gegužės 21 d.

     Nr. I-1336