Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1997.07.14)

 

Statutas paskelbtas: Žin., 1994, Nr.15-249

 

Neoficialus statuto tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Statutas

Nr.I-716, 94.12.20, Žin., 1994, Nr.100-2002 (94.12.28)

DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Statutas

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Statutas

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Statutas

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Statutas

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

STATUTAS DĖL 25, 28, 29, 32, 35, 48, 62, 64, 66, 68, 71, 80, 192 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 72(1) STRAIPSNIU

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Statutas

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

STATUTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO PAPILDYMO 72(2) STRAIPSNIU IR 10, 44, 46, 48, 141, 148, 162 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

 

1994 m. vasario 17 d. Nr.I-399

Vilnius

 

 

I DALIS

SEIMO NARIO STATUSAS

 

1 skirsnis. Seimo nario įgaliojimai ir priesaika

 

 

     1  straipsnis.  Pagrindines Lietuvos  Respublikos Seimo (toliau - Seimo) nario teises bei pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau - Konstitucija) ir šis statutas, o kitas jo teises bei pareigas - ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (toliau - įstatymai).

     Pareigas eidamas, Seimo narys vadovaujasi Konstitucija, įstatymais, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas jokių mandatų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     2 straipsnis. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo  tos dienos,  kurią naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Seimo narių įgaliojimų laikas.

     Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Neprisiekęs  Seimo narys neturi šio statuto 2 skirsnyje nustatytų teisių, nesinaudoja šio statuto 3 skirsnyje numatytu veiklos aprūpinimu bei garantijomis  ir negauna Seimo nario atlyginimo.

 

 

     3 straipsnis. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:

     "Aš, (vardas, pavardė),

     prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai;

     prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą;

     prisiekiu  visomis   išgalėmis  stiprinti   Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai  tarnauti Tėvynei,  demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.

     Tepadeda man Dievas!"

     Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio.

 

 

     4 straipsnis. Seimo  nario  priesaiką  priima Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau - Konstitucinio Teismo) pirmininkas, o jei jo nėra arba jei jis laikinai negali eiti šių pareigų - laikinai einantis jo pareigas Konstitucinio Teismo teisėjas.

     Seimo narys  prisiekia  stovėdamas  priešais  priimantį priesaiką asmenį,  skaitydamas priesaiką  padėjęs ranką ant Konstitucijos.

     Baigęs skaityti priesaiką, Seimo narys pasirašo vardinį priesaikos lapą.

     Vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką Konstitucinio Teismo  pirmininkui ar  teisėjui, kuris  juos patikrina ir perskaito Seimo narių, įgijusių visas Tautos atstovo teises, pavardes.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     5 straipsnis. Seimo narys, šio statuto nustatyta tvarka neprisiekęs arba prisiekęs lygtinai, netenka Seimo nario mandato. Dėl to Seimas priima nutarimą.

     Priesaikos tekstas  netaisomas ir  nekeičiamas,  galima išbraukti tik paskutinįjį priesaikos sakinį. Šios nuostatos nesilaikymas, kaip ir atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga, reiškia, kad Seimo narys neprisiekė.  Tokiais atvejais pagal Konstitucijos 59 straipsnį Seimo narys netenka Seimo nario mandato.

     Seimo narys privalo prisiekti iš naujo, jeigu po to, kai buvo nutrūkę  jo įgaliojimai, pagal Konstituciją ir įstatymus jis vėl tampa Seimo nariu.

     Seimo narys turi prisiekti ne vėliau kaip per mėnesį nuo pirmojo posėdžio, kuriame jis dalyvavo.

 

 

     6 straipsnis. Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigas Seime, nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. Savo įgaliojimų laiku Seimo narys atleidžiamas nuo pareigos atlikti krašto apsaugos tarnybą.

     Seimo narys gali būti skiriamas tik Ministru Pirmininku ar ministru.

 

 

     7 straipsnis. Seimo narys turi Seimo nario pažymėjimą ir Seimo nario  ženklą, kuriais jis naudojasi savo įgaliojimų laikotarpiu. Šis pažymėjimas įteikiamas Seimo nariui po rinkimų rezultatų paskelbimo, o ženklas - po priesaikos priėmimo.

     Seimo nario ženklo pavyzdžius tvirtina Seimo valdyba.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     8 straipsnis. Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

     1) pasibaigia įgaliojimų laikas arba susirenka į pirmąjį posėdį pirmalaikiuose rinkimuose išrinktas Seimas;

     2) jis miršta;

     3) atsistatydina raštišku pareiškimu;

     4) teismas pripažįsta jį neveiksniu;

     5) Seimas panaikina jo mandatą apkaltos proceso tvarka;

     6) rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas Seimo rinkimų įstatymas;

     7) pereina dirbti arba per 3 mėnesius neatsisako darbo, nesuderinamo su Seimo nario pareigomis;

     8) netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

 

 

         2 skirsnis. Seimo nario veikla

 

 

     9 straipsnis. Seimo narys turi teisę šio statuto nustatyta tvarka:

     1) balsuoti dėl visų svarstomų klausimų Seimo, komiteto ir komisijos, kurių narys jis yra, posėdžiuose;

     2) rinkti ir būti išrinktas į bet kurias pareigas Seime;

     3) dalyvauti diskusijoje visais svarstomais klausimais, žodžiu ir raštu pateikti pasiūlymus, pastabas, pataisas;

     4) perduoti posėdžio pirmininkui  nepasakytos savo kalbos tekstą, kad šis būtų įrašytas į posėdžio stenogramą;

     5) siūlyti Seimui svarstyti klausimus;

     6) rengti ir pateikti svarstyti Seimui įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, taip pat teikti pasiūlymus dėl įstatymų, kurie turi būti apsvarstyti Seime;

     7) Seimo  posėdžiuose klausti pranešėjus ir papildomus pranešėjus;

     8) daryti  pareiškimus, pasakyti replikas, kalbėti dėl balsavimo motyvų, teikti pasiūlymus dėl posėdžio vedimo tvarkos, procedūros, prejudicialinių klausimų;

     9) tiesiogiai ar per padėjėją gauti užregistruotų įstatymų projektų, įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų, Seimo valdybos ir Seniūnų sueigos sprendimų, taip pat kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų priimtų nutarimų kopijas;

     10) dalyvauti visų Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, o prireikus dalyvauti valstybės valdžios ir valdymo institucijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai, taip pat iš anksto pranešęs stebėti kitus posėdžius, kuriuose svarstomi jį dominantys  klausimai,  išskyrus  susijusius  su  valstybės paslaptimi, kurių svarstymo tvarką nustato įstatymai;

     11) kreiptis su paklausimais į Vyriausybės narius, kitų valstybės institucijų vadovus, pateikti jiems, taip pat Seimo pareigūnams klausimus;

     12) ne dažniau kaip kartą per mėnesį savo veiklos klausimais pasinaudoti valstybiniu radiju ir televizija nemokamai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     10 straipsnis.  Seimo narys  privalo  dalyvauti  Seimo posėdžiuose iš anksto numatytų balsavimų metu. Iš anksto numatytu balsavimu laikomas balsavimas, kuris buvo oficialiai paskelbtas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki balsavimo dienos.

     Kiekvienas Seimo narys, išskyrus Seimo valdybos narius ir Vyriausybės narius, turi būti kurio nors komiteto narys ir dalyvauti jo darbe, taip pat būti kito komiteto nario pavaduotojas. Komiteto nariu ir jo pavaduotoju negali būti Seimo Pirmininkas. Seimo narys gali būti tik vieno komiteto narys ir vieno komiteto nario pavaduotojas, išskyrus dalyvavimą Europos reikalų komitete.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

 

 

     11 straipsnis. Dalyvaudamas Seimo, komitetų ir komisijų posėdžiuose, Seimo narys privalo laikytis šio statuto.

     Jeigu Seimo narys negali dalyvauti Seimo posėdyje iš anksto numatytų balsavimų metu, apie tai jis turi pranešti posėdžių sekretoriatui ir nurodyti priežastis.

     Jeigu Seimo narys negali dalyvauti komiteto ar komisijos posėdyje, apie tai jis turi pranešti komiteto ar komisijos pirmininkui, o jei jo nėra - pavaduotojui.

     Grįžęs iš komandiruotės, Seimo narys turi pateikti Seimo valdybai ar komitetui, kurio narys jis yra, ataskaitą apie užduočių įvykdymą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     12 straipsnis. Seimo narys turi nuolat susitikinėti su rinkėjais. Jis  turi teisę  kviesti susitikimuose dalyvauti valstybės įstaigų ir savivaldybių pareigūnus bei savivaldybių tarybų narius.

     Seimo narys nagrinėja gautus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus bei skundus  ir reikiamais atvejais siunčia juos svarstyti valstybės  institucijoms. Rinkėjų  skundai,  priskirti  Seimo kontrolieriaus  kompetencijai,  gali  būti  perduoti  Seimo kontrolieriui ištirti.  Jie nagrinėjami  Seimo  kontrolierių įstatyme nustatyta tvarka.

     Seimo nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus visi pareigūnai bei įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, kuriems jie adresuoti, privalo  išnagrinėti ir atsakyti Seimo nariui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo gavimo dienos.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

        3 skirsnis. Seimo nario veiklos aprūpinimas ir garantijos

 

 

     13 straipsnis.  Savivaldybės ir jų vykdomieji organai, valstybinių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo sudaryti sąlygas Seimo nariui susitikti su rinkėjais, pranešti apie tokių susitikimų laiką ir vietą, teikti kitokią būtiną pagalbą bei  informaciją. Atitinkamos  savivaldybės  privalo vienmandatėse apygardose išrinktiems Seimo nariams skirti ir išlaikyti nuolatines patalpas rinkėjams priimti. Savivaldybės turi prireikus  suteikti daugiamandatėje  rinkimų apygardoje išrinktiems Seimo nariams tinkamai įrengtas patalpas rinkėjams priimti ir susirinkimams rengti.

     Seimo narys turi teisę reikalauti, kad jį neatidėliojant priimtų valstybinėse įmonėse, įstaigose ir organizacijose jo veiklos klausimais ir pateiktų reikiamą informaciją.

     Seimo narys turi teisę nekliudomas lankytis visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Lankymosi įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kurių veikla susijusi su valstybės paslapties saugojimu, tvarką nustato įstatymai.

 

 

     14 straipsnis. Jeigu Seimo nario manymu yra pažeistos piliečių teisės ir įstatymai, Seimo narys turi teisę tuoj pat pareikalauti raštu, kad pažeidimas būtų ištaisytas, arba gali kreiptis į atitinkamas institucijas ir pareigūnus. Pažeidimas nurodomas kartu su teisėsaugos ar kontroliuojančiojo organo atstovais surašytame protokole.

     Už Seimo  nario teisėtų  reikalavimų nevykdymą  kaltam pareigūnui įstatymų  nustatyta tvarka  gali  būti  skiriama drausminė nuobauda, jis gali būti atleidžiamas iš pareigų.

 

 

     15 straipsnis. Seimo nario darbas, taip pat išlaidos, susijusios su jo parlamentine veikla, atlyginami iš valstybės biudžeto.

     Seimo nario atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Seimas. Nutarimas dėl Seimo narių atlyginimo dydžio pakeitimo įsigalioja tik nuo kito naujai išrinkto Seimo pirmojo posėdžio dienos.

     Seimo nariams  pareigūnams už  atliekamą darbą mokamas papildomas atlyginimas, kurio dydį nustato Seimas. Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą. Seimo nario atlyginimu už kūrybinę veiklą  laikomas autorinis honoraras už meno kūrinius bei jų atlikimą,  už publikacijas bei knygas, už medžiagą radijo bei televizijos laidoms, taip pat atlygis už pedagoginę bei mokslinę veiklą ne Seimo, jo komitetų ir komisijų posėdžių metu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     16 straipsnis. Seimo narys turi teisę turėti atskirus arba kartu su kitais frakcijos, kuriai priklauso, nariais padėjėjus - sekretorius, kuriems apmokama iš valstybės biudžeto, taip pat padėjėjus, dirbančius visuomeniniais pagrindais.

     Kanceliarijos, pašto, telefono, telegrafo, transporto ir kitoms išlaidoms, susijusioms su parlamentine veikla, Seimo nariui skiriama papildomų lėšų, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Seimo valdyba.

     Seimo nariui, neturinčiam Vilniuje gyvenamosios patalpos arba  turinčiam  teisę  į  valstybės  paramą  apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis Vilniuje, jo įgaliojimų  laikotarpiu kartu su šeima nemokamai suteikiama gyvenamoji patalpa Vilniuje. Be to, jis išsaugo teisę naudotis nuomojama gyvenamąja patalpa nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Seimo narys, pasibaigus jo įgaliojimų laikui, privalo per mėnesį patuštinti jam įgaliojimų laikotarpiui suteiktą gyvenamąją patalpą. Po mėnesio buvęs Seimo narys, nepatuštinęs gyvenamosios patalpos, iškeldinamas iš jos administracine tvarka.

     Seimo nariai, turintys teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, šią teisę išsaugo ir gali likti toje eilėje, į kurią buvo įrašyti.

     Užsienyje Seimo  narys naudojasi  diplomatiniu pasu, o Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienyje turi jam suteikti būtiną paramą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     17 straipsnis. Pasibaigus įgaliojimų laikui šio statuto 8 straipsnio 1 ir 3 punktuose numatytais atvejais, Seimo nariui turi būti suteiktas iki išrinkimo dirbtas darbas arba pareigos valstybinėse įstaigose,  įmonėse ir organizacijose, išskyrus Vyriausybės nario ir renkamas į valdymo institucijas, o jei tokios galimybės nėra, nes buvusios pareigos panaikintos arba įmonė, įstaiga ar organizacija likviduota - kitas tolygus darbas ar pareigos toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje arba Seimo nario sutikimu - kitoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.

     Seimo nario parlamentinės veiklos laikas įskaitomas į visų rūšių darbo stažą.

     Išrinkimas Seimo  nariu nenutraukia narystės kūrybinėse sąjungose ir laisvųjų profesijų susivienijimuose.

 

 

     18 straipsnis. Asmenys ir pareigūnai, trukdantys Seimo nariui vykdyti savo įgaliojimus, besikėsinantys į jo, kaip Tautos atstovo, gyvybę,  sveikatą, garbę  ir orumą,  atsako pagal įstatymus.

 

 

              4 skirsnis. Seimo narių drausmė ir imunitetas

 

 

     19 straipsnis. Draudžiama Seimo nario mandatą naudoti ne pagal paskirtį, t.y. ne Tautos, valstybės ir rinkėjų interesams.

     Šią nuostatą  pažeidžiančią Seimo  nario  veiklą  turi išnagrinėti Etikos ir procedūrų komisija arba tam sudaryta tyrimo komisija ir parengti išvadas Seimui.

 

 

     20 straipsnis. Etikos ir procedūrų komisija analizuoja Seimo narių nedalyvavimo  Seimo  posėdžiuose  iš anksto  numatytų balsavimų metu priežastis ir sprendžia, ar  jos pateisinamos. Nedalyvavusiems numatytuose balsavimuose Seimo nariams Seimo nustatyta  tvarka gali  būti sumažintas atitinkamo  mėnesio atlyginimas, jų pavardės, Etikos ir procedūrų komisijai nutarus, gali būti skelbiamos spaudoje.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

 

     21 straipsnis. Jeigu posėdžio metu Seimo narys pradeda ginčus su Seimo nariais ar kitais posėdžio dalyviais, triukšmauja salėje, posėdžio pirmininkas gali Seimo narį įspėti žodžiu.

     Jeigu šis ir toliau nekreipia dėmesio į posėdžio pirmininko įspėjimą, įspėjimas gali būti įrašytas į posėdžio  protokolą. Įspėjimas gali būti iš karto įrašytas į protokolą Seimo nariui už viešus grasinimus savo kolegoms, už Seimo nario ar jų grupės įžeidimą ar už nesąžiningumą balsuojant.

     Įspėjimą, kuris įrašomas į posėdžio protokolą, skiria Seimas posėdžio pirmininko arba Etikos ir procedūrų komisijos teikimu be svarstymo paprasta balsavusiųjų Seimo narių  dauguma. Seimo narys, kuriam siūloma pareikšti tokį įspėjimą, turi teisę prieš balsavimą iki 3 minučių pasiaiškinti Seimui.

 

 

     22 straipsnis. Seimas gali laikinai pašalinti Seimo narį iš posėdžių salės, jeigu šis:

     1) po pareikšto įspėjimo toliau trukdo Seimo darbą;

     2) posėdžio metu kviečia vartoti prievartą arba pats ją pavartoja;

     3) posėdžio metu viešai įžeidžia Respublikos Prezidentą, Seimą, jo Pirmininką, Seimo narius, Vyriausybę ar Ministrą Pirmininką arba jiems grasina.

     Sprendimą dėl Seimo nario pašalinimo iš posėdžių salės priima Seimas posėdžio pirmininko arba Etikos ir procedūrų komisijos teikimu be svarstymo paprasta balsavusiųjų Seimo narių dauguma.

     Laikino pašalinimo iš posėdžių salės trukmę kiekvienu atveju nustato Seimas, bet ji negali būti ilgesnė kaip 2 posėdžių dienos. Jeigu terminas nenurodomas, laikoma, kad Seimo narys pašalinamas iki posėdžio pabaigos. Seimo narys pašalinimo iš posėdžių salės laikotarpiu negali dalyvauti ir balsavime, kuris vyksta posėdžio pertraukos metu.

     Jeigu laikinai pašalintas iš posėdžio Seimo narys atsisako paklusti posėdžio  pirmininko reikalavimui išeiti iš salės, posėdis laikinai nutraukiamas ir apsaugos darbuotojai palydi nubaustąjį Seimo narį iš posėdžių salės. Šiuo atveju pašalinimo iš salės laikas posėdžio pirmininko sprendimu gali būti pratęstas iki 5 posėdžių.

 

 

     23 straipsnis. Seimo nario asmuo neliečiamas.

     Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas, tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja tvarka.

     Seimo narys  be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą (in flagranti). Šiais atvejais Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras apie tai nedelsdamas praneša Seimui.

     Seimo narys, atsisakęs duoti parodymus baudžiamojoje byloje, gali būti atvesdinamas duoti parodymų Seimui nutarus.

 

 

     24 straipsnis. Išklausęs generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario padaryto nusikaltimo,  Seimas sprendžia, ar  sudaryti tyrimo komisiją dėl  sutikimo Seimo  narį  patraukti baudžiamojon  atsakomybės,  ar  pradėti  apkaltos   proceso parengiamuosius veiksmus šio statuto  VIII dalyje  nustatyta tvarka. Jeigu Seimas nusprendžia sudaryti tyrimo komisiją dėl sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tuomet komisija sudaroma šio statuto 77 straipsnyje nustatyta tvarka. Komisija, nagrinėdama klausimą dėl Seimo nario asmens neliečiamybės  atėmimo,  privalo  išklausyti  Seimo narį, kurio klausimas  sprendžiamas, arba kitą jo įgaliotą Seimo narį ir prokuratūros atstovą.

     Kai tyrimo komisija parengia ir paskelbia savo pažymą bei rezoliucijos projektą, Seimo nario asmens neliečiamybės atėmimo klausimas įrašomas į Seimo artimiausio posėdžio darbotvarkę.

     Svarstant šį klausimą, taip pat pateiktame rezoliucijos projekte  apsiribojama   tik  teikime   nurodytų  faktų interpretavimu, vertinimu arba patikslinimu. Diskusijoje dėl rezoliucijos projekto  dalyvauja komisijos pranešėjas, Seimo narys, kurio klausimas sprendžiamas, ar kitas jo įgaliotas Seimo narys ir ne daugiau kaip po 2 Seimo narius, pasisakančius "už" ir "prieš". Jeigu  rezoliucijos  projekte  numatoma  patenkinti generalinio prokuroro teikimą, ji gali būti priimta, kai už projektą balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

     Gavus Seimo sutikimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn, jis negali būti suimtas Seimo rūmuose.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

                               II DALIS

                            SEIMO STRUKTŪRA

 

                 5 skirsnis. Bendrieji struktūros klausimai

 

 

     25  straipsnis.  Seimo  posėdžiams  vadovauja  Seimo Pirmininkas arba jo pavaduotojas. Seimo Pirmininko pavaduotojų yra ne daugiau kaip penki. Seimo Pirmininko ir jo pavaduotojų kompetenciją apibrėžia Konstitucija ir šis  statutas. Seimo dokumentų  rengimą prižiūri Seimo kancleris. Seimo Pirmininko teikimu  Seimas vieną iš Seimo Pirmininko pavaduotojų paskiria Seimo Pirmininko pirmuoju pavaduotoju.

     Seimo narys, išrinktas Seimo Pirmininku  arba laikinai einantis jo pareigas, turi sustabdyti savo veiklą Seimo narių frakcijoje.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

     26 straipsnis. Seimas įstatymų projektams nagrinėti bei kitiems  klausimams,   Konstitucijos  priskirtiems  Seimo kompetencijai, rengti iš savo narių sudaro komitetus. Komitetų sąrašą nustato šis statutas.

     Seime  sudaroma  Etikos  ir  procedūrų  komisija  bei Administracinė komisija. Trumpalaikiams ar siauresnės paskirties klausimams spręsti, konkretiems pavedimams vykdyti Seimas iš savo narių gali sudaryti tyrimo, kontrolės, revizijos, parengiamąsias, redakcines ir kitokias laikinąsias komisijas.Seimo valdyba taip  pat gali  sudaryti parengiamąsias, redakcines laikinąsias komisijas, o Seniūnų sueiga - derinimo komisijas.

     Komitetų ir komisijų darbui vadovauja jų pirmininkai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     27 straipsnis. Savo politiniams tikslams įgyvendinti Seimo nariai gali jungtis į frakcijas šio statuto nustatyta tvarka. Seimo narių frakcijai vadovauja ir atstovauja Seime jos seniūnas arba seniūno pavaduotojas, o pasisakyti frakcijos vardu gali kiekvienas frakcijos įgaliotas Seimo narys. Seimo narių frakcijų teises nustato šis statutas.

     Seimo nariai, neįsiregistravę į frakcijas, pripažįstami vienos mišrios Seimo narių grupės nariais. Šiai mišriai Seimo narių grupei suteikiamos visos šiame statute numatytos frakcijos teisės.

     Seimo nariai gali jungtis į laikinąsias grupes šio statuto nustatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     28  straipsnis. Seime  veikia  Seimo  valdyba,  kurios pagrindinis  uždavinys - spręsti organizacinius Seimo  darbo klausimus  ir teikti patarimus Seimo Pirmininkui, kai jis to prašo.

     Seimo  valdyba  sudaroma  iš  Seimo  Pirmininko,  jo pavaduotojų ir Seimo kanclerio.

     Paprastai  Seimo  valdyboje  yra vienas arba du Seimo mažumos atstovai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

     29 straipsnis. Seime veikia Seniūnų sueiga, į kurią įeina Seimo valdybos nariai ir frakcijų atstovai. Kiekviena frakcija į Seniūnų sueigą skiria po vieną atstovą nuo 10 frakcijos narių. Kiekviena frakcija papildomai skiria į Seniūnų sueigą po 1 atstovą nuo nepilnos dešimties frakcijos narių,  jeigu šią nepilną dešimtį sudaro daugiau negu 5 Seimo nariai. Frakcijos, kuriose nėra 10 narių, skiria į Seniūnų sueigą po 1 atstovą.

     Pagrindinis Seniūnų sueigos uždavinys - svarstyti Seimo sesijos darbų programas bei posėdžių darbotvarkes ir pritarti joms, derinti Seimo komitetų ir frakcijų darbo organizavimo klausimus, teikti sprendimų šiais klausimais projektus Seimui bei valdybai taip pat patarimus Seimo Pirmininkui, kai jis to prašo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

                6 skirsnis. Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai,

                            kancleris ir Seimo valdyba

 

     30 straipsnis. Seimo Pirmininkas:

     1) vadovauja Seimo darbui ir atstovauja Seimui;

     2) per 10 dienų nuo priėmimo patvirtina  parašu Seimo priimto įstatymo teksto autentiškumą ir perduoda jį Respublikos Prezidentui pasirašyti, pasirašo Seimo statutą ir jo pakeitimus, taip pat įstatymus, kurių Respublikos Prezidentas per 10 dienų po įteikimo nepasirašo ir negrąžina Seimui pakartotinai svarstyti, bei juos oficialiai paskelbia;

     2-1) pasirašo Seimo nutarimus bei kitus Seimo priimtus aktus, Seimo posėdžių protokolus, taip pat Seimo valdybos spren dimus;

     3) laikinai  eina Respublikos Prezidento pareigas arba laikinai pavaduoja  Respublikos Prezidentą  Konstitucijos 89 straipsnyje numatytais atvejais;

     4) teikia Seimo Pirmininko pavaduotojų ir Seimo kanclerio kandidatūras Seimui;

     5) Konstitucijoje nustatyta tvarka teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras;

     6) teikia  Seimui skirti  Seimo kontrolierių ir Seimo kontrolierių įstaigos vadovo kandidatūras;

     7) jeigu Konstitucija ir įstatymai nenumato kitaip, teikia Seimui skirti valstybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų kandidatūras;

     8) pirmininkauja Seimo ir Seimo valdybos posėdžiams;

     9) teikia  Seniūnų sueigai sesijos darbų programos ir savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus;

     10) teikia Seimo valdybos posėdžių darbotvarkės projektą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     31  straipsnis.  Vykdydamas  savo  įgaliojimus,  Seimo Pirmininkas leidžia potvarkius.

     Seimo Pirmininkas, o kai jo nėra, Pirmininko pavaduotojas, jeigu pats  nepirmininkauja posėdžiui, bet kuriuo svarstomu klausimu gali be eilės Seimo posėdžiuose išsakyti savo arba Seimo valdybos nuomonę.

     Seimo sesijos metu Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai ir Seimo kancleris ne rečiau kaip kartą per mėnesį atsako į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus dėl savo veiklos.

 

 

     32  straipsnis.   Seimo Pirmininko pavaduotojai atlieka Seimo Pirmininko jiems pavestas funkcijas. Prireikus vienam iš jų Seimo  Pirmininkas  gali pavesti pavaduoti  Seimo kanclerį. Pirmininko siūlymu Seimo valdyba gali nustatyti ir keisti Seimo Pirmininko pavaduotojų veiklos kryptis.

     Seimo Pirmininką,  laikinai išvykusį arba susirgusį ir dėl to  laikinai  negalintį  eiti savo pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas arba Seimo pavedimu - kitas pavaduotojas.

     Jeigu Konstitucijos 89 straipsnyje numatytais atvejais Seimo Pirmininkas laikinai eina Respublikos Prezidento pareigas ir netenka savo įgaliojimų Seime, Seimo Pirmininko pareigas Seimo pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas.

     Nutarimą pavesti laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas arba jį pavaduoti (išankstinį arba konkrečiu atveju) Seimas priima Seimo Pirmininko teikimu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

     33 straipsnis. Seimo kancleris:

     1) prižiūri, kaip rengiami Seimo ir jo valdybos dokumentai, stebi, kad  nustatytais terminais būtų apsvarstyti pateikti įstatymų projektai;

     2) prižiūri  Vyriausybei ir kitų valstybės institucijų vadovams pateiktų  klausimų,  paklausimų  ir  interpeliacijų nagrinėjimą;

     3) nagrinėja Seimo narių iškeltus klausimus dėl Seimo kanceliarijos  darbo, prižiūri,  kaip  Seimo  kanceliarijos padaliniai vykdo valdybos sprendimus  ir laikosi jų veiklą reglamentuojančių nuostatų bei vidaus tvarkos taisyklių;

     4) padeda Seimo Pirmininkui rengti sesijos darbų programos, savaitės ir dienos posėdžių darbotvarkių projektus;

     5) padeda Seimo Pirmininkui parengti Seimo valdybos posėdžių darbotvarkių projektus ir svarstomų klausimų medžiagą;

     6) rengia Seniūnų sueigos darbotvarkių projektus;

     7) iš anksto vizuoja Seimo Pirmininkui pasirašyti teikiamus oficialius dokumentus, taip pat pagal savo kompetenciją pasirašo oficialius dokumentus;

     8) atsako už Seimo antspaudų su valstybės herbu naudojimą ir saugojimą;

     9) pasiūlo balsų skaičiavimo grupės narius šiame statute nustatyta tvarka;

     10) reguliariai pateikia Seimui apibendrintus duomenis apie Seimui adresuotus rinkėjų pasiūlymus, pageidavimus, laiškus;

     11) kartu su frakcijų atstovais paskirsto posėdžių salėje vietas frakcijų nariams, taip pat frakcijoms nepriklausantiems Seimo nariams, skiria patalpas frakcijų susirinkimams;

     12) sprendžia Seimo narių padėjėjų - sekretorių įdarbinimo ir atleidimo klausimus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     34 straipsnis. Seimo valdybos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Seimo Pirmininkas.

     Stebėtojais Seimo valdybos posėdžiuose gali dalyvauti kiti Seimo nariai, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės nuolatiniai atstovai. Į Seimo valdybos posėdžius gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

     Klausimus svarstyti Seimo valdybai gali teikti valdybos nariai, komitetai, frakcijos, Administracinė komisija, Etikos ir procedūrų komisija ir Seimo kanceliarijos vadovas.

     Svarstyti teikiami valdybos dokumentų projektai, pasirašyti iniciatorių, perduodami Seimo kancleriui, kuris jais remdamasis parengia posėdžio darbotvarkę.

 

 

     35 straipsnis. Seimo  valdybos sprendimai priimami, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių, atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasidalija po lygiai, priimamas tas sprendimas, už kurį balsavo  Seimo Pirmininkas, o jei šio nėra - posėdžiui pirmininkaujantis pavaduotojas.

     Seimo nariams per komitetus ir frakcijas pranešama apie Seimo valdybos sprendimus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo sesijos metu arba ne vėliau kaip per savaitę kitos sesijos pradžioje.

     Komitetai ir  frakcijos gali  apskųsti Seimo  valdybos sprendimus Seimui, jeigu laiko, kad jie pažeidžia ar riboja Seimo nario, frakcijos ar komiteto teises arba priimti viršijant valdybai suteiktus įgaliojimus. Tokius skundus nagrinėja ir sprendžia Seimas,  išklausęs Etikos  ir procedūrų komisijos išvadas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

     36 straipsnis. Seimo valdyba:

     1) skirsto valstybės biudžeto įstatymo nustatytas Seimo lėšas, svarsto ir tvirtina Seimo išlaidų sąmatas;

     2) komitetų teikimu svarsto ir siunčia į komandiruotes Seimo narius su Seimo, valdybos, komitetų užduotimis;

     3) komitetų ar frakcijų teikimu svarsto ir pritaria Seimo narių išvykoms ne Seimo lėšomis sesijos metu;

     4) prireikus apsvarsto Seimo sesijos darbų programos, savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus ir teikia išvadas Seniūnų sueigai arba Seimui;

     4-1) šaukia neeilinius Seimo posėdžius, nustato posėdžių laiką;

     5) prireikus sudaro darbo grupes įstatymų projektams rengti ir Seimo bei valdybos pavedimams vykdyti;

     6) (Neteko galios);

     7) padeda organizuoti bendrą komitetų darbą tais klausimais, kurie priklauso kelių komitetų kompetencijai;

     8) skiria ir atleidžia Seimo kanceliarijos vadovą, kuris yra atsakingas bei atskaitingas valdybai;

     9) tvirtina  Seimo kanceliarijos  struktūrą, sudaro Seimo kanceliarijos etatų sąrašą ir nustato atlyginimus;

     10) Seimo kanceliarijos vadovo teikimu skiria ir atleidžia Seimo kanceliarijos padalinių vadovus bei jų pavaduotojus;

     11) tvirtina Seimo kanceliarijos padalinių nuostatus, darbo tvarkos taisykles ir raštvedybos instrukcijas;

     12) sprendžia  kitus Seimo darbo organizavimo klausimus, kurie pagal šį statutą nepriskirti kitoms Seimo institucijoms ar pareigūnams.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

                     7 skirsnis. Seimo seniūnų sueiga

 

 

     37 straipsnis. Seimo seniūnų sueigos posėdžiai sesijos metu vyksta reguliariai - paprastai 2 kartus per savaitę specialiai tam paskirtu laiku. Neeiliniai Seniūnų sueigos posėdžiai šaukiami Seimo Pirmininko, Seimo valdybos, Seniūnų sueigos seniūno arba ne mažiau kaip 1/3 Seniūnų sueigos narių reikalavimu. Apie neeilinių posėdžių laiką ir jų darbotvarkę Seniūnų sueigos nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 6 valandas.

     Seniūnų sueigos  posėdžiams vadovauja  seniūnas,  kurio pareigas pagal Seniūnų sueigos patvirtintą grafiką kas savaitę pasikeisdami eina frakcijų seniūnai. Pirmosios sesijos pirmajam Seniūnų sueigos  posėdžiui vadovauja vyriausias pagal amžių frakcijos seniūnas.

 

 

     38 straipsnis. Seniūnų sueiga savo posėdyje:

     1) svarsto ir derina iškylančius prieštaravimus dėl sesijos darbų programos;

     2) svarsto  savaitės ir  dienos posėdžių darbotvarkių projektus ir pritaria jiems;

     3) svarsto ir derina iškylančius prieštaravimus dėl kitų Seimo darbo organizavimo klausimų;

     4) išklauso  komitetų pirmininkų  ir frakcijų  seniūnų pasiūlymus dėl komitetų arba frakcijų tarpusavio ryšių ir teikia pasiūlymus Seimui arba valdybai;

     5)  teikia  Seimo  valdybai  rekomendacijas  dėl  jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimo;

     6) atlieka derinimo (taikinamosios) komisijos vaidmenį, iškilus principinio pobūdžio nesutarimams dėl svarbiausių Seime svarstomų klausimų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     39 straipsnis. Seniūnų sueigos nutarimai Seimui ir jo valdybai yra rekomendaciniai, išskyrus nutarimus dėl savaitės ar dienos posėdžių darbotvarkės.

     Seniūnų sueigos rekomendaciniai nutarimai ir pačios Sueigos darbo  organizavimo  nutarimai  priimami  paprasta  posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma. Nutarimai dėl Seimo sesijos darbų programos, savaitės ar dienos darbotvarkės projektų priimami, jeigu jiems prieštarauja ne daugiau kaip 1/3 Seniūnų sueigos posėdyje dalyvaujančių Seniūnų sueigos narių. Jeigu kurie nors darbotvarkės punktai priimami balsų dauguma, prieštaraujant daugiau kaip 1/3 Seniūnų sueigos narių, Seimui jie pateikiami kaip rekomendacijos.

     Seniūnų sueigos nutarimai įrašomi į posėdžių protokolą, kurį pasirašo Seniūnų sueigos posėdžio pirmininkas.

     Seniūnų sueigai  svarstyti jos kompetencijai priskirtus klausimus gali pasiūlyti ir pateikti Seimo kancleriui Seniūnų sueigos nariai,  Vyriausybė, taip  pat kiti  Seimo nariai, teikiantys įstatymų projektus. Pagal šiuos pasiūlymus Seniūnų sueigos darbotvarkės projektą sudaro Seimo kancleris.

     Stebėtojų teisėmis  Seniūnų  sueigos  posėdžiuose  gali dalyvauti kiti  Seimo  nariai,  Respublikos  Prezidento  ir Vyriausybės nuolatiniai atstovai. Į Seniūnų sueigos posėdžius gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

 

 

            8 skirsnis. Seimo narių frakcijos ir laikinosios grupės

 

Skirsnio pavadinimas pakeistas:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     40 straipsnis. Seimo nariai į frakcijas jungiasi laisva valia, nevaržomi jokių mandatų. Frakcijų kūrimas negali būti grindžiamas profesiniais ar vietiniais interesais.

     Frakciją gali sudaryti ne mažiau kaip 3 Seimo nariai. Kiekvienas Seimo narys gali būti tik vienos frakcijos narys.

     Frakcijos seniūnas, jo pavaduotojas arba frakcijos įgaliotas narys turi teisę Seime atstovauti tokiai šio statuto nustatytai Seimo narių daliai, kokią jų frakcija sudaro Seime.

     Frakcijos pačios nusistato darbo tvarką, neprieštaraujančią šiam statutui.

     Frakcijos gali jungtis į koalicijas, kurios gali veikti kaip viena frakcija.

 

 

     41 straipsnis. Seimo nariai, norintys įkurti frakciją, sesijos metu Seimo Pirmininkui pateikia pareiškimą su savo parašais. Šiame  pareiškime turi  būti  nurodyta  frakcijos pavadinimas, jos seniūno bei seniūno pavaduotojų pavardės.

     Jeigu Seimo narių kuriama frakcija atitinka šio statuto reikalavimus, Seimo Pirmininkas privalo ne vėliau kaip per savaitę Seimo posėdyje paskelbti apie šios frakcijos įsikūrimą.

     Apie frakcijos pavadinimo, sudėties ar vadovų pasikeitimą, frakcijos iširimą ar veiklos nutraukimą, taip pat apie frakcijų koalicijos sudarymą turi būti ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu  pranešta  Seimo  Pirmininkui,  kuris  tai  paskelbia artimiausiame Seimo posėdyje.

 

 

     42 straipsnis. Seimo narių frakcijos arba jų koalicijos, nesutinkančios su  Vyriausybės  programa,  gali  pasiskelbti opozicinėmis.

     Opozicinėmis frakcijomis laikomos tokios frakcijos  ar jų koalicijos, kurių Seime paskelbtose politinėse deklaracijose išdėstytos jas  nuo Seimo  daugumos skiriančios  nuostatos. Opozicinės frakcijos  ar koalicijos  paskelbia alternatyvias Vyriausybės programas.

     Opozicinėms frakcijoms ir koalicijoms garantuojamos visos Seimo statute numatytos frakcijų ir koalicijų teisės. Šios teisės jokia dingstimi negali būti apribotos.

     Vienos iš opozicinę koaliciją sudarančių frakcijų seniūnas gali būti išrinktas tos opozicinės koalicijos lyderiu ir apie tai viešai paskelbiama Seimui.

 

 

     42-1 straipsnis. Bendriems interesams konkrečiu klausimu įgyvendinti Seimo nariai gali jungtis į laikinąsias grupes. Tokia grupė laikoma sudaryta, kai Seimo Pirmininkui įteikia pareiškimą, pasirašytą ne mažiau kaip 5 Seimo narių.

     Svarstydama šį konkretų klausimą, laikinoji Seimo narių grupė naudojasi frakcijos teisėmis, apibrėžtomis šio statuto 104, 107, 110 ir 125 straipsniuose.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

                                III DALIS

                      SEIMO KOMITETAI IR KOMISIJOS

 

               9 skirsnis. Seimo komitetų sudarymo tvarka

 

 

     43 straipsnis. Seimo komitetai sudaromi pirmojoje sesijoje.

     Kiekvienos kitos  eilinės sesijos pradžioje išklausomos komitetų darbo ataskaitos, prireikus tvirtinami komitetų sudėties pasikeitimai  išlaikant  proporcingo  daugumos  ir  mažumos (opozicinių bei kitų nepriklausančių Seimo daugumai frakcijų ir mišrios Seimo narių grupės) atstovavimo principą arba komitetai sudaromi iš naujo.

 

 

44 straipsnis. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 17 Seimo narių pagal proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principą. Tikslus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu. Po to Seniūnų sueiga patvirtina visuose komitetuose daugumos ir mažumos atstovavimo normas pagal daugumai ir mažumai priklausančių Seimo narių skaičių. Pagal Seniūnų sueigos patvirtintą vietų skaičių mažuma (opozicinės bei kitos Seimo daugumai nepriklausančios frakcijos ir mišri Seimo narių grupė) pasiskirsto vietas komitetuose.

Frakcijos, atsižvelgdamos į savo narių pageidavimus ir jų kompetenciją, rekomenduoja į komitetus tiek narių, kiek joms yra skirta vietų, ir tiek pat komitetų narių pavaduotojų. Frakcijų pareiškimai su rekomenduojamų Seimo narių parašais įteikiami Seimo kancleriui.

Europos reikalų komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 15 narių pagal proporcinį frakcijų atstovavimo principą. Europos reikalų komiteto nariais gali būti Seimo nariai, dirbantys kituose komitetuose, Seimo valdybos nariai.

Komiteto narių pavaduotojų kandidatūras kiekviena frakcija turi pateikti sunumeravusi iš eilės.

Komitetų sudėtį ir komitetų narių pavaduotojus tvirtina Seimas, balsuodamas už visą komiteto narių ir jų pavaduotojų sąrašą. Nepatvirtinus visa procedūra kartojama iš naujo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

 

 

     45 straipsnis. Kai komiteto narys nedalyvauja komiteto posėdyje, visas jo teises įgyja tame posėdyje dalyvaujantis tos pačios  frakcijos  komiteto  narių  pavaduotojas,  esantis nustatytoje pavaduotojų eilėje pirmiausias.

     Seimo narys, pavaduodamas savo frakcijos narį komitete, negali dirbti kaip to komiteto pirmininkas ar jo pavaduotojas.

 

 

     46 straipsnis. Komitetas renka pirmininką ir jo pavaduotoją. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją tvirtina Seimas. Paprastai Žmogaus ir  piliečio teisių  bei tautybių reikalų komiteto pirmininku renkamas Seimo mažumos atstovas.

     Jeigu Seimas nepatvirtina pateiktojo kandidato, komitetas turi išsirinkti kitą. Paprastai komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami iš skirtingų frakcijų atstovų, o bendras komitetų pirmininkų  ir jų  pavaduotojų skaičius, tenkantis daugumai ir mažumai, turi būti proporcingas joms priklausančių Seimo narių skaičiui.

     Komiteto pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti Seimo valdybos narys, Seimo narys - Vyriausybės narys, Seimo komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas. Europos reikalų komiteto pirmininku renkamas vienas iš Seimo valdybos narių. Europos reikalų komiteto pirmininkas turi du pavaduotojus.

     Komiteto pirmininkas  ir pavaduotojas  perrenkami,  kai komitetas sudaromas iš naujo. Komitetas gali perrinkti pirmininką bei jo pavaduotoją ir kitu metu, kartu kreipdamasis į Seimą dėl naujo pirmininko ar jo pavaduotojo patvirtinimo. Jeigu Seimas naujo pirmininko nepatvirtina, pirmininku lieka iki tol buvęs, o antrą kartą tuo pačiu klausimu komitetas gali kreiptis į Seimą tik kitoje eilinėje sesijoje.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

 

 

     47 straipsnis. Komitetai svarbiausioms veiklos kryptims iš savo narių gali sudaryti pakomitečius.

     Pakomitetį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai. Pakomitečio pirmininką renka  komitetas, o  tvirtina Seimas.  Paprastai pakomitečių pirmininkų skaičius, tenkantis Seimo daugumai ir mažumai, turi būti proporcingas joms priklausančių Seimo narių skaičiui.

     Pakomitečių veiklos nuostatus tvirtina komitetai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     48 straipsnis. Seime sudaromi šie komitetai:

     1) Biudžeto ir finansų;

     2) Ekonomikos;

     3) Gamtos apsaugos;

     4) Kaimo reikalų;

     5) Nacionalinio saugumo;

     6) Socialinių reikalų ir darbo;

     7) Sveikatos reikalų;

     8) Švietimo, mokslo ir kultūros;

     9) Teisės ir teisėtvarkos;

     10) Užsienio reikalų;

     11) Valdymo reformų ir savivaldybių;

     12) Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų;

     13) Europos reikalų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

 

 

        10 skirsnis. Seimo komitetų įgaliojimai ir darbo  tvarka

 

 

     49 straipsnis. Seimo  komitetų   veiklos  kryptis, jų įgaliojimus ir darbo tvarką nustato šis statutas bei kiti įstatymai.

     Seimo komitetai yra atsakingi ir atskaitingi Seimui.

     Komitetai privalo nustatytu laiku apsvarstyti ir pateikti išvadas dėl jiems svarstyti perduotų klausimų, atlikti kitas Seimo pavestas užduotis. Komitetai yra atsakingi, kad laiku būtų nustatytas atitinkamų  įstatymų reikalingumas, inicijuotas jų rengimas ir užsakytos išsamios išvados dėl jų projektų.

     Komitetų veiklą koordinuoja Seimo Pirmininkas, Seimo valdyba pagal Seimo sesijų darbo programas ir komitetų darbo planus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     50 straipsnis. Pagrindiniai Seimo komitetų įgaliojimai jų kompetencijai priklausančiais klausimais:

     1) svarstyti įstatymų projektus, rengti išvadas ir nagrinėti klausimus, perduotus komitetui apsvarstyti;

     2) savo iniciatyva arba Seimo pavedimu rengti įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus, analizuoti naujų įstatymų ar jų pataisų reikalingumą;

     3) rengti  ir pateikti Seimui  projektus dėl įstatymų suderinimo, papildymo ar prieštaravimų pašalinimo;

     4) svarstyti Vyriausybės programą;

     5) apsvarstyti pagal savo kompetenciją valstybės institucijų vadovų, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, ir jų pavaduotojų  kandidatūras, taip pat tų pareigūnų atleidimo klausimus;

     6) preliminariai svarstyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto skyrius bei biudžeto įvykdymo apyskaitas;

     7) svarstyti pasiūlymus steigti ar panaikinti ministerijas ir kitas valstybės institucijas;

     8) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti ministerijų ir kitų valstybės institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai;

     9)  nagrinėti  rinkėjų  bei  visuomeninių  organizacijų pasiūlymus;

     10) sudaryti komiteto darbo planą, suderintą su sesijos darbų programa;

     11) sudaryti  komiteto  išlaidų  sąmatą,  neviršijančią komitetui skirtų lėšų;

     12) dalyvauti tarpparlamentiniuose Seimo ryšiuose.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     51  straipsnis. Komitetai, svarstydami jų kompetencijai   priklausančius klausimus, turi lygias teises ir pareigas .

     Kelių komitetų  kompetencijai  priklausančius  klausimus komitetai gali rengti ir nagrinėti kartu savo iniciatyva arba Seimo ar jo  valdybos pavedimu. Tam jie gali sudaryti bendras darbo grupes,  rengti bendrus  komitetų posėdžius,  kuriems pirmininkauja dalyvaujančių komitetų pirmininkai paeiliui.

     Komitetas turi teisę pateikti pasiūlymą Seimui ar valdybai dėl nagrinėjamų klausimų perdavimo svarstyti ir kitam komitetui.

     Komitetas turi teisę pateikti savo nuomonę kito komiteto nagrinėjamu klausimu, taip pat paprašyti kito komiteto išvados, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per 15 dienų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     52 straipsnis. Lietuvos Respublikos Seimo komitetai dirba pagal komitetų pasitvirtintus planus, kurie turi būti suderinti su Seimo sesijos darbų programa. Šiuose darbų planuose nurodomi atsakingi vykdytojai ir atlikimo terminai. Komitetų darbų planai ir posėdžių darbotvarkės viešai paskelbiami, perduodami Seimo Pirmininkui, kancleriui.

     Komitetai gali  pasitvirtinti darbo  tvarkos taisykles, neprieštaraujančias šiam statutui.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     53 straipsnis. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais.  Jis turi teisę pats siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant bei svarstant;  siūlyti kviesti į komiteto posėdžius reikalingus asmenis; teikti  pasiūlymus komitetui dėl valstybės institucijų patikrinimo, dėl jų informacijos išklausymo. Komiteto narys turi teisę susipažinti su visais  komitete gautais dokumentais bei kita medžiaga, o prireikus - jais naudotis savo darbe.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     54 straipsnis. Komiteto pirmininkas:

     1) šaukia komiteto posėdžius ir rūpinasi, kad jiems būtų parengti reikalingi dokumentai bei kita medžiaga;

     2) pagal  komiteto patvirtintus darbo planus ir kitus komiteto sprendimus duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems su komiteto veikla susijusią medžiagą ir dokumentus;

     3) komiteto darbų planui vykdyti organizuoja komiteto narius dirbti parengiamosiose komisijose ir darbo grupėse;

     4) kviečia  dalyvauti komiteto  posėdžiuose reikalingus asmenis;

     5) pirmininkauja komiteto posėdžiams;

     6) pasirašo  komiteto sprendimus,  išvadas ir posėdžių protokolus, taip  pat komiteto  rengtų įstatymų  projektus, perduodamus svarstyti Seimui, vizuoja priimtus komiteto rengtus įstatymus ir kitus Seimo aktus;

     7) atstovauja komitetui santykiuose su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis;

     8) organizuoja komiteto sprendimų įgyvendinimą;

     9) reguliariai praneša komiteto nariams apie gautus įstatymų projektus, naujus pavedimus komitetui, apie komiteto sprendimų įgyvendinimą, jo rekomendacijų svarstymą, darbą atstovaujant komitetui;

     10) kas mėnesį praneša Etikos ir procedūrų komisijai apie komiteto posėdžiuose nedalyvaujančius ir šio straipsnio 2 punkte nurodytų pavedimų nevykdančius narius;

     11) koordinuoja komiteto pakomitečių veiklą.

     Komiteto pirmininko pavaduotojas pirmininko pavedimu atlieka kai kurias jo funkcijas. Išvykusį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų komiteto pirmininką tuo laiku pavaduoja jo pavaduotojas.

 

 

     55 straipsnis. Sesijos metu komitetų posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę, paprastai trečiadieniais.  Seimo  posėdžio  metu  komitetų  posėdžiai nerengiami. Tarp eilinių Seimo sesijų komitetų darbe paprastai daroma 1 mėnesio pertrauka.

     Komitetų posėdžiai rengiami komitetų pirmininkų siūlymu arba daugiau  kaip 1/3 komiteto narių reikalavimu, taip pat Seimo ar valdybos pavedimu.

     Komitetai gali rengti uždarus posėdžius.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     56 straipsnis. Komiteto posėdžiams pirmininkauja komiteto pirmininkas arba jo pavedimu - pirmininko pavaduotojas. Kol komiteto pirmininkas Seimo nepatvirtintas, komiteto posėdžiams pirmininkauja vyriausias pagal amžių komiteto narys. Komitetų posėdžiuose, taip pat ir uždaruose, patariamojo balso teise gali dalyvauti į tuos komitetus neįeinantys kiti Seimo nariai.

     Komitetai gali kviesti į posėdžius kitus Seimo narius, taip pat savivaldybių tarybų narius, ministerijų, kitų valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų, mokslo įstaigų atstovus, specialistus, mokslininkus ir kitus reikalingus asmenis, suderinę tai su tų institucijų ar organizacijų vadovais.

 

 

     57 straipsnis. Komitetų posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.

     Komitetų sprendimai  priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių  komiteto narių balsų dauguma. Jeigu balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, tai priimamas sprendimas, už kurį balsavo komiteto pirmininkas. Kai komiteto narys reikalauja, kad dėl jo pasiūlymo būtų balsuojama, komiteto posėdžio pirmininkas privalo jį pateikti balsavimui.

     Jeigu komiteto narių mažuma, kurią sudaro bent 3 Seimo nariai, komiteto svarstytu klausimu pareiškia atskirąją nuomonę, ji turi būti paskelbta kartu su komiteto sprendimu.

     Kelių komitetų bendruose posėdžiuose sprendimai priimami, jeigu jiems pritaria kiekvienas komitetas.

     Komitetų sprendimai ir išvados Seimui pateikiami raštu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     58 straipsnis.  Komitetų priimti  sprendimai  valstybės institucijoms  yra  rekomendaciniai.  Siųsdami  joms  savo rekomendacijas ir pasiūlymus, komitetai apie tai praneša Seimo valdybai, o prireikus - ir Vyriausybei.

     Gavusios Seimo  komitetų rekomendacijas  ir pasiūlymus, valstybės  institucijos,  išskyrus  teismus,  privalo  juos apsvarstyti.  Apie  svarstymo  rezultatus  arba  priemones, kurių imtasi, turi būti pranešta komitetams ne vėliau kaip per 15 dienų nuo  pasiūlymų gavimo  arba per kitą komitetų nustatytą laiką.

 

 

     59 straipsnis. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę tikrinti, kaip laikomasi įstatymų, kaip atsižvelgiama į komitetų rekomendacijas bei pasiūlymus.

     Jie taip pat turi teisę pakviesti į savo posėdžius valstybės institucijų, išskyrus teismus, vadovus ar atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją.

     Jei komitetas nusprendžia, kad reikia išklausyti Vyriausybės nario informaciją, jis kreipiasi į Seimo Pirmininką, kuris apie tai praneša Ministrui Pirmininkui. Tokiu atveju Vyriausybės narys privalo dalyvauti komiteto posėdyje.

     Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę išreikalauti iš valstybės institucijų, išskyrus teismus, ir pareigūnų dokumentus, išvadas raštu, ataskaitas ir kitokią reikiamą medžiagą.

 

 

     60 straipsnis. Klausimais, kuriuos komitetas rengė arba kuriuos nagrinėjant jis buvo pagrindinis, šis komitetas Seimo posėdžiuose daro pranešimus, o klausimais, perduotais komitetui nagrinėti, - papildomus pranešimus. Visais kitais klausimais komiteto nariai Seimo diskusijoje dalyvauja bendra tvarka.

     Kelių komitetų kartu parengtais ar nagrinėtais klausimais komitetai gali daryti bendrus pranešimus ir papildomus pranešimus arba pastabas bei pasiūlymus pateikti atskirai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     61 straipsnis. Svarstytiniems klausimams parengti komitetai iš savo narių gali sudaryti parengiamąsias darbo grupes. Į jas gali būti įtraukti davę sutikimą kiti Seimo nariai, taip pat valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai, ekspertai bei mokslininkai. Lėšos tokių grupių ekspertams skiriamos  pagal patvirtintą komiteto  išlaidų sąmatą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

                11 skirsnis. Seimo komitetų veiklos kryptys

 

 

     62 straipsnis. Kaimo reikalų komiteto veiklos kryptys:

     1)  rengti  žemės  ūkio  ir maisto pramonės  veiklą reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų  projektus  ir teikti išvadas dėl komitetui nagrinėti perduotų projektų;

     2) rengti ir nagrinėti pasiūlymus dėl Lietuvos agrarinės ir kaimo politikos formavimo, žemės ūkio mokslo ir mokymo krypčių nustatymo, tam reikalingų teisės aktų parengimo;

     3) svarstyti ir teikti išvadas dėl Vyriausybės pateiktų įstatymų ir programų projektų, valstybės  biudžeto projekto straipsnių, susijusių su žemės ūkio, maisto pramonės bei kaimo žmonių socialinių problemų sprendimu;

     4)  atlikti Lietuvos  ūkį  reglamentuojančių  įstatymų projektų ekspertizę agrarinės ir kaimo politikos požiūriu ir teikti pasiūlymus bei išvadas;

     5) atlikti žemės  ūkio ir maisto pramonės institucijų parlamentinę kontrolę;

     6) koordinuoti suinteresuotų  valstybės  institucijų ir kitų  su kaimo reikalais  susijusių  žinybų,  įstaigų  bei organizacijų veiklą reglamentuojančių įstatymų projektus."

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

     63 straipsnis. Biudžeto ir finansų komiteto veiklos kryptys:

     1) svarstyti Vyriausybės pateiktą Seimui tvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą ir teikti apibendrintas visų komitetų išvadas;

     2) atlikti bendrąją nuolatinę valstybės biudžeto vykdymo kontrolę;

     3) kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitų;

     4) rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus biudžeto ir finansų klausimais;

     5) rengti ir pateikti išvadas dėl įstatymų, turinčių įtakos valstybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms, projektų;

     6) svarstyti ir rengti išvadas bei pasiūlymus dėl mokesčių ir specialiųjų fondų įstatymų projektų, dėl iš biudžeto išlaikomų įstaigų ir  organizacijų finansavimo  tvarkos,  jų  išlaidų normatyvų, dėl savivaldybių biudžetų sudarymo normatyvų, dėl biudžeto asignavimų įvairioms programoms įgyvendinti, taip pat Seimui bei jo kanceliarijai išlaikyti;

     7) atlikti  valstybės turto naudojimo ir Lietuvos banko veiklos parlamentinę  kontrolę, teikti  su  tuo  susijusius pasiūlymus bei rekomendacijas.

 

 

     64 straipsnis. Ekonomikos komiteto veiklos kryptys:

     1) atlikti energetikos bei ryšių ir transporto ir kitų ūkio šakų valdymo institucijų parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus  ir  rekomendacijas dėl  jų  veiklos  gerinimo, dalyvauti rengiant su tuo susijusius įstatymų projektus;

     2) rengti ir  nagrinėti  pasiūlymus dėl Lietuvos ūkio plėtojimo bei techninės pažangos politikos formavimo;

     3) rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus  ekonominės  ir  socialinės  raidos  planavimo klausimais;

     4) nagrinėti antimonopolinių veiksmų programų projektus ir teikti išvadas Seimui.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

     65 straipsnis. Gamtos apsaugos komiteto veiklos kryptys:

     1) rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, miškų ūkio, medžioklės ir žvejybos klausimais;

     2) koordinuoti suinteresuotų valstybės institucijų ir kitų organizacijų  darbą  rengiant  įstatymų  projektus  komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

     3) gamtosaugos  požiūriu nagrinėti  komitetui perduotus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

     4) rengti ir nagrinėti pasiūlymus dėl Lietuvos gamtosaugos politikos formavimo;

     5) atlikti gamtosaugos institucijų veiklos parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl šių institucijų ir organizacijų, susijusių su aplinkos apsauga bei gamtonauda, veiklos pagerinimo.

 

 

     66 straipsnis. Nacionalinio  saugumo  komiteto  veiklos kryptys:

     1) svarstyti ir rengti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus  krašto  apsaugos,  valstybės  saugumo,  civilinės saugos, valstybės sienos apsaugos klausimais;

     2) koordinuoti suinteresuotų valstybės institucijų darbą rengiant įstatymų bei kitų teisės aktų  projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

     3) svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl krašto apsaugos politikos  formavimo,  atitinkamų  struktūrų  kūrimo  ir tobulinimo;

     4) atlikti krašto apsaugos, valstybės saugumo, civilinės saugos, valstybės sienos apsaugos  institucijų  parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos pagerinimo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

     67 straipsnis. Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto veiklos kryptys:

     1) rengti ir svarstyti įstatymų bei kitų teisės  aktų projektus valdymo reformos, teritorijos administracinio skirstymo ir  savivaldybių  darbo  organizavimo  klausimais,  pateikti išvadas;

     2) rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinio suskirstymo keitimo;

     3) teikti pasiūlymus dėl savivaldybių tarybų paleidimo, jų rinkimų organizavimo;

     4) kartu su kitais komitetais spręsti valdymo reformos bei savivaldybių ekonominės, socialinės ir organizacinės veiklos problemas;

     5) teikti savivaldybių taryboms metodinę pagalbą savivaldos reformos įgyvendinimo klausimais.

     6) vykdyti valdymo reformos bei savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir išvadas dėl jų veiklos gerinimo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     68 straipsnis. Socialinių  reikalų  ir darbo komiteto veiklos kryptys:

     1) rengti gyventojų užimtumą, darbo santykius, socialinę rūpybą  bei  aprūpinimą  butais  reglamentuojančių  įstatymų projektus ir teikti išvadas dėl tokių įstatymų bei kitų aktų, perduotų komitetui nagrinėti, projektų;

     2) koordinuoti suinteresuotų  valstybės  institucijų ir kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

     3)  svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės socialinės politikos formavimo;

     4) atlikti socialinės apsaugos institucijų parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos pagerinimo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

     69 straipsnis. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto veiklos kryptys:

     1) rengti ir svarstyti švietimą, mokslą, kultūrą ir masinės informacijos teikimą reglamentuojančių įstatymų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus bei pasiūlymus;

     2) svarstyti ir teikti išvadas dėl komitetui perduotų dokumentų projektų, susijusių su švietimo, mokslo, kultūros ir masinės informacijos  teikimo klausimais,  taip  pat  kitus projektus, įvertinant, ar jie atitinka valstybės politiką šiais klausimais;

     3) rengti pasiūlymus ir rekomendacijas Vyriausybei bei savivaldybėms dėl  švietimo, mokslo,  kultūros  ir  masinės informacijos teikimo;

     4) rūpintis  parama kultūrai  tarnaujantiems  asmenims, organizacijoms ir judėjimams.

 

 

     70 straipsnis. Užsienio reikalų komiteto veiklos kryptys:

     1) rengti išvadas dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo ir denonsavimo bei kitų Seime svarstomų užsienio politikos klausimų;

     2) rengti ir svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su  užsienio reikalais, projektus, nagrinėti juos Lietuvos Respublikos užsienio politikos bei tarptautinės teisės požiūriu ir teikti išvadas;

     3) analizuoti  Lietuvos  Respublikos  užsienio  reikalų ministerijos,  valstybinių  ir  visuomeninių  organizacijų, palaikančių ryšius  su  užsienio  šalimis,  veiklą,  teikti pasiūlymus, rekomendacijas, supažindinti su jais Seimą;

     4) koordinuoti, svarstyti Seimo delegacijų tarptautinėse organizacijose bei forumuose, tarpparlamentinių ryšių grupių veiklą, teikti joms rekomendacijas ir pasiūlymus;

     5) analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl užsieniui skirtų masinės informacijos priemonių bei kitų valstybinių organizacijų informacinės ir propagandinės veiklos;

     6) kartu su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis palaikyti ir  plėtoti ryšius su Lietuvos išeiviais bei jų organizacijomis užsienyje, taip pat su lietuviais autochtonais, gyvenančiais už Lietuvos Respublikos ribų;

     7) kartu  su kitais  komitetais  nagrinėti  migracijos reguliavimo problemas ir teikti pasiūlymus bei išvadas;

     8) svarstyti  ir teikti  Vyriausybei rekomendacijas ir pasiūlymus dėl  Lietuvos Respublikos  diplomatinių  santykių užmezgimo ir ambasadų atidarymo užsienyje;

     9) svarstyti pasiūlymus ir teikti išvadas dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų skyrimo užsienio valstybėse.

 

 

     71 straipsnis. Teisės ir teisėtvarkos  komiteto veiklos kryptys:

     1) svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės teisinės politikos formavimo;

     2)  rengti  ir  padėti  įgyvendinti teisinės  sistemos reformą;

     3) svarstyti ir teikti išvadas dėl siūlomų Konstitucijos pakeitimų  ir papildymų  projektų,  taip  pat preliminariai vertinti,  ar  svarstomi  įstatymų  projektai   atitinka Konstituciją;

     4) svarstyti ir teikti išvadas dėl Lietuvos  Respublikos įstatymų derinimo su Europos Sąjungos teise;

     5) rengti įstatymų projektus bei pasiūlymus dėl teisėtumo įgyvendinimo,  teisėtvarkos  stiprinimo  ir  nusikalstamumo kontrolės, taip pat koordinuoti tokių projektų rengimą;

     6)  svarstyti ir  teikti  išvadas  bei pasiūlymus dėl valstybės institucijų sistemos reformų;

     7) teikti teisines išvadas dėl kitų komitetų rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

     8) svarstyti ir pateikti Seimui nuomonę dėl Konstitucinio Teismo  ir  Aukščiausiojo teismo  teisėjų bei  šių  teismų pirmininkų, kitų teismų teisėjų, prokurorų,  kuriuos  skiria Seimas arba  kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, kandidatūrų ir teisėjų, taip pat prokurorų atleidimo;

     9) atlikti teisėsaugos  institucijų,  išskyrus teismus, veiklos  parlamentinę  kontrolę,  rengti  su tuo susijusias išvadas bei pasiūlymus;

     10) rengti ir teikti Seimui išvadas bei rekomendacijas dėl Teisingumo ministerijos,  Vidaus  reikalų  ministerijos, prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų veiklos;

     11)  rengti  įstatymų  projektus  bei  pasiūlymus  dėl valstybės kontrolės sistemos tobulinimo;

     12)  kontroliuoti,  nesikišant  į  operatyvinę  veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbą;

     13) pagal Konstitucinio Teismo nutarimus dėl įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų prieštaravimo Konstitucijai rengti šių įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų pataisų projektus arba teikti  pasiūlymus  kitiems  komitetams  parengti  tokius projektus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

     72 straipsnis. Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų komiteto veiklos kryptys:

     1) rengti ir svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus  su piliečių teisių garantijomis ir Lietuvoje gyvenančių tautybių santykių reguliavimu susijusiais klausimais;

     2) teikti ministerijoms, valstybės institucijoms ir kitoms organizacijoms, Seimo komitetams rekomendacijas ir pasiūlymus piliečių teisių gynimo bei tautybių santykių gerinimo klausimais;

     3) nustatyta tvarka teikti pasiūlymus dėl Seimo kontrolierių įstaigos struktūros, etatų ir finansavimo;

     4) svarstyti Seimui  adresuojamus skundus, atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Seimo kontrolierių darbo;

     5) prireikus rengti nepasitikėjimo Seimo kontrolieriumi nutarimo projektą ir teikti jį  svarstyti Seimui, svarstyti ir teikti Seimui išvadas dėl tokių nutarimų projektų, kai juos parengia kiti Seimo komitetai;

     6) svarstyti Seimo kontrolieriaus  pateiktą medžiagą apie ministrų ar kitų Seimui atskaitingų pareigūnų padarytus įstatymų pažeidimus ir pateikti savo išvadą Seimui svarstyti.

     7) svarstyti ir rengti įstatymų bei kitų teisės  aktų, susijusių su užsienyje gyvenančių lietuvių reikalais, projektus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     72(1) straipsnis. Sveikatos  reikalų  komiteto  veiklos kryptys:

     1)  rengti  gyventojų  sveikatos  apsaugą,  sanitarinę aplinkos būklę reglamentuojančių įstatymų projektus ir teikti išvadas dėl tokių įstatymų bei kitų aktų, perduotų komitetui nagrinėti, projektų;

     2) koordinuoti  suinteresuotų valstybės  institucijų ir kitų organizacijų darbą rengiant įstatymų projektus komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais;

     3) svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės sveikatos apsaugos politikos formavimo;

     4) atlikti sveikatos apsaugos institucijų  parlamentinę kontrolę, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl jų veiklos pagerinimo.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

72(2) straipsnis. Europos reikalų komiteto veiklos kryptys:

1) nagrinėti svarbiausius su Lietuvos Respublikos politika Europos Sąjungos atžvilgiu susijusius klausimus, priklausančius Seimo kompetencijai, ir teikti rekomendacijas Vyriausybei;

2) koordinuoti Seimo komitetų ir komisijų veiklą integracijos į Europos Sąjungą klausimais;

3) svarstyti pasirengimo narystei Europos Sąjungoje strategiją, Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teise programos įgyvendinimą, Vyriausybės nuostatas svarbiausiais pasirengimo deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje klausimais, kitus su integracija į Europos Sąjungą susijusius klausimus ir teikti rekomendacijas Vyriausybei;

4) atlikti valstybės institucijų parlamentinę kontrolę rengiantis ir pradėjus derybas dėl narystės Europos Sąjungoje;

5) padėti užtikrinti demokratinį Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą proceso plėtojimą.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

 

 

                       12 skirsnis. Seimo komisijos

 

     73 straipsnis. Seime sudaroma nuolat veikianti Etikos ir procedūrų komisija, į kurią ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių gali pasiūlyti vieną atstovą. Pasiūlymai dėl kandidatų į šią komisiją raštu pateikiami Seimo kancleriui. Jeigu Seimas nepatvirtina pirmojo ir antrojo tų pačių Seimo narių  pasiūlyto kandidato, trečiasis jų pasiūlytas kandidatas į šios komisijos narius negali būti nepatvirtintas.

     Iš Etikos ir procedūrų komisijos narių Seimas patvirtina šios komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją.

 

 

     74 straipsnis.  Etikos ir  procedūrų komisijos veiklos kryptys:

     1) rengti teisės aktų, susijusių su Seimo narių veikla ir etika, projektus bei pasiūlymus;

     2) vadovaujantis etinėmis nuostatomis, padėti Seimui, jo padaliniams, Seimo  nariams ugdyti  demokratiškumą,  derinti įvairius požiūrius bei įsitikinimus, siekti moralinės santarvės, žmogiškų Seimo narių tarpusavio santykių;

     3) prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą. Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų, komitetų bei komisijų pirmininkų, kitų  Seimo narių siūlymu arba savo iniciatyva nagrinėti šių teisės aktų bei etikos pažeidimus, svarstyti kilusius Seimo narių konfliktus ir, jeigu reikia, pateikti išvadas Seimui, Seimo Pirmininkui ar Seimo valdybai;

     4) Seimo, jo Pirmininko, Seimo valdybos, Seimo posėdžio pirmininko pavedimu nagrinėti ir teikti išvadas dėl procedūrinių ginčų;

     5) nagrinėti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų pateiktą informaciją  dėl Seimo  narių  asmeninės  veiklos, prieštaraujančios įstatymams, ir teikti išvadas Seimui;

     6) analizuoti Seimo narių nedalyvavimo Seimo, komitetų ir komisijų posėdžiuose priežastis, teikti spaudai informaciją apie be pateisinamų priežasčių praleistus posėdžius ir nedalyvavimą iš anksto skelbtuose balsavimuose bei pavedimų nevykdymą;

     7) nagrinėti  rinkėjų, valstybės  įstaigų, visuomeninių organizacijų laiškus  bei pasiūlymus  Seimo  narių  veiklos klausimais.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     75 straipsnis. Seimo narių veiklos bei buities sąlygų ir kitiems su tuo susijusiems klausimams nagrinėti Seime sudaroma nuolat veikianti Seimo administracinė komisija.

     Administracinė komisija  sudaroma pagal šio statuto 77 straipsnio nuostatas.

     Pagal pareigas į šią komisiją įeina ir jai vadovauja Seimo kancleris.

 

 

     76 straipsnis. Seimas, pripažinęs būtinybę, gali sudaryti tyrimo,  kontrolės,  revizijos, parengiamąsias, redakcines ir kitokias laikinąsias komisijas bet kuriam klausimui ištirti, parengti ar kitiems Seimo pavedimams atlikti.

     Jeigu sudarymo metu nebuvo aiškiai apibrėžtas komisijos įgaliojimų laikas, komisijos veikla nutraukiama Seimo nutarimu, kai iškelti uždaviniai yra įvykdyti.

     Seimo parlamentinės delegacijos tarptautinėse organizacijose ir forumuose sudaromos taip pat kaip laikinosios komisijos.

     Sudarant tarpparlamentinių ryšių grupes, laikomasi Seimo daugumos ir mažumos proporcingo atstovavimo principo. Seimo valdyba praneša Seimo nariams apie įsirašymo į tarpparlamentinių ryšių grupes pradžią ir pabaigą bei jų sudarymo iniciatorius. Pasibaigus įsirašymo terminui, per 10 dienų grupės nariai, pareiškę norą bendradarbiauti su atitinkamos valstybės parlamento nariais, išsirenka grupės pirmininką ir pavaduotoją. Grupės pirmininku paprastai renkamas Seimo daugumos atstovas, o jo pavaduotoju - mažumos atstovas. Tarpparlamentinių ryšių grupės pirmininką ir pavaduotoją tvirtina Seimas. Seimo valdyba praneša atitinkamų valstybių parlamentams apie tokių grupių įkūrimą Seime ir jų vadovus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     77 straipsnis.  Sudarant laikinąją komisiją, pirmiausia nustatomas komisijos narių skaičius. Po to nustatomos daugumos ir mažumos proporcingo  atstovavimo normos,  taip pat terminas kandidatams į komisijos narius pasiūlyti. Mažuma pasiskirsto tarpusavyje jai skirtas vietas komisijoje. Jeigu laiku pasiūlytų kandidatų į  komisijos narius sąrašas nepakankamas, po vieną papildomą kandidatą posėdžio metu gali žodžiu siūlyti komitetai, po jų - ir kiekvienas Seimo narys, kol bus reikiamas kandidatų skaičius.

     Kiekvienas iš pateiktų kandidatų turi duoti žodinį, o jeigu pats posėdyje nedalyvauja, raštišką sutikimą dirbti komisijoje. Seimas balsuoja už visą taip suformuotą komisijos narių sąrašą. Jeigu jis nepatvirtinamas, procedūra kartojama.

     Kai kandidatai į komisijos narius siūlomi Seimo posėdyje ne pagal iš anksto skirtas normas ir nors 2 Seimo nariai pareiškia abejonę dėl kurio nors kandidato, už jį balsuojama atskirai. Jeigu posėdyje pasiūlytų kandidatų į komisijos narius yra daugiau negu nustatytas komisijos narių skaičius ir visi pasiūlytieji kandidatai sutinka  dirbti  komisijoje,  balsuojama  atvirai biuleteniais su kandidatų sąrašu.

     Tam tikrais atvejais Seimas  gali nustatyti ir kitokią komisijų sudarymo tvarką, tačiau niekada jų negali sudaryti vienos frakcijos ar vieno regiono atstovai.

 

 

     78 straipsnis.  Jeigu laikinosios komisijos įgaliojimų laikas ilgesnis kaip metai, jos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami ir tvirtinami komitetams nustatyta tvarka. Komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti Seimo valdybos ar Vyriausybės narys bei kitos komisijos ar komiteto pirmininkas ar jo pavaduotojas.

     Komisijos išlaidų sąmatą ir kitus su jos veikla susijusius klausimus paprastai sprendžia Seimo valdyba.

     Jeigu Seimas nenutaria kitaip, komisijos savo įgaliojimų metu vadovaujasi  komitetų darbo tvarkos nuostatomis.  Jeigu komisijos įgaliojimų laikas ilgesnis nei metai, ji turi visas komitetų teises ir pareigas, išskyrus teisę svarstyti valstybės pareigūnų kandidatūras ar siūlyti juos atšaukti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

                                IV DALIS

                             SEIMO SESIJOS

 

                   13 skirsnis. Pirmoji Seimo sesija

 

 

     79 straipsnis. Seimas laikomas išrinktu, kai Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia, kad yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo, kviečia Respublikos Prezidentas. Jeigu Respublikos Prezidentas nekviečia Seimo susirinkti, Seimo nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus 15 dienų terminui.

     Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis paprastai prasideda 12 valandą Seimo rūmuose.

 

 

     80 straipsnis. Pirmąjį po rinkimų Seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Seimo narys. Jeigu šis negali ar atsisako, vietoj jo posėdį pradeda kitas vyriausias pagal amžių Seimo narys. Jis  vadovauja posėdžiams tol, kol išrenkamas Seimo Pirmininkas.

     Po to renkami Seimo Pirmininko  pavaduotojai ir Seimo kancleris.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

     81 straipsnis. Prasidėjus pirmajai Seimo sesijai, skiriama laiko frakcijoms sudaryti ir Seniūnų sueigai suformuoti. Po to Seimas paprastai dirba tokia tvarka:

     1) pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai;

     2) sudaro Seimo komitetus ir tvirtina jų pirmininkus;

     3) svarsto Ministro Pirmininko pateiktą Vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti;

     4) sudaro sesijos darbų programą Seimo statuto numatyta tvarka.

 

 

     14 skirsnis. Bendrieji sesijos organizavimo klausimai

 

 

     82 straipsnis. Seimas kasmet renkasi į dvi eilines - pavasario ir rudens - sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Seimas  gali nutarti sesiją pratęsti. Jeigu sesijos pradžios diena yra ne darbo diena, tą dieną rengiamas tik 1 posėdis. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     83 straipsnis. Neeilines sesijas šaukia Seimo Pirmininkas ne mažiau kaip 1/3 visų Seimo narių siūlymu, kuris turi būti jam įteiktas raštu,  o Konstitucijos  142 ir 144 straipsniuose numatytais atvejais - Respublikos Prezidentas. Seimo valdyba turi pranešti visiems Seimo nariams apie neeilinę sesiją ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki sesijos pradžios, išskyrus neatidėliotinus atvejus. Neeilinėje sesijoje svarstomi tik jos iniciatorių pateikti klausimai. Neeilinės sesijos darbų programą tvirtina Seimas. Neeilinės sesijos trukmė negali viršyti 15 dienų. Tarp neeilinių sesijų turi būti ne mažesnė kaip 10 dienų pertrauka išskyrus neatidėliotinus atvejus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     84 straipsnis. Seimo sesijos vyksta Vilniuje, Seimo rūmuose. Kai Seimas negali susirinkti Seimo rūmuose, Seimo valdyba gali laikinai  paskirti kitą posėdžių vietą. Apie  šį sprendimą turi būti pranešta visiems Seimo nariams. Susirinkęs į Seimo valdybos paskirtą posėdžių vietą, Seimas išklauso Seimo valdybos informaciją apie priežastis, privertusias pakeisti Seimo posėdžių vietą.

     Sesija pradedama ir baigiama Seimo posėdžiuose Valstybės himnu.

 

 

     85 straipsnis.  Seimo posėdžių sekretoriatas techniškai aptarnauja Seimo posėdžius ir vykdo su tuo susijusius Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų ir kanclerio nurodymus. Sekretoriatas sudaromas iš Seimo darbuotojų.

     Seimo posėdžių sekretoriatas:

     1) rūpinasi tinkamu techniniu posėdžių parengimu ir pagalba Seimo nariams posėdžių metu;

     2) atsako, kad posėdžiui reikalinga medžiaga būtų laiku pateikta Seimo nariams ir posėdžio pirmininkui;

     3) registruoja posėdyje dalyvaujančius Seimo narius, priima iš Seimo narių pareiškimus dėl negalėjimo dalyvauti posėdyje iš anksto numatytų balsavimų metu ir praneša apie tai posėdžio pirmininkui bei Seimo Pirmininkui ir Etikos ir procedūrų komisijai;

     4) priima iš Seimo narių raštiškus pageidavimus pasisakyti ir perduoda juos posėdžio pirmininkui;

     5) priima  ir registruoja  Seimo narių  klausimus bei paklausimus valstybės  institucijų vadovams,  perduoda  juos atitinkamai Seimo Pirmininkui ar kancleriui;

     6) sesijos metu priima iš Seimo narių kitus raštiškus pareiškimus, pasiūlymus, protestus bei pageidavimus ir perduoda juos adresatams;

     7) pasirūpina posėdžių vertimu;

     8) teikia informaciją apie posėdį Seimo  kanceliarijos padaliniams;

     9) registruoja teikiamus įstatymų projektus;

     10) vykdo kitus Seimo Pirmininko ar posėdžio pirmininko pavedimus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

 

 

        15 skirsnis. Sesijos darbų programa ir posėdžių darbotvarkė

 

 

     86 straipsnis. Sesijų, išskyrus pirmąją, rengimą organizuoja Seimo Pirmininkas. Jis kartu su Seimo kancleriu parengia sesijos darbų programos bei pirmosios savaitės posėdžių darbotvarkės projektus. Šiuos projektus Seimo nariai gali gauti posėdžių sekretoriate likus 2 darbo dienoms iki sesijos pradžios. Sesijos darbų programos projekte nurodoma, kokie Seimo komitetai yra atsakingi už į programą įtrauktus klausimus, kada numatoma pateikti klausimą  Seimo posėdyje.  Sesijos darbų programos projektas perduodamas Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei.

     Sesijos darbų programos projektą apsvarsto Seniūnų sueiga, gavusi  raštiškus  Respublikos  Prezidento  ir  Vyriausybės pasiūlymus. Ji gali projekte daryti pataisas ir papildymus šio statuto 39  straipsnio antrojoje  dalyje nustatyta  tvarka. Projektas su Seniūnų sueigos pataisomis bei papildymais, taip pat su rekomendacijomis pateikiamas svarstyti Seimui.

     Pirmojoje   po rinkimų sesijoje darbų programą Seimas paprastai  svarsto ir tvirtina šio statuto 81 straipsnyje nurodytu metu. Kitos sesijos pradedamos darbų programos aptarimu ir tvirtinimu.  Sesijos darbų  programą Seimas vėliau gali tikslinti šio statuto numatyta tvarka.

     Atskiri sesijos darbų programos punktai Seime aptariami ir dėl jų balsuojama ta pačia tvarka kaip įstatymų priėmimo metu dėl straipsnių.

 

 

     87 straipsnis. Pagal patvirtintą sesijos darbų programą Seimo Pirmininkas kartu su kancleriu rengia detalų savaitės posėdžių darbotvarkės projektą ir pateikia jį svarstyti Seniūnų sueigai. Pasiūlymus teikia Seniūnų sueigos nariai, komitetai, kiti Seimo nariai ir Vyriausybė. Savaitės darbotvarkėje turi būti nurodytas posėdžių laikas, svarstomiklausimai, projekto registracijos numeris, svarstymo stadija, pranešėjai bei papildomi pranešėjai. Kartu Seimui  turi būti pranešta apie nepriimtus pasiūlymus. Jeigu savaitės posėdžių metu nespėjama išnagrinėti kurio nors klausimo, jis įrašomas be balsavimo į kitos savaitės darbotvarkę.

     Į savaitės posėdžių darbotvarkę įrašomi klausimai, kuriems pagal šio  statuto 19 skirsnyje numatytus reikalavimus yra tinkamai parengti įstatymų, nutarimų ar kitų aktų projektai, išskyrus šio statuto numatytus atvejus.

     Seniūnų sueiga  savo posėdyje  sprendžia, ar  pritarti kiekvienam pateiktos  darbotvarkės punktui  šio statuto  39 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta tvarka.

     Jeigu numatoma dirbti vieną dieną per savaitę, Seniūnų sueiga gali teikti iš karto kitos posėdžių dienos darbotvarkę. Tokiu atveju jos parengimui, priėmimui ir keitimui taikomi tie patys reikalavimai kaip ir savaitės posėdžių darbotvarkei.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     88 straipsnis. Savaitės posėdžių darbotvarkės projektas, kuriam pritarta Seniūnų sueigoje, Seimo posėdyje nesvarstomas, iš karto balsuojama dėl jo patvirtinimo.

     Tie darbotvarkės punktai, kurie Seniūnų sueigos pateikti kaip rekomendacijos, taip pat visas darbotvarkės projektas, jeigu Seimas jo balsuodamas nepatvirtino, turi būti aptarti Seimo posėdyje. Tokiu atveju pasiūlymus gali teikti Seimo valdybos nariai, komitetai, frakcijos, Vyriausybė.

     Jeigu Seniūnų sueiga  dėl kokių nors priežasčių negalėjo pritarti savaitės posėdžių darbotvarkės projektui, Seimui jį gali pateikti Seimo Pirmininkas. Tokiu atveju taikoma šio straipsnio antrojoje dalyje nustatyta tvarka.

 

 

     89 straipsnis. Ne mažesnės kaip 1/3 Seimo narių grupės raštišku reikalavimu   klausimas į sesijos darbų programą, savaitės  ar kitos dienos darbotvarkę įrašomas privalomai, jeigu jis yra parengtas ir svarstyti pasirengta šio statuto numatyta tvarka. Tokiam klausimui svarstyti skiriama ne daugiau kaip 1,5 valandos, jeigu Seimas šio termino nenusprendžia pratęsti.

 

 

     89-1 straipsnis. Daugiau kaip 1/4 visų Seimo narių raštišku reikalavimu į  kitos dienos  darbotvarkę privalomai įrašoma diskusija dėl ypač svarbios problemos. Diskusijai skiriama ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu Seimas nenusprendžia šią diskusiją pratęsti. Po  svarstymo Seimas  gali pavesti  tą  problemą išnagrinėti kuriam nors komitetui ar komisijai.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     90 straipsnis. Seimo Pirmininkas kartu su Seimo kancleriu pagal patvirtintą savaitės posėdžių darbotvarkę parengia detalų kiekvienos posėdžių  dienos darbotvarkės  projektą,  kuriame kiekvienam klausimui atskirai turi būti nurodytas pranešėjas ir svarstymo ar balsavimo laikas.

     Šis darbotvarkės projektas Seime svarstomas ir priimamas ankstesnę posėdžių dieną. Jeigu dienos posėdžių darbotvarkės projektui yra pritarta Seniūnų sueigoje, Seimo posėdyje jis nesvarstomas, iš karto balsuojama dėl darbotvarkės patikslinimo. Priešingu atveju papildomus siūlymus gali teikti Seimo valdybos nariai, komitetai, frakcijos ir Vyriausybė, tačiau tik pagal patvirtintą savaitės  posėdžių darbotvarkę.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     91 straipsnis. Teisę Seimo  posėdyje siūlyti papildomai įrašyti klausimus  į priimtą  savaitės ar  dienos posėdžių darbotvarkę turi Seimo valdyba, Seniūnų sueiga ir Vyriausybė. Toks pasiūlymas gali būti priimtas, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių  Seimo narių.  Jei tokiam pasiūlymui nepritarta, pakartotinai jį pateikti galima tik kitą dieną.

 

 

     92 straipsnis. Respublikos Prezidentui prašant, jo teikiami klausimai ir  pranešimai  į  posėdžio  darbotvarkę  įrašomi privalomai (be balsavimo).

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę pareikalauti į Seimo savaitės  posėdžių  darbotvarkę  įtraukti  Vyriausybės pranešimą svarbiu klausimu. Seimui nutarus, po tokio pranešimo gali vykti diskusija.

 

 

                     16 skirsnis. Seimo posėdžiai

 

 

     93 straipsnis.  Seimo ir jo komitetų posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantieji svečiai, ekspertai ir liudytojai turi teisę kalbėti kita kalba, jeigu ne vėliau kaip prieš 6 valandas apie tai praneša Seimo posėdžių sekretoriatui, kuris turi pasirūpinti vertimu.

 

 

     94 straipsnis. Seimo  sesijos metu paprastai rengiami 4 posėdžiai per savaitę - po 2 antradienį ir ketvirtadienį, o kas 3 savaitės  daromos  vienos  savaitės  plenarinių  posėdžių pertraukos.

     Ketvirtadienio vakarinio posėdžio dalis paprastai skiriama Vyriausybės valandai, o antradienio - Seimo pareigūnų, Seimo paskirtų valstybės institucijų vadovų, išskyrus Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjus, atsakymams į Seimo narių klausimus.

     Kitomis savaitės dienomis ir tą savaitę, kai nėra plenarinių posėdžių, rengiami Seimo valdybos, Seniūnų sueigos, frakcijų, komitetų ir komisijų posėdžiai, Seimo narių   susitikimai su rinkėjais, savivaldybių atstovais.

     Preliminarų Seimo sesijos posėdžių grafiką tvirtina Seimo valdyba.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     95  straipsnis.  Kiekvienos  dienos  vakarinio posėdžio  paskutinės 20 minučių skiriamos  Seimo  narių  pasisakymams dėl svarbių valstybės problemų. Tai transliuojama per valstybės radiją. Norintieji pasisakyti iki  rytinio  posėdžio įteikia Seimo posėdžių sekretoriatui raštišką prašymą. Seimo posėdžių sekretoriatas gautus prašymus perduoda posėdžio pirmininkui. Dėl pasisakymų nediskutuojama. Seimas gali be diskusijų pritarti pasisakančiojo siūlymui pavesti problemą ištirti atitinkamam Seimo komitetui ar komisijai. Seimo komitetas ar komisija šią problemą privalo pradėti nagrinėti ne vėliau kaip po savaitės.

      Kas trečiojo ketvirtadienio vakarinio posėdžio darbotvarkę sudaro opozicinės frakcijos. Seimo valdyba likus savaitei iki tokio posėdžio, atsižvelgdama į proporcingo opozicinių frakcijų atstovavimo principą,  paskiria frakciją arba jų koaliciją, atsakingas už tokio posėdžio darbotvarkę. Šiuo atveju darbotvarkė Seimo posėdyje nebetvirtinama.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     96 straipsnis. Rytinis Seimo  posėdis paprastai rengiamas nuo 10 valandos, vakarinis - nuo 15 valandos.

     Seimo nariai registruojami kiekvieno posėdžio pradžioje ir prieš iš anksto numatytus balsavimus.

 

 

     96-1 straipsnis. Seimo posėdžio pirmininko sprendimu arba frakcijos reikalavimu, kurį paremia ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Seimo narių, Seimo posėdis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienai valandai, jeigu Seimas nesuspėjo išnagrinėti visų patvirtintos darbotvarkės klausimų.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     97 straipsnis.  Nenumatytas  Seimo  posėdis turi  būti surengtas, jeigu to raštu reikalauja Respublikos Prezidentas, 1/3 Seimo narių arba Seimo valdyba.

     Tokiame posėdyje  svarstomi tik tie klausimai, kuriuos pateikia posėdžio  iniciatoriai. Apie  posėdžio rengimą  ir pateiktus svarstyti klausimus Seimo valdyba praneša Seimo nariams likus ne mažiau kaip 6 valandoms iki to posėdžio pradžios.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     98 straipsnis.  Seimo  posėdžiams  pirmininkauja  Seimo Pirmininkas arba jo pavaduotojas.

     Seimo posėdžio pirmininkas:

     1) žodžiu ir plaktuko smūgiu skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, prireikus  gali paskelbti  darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką;

     2) rūpinasi Seimo  posėdžių darbo tvarka, stebi, kad juose būtų laikomasi šio statuto, kontroliuoja, kaip savo pareigas atlieka balsų skaičiavimo grupė ir posėdžių sekretoriatas;

     3) nedalyvauja diskusijose ir negali kitaip daryti Seimo nariams įtakos dėl priimamų sprendimų;

     4) suteikia Seimo nariams žodį, vadovauja svarstymams, gali Seimo narių paklausti, patikslindamas pasiūlymų esmę;

     5) stebi pasisakymų trukmę, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;

     6) jeigu Seimas  neprieštarauja, pasisakymo laiką gali pratęsti;

     7) jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;

     8) jeigu Seimas  neprieštarauja, gali suteikti žodį ir kitiems asmenims;

     9) remdamasis svarstymų rezultatais formuluoja klausimus balsuoti, vadovaudamasis šiuo statutu nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pagal balsų skaičiavimo grupės ar elektroninės sistemos  pateiktus duomenis  skelbia balsavimo rezultatus;

     10) įspėja Seimo narius, jeigu šie nesilaiko statuto, triukšmauja salėje, viešai įžeidžia Respublikos Prezidentą, Seimą, jo Pirmininką, Seimo narius, Vyriausybę, Ministrą Pirmininką ar ministrus, ir gali teikti pasiūlymus dėl įspėjimo įrašymo į protokolą, apsvarstymo Etikos ir procedūrų komisijoje arba Seimo nario pašalinimo iš salės;

     11)  priima  sprendimą  pašalinti  iš  posėdžių  salės kviestuosius asmenis ar akredituotus žurnalistus, jeigu šie trukdo posėdžiui;

     12)  priimdamas  sprendimus,  Seimo  narių  reikalavimu paskelbia, kokiu statuto straipsniu remiasi;

     13) pasirašo oficialų pranešimą apie Seimo posėdį, posėdžio protokolą, taip pat vizuoja posėdyje priimtus įstatymus ir kitus aktus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     99 straipsnis. Seimo  posėdžiai  paprastai yra atviri. Respublikos Prezidentas, Vyriausybės nariai, Konstitucinio Teismo teisėjai, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas bei Seimo sudaromų valstybės institucijų vadovai gali dalyvauti posėdžiuose be atskiro kvietimo ir diskusijose išdėstyti savo nuomonę, kai svarstomi su jų veikla susiję klausimai.  Apie jų dalyvavimą pažymima posėdžio protokole. Seimo posėdžius gali stebėti 1990 m. kovo 11 d. Akto "Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo" signatarai, Respublikos Prezidento bei Vyriausybės nuolatiniai atstovai. Kitų asmenų dalyvavimas posėdžiuose nustatytas šio statuto 100 ir 101 straipsniuose.

     Seimui  nutarus, taip pat Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui  pareikalavus, išimties tvarka rengiamas uždaras posėdis, kuriame be Seimo narių gali dalyvauti tik specialiai į šį posėdį kviesti asmenys ir, jeigu reikia, posėdžių sekretoriato darbuotojai. Teisę siūlyti surengti uždarą posėdį turi Seimo valdyba, frakcijos, komitetai, būtinai šį pasiūlymą motyvuodami.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     100  straipsnis. Seimo Pirmininkas ar Seimo valdyba gali pakviesti kalbėti posėdžiuose žymiausius Lietuvos Respublikos svečius: užsienio  valstybių  vadovus,  vyriausybių  narius, parlamentinių delegacijų ir tarptautinių organizacijų vadovus, lietuvių išeivijos organizacijų  pirmininkus. Kiti  garbingi svečiai gali būti pakviesti stebėti sesijos posėdžių.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     101 straipsnis.  Atviri Seimo posėdžiai yra vieši. Juos stebėti gali  Seimo narių  padėjėjai -  sekretoriai, Seimo darbuotojai,  pakviesti  visuomeninių organizacijų  atstovai, taip pat Seime  akredituoti radijo, televizijos ir spaudos žurnalistai. Kvietimo ir akreditavimo tvarką nustato Seimo valdyba.

     Posėdžių salės parteryje posėdžių metu gali būti tik Seimo nariai, posėdžių sekretoriato darbuotojai ir asmenys, kuriems yra suteiktas žodis.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     102 straipsnis.  Kuriems nors  klausimams preliminariai aptarti Seimas gali surengti visų Seimo narių pasitarimą, kuriame šio statuto taisyklės negalioja. Jo metu Seimas jokių sprendimų nepriima. Seimo nariai išsirenka pasitarimo pirmininką ir gali nustatyti laikiną pasitarimo reglamentą.

 

 

     103 straipsnis. Visi pranešimai Seimo posėdyje skaitomi iš centrinės tribūnos. Statuto 108 straipsnio antrojoje dalyje išvardintais atvejais galima kalbėti ir iš Seimo nario vietos bei prie salėje esančių mikrofonų.

     Posėdžio metu  kalbėti galima tik posėdžio pirmininkui leidus.

 

 

     104 straipsnis.  Svarstant kiekvieną klausimą paprastai daromas vienas  pagrindinis pranešimas ir vienas papildomas pranešimas. Pranešimo  trukmę nustato  posėdžio pirmininkas, suderinęs su pranešėju. Paprastai ji neturi viršyti 30 minučių. Papildomam pranešimui  skiriama iki 15 minučių, baigiamajam žodžiui ir kalbėti diskusijoje Vyriausybės ar komiteto  vardu skiriama iki 10 minučių, frakcijos vardu - iki 7 minučių, o savo vardu - iki 5 minučių.

       Projekto pateikimo metu pranešimui skiriama 10 minučių, o atsakymams į Seimo narių klausimus- ne daugiau kaip 20 minučių. Atsakymas į vieną klausimą neturi trukti ilgiau kaip 3 minutes, o pats klausimas - ne ilgiau kaip 1 minutę. Klausti galima tik po vieną klausimą. Dar kartą klausti leidžiama tik po to, kai klausiantysis iš naujo sulaukia eilės. Atsakymus į klausimus galima nutraukti anksčiau laiko Seimui nutarus, jeigu pasiūlymą nutraukti klausimus paremia dar bent vienas Seimo narys.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     105 straipsnis.  Užsirašyti pasisakyti  pradedama likus valandai prieš pirmąjį tos dienos, kurią numatyta klausimą svarstyti, posėdį, o baigiama - iki klausimo svarstymo pradžios. Tada  posėdžio  pirmininkas  turi  paskelbti  diskusijoje dalyvausiančiųjų sąrašą. Pasisakyti užsirašoma įteikiant raštu prašymą posėdžių sekretoriatui.

 

 

     106 straipsnis. Kiekvienu darbotvarkės klausimu diskusijai skirtas laikas paprastai padalinamas pusiau daugumos ir mažumos atstovams. Jeigu daugumos ar mažumos atstovai neišnaudoja jiems skirto laiko, diskusija sutrumpinama.

     Žodis diskusijoje kalbėtojams suteikiamas pagal užsirašymo eilę. Posėdžio pirmininkas gali keisti šią eilę, kad diskusijoje proporcingiau  būtų  atstovaujama  frakcijoms,  komitetams, argumentuojama "už" ir "prieš". Seimo nariai negali perduoti vienas kitam pasisakymui skirto laiko.

     Kalbėtojas gali atsisakyti pasisakyti. Jei jis, neįspėjęs posėdžio pirmininko, išeina iš posėdžių salės ir nebūna, kai jam suteikiamas žodis, laikoma, kad jis atsisakė kalbėti.

 

 

     107 straipsnis. Be eilės vieną kartą kalbėti diskusijoje gali Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas.

     Jeigu Vyriausybės nariai, taip pat frakcijos ar komiteto vienas atstovas apie savo pageidavimą kalbėti praneša posėdžių sekretoriatui iki diskusijos  nutraukimo, jie išlaiko teisę pasisakyti, net  jeigu  nutariama  diskusiją nutraukti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     108 straipsnis. Kiekvienu darbotvarkės klausimu diskusijoje Seimo nariai turi teisę kalbėti ne daugiau kaip vieną kartą.

     Išimtį sudaro klausimai, replikos, pasisakymai dėl balsavimo motyvų ar procedūros, prejudicialiniai,  diskusijos nutraukimo klausimai, pasiūlymai atmesti projektą ar atidėti svarstomą klausimą. Šiais atvejais iš anksto užsirašyti nereikalaujama, tačiau tuo pačiu darbotvarkės klausimu Seimo narys turi teisę tik vieną kartą klausti, pasisakyti ar pasakyti repliką, o dėl balsavimo motyvų  - vieną kartą pasisakyti prieš kiekvieną balsavimą. Pasisakymai dėl procedūros, diskusijos nutraukimo, klausimo atidėjimo ar projekto atmetimo turi prioritetą prieš nagrinėjamą klausimą. Žodis šiais atvejais suteikiamas tuo metu kalbančiajam baigus kalbėti, o pasisakymo trukmė neturi viršyti 2 minučių. Statute numatytais atvejais po tokių pasisakymų gali būti balsuojama. Posėdžio pirmininkas gali minėtus pasisakymus nutraukti, jeigu kalbama ne dėl to, dėl ko buvo suteiktas žodis.

 

 

     109 straipsnis.  Diskusija nutraukiama  Seimui nutarus, išskyrus tuos atvejus, kai statute numatyta kitokia diskusijos baigimo tvarka.  Pasiūlymas diskusiją  nutraukti gali  būti pateiktas pasisakius ne mažiau kaip 2 kalbėtojams ir be aptarimo teikiamas balsuoti, jeigu jį paremia dar bent  vienas Seimo narys. Prieš tai posėdžio pirmininkas turi pranešti, kiek buvo užsirašiusiųjų kalbėti ir kiek jau kalbėjo.

     Nutarus diskusiją nutraukti, posėdžio pirmininkas privalo leisti pasisakyti pagal eilę dar vienam Seimo nariui ir visiems, kurie dar turi teisę kalbėti pagal šio statuto 107 straipsnį. Be to, pranešėjas dar gali tarti baigiamąjį žodį.

     Seimas gali iš anksto apriboti bendrą diskusijų kiekvienu klausimu trukmę arba kalbėtojų skaičių. Tuomet teikimai nutraukti diskusiją nepriimami.

 

 

     110 straipsnis. Svarstant kiekvieną klausimą, iki balsavimo pradžios posėdžio pirmininko reikalavimu, pagrindinio komiteto reikalavimu, taip pat frakcijos reikalavimu, kurį paremia ne mažiau kaip 1/3 posėdyje dalyvaujančių Seimo narių, klausimo svarstyme daroma neeilinė, ne trumpesnė kaip 30 minučių ir ne ilgesnė kaip 1 valandos pertrauka arba klausimo svarstymas atidedamas kitam  artimiausiam posėdžiui. Svarstant klausimą daryti tokias pertraukas ar atidėti svarstymą galima iš viso tik 2 kartus. Tame pačiame posėdyje to paties klausimo svarstyme daroma tik viena neeilinė pertrauka.

     Jeigu svarstant klausimą buvo akivaizdžiai pažeistas šis statutas, komitetas,  rengęs įstatymo  ar kito teisės akto projektą, frakcija arba Etikos ir procedūrų komisija turi teisę reikalauti, kad klausimo svarstymas būtų atidėtas, bet ne ilgiau kaip savaitei.

 

 

     111 straipsnis. Jeigu Seimo nario elgesys ar žodžiai kitų pasisakymuose pateikiami iškreipti, jis turi teisę posėdžio pirmininko prašyti leisti pasisakyti asmeniniu klausimu iki 2 minučių. Jei posėdžio pirmininkas nesutinka, Seimo narys turi teisę prašyti, kad dėl leidimo jam pasisakyti asmeniniu klausimu būtų balsuojama.

     Žodis asmeniniu klausimu Seimo nariui suteikiamas posėdžio pabaigoje.

 

 

              17 skirsnis. Balsavimas ir balsų skaičiavimas

 

 

     112 straipsnis. Dėl Seimo posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus šiame statute numatytus atvejus.

     Seimui nutarus arba posėdžio pirmininko sprendimu vietoj rankos pakėlimo galima balsuoti elektronine balsų skaičiavimo sistema. Pastaroji paprastai naudojama balsuojant dėl atskirų svarstomo klausimo nuostatų, atskirų įstatymo straipsnių ar teiginių, protokolinių  nutarimų ir sesijos darbų programos, posėdžių  darbotvarkės  bei  kitų, klausimų. Kaip  naudotis elektronine balsų skaičiavimo sistema, nustato atskira Seimo valdybos  patvirtinta  instrukcija.

     Seimo nariai balsuoja asmeniškai. Balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     113 straipsnis. Balsavimo procedūros pradžią žodžiu, o įstatymo ar kito Seimo akto priėmimo metu ir plaktuko smūgiu skelbia posėdžio pirmininkas. Posėdžio pirmininkas taip pat turi pranešti Seimo nariams, kiek balsų reikia sprendimui priimti.

     Balsavimo metu  po salę  nevaikščiojama. Kol balsavimo procedūra  nebaigta,  jokie  klausimai  nesvarstomi,  žodis suteikiamas tik dėl balsavimo motyvų ir balsavimo būdo, išskyrus laiką, kai  skaičiuojami vardinio  balsavimo  ar  balsavimo biuleteniais rezultatai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     114 straipsnis. Įstatymai, Seimo nutarimai ir kiti Seimo sprendimai priimami Seimo posėdžiuose paprasta (t.y. daugiau kaip pusės) posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma, išskyrus specialius Konstitucijos ir šio statuto numatytus atvejus.

     Balsuojant dėl protokolinių (įrašomų į protokolą) Seimo nutarimų, atskirų svarstomo klausimo nuostatų, atskirų įstatymo straipsnių ar teiginių, sesijos darbo tvarkos klausimų sprendimai priimami balsavusiųjų Seimo narių dauguma, taip pat gali būti priimti ir be balsavimo (visų pritarimu), t.y. po to, kai į posėdžio pirmininko klausimą: "Ar yra prieštaraujančių?" - niekas neatsako, ir jis paskelbia: "Priimta".

     Posėdžio pirmininkas kiekviename posėdyje prieš pirmąjį balsavimą, taip pat prieš balsavimą dėl viso įstatymo ar kito teisės akto priėmimo turi patikrinti, kiek Seimo narių dalyvauja Jeigu prieš kurį nors balsavimą posėdžio pirmininkas arba kuri nors frakcija nepareikalavo  patikrinti, kiek  Seimo narių dalyvauja posėdyje, vėliau  dėl to abejonių kelti negalima. Posėdyje  dalyvaujančių  Seimo  narių  skaičiumi  laikomas paskutinis nustatytasis tame posėdyje.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

 

 

     115 straipsnis. Priimant  įstatymus, Seimo nutarimus arba kitus aktus, išskyrus personalijų klausimus, galima balsuoti ir vardiniu būdu,  jeigu  kuri nors frakcija reikalauja ir šį reikalavimą paremia ne mažiau kaip 1/3 posėdyje dalyvaujančių Seimo  narių. Tokį reikalavimą gali pateikti frakcijos atstovas tik baigus svarstyti klausimą, prieš balsavimą dėl viso projekto.

     Šiuo  atveju iki  balsavimo  pradžios  Seimo  nariams išdalijamos vardinio balsavimo kortelės, kurias gaudami jie pasirašo kortelių išdavimo lape. Posėdžio pirmininkas paskelbia vardinio  balsavimo  pradžios ir  pabaigos laiką.  Paskelbus balsavimo pradžią,  kiekvienas Seimo narys kortelę užpildo, pasirašo ir  perduoda balsų  skaičiavimo grupei. Pasibaigus balsavimo laikui, vardinio balsavimo kortelės neišduodamos ir nepriimamos. Suskaičiavus balsus, posėdžio pirmininkas paskelbia, kaip balsavo kiekvienas Seimo narys.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

 

 

       116 straipsnis. Tik slaptai balsuojama tada, kai renkamas Seimo Pirmininkas,  jo pavaduotojai  bei  Seimo  kancleris, sprendžiamas nepasitikėjimo Vyriausybe, Ministru Pirmininku ar atskiru ministru klausimas, nepasitikėjimo kuriuo nors Seimo pareigūnu arba Seimo paskirto valstybės institucijos vadovo atleidimo iš pareigų klausimas taip pat balsuojama dėl kaltinimo formuluočių apkaltos proceso metu. Taip pat slaptai balsuojama, kai sprendžiamas klausimas dėl Konstitucinio Teismo  teisėjų paskyrimo. Seimui nutarus, gali būti slaptas balsavimas ir kitais personalijų klausimais.

     Šiuo būdu balsuojama per posėdžio pertrauką. Balsavimo biuletenius antspauduoja ir išduoda balsų skaičiavimo grupė. Gaudami biuletenį, Seimo nariai pasirašo biuletenių išdavimo lape.

     Balsavimo vietoje turi būti slapto balsavimo kabina ir balsadėžė.  Pastaroji  turi  būti  taip  pastatyta,  kad balsuojantieji, eidami prie jos, turėtų pereiti slapto balsavimo kabiną.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     117 straipsnis.  Biuleteniais atvirai  balsuojama, kai į kurias nors pareigas iš didesnio kandidatų skaičiaus reikia išrinkti keletą, o slaptai balsuoti nenutarta.

     Balsuojama ir  rezultatai nustatomi  taip pat kaip ir balsuojant slaptai,  išskyrus tai, kad nesinaudojama slapto balsavimo kabinomis, o biuleteniai užpildomi posėdžių salėje. Biuletenių pasirašyti nereikia.

 

 

     118 straipsnis.  Slapto ar atviro balsavimo biuletenių pavyzdį prieš balsavimą patvirtina Seimas.

     Dėl kurio nors pareigūno atleidimo ar nepasitikėjimo juo pareiškimo balsuojama biuleteniais, kuriuose įrašyti teiginiai: "pasitikiu" ir  "nepasitikiu" arba  "atleisti iš pareigų" ir "neatleisti iš pareigų". Vienu biuleteniu gali būti balsuojama tik dėl vieno pareigūno atšaukimo arba nepasitikėjimo kolegialia institucija ar jos nariu pareiškimo arba vieno pareigūno atleidimo.

     Viename biuletenyje abėcėlės tvarka gali būti įrašomos tik kandidatų į tas pačias  pareigas pavardės. Visais atvejais biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai nurodyta, dėl ko balsuojama. Balsuojantysis biuletenyje išbraukia pavardes tų kandidatų, prieš kuriuos balsuoja, arba tuos teiginius, kurie jam nepriimtini.

     Negaliojančiais  pripažįstami  nepatvirtinto  pavyzdžio ar neantspauduoti biuleteniai, taip pat tie, kuriuose palikta pavardžių  daugiau  negu renkama  pareigūnų  arba  paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys.  Papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai neskaičiuojami.

     Balsavimo biuleteniais balsų skaičiavimo protokolą pasirašo balsų skaičiavimo grupės pirmininkas ir posėdžio pirmininkas.

     Balsavimo biuleteniai  saugomi Seimo archyve iki Seimo kadencijos pabaigos.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     119 straipsnis. Balsuoti gali būti pateiktas vienas teiginys arba du alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama "už", "prieš" arba  "susilaikoma". Antruoju atveju balsuojama "už pirmąjį teiginį" arba "už antrąjį teiginį".

     Dėl alternatyvių teiginių balsuojama pagal jų pateikimo svarstyti eilę. Jeigu teiginių yra daugiau kaip du, posėdžio pirmininkas turi juos pagal prasmę sugrupuoti taip, kad per keletą balsavimų po vieną ar du teiginius būtų išspręsti visi. Daugiausia balsų surinkęs teiginys, jeigu yra surinkta reikiama balsų dauguma, yra priimtas, priešingu atveju - jis pateikiamas papildomai balsuoti  dėl sprendimo  patvirtinimo. Jeigu  to nepavyksta padaryti, Seimo nariai gali pasiūlyti kompromisinį sprendimą arba klausimą atidėti.

     Savo iniciatyva  arba  jeigu  bent  du  Seimo  nariai pareikalauja, posėdžio pirmininkas  teikiamą balsuoti klausimą padalina į du.

 

 

     120 straipsnis. Dėl sprendimo atidėti klausimą balsuojama pirmiau negu dėl klausimo esmės. Dėl skaičių balsuojama jų  didėjimo tvarka. Prireikus posėdžio pirmininkas gali keisti  balsavimo tvarką, jeigu neprieštarauja pasiūlymų teikėjai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     121 straipsnis. Dėl balsavimo motyvų galima kalbėti po to, kai posėdžio pirmininkas paskelbia, dėl ko bus balsuojama, ir paklausia, ar yra norinčių kalbėti dėl balsavimo motyvų.

     Kai balsuojama dėl viso klausimo ar įstatymo projekto priėmimo, dėl balsavimo motyvų gali pasisakyti "už" ir "prieš" ne daugiau kaip po 4 Seimo narius. Kitais atvejais dėl balsavimo motyvų gali pasisakyti "už" ir "prieš" po 1 Seimo narį.

 

 

     122  straipsnis.  Kai  nenaudojama  elektroninė  balsų skaičiavimo sistema, balsavimą organizuoja ir balsus skaičiuoja balsų skaičiavimo grupė. Ji taip pat padeda posėdžio pirmininkui patikrinti, kiek salėje dalyvauja Seimo narių, ir patikslinti jų registraciją.

     Balsų skaičiavimo grupės nariai balsuoja bendrąja tvarka.

 

 

     123 straipsnis. Balsų skaičiavimo grupę pagal abėcėlę vienam mėnesiui Seimo kanclerio pasiūlymu skiria Seimas. Grupės negali sudaryti vienos frakcijos nariai. Seimo valdybos nariai, komitetų pirmininkai, komisijų  pirmininkai,  frakcijų  seniūnai  bei Vyriausybės nariai į balsų skaičiavimo grupę neskiriami. Balsų skaičiavimo grupė iš savo narių išsirenka pirmininką.

     Seimas gali posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pareikšti nepasitikėjimą balsų skaičiavimo grupe ar jos nariu. Tada skiriama nauja grupė arba jos narys. Posėdžio pirmininko sprendimu arba frakcijos reikalavimu, kurį paremia ne mažiau kaip 1/3 posėdyje dalyvaujančių Seimo narių, gali būti pakartotas balsavimas, po kurio buvo pareikštas nepasitikėjimas.

 

 

     124 straipsnis. Balsavimo rezultatus paskelbia posėdžio pirmininkas, remdamasis  balsų skaičiavimo grupės pateiktais duomenimis  arba  elektroninės  balsų  skaičiavimo  sistemos rodikliais.

 

 

     125 straipsnis. Balsavimą pakeliant rankas ar naudojant elektroninę sistemą galima pakartoti, kol nepradėtas svarstyti kitas darbotvarkės  klausimas, jeigu  to  reikalauja  Seimo Pirmininkas, posėdžio pirmininkas arba frakcija ir šios motyvuotą reikalavimą paremia ne mažiau kaip 1/3 posėdyje dalyvaujančių Seimo narių. Prašyti balsavimą pakartoti taip pat turi teisę ir balsų skaičiavimo  grupė, jeigu  pripažįsta,  kad  apsiriko skaičiuodama balsus.

     Taip pat balsavimas kartojamas, kai už pateiktą siūlymą balsuoja lygiai pusė balsavusiųjų Seimo narių.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     18 skirsnis. Seimo dokumentų įforminimas ir skelbimas

 

 

     126 straipsnis. Seimo posėdžių protokolus rašo ir skelbia Seimo Dokumentų  skyrius, o  pasirašo posėdžio pirmininkas. Protokole išvardijami svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti nutarimai, balsavimų rezultatai. Priimtų protokolinių nutarimų visas tekstas pateikiamas protokole. Prie protokolo pridedama papildoma medžiaga: Seimo narių registracijos duomenys, vardinių balsavimų rezultatai, Seimo narių pareiškimai ir kita.

     Protokolas išdalijamas komitetams ir frakcijoms ne vėliau kaip kitą po posėdžio darbo dieną.

     Seimo nariai gali pareikšti pretenzijas dėl protokolo kitą Seimo posėdžių dieną rytinio posėdžio pabaigoje. Jei yra ginčytinų klausimų, po trumpo praėjusio posėdžio pirmininko paaiškinimo Seimas priima sprendimą paprasta balsavusiųjų dauguma.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     127 straipsnis. Seimo Dokumentų skyrius sudaro ir skelbia Seimo posėdžių  stenogramas. Jų originalai neredaguojami ir saugomi Dokumentų skyriuje. Seimo posėdžių magnetofoniniai įrašai saugomi Dokumentų skyriuje ne trumpiau kaip 1 mėnesį.

     Seimo nariai ir kiti posėdyje kalbėjusieji asmenys turi teisę per 10 dienų po Seimo posėdžio patikrinti suredaguotą spaudai savo kalbos stenogramą. Jie gali patikslinti savo kalbos stenogramos redakciją, jeigu tai nekeičia pasakytos kalbos esmės, patikrinę tekstą pagal magnetofoninį įrašą. Jeigu per šį laiką kalbėtojas nepareiškia  pretenzijų dėl  stenogramos  teksto, laikoma, kad jis su tekstu sutinka.

     Iškilus ginčams  bei  nesusipratimams  dėl  suredaguoto stenogramos teksto, sprendimą priima to posėdžio pirmininkas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     128 straipsnis. Uždarų posėdžių stenogramos neskelbiamos, jomis gali naudotis tik Seimo nariai. Seimo kancleris saugo uždarų posėdžių stenogramas ir sudaro sąlygas Seimo nariams su jomis susipažinti.  Seimo nario  kalbą iš  uždaro posėdžio stenogramos galima viešai cituoti ar komentuoti tik jam sutikus.

 

 

     129 straipsnis. Seimo valdybos ir Seniūnų sueigos posėdžiai protokoluojami, o stenogramos nesudaromos. Protokole išvardijami posėdžio dalyviai,  svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti nutarimai ir balsavimų rezultatai. Protokolą pasirašo to posėdžio pirmininkas.

     Seimo nariai  su šiais  protokolais supažindinami  per komitetus ir frakcijas.

 

 

     130 straipsnis. Seimo komitetai ir komisijos rašo savo posėdžių protokolus. Komitetų ir komisijų sprendimus, išvadas bei posėdžių protokolus pasirašo komitetų ir komisijų pirmininkai.

     Komitetų ir  komisijų posėdžių  protokolai yra  vidaus tarnybiniai dokumentai, kuriais gali naudotis tik Seimo nariai. Kiti asmenys šiais protokolais gali naudotis tik komiteto ar komisijos pirmininkui sutikus. Pasibaigus kalendoriniams metams, posėdžių protokolai ir kiti komitetų bei komisijų dokumentai 1 metus saugomi komitetuose bei komisijose, po to perduodami Seimo archyvui.

     Visi laikinosios komisijos dokumentai turi būti perduoti Seimo archyvui ne vėliau kaip per 10 dienų, pasibaigus šios komisijos įgaliojimų laikui.

 

 

     131 straipsnis.  Teikiami visuomenei svarstyti Lietuvos Respublikos įstatymų  projektai valstybės  lėšomis skelbiami spaudoje. Skelbiant projektus, turi būti nurodyti jų rengėjai ir iniciatoriai.

     Atiduodamą skelbti  įstatymo projektą  turi  pasirašyti komiteto, kuriam projektas perduotas rengti, pirmininkas ir Seimo kancleris.

 

 

     132 straipsnis. Priimti Lietuvos Respublikos įstatymai prieš perduodant pasirašyti Respublikos Prezidentui, taip pat kiti Seimo aktai Seimo Pirmininkui vizuoti arba pasirašyti pateikiami su pagrindinio komiteto pirmininko, priėmimo metu buvusio pranešėjo ir priimtų pataisų bei papildymų autorių vizomis.

     Seimo Pirmininko vizuotas priimtas įstatymas nedelsiant perduodamas Respublikos Prezidentui pasirašyti.

     Seimo valdybos priimtus aktus Seimo Pirmininkas pasirašo, kai yra Seimo kanclerio viza.

     Seimo  Pirmininkas, pasirašęs aktą, perduoda jį Seimo kancleriui paskelbti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     133 straipsnis. Įstatymai ir kiti Seimo dokumentai skelbiami ir įsigalioja pagal įstatymą "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos".

     Respublikos  Prezidento  pasirašyti įstatymai, taip pat Seimo nutarimai išsiunčiami Vyriausybei, Konstituciniam Teismui, Aukščiausiajam  Teismui,  valstybės kontrolieriui, o prireikus - ir kitų valstybės institucijų vadovams bei savivaldybėms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo.

 

 

     134 straipsnis. Seimas turi didįjį - 38 mm skersmens - ir mažąjį - 27 mm skersmens - antspaudus su Lietuvos valstybės herbu. Už Seimo antspaudų naudojimą ir saugojimą atsako Seimo kancleris.

     Didysis Seimo antspaudas su Lietuvos valstybės herbu dedamas ant įstatymų, nutarimų, kitų oficialių Seimo dokumentų, taip pat ir  siunčiamų  užsienio  valstybių  valdžios  bei  valdymo institucijoms, tarptautinių sutarčių ir kitų dokumentų, kuriuos pasirašo Seimo Pirmininkas.

     Mažasis Seimo antspaudas su Lietuvos valstybės herbu dedamas ant Seimo  Pirmininko, jo  pavaduotojų ir  Seimo kanclerio pasirašytų tarnybinių pažymėjimų ir kitų dokumentų.

 

 

     135 straipsnis.  Kalbėti Seimo vardu turi teisę Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai ir Seimo kancleris. Taip pat Seimas gali įgalioti  jo vardu kalbėti Seimo paskirtus delegacijų tarptautinėse organizacijose vadovus ir Seimo atstovą spaudai.

     Seimo komiteto vardu gali kalbėti komiteto pirmininkas, jo pavaduotojas arba įgaliotas komiteto narys.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     136 straipsnis. Lietuvos radijas ir televizija reguliariai rengia reportažus apie atvirus Seimo posėdžius. Seimui nutarus, atskiri posėdžiai transliuojami per radiją ar televiziją ištisai Lietuvos radijui ir televizijai priimtinu laiku. Ginčytinais atvejais, reikalaujant frakcijoms, klausimą sprendžia Seimas.

     Darbui  reikalingais  dokumentais  Seime  akredituotus žurnalistus aprūpina Seimo informacijos ir analizės tarnybos.

 

  136-1 straipsnis. Seimo atstovas spaudai organizuoja Seimo narių spaudos konferencijas žurnalistams. Paprastai ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę rengiamos opozicinėms frakcijoms atstovaujančių Seimo narių spaudos konferencijos.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     137 straipsnis. Oficialius pranešimus apie Seimo posėdžius parengia ir skelbia Seimo informacijos ir analizės tarnybos, o pasirašo  posėdžio pirmininkas.

     Valstybinės   visuomenės   informavimo   priemonės, spausdindamos ar transliuodamos reportažus apie Seimo posėdžius, skelbia ir oficialų pranešimą apie tuos posėdžius.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     138 straipsnis. Seimo valdyba, Seniūnų sueiga, komitetas ar komisija po posėdžių parengia pranešimus visuomenės informavimo priemonėms apie priimtus sprendimus ir pateikia juos Seimo informacijos ir analizės tarnyboms.

     Radijo ir televizijos transliacijos arba reportažai iš Seimo valdybos, Seniūnų  sueigos, komitetų,  komisijų ir frakcijų posėdžių daromi jų vadovams sutikus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     139 straipsnis. Seimo narių parengtus (ar iš kitur gautus) ir siūlomus platinti dokumentus, skirtus visiems Seimo nariams, komitetams ar  frakcijoms, išdalija  posėdžių sekretoriatas. Dokumentai turi būti užregistruoti posėdžių sekretoriate ir pasirašyti bent vieno Seimo nario. Įstatymų ir kitų norminių aktų projektų pateikimo, registracijos ir išdalinimo tvarką nustato šio statuto 19 skirsnis.

     Informacinę medžiagą apie Seimo veiklą rengia ir prireikus pateikia Seimo nariams informacijos ir analizės tarnybos.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     139-1 straipsnis. Norint  geriau informuoti  visuomenę, Seimo leidykla leidžia "Seimo kroniką". Joje pateikiami Seimo posėdžių aprašymai, priimtų įstatymų sąrašas, balsavimo rezultatai, Seimo narių pareiškimų santraukos, Seimo Pirmininko potvarkiai, Seimo  valdybos,  komitetų ir frakcijų  sprendimai,  naujai įregistruoti teisės aktų projektai ir kita svarbi informacija apie Seimo veiklą.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

                                V DALIS

                       ĮSTATYMŲ LEIDYBOS PROCEDŪRA

 

      19 skirsnis. Įstatymų ir kitų norminių aktų projektų registravimas

 

 

     140 straipsnis. Įstatymų ir kitų  Seimo aktų projektus ir pasiūlymus dėl jų leidybos Seimui svarstyti pateikia institucijos ir  asmenys,  kurie  pagal Konstituciją turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę. Teikiamą projektą ar pasiūlymą turi pasirašyti jo iniciatoriai ar jų atstovai.

     Kartu su įstatymo projektu pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame paprastai nurodoma:

     1) parengto projekto tikslai ir uždaviniai;

     2) kaip šiuo metu yra teisiškai reguliuojami įstatymo projekte aptarti klausimai;

     3) kokios numatomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, iš naujo  sureguliuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių pozityvių rezultatų laukiama;

     4) galimos neigiamos priimto įstatymo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta;

     5) įstatymo projekto inkorporavimas į teisinę sistemą, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas) ir kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą;

      5-1) ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus, taip pat, kaip šie santykiai reguliuojami kitose Baltijos valstybėse;

     6) jeigu įstatymui įgyvendinti reikia poįstatyminių aktų - kas ir kada juos turėtų  parengti, šių poįstatyminių aktų metmenys;

     7) įstatymo  projekto rengimo  metu gauti  specialistų vertinimai ir išvados;

     8) įstatymo projekto autorius ar autorių grupė;

     9) reikšminiai įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą;

     10) kiti  autorių nuomone  reikalingi  pagrindimai  ir paaiškinimai.

     Jeigu įstatymo  projekto iniciatoriai  negali  pateikti aiškinamojo rašto, jie gali kreiptis į Seimo kanclerį, prašydami, kad tokį raštą padėtų parengti Seimo Juridinis skyrius arba būtų leista pateikti projektą be aiškinamojo rašto.

     Kartu su įstatymo projektu pageidautina pateikti šio įstatymo projekto kriminologinės ekspertizės išvadą, kokią įtaką įstatymo priėmimas gali daryti kriminogeninei situacijai. Kriminologinės ekspertizės išvados parengimą projekto iniciatorių reikalavimu  organizuoja Teisingumo ministerija.

     Prireikus kartu su įstatymo projektu pateikiamas įstatymo ar nutarimo projektas dėl šio įstatymo įgyvendinimo tvarkos.

     Šio skirsnio reikalavimai, išskyrus dėl aiškinamojo rašto, taikomi visiems įstatymų ir kitų Seimo norminių aktų projektams (toliau šiame skirsnyje jie visi vadinami įstatymų projektais), išskyrus specialius šio statuto numatytus atvejus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

      [141 straipsnio redakcija iki 1997 m. rugpjūčio 1 d.]

     141 straipsnis.  Visi teikiami  įstatymų projektai  ir pasiūlymai registruojami  Seimo posėdžių  sekretoriato gautų įstatymų projektų ir pasiūlymų rejestre. Registruojant užpildomas standartinis projekto titulinis lapas ir formuliaras, nurodomi visi projekto rengėjai ir iniciatoriai bei visi jų pateikti dokumentai. Projektas  indeksuojamas pagal įstatymų leidybos sričių klasifikatorių.

     Projektą  svarstant  ir  toliau  rengiant,  posėdžių sekretoriatui pateikiamos ir jo užregistruojamos visos naujos projekto redakcijos, pateiktos išvados, pataisos bei papildymai ir  pažymima, kas jas pateikė. Visa tai įforminama kaip įstatymo projekto lydraštis ir išdalinama kartu su pačiu projektu bei aiškinamuoju raštu.

     Dėl užregistruoto įstatymo projekto Juridinis skyrius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gavimo datos parengia išvadas, ar tas projektas neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir ar jis atitinka  juridinės technikos taisykles. Jeigu projekto apimtis didelė, Seimo kancleris turi teisę šį terminą pratęsti. Užregistruotas įstatymo projektas kartu su šiomis išvadomis perduodamas Seimo kancleriui.

     Įstatymo projektą kartu su aiškinamuoju raštu bei Juridinio skyriaus išvadomis Seimo  kancleris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas  perduoda Seimo  pirmininkui, komitetams, frakcijoms, Vyriausybei, Respublikos Prezidento kanceliarijai, o prireikus - ir atitinkamoms savivaldybėms. Apie projektą taip pat pranešama Seimo nariams leidinyje "Seimo kronika".

     Įstatymų ir kitų teisės aktų pataisų projektai kartu su aiškinamuoju raštu paprastai išdalijami Seimo nariams ne vėliau kaip prieš darbo dieną iki jų pateikimo Seimo posėdyje.

 

     [141 straipsnio redakcija nuo 1997 m. rugpjūčio 1 d.]

141 straipsnis.Visi teikiami įstatymų projektai ir pasiūlymai registruojami Seimo posėdžių sekretoriato gautų įstatymų projektų ir pasiūlymų rejestre. Registruojant užpildomas standartinis projekto titulinis lapas ir formuliaras, nurodomi visi projekto rengėjai ir iniciatoriai bei visi jų pateikti dokumentai. Projektas indeksuojamas pagal įstatymų leidybos sričių klasifikatorių.

Projektą svarstant ir toliau rengiant, posėdžių sekretoriatui pateikiamos ir jo užregistruojamos visos naujos projekto redakcijos, pateiktos išvados, pataisos bei papildymai ir pažymima, kas jas pateikė. Visa tai įforminama kaip įstatymo projekto lydraštis ir išdalinama kartu su pačiu projektu bei aiškinamuoju raštu.

Dėl užregistruoto įstatymo projekto Juridinis skyrius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gavimo datos parengia išvadas, ar tas projektas neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir ar jis atitinka juridinės technikos taisykles. Jeigu projekto apimtis didelė, Seimo kancleris turi teisę šį terminą pratęsti. Užregistruotas įstatymo projektas kartu su šiomis išvadomis perduodamas Seimo kancleriui.

Jeigu įstatymo projektą teikia Seimo nariai ar Respublikos Prezidentas, jis siunčiamas Teisės biurui prie Europos reikalų ministerijos, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo datos parengia išvadas, ar tas projektas atitinka Europos Sąjungos teisę. Jeigu projekto apimtis didelė, Seimo kancleris gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį.

Įstatymo projektą kartu su aiškinamuoju raštu, Juridinio skyriaus bei Teisės biuro prie Europos reikalų ministerijos išvadomis Seimo kancleris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda Seimo Pirmininkui, komitetams, frakcijoms, Vyriausybei, Respublikos Prezidento kanceliarijai, o prireikus - ir atitinkamoms savivaldybėms. Apie projektą taip pat pranešama Seimo nariams leidinyje “Seimo kronika”.

Įstatymų ir kitų teisės aktų pataisų projektai kartu su aiškinamuoju raštu paprastai išdalijami Seimo nariams ne vėliau kaip prieš darbo dieną iki jų pateikimo Seimo posėdyje.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

 

 

     142 straipsnis. Jeigu įstatymo projektas pateiktas kartu su Konstitucijos pataisomis, abu projektai gali būti nagrinėjami kartu, bet pirma balsuojama dėl Konstitucijos pataisų, laikantis jos keitimo  procedūros. Taip pat kartu svarstomi įstatymų projektai dėl kitų įstatymų pakeitimo, papildymo ar panaikinimo, kurie yra būtini priėmus siūlomą įstatymo projektą.

     Jeigu yra gauti keli alternatyvūs to paties įstatymo projektai, svarstymo Seimo posėdyje metu jie nagrinėjami kartu ir pasirenkamas vienas iš jų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     143 straipsnis. Įstatymo projektą Seimo Pirmininkas, Seimo valdyba gali  perduoti  vienam  iš  komitetų  preliminariai išnagrinėti bei parengti išvadas. Prireikus Seimo Pirmininkas, Seimo valdyba savo iniciatyva ar komiteto siūlymu gali paprašyti, kad dėl  svarstomo projekto  savo išvadas  Seimui pateiktų Vyriausybė.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     144 straipsnis.  Komitetas, kuriam  įstatymo  projektas perduotas preliminariai arba papildomai išnagrinėti ir kuris turi pateikti išvadas, nustato:

     1) ar  projektas  neprieštarauja  Konstitucijai, kitiems įstatymams, o jeigu prieštarauja - ar  komitetas  pritaria Konstitucijos ir kitų įstatymų keitimui;

     2) kiek valstybės biudžeto lėšų apytiksliai reikia tokiam įstatymui įgyvendinti;

     3) kiek  toks projektas tikslingas politiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriais;

     4) ar projekto koncepcija atitinka patvirtintą Vyriausybės programą;

     5) ar  projektas neprieštarauja tarptautiniams Lietuvos Respublikos įsipareigojimams;

     6) ar projektas nėra analogiškas kitiems per pastaruosius 6 mėnesius atmestiems projektams;

     7) ar projektas atitinka teisinio reguliavimo dalykiškumo, konkretumo ir išbaigtumo kriterijus, ar priimtinas teisinės kultūros bei juridinės technikos požiūriais.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     145 straipsnis.  Komitetas, kuriam  įstatymo  projektas perduotas preliminariai arba papildomai išnagrinėti ir kuris turi pateikti išvadas, pateikia raštu vertinimus pagal šio skirsnio 144 straipsnyje nurodytus kriterijus. Nepritarimas turi būti motyvuotas.

     Pritarimas gali būti reiškiamas trejopai: be jokių pastabų, su tam tikromis pastabomis, su sąlyga, kad projekte bus padarytos tam tikros  pataisos. Pastaruoju atveju gali būti siūlomos konkrečios suformuluotos pataisos.

     Seimo sesijos metu išvadas komitetai turi parengti ne vėliau kaip per 10 dienų. Apie išvadas pranešama projekto iniciatoriams.

     Papildomai įstatymo projektą nagrinėjantis komitetas savo nuomonę gali  pareikšti ir  pagrindinio  įstatymo  projektą nagrinėjančio komiteto posėdyje, delegavęs į jį savo atstovą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     146 straipsnis. Seimo kancleris neteikia svarstyti Seime įstatymų projektų, jeigu Seimo Valstybės ir teisės komitetas padaro išvadą,  kad jie  prieštarauja Konstitucijai, ir nėra nustatyta tvarka pateikto Konstitucijos pataisų projekto. Jeigu pateiktąjį ar kitą analogiško turinio įstatymo projektą  per pastaruosius 6 mėnesius Seimas buvo atmetęs, toks projektas taip  pat nepriimamas pakartotinai svarstyti.

     Įstatymų projektai, pateikti subjektų, neturinčių įstatymų leidybos iniciatyvos  teisės, užregistruojami, bet svarstyti neperduodami, tačiau su jais supažindinami atitinkami komitetai.

     Visais šiais atvejais, suderinus su atitinkamu komitetu, projektas su   Seimo kanclerio viza grąžinamas į posėdžių sekretoriatą, kur įrašomas į atmestų įstatymų projektų bei pasiūlymų rejestrą ir perduodamas į archyvą. Apie tai turi būti paskelbta "Seimo kronikoje" ir pranešta pateikėjui.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     147 straipsnis. Įstatymo projekto iniciatoriai iki svarstymo Seimo posėdyje turi teisę projektą atšaukti. Apie šį sprendimą jie iš karto raštu praneša Seimo kancleriui, o šis - Seimui. Tokiu atveju pagrindiniame komitete ir Juridiniame skyriuje paliekama įstatymo projekto kopija.

     Tačiau jeigu iniciatorių atšauktą įstatymo projektą ne vėliau kaip kitą dieną oficialiai paremia ir pateikia kitas įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintis subjektas, tokio projekto svarstymo  procedūra tęsiama  toliau. Ši  nuostata netaikoma įstatymų  projektams, kuriuos  teikia  Respublikos Prezidentas arba Vyriausybė.

 

 

                20 skirsnis. Įstatymų ir kitų norminių aktų

                   projektų pateikimas Seimo posėdyje

 

[148 straipsnio 1 dalies redakcija iki 1997 m. rugpjūčio 1 d.]

     148 straipsnis. Įstatymo ar kito norminio akto projektą  Seimo posėdyje pateikia projekto iniciatorius ar jo atstovas, trumpai (iki 10 minučių) apibūdindamas projektą ir atsakydamas į Seimo narių klausimus ( iki 10 minučių ). Po to posėdžio  pirmininkas supažindina su Juridinio skyriaus, taip pat, jeigu gautos, su Seimo komitetų ar Vyriausybės išvadomis ir teikia pasiūlymus balsuoti.

[148 straipsnio 1 dalies redakcija nuo 1997 m. rugpjūčio 1 d.]

     148 straipsnis. Įstatymo ar kito norminio akto projektą Seimo posėdyje pateikia projekto iniciatorius ar jo atstovas, trumpai (iki 10 minučių) apibūdindamas projektą ir atsakydamas į Seimo narių klausimus (iki 10 minučių). Po to posėdžio pirmininkas supažindina su Juridinio skyriaus, taip pat, jeigu gautos, su Seimo komitetų, Vyriausybės ir Teisės biuro prie Europos reikalų ministerijos išvadomis ir teikia pasiūlymus balsuoti.

     Dėl pateikto įstatymo ar kito norminio akto projekto Seimas priima priima vieną iš šių spendimų:

     1) pradėti projekto svarstymo procedūrą;

     2) atidėti projekto  pateikimo  procedūrą  ir  nurodyti iniciatoriams, kokius veiksmus jie privalo atlikti iki pakartotinio projekto pateikimo Seime;

     3) atmesti projektą nurodant motyvus.

     Priėmus projektą svarstyti Seime, jis įrašomas į sesijos darbų programą.

     Jeigu Seimas nutaria pradėti svarstymo procedūrą, tuomet gali būti sprendžiama, ar taikyti skubos, ar ypatingos skubos svarstymo tvarką.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

 

 

     149 straipsnis. Visi sprendimai įstatymo projekto pateikimo ir svarstymo Seimo posėdyje metu priimami paprasta balsavusiųjų dauguma, išskyrus sprendimus atmesti projektą, ar paskelbti jį visuomenei svarstyti, kurie priimami, jeigu juos priėmusi dauguma ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių.

     Skubos ir  ypatingos skubos svarstymo tvarkos taikymas nustatytas šio statuto 24 skirsnyje.

 

 

     150 straipsnis. Pradėti svarstymo procedūrą galima tik tų projektų, kurie įrašyti į sesijos darbų programą. Svarstymo procedūra susideda iš šių stadijų: svarstymas pagrindiniame komitete, svarstymas Seimo posėdyje ir priėmimas.

     Nutaręs pradėti  įstatymo projekto svarstymo procedūrą, Seimas tame pačiame posėdyje turi paskirti preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą (ne anksčiau kaip po savaitės ir ne vėliau kaip iki sesijos pabaigos), pagrindinį komitetą projektui toliau nagrinėti arba tobulinti.

     Taip pat  šiame posėdyje gali būti priimtas nutarimas paskelbti įstatymo projektą visuomenei svarstyti.

 

 

     151 straipsnis. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikės lėšų, susijusių su valstybės biudžeto koregavimu toliau svarstant  projektą, turi būti pateikti projekto iniciatorių pasiūlymai bei Biudžeto ir finansų komiteto ir Vyriausybės išvados dėl galimų šių lėšų šaltinių.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     152 straipsnis.  Jeigu yra sudaryta iniciatyvinė grupė referendumui dėl  įstatymo nuostatų  paskelbti, po to, kai patvirtinama, jog  yra surinktas reikiamas parašų skaičius, sesijos metu  šis klausimas  svarstomas artimiausiame Seimo posėdyje. Jame  kviečiami dalyvauti  referendumo iniciatorių atstovai.

     Seimas gali konstatuoti, kad referendumui teikiamas įstatymo nuostatų projektas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-716, 94.12.20, Žin., 1994, Nr.100-2002 (94.12.28)

 

 

                21 skirsnis. Įstatymo projekto svarstymas

                         pagrindiniame komitete

 

 

     153 straipsnis. Komitetas, Seimo paskirtas kaip pagrindinis nagrinėti įstatymo projektui, kurio svarstymo procedūra pradėta, ne vėliau kaip per savaitę turi savo posėdyje apsvarstyti pasirengimą projektą nagrinėti komitete. Tam turi būti paskirti atsakingi komiteto nariai, ekspertai, gali būti paprašyta kitų komitetų ar valstybės institucijų papildomų išvadų, priimti kiti parengiamieji sprendimai.  Jeigu komitetui  pavesta projektą tobulinti, tam gali būti sudaryta darbo grupė. Pasirengimo svarstyti projektą klausimus prireikus komitetas gali aptarti ir kituose posėdžiuose.

 

 

     154 straipsnis.  Pagrindinis   komitetas turi projektą išsiuntinėti suinteresuotoms valstybės institucijoms, o prireikus - ir visuomeninėms organizacijoms, kad šios galėtų atsiųsti vertinimus.

     Visą dėl įstatymo projekto gautą medžiagą įvertina bei apibendrina pagrindinis   komitetas.  Jeigu Seime nuspręsta svarstyti iniciatorių  pateiktą projekto tekstą, pagrindinis komitetas turi teisę svarstymui Seimo posėdyje pateikti ir savo variantą.

     Jeigu įstatymo projektas paskelbtas visuomenei svarstyti, gauti pasiūlymai perduodami pagrindiniam  komitetui.

 

 

     155 straipsnis. Ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki  svarstymo  Seimo  posėdyje  įstatymo  projektas  turi  būti apsvarstytas pagrindiniame komitete. Apie tokio svarstymo laiką ir vietą turi būti viešai pranešta.

     Į svarstymą  pagrindiniame komitete  kviečiami projekto iniciatorių ir išvadas rengiančių komitetų atstovai, ekspertai. Komiteto posėdyje jiems turi būti suteiktas žodis.Komiteto  posėdyje kalbėti dėl svarstomo projekto paprastai leidžiama ir dalyvaujantiems kitiems Seimo nariams;

     Į posėdį gali būti pakviesti ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų  bei visuomeninių  organizacijų atstovai. Jiems, posėdžio pirmininkui sutikus, gali būti suteiktas žodis.

     Jeigu pagrindinis komitetas per nustatytą laiką nespėja išnagrinėti įstatymo projekto, dėl termino pratęsimo jis turi kreiptis į Seimo Pirmininką.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     156 straipsnis. Svarstymo pagrindiniame komitete metu turi būti priimtas vienas iš šių  sprendimų, kuris pateikiamas projekto svarstymui Seimo posėdyje:

     1) pritarti iniciatorių pateiktam arba komiteto patobulintam įstatymo projektui;

     2) pritarti vienam iš alternatyvių projektų;

     3) pritarti projektui su išlygomis;

     4) paskelbti projektą visuomenei svarstyti;

     5) grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti;

     6) projektą atmesti.

     Po svarstymo pagrindiniame komitete iniciatorių pateiktas arba komiteto  patobulintas projektas  perduodamas Dokumentų skyriui suredaguoti. Suredaguotas projekto tekstas derinamas su jo iniciatorių bei komitetų atstovais.

     Suredaguotas projekto tekstas turi būti išdalintas Seimo nariams ir įteiktas Vyriausybei ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki svarstymo Seimo posėdyje. Papildomi duomenys kartu su lydraščiu Seimo nariams išdalinami ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki šio svarstymo.

     Apie pagrindinio komiteto pranešėją turi būti pranešta Seimo kancleriui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki įstatymo projekto svarstymo Seimo posėdyje.

     Svarstymo pagrindinio komiteto posėdyje metu pagal galimybes daromas įrašas, o pasisakymai protokoluojami.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     156-1 straipsnis. Jeigu svarstant projektą pagrindiniame komitete ne mažiau kaip trys komiteto nariai nesutinka su daugumos sprendimu, jie gali Seimui pateikti savo atskirąją nuomonę, kuri privalo būti apsvarstyta kaip alternatyvi svarstymo Seimo posėdyje metu.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

          22 skirsnis. Įstatymo projekto svarstymas Seimo posėdyje

 

 

     157 straipsnis. Svarstymo Seimo posėdyje metu aptariamas įstatymo projekto tikslingumas, koncepcija, pagrindinės projekto nuostatos ir  principai, taip pat pateikiamos  gautos pataisos ir  papildymai. Seimo  posėdyje įstatymo projektas svarstomas tokia tvarka:

     1) pagrindinio įstatymo projektą nagrinėjančio komiteto pranešimas;

     2) balsavimas, jeigu pagrindinis komitetas siūlo projektą grąžinti jo iniciatoriams arba atmesti;

     3) alternatyvių projektų, jeigu jų yra, iniciatorių atstovų pranešimai;

     4) kitų komitetų papildomi pranešimai;

     5) bendroji diskusija įstatymo projekto esminėms nuostatoms aptarti - Vyriausybės, kitų komitetų, frakcijų ir paskirų Seimo narių pasisakymai;

     6) specialioji diskusija  projekto struktūrai, atskiriems skyriams, skirsniams  ir straipsniams  aptarti. Jeigu  nėra pasiūlymų rengti  specialiąją diskusiją,  Seimas  gali  jos atsisakyti arba rengti kartu su bendrąja;

     7) baigiamasis  pagrindinio pranešėjo  ir  alternatyvių projektų iniciatorių atstovų žodis.

     Seimo posėdžio  darbotvarkėje bendrajai ir specialiajai diskusijai skirtas laikas dalinamas pusiau daugumos ir mažumos atstovams. Jeigu Seimo daugumos arba mažumos atstovai iki galo neišnaudoja savo diskusijų laiko, diskusija užbaigiama anksčiau numatyto laiko.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     158 straipsnis. Po svarstymo Seimas nusprendžia, ar:

     1) pritarti iniciatorių parengtam arba komiteto patobulintam projektui, arba vienam iš alternatyvių projektų ir paskirti įstatymo priėmimo datą ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų. Jei reikia, pagrindiniam  komitetui pavedama  pagal  diskusijoje išsakytas pastabas padaryti būtinas pataisas ir papildymus;

     2) paskelbti projektą visuomenei svarstyti. Tuomet procedūra kartojama nuo svarstymo pagrindiniame komitete. To paties įstatymo projektas du kartus visuomenei svarstyti paprastai neskelbiamas;

     3) grąžinti projektą pagrindiniam komitetui patobulinti. Šiuo atveju procedūra kartojama nuo svarstymo pagrindiniame komitete. Toks sprendimas svarstant projektą gali būti priimtas tik vieną kartą;

     4) padaryti projekto svarstymo pertrauką, jeigu svarstyti nebaigiama tame pačiame posėdyje arba jeigu paaiškėja, kad Seimo nariams reikia papildomos informacijos įstatymui priimti, arba šio statuto 110 straipsnyje nustatyta tvarka;

     5) grąžinti iniciatoriams projektą tobulinti iš esmės. Šiuo atveju įstatymo projekto svarstymo procedūra  kartojama nuo pateikimo Seimo posėdyje;

     6) atmesti projektą arba pavesti parengti naują.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-716, 94.12.20, Žin., 1994, Nr.100-2002 (94.12.28)

 

 

         23 skirsnis. Įstatymo projekto priėmimas Seimo posėdyje

 

 

     159 straipsnis. Jeigu komitetas Seimui priimti pateikia iš naujo suredaguotą projektą, jis turi būti išdalintas Seimo nariams ir įteiktas Vyriausybei ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio.

     Jei projekte yra esminių pataisų ir papildymų, dėl jų būtina papildoma kriminologinė  ekspertizė, numatyta 140 straipsnio ketvirtojoje dalyje.

     Visas siūlomas įstatymo projekto pataisas, papildymus bei išbraukimus Seimo nariai, frakcijos, komitetai ir Vyriausybė su savo parašais turi įteikti posėdžių sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 24  valandas iki posėdžio, kuriame numatyta įstatymą priimti,  pradžios.  Posėdžių  sekretoriatas  jas  perduoda pagrindiniam įstatymą nagrinėjančiam komitetui, padaugina ir išdalina visiems Seimo nariams.

     Pataisa ar papildymas turi būti tinkamai suformuluoti, atitikti projekto esmę.

     Priėmimo metu naujos pataisos, papildymai ar išbraukimai nepriimami, išskyrus redakcines pataisas, kurios nesvarstomos ir dėl jų  nebalsuojama, o tik raštu pateikiamos pagrindiniam įstatymo projektą nagrinėjusiam komitetui.

     Kai kuriais atvejais motyvuotas pataisas raštu priėmimo metu gali pateikti komitetai. Tačiau pranešėjo siūlymu jų priėmimas gali būti nukeltas į kitą posėdį.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

     160 straipsnis. Priėmimo metu pranešėjas trumpai praneša apie komiteto padarytus pakeitimus, aptaria gautus papildomus pasiūlymus ir pataisas, nurodydamas jų pateikėjus.

     Po to balsuojama dėl atskirų įstatymo projekto dalių. Jeigu Seimas nenutaria kitaip, projekto skyriai, skirsniai ir straipsniai priimami iš eilės. Straipsnius, kurie lemia projekto principus ir struktūrą, posėdžio pirmininkas gali pateikti balsuoti pirmiau  už kitus. Tuos straipsnius, dėl kurių nėra jokių pasiūlymų, galima priimti be balsavimo, jeigu tam neprieštarauja nė vienas Seimo narys. Kitais atvejais balsuojama dėl kiekvieno straipsnio,  skirsnio, skyriaus.

     Priėmimo metu leidžiama kalbėti tik pateiktų pataisų ir papildymų autoriams (iki 2 minučių dėl kiekvieno pasiūlymo), pranešėjui ir dėl balsavimo motyvų, o pranešėjas neklausinėjamas. Pasisakęs dėl pataisos ar papildymo jų autorius nebegali kalbėti dėl balsavimo motyvų.

     Kol visas įstatymo projektas nepriimtas, Seimo nariai gali kalbėti tik dėl balsavimo motyvų ir dėl balsavimo būdo. Visais kitais klausimais posėdžio pirmininkas suteikia žodį tik priėmus visą projektą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

 

 

     161 straipsnis. Atskiras įstatymo straipsnis svarstomas bei priimamas tokia tvarka:

     1) pranešėjas paskelbia raštu gautus pasiūlymus - pakeisti visą straipsnį,  pakeisti kai kuriuos straipsnio teiginius, papildyti straipsnį, išbraukti kai kuriuos straipsnio teiginius; taip pat kiekvieną iš jų gali trumpai pakomentuoti (iki 2 minučių);

     2) balsuojant pasirenkami alternatyvūs pasiūlymai. Kai dėl to  paties straipsnio yra keletas pasiūlymų, balsuojama pagal šio straipsnio 1 punkte nurodytų pasiūlymų eilę, o nurodytoje eilėje - pagal pasiūlymų pateikimo tvarką. Dėl pataisos papildymų ar pataisymų balsuojama anksčiau negu dėl pačios pataisos. Pasiūlymus, prieštaraujančius anksčiau priimtiesiems, posėdžio pirmininkas atmeta be balsavimo. Kai pranešėjas paskelbia, kad pagrindinis komitetas priima pasiūlymą, dėl jo galima nebalsuoti, jeigu nėra  prieštaraujančių Seimo  narių. Pateikėjas prieš balsavimą gali pasiūlymą atšaukti;

     3) balsuojama dėl viso straipsnio.

     Pateikti papildomi įstatymo projekto straipsniai svarstomi bei priimami tokia pat tvarka kaip visi kiti įstatymo projekto straipsniai.

 

 

[162 straipsnio redakcija iki 1997 m. rugpjūčio 1 d.]

     162 straipsnis. Pranešėjui prašant, jeigu jis mano, kad priimtiems pasiūlymams suderinti reikia dar vieno pagrindinio komiteto posėdžio, po balsavimo dėl visų straipsnių gali būti padaryta priėmimo pertrauka, bet ne ilgesnė kaip iki artimiausios Seimo posėdžių  dienos. Po  pertraukos apsvarstomi komiteto pasiūlyti pakeitimai ir papildymai, kurie neturi prieštarauti jau priimtų straipsnių esmei, ir dėl jų balsuojama. Šio svarstymo metu kiti siūlymai dėl pakeitimų ir papildymų nepriimami.

     Jeigu balsavimo metu nebuvo priimti įstatymo principus ir struktūrą lemiantys straipsniai, taip pat atskiri skirsniai ar skyriai, pranešėjas iki balsavimo dėl viso įstatymo projekto gali pasiūlyti atidėti projektą taisyti. Jeigu Seimas šį pasiūlymą priima, procedūra kartojama nuo įstatymo projekto svarstymo pagrindiniame komitete. Šia galimybe svarstant įstatymo projektą galima pasinaudoti tik vieną kartą.

     Jeigu įstatymo  priėmimo metu, balsuojant dėl mokesčių įstatymo projekto straipsnių arba kitų įstatymų straipsnių, kurie reglamentuoja mokesčius arba dėl kurių gali žymiai pasikeisti valstybės pajamos, Vyriausybės narys, Vyriausybės atstovas Seime arba Vyriausybės vadovo specialiai įgaliotas asmuo ar Seimo Biudžeto ir finansų komitetas paprašo, daroma įstatymo priėmimo pertrauka iki artimiausios posėdžių dienos.

     Tęsiant įstatymo priėmimą, kartojama paskutiniojo prieš pertrauką straipsnio priėmimo procedūra.

 

[162 straipsnio redakcija nuo 1997 m. rugpjūčio 1 d.]

      162 straipsnis. Pranešėjui prašant, jeigu jis mano, kad priimtiems pasiūlymams suderinti reikia dar vieno pagrindinio komiteto posėdžio, po balsavimo dėl visų straipsnių gali būti padaryta priėmimo pertrauka, bet ne ilgesnė kaip iki artimiausios Seimo posėdžių  dienos. Po  pertraukos apsvarstomi komiteto pasiūlyti pakeitimai ir papildymai, kurie neturi prieštarauti jau priimtų straipsnių esmei, ir dėl jų balsuojama. Šio svarstymo metu kiti siūlymai dėl pakeitimų ir papildymų nepriimami.

     Jeigu balsavimo metu nebuvo priimti įstatymo principus ir struktūrą lemiantys straipsniai, taip pat atskiri skirsniai ar skyriai, pranešėjas iki balsavimo dėl viso įstatymo projekto gali pasiūlyti atidėti projektą taisyti. Jeigu Seimas šį pasiūlymą priima, procedūra kartojama nuo įstatymo projekto svarstymo pagrindiniame komitete. Šia galimybe svarstant įstatymo projektą galima pasinaudoti tik vieną kartą.

     Jeigu įstatymo  priėmimo metu, balsuojant dėl mokesčių įstatymo projekto straipsnių arba kitų įstatymų straipsnių, kurie reglamentuoja mokesčius arba dėl kurių gali žymiai pasikeisti valstybės pajamos, Vyriausybės narys, Vyriausybės atstovas Seime arba Vyriausybės vadovo specialiai įgaliotas asmuo ar Seimo Biudžeto ir finansų komitetas paprašo, daroma įstatymo priėmimo pertrauka iki artimiausios posėdžių dienos.

     Tęsiant įstatymo priėmimą, kartojama paskutiniojo prieš pertrauką straipsnio priėmimo procedūra.

     Jeigu, svarstant įstatymo projektą, jis pakeičiamas taip, kad jo nuostatos gali neatitikti Europos Sąjungos teisės, pagrindinis komitetas gali prašyti Teisės biurą prie Europos reikalų ministerijos pateikti naują išvadą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-358, 97.07.01, Žin., 1997, Nr.66-1616 (97.07.11)

 

 

     163 straipsnis. Įstatymo priėmimo metu siūlymai atmesti projektą nepriimami. Jis laikomas atmestu tada, jeigu negauna reikiamo balsų skaičiaus.

     Apsvarsčius visus įstatymo straipsnius, balsuojama už visą įstatymo projektą. Jeigu įstatymas nepriimamas, Seimas gali pavesti projekto  iniciatoriams arba  pagrindiniam komitetui parengti naują projektą.

     Jeigu reikia, įstatymo priėmimo metu svarstomas ir priimamas nutarimas dėl įstatymo įgyvendinimo, taip pat įstatymai dėl kitų įstatymų ar jų straipsnių, susijusių su priimamu įstatymu, pakeitimo, papildymo ar panaikinimo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     164 straipsnis. Kol priimtas įstatymas neperduotas pasirašyti Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkas, komitetas ar ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių gali motyvuotu raštu kreiptis į Seimą dėl, jų manymu, priimant tą įstatymą padarytų Seimo statuto pažeidimų. Jei yra gautas toks kreipimasis, Etikos ir procedūrų komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti Seimui išvadas ir pasiūlymus. Kol Etikos ir procedūrų komisija nepateikė tokių išvadų,  Seimo  Pirmininkas  neperduoda  įstatymo  pasirašyti Respublikos Prezidentui.

     Jei Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja, jog buvo šiurkščiai pažeista   įstatymų leidybos procedūra ar kitos svarbios šio statuto nuostatos ir tai lėmė Seimo sprendimą, Seimas balsuoja, ar pripažinti netekusiu galios, ar palikti galioti ginčijamą įstatymą.

     Jeigu Seimas šiuo atveju pripažįsta ginčijamą įstatymą netekusiu galios, jo projekto svarstymas paprastai kartojamas nuo tos stadijos, kai buvo padarytas pažeidimas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     165  straipsnis. Jeigu įstatymo projektas bet kurioje svarstymo stadijoje atmetamas, jis vėl gali būti siūlomas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo projekto atmetimo dienos.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

             24 skirsnis. Įstatymo projekto svarstymas skubos ir

                             ypatingos skubos tvarka

 

 

     166 straipsnis. Skubos tvarka svarstomi Seimo nutarimų, o jei taip nusprendžia Seimas, ir įstatymų projektai.

     Siūlyti šią svarstymo tvarką motyvuotu teikimu turi teisę Respublikos Prezidentas,  Seimo Pirmininkas,  Seimo valdyba, pagrindinis  komitetas, frakcija arba Vyriausybė. Sprendimas svarstyti įstatymo projektą skubos tvarka gali būti priimamas projekto pateikimo arba svarstymo metu balsavusiųjų dauguma,  jeigu ji yra didesnė negu 1/5 visų Seimo narių.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-716, 94.12.20, Žin., 1994, Nr.100-2002 (94.12.28)

 

 

     167 straipsnis. Jei taikoma skubos tvarka, trumpinamas laikas tarp projekto svarstymo stadijų: svarstymo pagrindiniame komitete, svarstymo Seimo posėdyje, priėmimo. Šie laiko tarpai turi būti ne trumpesni kaip 1 darbo diena. Konkrečius terminus nustato Seimas kiekvienu atveju  atskirai, tačiau  visuomet svarstomas projektas Seimo nariams turi būti išdalintas ne vėliau kaip prieš dieną iki posėdžio, kuriame jis bus priimamas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     168 straipsnis. Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko arba Vyriausybės pasiūlymu įstatymų ir Seimo nutarimų projektai gali būti svarstomi ypatingos skubos tvarka. Sprendimas taikyti šią tvarką priimamas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma, jeigu ji didesnė negu 1/4 visų Seimo narių.

     Pagal šią tvarką po pateikimo, jeigu projektas išdalintas Seimo nariams ir įvykdyti šio statuto 19 skirsnio reikalavimai, iš karto gali būti pradėta priėmimo procedūra, o statuto 159 straipsnio pirmosios, antrosios ir trečiosios dalių reikalavimai netaikomi, tačiau visos pataisos turi būti pateiktos raštu ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki priėmimo procedūros pradžios.

     Sprendimas taikyti ypatingos skubos tvarką gali būti priimtas projekto pateikimo ir svarstymo Seimo posėdyje metu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-716, 94.12.20, Žin., 1994, Nr.100-2002 (94.12.28)

 

 

              25 skirsnis. Respublikos Prezidento grąžinto

                   įstatymo svarstymas Seimo posėdyje

 

 

     169 straipsnis. Jeigu pagal Konstitucijos 71 straipsnio pirmąją dalį Respublikos Prezidentas Seimo priimtą įstatymą grąžina Seimui pakartotinai svarstyti, Seimo Pirmininkas  apie tai praneša Seimui artimiausiame posėdyje.

     Ne vėliau kaip kitą posėdžių dieną Seimas balsavimu turi  nuspręsti, ar svarstyti grąžintą įstatymą iš naujo, ar laikyti  įstatymą nepriimtu. Pastaruoju atveju Seimas gali pavesti vienam iš komitetų parengti naują įstatymo projektą arba sudaryti tam darbo grupę. Prieš balsavimą galima pasisakyti tik dėl balsavimo motyvų.

      Jeigu nusprendžiama grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo, tame pačiame posėdyje Seimas turi paskirti svarstymo Seimo posėdyje datą. Šis svarstymas turi įvykti ne vėliau kaip po savaitės.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

 

 

       170  straipsnis.  Grąžinto įstatymo svarstymas Seimo posėdyje rengiamas pagal šio statuto V dalies reikalavimus.

     Po svarstymo  tame pačiame  Seimo  posėdyje  rengiamas pakartotinai Seimo apsvarstyto įstatymo priėmimas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

 

 

     171 straipsnis. Grąžinto įstatymo priėmimo metu pirmiausia balsuojama, ar priimti visą įstatymą be pakeitimų.

     Pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu už įstatymą balsavo daugiau kaip pusė, o už konstitucinį įstatymą - ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių.

     Jeigu įstatymas be pakeitimų nepriimtas, balsuojama, ar priimti įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais. Šiuo atveju pakartotinai apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo dauguma posėdyje dalyvaujančių Seimo narių, o už konstitucinį įstatymą - daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

        26 skirsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimas ir

                     konstitucinių įstatymų projektų svarstymas

 

 

     172 straipsnis. Konstituciniais įstatymais laikomi:

     1) Konstitucijos 150 straipsnyje nurodyti įstatymai, taip pat Konstitucijos pataisos. Jų svarstymo ir priėmimo tvarką nustato Konstitucijos XIV skirsnis ir šis Seimo statuto skirsnis;

     2) tiesiogiai Konstitucijoje įvardinti įstatymai ir kiti konstitucines  normas  sukonkretinantys  įstatymai,  nurodyti įstatyme dėl konstitucinių įstatymų sąrašo. Jų svarstymo ir priėmimo tvarką nustato Konstitucijos 69 straipsnis ir šis statuto skirsnis.

     Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo narių balsų dauguma nustato Seimas. Taip pat į šį sąrašą gali būti įrašyti ir jau priimti įstatymai, jeigu Seimas padarys išvadą, kad jie tokie yra pagal savo turinį bei svarbą.

 

 

     173 straipsnis. Įstatymo dėl Konstitucijos keitimo projektas Seime pradedamas svarstyti tik tais atvejais, kai projektą teikia ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų, savo valią patvirtinusių parašais po siūlomos pataisos  tekstu, išskyrus Konstitucijoje numatytus atvejus, kai ji gali būti keičiama tik referendumu.

     Nepaprastosios padėties ar karo padėties metu Konstitucija negali būti taisoma.

 

 

     174 straipsnis. Konstitucinių įstatymų projektai registruojami, pateikiami, svarstomi ir priimami šio statuto 19-25 skirsniuose  nustatyta tvarka, jeigu kitaip nenumatyta šiame skirsnyje. Šie projektai negalibūti svarstomi skubos ar ypatingos skubos tvarka.

     Prieš pradedant svarstyti tokį projektą Seimo posėdyje, jis turi būti apsvarstytas pagrindiniame komitete ne vėliau kaip prieš 10  dienų ir  išdalintas Seimo nariams bei įteiktas Vyriausybei ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Po svarstymo Seimo posėdyje įstatymo priėmimo procedūra pradedama ne anksčiau kaip po 10 dienų.

     Pagrindinis konstitucinių įstatymų projektus nagrinėjantis komitetas yra Valstybės ir teisės komitetas.

     Neleidžiama riboti diskusijos dėl svarstomo konstitucinio įstatymo projekto,  išskyrus atvejus,  kai toks  sprendimas priimamas ne mažesne kaip 1/3 visų Seimo narių balsų dauguma.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     175 straipsnis. Įstatymų dėl Konstitucijos keitimo projektai svarstomi ir dėl jų balsuojama Seime du kartus, o tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka.

     Įstatymas dėl Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių ir jei abu kartus balsuoti buvo teikiamas tas pats pataisos tekstas.

     Nepriimta Konstitucijos pataisa Seimui iš naujo svarstyti gali būti teikiama ne anksčiau kaip po metų.

     Kiti konstituciniai įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

     Tokių konstitucinių  įstatymų pataisos  arba įstatymai, pripažįstantys netekusiais  galios ar  pakeičiantys iki tol galiojusiuosius, turi būti priimti 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma, balsuojant vieną kartą.

 

 

                 27 skirsnis. Rezoliucijų priėmimas

 

 

     176 straipsnis. Rezoliucija yra Seimo nenorminis aktas, priimamas, kai siekiama patvirtinti raštu  Seimo nuomonę kokiu nors valstybei svarbiu klausimu. Kiti Seimo nenorminiai aktai ( kreipimaisi, deklaracijos , nenorminiai nutarimai ir kita ) priimami taip pat kaip rezoliucijos.

     Rezoliucijos iniciatyvos teisę turi Respublikos Prezidentas, Seimo nariai,  komitetai ir frakcijos. Pasiūlymas svarstyti rezoliucijos projektą gali būti pateiktas savaitės arba dienos posėdžių darbotvarkės aptarimo metu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     177 straipsnis. Rezoliucijos projekto tekstas turi būti įteiktas Seimo nariams ne vėliau kaip prieš dieną iki jos svarstymo.

     Svarstymo metu pasisako ir į klausimus atsako rezoliucijos projekto iniciatorių atstovas, o po to bendrąja tvarka vyksta diskusija.

 

 

     178 straipsnis. Po svarstymo Seimas nusprendžia, ar:

     1) priimti rezoliuciją be pataisų. Šis pasiūlymas negali būti priimtas, jeigu tam prieštarauja daugiau kaip 1/3 visų Seimo narių;

     2) redaguoti rezoliucijos projektą;

     3) atmesti rezoliucijos projektą arba pavesti parengti naują.

 

 

     179 straipsnis. Jei nutarta rezoliucijos projektą redaguoti, Seimas nustato jos svarstymo datą ir laiką, sudaro redakcinę komisiją. Joje negali būti daugiau kaip 9 Seimo nariai. Į redakcinę komisiją  turi įeiti nors vienas iš rezoliucijos projekto  iniciatorių. Kiti Seimo nariai savo pasiūlymus raštu perduoda redakcinei komisijai.

 

 

     180 straipsnis. Kai redakcinė komisija paskelbia suredaguotą tekstą, nauji  pasiūlymai gali  būti svarstomi  tik Seimui nusprendus.

     Jei iš  anksto pateiktus pasiūlymus redakcinė komisija atmetė, pasiūlymų teikėjų reikalavimu Seimas dėl jų balsuoja. Baigus balsuoti dėl alternatyvių pasiūlymų, balsuojama dėl viso rezoliucijos teksto.

 

 

              28 skirsnis. Valstybės biudžeto tvirtinimas

 

 

     181 straipsnis. Vyriausybė, sudariusi kitų metų valstybės biudžeto projektą, ne vėliau kaip iki spalio 17 dienos pateikia jį Seimui. Biudžeto projekto kopijas Seimo kancleris ne vėliau kaip per tris dienas perduoda komitetams ir frakcijoms.

     Artimiausiame  Seimo  posėdyje  išklausomas  Vyriausybės pranešimas apie valstybės biudžeto projektą. Toliau biudžeto projektui nagrinėti komitetuose ir frakcijose skiriama ne mažiau kaip 10 dienų. Tuo metu eiliniai Seimo posėdžiai nerengiami.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     182 straipsnis.  Komitetai išnagrinėja  jų kompetenciją atitinkančius  valstybės  biudžeto  projekto  klasifikacinius skyrius, suformuluoja savo išvadas bei pataisas ir iki lapkričio 10 dienos pateikia jas Biudžeto ir finansų komitetui.

     Į komitetų  posėdžius, kuriuose  nagrinėjamas valstybės biudžeto projektas, kviečiami Vyriausybės bei Biudžeto ir finansų komiteto atstovai.  Vyriausybė privalo  pateikti  komitetams duomenis, kuriais pagrįstas biudžeto projektas.

 

 

     183 straipsnis. Komitetai, frakcijos ir paskiri Seimo nariai visose valstybės biudžeto projekto svarstymo stadijose gali siūlyti didinti projekte numatytas išlaidas tik nurodydami šių išlaidų finansavimo šaltinius.

     Negalima siūlyti mažinti tų išlaidų, kurios į biudžeto projektą įrašytos pagal įstatymus, kitus Seimo priimtus norminius aktus ir tarptautinius Lietuvos Respublikos įsipareigojimus. Norėdamas šias išlaidas sumažinti, Seimas  pirmiausia turi pakeisti atitinkamus norminius aktus.

 

 

     184 straipsnis. Biudžeto ir finansų komitetas, gavęs kitų komitetų išvadas, frakcijų nuomones, siūlomas pataisas, kartu su Vyriausybės, frakcijų  ir kitų komitetų atstovais apsvarsto valstybės biudžeto projektą ir suformuluoja savo išvadas.

     Biudžeto ir finansų komitetas privalo arba priimti kito komiteto siūlomas biudžeto įstatymo pataisas, jeigu jos atitinka šio komiteto kompetenciją, arba atmesti, pateikdamas motyvuotą atsakymą.

     Bet kuris Seimo komitetas turi teisę teikti pasiūlymus taisyti ir tuos biudžeto straipsnius, kurie nepriklauso jo kompetencijai. Šiuo  atveju Biudžeto  ir finansų  komitetas neprivalo motyvuotai atsakyti  komitetui, ar priėmė jo siūlomas pataisas.

 

 

     185 straipsnis. Iki lapkričio 20 dienos valstybės biudžeto projektas turi būti apsvarstytas Seimo posėdyje. Jame išklausomas Biudžeto ir finansų komiteto pranešimas, taip pat pateikiamos kitų komitetų išvados, frakcijų ir paskirų Seimo narių nuomonės bei pastabos, kurioms nepritarė Biudžeto ir finansų komitetas.

 

 

     186 straipsnis. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo valstybės biudžeto projekto pirmojo svarstymo skiriamas antrasis, kurio metu Vyriausybė pateikia pagal gautus pasiūlymus ir pastabas pataisytą projektą. Posėdžio metu Vyriausybės atstovas praneša, kurie iš komitetų, frakcijų ir paskirų Seimo narių pasiūlymų bei pataisų įrašyti į biudžeto projektą, kurie atmesti, motyvuoja atmetimo priežastis, atsako į Seimo narių klausimus.

     Po diskusijos  balsuojama dėl  įstatymo, patvirtinančio valstybės biudžetą, priėmimo paskyrimo viename iš artimiausių Seimo posėdžių. Iki šio posėdžio Vyriausybės atstovui nauji pasiūlymai ir pataisos pateikiami šio statuto 159 straipsnyje numatyta tvarka. Jeigu yra daug svarbių pastabų dėl biudžeto projekto, jis gali būti grąžintas Vyriausybei pataisyti. Tam skiriama ne daugiau kaip 10 dienų, po to grįžtama prie antrojo svarstymo procedūros.

 

 

     187 straipsnis. Alternatyvūs pasiūlymai ir pataisos, su kuriais nesutinka Vyriausybė, bet kurie atitinka šio skirsnio 183 straipsnyje numatytas sąlygas, gali būti priimti tik tada, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

     Apsvarstęs ir priėmęs sprendimus dėl pasiūlymų ir pataisų, Seimas turi balsuoti dėl viso valstybės biudžeto projekto.

     Biudžetas tvirtinamas pagal Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymo  nustatytus rodiklius.  Kartu patvirtinami asignavimai pagal biudžeto išlaidų klasifikacijos skyrius. Šie asignavimai privalomi visiems biudžeto vykdytojams.

 

 

     188 straipsnis. Jeigu Seimas atmeta valstybės biudžeto projektą, ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 10 dienų skiriamas dar  vienas svarstymas, kuriame pateikiamas pagal komitetų, frakcijų ir Seimo narių pastabas Vyriausybės pataisytas projektas. Svarstymas vyksta šio skirsnio 186  straipsnyje numatyta tvarka.

     Jeigu valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų  pradžioje kiekvieną mėnesį negali viršyti praėjusių metų valstybės biudžeto 1/12 išlaidų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     189 straipsnis. Biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti biudžetą. Jis keičiamas pagal tą pačią tvarką, pagal kurią sudaromas, priimamas ir patvirtinamas. Prireikus Seimas gali patvirtinti papildomą biudžetą.

     Jei prireikia lėšų, kurių negalima skirti iš Vyriausybės rezervo fondo, ar papildomų lėšų, susidarančių biudžeto vykdymo metu, Vyriausybė  pateikia Seimui  įstatymo  dėl  papildomų asignavimų projektą. Jame nurodoma trūkstamų lėšų paskirtis ir kiekis bei jų finansavimo šaltinis.

     Komitetai, frakcijos ar paskiri Seimo nariai, laikydamiesi šio skirsnio 183  straipsnyje numatytų sąlygų, gali pasiūlyti įstatymo projektą dėl kai kurių biudžeto išlaidų pakeitimo.

     Šiuo atveju įstatymas priimamas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų  dauguma, jeigu  jam neprieštarauja Vyriausybė. Priešingu atveju įstatymui priimti reikia daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų.

 

 

                   29 skirsnis. Tarptautinių sutarčių

                      ratifikavimas ir denonsavimas

 

 

     190 straipsnis.  Įstatymas  dėl  tarptautinės sutarties ratifikavimo priimamas posėdyje dalyvavusių Seimo narių balsų dauguma, tačiau ne mažesne, kaip 2/5 visų Seimo narių balsų.

     Įstatymas dėl sutarties denonsavimo laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių. 

     Valstybės  sienos gali  būti  keičiamos  tik  Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

                                VI DALIS

 

           PAREIGŪNŲ RINKIMAS, SKYRIMAS IR PRITARIMAS JŲ SKYRIMUI

 

 

              30 skirsnis. Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų bei

                       Seimo kanclerio rinkimo tvarka

 

 

     191 straipsnis. Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai bei Seimo kancleris renkami iš Seimo narių pirmojoje Seimo sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui.

     Bet kuriam iš šių Seimo pareigūnų atsistatydinus, mirus arba Seimui jį atšaukus, taip pat išrinkus ar paskyrus į kitas pareigas, naujo pareigūno rinkimai į šias pareigas  rengiami artimiausiame Seimo posėdyje šiame statute numatyta tvarka.

 

 

     192 straipsnis. Seimo Pirmininkas renkamas pirmajame po rinkimų Seimo posėdyje slaptu balsavimu.

     Kandidatus į Seimo Pirmininko pareigas raštišku pareiškimu gali siūlyti ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių.

     Kandidatus į Seimo Pirmininko pavaduotojų ir kanclerio pareigas, pasitaręs su frakcijomis, Seimo Pirmininkas siūlo taip, kad Seimo valdyboje būtų vienas ar du Seimo mažumos atstovai. Šie pareigūnai renkami slaptu balsavimu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

Nr. VIII-2, 96.11.26, Žin., 1996, Nr.116-2702 (96.12.03)

 

 

     193 straipsnis. Po to, kai kandidatai į kurias nors pareigas yra pasiūlyti, visi jie iki balsavimo turi pareikšti, ar sutinka balotiruotis.

     Kiekvienam kandidatui pagal abėcėlę skiriama iki 15 minučių, o kandidatui į Seimo  Pirmininko pareigas - iki 30 minučių pasisakyti ir tiek pat laiko atsakyti į klausimus. Po to, jei Seimo nariai pageidauja, pradedamos diskusijos.

 

 

     194 straipsnis. Už kiekvieną kandidatą balsuojama atskirai. Jeigu renkamų kandidatų į tas pačias pareigas pasiūlyta daugiau negu reikia  išrinkti, balsuojama biuleteniais su kandidatų sąrašu.

     Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusiųjų Seimo narių, išskyrus šiame skirsnyje numatytus pakartotinius  balsavimus, kai  išrinktu  laikomas kandidatas, gavęs daugiausia balsų.

     Jeigu nė  vienas iš kandidatų negauna reikiamos balsų daugumos arba negalima nustatyti, kurie kandidatai yra išrinkti, nes jie  surenka po  lygiai balsų,  rengiamas pakartotinis balsavimas.

 

 

     195 straipsnis.  Kai renkama į vieną laisvą vietą, o kandidatų yra  daugiau negu  du,  pakartotiniam  balsavimui pateikiami visi pirmajame ture dalyvavę kandidatai, išskyrus surinkusįjį mažiausiai balsų. Jeigu keli kandidatai gavo po lygiai ir mažiausiai balsų, o už juos daugiau balsų yra surinkę bent 2 kandidatai, visi mažiausiai surinkusieji nepateikiami pakartotiniam  balsavimui.  Priešingu  atveju  pakartotiniam balsavimui lieka visi kandidatai. Jeigu po tokio pakartotinio balsavimo padėtis nesikeičia, rinkimai atidedami kitai dienai. Jeigu  lieka 2 kandidatai, elgiamasi taip, kaip nurodyta šio straipsnio antrojoje dalyje.

     Jeigu pakartotinai balsuojant į vieną laisvą vietą buvo 2 kandidatai, išrinktu laikomas daugiau balsų gavęs Seimo narys. Jeigu balsų surinkta po lygiai, balsavimas kartojamas kitą dieną, o jeigu ir tada neišrenkama, rengiami nauji rinkimai.

     Kai rinkimai vyksta iš karto į keletą laisvų vietų, o kandidatų yra daugiau negu šių vietų, į pakartotinio balsavimo biuletenius įrašomi visi pasiūlyti, bet neišrinkti kandidatai. Po pakartotinio balsavimo  išrinktais laikomi daugiausiai balsų gavusieji kandidatai.  Jeigu ir  po pakartotinio  balsavimo nepaaiškėja išrinkti kandidatai, rinkimai kartojami kitą dieną.

 

 

           31 skirsnis. Ministro Pirmininko kandidatūros ir

                     Vyriausybės programos svarstymas

 

 

     196 straipsnis. Konstitucijoje numatytais atvejais, gavęs Respublikos  Prezidento  teikimą  dėl  Ministro  Pirmininko kandidatūros, Seimas artimiausiame posėdyje suteikia galimybę Respublikos  Prezidentui  pristatyti  pretendentą.  Klausimai Respublikos Prezidentui  po to,  kai jis pristato Ministro Pirmininko kandidatūrą,  neužduodami. Respublikos Prezidentui pristačius kandidatūrą, pretendentui suteikiamas žodis (iki 30 minučių), po kurio jis atsako į Seimo narių klausimus (iki 40 minučių).

     Po to svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą perduodama Seimo frakcijoms. Frakcijos turi teisę su pretendentu suderintu laiku pakviesti jį į savo posėdžius ir užduoti jam klausimų.

     Frakcijos turi apsvarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

 

 

     197 straipsnis. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Ministro Pirmininko kandidatūros pristatymo turi būti surengtas kitas Seimo  posėdis sprendimui  dėl pateiktos kandidatūros priimti.

     Šiame  posėdyje pirmiausia išklausomos frakcijų išvados pradedant  didžiausia ir baigiant mažiausia frakcija. Po to  rengiama  diskusija,  kurios  pabaigoje  suteikiamas  žodis pretendentui (iki 20 minučių), taip pat galimybė jam dar kartą atsakyti į Seimo narių klausimus (iki 30 minučių).

     Pretendentui baigus atsakinėti į klausimus, balsuojama, ar pritarti pateiktai Ministro Pirmininko kandidatūrai.

     Respublikos Prezidentas  turi teisę atšaukti pristatytą kandidatūrą bet kuriuo metu iki balsavimo dėl pritarimo jai pradžios.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     198 straipsnis. Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo  jo paskyrimo  pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento  patvirtintą Vyriausybę  ir  pateikia svarstyti jos programą. Pristatymo metu turi dalyvauti naujai sudarytos Vyriausybės nariai. Vyriausybės programa Seimo nariams turi būti išdalinta ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki šio posėdžio.

     Aiškindamas programą, Ministras Pirmininkas gali kalbėti iki 40 minučių. Atsakymams į klausimus iš viso skiriama pusantros valandos. Klausimai gali būti užduoti tiek Ministrui Pirmininkui, tiek bet kuriam iš ministrų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     199 straipsnis. Po pateikimo Vyriausybės programą svarsto Seimo frakcijos, o atskirus jos skyrius - atitinkami Seimo komitetai.

     Komitetai ir  frakcijos turi  teisę pakviesti Ministrą Pirmininką ar ministrą su jais suderintu laiku atsakyti į klausimus dėl Vyriausybės programos.

     Seimo komitetai ir frakcijos savo išvadas dėl Vyriausybės programos turi parengti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jos pateikimo.

 

 

     200 straipsnis. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pateikimo Seimas savo posėdyje turi apsvarstyti Vyriausybės programą.

     Šiame posėdyje pirmiausia išklausoma komitetų ir frakcijų išvadų. Po to rengiama diskusija, kurios pabaigoje suteikiamas žodis Ministrui Pirmininkui (iki 20 minučių), taip pat galimybė jam ir ministrams dar kartą atsakyti į Seimo narių klausimus (iš viso iki pusantros valandos).

     Diskusijos dėl Vyriausybės programos gali būti nutrauktos daugiau kaip pusės balsavusiųjų Seimo narių balsų dauguma. Toks pasiūlymas be aptarimo teikiamas balsuoti, jeigu jį paremia dar bent vienas Seimo narys.

     Kai baigta atsakinėti į klausimus, Seimas turi priimti sprendimą dėl  Vyriausybės programos.  Sprendimo formuluotės pateikiamos komitetų ir frakcijų išvadose. Jeigu Vyriausybės programai nepritarta arba ji grąžinta Vyriausybei patobulinti, nauja Vyriausybės programos redakcija Seimui turi būti pateikta per 10 dienų, o jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo 198 - 200 straipsniuose nustatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     201 straipsnis. Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.

     Kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai, Vyriausybė privalo atsistatydinti.

 

 

     202 straipsnis. Kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, Vyriausybė iš naujo turi gauti Seimo įgaliojimus. Priešingu atveju Vyriausybė turi atsistatydinti.

     Įgaliojimams iš naujo gauti Ministras Pirmininkas turi pristatyti naujai paskirtą ministrą ne vėliau kaip per 7 dienas po to,  kai buvo padarytas paskutinis ministrų pakeitimas, viršijantis pusę visų ministrų skaičiaus, Seimo sesijos metu arba per 7 pirmąsias kitos Seimo sesijos dienas, jeigu toks pakeitimas buvo padarytas tarp sesijų, ir pateikti Vyriausybės programos pakeitimus, jeigu jų buvo padaryta.

     Pristatymo metu Seimo nariai gali užduoti klausimų Ministrui Pirmininkui ir naujai paskirtam  ministrui (kiekvienam iki 30 minučių).

     Jeigu  pateikiami  Vyriausybės  programos  pakeitimai, svarstymas tęsiamas  šio statuto  198 ir 199 straipsniuose nustatyta tvarka.  Priešingu atveju  iš karto  po ministro pristatymo  rengiama diskusija, po kurios Seimas gali balsuoti dėl įgaliojimų  Vyriausybei suteikimo arba nutarti perduoti klausimą svarstyti komitetams ir frakcijoms, bet ne ilgiau kaip 7 dienas. Pastaruoju  atveju diskusija  rengiama po  to, kai pateikiamos komitetų ir frakcijų išvados, o dėl įgaliojimų suteikimo Vyriausybei  balsuojama išklausius papildomą Ministro Pirmininko pasisakymą (iki 30 minučių).

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

           32 skirsnis. Konstitucinio Teismo  ir Aukščiausiojo

                        Teismo  teisėjų bei  kitų valstybės pareigūnų

                        kandidatūrų svarstymas ir skyrimas.

 

Skirsnio pavadinimas pakeistas:

Nr.I-977, 95.06.28, Žin., 1995, Nr.58-1436 (95.07.14)

 

 

     203 straipsnis.  Seimas skiria Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjus bei šių teismų pirmininkus, taip pat skiria valstybės pareigūnus ir skiria ar sudaro kolegialias institucijas (in corpore), jeigu tai numato Konstitucija ir įstatymai. Asmenis, kurie teikia kandidatus į šias pareigas, nustato Konstitucija ir atitinkami įstatymai.

     Seimas taip  pat sprendžia,  ar  pritarti  Respublikos Prezidento skiriamų teisėjų ir pareigūnų kandidatūroms, jeigu tai numato Konstitucija ir įstatymai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     204 straipsnis. Kandidatus į Seimo skiriamas pareigas ar pareigas, į  kurias skiriant reikia Seimo pritarimo, Seimo posėdyje pristato  asmuo, teikiantis  tas  kandidatūras  ar kolegialios institucijos (in corpore) sudėtį. Atskiram kandidatui pristatyti skiriama iki 10 minučių, o kolegialios institucijos nariams pristatyti  - iki 20 minučių. Kandidatų biografijų duomenys iki pristatymo turi būti išdalinti Seimo nariams.

     Apie Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras turi būti paskelbta spaudoje ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jų pristatymo Seime.

     Kandidatai, įskaitant ir kolegialių institucijų (in corpore) sudarymo atvejus, turi dalyvauti Seimo posėdyje, kuriame jie pristatomi.

     Kandidatams į Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjus, taip pat kandidatams į valstybės institucijų vadovų pareigas po pristatymo suteikiamas žodis (iki 10 minučių). Visais atvejais kandidatai turi atsakyti į Seimo narių klausimus: iki 15 minučių skiriama kiekvienam kandidatui į Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjus bei kiekvienam kitam atskiram kandidatui ir iki 30 minučių - visiems kandidatams į kolegialias institucijas.

 

 

     205 straipsnis. Po pristatymo kandidatūras svarsto Seimo frakcijos ir atitinkami komitetai.

     Frakcijos bei komitetai turi teisę su kandidatais suderintu laiku pakviesti juos į savo posėdžius ir užduoti jiems klausimų.

     Išvadas dėl  kandidatūrų frakcijos  bei komitetai turi pateikti Seimui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo kandidatūros pristatymo Seime.

 

 

     206 straipsnis. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pristatymo teikiamos kandidatūros turi būti apsvarstytos Seimo posėdyje. Šiame posėdyje turi dalyvauti kandidatūras teikiantis asmuo ir kandidatai, įskaitant ir kandidatus į kolegialias institucijas (in corpore).

     Pirmiausia išklausomos frakcijų bei komitetų išvados. Po to rengiama diskusija, kurios pabaigoje kandidatams ir kandidatūras teikiančiam asmeniui dar suteikiamas žodis pasisakyti (iki 10 minučių).

     Po to Seimas balsuoja dėl atitinkamų Konstitucinio Teismo ar Aukščiausiojo  Teismo  teisėjų,  kitų  pareigūnų  paskyrimo, kolegialios institucijos (in corpore) paskyrimo ar sudarymo arba pritarimo kandidatūrai, kurią skiria Respublikos Prezidentas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     207 straipsnis.  Prieš pradėdami  eiti savo  pareigas, Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai bei vykdyti teisingumą tik pagal įstatymus. Valstybės kontrolierius, Lietuvos banko valdybos pirmininkas ir kiti naujai paskirti valstybės pareigūnai Seimo posėdyje viešai prisiekia, jei tai numatyta tų valstybės institucijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

 

 

     208 straipsnis.  Jeigu valstybės  pareigūnas ar teismo teisėjas atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kurių nors kitų priežasčių toliau negali eiti pareigų, Seimo sesijos metu ne vėliau kaip per mėnesį nuo laisvos vietos atsiradimo ar per mėnesį nuo sesijos pradžios į šias pareigas turi būti paskirtas kitas arba pritarta kandidatūrai į atitinkamas pareigas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

                                VII DALIS

                          SEIMO PRIEŽIŪRINĖ VEIKLA

 

          33 skirsnis. Vyriausybės narių ir kitų valstybės pareigūnų

                           atskaitomybė Seimui

 

 

     209 straipsnis. Per 3 darbo dienas po kiekvieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio Seimui turi būti perduotos Vyriausybės priimtų nutarimų kopijos, kurios išdalinamos visiems komitetams ir frakcijoms.

     Jeigu  valstybės  kontrolierius nesutiko su Vyriausybės nutarimu ir dėl to pareiškė atskirąją nuomonę dėl Vyriausybės nutarimo, tai jis per 3 darbo dienas po Vyriausybės posėdžio raštu apie tai praneša Seimui. Gavęs valstybės kontrolieriaus atskirąją nuomonę, Seimo kancleris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas ją perduoda Seimo Valstybės ir teisės komitetui, o jeigu reikia, ir kitiems Seimo komitetams.

     Valstybės kontrolieriaus atskirąją nuomonę dėl Vyriausybės priimtų nutarimų  Seimo komitetai svarsto artimiausiame komiteto posėdyje.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     210 straipsnis. Seimo reikalavimu Vyriausybė arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą. Tai taikoma ir kitų valstybės institucijų vadovams, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, išskyrus teismus.

     Pakviestieji atsako į Seimo narių klausimus, pateikia kitą informaciją apie savo ir jiems pavaldžių institucijų veiklą.

     Sudarant Seimo  savaitės darbotvarkę,  nustatoma, kurie valstybės institucijų vadovai tą savaitę atsakys į Seimo narių klausimus ar paklausimus.

 

 

       211 straipsnis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai Seimo sesijos metu kiekvieno vakarinio Seimo posėdžio pradžioje 30 minučių atsakinėja į Seimo narių raštu arba žodžiu užduodamus klausimus. Klausimai raštu per posėdžių sekretoriatą pateikiami ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki posėdžio. Kurie Vyriausybės nariai turi atsakyti į jiems raštu pateiktus klausimus, likus iki Seimo posėdžio  24 valandoms nustato Seimo seniūnų sueiga, paprastai atsižvelgdama į pateiktų raštu klausimų skaičių. Seimo Pirmininkas nustato numatomų atsakyti, pateiktų raštu klausimų eilę ir prieš Seimo posėdį informuoja apie ją Seniūnų sueigą.

     Atsakymams į iš anksto raštu pateiktus Seimo narių klausimus skiriama 15  minučių. Likęs  laikas skiriamas atsakymams į papildomai užduodamus žodžiu klausimus. Šiuos klausimus užduoti pirmenybę turi tie Seimo nariai, į kurių raštu užduotus klausimus atsakinėja  Vyriausybės  narys.  Likęs  laikas  skirstomas proporcingai frakcijų dydžiui kitų Seimo narių klausimams.

     Žodžiu užduodamų klausimų trukmė negali viršyti 1 minutės, o Vyriausybės nario atsakymas į vieną klausimą negali viršyti 2 minučių.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

 

 

     211-1 straipsnis. 10 Seimo narių gali prieš posėdį įteikti posėdžių sekretoriatui raštišką klausimą dalyvaujančiam posėdyje Vyriausybės nariui dėl ypač svarbios problemos su reikalavimu, kad į jį būtų atsakyta to paties posėdžio metu. Vienas Seimo narys per sesiją gali pasirašyti ne daugiau kaip vieną tokį reikalavimą.

     Vyriausybės nario  atsakymui į  tokį klausimą posėdžio pabaigoje skiriama ne daugiau kaip 15 minučių. Seimo nutarimu laikas atsakymui gali būti pratęstas. Pirmumo teisę užduoti klausimus žodžiu turi Seimo nariai, pasirašę reikalavimą. Jeigu Vyriausybės narys  pageidauja, sudaroma galimybė atsakyti į pateiktą klausimą kitame posėdyje, bet ne vėliau kaip po trijų dienų.

 

Statutas papildytas straipsniu:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     212 straipsnis. Seimo  sesijos metu, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, Vyriausybės valandos metu į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus turi atsakyti valstybės kontrolierius ir kiti valstybės institucijų vadovai, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, išskyrus teisėjus. Klausimų pateikimo ir registravimo tvarka tokia, kaip nurodyta 211 straipsnyje.

     Jei lieka laiko, Seimo nariai posėdyje gali užduoti šiems pareigūnams kitų klausimų raštu ir žodžiu.

 

 

     212-1 straipsnis. Vyriausybės nariai ir kiti valstybės pareigūnai, gavę Seimo komitetų ir komisijų rekomendacijas ar pasiūlymus, privalo juos išnagrinėti ir per 15 dienų nuo gavimo pateikti atsakymą.

 

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     213 straipsnis. Ministras Pirmininkas ir ministrai, taip pat teisėjai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, negali būti kitaip suvaržyta jų laisvė be išankstinio Seimo sutikimo, o tarp Seimo sesijų - be išankstinio Respublikos Prezidento sutikimo.

     Jeigu yra  Lietuvos Respublikos  generalinio  prokuroro teikimas dėl Ministro Pirmininko, ministro ar teisėjo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sudaroma tyrimo komisija ir atliekami kiti veiksmai pagal šio statuto 24 straipsnį.

 

 

                        34 skirsnis. Paklausimai

 

 

     214 straipsnis. Su paklausimu Seimo narys ar jų grupė raštu kreipiasi į Vyriausybės narį ar kitą valstybės institucijos vadovą, kurį skiria Seimas ar kurio paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, išskyrus teismus, reikalaudami pateikti informaciją apie jo veiklą bei priimtus sprendimus.

     Paklausimu laikomas tik toks valstybinės ar visuomeninės reikšmės klausimas, dėl kurio Seimo narys ar jų grupė raštu arba Seimo posėdyje oficialiai žodžiu anksčiau kreipėsi į valstybės institucijas,  tačiau,  jų  nuomone,  jis  nebuvo  tinkamai išnagrinėtas arba buvo išspręstas neigiamai. Seimo valdyba gali nuspręsti, jog ir toks klausimas, kurio valstybinį ar visuomeninį reikšmingumą pripažįsta kuris nors komitetas arba frakcija, taip pat laikomas paklausimu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     215  straipsnis.  Paklausimus  užregistruoja  posėdžių  sekretoriatas  ir perduoda kancleriui, kuris juos vizuoja ir persiunčia atitinkamam  pareigūnui. Seimo  narių paklausimai Vyriausybei, valstybės  institucijoms bei  šių  atsakymai į Seimo narių paklausimus skelbiami "Seimo kronikoje".

     Paklausimo teikėjas turi nurodyti konkretų pareigūną, į kurį jis kreipiasi, ir kokio atsakymo - žodžiu ar raštu - laukia. Jeigu kaip atsakyti nenurodyta, atsakymas pateikiamas raštu, išdalinamas komitetams  ir  frakcijoms,  o  Seimo  posėdyje nenagrinėjamas.

     Paklausimo teikėjas  turi teisę  bet kuriuo metu savo paklausimą atšaukti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     216 straipsnis. Atsakymo į raštišką paklausimą terminas negali viršyti 10 dienų nuo paklausimo gavimo, o sesijos metu jo nagrinėjimo Seimo posėdyje terminas - 10 dienų nuo atsakymo į paklausimą gavimo.

     Jeigu pareigūnas,  kuriam pateiktas paklausimas, negali nustatytu laiku atsakyti, jis privalo tai raštu motyvuoti ir pasiūlyti savo terminą, bet ne vėlesnį kaip 1 mėnesio nuo paklausimo gavimo, tačiau jeigu paklausimo teikėjai su šiais motyvais nesutinka, paklausimo svarstymas turi būti surengtas numatytu laiku.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     217 straipsnis. Paklausimai Seimo posėdžiuose nagrinėjami ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį sesijos metu. Jeigu paklausimo svarstymo Seimo posėdyje reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių, tai paklausimas svarstomas privalomai.

     Pirmiausia nagrinėjami tie paklausimai, kuriuos pateikia opozicinių frakcijų nariai.

     Nagrinėjant paklausimą, turi dalyvauti jo teikėjai (bent vienas  jų  atstovas).  Kai  paklausimo  teikėjas  posėdyje nedalyvauja, paklausimo nagrinėjimas atidedamas. Jeigu teikėjas posėdyje nedalyvauja apie tai iš anksto nepranešęs, paklausimas anuliuojamas.

     Paklausimo teikėjas negali pirmininkauti posėdžiui, kuriame svarstomas jo paklausimas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     218 straipsnis. Paklausimas Seimo posėdyje nagrinėjamas šia tvarka:

     1) paklausimo teikėjo pasisakymas (iki 5 minučių);

     2) pareigūno, kuriam pateiktas paklausimas, atsakymas (iki 15 minučių);

     3) diskusija, jeigu jos reikalauja kuris nors komitetas, frakcija. Diskusijoje  žodis paprastai  suteikiamas paeiliui pritariantiems ir nepritariantiems atsakymui į paklausimą Seimo nariams. Jeigu Seimas nenutaria diskusijos pratęsti, leidžiama pasisakyti ne daugiau kaip 4 Seimo nariams.

     Jeigu paklausimo teikėjų nepatenkina atsakymas į paklausimą, jie gali pateikti Seimui svarstyti rezoliucijos, kurioje Seimas įvertina atsakymą, projektą.

 

 

                    35 skirsnis. Seimo pareigūnų ir kitų

                    valstybės institucijų vadovų atšaukimas

 

 

     219 straipsnis. Pasiūlymas atšaukti Seimo pareigūną ar valstybės institucijos vadovą, kurį skiria Seimas, išskyrus Konstitucijoje numatytus apkaltos proceso atvejus, turi būti svarstomas, kai tai motyvuotu raštu pateikia Seimo valdyba, komitetas ar ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių. Komitetas negali siūlyti atšaukti kito komiteto pirmininko.

 

 

     220 straipsnis.  Pareiškimas dėl  kurio nors pareigūno atšaukimo įteikiamas Seimo Pirmininkui, o dėl paties Pirmininko atšaukimo -  Seimo kancleriui.  Toks pareiškimas turi būti paskelbtas artimiausiame Seimo posėdyje.

     Seimo nariai  negali vienos  sesijos  metu pakartotinai reikalauti atšaukti tą patį pareigūną.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     221 straipsnis. Seimo  pareigūnas, dėl kurio atšaukimo vyksta diskusija, tam posėdžiui pirmininkauti negali.

     Diskusijoje dėl Seimo pareigūno ar valstybės institucijos vadovo atšaukimo  pirmiausia pasisako  atšaukimo iniciatorių atstovas (iki 10 minučių), po to - pareigūnas, kurio atšaukimo klausimas yra svarstomas (iki 30 minučių). Pastarajam skiriama dar iki 30 minučių atsakyti į klausimus. Toliau diskusija tęsiama bendrąja tvarka.

 

 

     222 straipsnis. Sprendimas dėl Seimo pareigūnų ar valstybės institucijų vadovų atšaukimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

 

         36 skirsnis. Interpeliacijos ir nepasitikėjimas Vyriausybe

 

 

     223 straipsnis. Sesijos metu ne mažesnė kaip 1/5 Seimo narių grupė gali pateikti interpeliaciją Ministrui  Pirmininkui ar ministrui, reikalaudama  paaiškinti  šių  pareigūnų  priimtų sprendimų motyvus.

     Po interpeliacijos  įteikimo  Seimo  kancleriui,  kuris nedelsdamas ją užregistruoja ir perduoda atitinkamam Vyriausybės nariui ir Seimo nariams, nė vienas parašas negali būti atšauktas.

     Seimo nariai  negali vienos  sesijos  metu pakartotinai pateikti interpeliacijos tam pačiam Vyriausybės nariui.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     224 straipsnis. Gavęs interpeliaciją, Vyriausybės narys privalo ne vėliau kaip per 2 savaites perduoti Seimo Pirmininkui raštišką atsakymą, su kuriuo supažindinami Seimo nariai.

     Gavęs atsakymą į interpeliaciją, sesijos metu Seimas turi jį apsvarstyti savo posėdyje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 

 

     225 straipsnis. Interpeliacija Seimo posėdyje nagrinėjama šia tvarka:

     1) interpeliacijos pateikėjų atstovo pasisakymas (iki 10 minučių);

     2) interpeliaciją  gavusio pareigūno atsakymas (iki 30 minučių);

     3) interpeliaciją gavusio pareigūno atsakymai į Seimo narių klausimus (iki 30 minučių);

     4) diskusija, kurioje žodis paprastai suteikiamas paeiliui pritariantiems ir nepritariantiems atsakymui į interpeliaciją Seimo nariams;

     5) baigiamasis interpeliaciją gavusio pareigūno žodis;

     6) redakcinės komisijos Seimo nutarimo dėl interpeliacijos projektui parengti sudarymas pagal šio statuto 77 straipsnio reikalavimus. Ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių turi sudaryti interpeliacijos pateikėjai.

 

 

     226 straipsnis. Seimo nutarimo dėl interpeliacijos projektas turi būti pateiktas Seimui apsvarstyti ne vėliau kaip kitą posėdžių dieną. Seimo nutarimo dėl interpeliacijos projekte gali būti pareikštas Seimo pritarimas arba nepritarimas Ministro Pirmininko ar ministro atsakymui.

     Jeigu Seimo  nutarimo projekte  Ministro Pirmininko ar ministro  atsakymas  pripažįstamas  esąs  nepatenkinamas  ir pareikštas juo nepasitikėjimas, tai toks nutarimo projektas gali būti priimtas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma. Jeigu toks Seimo nutarimas priimamas, Ministras  Pirmininkas  ar  ministras,  kuriam  pareikštas nepasitikėjimas,  privalo  atsistatydinti.  Kai  Ministras Pirmininkas atsistatydina, privalo atsistatydinti visa Vyriausybė.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     227 straipsnis. Seimo sesijos metu ne mažesnė kaip 1/5 Seimo narių grupė gali pateikti motyvuoto nutarimo, kuriame reiškiamas tiesioginis nepasitikėjimas Vyriausybe, projektą. Toks nutarimo projektas nagrinėjamas Seimo posėdyje 225 straipsnyje nustatyta tvarka  taip pat  kaip  interpeliacija  Ministrui Pirmininkui, tačiau redakcinė komisija nesudaroma.

     Po svarstymo  iš karto  balsuojama dėl  nepasitikėjimo Vyriausybe. Nutarimas dėl tiesioginio nepasitikėjimo Vyriausybe gali būti priimtas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

        37 skirsnis. Kontrolės arba tyrimo laikinosios komisijos

 

 

     228 straipsnis. Kontrolės arba tyrimo laikinosios komisijos sudaromos kontroliuoti, kaip vykdomi Seimo sprendimai, surinkti ir Seimui pateikti informaciją bei išvadas, reikalingas kilusiai problemai nagrinėti ir sprendimui priimti, taip pat kitais šiame statute numatytais atvejais.

     Kontrolės arba tyrimo laikinosios komisijos šio statuto 77 straipsnyje nustatyta tvarka sudaromos ne mažiau kaip iš 4 narių ir pirmininko. Komisijos pirmininką skiria Seimas.

     Komisija  darbui  gali  pasitelkti  atitinkamų  sričių specialistų.

     Kontrolės arba tyrimo laikinųjų komisijų darbo trukmė - iki 6 mėnesių.

 

 

     229 straipsnis. Iniciatyvos teisę sudaryti kontrolės arba tyrimo laikinąsias komisijas turi Seimo valdyba, komitetai, frakcijos, jeigu tam tikrais atvejais šiame statute nenumatyta kitaip. Iniciatoriai turi pateikti Seimui nutarimo dėl kontrolės arba tyrimo laikinosios komisijos sudarymo projektą, kuriame nurodomas komisijos  sudarymo tikslas,  uždaviniai  ir  jos įgaliojimai.

     Apie iniciatyvą sudaryti kontrolės arba tyrimo laikinąją komisiją Seimo Pirmininkas, jei reikia, turi pranešti Lietuvos Respublikos generaliniam  prokurorui ir  Vyriausybei.  Jeigu generalinis prokuroras raštu praneša, kad pagal faktus, lėmusius komisijos sudarymo iniciatyvą, iškelta baudžiamoji byla, tokia komisija nesudaroma, o jeigu ji jau sudaryta, jos veikla Seimo sprendimu turi būti nutraukta.

 

 

     230 straipsnis. Kontrolės arba tyrimo laikinųjų komisijų posėdžiai uždari visiems asmenims, išskyrus kviestuosius, kurių sąrašas sudaromas pagal komisijos narių pageidavimus. Komisijos darbo metu surinkti duomenys neskelbiami.

     Kontrolės arba tyrimo laikinosios komisijos turi teisę išreikalauti, kad  įmonės, įstaigos,  organizacijos pateiktų reikiamus duomenis apie savo veiklą, teisėtvarkos ir prokuratūros darbuotojai pateiktų dokumentus bei duotų parodymus ir kad bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis duotų parodymus.

 

 

     231 straipsnis. Kontrolės arba tyrimo laikinoji komisija, atlikusi pavestą darbą, surinktus ir apibendrintus duomenis, gautas išvadas ir parengtą nutarimo projektą pateikia Seimui.

     Dėl kontrolės arba tyrimo laikinosios komisijos nagrinėto klausimo Seimo posėdyje priimamas nutarimas. Jame gali būti pareikštas nepasitikėjimas Vyriausybe, ministru ar kitu valstybės institucijos vadovu, kurį skiria Seimas, arba teikiamos išvados dėl siūlomo apkaltos proceso. Nepasitikėjimo atveju nutarimui priimti taikomi šio statuto 222 ar 226 straipsnių reikalavimai.

 

 

           38 skirsnis. Valstybės biudžeto apyskaitos kontrolė

 

 

     232 straipsnis.  Valstybės  biudžeto  vykdymo  bendrąją nuolatinę kontrolę atlieka Biudžeto ir finansų komitetas. Kiti Seimo komitetai gali išklausyti informaciją, kaip vykdomi jų kompetenciją atitinkantys biudžeto straipsniai.

     Kaip vykdomas valstybės biudžetas, Seimo posėdyje svarstoma ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius. Tokiam svarstymui Vyriausybė pateikia valstybės biudžeto vykdymo apyskaitą.

 

 

     233 straipsnis. Vyriausybė parengia ir iki kovo 31 dienos pateikia Seimo Pirmininkui praėjusiųjų metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą. Valstybės kontrolierius turi pateikti Seimo kancleriui išvadą apie valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą ne vėliau kaip per šešis mėnesius po to, kai Vyriausybė ją pateikė Seimo Pirmininkui.

     Seimo  kancleris per 2 darbo dienas šios apyskaitos ir valstybės kontrolieriaus  išvados apie  ją kopijas pateikia Biudžeto ir finansų komitetui, kitiems komitetams bei frakcijoms.

     Gavus valstybės kontrolieriaus išvadas, artimiausiame Seimo posėdyje išklausomas  Vyriausybės pranešimas  apie valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, taip pat Valstybės kontrolieriaus papildomas pranešimas. Per 2 savaites po to komitetai apsvarsto valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą ir parengia išvadas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     234 straipsnis. Ne vėliau kaip iki lapkričio 20 dienos valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita ir valstybės kontrolieriaus išvada apie ją kartu su ateinančių metų valstybės biudžeto projektu turi būti apsvarstyta Seimo posėdyje.

     Posėdyje  išklausomas  Biudžeto  ir  finansų  komiteto pranešimas, kitų komitetų išvados. Po diskusijų priimamas Seimo nutarimas dėl valstybės biudžeto įvykdymo.

     Jei apyskaita nepatvirtinama, Seimas sprendžia klausimą dėl pajamų ar išlaidų teisėtumo atstatymo. tvarka. Tam parengiamas atitinkamo nutarimo projektas, taip pat gali būti balsuojama dėl nepasitikėjimo Ministru Pirmininku ar ministru šio statuto 226 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

                             VIII DALIS

                         APKALTOS PROCESAS

 

 

   39 skirsnis. Siūlymas pradėti apkaltos procesą ir parengtinis tyrimas

 

 

     235  straipsnis.  Apkaltos  procesas  yra  parlamentinė procedūra, kurią Seimas  taiko  Konstitucijos 74 straipsnyje nurodytiems asmenims dėl jų padarytų veiksmų, diskredituojančių valdžių autoritetą, siekdamas išspręsti tokių asmenų atsakomybės klausimą.  Jeigu  šios  procedūros  metu  konkretus asmuo pripažįstamas kaltu, tai jis  pašalinamas iš  pareigų arba panaikinamas jo Seimo nario mandatas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     236 straipsnis. Atsakomybėn apkaltos proceso tvarka gali būti traukiami Respublikos Prezidentas, Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisėjai, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir teisėjai, Apeliacinio teismo pirmininkas ir teisėjai bei Seimo nariai.

 

 

     237   straipsnis. Pagrindas  apkaltos procesui pradėti atsiranda, jei šio statuto 236 straipsnyje nurodytas asmuo:

     1) šiurkščiai pažeidžia Konstituciją;

     2) sulaužo duotą priesaiką;

     3) įtariamas padaręs nusikaltimą.

     Apkaltos procesui pradėti užtenka vienos šiame straipsnyje numatytos sąlygos.

 

 

     238 straipsnis. Siūlyti Seimui pradėti apkaltos procesą konkrečiam asmeniui dėl šio statuto 237 straipsnyje nurodytų pagrindų turi teisę ne mažesnė kaip 1/4 Seimo narių grupė, Respublikos Prezidentas, o dėl Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir teisėjų bei Apeliacinio teismo pirmininko ir teisėjų - taip pat ir teisėjų garbės teismas.

     Siūlymas Seimui pradėti apkaltos procesą konkrečiam asmeniui nesiejamas su šio statuto 239 straipsnio normomis.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     239 straipsnis. Generalinis prokuroras, nustatęs, kad šio statuto 236  straipsnyje nurodyti asmenys yra įtariami padarę nusikaltimą, apie tai nedelsdamas praneša Seimui ir pateikia atitinkamą medžiagą.

     Jei įtariamas padaręs nusikaltimą Respublikos Prezidentas, Seimas pradeda  parengiamuosius apkaltos  proceso  veiksmus, numatytus šio  statuto 244  ir  paskesniuose  VIII  dalies straipsniuose.

     Išklausęs generalinio prokuroro pranešimą dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo,  Seimas sprendžia,  ar duoti sutikimą konkretų asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn (šio statuto nurodyta tvarka), ar pradėti apkaltos proceso parengiamuosius veiksmus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     240 straipsnis. Teikiant kaltinimą dėl nusikaltimo padarymo, galioja baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyti senaties terminai. Kitais atvejais jokie senaties terminai netaikomi, nepaisant to, kada buvo padarytas nusižengimas, kuriuo kaltinamas asmuo, tačiau tą nusižengimą tas asmuo turi būti padaręs, eidamas šio statuto 236 straipsnyje nurodytas pareigas.

 

 

     241 straipsnis. Siūlymas pradėti apkaltos procesą turi būti pateikiamas Seimui  raštu ir  iniciatorių pasirašytas  kaip teikimas, o Respublikos Prezidento siūlymas - kaip kreipimasis, kur nurodomas konkretus asmuo, jam formuluojamas kaltinimas, argumentai, svarbiausi faktai, įrodymai ar jų šaltiniai.

 

 

     242 straipsnis. Paprastai siūlymas pradėti apkaltos procesą teikiamas Seimo  sesijos metu.  Seimo Pirmininkas  arba jo pavaduotojas su šiuo siūlymu nedelsdamas  supažindina Seimo narius ir ne vėliau kaip per savaitę sesijos metu arba per savaitę nuo sesijos pradžios pateikia jį Seimui svarstyti.

 

 

     243 straipsnis. Seimas, išklausęs 238 straipsnyje nurodytų iniciatorių ar jų atstovo siūlymą pradėti konkrečiam asmeniui apkaltos procesą, sudaro specialiąją tyrimo komisiją pateiktų kaltinimų pagrįstumui ir rimtumui ištirti bei išvadai dėl siūlymo pradėti apkaltos  procesą parengti. Ši komisija savo darbe vadovaujasi šio statuto 37 skirsnio nuostatomis.

 

 

     244 straipsnis. Specialioji tyrimo komisija sudaroma iš Seimo narių, apkaltos proceso iniciatorių atstovų ir teisininkų, dirbančių teisme, tardymo sistemoje ar prokuratūroje. Tokie teisininkai turi sudaryti nuo trečdalio iki pusės komisijos narių. Dirbdami komisijoje, jie turi lygias teises su kitais komisijos nariais, tačiau privalo griežtai laikytis politinio nešališkumo principo. Komisijoje paprastai neturi būti daugiau kaip 12 narių. Komisijos narius pagal šio statuto 77 straipsnio principus siūlo Seimo dauguma bei mažuma ir apkaltos proceso iniciatoriai, kuriems paliekama teisė pasiūlyti 1/3 komisijos narių.

     Sudarydamas komisiją, Seimas kartu paskiria jos pirmininką ir pavaduotoją, nustato tyrimo atlikimo terminus. Bent vienas iš komisijos vadovų turi būti teisininkas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     245 straipsnis.  Seimo specialiosios  tyrimo  komisijos posėdžiai, susiję su apkaltos procesu, paprastai yra uždari. Apie tyrimo eigą spaudai ir kitoms masinės informacijos priemonėms praneša tik komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas narys.

 

 

     246 straipsnis. Specialiosios tyrimo komisijos posėdžiai protokoluojami. Juos rašo pagal teismo posėdžių protokolavimo pagrindines taisykles komisijos paskirtas sekretorius. Posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

     Posėdžiuose išklausomi  apkaltos proceso iniciatorių ir asmens, kuriam taikoma apkalta, (ar jų atstovų) paaiškinimai bei argumentai, apklausiami liudytojai, kurių sąrašas sudaromas pagal visų specialiosios tyrimo komisijos narių bei asmens, kuriam taikoma apkalta, pasiūlymus, renkami, tiriami ir vertinami kiti įrodymai bei  įkalčiai, prireikus  kviečiami ekspertai  bei specialistai, diskutuojama. Posėdžiuose gali dalyvauti ir asmens, kuriam taikoma apkalta, advokatas.

 

 

     247 straipsnis.  Liudytojai ir  ekspertai kviečiami ir apklausiami pagal baudžiamojo proceso taisykles: jie įspėjami dėl atsakomybės už atsisakymą ar vengimą duoti parodymus ir už žinomai melagingus parodymus, o apie įspėjimą patvirtinama jų parašais. Apie liudytojų apklausą surašomas protokolas, kuris, liudytojui perskaičius, gali būti papildytas ar pataisytas ir po to turi būti liudytojo pasirašytas. Ekspertai savo išvadas pateikia raštu ir pasirašo.

 

 

     248  straipsnis. Tais atvejais,  kai asmeniui  pradėta  apkaltos byla dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo, Seimas specialios  tyrimo komisijos  siūlymu arba  savo iniciatyva kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas išvados, ar minėto asmens konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     249 straipsnis. Specialioji tyrimo komisija, baigusi tyrimą, surašo išvadą, kurioje išdėstoma:

     1) kaltinimo esmė, nusižengimo padarymo vieta, laikas, būdai, motyvai ir kitos esminės aplinkybės;

     2) nustatyti faktai ir įrodymai;

     3) asmens, kuriam taikoma apkalta, paaiškinimai.

     Jeigu pareikšti kaltinimai nepasitvirtina, tai nurodoma išvadoje ir kartu trumpai apibūdinami atlikti tyrimo veiksmai. Atsižvelgiant  į  tyrimo  rezultatus,  išvados  pabaigoje konstatuojama, ar yra pagrindo pradėti apkaltos procesą Seime, ar tokio pagrindo nėra.

     Išvadai patvirtinti reikia daugiau kaip pusės visų komisijos narių balsų daugumos. Balsavimo rezultatai nurodomi posėdžio protokole. Patvirtintą išvadą pasirašo komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas.

     Pagal patvirtintą išvadą komisija parengia Seimo nutarimo projektą.

 

 

     250 straipsnis. Jeigu specialioji tyrimo komisija padaro išvadą, kad yra pagrindo pradėti apkaltos procesą Seime, ji turi suformuluoti konkrečius  kaltinimus. Tai gali būti padaryta komisijos išvados pabaigoje arba atskirame dokumente.

     Specialioji tyrimo  komisija taip pat nusprendžia, kas komisijos vardu palaikys kaltinimą ir atliks kitas kaltintojo funkcijas Seime apkaltos proceso metu. Komisija gali paskirti iki 7 kaltintojų - Seimo narių. Jų pavardes ir įgaliojimus komisija praneša Seimui raštu.

 

 

     251 straipsnis. Parengtą išvadą kartu su Seimo nutarimo projektu ir  kitais dokumentais specialioji tyrimo komisija įteikia Seimo  Pirmininkui, kuris  teikia šiuos  dokumentus svarstyti Seimui artimiausiame posėdyje.

 

 

                  40 skirsnis. Apkaltos procedūra Seime

 

 

     252 straipsnis.  Tais atvejais, kai specialioji tyrimo komisija padaro išvadą, kad nėra pagrindo pradėti apkaltos procesą, Seimas  svarsto išvadoje  suformuluotų motyvų  bei argumentų pagrįstumą ir sprendžia, ar pritarti šiai išvadai. Jeigu Seimas  posėdyje dalyvaujančių  narių  balsų  dauguma patvirtina šią išvadą, laikoma, kad siūlymui pradėti apkaltos procesą yra nepritarta. Tuo pačiu pagrindu tam pačiam asmeniui kelti apkaltos bylą galima ne anksčiau kaip po 1 metų ir tik jei paaiškėjo naujų aplinkybių.

     Jei Seimas nepatvirtina komisijos išvados, kad nėra pagrindo pradėti apkaltos procesą, jis turi nuspręsti, kam pavesti atlikti papildomą ar  pakartotinį tyrimą  - tai  pačiai ar naujai specialiajai tyrimo komisijai.

 

 

     253 straipsnis. Išklausęs specialiosios tyrimo komisijos išvadą, kad yra pagrindo pradėti apkaltos procesą, Seimas atlieka reikalingus tvarkomuosius veiksmus ir priima sprendimus, būtinus šiai procedūrai:

     1) priima nutarimą pradėti Seime apkaltos procesą konkrečiam asmeniui;

     2) nustato apkaltos proceso pradžią ne vėliau kaip po 15 dienų nuo nutarimo pradėti apkaltos procesą priėmimo ir numato posėdžių tvarkaraštį;

     3) priima nutarimą pakviesti Aukščiausiojo Teismo pirmininką ar kitą  šio teismo  teisėją pirmininkauti šios procedūros posėdžiams, o  kai  apkalta  taikoma  Aukščiausiojo  Teismo pirmininkui ar šio teismo teisėjui - pakviesti pirmininkauti Konstitucinio Teismo pirmininką ar kitą šio teismo teisėją;

     4) prireikus paprašo Konstitucinio Teismo išvados apie tai, ar asmens, kuriam taikoma apkalta konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai;

     5) atlieka kitus reikalingus parengiamuosius veiksmus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     254 straipsnis. Paskirtą dieną Seime pradedamas apkaltos procesas. Jam pirmininkauja Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ar kitas šio teismo teisėjas arba Konstitucinio Teismo pirmininkas ar kitas šio teismo teisėjas. Nuo pirmojo iki paskutiniojo apkaltos proceso posėdžio turi dalyvauti dar vienas Aukščiausiojo Teismo arba atitinkamai Konstitucinio Teismo teisėjas, galintis prireikus pavaduoti posėdžio pirmininką.

     Paskelbus apkaltos proceso pradžią, šio proceso posėdžių metu Seimas tampa apkaltos institucija, kurioje nagrinėjimas vyksta pagal  baudžiamojo proceso  principus ir pagrindines taisykles, jeigu šis statutas nenustato kitaip.

     Posėdžio protokolą  pagal teismo posėdžių protokolavimo pagrindines taisykles  rašo  posėdžio  pirmininko  paskirtas sekretorius.

     Apkaltos procesas  Seime yra  viešas. Jis  gali  būti transliuojamas per radiją ir televiziją.

 

 

     255 straipsnis. Apkaltos procesas Seime susideda iš šių pagrindinių dalių: parengiamosios, tardymo, ginčų, asmens, kuriam taikoma apkalta, baigiamojo žodžio ir balsavimo dėl pateiktų kaltinimų.

 

 

     256 straipsnis. Parengiamojoje posėdžio dalyje paskelbiama nagrinėjamos apkaltos bylos esmė, pristatomi asmens, kuriam taikoma apkalta, kaltintojai, jų atstovai, paaiškinamos jų teisės ir pareigos,  išklausomi jų  prašymai ir  priimami dėl jų sprendimai, išsiaiškinamos galimybės tęsti bylos nagrinėjimą.

 

 

     257 straipsnis.  Tardymas pradedamas  balsu perskaitant kaltinimo medžiagą ir išklausant asmens, kuriam taikoma apkalta, paaiškinimus. Po to apklausiamas asmuo, kuriam taikoma apkalta, liudytojai, išklausomos ekspertų išvados, specialistų nuomonės, apžiūrimi įrodymai.

     Iki tardymo  pabaigos kaltintojai turi teisę tikslinti kaltinimo formuluotes, šalinti aptiktas jose technines klaidas. Patikslintos kaltinimo formuluotės raštu turi būti įteiktos asmeniui, kuriam taikoma apkalta, ir posėdžio pirmininkui, kuris nedelsdamas paskelbia jas Seimo nariams. Gavęs patikslintas kaltinimo formuluotes, asmuo, kuriam taikoma apkalta, ir jo gynėjas turi teisę pareikalauti pratęsti ar atnaujinti tardymą.

 

 

     258 straipsnis. Ginčai - tai kaltintojo ir asmens, kuriam taikoma apkalta, ar jų atstovų kalbos bei replikos. Paskutinės replikos teisė visada priklauso gynėjui, o jeigu jo nėra - asmeniui, kuriam taikoma apkalta.

     Pasibaigus ginčams,  asmeniui, kuriam  taikoma apkalta, suteikiamas baigiamasis žodis. Klausimai ir replikos šiuo metu neleidžiami.

 

 

     259 straipsnis. Procesinius klausimus sprendžia posėdžio pirmininkas. Prireikus jis gali pasiklausti Seimo nuomonės ar prašyti pritarimo savo sprendimams. Tik posėdžio pirmininkui leidus, Seimo nariai gali klausinėti proceso dalyvius. Kalbėti dėl bylos esmės ar kitaip bandyti paveikti proceso eigą Seimo nariams neleidžiama, tačiau jie gali užprotestuoti posėdžio pirmininko atsisakymą leisti klausinėti ar skubotą sprendimą nutraukti apklausą ir balsavimu jį atmesti.

 

 

     260 straipsnis. Asmuo, kuriam taikoma apkalta, turi teisę bet kurioje apkaltos proceso dalyje, tačiau tik iki balsavimo pradžios atsistatydinti iš pareigų ar atsisakyti Seimo nario mandato, pateikdamas dėl to pareiškimą raštu. Toks pareiškimas turi būti nedelsiant patenkintas. Tokiu atveju apkaltos procesas nutraukiamas ir tai įforminama Seimo nutarimu.

 

 

     261 straipsnis.  Po asmens,  kuriam  taikoma  apkalta, baigiamojo žodžio prasideda baigiamoji teisenos dalis - slaptas balsavimas dėl pateiktų kaltinimo formuluočių.

     Kiekviena kaltinimo formuluotė įrašoma į atskirą balsavimo biuletenį, kurio pavyzdį tvirtina Seimas. Jame po kaltinimo teksto įrašomi  ir galimi alternatyvaus atsakymo variantai: "kaltinu" ("už"),  "nekaltinu" ("prieš").  Prieš  išdalijant biuleteniai sužymimi specialiu posėdžio pirmininko spaudu. Gaudami biuletenius, Seimo nariai pasirašo biuletenių išdavimo lape.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     262 straipsnis. Balsų skaičiavimo grupė sudaroma pagal šio statuto 123 straipsnio reikalavimus.

     Balsuojama už  kiekvieną kaltinimo formuluotę atskirai. Balsuoja tik Seimo nariai.

     Suskaičiavus balsus, posėdžio pirmininkas praneša balsavimo rezultatus dėl kiekvienos kaltinimo formuluotės atskirai.

 

 

     263 straipsnis. Jeigu bent už vieną kaltinimo formuluotę balsuoja 3/5 visų Seimo narių, laikoma, jog asmuo Seimo yra pripažintas kaltu įvykdžius jam inkriminuojamą nusižengimą. Šiuo atveju, remdamasis balsų skaičiavimo grupės protokolu, posėdžio pirmininkas padiktuoja tokį įrašą posėdžio protokole:

     "Atlikus __________ apkaltos procedūrą Seime, ______ balsų

               (data)

"už",_________ "prieš", t.y. daugiau kaip 3/5 _____________

visų Seimo narių balsų dauguma, pripažinta, kad

pilietis________________________________________________________

                       (vardas, pavardė, pareigos)

 ________________________________________________________________,

     (įrašas pagal patvirtintos kaltinimo formuluotės tekstą)

 

todėl nuo šios dienos, t.y. ________________, jis Seimo sprendimu

                                 (data)

yra pašalintas iš_______________________________________ pareigų 

                   (panaikintas jo Seimo nario mandatas)."

 

     Po to posėdžio pirmininkas šį įrašą pasirašo ir viešai paskelbia Seimo posėdyje.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     264 straipsnis.  Jeigu nė  viena kaltinimo  formuluotė nesurenka 3/5 visų Seimo narių balsų, laikoma, jog apkaltai Seimas nepritarė. Apie tai Seimo posėdyje viešai paskelbia posėdžio pirmininkas ir tai įrašoma posėdžio protokole.

     Jei už  kaltinimo formuluotę,  atitinkančią baudžiamojo nusikaltimo požymius, balsavo mažiau kaip 3/5, tačiau daugiau kaip pusė visų Seimo narių, laikoma, jog Seimas duoda sutikimą patraukti konkretų  asmenį, išskyrus Respublikos Prezidentą, baudžiamojon atsakomybėn.

 

 

     265 straipsnis. Apkaltos proceso Seime posėdžių protokolus pasirašo posėdžio  pirmininkas  ir  jo  paskirtas  posėdžių sekretorius.

     Įrašai protokole dėl apkaltos proceso balsavimo rezultatų prilyginami Seimo nutarimams. Jie įsigalioja nuo paskelbimo ir turi būti tuoj pat vykdomi. Šie įrašai protokole, taip pat balsavimo rezultatai  yra  neskundžiami  ir  nebegali  būti persvarstomi.

 

 

     266 straipsnis. Kai Seimas konkretų asmenį apkaltos proceso tvarka pripažįsta kaltu, tas asmuo nuo to momento laikomas pašalintu iš pareigų arba netenka Seimo nario mandato. Jam už padarytus nusižengimus  taip pat gali būti taikoma teisinė atsakomybė bendrąja tvarka.

     Konstitucijos nustatytą neliečiamybės teisę praranda ir savo noru atsistatydinę iš pareigų arba atsisakę Seimo nario mandato asmenys, o už padarytus nusižengimus jiems taip pat gali būti taikoma teisinė atsakomybė bendrąja tvarka.

 

 

                           BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

 

 

     267 straipsnis. Visus Seimo veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti  šiame  statute  ir  Lietuvos  Respublikos įstatymuose, siūlo spręsti Seimo posėdžio pirmininkas. Toks sprendimas po  trumpo posėdžio  pirmininko motyvų išdėstymo priimamas be diskusijų balsavusiųjų Seimo narių balsų dauguma.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 

     268  straipsnis. Iki  1996 m. sausio 1 d. šio statuto pakeitimai ir papildymai priimami bendrąja tvarka pagal šio statuto V dalies reikalavimus.

     Nuo 1996 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo statutas bei atskiri jo straipsniai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami didesne kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr.I-816, 95.02.23, Žin., 1995, Nr.18-408 (95.03.01)

Nr.I-1133, 95.12.19, Žin., 1996, Nr.6-138 (96.01.19)

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS                   ČESLOVAS JURŠĖNAS