Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 87-4585, i. k. 1101100NUTA00001028

 

Nauja redakcija nuo 2017-04-15:

Nr. 270, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06414

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1028

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurioms taikomi šiuo nutarimu patvirtinto Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo reikalavimai, privalo iki 2017 m. gruodžio 31 d. patikslinti prevencijos priemonių planus ir nustatyti vertinimo kriterijus ir jų reikšmes, pagal kuriuos bus įvertintas tikslų įgyvendinimas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 nutarimo Nr. 
redakcija)

 

 

 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių (toliau – prevencijos priemonės) planavimo, vykdymo, priežiūros ir kontrolės tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje, taip pat Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – valstybės institucijos ir įstaigos), savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, atitinkančioms Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) direktoriaus patvirtintus kriterijus.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

 

II SKYRIUS

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PLANAVIMAS IR VYKDYMAS

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevenciją vykdo jų kompetencijai priskirtose veiklos srityse ir rengia prevencijos priemonių planus (toliau – planas).

5. Planas tvirtinamas 3 metams. Plane turi būti nurodyti tikslai, prevencijos priemonės jiems pasiekti, atsakingieji vykdytojai, įgyvendinimo terminai, nustatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, pagal kuriuos bus įvertintas tikslų įgyvendinimas.

6. Valstybės institucijos ir įstaigos plane numato ir vykdo prevencijos priemones:

6.1. skirtas gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms, nustatytoms atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintą metodiką (toliau – ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė), išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti;

6.2. susijusias su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), civilinės saugos mokymu;

6.3. susijusias su civilinės saugos pratybomis;

6.4. skirtas visuomenei apie civilinės saugos sistemos veiklą, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, gyventojų apsaugos priemones, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, informuoti.

7. Savivaldybių institucijos ir įstaigos plane numato ir vykdo prevencijos priemones:

7.1. skirtas gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms, nustatytoms atlikus ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti;

7.2. susijusias su valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymu;

7.3. susijusias su savivaldybės lygio civilinės saugos pratybomis;

7.4. skirtas visuomenei apie civilinės saugos sistemos veiklą, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, gyventojų apsaugos priemones, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, informuoti ir šviesti.

8. Ūkio subjektai ir kitos įstaigos plane numato ir vykdo prevencijos priemones:

8.1. skirtas gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms, nustatytoms atlikus ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius – padariniams sumažinti;

8.2. susijusias su darbuotojų civilinės saugos mokymu ir pratybomis;

8.3. skirtas darbuotojams apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, turtui ar aplinkai, taip pat prevencijos priemones ir veiksmus, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, informuoti ir šviesti.

9. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos vykdo nuolatinę plano įgyvendinimo stebėseną. Kiekvienų metų I ketvirtį parengia praėjusių metų ataskaitas, kuriose nurodo planuotas ir įvykdytas prevencijos priemones, tikslų įgyvendinimo rezultatus, prevencijos priemonių įvykdymo arba neįvykdymo priežastis ir šias ataskaitas pateikia:

9.1. valstybės institucijos ir įstaigos – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;

9.2. savivaldybių institucijos ir įstaigos – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – priešgaisrinė gelbėjimo valdyba);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1385, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22019

 

9.3. ūkio subjektai ir kitos įstaigos – savivaldybės administracijos direktoriui.

10. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos gyventojams aktualią informaciją apie planuojamas prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo rezultatus skelbia savo interneto svetainėse.

11. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai ir kitos įstaigos kiekvienų metų I ketvirtį peržiūri, ar plane nurodytos ir įvykdytos prevencijos priemonės pašalino priežastis (sąlygas), dėl kurių gali susidaryti ekstremaliosios situacijos, ar sumažino jų galimus padarinius, ar įgyvendinti plane nurodyti tikslai, ar prevencijos priemonės atitinka ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, prireikus planą patikslina.

 

III SKYRIUS

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

12. Valstybės institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo priežiūrą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kaupdamas, apibendrindamas, analizuodamas gautas ataskaitas. Apibendrinta informacija kiekvienų metų II ketvirtį kartu su informacija apie šalies civilinės saugos būklę teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai.

13. Savivaldybių institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo priežiūrą atlieka priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, kaupdamos, apibendrindamos, analizuodamos gautas ataskaitas. Apibendrinta informacija kiekvienų metų I ketvirtį kartu su informacija apie savivaldybių institucijų ir įstaigų civilinės saugos būklę teikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22019

 

14. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo priežiūrą atlieka savivaldybės administracijos direktorius, kaupdamas, apibendrindamas, analizuodamas gautas ataskaitas. Apibendrinta informacija kiekvienų metų I ketvirtį kartu su informacija apie savivaldybės teritorijos civilinės saugos būklę teikiama savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos aptaria šalies ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą ir pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatytą tvarką ir kriterijus vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas.

16. Atlikusi vertinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms siūlymus dėl pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas gerinimo, įpareigoja jas per nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir apie tai informuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą.

17. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija iki einamųjų metų I ketvirčio pabaigos aptaria ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą savivaldybės teritorijoje ir pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatytą tvarką ir kriterijus vertina savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas.

18. Atlikusi vertinimą, savivaldybės ekstremalių situacijų komisija teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms siūlymus dėl pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas gerinimo, įpareigoja juos per nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir apie tai informuoti savivaldybės administracijos direktorių.

19. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų planų įgyvendinimo kontrolę vykdo institucijų ir įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys vidaus kontrolės nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Aprašo nuostatos netaikomos pavojingiesiems objektams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“.

21. Potvynių rizika vertinama ir valdoma vadovaujantis Potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 „Dėl Potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 270, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06414

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 431, 2012-04-18, Žin., 2012, Nr. 49-2386 (2012-04-26), i. k. 1121100NUTA00000431

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 "Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 270, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06414

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1385, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22019

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo