Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 112-4166, i. k. 1041010ISTA0IX-2225

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ŠALIŲ SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR PROTOKOLO DĖL TARPTAUTINIŲ KARINIŲ VADAVIEČIŲ, ĮSTEIGTŲ ĮGYVENDINANT ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTĮ, STATUSO RATIFIKAVIMO

 

2004 m. gegužės 6 d. Nr. IX-2225

Vilnius

 

1 straipsnis. Susitarimo ir Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 31 d. dekretą Nr. 418, ratifikuoja su pareiškimu Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimą dėl jų karinių pajėgų statuso, pasirašytą 1951 m. birželio 19 d. Londone, ir Protokolą dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso, pasirašytą 1952 m. rugpjūčio 28 d. Paryžiuje.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

1. Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso VIII straipsnio 2 dalies f punktu, pareiškia, kad Lietuvos Respublika atsisako reikalavimų kitoms Susitariančiosioms Šalims atlyginti jos turtui padarytą žalą, jeigu ši žala yra mažesnė negu 745 eurai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1171, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13578

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta suma gali būti keičiama atsižvelgiant į atitinkamus Susitariančiųjų Šalių susitarimus ir Šiaurės Atlanto Tarybos sprendimus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1171, 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13578

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso ir Protokolo dėl tarptautinių karinių vadaviečių, įsteigtų įgyvendinant Šiaurės Atlanto Sutartį, statuso ratifikavimo" Nr. IX-2225 2 straipsnio pakeitimo įstatymas