Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 12-313, i. k. 0961010ISTA00I-1175

 

Nauja redakcija nuo 2009-04-01:

Nr. X-1660, 2008-07-01, Žin. 2008, Nr. 81-3172 (2008-07-17), i. k. 1081010ISTA00X-1660

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SUĖMIMO VYKDYMO
ĮSTATYMAS

 

1996 m. sausio 18 d. Nr. I-1175

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti kardomąją priemonę – suėmimą (kardomąjį kalinimą) (toliau – suėmimas) vykdančias įstaigas, suėmimo vykdymo tvarką ir sąlygas, taip pat asmenų, laikomų suėmimą vykdančiose įstaigose, teisinę padėtį.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, nuostatomis.

 

2 straipsnis. Suėmimą vykdančios įstaigos

1. Suėmimas vykdomas tardymo izoliatoriuose (kardomojo kalinimo vietose) (toliau – tardymo izoliatoriai). Tardymo izoliatorius steigia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teikimu. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Tardymo izoliatoriai taip pat gali vykdyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 62 straipsnio 1 dalyje nurodytų rūšių pataisos įstaigų funkcijas.

2. Asmenys, kuriems paskirtas suėmimas, iki jų pasiuntimo į tardymo izoliatorių gali būti laikomi teritorinės policijos įstaigos areštinėje ne ilgiau kaip penkiolika parų, kol bus atliekami procesiniai veiksmai, kurių negalima atlikti šiems asmenims esant tardymo izoliatoriuje. Suimtieji ikiteisminio tyrimo metu prokuroro motyvuotu nutarimu, o bylos nagrinėjimo teisme metu teisėjo ar teismo motyvuota nutartimi iš tardymo izoliatoriaus gali būti perkelti (uždaryti) į teritorinės policijos įstaigos areštinę ne ilgiau kaip septynioms paroms, kad būtų galima atlikti procesinius veiksmus, jeigu procesinių veiksmų atlikimo negalima užtikrinti suimtiesiems esant tardymo izoliatoriuje arba dėl suimtųjų dalyvavimo bylų nagrinėjime teisme. Toks laikymas teritorinės policijos įstaigos areštinėje turi būti nedelsiant nutrauktas, kai tai tampa nebereikalinga. Šiems asmenims taikomos šio įstatymo, išskyrus 23, 25, 26, 28, 40, 41, 42 straipsnius, nuostatos. Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

3 straipsnis. Suėmimo vykdymo tvarkos ir asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygų užtikrinimas

Tardymo izoliatoriaus administracija, užtikrindama suėmimo vykdymo tvarką ir tinkamas asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais.

 

4 straipsnis. Įstatymų taikymas vykdant suėmimą

1. Suėmimas vykdomas pagal tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

2. Suėmimo vykdymą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų kolizijos atveju taikomas palankesnis suimtojo teisinę padėtį nustatantis įstatymas.

3. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje nustatytos kitokios taisyklės negu šiame įstatyme, taikomos tarptautinės sutarties taisyklės.

 

5 straipsnis. Bendrosios asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, teisinės padėties nuostatos

1. Lietuvos Respublikos piliečiai, laikomi tardymo izoliatoriuose, turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos nustato Baudžiamojo proceso kodeksas, šis ir kiti įstatymai.

2. Užsieniečių, laikomų tardymo izoliatoriuose, teisinę padėtį nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys šių asmenų teises, laisves ir pareigas jų buvimo Lietuvos Respublikoje metu, Baudžiamojo proceso kodeksas, šis ir kiti įstatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

3. Vykdant suėmimą, draudžiama žmogų kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą. Su suimtuoju net ir jo sutikimu draudžiami medicinos, biologiniai ir kitokie mokslo bandymai. Draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, filmuoti ar fotografuoti suimtąjį be išankstinio jo sutikimo.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ SUĖMIMAS, PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS Į TARDYMO IZOLIATORIUS

 

6 straipsnis. Asmenų suėmimo tvarka

1. Asmenis, kuriems paskirtas suėmimas, išskyrus nuteistuosius, atliekančius arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos įstaigose, suima ikiteisminio tyrimo ar kiti teisėsaugos institucijų pareigūnai.

2. Suimant gali būti daroma asmens krata. Asmens krata daroma Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

3. Pataisos įstaigos administracija, gavusi ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį skirti nuteistajam suėmimą, nedelsdama jį pasiunčia į tardymo izoliatorių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

7 straipsnis. Tardymo izoliatoriuose laikomi asmenys

1. Tardymo izoliatoriuose laikomi:

1) asmenys, kuriems paskirtas suėmimas;

2) kitoje valstybėje suimti arba su laisvės atėmimu susijusią bausmę kitoje valstybėje atliekantys asmenys, laikinai perimti iš kitos valstybės į Lietuvos Respubliką Baudžiamojo proceso kodekso 77 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ nustatyta tvarka;

3) nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, kuriems teismo nuosprendis įsiteisėjo, taip pat nuteistieji, kurie perduoti į Lietuvos Respubliką toliau atlikti terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, – iki šių nuteistųjų pasiuntimo į pataisos įstaigas;

4) nuteistieji, kuriems panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas, siunčiami atlikti pagal nuosprendį paskirtą bausmę, – iki šių nuteistųjų pasiuntimo į pataisos įstaigas;

5) nuteistieji, kuriems panaikintas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų, siunčiami į pataisos įstaigas atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį, – iki šių nuteistųjų pasiuntimo į pataisos įstaigas;

6) nuteistieji, palikti tardymo izoliatoriuose atlikti ūkio darbus Bausmių vykdymo kodekso 68 straipsnyje nustatyta tvarka;

7) Neteko galios nuo 2021-01-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3242, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15879

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

2. Suimtųjų vaikai tardymo izoliatoriuje nelaikomi.

 

8 straipsnis. Asmenų pristatymo į tardymo izoliatorius pagrindai ir tvarka

1. Asmenų pristatymo į tardymo izoliatorius pagrindai:

1) ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartis (nuosprendis) skirti suėmimą;

2) įsiteisėjęs teismo nuosprendis skirti laisvės atėmimo bausmę asmenims, kuriems nebuvo paskirtas suėmimas;

3) Baudžiamojo proceso kodekso 77 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ nustatyta tvarka priimtas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro sprendimas dėl suimto arba su laisvės atėmimu susijusią bausmę atliekančio asmens laikino perėmimo į Lietuvos Respubliką arba Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduotas ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pripažintas Europos tyrimo orderis dėl suimto arba su laisvės atėmimu susijusią bausmę atliekančio asmens laikino perdavimo į Lietuvos Respubliką. 

2. Asmenis į tardymo izoliatorius ir iš jų į atitinkamus paskirties punktus pristato Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba) ar konvojavimo teisę turintys ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai, kai reikia atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, arba kitos teisę konvojuoti suimtuosius ir nuteistuosius turinčios institucijos.

3. Pristatytiems į tardymo izoliatorius asmenims daroma asmens krata, jų turimi daiktai patikrinami. Daryti suimtųjų asmens kratą ir jos metu dalyvauti gali tik tos pačios lyties pareigūnai.

4. Suimtųjų asmeniniai daiktai, kurie nenurodyti šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sąrašuose, ir nuteistųjų asmeniniai daiktai, kurie nenurodyti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nustatytuose atitinkamoms grupėms priskirtiems nuteistiesiems leidžiamų turėti asmeninių daiktų sąrašuose, paimami. Paimant šiuos daiktus, surašomas protokolas, jį pasirašo tai atlikęs pareigūnas ir suimtasis ar nuteistasis. Jeigu asmuo atsisako šį protokolą pasirašyti, tai pažymima protokole.

5. Apie iš pristatyto į tardymo izoliatorių asmens paimtus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus asmeninius daiktus tardymo izoliatoriaus administracija raštu praneša nusikalstamą veiką tiriančiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla. Paimti daiktai gali būti pridėti prie ikiteisminio tyrimo medžiagos arba baudžiamosios bylos Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Jeigu šie daiktai prie ikiteisminio tyrimo medžiagos arba baudžiamosios bylos nepridedami, tardymo izoliatoriaus administracija pinigus įrašo į asmens, iš kurio jie buvo paimti, asmeninę sąskaitą, kitus suimtųjų ar nuteistųjų asmeninius daiktus atiduoda saugoti ar sunaikinti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.

6. Tardymo izoliatoriaus administracija apie asmens atvykimą ne vėliau kaip kitą dieną praneša jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

III SKYRIUS

SUĖMIMO VYKDYMO TVARKA IR ASMENŲ LAIKYMO TARDYMO IZOLIATORIUOSE SĄLYGOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SUĖMIMO VYKDYMO REŽIMAS

 

9 straipsnis. Suėmimo vykdymo režimas ir pagrindiniai jo reikalavimai

1. Suėmimo vykdymo režimas – tai asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygų ir elgesio taisyklių visuma.

2. Pagrindiniai suėmimo vykdymo režimo reikalavimai yra šie:

1) asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, apsauga ir izoliavimas;

2) nuolatinė asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, priežiūra;

3) asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, laikymas atskirai šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, izoliavimas užtikrinamas laikant juos rakinamose kamerose.

4. Nuolatinę asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, priežiūrą atlieka šių įstaigų pareigūnai. Šių asmenų priežiūrai gali būti naudojamos techninės priemonės, daroma asmenų krata, tikrinami turimi ir perduodami daiktai. Pas asmenis jų laikymo tardymo izoliatoriuose metu rasti ir protokolu įforminti pinigai motyvuotu tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimu paimami ir perduodami į šios įstaigos socialinės paramos suimtiesiems fondą. Socialinės paramos suimtiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarką nustato teisingumo ministras. Suimtųjų asmeniniai daiktai, kurie nenurodyti šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sąrašuose, paimami ir Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka saugomi ar sunaikinami.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

10 straipsnis. Suimtųjų ir nuteistųjų laikymas atskirai

1. Tardymo izoliatoriuose atskirai vieni nuo kitų turi būti laikomi:

1) vyrai – atskirai nuo moterų;

2) nepilnamečiai – atskirai nuo suaugusiųjų;

3) suimtieji – atskirai nuo nuteistųjų;

4) asmenys, anksčiau atlikę su laisvės atėmimu susijusias bausmes, – atskirai nuo asmenų, anksčiau neatlikusių su laisvės atėmimu susijusių bausmių;

5) suimtieji ir nuteistieji, buvę ar esantys valstybės politikais, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, valstybės ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojais, anksčiau neatlikę laisvės atėmimo bausmės, – atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų;

6) asmenys, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo nuostatos, – atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų;

7) Neteko galios nuo 2021-01-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3242, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15879

 

2. Įtariamieji arba kaltinamieji, įtariami arba kaltinami toje pačioje byloje, arba proceso dalyviai toje pačioje byloje laikomi atskirai tik gavus ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinį nurodymą.

3. Suimtieji ir nuteistieji atskirai vieni nuo kitų laikomi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

4. Nepilnametis, kuris nepasibaigus suėmimo terminui sulaukia pilnametystės, tardymo izoliatoriaus administracijos sprendimu gali būti toliau, bet ne ilgiau negu jam sukaks 21 metai, laikomas kartu su nepilnamečiais suimtaisiais, kai tai atitinka šių nepilnamečių interesus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

11 straipsnis. Suėmimo vykdymo režimo užtikrinimo priemonės

1. Suėmimo vykdymo režimo užtikrinimo priemonės yra šios:

1) tardymo izoliatorių apsauga;

2) teisės ir suėmimo vykdymo režimo pažeidimų prevencija ir atskleidimas;

3) įėjimo į tardymo izoliatorius ir išėjimo iš jų tvarka;

4) tardymo izoliatorių vidaus tvarka;

5) dienotvarkė;

6) tardymo izoliatorių administracijos veiksmai susidarius ypatingai situacijai (suimtųjų riaušių, grupinio pasipriešinimo tardymo izoliatoriaus administracijai ar neteisėtų grupinių veiksmų, šiurkščiai pažeidžiančių tardymo izoliatoriaus vidaus tvarką, įkaitų grobimo atvejais).

2. Tardymo izoliatorių ir juose laikomų asmenų apsaugą atlieka šių įstaigų pareigūnai; jie gali būti apginkluojami šaunamaisiais ginklais. Tardymo izoliatorių apsaugai naudojamos inžinerinės ir techninės apsaugos priemonės. Tardymo izoliatoriaus administracija privalo pranešti šiose įstaigose laikomiems asmenims apie apsaugos priemones, kurios gali kelti pavojų gyvybei ir sveikatai. Jeigu turima duomenų, kad tardymo izoliatoriuje gali kilti ypatinga situacija, ar tardymo izoliatoriuje susidaro ypatinga situacija, šios įstaigos apsaugai ir tvarkai palaikyti gali būti pasitelkti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, taip pat Viešojo saugumo tarnyba ir policija vidaus reikalų ir teisingumo ministrų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

3. Teisės ir suėmimo vykdymo režimo pažeidimų prevenciją vykdo ir šiuos pažeidimus atskleidžia tardymo izoliatoriuose šių įstaigų administracijos, bendradarbiaudamos su teisėsaugos institucijomis.

4. Įėjimo į tardymo izoliatorius ir išėjimo iš jų tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse. Į tardymo izoliatorių įeinantys ir iš jo išeinantys asmenys, išskyrus Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius, teisėjus, tikrinami Kalėjimų departamento direktoriaus nustatytomis techninėmis priemonėmis, taip pat tikrinamos įvažiuojančios ir išvažiuojančios transporto priemonės. Kilus pagrįstų įtarimų, patikrinami į tardymo izoliatorių įeinančių ir iš jo išeinančių asmenų daiktai ir drabužiai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

5. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos aprašai tvirtinami šių įstaigų direktorių įsakymais. Suimtieji pasirašytinai supažindinami su jų teisėmis, pareigomis ir draudimais.

6. Suimtųjų dienotvarkėje privalo būti numatytas darbo, poilsio, buvimo gryname ore, mokymosi, socialinėms ir psichologinėms programoms skirtas laikas.

7. Tardymo izoliatoriaus administracija ypatingų situacijų metu veikia vadovaudamasi Bausmių vykdymo kodekso 118 ir 119 straipsnių nuostatomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-495, 2017-06-22, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10916

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TARDYMO IZOLIATORIUOSE LAIKOMŲ ASMENŲ TEISINĖ PADĖTIS

 

12 straipsnis. Tardymo izoliatoriuose laikomų asmenų teisinės padėties ypatumai

1. Asmenys, kuriems paskirtas suėmimas, nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, kuriems teismo nuosprendžiai neįsiteisėjo, laikomi suimtaisiais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

2. Neteko galios nuo 2020-06-20

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

3. Nuteistaisiais, atliekančiais arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, laikomi:

1) nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, kuriems nuosprendžiai įsiteisėjo, – iki jų pasiuntimo į pataisos įstaigas;

2) nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, kurie, vadovaudamiesi Baudžiamojo proceso kodekso 315 straipsnio nuostatomis, pareiškė norą atlikti bausmę, – iki jų pasiuntimo į pataisos įstaigas;

3) nuteistieji, kuriems panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas arba lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų, arba lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, – iki jų pasiuntimo į pataisos įstaigas;

4) nuteistieji, kurie perduoti į Lietuvos Respubliką toliau atlikti terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, – iki šių nuteistųjų pasiuntimo į pataisos įstaigas;

5) nuteistieji, palikti tardymo izoliatoriuose atlikti ūkio darbus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims taikomos Bausmių vykdymo kodekso nuostatos.

 

13 straipsnis. Suimtųjų teisė gauti informaciją apie jų laikymo tardymo izoliatoriuose tvarką, sąlygas ir teisinę padėtį

1. Suimtieji turi teisę gauti rašytinę informaciją apie jų laikymo tardymo izoliatoriuose tvarką ir sąlygas, teises, pareigas ir jiems taikomus draudimus. Šią informaciją tardymo izoliatoriaus administracija pateikia lietuvių kalba arba suimtojo gimtąja kalba, arba ta kalba, kurią suimtasis supranta.

2. Tardymo izoliatoriaus administracija privalo užtikrinti, kad kiekvienoje kameroje būtų iškabinta informacija apie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas suimtųjų teises, pareigas, draudimus ir dienotvarkę.

3. Tardymo izoliatorių darbuotojai, lankydami suimtuosius kamerose, taip pat jų asmeninio priėmimo metu prireikus išaiškina suimtiesiems jų laikymo šiose įstaigose tvarką ir sąlygas, teises, pareigas ir jiems taikomus draudimus.

 

14 straipsnis. Suimtųjų teisė susitikti su gynėju

1. Suimtasis turi teisę susitikti su savo gynėju. Susitikimų skaičius ir trukmė neribojami.

2. Suimtųjų susitikimų su savo gynėju metu turi būti užtikrinamas suimtojo ir jo gynėjo bendravimo konfidencialumas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

 

3. Suimtųjų susitikimų su savo gynėju tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

 

15 straipsnis. Suimtųjų teisė teikti pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus

1. Suimtieji turi teisę kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas.

2. Nusikalstamą veiką tiriančiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui, teismui, kurio žinioje yra byla, Seimo kontrolieriui, teisingumo ministrui, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnams ir tarnautojams, tarptautinėms institucijoms, kurių kompetenciją priimti asmenų, kuriems suėmimas vykdomas Lietuvoje, pareiškimus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, adresuoti pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai netikrinami ir turi būti išsiunčiami per vieną darbo dieną nuo jų gavimo momento.

3. Atsakymai į suimtųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus per dvi darbo dienas nuo jų gavimo momento pasirašytinai įteikiami suimtiesiems.

4. Suimtiesiems draudžiama siųsti anoniminius skundus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams. Be to, draudžiama kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus bei tarnautojus ir nevyriausybines organizacijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais kitų suimtųjų ar nuteistųjų vardu arba ne per tardymo izoliatoriaus administraciją, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus.

5. Suimtieji turi teisę tiesiogiai kreiptis į Respublikos Prezidentą, Seimo ar Vyriausybės narį, prokurorą, Seimo kontrolierių arba Teisingumo ministerijos atstovą šių asmenų lankymosi tardymo izoliatoriuose metu.

6. Jeigu suimtasis asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų vokams, pašto ženklams, rašymo priemonėms ir popieriui įsigyti ir jų prašo, tardymo izoliatoriaus administracija privalo aprūpinti jais suimtąjį iš šios įstaigos lėšų.

 

16 straipsnis. Suimtųjų teisė susirašinėti

1. Suimtieji turi teisę siųsti giminaičiams ir kitiems asmenims ir gauti iš jų neribotą kiekį laiškų. Tardymo izoliatoriaus administracija suimtojo vardu gautus laiškus jam įteikia, taip pat suimtųjų įteiktus laiškus išsiunčia adresatams ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo laiško gavimo dienos.

2. Suimtųjų gaunami ir siunčiami laiškai ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartimi gali būti tikrinami, kad būtų užkirstas kelias nusikalstamoms veikoms ar kitiems teisės pažeidimams arba apsaugotos kitų asmenų teisės ir laisvės, arba laikinai (iki trijų mėnesių) sustabdytas laiškų išsiuntimas ir įteikimas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartyje turi būti nurodomi laiškų tikrinimo arba išsiuntimo ir įteikimo sustabdymo pagrindai, trukmė, būdas, asmenys, kurių siunčiami ar gaunami laiškai bus tikrinami arba kurių laiškų išsiuntimas ir įteikimas sustabdomas, ir kitos aplinkybės, dėl kurių laiškus būtina tikrinti arba sustabdyti jų išsiuntimą ir įteikimą. Laiškų išsiuntimo ir įteikimo sustabdymas gali būti pratęstas, tačiau kiekvienu atveju ne ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui. Laiškų tikrinimas nutraukiamas arba jų išsiuntimas ir gavimas atnaujinamas išnykus pagrindams, dėl kurių laiškai buvo tikrinami arba jų išsiuntimas ir gavimas buvo sustabdytas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

3. Suimtųjų susirašinėjimas su gynėjais netikrinamas.

4. Siunčiamų laiškų pašto išlaidas apmoka patys suimtieji. Jeigu suimtasis pageidauja susirašinėti su savo gynėju, bet asmeninėje sąskaitoje neturi pinigų vokams, pašto ženklams, rašymo priemonėms ir popieriui įsigyti ir jų prašo, tardymo izoliatoriaus administracija privalo aprūpinti jais suimtąjį iš šios įstaigos lėšų.

 

17 straipsnis. Suimtųjų teisė susitikti su žurnalistais

Ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu sutikimu suimtieji turi teisę susitikti su žurnalistais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

18 straipsnis. Suimtųjų teisė dalyvauti rinkimuose, referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite)

1. Suimtieji turi teisę dalyvauti rinkimuose ir referendume Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Užsieniečių, kuriems suėmimas vykdomas Lietuvos Respublikoje, dalyvavimo jų valstybėse vykstančiuose rinkimuose, referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite) klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

 

19 straipsnis. Suimtųjų teisė sudaryti civilinius sandorius

Civilinio kodekso nustatyta tvarka suimtieji turi teisę disponuoti savo turtu, esančiu ne tardymo izoliatoriuje, taip pat per atstovą sudaryti sandorius, išskyrus sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti sudaromi tik asmeniškai, ir šiame įstatyme nustatytas išimtis.

 

20 straipsnis. Suimtųjų teisė sudaryti santuoką

1. Suimtieji turi teisę Civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaryti santuoką.

2. Apie suimtojo prašymą suteikti jam galimybę sudaryti santuoką tardymo izoliatoriaus administracija privalo nedelsdama raštu pranešti šio suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

3. Suimtojo santuoka su kitu asmeniu sudaroma tardymo izoliatoriuje.

4. Santuokos sudarymo tardymo izoliatoriuose tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

 

21 straipsnis. Suimtųjų teisė atlikti religines apeigas

1. Suimtieji turi teisę dienotvarkėje nustatytu laisvalaikio metu tardymo izoliatoriuose vieni arba kartu su kitais suimtaisiais atlikti religines apeigas.

2. Tardymo izoliatoriaus administracija privalo užtikrinti, kad religinės apeigos netrukdytų kitų suimtųjų poilsiui ir kad atliekant šias apeigas būtų laikomasi šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

3. Suimtųjų pageidavimu, suderinus su tardymo izoliatoriaus administracija, religinėms apeigoms atlikti kviečiamas dvasininkas.

4. Religinių apeigų atlikimo tardymo izoliatoriuose tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

 

22 straipsnis. Suimtųjų teisė pasimatyti

1. Tardymo izoliatoriaus administracija suimtajam leidžia pasimatyti, jeigu nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam pasimatyti. Duoti šį nurodymą galima tik siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar kitiems teisės pažeidimams, apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves arba kai suimtojo pasimatymas galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Jeigu ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nurodo neleisti suimtajam pasimatyti, jam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti nurodoma šio draudimo trukmė, asmenys, su kuriais neleidžiama pasimatyti, ir kitos aplinkybės, dėl kurių draudimą būtina taikyti.

2. Suimtojo pasimatymų skaičius neribojamas. Vienas suimtojo pasimatymas gali trukti ne ilgiau kaip tris valandas.

3. Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys turi teisę į vieną pasimatymą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

4. Suimtojo pasimatymai vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir suimtojo fizinis kontaktas negalimas.

5. Suimtojo pasimatymas su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais arba asmeniu, su kuriuo suimtasis turi bendrą vaiką, jei nei suimtasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras suimtojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį gali vykti neatskiriant lankytojų ir suimtojo. Šioje dalyje numatyti pasimatymai vyksta tardymo izoliatoriaus atstovo akivaizdoje, tačiau pokalbio nesiklausoma.

6. Suimtojo pasimatymas su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo suimtasis turi bendrą vaiką, jei nei suimtasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras suimtojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas, gali vykti be tardymo izoliatoriaus atstovo. Šį pasimatymą tardymo izoliatoriaus direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas gali suteikti galiojančių nuobaudų neturinčiam suimtajam ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo suimtojo uždarymo į tardymo izoliatorių dienos, vėliau toks pasimatymas gali būti suteikiamas ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. Šioje dalyje nurodyti pasimatymai vyksta specialiai įrengtose uždarose patalpose ne ilgiau kaip vieną parą. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto produktų tardymo izoliatorių parduotuvėse arba, kai yra galimybių, jiems nemokamai tiekiamas šio įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nurodytas maistas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusių asmenų apsipirkimo pataisos įstaigų parduotuvėse ir maitinimo tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius.

7. Pasimatymas, kurio metu pažeidžiama pasimatymų tvarka, nedelsiant nutraukiamas. Jeigu per šešis mėnesius nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo pakartotinai pažeidžiama pasimatymų tvarka arba jeigu už padarytą pasimatymų tvarkos pažeidimą suimtajam buvo paskirta nuobauda, kiti šio suimtojo pasimatymai vyksta atskiriant jį nuo lankytojų, o pasimatymai jų neatskiriant vėl leidžiami praėjus trims mėnesiams nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo ir jeigu suimtasis neturi nuobaudų, paskirtų už padarytus pasimatymų tvarkos pažeidimus.

8. Pasimatymų tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

23 straipsnis. Suimtųjų teisė paskambinti telefonu

1. Tardymo izoliatoriaus administracija suimtajam leidžia paskambinti telefonu, jeigu nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam paskambinti telefonu. Duoti šį nurodymą galima tik siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar kitiems teisės pažeidimams, apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves arba kai suimtojo skambinimas galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Jeigu ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nurodo neleisti suimtajam paskambinti telefonu, jam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti nurodoma šio draudimo trukmė, asmenys, kuriems neleidžiama paskambinti, ir kitos aplinkybės, dėl kurių draudimą būtina taikyti. Šioje dalyje nurodyti suimtųjų teisės paskambinti telefonu apribojimai netaikomi suimtųjų telefoniniams pokalbiams su savo gynėju.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

 

2. Suimtųjų telefoninių pokalbių su savo gynėju metu turi būti užtikrinamas suimtojo ir jo gynėjo bendravimo konfidencialumas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

 

3. Suimtajam paskambinti telefonu leidžiama, jeigu jis tuo metu yra mokus arba naudojasi ryšio paslauga kalbėti telefonu kito abonento sąskaita. Skambinti ir kalbėti telefonu galima ne ilgiau kaip 15 minučių. Telefoninio pokalbio išlaidas, kai nesinaudojama ryšio paslauga kalbėti telefonu kito abonento sąskaita, apmoka pats suimtasis.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

 

4. Šiame straipsnyje numatytos suimtųjų teisės paskambinti telefonu įgyvendinimo tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

24 straipsnis. Suimtųjų teisė gauti perduodamų daiktų

1. Suimtieji turi teisę vieną kartą per tris mėnesius gauti perduodamų daiktų.

2. Suimtajam gali būti atsiunčiami arba perduodami drabužiai, patalynė (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), avalynė, laikrodžiai, pagaminti ne iš brangiųjų metalų, elektros prietaisai.

3. Viena pašto siunta arba vienu kartu perduodami daiktai neturi sverti daugiau kaip 15 kilogramų.

4. Perduodamų daiktų priėmimo ir įteikimo suimtiesiems tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

25 straipsnis. Suimtųjų teisė gauti ir siųsti pinigines perlaidas

1. Suimtiesiems leidžiama gauti pinigines perlaidas ir siųsti jas sutuoktiniams, sugyventiniams ir artimiesiems giminaičiams, o tardymo izoliatoriaus direktoriaus leidimu – kitiems asmenims.

2. Perlaidomis gauti pinigai įrašomi į suimtojo asmeninę sąskaitą.

3. Tardymo izoliatoriaus administracija privalo priimti suimtajam atneštus grynuosius pinigus.

4. Piniginių perlaidų siuntimo, perlaidomis gautų pinigų įrašymo į asmenines sąskaitas ir grynųjų pinigų priėmimo tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

 

26 straipsnis. Suimtųjų teisė prenumeruoti laikraščius ir žurnalus

1. Suimtiesiems leidžiama už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas prenumeruoti laikraščius ir žurnalus.

2. Teisę prenumeruoti suimtiesiems laikraščius ir žurnalus turi jų sutuoktiniai, sugyventiniai ir artimieji giminaičiai, taip pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Suimtiesiems draudžiama gauti, įsigyti, laikyti, platinti arba prenumeruoti smurtą ar žiaurumą propaguojančius, taip pat pornografinius leidinius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

27 straipsnis. Suimtųjų teisė naudotis elektros prietaisais

1. Suimtieji, turintys teisę naudotis elektros prietaisais, apmoka už šių prietaisų sunaudotą elektros energiją.

2. Suimtiesiems leidžiamų naudotis elektros prietaisų techninius parametrus ir naudojimosi elektros prietaisais tvarką, taip pat šių prietaisų elektros energijos sąnaudų ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apskaičiavimo ir apmokėjimo taisykles nustato Kalėjimų departamento direktorius.

3. Elektros prietaisai motyvuotu tardymo izoliatoriaus direktoriaus arba jo įgalioto pareigūno nutarimu paimami iš suimtųjų:

1) pažeidusių šio straipsnio 2 dalyje nurodytą naudojimosi elektros prietaisais tvarką, – iki trijų mėnesių;

2) turinčių skolą už elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją, – iki bus sumokėta skola;

3) uždarytų į drausmės izoliatorių.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais paimti elektros prietaisai saugomi tardymo izoliatoriuje. Jie grąžinami juos perdavusiems asmenims pagal jų arba suimtojo rašytinį prašymą arba suimtajam, kai jis perkeliamas į pataisos įstaigą arba paleidžiamas iš tardymo izoliatoriaus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

28 straipsnis. Suimtųjų teisė įsigyti asmeninių daiktų

1. Suimtieji turi teisę už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas ne grynaisiais pinigais įsigyti asmeninių daiktų: maisto produktų, laikraščių, žurnalų, knygų, drabužių, avalynės, patalynės (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), laikrodžių, pagamintų ne iš brangiųjų metalų, higienos ir kanceliarijos reikmenų, elektros prietaisų ir kitų daiktų. Drausmės izoliatoriuje laikomi suimtieji turi teisę įsigyti tik higienos reikmenų ir kanceliarinių prekių.

2. Tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims leidžiamų įsigyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmeninių daiktų sąrašai nustatyti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

29 straipsnis. Suimtųjų teisė pasivaikščioti gryname ore

1. Suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip vieną valandą pasivaikščioti gryname ore. Nepilnamečiams, nėščioms moterims ir ligoniams pagal gydytojų išvadą suteikiami du ne trumpesni kaip vienos valandos pasivaikščiojimai per dieną. Pasivaikščiojimo gryname ore trukmę įsakymu nustato tardymo izoliatoriaus direktorius.

2. Suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu specialiai tam skirtoje tardymo izoliatoriaus teritorijoje, laikantis šio įstatymo 10 straipsnio reikalavimų. Pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jei su tuo sutinka suimtasis.

3. Pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jei suimtasis pažeidžia Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių nustatytą pasivaikščiojimų tvarką.

 

30 straipsnis. Suimtųjų teisė į trumpalaikę išvyką už tardymo izoliatoriaus ribų

1. Suimtiesiems gali būti leidžiama išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų Lietuvos Respublikos teritorijoje ne ilgiau kaip penkioms paroms dėl sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio mirties ar sunkios ligos, gresiančios gyvybei, dėl gaivalinės nelaimės, padariusios didelę turtinę žalą suimtajam ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

2. Leidimą išvykti, gavęs suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinį sutikimą, duoda tardymo izoliatoriaus direktorius, atsižvelgdamas į suimtojo asmenybę ir jo elgesį buvimo tardymo izoliatoriuje laiku. Jei ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nesutinka leisti suimtajam išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, suimtajam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti pateikiamas motyvuotas sprendimas. Laikas, kurį suimtasis buvo išvykęs už tardymo izoliatoriaus ribų, įskaitomas į suėmimo laiką. Kelionės išlaidas apmoka pats suimtasis arba jo sutuoktinis, sugyventinis ar artimieji giminaičiai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

3. Pilnamečiai suimtieji ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu nurodymu vyksta su apsauga. Apsaugą atlieka tardymo izoliatorių pareigūnai. Pilnamečiai suimtieji, kuriems apsauga nebuvo paskirta, taip pat nepilnamečiai suimtieji vyksta su tardymo izoliatoriaus pareigūno ar kelių pareigūnų palyda. Pilnamečiams suimtiesiems išvykos metu gali būti uždedami antrankiai.

4. Tvarka, kuria suimtiesiems leidžiama išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų, nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

 

31 straipsnis. Suimtųjų užsieniečių teisė palaikyti ryšius su savo valstybės atstovais

Suimtieji užsieniečiai turi teisę palaikyti ryšius su savo valstybės diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, įskaitant teisę susitikti, paskambinti telefonu ar susirašinėti su savo valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos atstovais. Suimtojo pageidavimu jo valstybės konsulinės įstaigos turi teisę užtikrinti suimtojo teisinį atstovavimą, įskaitant suimtojo teisę į gynybą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

 

32 straipsnis. Suimtųjų pareigos ir jiems taikomi draudimai

1. Suimtieji privalo:

1) vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis tardymo izoliatoriuje nustatytos vidaus tvarkos;

2) vykdyti tardymo izoliatoriaus administracijos reikalavimus;

3) tardymo izoliatoriaus administracijos paskyrimu eilės tvarka tvarkyti kameras, kuriose patys gyvena;

4) Neteko galios nuo 2019-07-06

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

5) pasibaigus pasivaikščiojimui ir ilgalaikiam pasimatymui, sutvarkyti tam skirtą vietą ar patalpą.

2. Suimtiesiems draudžiama:

1) organizuoti piketus, mitingus, demonstracijas ir kitus grupinius renginius be tardymo izoliatoriaus administracijos leidimo ir juose dalyvauti;

2) be tardymo izoliatoriaus administracijos leidimo bendrauti su asmenimis, laikomais kitose kamerose;

3) vartoti alkoholinius gėrimus ar jų surogatus, taip pat be gydytojo leidimo vartoti medikamentus, naudoti toksines priemones;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

4) perleisti savo turtą kitiems suimtiesiems, nuteistiesiems ar tardymo izoliatoriaus administracijai, taip pat teikti mokamas ar kitaip atlyginamas paslaugas tiek kitiems suimtiesiems ar nuteistiesiems, tiek tardymo izoliatoriaus administracijai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

5) daryti tatuiruotes sau ir kitiems asmenims;

6) be tardymo izoliatoriaus administracijos leidimo platinti rankraščius ir leidinius;

7) kurstyti kitus suimtuosius ir nuteistuosius atsisakyti vykdyti tardymo izoliatoriaus administracijos reikalavimus;

8) reikalauti bet kokios paslaugos iš kito suimtojo ar nuteistojo, naudoti fizinį ar psichinį smurtą prieš kitus asmenis;

9) turėti tabako gaminių drausmės izoliatoriuose ir laisvės atėmimo vietų ligoninių stacionaruose.

3. Suimtiesiems draudžiama su savimi turėti asmeninių daiktų, nenurodytų šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sąrašuose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SUIMTIESIEMS SKIRIAMOS PASKATINIMO PRIEMONĖS IR NUOBAUDOS. SUIMTŲJŲ MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

 

33 straipsnis. Suimtiesiems skiriamos paskatinimo priemonės

Už nepriekaištingą elgesį suimtiesiems gali būti skiriamos šios paskatinimo priemonės:

1) paskirtos nuobaudos panaikinimas prieš terminą;

2) pasivaikščiojimo laiko pailginimas iki trijų valandų;

3) pasimatymo laiko pailginimas iki keturių valandų.

 

34 straipsnis. Suimtiesiems skiriamos nuobaudos

1. Už suėmimo vykdymo režimo pažeidimą suimtiesiems gali būti skiriamos šios nuobaudos:

1) papeikimas;

2) pasivaikščiojimo pailginto laiko panaikinimas;

3) teisės įsigyti asmeninių daiktų (išskyrus higienos reikmenis ir kanceliarines prekes) atėmimas iki vieno mėnesio;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

4) uždarymas į drausmės izoliatorių iki dešimties parų šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais ir tvarka.

2. Suimtieji, kurie per vienus metus padaro ne mažiau kaip tris režimo pažeidimus, taip pat šio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 2 dalies 1, 3, 7 ir 8 punktuose nurodytais atvejais motyvuotu tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimu gali būti uždaryti į drausmės izoliatorių iki dešimties parų, o nepilnamečiai – iki penkių parų. Nėščioms moterims ir asmenims, kurie dėl medicininių priežasčių negali būti uždaryti į drausmės izoliatorių, ši nuobauda neskiriama, o jeigu buvo paskirta, – nevykdoma.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

35 straipsnis. Paskatinimo priemonių skyrimo suimtiesiems tvarka

1. Šio įstatymo 33 straipsnyje numatytos paskatinimo priemonės skiriamos įgalioto pareigūno nutarimu arba įsakymu. Pareigūnų, turinčių teisę skirti paskatinimo priemones suimtiesiems, sąrašas ir jų įgaliojimai skiriant paskatinimo priemones nustatyti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

2. Paskyręs nuobaudą pareigūnas, siekdamas paskatinti, suimtajam prieš terminą gali panaikinti vieną pirmiau paskirtą nuobaudą.

3. Pasivaikščiojimo laikas paskatinimo tvarka pailginamas ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

4. Vienu nutarimu arba įsakymu galima pailginti vieno pasimatymo laiką.

 

36 straipsnis. Nuobaudų skyrimo suimtiesiems tvarka

1. Šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta nuobauda skiriama rašytiniu įgalioto pareigūno nutarimu arba įsakymu. Pareigūnų, turinčių teisę skirti nuobaudas suimtiesiems, sąrašas ir jų įgaliojimai skiriant nuobaudas nustatyti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.

2. Skiriant nuobaudas, atsižvelgiama į pažeidimo padarymo aplinkybes, į galiojančių nuobaudų kiekį ir paskirtų nuobaudų pobūdį, taip pat į suimtojo rašytinį pasiaiškinimą dėl pažeidimo. Skiriamos nuobaudos turi atitikti padaryto pažeidimo sunkumą ir pobūdį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

3. Nuobauda gali būti skiriama tik pažeidimą padariusiam suimtajam. Už kelis vienu metu padarytus pažeidimus skiriama viena nuobauda.

4. Nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per dešimt parų nuo pažeidimo atskleidimo dienos, o jei dėl pažeidimo buvo atliekamas tyrimas, – nuo tyrimo pabaigos dienos, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo padarymo dienos.

5. Paskirta nuobauda vykdoma tuoj pat ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos paskyrimo. Nuobauda, kuri nebuvo pradėta vykdyti per vieną mėnesį nuo jos paskyrimo dienos, nebevykdoma.

6. Šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytos nuobaudos skiriamos tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimu.

7. Suimtasis turi teisę apskųsti jam paskirtą nuobaudą šio įstatymo 49 straipsnio nustatyta tvarka. Skundo pateikimas nuobaudos vykdymo nesustabdo. Aukštesnes pareigas einantis pareigūnas nuobaudą sušvelnina arba ją panaikina, jeigu ją paskyręs pareigūnas viršijo savo įgaliojimus, netinkamai įvertino visas pažeidimo padarymo aplinkybes arba jeigu nuobauda paskirta nepadariusiam pažeidimo suimtajam.

8. Jeigu per šešis mėnesius, o nepilnamečiui – per tris mėnesius po nuobaudos atlikimo dienos (jeigu nuobauda nebuvo vykdoma – nuo jos paskyrimo dienos) nepaskiriama nauja nuobauda, laikoma, kad asmuo neturi nuobaudų.

9. Suimtiesiems, kurie siunčiami į pataisos įstaigas atlikti arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, paskirtos nuobaudos nebevykdomos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

37 straipsnis. Laikinas suimtųjų izoliavimas

Kai kitomis priemonėmis negalima užkirsti kelio teisės pažeidimui ir būtina pažeidimą padariusį suimtąjį, išskyrus šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, laikinai, kol nėra tardymo izoliatoriaus direktoriaus, izoliuoti, jis gali būti laikinai uždarytas į drausmės izoliatorių. Toks suimtojo laikinas izoliavimas galimas tik iki tardymo izoliatoriaus direktoriaus ar jį pavaduojančio pareigūno atvykimo į tardymo izoliatorių, bet ne ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas, ir nelaikomas nuobauda. Jeigu už padarytą pažeidimą paskiriama nuobauda – uždarymas į drausmės izoliatorių, laikino izoliavimo laikas įskaitomas į bendrą nutarimu paskirtos nuobaudos laiką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

38 straipsnis. Suimtųjų laikymo drausmės izoliatoriuose sąlygos

1. Drausmės izoliatoriuose laikomi suimtieji neturi teisės gauti pasimatymų (išskyrus teisę susitikti su gynėju), perduodamų daiktų, paskambinti telefonu (išskyrus teisę paskambinti gynėjui). Jiems neleidžiama turėti asmeninių daiktų, išskyrus drabužius, avalynę, higienos reikmenis ir kanceliarines prekes.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

 

2. Drausmės izoliatoriuose laikomiems suimtiesiems leidžiama skaityti knygas, žurnalus, laikraščius ir kitą literatūrą, kasdien vieną valandą, o nepilnamečiams, neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir ligoniams pagal gydytojų išvadą – dvi valandas pasivaikščioti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

3. Drausmės izoliatoriuose suimtieji laikomi po vieną.

4. Už pažeidimus, padarytus drausmės izoliatoriuje, suimtiesiems gali būti skiriamos šio įstatymo 34 straipsnyje nurodytos nuobaudos, išskyrus pakartotinį uždarymą į drausmės izoliatorių.

 

39 straipsnis. Suimtųjų materialinė atsakomybė

1. Suimtieji atsako už jų buvimo tardymo izoliatoriuose metu valstybei padarytą žalą:

1) už žalą, padarytą atliekant darbines pareigas, – tiek, kokio dydžio žalos atlyginimą nustato Lietuvos Respublikos darbo įstatymai;

2) už žalą, padarytą kitokiais veiksmais, – tiek, kokio dydžio žalos atlyginimą nustato Civilinis kodeksas.

2. Suimtųjų valstybei padarytos žalos atlyginimas išieškomas motyvuotu tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimu, jeigu žalos dydis neviršija suimtojo asmeninėje sąskaitoje esančios pinigų sumos. Apie išieškojimą suimtajam pranešama pasirašytinai. Kitais atvejais žalos atlyginimas išieškomas bendrais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

3. Valstybei padarytos žalos atlyginimo dalis, kurios pagal tardymo izoliatoriaus direktoriaus nutarimą išieškoti žalos atlyginimą paleistas iš tardymo izoliatoriaus asmuo iki galo neatlygino, išieškoma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUIMTŲJŲ UŽIMTUMAS IR JŲ SOCIALINIŲ POREIKIŲ TENKINIMAS

 

40 straipsnis. Suimtųjų įtraukimas į darbą

1. Tardymo izoliatoriuose, jei yra galimybė dirbti, suimtieji gali dirbti tik jų rašytiniu prašymu ir šių suimtųjų ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu sutikimu. Jei ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nesutinka leisti suimtajam dirbti, suimtajam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti pateikiamas motyvuotas sprendimas. Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims, norintiems dirbti, nereikia gauti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinio sutikimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

2. Suimtieji gali dirbti tik tardymo izoliatoriaus teritorijoje ir turi būti užtikrintas šio įstatymo 10 straipsnio reikalavimų vykdymas.

3. Tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims draudžiama dirbti darbus ir eiti pareigas, nustatytas Bausmių vykdymo kodekso 2 priede.

4. Suimtiesiems nustatoma ne ilgesnė kaip aštuonių valandų darbo diena. Darbo (pamainos) pradžią ir pabaigą nustato tardymo izoliatoriaus direktorius, vadovaudamasis šio įstatymo 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis. Suimtiesiems suteikiamos dvi poilsio dienos per savaitę. Dirbti negali būti skiriama švenčių ir poilsio dienomis. Suimtųjų darbas organizuojamas remiantis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Suimtieji valstybiniu socialiniu draudimu nedraudžiami, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą. Suimtieji gali draustis savanorišku valstybiniu socialiniu draudimu nustatyta tvarka arba sudaryti pensijos sutartis su pensijų fondais įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Už suimtųjų darbą apmokama atsižvelgiant į jo kiekį ir kokybę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

7. Suimtieji, kurie tardymo izoliatoriuose dirbdami neteko darbingumo, turi teisę į žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

41 straipsnis. Suimtųjų bendrasis ugdymas

1. Tardymo izoliatoriuose organizuojamas suimtųjų iki šešiolikos metų bendrasis ugdymas.

2. Vyresnių negu šešiolikos metų suimtųjų bendrasis ugdymas organizuojamas rašytiniu jų prašymu ir tardymo izoliatoriaus administracijos sutikimu.

3. Suimtųjų bendrojo ugdymo tardymo izoliatoriuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Suimtųjų bendrąjį ugdymą organizuoja savivaldybė, kurios teritorijoje yra tardymo izoliatorius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

42 straipsnis. Socialinis darbas ir užimtumas

1. Socialinį darbą su suimtaisiais ir jų užimtumą organizuoja tardymo izoliatorių administracija.

2. Pagrindinės užimtumo formos yra šios:

1) socialinis ir teisinis švietimas;

2) suimtųjų socialinių ir dvasinių poreikių tenkinimas;

3) pagalba sprendžiant suimtųjų problemas;

4) kultūros, sporto ir kiti renginiai.

3. Socialinis darbas su suimtaisiais ir jų užimtumas, kai tai būtina, organizuojamas laikantis šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

43 straipsnis. Neteko galios nuo 2019-07-06

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SUIMTŲJŲ MATERIALINIS BUITINIS APRŪPINIMAS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

44 straipsnis. Suimtųjų materialinis buitinis aprūpinimas

1. Suimtiesiems užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas. Nėščioms moterims, nepilnamečiams, neįgaliesiems ir ligoniams sudaromos geresnės gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos. Nėščioms moterims pagal gydytojų komisijos išvadą leidžiama gauti pašto ar perduodamų maisto produktų siuntinių; jų svorį ir periodiškumą nustato Kalėjimų departamento direktorius.

2. Kiekvienam suimtajam nemokamai suteikiama atskira miegamoji vieta ir patalynė. Suimtieji gali naudotis savo patalyne (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), jeigu to pageidauja.

3. Suimtieji, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinami drabužiais ir avalyne pagal sezoną.

4. Ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems turi būti suteikta galimybė pasinaudoti pirtimi arba dušu ir gauti išskalbtą patalynę (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę) ir apatinius drabužius. Suimtiesiems jų pageidavimu turi būti suteikta galimybė ne dažniau kaip du kartus per mėnesį pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.

5. Suimtiesiems tiekiamas maistas turi atitikti fiziologines mitybos normas ir, kiek tai įmanoma, jų religinius įsitikinimus, o suimtiesiems, kuriems dėl medicininių priežasčių paskirtas racionalus maitinimas, – racionalaus maitinimo normas. Maistu suimtieji aprūpinami nemokamai.

6. Suimtųjų mitybos ir materialinio aprūpinimo normas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

45 straipsnis. Suimtųjų asmens sveikatos priežiūra

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos suimtiesiems teikiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro nustatyta tvarka.

2. Pirminio lygio ambulatorinę suimtųjų asmens sveikatos priežiūrą užtikrina laisvės atėmimo vietų ligoninė arba tardymo izoliatorių asmens sveikatos priežiūros padaliniai. Pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos suimtiesiems teikiamos tardymo izoliatorių patalpose.

3. Privaloma nuodugniai patikrinti naujų į tardymo izoliatorių priimtų asmenų sveikatos būklę. Atsižvelgiant į suimto nepilnamečio sveikatos būklę, taip pat į suimto nepilnamečio ar jo gynėjo arba atstovo prašymą, turi būti atliktas papildomas ar pakartotinis šio suimto nepilnamečio sveikatos būklės patikrinimas.

4. Kai laisvės atėmimo vietų ligoninė arba tardymo izoliatorių asmens sveikatos priežiūros padaliniai dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suimtiesiems, šių paslaugų teikimą tardymo izoliatorių patalpose pagal sudarytas sutartis užtikrina savivaldybės, kurios teritorijoje veikia tardymo izoliatorius, pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Sprendimą dėl konkrečios pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri užtikrins asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą suimtiesiems, paskyrimo priima savivaldybės, kurios teritorijoje veikia tardymo izoliatorius, taryba.

TAR pastaba. Savivaldybių, kurių teritorijose veikia tardymo izoliatoriai, tarybos iki 2020 m. sausio 1 d. paskiria konkrečias pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiksiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurios užtikrins asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą suimtiesiems, o šių sveikatos priežiūros įstaigų vadovai su laisvės atėmimo vietų ligonine arba su tardymo izoliatoriais, kuriuose įsteigti asmens sveikatos priežiūros padaliniai, sudaro 45 straipsnio 4 dalyje nurodytą sutartį.

5. Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios neteikiamos laisvės atėmimo vietų ligoninėje, ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos suimtiesiems teikiamos arčiausiai esančiose ir atitinkamas paslaugas galinčiose suteikti valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

6. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos užtikrinant suimtųjų apsaugą.

7. Suimtųjų asmens sveikatos priežiūrą organizuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2700, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21418

 

IV SKYRIUS

SUIMTŲJŲ PALEIDIMAS IŠ TARDYMO IZOLIATORIŲ

 

46 straipsnis. Suimtųjų laikymo tardymo izoliatoriuose trukmė

Asmenys, kuriems paskirtas suėmimas, tardymo izoliatoriuose negali būti laikomi ilgiau negu teismo nutartyse nustatytą terminą.

 

47 straipsnis. Suimtųjų paleidimo iš tardymo izoliatorių pagrindai

Suimtųjų paleidimo iš tardymo izoliatorių pagrindai yra šie:

1) suėmimo panaikinimas;

2) suėmimo pakeitimas kita kardomąja priemone;

3) pasibaigęs paskirto suėmimo terminas, jeigu jis nepratęstas įstatymų nustatyta tvarka.

 

48 straipsnis. Suimtųjų paleidimo iš tardymo izoliatorių tvarka

1. Nuosprendis, nutartis arba nutarimas dėl suimtojo paleidimo vykdomi nedelsiant, kai tik juos gauna tardymo izoliatoriaus administracija.

2. Pasibaigus suėmimo terminui, tardymo izoliatoriaus direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas privalo savo nutarimu paleisti suimtąjį ir apie tai pranešti šio asmens nusikalstamą veiką tiriančiam pareigūnui ar prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla. Jei suimtasis prašo, nustatyta tvarka tardymo izoliatoriaus administracija privalo leisti suimtajam pranešti telefonu sutuoktiniui ar artimiesiems giminaičiams apie jo paleidimą.

3. Paleidžiamiems asmenims paleidimo dieną pasirašytinai išduodami asmens dokumentai ir daiktai, asmeninėje sąskaitoje turimi pinigai, taip pat išbūtą suėmimo laiką liudijantys dokumentai.

4. Paleidžiamo asmens prašymu charakteristika išsiunčiama jo nurodytai institucijai.

5. Tardymo izoliatoriaus direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas privalo išaiškinti paleidžiamam asmeniui jo teises ir pareigas.

6. Paleidžiami nepilnamečiai pasiunčiami pas tėvus arba globėjus (rūpintojus) ar artimuosius giminaičius. Nepilnamečius privalo lydėti tardymo izoliatoriaus darbuotojas arba tėvai, globėjai (rūpintojai) ar artimieji giminaičiai.

7. Jeigu tardymo izoliatoriaus administracija yra gavusi pažymą, kad nukentėjusysis pageidauja būti informuotas apie būsimą suimtojo paleidimą į laisvę ar suimtojo pabėgimą iš tardymo izoliatoriaus, tardymo izoliatoriaus direktorius apie suimtojo paleidimą į laisvę ar suimtojo pabėgimą iš tardymo izoliatoriaus privalo pranešti nukentėjusiajam. Nukentėjusysis taip pat informuojamas apie teisės aktuose nustatytas apsaugos priemones, kurios gali būti jam taikomos, ir šių priemonių skyrimo tvarką. Nukentėjusiajam apie suimtojo paleidimą į laisvę pranešama ne vėliau kaip likus vienai dienai iki suimtojo paleidimo dienos. Tais atvejais, kai suimtasis iš tardymo izoliatoriaus turi būti paleidžiamas tuoj po to, kai gaunamas nuosprendis, nutartis ar nutarimas dėl suimtojo paleidimo į laisvę, taip pat kai suimtasis pabėga iš tardymo izoliatoriaus, nukentėjusiajam pranešama iš karto po suimtojo paleidimo į laisvę ar suimtojo pabėgimo iš tardymo izoliatoriaus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2196, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20998

 

8. Paleidžiami asmenys, kurie asmeninėse sąskaitose neturi lėšų, aprūpinami viešojo transporto bilietais kelionei iki gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paleidžiami asmenys, kurie neturi pagal sezoną reikiamų drabužių, avalynės ir lėšų jiems įsigyti, drabužiais ir avalyne pagal sezoną aprūpinami nemokamai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

 

V SKYRIUS

PAREIGŪNŲ VEIKSMŲ IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

49 straipsnis. Pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas

1. Tardymo izoliatorių pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teisėjų veiksmai ir sprendimai skundžiami Baudžiamojo proceso kodekso ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

suėmimo vykdymo įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 72).

2. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL 2012 L 315, p. 57).

3. 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL 2013 L 294, p. 1).

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

 

4. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL 2016 L 132, p. 1).

Papildyta punktu:

Nr. XIII-2336, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12387

 

Priedo pakeitimai:

Nr. VIII-1424, 1999-11-16, Žin., 1999, Nr. 102-2922 (1999-12-01), i. k. 0991010ISTAIII-1424

Nr. XII-2196, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20998

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1348, 1996-05-28, Žin., 1996, Nr. 53-1249 (1996-06-05), i. k. 0961010ISTA00I-1348

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 6, 9 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-151, 1997-03-25, Žin., 1997, Nr. 30-707 (1997-04-09), i. k. 0971010ISTAVIII-151

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1424, 1999-11-16, Žin., 1999, Nr. 102-2922 (1999-12-01), i. k. 0991010ISTAIII-1424

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 5 straipsnio ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1634, 2000-04-18, Žin., 2000, Nr. 39-1090 (2000-05-12), i. k. 1001010ISTAIII-1634

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 5, 15, 19, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-431, 2001-07-05, Žin., 2001, Nr. 62-2230 (2001-07-18), i. k. 1011010ISTA00IX-431

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 10, 15, 18 straipsnių bei 1 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2058, 2004-03-16, Žin., 2004, Nr. 47-1549 (2004-03-30), i. k. 1041010ISTA0IX-2058

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-636, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 68-2494 (2006-06-17), i. k. 1061010ISTA000X-636

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Bausmių vykdymo kodekso ir Kardomojo kalinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1660, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3172 (2008-07-17), i. k. 1081010ISTA00X-1660

Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstatymo pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2247, 2012-10-02, Žin., 2012, Nr. 122-6106 (2012-10-20), i. k. 1121010ISTA0XI-2247

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1819, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11074

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 44 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2196, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20998

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 48 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-359, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08718

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 14, 23, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-399, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09783

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-495, 2017-06-22, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10916

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2267, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11186

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 36, 40 straipsnių pakeitimo ir 43 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2336, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12387

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 10, 45 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2700, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21418

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 45 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3025, 2020-06-04, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13463

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3242, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15879

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas