Suvestinė redakcija nuo 2014-08-09 iki 2015-02-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 61-2198, i. k. 101301MISAK00000358

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. liepos 5 d. Nr. 358

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 1996, Nr. 110-2507; 1997, Nr. 96-2426; 1998, Nr. 56- 1542; 1999, Nr. 110-3203; 2000, Nr. 111-3566; 2001, Nr. 35-1161) 9 straipsniu,

1. Tvirtinu Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles (pridedama).

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „miškai“.

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                          HENRIKAS ŽUKAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-625 redakcija)

 

APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius apvaliosios medienos klasifikavimo pagal medžių rūšis, sortimentus (paskirtį), matmenis ir kokybę reikalavimus bei jos ženklinimo tvarką.

2. Taisyklės privalomos visiems valstybinių miškų valdytojams gaminant ar parduodant apvaliąją medieną. Kitiems apvaliosios medienos gamintojams rekomenduojama apvaliąją medieną klasifikuoti pagal šias Taisykles.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. apvalioji mediena – nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai supjaustytas; 

3.2. brokuoti apvaliosios medienos gaminiai – apvaliosios medienos gaminiai, kurie neatitinka šių gaminių standartų reikalavimų;

3.3. fanerrąstis – rąstas, skirtas drožtiniam ir lukštintam lukštui gaminti;

3.4. ilgoji apvalioji mediena (ilguoliai) – ilgesnė kaip 3 m apvalioji mediena;

3.5. kartis – iki 14 cm skersmens su žieve 1 m atstumu nuo storgalio ir ne mažiau kaip 3 cm skersmens be žievės plongalyje ilgosios apvaliosios medienos sortimentas;

3.6. kietųjų lapuočių mediena – ąžuolų, uosių, klevų, skroblų, guobinių ir kitų kietųjų lapuočių medžių mediena;

3.7. malkos – apvalieji ar skaldytieji sortimentai, skirti kurui;

3.8. minkštųjų lapuočių mediena – beržų, juodalksnių, drebulių, baltalksnių, liepų, tuopų, gluosnių, blindžių, ievų, lazdynų, šermukšnių, karklų ir kitų minkštųjų lapuočių medžių mediena;

3.9. pabėgrąstis – rąstas, skirtas pabėgiams ir geležinkelio pervažų medinėms konstrukcijoms gaminti;

3.10. pjautinasis rąstas – rąstas, skirtas pjautinei medienai gaminti;

3.11. plokščių mediena – apvalieji ir skaldytieji sortimentai, skirti plokštėms ar profiliniams gaminiams gaminti;

3.12. plongalio skersmuo – sortimento plonojo galo skersmuo;

3.13popierrąstis – rąstas, skirtas plaušienai gaminti;

3.14. rąstas – sortimentas, pagamintas iš apvaliosios medienos skersinio pjaustymo būdu, paprastai ne trumpesnis kaip 2 m;

3.15. sortimentas – numatytos paskirties apvaliosios medienos gaminys;

3.16. spygliuočių mediena – pušų, eglių, maumedžių ir kitų spygliuočių medžių mediena;

3.17. stiebas – antžeminė medžio dalis be šakų;

3.18. storgalio skersmuo – sortimento storojo galo skersmuo;

3.19. stulprąstis – rąstas, skirtas ryšių ir elektros perdavimo linijų bei kitoms atramoms gaminti;

3.20. tarrąstis – rąstas, skirtas taros ruošiniams gaminti;

3.21. trumpoji apvalioji mediena (trumpuoliai) – ne ilgesnė kaip 3 m apvalioji mediena.

4. Kitos sąvokos, vartojamos Taisyklėse, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės), bei LST EN 844-1:1999, LST EN 844-5:1999, LST EN 844-8:1999, LST EN 844-12:2002 ir LST ISO 24294:2013 standartuose.

 

II SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMAS

 

5. Apvalioji mediena klasifikuojama pagal medžių rūšis, paskirtį (sortimentus), matmenis ir kokybę.

6. Pagal medžių rūšis apvalioji mediena klasifikuojama priklausomai nuo to, iš kokių medžių rūšių ji pagaminta. Gali būti klasifikuojama ir pagal medžių rūšių grupes: spygliuočių, lapuočių, kietųjų lapuočių, minkštųjų lapuočių, alksnių (juodalksnių ir baltalksnių), guobinių (guobos, skirpsto, vinkšnos) mediena ir panašiai.

7. Klasifikuojant pagal medžių ir krūmų rūšis vartojamos tokios rūšių ar jų grupių pavadinimų santrumpos:

P – pušis

D – drebulė

G – guobiniai

Bl – blindė

Sp – spygliuočiai

E – eglė

J – juodalksnis

Sb – skroblas

Kr – karklas

Lp – lapuočiai

Ą – ąžuolas

Bt – baltalksnis

Gl – gluosnis

Lz – lazdynas

Mn – minkštieji lapuočiai

U – uosis

M – maumedis

L – liepa

Iv – ieva

Kt – kietieji lapuočiai

B – beržas

K – klevas

T – tuopa

Šm – šermukšnis

 

Jei medžių rūšies nėra sąraše, jai atitinkamai naudojama spygliuočių, lapuočių, kietųjų arba minkštųjų lapuočių santrumpa.

8. Apvalioji mediena į sortimentus skirstoma pagal labiausiai tikėtiną jos panaudojimo paskirtį. Vartojamos tokios sortimentų pavadinimų santrumpos:

PJ – pjautinieji rąstai

KR – kartys

FN – fanerrąsčiai

PM – plokščių mediena

PP – popierrąsčiai

SB – stiebai be antžeminės kelmo dalies

TR – tarrąsčiai

KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai

PB – pabėgrąsčiai

ML – malkos

ST – stulprąsčiai

 

 

9. Malkos klasifikuojamos pagal medienos kaitrumą į tris kaitrumo grupes vartojant tokias kaitrumo grupių santrumpas:

ML I – pirmos kaitrumo grupės mediena (Ą, U, K, G, B, Sb, M, Kt)

ML II – antros kaitrumo grupės mediena (P, J, Bl, Lz, Šm)

ML III – trečios kaitrumo grupės mediena (E, D, Bt, Gl, L, T, Iv, Kr, Sp, Mn)

10. Ilgoji apvalioji mediena ir šių taisyklių 1 priede numatytais atvejais trumpoji mediena pagal sortimento plongalio skersmenį, kuris matuojamas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis, klasifikuojama į tokias pagrindines stambumo klases ir poklasius:

 

Stambumo klasė

Stambumo klasės san-trumpa

Plonga-lio skers-muo, cm

Klasės žymėjimas

Pokla-sio san-trumpa

Plonga-lio skers-muo, cm

Poklasio žymėjimas

Stambioji mediena

St

≥ 32

St ≥ 32

StII

≥50

St ≥ 50

StI

32 – 49

St  32 – 49

Vidutinioji mediena

Vd

20 – 31

Vd 20 – 31

VdII

25 – 31

Vd 25 – 31

VdI

20 – 24

Vd 20 – 24

Smulkioji mediena

Sm

≤ 19

Sm ≤ 19

SmIII

17 – 19

Sm 17 – 19

SmII

14 – 16

Sm 14 – 16

SmI

≤ 13

Sm ≤ 13

Medienos stambumo klasės gali būti skirstomos arba neskirstomos į poklasius

 

11. Pagal ilgį apvalioji mediena klasifikuojama taip:

 

Sortimento ilgis, m

Ilgio klasės santrumpa

Ilgio klasės žymėjimas

> 6

L3

L > 6

>3 ≤6

L2

>3 ≤6

≤ 3

L1

≤ 3

 

12. Šiose taisyklėse apvaliosios medienos klasifikavimas pagal kokybę vykdomas atsižvelgiant į standartų LST EN 1316 – 1:2013, LST EN 1316 – 2:2013, LST 2002:2013, LST 1609:2001/1K:2007, LST 1778:2001, LST EN 1927 – 1:2008, LST EN 1927 – 2:2008, LST EN 1927 – 3:2008, LST 2006:2014 reikalavimus.

13. Pagal kokybę apvalioji mediena klasifikuojama atsižvelgiant į jos ydas, defektus, ypatumus ir reikalavimus, nurodytus nustatyta tvarka taikomuose standartuose.

14. Kiti reikalavimai rąstų kokybei:

14.1. visų medžių rūšių, išskyrus ąžuolo, A, B ir C kokybės klasės rąstai gaminami tik iš žalių medžių stiebų, o D klasės – ir iš žalių, ir iš sausų medžių stiebų. Ąžuolo A ir B kokybės klasės rąstai gaminami tik iš žalių medžių stiebų, o C ir D klasės – ir iš žalių, ir iš sausų medžių stiebų;

14.2.  rąstai turi būti nugenėti nukertant arba nupjaunant šakas su sortimento žievės paviršiumi;

14.3. sortimentų galų barzdos, priešakniniai sustorėjimai ir gumbai turi būti nupjauti;

14.4. gaminant sortimentus turi būti taikomos tokios jų ilgio užlaidos, kokias apibrėžia jų gamybos ypatumus reglamentuojantis standartas ar kitas norminis teisės aktas. Jeigu šiuose dokumentuose nėra apibrėžtos jų ilgio užlaidos, sortimentai gaminami su 5-10 cm ilgio užlaida;

14.5. sveikosios šakos iki 1 cm skersmens ir apaugusios šakos, kai jas dengiančio gauburėlio aukštis iki 1 cm, neapskaitomos;

14.6. spinduliniai, žvaigždiniai, žiediniai ir džiūvimo plyšiai A ir B klasės rąstams užlaidos ribose, o C ir D klasės rąstams ilgyje, lygiame sortimento galo skersmeniui, leidžiami bet kokių matmenų;

14.7. sausašonis, atvirasis randas, mechaniniai sužalojimai bei pakirta C ir D klasės rąstams neapskaitomi, kai jie nesiekia menamo cilindro, kurio skersmuo lygus rąsto plongalio skersmeniui.

15. Specifiniai atskirų apvaliosios medienos sortimentų klasifikavimo ir matavimo reikalavimai bei kainų grupavimas pateikti šių taisyklių 1 ir 2 prieduose. Parduodant apvaliąją medieną kainos gali būti diferencijuojamos detaliau nei pateikta 2 priede.

16. Apskaitoje apvaliosios medienos klasifikavimo požymiai rašomi tokia eilės tvarka: sortimento pavadinimas, medžių rūšis, kokybės klasė, stambumo klasė arba skersmuo cm, ilgio klasė arba ilgis m. Santrumpos atskiriamos brūkšneliu. Atskiri klasifikavimo požymiai gali būti nenurodomi 1 priede numatytais atvejais.

17. Brokuoti apvaliosios medienos gaminiai gali būti perklasifikuojami Aplinkos ministerijos nustatytąja tvarka.

 

III SKYRIUS

APVALIOSIOS MEDIENOS ŽENKLINIMAS

 

18. Apvalioji mediena, kuri klasifikuojama kokybės klasėmis ir jos tūriui nustatyti taikomas vienetinis matavimo metodas, turi būti ženklinama.

19. Apvalioji mediena ženklinama nurodant kokybės klasę ir rąsto skersmenį. Minimalus skaitmenų ir raidžių aukštis – 30 mm.

          Rąstai ženklinami plongalyje nurodant kokybės klasės raidę ir rąstų plongalio skersmens be žievės paskutinį matmens skaitmenį.

               Stiebai ženklinami storgalyje nurodant skersmens su žieve, išmatuoto 1,2 m atstumu nuo storgalio, paskutinį matmens skaitmenį. Naudojami ženklai turi būti gerai matomi ir išlikti iki mediena bus perduota pirkėjui.

20. Apvalioji mediena gali būti ženklinama numeriais arba identifikavimo kodais. Ženklinant apvaliąją medieną numeriais ar kodais (užrašant, įmušant, plastikinėmis plokštelėmis, spaudais) turi  būti  pildomas  popierinis arba skaitmeninis žiniaraštis, kur nurodoma kiekvieno atskiru numeriu ar kodu paženklinto sortimento pavadinimas, medžio rūšis, kokybės klasė, skersmuo, ilgis, tūris, standarto žymuo.

_____________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-625, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10952

 

 


 

Apvaliosios medienos klasifikavimo

ir ženklinimo taisyklių

1 priedas

 

APVALIOSIOS MEDIENOS SORTIMENTŲ KLASIFIKAVIMO DETALUMAS IR MATAVIMO BŪDAI

 

Sortimentas

Klasė

Matavimo metodas

pavadinimas

santrumpa

kokybės

stambumo*

Pjautinieji rąstai

PJ

 

A, B, C, D

 

(Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)

St, Vd, Sm.

Vd   ir   St – vienetinis

 

Sm – vienetinis arba grupinis

 

Kai rietuvėje sukrauti skirtingo stambumo klasių rąstai  – grupinis arba vienetinis**

Tarrąsčiai

TR

C, D

arba neskirstomi

Neskirstomi

Vienetinis arba grupinis**

Fanerrąsčiai

FN

A, B, C
(Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)

St, Vd, Sm

Vienetinis

Stulprąsčiai

ST

Neskirstoma

Neskirstoma

Pabėgrąsčiai

PB

Popierrąsčiai

PP

Grupinis

Plokščių mediena

PM

Kartys

KR

Vienetinis arba grupinis

Stiebai

SB

Vienetinis

Kietųjų lapuočių trumpuoliai

KL

Neskirstomi

arba Sm, Vd , St

Vienetinis arba grupinis

Malkos***

ML

Neskirstomos

Grupinis

* smulkioji, vidutinioji ir stambioji mediena gamintojo sprendimu gali būti skirstoma į poklasius nurodant sortimento plongalio skersmenį;

** grupinis matavimo metodas taikomas, kai rietuvėje nėra stambių rąstų, o vidutinio stambumo yra ne daugiau kaip 50 % rietuvės tūrio; kitais atvejais naudojamas vienetinis matavimo metodas;

*** malkos skirstomos kaitrumo grupėmis ir papildomai gali būti klasifikuojamos pagal medžių rūšis.

 

_________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

Nr. D1-625, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10952

 


 

Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių

2 priedas

 

APVALIOSIOS MEDIENOS SORTIMENTŲ KAINŲ GRUPAVIMAS

 

Pjautinieji rąstai

Medžio rūšis

Medienos gaminių kaina, Lt/m3

pagal medienos kokybės klases

A

B

C

D

-

pagal medienos stambumo klases*

St

Vd

St

Vd

St

Vd

St

Vd

Sm

pagal 7 punkte naudojamas santrumpas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarrąsčiai

Medžio rūšis

Medienos gaminių kaina pagal kokybės klases Lt/m3

C

D

pagal 7 punkte naudojamas santrumpas

 

 

 

Fanerrąsčiai

Medžio rūšis

Medienos gaminių kaina, Lt/m3

pagal medienos kokybės klases

A

B

C

-

pagal medienos stambumo klases*

St

Vd

St

Vd

St

Vd

SmIII

pagal 7 punkte naudojamas santrumpas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti sortimentai

Sortimento pavadinimas

Medžių rūšis (grupė)

Medienos gaminių kaina Lt/m3

Popierrąsčiai

P

(arba kita iš šių: E, U, B, D, J, Bt, Sp, Kt, Mn)

 

Kietųjų lapuočių trumpuoliai**

Ą

(arba kita iš šių: U, K, Kt)

 

Stulprąsčiai

Sp

 

Pabėgrąsčiai

Sp

 

Kartys

Sp

 

Stiebai

Sp (arba Lp)

 

Plokščių mediena

Sp (arba Lp)

 

Malkos***

MLI (arba MLII, MLIII)

 

* gamintojo sprendimu stambiosios ir vidutiniosios  medienos kaina gali būti diferencijuojama pagal nustatytus stambumo poklasius.

** gamintojo sprendimu kaina gali būti diferencijuojama pagal nustatytus stambumo poklasius;

*** gamintojo sprendimu malkos gali būti papildomai klasifikuojamos pagal medžių rūšis.

___________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

Nr. D1-625, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10952

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-601, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 174-6454 (2004-12-04), i. k. 104301MISAK00D1-601

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 "Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-410, 2007-07-13, Žin., 2007, Nr. 81-3335 (2007-07-21), i. k. 107301MISAK00D1-410

Dėl aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 "Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-625, 2014-07-30, paskelbta TAR 2014-08-08, i. k. 2014-10952

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo