Suvestinė redakcija nuo 2017-07-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 142-5634, i. k. 1081100NUTA00001286

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-04:

Nr. 538, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11349

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ PAŽYMOS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 3 d. Nr. 1286

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

L. E. TEISINGUMO MINISTRO PAREIGAS                                       PETRAS BAGUŠKA

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1286
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 538
redakcija)

 

 

 

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ PAŽYMOS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymų išduoti šią pažymą (toliau – prašymas) pateikimo, šios pažymos rengimo ir išdavimo tvarką.

2. Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažyma (toliau – pažyma) – dokumentas, kuriame pateikiami jungtiniai kompetentingų institucijų tvarkomi duomenys, įrodantys, kad nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte nurodytų aplinkybių, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 6 dalies 2 punkte nurodytus atvejus, kai viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujančio tiekėjo (toliau – tiekėjas) turtą valdo teismas, tiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota, arba nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas) 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3, 6 ir 7 punktuose nurodytų aplinkybių, išskyrus Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus atvejus, kai tiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs veiklą, tiekėjui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros.

3. Pažymą išduoda valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme ir Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

5. Tiekėjas Registrų centrui pateikia vieną iš šių dokumentų:

5.1. Registrų centro direktoriaus nustatytos formos prašymą, pasirašytą tiekėjo (juridinio asmens) vadovo arba tiekėjo (fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens. Jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas. Prašymas taip pat gali būti teikiamas elektroniniu būdu, kai jį elektroniniu parašu pasirašė tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ir (arba) kiti asmenys, kurių duomenys nurodyti prašyme, arba tiekėjas (fizinis asmuo).

6. Tiekėjas prašymą gali teikti Registrų centrui arba bet kuriam Registrų centro filialui.

7. Prašyme tiekėjas nurodo: tiekėjo (juridinio asmens) kodą, pavadinimą, adresą (buveinę), kontaktinę informaciją (telefono, fakso numerius, elektroninio pašto, interneto svetainės adresus), tiekėjo (juridinio asmens) vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardą, pavardę ir asmens kodą, o kai prašymas teikiamas atliekant viešuosius pirkimus ir pirkimus, atliekamus vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurie atliekami gynybos ir saugumo srityje (toliau – gynybos ir saugumo srityje atliekami pirkimai) – tiekėjo (juridinio asmens) kodą, pavadinimą, adresą (buveinę), kontaktinę informaciją (telefono, fakso numerius, elektroninio pašto, interneto svetainės adresus), tiekėjo (juridinio asmens) vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo (tikrųjų) nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardą, pavardę ir asmens kodą; tiekėjo (fizinio asmens) asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, kontaktinę informaciją (telefono, fakso numerius, elektroninio pašto, interneto svetainės adresus); pažymos gavimo tikslą, pažymos egzempliorių skaičių, pažymos gavimo būdą (paštu, asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis, jeigu užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, ar Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis). Prašyme turi būti pateikiamas jame nurodytų fizinių asmenų sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis.

8. Tiekėjas prašymą gali pateikti asmeniškai, atsiųsti paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti tiekėjo parašą.

9. Už pažymos išdavimą imamas atlyginimas, kurį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

III SKYRIUS

PAŽYMOS PARENGIMAS IR IŠDAVIMAS

 

10. Pagal duomenų teikimo sutartis Registrų centrui duomenis apie tiekėją, tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos padalinio) vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, o gynybos ir saugumo srityje atliekamų pirkimų atveju – duomenis apie tiekėją, tiekėjo (juridinio asmens) vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį (tikruosius) narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teikia šios kompetentingos institucijos, tvarkančios duomenis, kurių reikia pažymai išduoti:

10.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - duomenis apie tiekėjo įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymą ar neįvykdymą;

10.2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - duomenis apie tiekėjo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymą ar neįvykdymą;

10.3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – duomenis apie:

10.3.1. dėl tiekėjo (fizinio asmens) per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius ir šio asmens turimą neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl teikėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos padalinio) per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse;

10.3.2. tiekėjo (fizinio asmens) turimą neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 3 punkte;

10.3.3. dėl tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos padalinio) vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius ir šiems asmenims neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamas veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse;

10.3.4. tiekėjo (juridinio asmens) vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo (tikrųjų) nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turimą neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamas veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje.

11. Registrų centras, gavęs kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie tiekėją, parengia pažymą.

12. Pažymoje turi būti nurodyta:

12.1. pažymos numeris ir išdavimo data;

12.2. tiekėjo kontaktinė informacija (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai);

12.3. jungtiniai kompetentingų institucijų tvarkomi duomenys apie tiekėją (juridinį asmenį):

12.3.1. Juridinių asmenų registro duomenys apie juridinį asmenį:

12.3.1.1. pavadinimas;

12.3.1.2. kodas;

12.3.1.3. teisinė forma;

12.3.1.4. teisinis statusas;

12.3.1.5. buveinė (adresas);

12.3.1.6. vadovo vardas ir pavardė;

12.3.1.7. įregistravimo data;

12.3.1.8. išregistravimo data;

12.3.1.9. įsteigimo data;

12.3.1.10. registro tvarkytojas;

12.3.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikti Taisyklių 10.2 papunktyje nurodyti duomenys, jų suformavimo data;

12.3.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti Taisyklių 10.1 papunktyje nurodyti duomenys, jų suformavimo data;

12.3.4. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pateikti Taisyklių 10.3 papunktyje nurodyti duomenys, jų suformavimo data;

12.4. informacija apie tiekėją (fizinį asmenį):

12.4.1. vardas;

12.4.2. pavardė;

12.4.3. asmens kodas;

12.4.4. adresas;

12.4.5. jungtiniai kompetentingų institucijų tvarkomi duomenys apie tiekėją:

12.4.5.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikti Taisyklių 10.2 papunktyje nurodyti duomenys, jų suformavimo data;

12.4.5.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti Taisyklių 10.1 papunktyje nurodyti duomenys, jų suformavimo data;

12.4.5.3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pateikti Taisyklių 10.3.1 ir 10.3.2 papunkčiuose nurodyti duomenys, jų suformavimo data.

13. Pažyma sudaroma lietuvių kalba. Pažymą pasirašo ją išdavęs asmuo. Rašytinė pažyma tvirtinama Lietuvos Respublikos herbiniu antspaudu.

14. Pažyma parengiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nustatytos formos prašymo pateikimo ir atlyginimo už pažymos išdavimą sumokėjimo dienos. Jeigu reikia patikslinti ar papildyti Taisyklių 10 punkte nurodytų kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, pažyma parengiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atlyginimo už pažymos išdavimą sumokėjimo dienos.

15. Pažyma išduodama prašyme nurodytu būdu tiekėjui arba jo atstovui, pateikusiam atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 538, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11349

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1357, 2009-10-21, Žin., 2009, Nr. 128-5555 (2009-10-27), i. k. 1091100NUTA00001357

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1286 "Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1150, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 112-5680 (2012-09-28), i. k. 1121100NUTA00001150

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1286 "Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 109, 2014-02-05, paskelbta TAR 2014-02-11, i. k. 2014-01383

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 538, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11349

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo