Suvestinė redakcija nuo 2005-01-01 iki 2007-07-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 61-2198, i. k. 101301MISAK00000358

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. liepos 5 d. Nr. 358

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 1996, Nr. 110-2507; 1997, Nr. 96-2426; 1998, Nr. 56- 1542; 1999, Nr. 110-3203; 2000, Nr. 111-3566; 2001, Nr. 35-1161) 9 straipsniu,

1. Tvirtinu Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles (pridedama).

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „miškai“.

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                          HENRIKAS ŽUKAUSKAS


 

PATVIRTINTA

aplinkos ministro

2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358

 

APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės privalomos miškų urėdijoms ir nacionalinių parkų direkcijoms, gaminant ir parduodant apvaliąją medieną. Jos nustato pagrindinius apvaliosios medienos klasifikavimo pagal medžių rūšis, sortimentus (paskirtį), matmenis ir kokybę reikalavimus bei jos ženklinimo tvarką.

2. Privačių miškų savininkams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, pirkusiems nenukirstą valstybinį mišką ir gaminantiems apvaliąją medieną pardavimui, rekomenduojama naudotis šiomis taisyklėmis.

3. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į 1968 m. sausio 23 d. Europos Tarybos direktyvos 68/89/EEC dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių žaliavinės medienos klasifikavimą, derinimo reikalavimus.

 

TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

4. Apvalioji mediena – nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas arba ne.

5. Rąstas – skersai atpjauta apvaliosios medienos dalis.

6. Sortimentas – nustatytos paskirties apvalioji mediena.

7. Trumpa apvalioji mediena – iki 3 metrų ilgio apvalioji mediena, kurios tūris paprastai skaičiuojamas erdmetriais.

8. Ilga apvalioji mediena – apvalioji mediena, kurios ilgis 3 metrai ir daugiau, o tūris paprastai skaičiuojamas kietmetriais.

9. Kietmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė be tuščių erdvės tarpų (ktm arba m3).

10. Erdmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė, įskaitant tarp medienos esančius tuščius erdvės tarpus (erdm).

11. Pjautinasis rąstas – rąstas pjautinei medienai gaminti.

12. Kartis – iki 14 cm skersmens su žieve 1 m atstumu nuo storgalio ir ne mažiau kaip 3 cm skersmens be žievės laibgalyje ilgos apvaliosios medienos sortimentas.

13. Popiermedis – apvalioji mediena, skirta mechaniniam ir galbūt cheminiam perdirbimui, gaminant plaušieną ar medienos plokštes.

14. Plokščių mediena – apvalioji mediena plokštėms gaminti.

15. Stulpų rąstas – apvalioji mediena stulpams gaminti.

16. Pabėgių rąstas – apvalioji mediena pabėgiams ir iešminiams tašams gaminti.

17. Fanermedis – rąstas fanerai gaminti.

18. Malkos – apvalioji mediena, skirta kurui.

19. Stiebas – antžeminė medžio dalis be šakų.

20. Neteko galios nuo 2005-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin. 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

 

21. Kietųjų lapuočių mediena – ąžuolo, uosio, klevo, skroblo, guobinių mediena.

22. Minkštųjų lapuočių mediena – tuopos (drebulės), beržo, gluosnio, liepos, alksnių mediena.

 

APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMAS

 

23. Apvalioji mediena klasifikuojama pagal medžių rūšis, sortimentus (paskirtį), matmenis ir kokybę.

24. Pagal medžių rūšis apvalioji mediena klasifikuojama priklausomai nuo to, iš kokių medžių rūšių ji pagaminta. Gali būti klasifikuojama ir pagal medžių rūšių grupes: spygliuočių, lapuočių, kietųjų lapuočių, minkštųjų lapuočių, alksnių (juodalksnių ir baltalksnių), guobinių (guobos, skirpsto, vinkšnos) mediena ir pan.

25. Klasifikuojant pagal medžių rūšis, vartojamos tokios medžių rūšių ar jų grupių pavadinimų santrumpos:

 

P –pušis

B – beržas

M – maumedis

E – eglė

D – drebulė

L – liepa

Ą – ąžuolas

J – juodalksnis

Sp – spygliuočiai

U – uosis

Bt – baltalksnis

Lp – lapuočiai

K – klevas

Gl – gluosnis

Mn – minkštieji lapuočiai

G – guobiniai

Sb – skroblas

Kt – kietieji lapuočiai

 

26. Pagal sortimentus (paskirtį) apvalioji mediena klasifikuojama, kai jos naudojimo paskirtis žinoma. Tai stulpų rąstai, pabėgių rąstai, popiermedžiai, plokščių mediena, malkos ir kt.

Vartojamos tokios sortimentų pavadinimų santrumpos:

PJ – pjautinieji rąstai

SB – stiebai

ST – stulpų rąstai

KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai

PB – pabėgių rąstai

ML – malkos

KR – kartys

MLI – pirmos kaitrumo grupės malkos

PP – popiermedžiai

MLII – antros kaitrumo grupės malkos

FN – fanermedžiai

MLII – trečios kaitrumo grupės malkos

PM – plokščių mediena

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

 

27. Pagal matmenis apvalioji mediena klasifikuojama priklausomai nuo rąstų skersmens ir ilgio.

28. Apvalioji mediena, kuri matuojama vienetiniu metodu, nepriklausomai nuo jos ilgio klasifikuojama pagal rąsto vidurio skersmenį be žievės į šias stambumo klases:

stambumo klasė

vidurio skersmuo, cm

D0

<10

D1a

10 – 14

D1 b

15 – 19

D2a1

20 – 22

D2a2

23 – 24

D2 b

25 – 29

D3 a

30 – 34

D3 b

35 – 39

D4

40 – 49

D5

50 – 59

D6

≥60

Kitos klasės, tolesnės už šeštąją, gali būti pridedamos naudojant tą pačią gradaciją.

Į poklasius „a“ ir „b“ gali būti skirstomos arba neskirstomos visos klasės.

Skersmens matavimo duomenys apvalinami atmetant centimetro dalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

 

29. Ilga apvalioji mediena klasifikuojama į stambumo klasių grupes:

stambumo klasių grupė

santrumpa

stambumo klasė

vidurio skersmuo, cm

 

 

 

 

smulki mediena

Sm

D0

<22

 

 

D1 a

 

 

 

D1 b

 

 

 

D2 a1

 

vidutinio stambumo mediena

Vd

D2 a2

23-34

 

 

 

D2 b

 

 

 

D3 a

 

stambi mediena

St

D3 b

≥35

 

 

D4

 

 

 

D5

 

 

 

D6

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

 

30. Rąsto vidurio skersmuo, jeigu sunku išmatuoti, apvaliosios medienos klasifikavimui gali būti nustatomas pagal laibgalio skersmenį ir vidutinį nuolaibį – 1 cm/m.

31. Apvalioji mediena, kuri matuojama grupiniu metodu, pagal stambumą (plongalio skersmenį su žieve) klasifikuojama į šias klases:

 

stambumo klasė

plongalio skersmuo su žieve, cm

S 1

3 iki 6

S 2

7 iki 13

S 3

≥ 14

 

Jeigu mediena be žievės (nulupta žieve), nurodyti skersmenys mažinami 1 cm.

32. Spygliuočių rąstai pagal ilgį skirstomi į 4 klases:

 

ilgio klasė

ilgis, m

L 1

≤ 3

L 2

>3 ir ≤ 6

L3

>6 ir ≤ 13,5

L4

>13,5

 

33. Ilga mediena (stiebai) pagal matmenis klasifikuojama, atsižvelgiant į mažiausią ilgį ir mažiausią plongalio skersmenį be žievės, į šias klases:

 

klasė

minimalus ilgis, m

minimalus plongalio skersmuo, cm

H1

8

10

H2

10

12

H3

14

14

H4

16

17

H5

18

22

H6

18

30

 

34. Pagal kokybę apvalioji mediena klasifikuojama, atsižvelgiant į šias ydas ir defektus: kreivumą, įvijumą, nuolaibį, šakas (atvirąsias, apaugusias, sveikąsias, pūvančiąsias), šerdies poslinkį, reaktingąją medieną, paviršiaus nelygumus, plyšius, nusispalvinimą, puvinius, vabzdžių pažaidas. Ji skirstoma į 4 klases:

A klasė – aukščiausios kokybės apvalioji mediena, be ydų arba tik su nereikšmingomis ydomis, kurios neturi įtakos jos panaudojimui. Paprastai tai kambliniai rąstai;

B klasė – normalios kokybės, įskaitant sausuolių, apvalioji mediena, kuri turi vieną ar kelias iš šių ydų: nedidelį kreivumą, įvijumą ir nuolaibį, smulkias ar vidutinio dydžio sveikas šakas, šiek tiek smulkių pūvančiųjų šakų, nežymų šerdies poslinkį, keletą paviršiaus nelygumų ar kitų atskirų ydų, kurias kompensuoja bendra gera kokybė;

C klasė – apvalioji mediena, kurios dėl ydų negalima priskirti A ir B klasėms, tačiau ją galima naudoti pramonėje. Tai mediena su stambiomis šakomis, dideliais nelygumais, stipriai nulaibėjusi, didelio įvijumo, su giliomis pūvančiomis šakomis, dideliais puvinio plotais bei kitaip stipriai pažeista;

D klasė – blogos kokybės mediena, kurios negalima priskirti A, B ir C klasėms, tačiau daugiau kaip 40% jos tūrio tinka panaudoti pramoniniam apdirbimui ar perdirbimui.

35. Apvaliosios medienos ydų ir defektų dydžiai, jų matavimas, skaičius bei papildomi reikalavimai, klasifikuojant ją pagal kokybę, nurodomi nustatytąja tvarka taikomuose standartuose, šalims susitarus kitaip – pirkimo-pardavimo sutartyse.

36. Atskirų apvaliosios medienos sortimentų klasifikavimo ir matavimo reikalavimai pateikti šių taisyklių 1 priede, kainų grupavimo – 2 priede. Parduodant apvaliąją medieną, kainos gali būti daugiau diferencijuojamos nei pateikta 2 priede (nesujungiant skirtingų klasių ar grupių).

37. Apskaitoje apvaliosios medienos klasifikavimo požymiai rašomi tokia eilės tvarka: sortimento pavadinimas, medžių rūšis, kokybės klasė (rūšis), stambumo klasė (grupė) arba skersmuo cm, ilgio klasė arba ilgis m. Santrumpos atskiriamos brūkšneliu.

 

Pavyzdžiai:

 

1. PJ – P – B – Vd – L2 = pjautinieji pušies, B kokybės klasės, vidutinio stambumo, 3 – 6 m ilgio rąstai;

2. PB – Sp = spygliuočių pabėgių rąstai.

 

APVALIOSIOS MEDIENOS ŽENKLINIMAS

 

38. Privaloma ženklinti skirtą parduoti apvaliąją medieną, kuri klasifikuojama kokybės klasėmis ir jos tūriui nustatyti taikomas vienetinis matavimo metodas. Mediena ženklinama ją priimant arba parduodant.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

 

39. Apvalioji mediena ženklinama, pažymint kokybės klasę ir užrašant rąstų plongalio be žievės, o stiebų – 1,2 m atstumu nuo storgalio skersmens su žieve paskutinį matmens skaitmenį. Rąstai ženklinami plongalyje, stiebai – storgalyje. Užrašomi ženklai turi būti gerai matomi ir išlikti, iki mediena bus perduota pirkėjui. Skaitmenų ir raidžių aukštis – 30-80 mm.

40. Kokybės klasė pažymima vienu iš šių būdų:

1) užrašant kokybės klasės raidę;

2) spalvotais taškais: A – raudonos, B – žalios, C – mėlynos, D – juodos spalvos;

3) vienos spalvos taškais: A – keturiais taškais, B – trimis taškais, C – dviem taškais, D – vienu tašku.

41. Kokybės klasės žymėjimo būdas nurodomas apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartyse.

42. Kai apvalioji mediena pagal taikomą standartą (sutartį) skirstoma kokybės rūšimis, vietoj kokybės klasės raidės rašomas (įmušamas) rūšies romėniškasis skaitmuo.

43. Apvalioji mediena gali būti ženklinama numeriais arba identifikavimo kodais. Ženklinant apvaliąją medieną numeriais (užrašant, įmušant, plastikinėmis arba metalinėmis plokštelėmis) ar kodais, turi būti rašomas žiniaraštis arba sudaroma kompiuterinių duomenų bazė, kur nurodoma kiekvieno atskiru numeriu paženklinto rąsto ilgis, storis, tūris, medžių rūšis, kokybės klasė (rūšis), sortimento pavadinimas, standarto žymuo. Kai ženklinama numeriais ar identifikavimo kodais, žymėti kokybės klasę (rūšį) ir skersmenį nebūtina.

44. Kokybės klasė (rūšis) gali būti pakeista Aplinkos ministerijos nustatytąja tvarka.

45. Miškų urėdijų ir nacionalinių parkų direkcijų nuožiūra apvalioji mediena gali būti ženklinama spaudais.

46. Apvaliosios medienos ženklinimo būdas nurodomas pirkimo- pardavimo sutartyje.

______________


 

Apvaliosios medienos klasifikavimo ir

ženklinimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. D1-601redakcija)

 

Pastabos. pagal taikomą standartą malkos gali būti skirstomos į kaitrumo grupes.

Susitarus grupinis matavimo metodas gali būti keičiamas vienetu.

Smulkių pjautinųjų rąstų tūriui nustatyti taikomas grupinis matavimo metodas, kai rietuvėje nėra stambių rąstų, o vidutinio stambumo yra ne daugiau kaip 10 % rietuvės tūrio.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

 


 

Apvaliosios medienos klasifikavimo ir

ženklinimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. D1-601redakcija)

Apvaliosios medienos sortimentų kainų grupavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortimentai ir

Kaina

Kainos, Lt/m3 pagal medienos kokybę ir stambumą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medžių rūšys

Lt/m3

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

 

 

Sm

Vd

St

Sm

Vd

St

Sm

Vd

St

Sm

Vd

St

 

PJ – P

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ-P-Sm

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

E

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ-E-Sm

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Ą

x

 

 

I -

 

 

I -

 

 

I -

 

 

I -

 

 

 

x

x

II -

x

x

II -

x

x

II -

x

x

II -

 

U

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ-U-Sm

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

K

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ-B-Sm

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ-D-Sm

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

J

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ-J-Sm

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Bt

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ-Bt-Sm

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Sb

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ-Sb-Sm

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

FN – B

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

J

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

ST – Sp

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

PB – Sp

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

KR – Sp

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

PM – Sp

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Lp

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

PP – P

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

E

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

J

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Bt

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

KL – Ą

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

U

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

K

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

SB – Sp

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

MLI

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

MLII

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

MLIII

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos. Fanermedžių kainos pagal medienos stambumą neskirstomos.

 

 

 

 

 

 

Stambių ąžuolo pjautinųjų rąstų kainos skirstomos į 2 grupes: I – 35 – 49 cm, II – >50 cm storio.

Minkštųjų lapuočių smulkūs pjautinieji rąstai, matuojami grupiniu būdu, gali būti neskirstomi pagal medžių rūšis.

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 "Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo