Suvestinė redakcija nuo 2014-09-01 iki 2023-02-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 96-5014, i. k. 1102055ISAK000VA-88

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GABENIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 2 d. Nr. VA-88

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, 25-756; 2010, Nr. 45-2174) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2005, Nr. 83-3083), 17 ir 18.11 punktais,

tvirtinu pridedamas Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisykles.

 

 

 

Viršininko pavaduotoja,

atliekanti viršininko funkcijas                                      Vilma Vildžiūnaitė


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. VA-88

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GABENIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato, kaip ūkio subjektai gali vykdyti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą, naudodamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacine sistema (toliau – AIS), kurios integracinė dalis yra Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo Europos Bendrijų viduje kompiuterizuota sistema (toliau – EMCS). Taisyklės taip pat nustato, kokia tvarka:

1.1. turi būti patvirtinti elektroninio vežimo dokumento projekte pateikti duomenys, kaip elektroniniam vežimo dokumentui turi būti suteikiamas unikalus administracinis nuorodos kodas, kaip toks kodas turi būti pranešamas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjui;

1.2. akcizais apmokestinamų prekių siuntėjui turi būti persiųstas pranešimas, kuriuo patvirtinamas akcizais apmokestinamų prekių išgabenimo iš Europos Sąjungos teritorijos faktas;

1.3. rengiamas pranešimas apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą, kaip tokiame pranešime turi būti nurodyti gautų akcizais apmokestinamų prekių kiekių neatitikimai išsiųstiems;

1.4. informuojamos išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, kai į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių kiekis neatitinka išsiųsto arba kai gabenimo per Lietuvos Respublikos teritoriją metu nustatomi gabenamų prekių kiekio neatitikimai, kurie nebuvo anksčiau nustatyti, ar gabenimo pažeidimai;

1.5. turi būti pažymėti atsarginiai lydraščiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr.98-3482; 2010, Nr. 45-2174, toliau – Akcizų įstatymas) bei atsižvelgiant į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL 2009 L 9, p.12), 1977 m. gruodžio 19 d. Europos Tarybos direktyvą Nr. 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo dėl kai kurių akcizų mokesčių ir draudiminių įmokų srityje (OL 1977 L 336, p.15; OL 2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 1 tomas, p. 63-68), 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL 2009 L 197, p. 24, toliau – Reglamentas) bei procedūras, nustatytas 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 2073/2004 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje (OL 2004 L 359, p.1, toliau – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2073/2004).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

ARC – unikalus administracinis nuorodos kodas, kuris suteikiamas elektroniniam akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentui jį patvirtinant;

e-AD – elektroninis akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas, naudojamas, kai akcizais apmokestinamos prekės gabenamos taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Elektroninis akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Reglamento bei Taisyklių nuostatomis;

e-RoR – elektroninis pranešimas apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą, kurį gavėjas rengia vadovaudamasis Reglamento bei Taisyklių nuostatomis;

gavėjas – asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas leidimas laikinai ar nuolatos gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Tai gali būti: akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, registruotas gavėjas, laikinai registruotas gavėjas, Akcizų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodyti asmenys;

SEED (angl. System for Exchange of Excise) – Akcizų informacijos mainų sistema pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2073/2004 22 straipsnio 1 dalį;

siuntėjas – akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ar registruotas siuntėjas, kurie išgabena akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gali išgabenti iš jam priklausančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio arba iš importo vietos į savo akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Registruotas siuntėjas gali išgabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš importo vietos.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamento nuostatose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. PAPILDOMI LIETUVOS RESPUBLIKOJE RENGIAMŲ ELEKTRONINIO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ VEŽIMO DOKUMENTO PROJEKTO IR ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVIMĄ PROJEKTO REIKALAVIMAI

 

4. Atsižvelgiant į Reglamento ir Akcizų įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikoje rengiamiems e-AD ir e-RoR (toliau kartu – elektroniniai gabenimo dokumentai) projektams taikomi papildomi reikalavimai, skirti supaprastinti elektroninių gabenimo dokumentų rengimo procedūras.

5. Vykdyti elektroninių gabenimo dokumentų rengimą naudojantis AIS leidžiama tik siuntėjui/gavėjui, įregistruotam šios sistemos vartotoju ir teisės aktų nustatyta tvarka turinčiam išduotą veiklos leidimą bei vartotojui suteiktą SEED identifikacinį numerį (toliau – numeris).

6. Elektroninių gabenimo dokumentų projektai gali būti rengiami tiesiogiai prisijungus prie AIS.

7. Siuntėjui suteikiama galimybė savo kompiuterinėje sistemoje parengtą e-AD projektą perkelti į AIS ir užbaigti rengimo procedūras AIS arba e-AD projektą parengti savoje kompiuterinėje sistemoje naudojant WEB Services informacinių technologijų sąsają su AIS.

8. Registruotam AIS vartotojui Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) suteikia prisijungimo prie AIS teises. Tais atvejais, kai siuntėjas / gavėjas elektroniniais gabenimo dokumentais ketina apsikeisti su AIS naudodamasis WEB Services informacinių technologijų sąsaja, pateikia šiai sąsajai įdiegti reikalingas funkcines ir technines specifikacijas.

9. Elektroninių gabenimo dokumentų perdavimas iš AIS į kitų Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) kompetentingų institucijų informacines sistemas ir iš kitų valstybių narių kompetentingų institucijų informacinių sistemų į AIS automatiškai vykdomas Europos Bendrijos sukurta bendra platforma, pagrįsta bendru ryšio tinklu (CCN) ir bendru sistemos sąsajos įtaisu (CSI), kad būtų užtikrinti kompetentingų institucijų informacijos mainai elektroniniu būdu muitų ir mokesčių srityje (toliau – CCN / CSI tinklas).

10. Elektroniniame gabenimo dokumento projekte nurodomi Reglamento II priedo „Kodų sąrašai“ 11 lentelėje „Akcizais apmokestinamas produktas“ pateikti akcizais apmokestinamo produkto kodai ir Kombinuotosios nomenklatūros, nustatytos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra), kodai, kurie atitinkamai skirstomi į tarifines grupes pagal Akcizų įstatyme nurodytus tarifus ir suderinami, kaip nustatyta Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489; 2010, Nr. 58-2872).

11. Visoms akcizais apmokestinamų prekių tarifinėms grupėms (toliau – tarifinė grupė), išskyrus 320 tarifinę grupę, pagal nurodytą gabenamą kiekį, išreikštą Reglamento II priedo „Kodų sąrašai“ 12 lentelėje „Matavimo vienetai“ nustatytais matavimo vienetais, ir elektroninio gabenimo dokumento projekto rengimo metu galiojantį akcizų tarifą, AIS automatiškai apskaičiuoja kiekį akcizui apskaičiuoti bei mokėtiną akcizą.

12. 320 tarifinės grupės akcizinį kiekį nurodo siuntėjas, o mokėtiną akcizą pagal pateiktus duomenis AIS apskaičiuoja automatiškai.

13. Kiekviename rengiamame e-AD projekte siuntėjas privalo nurodyti laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato už akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą duomenis. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumas siuntėjas pasirenka iš AIS pateikiamo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų sąrašo. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma apskaičiuojama pagal mokėtiną akcizą už visas viename e-AD projekte nurodytas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato apimtį, išreikštą procentais.

14. e-AD projekte Siuntėjas privalo užpildyti lauką „Prekės aprašymas“. Prekės aprašymas turi būti aiškus ir detalus, kad būtų galima identifikuoti gabenamą prekę.

15. Be Reglamento nuostatose ir jo prieduose bei Taisyklėse nurodytos e-RoR projekte pateikiamos informacijos, gavėjas, gavęs akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir pildydamas e-RoR projektą, papildomai privalo nurodyti:

15.1. maksimalią mažmeninę cigarečių pakuotės kainą, kai gautų akcizais apmokestinamų prekių tarifinė grupė yra 310 tarifinė grupė;

15.2. cigarečių kiekį pakuotėje, kai gautų akcizais apmokestinamų prekių tarifinė grupė yra 310 tarifinė grupė;

15.3. biologinės kilmės žaliavų dalį (procentais), kai gautos akcizais apmokestinamos prekės priklauso biokuro tarifinėms grupėms;

15.4. tarifinę grupę bei tarifinės grupės aprašymą tais atvejais, kai gautos akcizais apmokestinamos prekės pagal e-AD nurodytus Kombinuotosios nomenklatūros kodus gali būti priskirtos kelioms tarifinėms grupėms;

15.5. kai gautos akcizais apmokestinamos prekės nepatenka nė į vieną gavėjui registruotą prekių tarifinę grupę, gavėjas privalo papildyti leidimą ar registravimo pažymėjimą šia tarifine grupe iki prekių išsiuntimo vartojimui.

151. Kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenamos į kitoje valstybėje narėje nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, AIS privalo būti registruoti tiesioginio pristatymo adresai. Siuntėjas, norėdamas užregistruoti kitoje valstybėje narėje esančių tiesioginio pristatymo vietų adresus, turi su laisvos formos prašymu kreiptis į VMI prie FM. Prašyme turi būti nurodyta:

151.1. siuntėjo SEED numeris (privaloma);

151.2. siuntėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė;

151.3. gavėjo SEED numeris (privaloma);

151.4. gavėjo tipas (juridinis ar fizinis asmuo);

151.5. gavėjo pavadinimas (vardas ir pavardė);

151.6. gavėjo šalis;

151.7. pristatymo vietos pavadinimas (jei reikia);

151.8. adresas:

151.8.1. miestas/kaimas (privaloma),

151.8.2. gatvė (privaloma),

151.8.3. namo numeris,

151.8.4. pašto indeksas (privaloma),

151.9. informacijos kalba (privaloma).

Papildyta punktu:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

16. Kiti veiksmai, nesusiję su elektroninių gabenimo dokumentų projektų rengimu, gali būti atliekami tik tiesiogiai prisijungus prie AIS.

 

III. ELEKTRONINIO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ VEŽIMO DOKUMENTO PROJEKTO RENGIMO TVARKA

 

17. Laikoma, kad akcizais apmokestinamų prekių gabenimas vykdomas taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą tik tuomet, jei jis vykdomas turint e-AD, kuris parengtas naudojantis AIS, kurios integracinė dalis yra EMCS. Rengti e-AD leidžiama tik siuntėjams, registruotiems AIS vartotojais ir turintiems SEED numerį.

18. e-AD projektas rengiamas vadovaujantis Reglamento ir jo priedų nuostatomis bei Taisyklių II skyriuje „Papildomi Lietuvos Respublikoje rengiamų elektroninio akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento projekto ir elektroninio pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą projekto reikalavimai“ išdėstytomis nuostatomis, nustatančiomis papildomus reikalavimus e-AD projektui.

19. Siuntėjas privalo užpildyti visus privalomus e-AD projekto laukus. Kai laukai pildomi lietuvių kalba, atitinkamame e-AD lauke turi būti nurodytas naudotos kalbos kodas „LT“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

20. Rengiamą e-AD projektą AIS sudaro tokios duomenų grupės:

20.1. bendri duomenys apie e-AD;

20.2. siuntėjo duomenys;

20.3. gavėjo duomenys;

20.4. vežėjo duomenys;

20.5. gabenamų prekių duomenys;

20.6. laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato duomenys;

20.7. papildomos informacijos duomenys.

21. e-AD projekto rengimas pradedamas parenkant tinkamą išvežimo operaciją.

22. Kiekvienam pradėtam rengti ar įkeltam į AIS e-AD projektui AIS suteikia būseną „Ruošiamas“ ir priskiria sekos numerį „1“.

23. Kiekvienam pradėtam rengti ar įkeltam į AIS e-AD projektui AIS suteikia vidinis identifikacinis numeris, kurio struktūra sudaryta iš 22 simbolių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

24. Vidinis identifikacinis numeris suteikiamas e-AD projekto sukūrimo momentu pagal taisyklę:

24.1. išvežimo operacijos kodas (2 simboliai):

24.2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio trumpasis numeris (A raidė + 4 skaičiai), kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenamos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio arba registruoto siuntėjo / sandėlio savininko trumpasis numeris (5 paskutiniai SEED numerio simboliai (4 skaičiai + raidė D arba S), kai importuotos akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenamos iš importo vietos;

24.3. e-AD projekto rengimo būdą nusakanti raidė, kuri:

24.3.1. e-AD parengtame AIS sistemoje ar į ją įkeltame – „V“;

24.3.2. Atsarginiame lydraštyje gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau – atsarginiame lydraštyje) taikant atsarginę akcizais apmokestinamų prekių gabenimo procedūrą – „R“;

24.4. eilės numeris – tai paskutinio į AIS pateikto e-AD vidinis identifikacinis numeris padidintas vienetu.

25. Jei e-AD projektas rengiamas energiniams produktams, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenti jūra ar vidaus vandenimis gavėjui, kuris nėra tiksliai žinomas e-AD projekto rengimo metu, tai siuntėjui leidžiama nenurodyti gavėjo duomenų. Šia galimybe gali pasinaudoti tik toks siuntėjas, kuriam leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį priede ar registruoto siuntėjo pažymėjimo priede yra įrašyta leidžiama vykdyti veikla „Išvežti prekes nenurodžius gavėjo”. Tokiu atveju AIS gavėjo duomenų grupėje automatiškai išsaugomas gavimo vietos tipo kodas „8 – nežinomas“. Siuntėjas privalo užpildyti gavėjo duomenis nedelsdamas, kai tik šie duomenys siuntėjui tampa žinomi, ir ne vėliau kaip atgabenus akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, į jų pristatymo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

26. Vežėjo duomenų grupėje nurodomas kelionės laikas turi būti realus, tinkamai apskaičiuotas pagal atstumą tarp akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, išsiuntimo vietos ir pristatymo vietos.

27. Siuntėjas gali išgabenti tik tas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kurios nurodytos jam išduotame leidime / pažymėjime.

28. Tais atvejais, kai akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, lydi papildomi dokumentai (pvz.: atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir akcizų sertifikatas, pažymėjimas apie alkoholį, kurį pagamino mažoji darykla, ar bet koks kitas pažymėjimas, susijęs su vežamomis prekėmis), siuntėjas turi užpildyti papildomos informacijos duomenų grupės laukus.

29. Jei siuntėjas ketina įkelti e-AD projekto duomenų bylą į AIS rankiniu būdu, tuomet siuntėjas naudodamasis AIS turi nurodyti suformuotą e-AD projekto duomenų bylą XML formatu savo kompiuteryje ir inicijuoti duomenų įkėlimą į AIS. AIS automatiškai tikrina e-AD projekto duomenų teisingumą pagal nustatytus ir AIS integruotus algoritmus. Jei e-AD projekto duomenys korektiški, AIS išsaugo e-AD projektą ir atlieka veiksmus, nurodytus Taisyklių 22 punkte. AIS pateikia e-AD projekto duomenis ekrane siuntėjo peržiūrai. Siuntėjas naudodamasis AIS turi užpildyti reikalingus laukus laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato duomenų grupėje.

30. e-AD projektą, kuris dar nepatvirtintas, siuntėjas gali redaguoti ar panaikinti.

31. Siuntėjas atsakingas už e-AD pateiktų duomenų teisingumą.

 

IV. ELEKTRONINIO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ VEŽIMO DOKUMENTO DUOMENŲ TVIRTINIMO IR UNIKALAUS ADMINISTRACINIO NUORODOS KODO SUTEIKIMO BEI PRANEŠIMO IŠSIUNTIMO GAVĖJUI TVARKA

 

32. e-AD projektą, kurio visi reikalingi laukai užpildyti, siuntėjas gali registruoti patvirtinimui.

33. e-AD tampa patvirtintu tuomet, kai AIS jam suteikia ARC.

34. Prieš e-AD patvirtinimą AIS automatiškai tikrina e-AD projekto duomenų teisingumą pagal nustatytus ir AIS integruotus algoritmus.

35. Jei e-AD projekte yra klaidų, AIS pateikia klaidų sąrašą. Toliau veiksmai nevykdomi, t. y. e-AD patvirtinimas negalimas, nes e-AD duomenys nekorektiški. Tokiu atveju e-AD siuntėjas turi redaguoti e-AD projektą arba jį panaikinti.

36. Jei e-AD projekto duomenys teisingi, e-AD užregistruojamas, jam suteikiamas ARC, įšaldomos laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato sumos, inicijuojamas laikmatis, kuris seks, ar e-RoR bus pateiktas per nustatytą laiką, bei, jei nenurodyti gavėjo duomenys, inicijuojamas laikmatis, kuris seks, ar per nustatytą laiką bus pateikti gavėjo duomenys.

37. Jei siuntėjas pateikia e-AD projektą XML formatu iš savo apskaitos sistemos, t. y. ne sukurdamas e-AD standartinėmis AIS priemonėmis, o naudodamasis WEB Services informacinių technologijų sąsaja su AIS, tai AIS apdoroja gautą e-AD projektą ir, jei jis užpildytas be klaidų, patvirtina e-AD, suteikia jam ARC. Patvirtintas e-AD, kuriam priskirtas ARC, išsaugomas AIS ir toliau vykdomi veiksmai, nurodyti Taisyklių 38–41 punktuose. Jei pateiktame e-AD projekte yra klaidų, AIS siuntėjo sistemai perduoda klaidos pranešimą.

38. Jei gavėjo šalis yra Lietuvos Respublika, AIS informaciniu pranešimu informuoja gavėją ir VMI prie FM už akcizais apmokestinamų prekių judėjimo priežiūrą atsakingą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį bei gaunantį darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – atsakingas darbuotojas), apie naują patvirtintą e-AD.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

39. Jei gavėjo šalis yra kita valstybė narė, tuomet AIS automatiškai suformuoja e-AD duomenų bylą numatytuoju formatu ir perduoda ją kitos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinei sistemai.

40. Jei e-AD perdavimas gavėjui / gavėjo šalies kompetentingos institucijos informacinei sistemai sėkmingas, tuomet e-AD būsena pakeičiama į „Perduotas / gautas“.

41. Jei automatinis e-AD siuntimas kitos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinei sistemai nepavyko (e-AD būsena „Neperduotas“), galimas rankinis pakartotinis e-AD siuntimas. Nepavykus pakartotinai rankiniu būdu išsiųsti e-AD, siuntėjas turi kreiptis į VMI prie FM dėl e-AD išsiuntimo kitos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinei sistemai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

V. GAUTO ELEKTRONINIO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ VEŽIMO DOKUMENTO PRIĖMIMO, PERDAVIMO GAVĖJUI IR PRANEŠIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVIMĄ PROJEKTO RENGIMO TVARKA

 

42. Kai siuntėjo šalis yra Lietuvos Respublika, iš karto po to, kai e-AD būsena pakeičiama į „Perduotas / gautas“, gavėjas gauna pranešimą apie naują e-AD ir gali jį peržiūrėti AIS.

43. Kai siuntėjo šalis yra kita valstybė narė, tuomet AIS automatiškai priima e-AD duomenų bylą numatytuoju formatu iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinės sistemos.

44. AIS automatiškai tikrina gaunamo e-AD teisingumą pagal nustatytus ir AIS integruotus algoritmus.

45. Jei iš kitos valstybės narės gauto e-AD duomenys korektiški, gavėjas gauna pranešimą apie naują e-AD ir gali jį peržiūrėti AIS.

46. Gavęs akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių prekių gavimo privalo pateikti e-RoR.

47. Jei akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, atgabenamos Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytiems asmenims, e-RoR projektą gavėjo vardu rengia VMI prie FM atsakingas darbuotojas, naudodamasis AIS role „Inspektorius, dirbantis sandėliuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

48. Kai akcizais apmokestinamos prekės yra gaunamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ar registruoto gavėjo nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, už tinkamą e-RoR pateikimą yra atsakingas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ar registruotas gavėjas.

49. e-RoR projektas rengiamas vadovaujantis Reglamento ir jo priedų nuostatomis bei Taisyklių II skyriuje „Papildomi Lietuvos Respublikoje rengiamų elektroninio akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumento projekto ir elektroninio pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą projekto reikalavimai“ išdėstytomis nuostatomis, nustatančiomis papildomus reikalavimus e-RoR projektui.

50. Kiekvienam pradėtam rengti e-RoR projektui AIS suteikia būseną „Ruošiamas“.

51. e-RoR projektą, kurio būsena „Ruošiamas“, gavėjas gali redaguoti.

52. Gavėjas atsako už e-RoR nurodytų duomenų teisingumą.

 

VI. ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVIMĄ DUOMENŲ TVIRTINIMO IR JO PERDAVIMO SIUNTĖJUI TVARKA

 

53. e-RoR projektą, kurio visi reikalingi laukai užpildyti, gavėjas gali registruoti patvirtinti. Kai laukai pildomi lietuvių kalba, atitinkamame e-AD lauke turi būti nurodytas naudotos kalbos kodas „LT“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

54. Prieš e-RoR patvirtinimą AIS automatiškai tikrina e-RoR projekto duomenų teisingumą pagal nustatytus ir AIS integruotus algoritmus.

55. Jei e-RoR projekte yra klaidų – AIS pateikia klaidų sąrašą. Toliau veiksmai nevykdomi – t. y. e-RoR patvirtinimas negalimas, nes e-RoR duomenys nekorektiški. Tokiu atveju e-RoR gavėjas turi redaguoti e-RoR projektą.

56. Jei e-RoR projekto duomenys teisingi, e-RoR užregistruojamas ir patvirtinamas.

57. Jei siuntėjo šalis yra Lietuvos Respublika, apie patvirtintą e-RoR AIS informaciniu pranešimu informuoja siuntėją ir VMI prie FM atsakingą darbuotoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

58. Jei siuntėjo šalis yra kita valstybė narė, tuomet AIS automatiškai suformuoja e-RoR duomenų bylą numatytuoju formatu ir perduoda ją kitos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinei sistemai.

59. Jei e-RoR perdavimas siuntėjui / siuntėjo šalies kompetentingos institucijos informacinei sistemai sėkmingas, tuomet e-RoR būsena pakeičiama į „Perduotas / gautas“.

60. Jei automatinis e-RoR siuntimas kitos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinei sistemai nepavyko (e-RoR būsena „Neperduotas“), galimas rankinis pakartotinis e-RoR siuntimas. Nepavykus pakartotinai rankiniu būdu išsiųsti e-RoR, gavėjas turi kreiptis į VMI prie FM dėl e-RoR išsiuntimo kitos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinei sistemai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

VII. GAUTO ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE PREKIŲ GAVIMĄ PRIĖMIMO TVARKA

 

61. Kai gavėjo, kuris pateikia e-RoR, šalis yra Lietuvos Respublika, iš karto po to, kai e-RoR būsena pakeičiama į „Perduotas / gautas“, siuntėjas gauna pranešimą apie gautą e-RoR ir gali jį peržiūrėti AIS.

62. Kai gavėjo, kuris pateikia e-RoR, šalis yra kita valstybė narė, tuomet AIS automatiškai priima e-RoR duomenų bylą numatytuoju formatu iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinės sistemos.

63. AIS automatiškai tikrina iš kitos valstybės narės gaunamo e-RoR teisingumą pagal nustatytus ir AIS integruotus algoritmus.

64. Jei iš kitos valstybės narės gauto e-RoR duomenys korektiški, AIS išsaugo e-RoR duomenis prie atitinkamo e-AD pagal ARC. Siuntėjas gauna pranešimą apie gautą e-RoR ir gali jį peržiūrėti AIS.

65. Jei siuntėjo šalis yra Lietuvos Respublika, po to, kai atitinkamam e-AD užregistruojamas e-RoR, kurio būsena „Perduotas / gautas“, AIS automatiškai atlaisvina siuntėjo laidavimą (garantiją) ar piniginį užstatą už tinkamai užbaigtą akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą bei sustabdo laikmatį, kuris skaičiavo, ar e-RoR bus pateiktas per nustatytą laiką.

66. Jei atitinkamam e-AD e-RoR nėra užregistruojamas per 5 darbo dienas nuo numatomos prekių gavimo dienos, AIS užlaiko laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato sumą, kuria buvo užtikrintos galinčios atsirasti mokestinės prievolės. Jeigu, pasibaigus 4 mėnesių laikotarpiui nuo prekių gabenimo pradžios, siuntėjas nesumoka priklausančių mokėti akcizų arba nepateikia įrodymų, kad kitoje valstybėje narėje akcizai sumokėti (arba prekės nuo akcizų mokėjimo yra atleistos), arba jeigu yra daugiau kaip trys neužregistruoti e-RoR, AIS užlaiko gabenimams naudotų (arba vietoj jų pateiktų) laidavimų (garantijų) arba piniginių užstatų sumą, apskaičiuotą pagal visas e-AD nurodytas gabentų akcizais apmokestinamų prekių sumas.

Užlaikyta laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato suma rankiniu būdu AIS atlaisvinama naudoti kitų gabenimų metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, kai siuntėjas sumoka mokėtinus akcizus arba pateikia įrodymus, kad kitoje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba prekės nuo akcizų mokėjimo gali būti atleistos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

67. Atsižvelgiant į tai, kokią reikšmę gavėjas nurodė e-RoR laukelyje „Galutinis prekių gavimo patvirtinimas“, keičiasi e-AD, prie kurio registruotas atitinkamas e-RoR, būsena. Tais atvejais, kai gavėjas e-RoR laukelyje „Galutinis prekių gavimo patvirtinimas“ nurodo reikšmę „Prekių gavimas patvirtintas, tačiau nepatenkinamas“, o laukelyje „Nepatenkinama priežastis“ nurodo reikšmę „Perteklius“ arba „Trūkumas“, laukelyje „Pastebėtas trūkumas arba perteklius“ privalo nurodyti skirtumą tarp e-AD nurodyto ir gauto kiekio. Nauja e-AD būsena gali būti:

67.1. „Pristatytas“;

67.2. „Pristatytas su neatitikimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07233

 

67.3. „Atsisakytas“;

67.4. „Iš dalies atsisakytas“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07233

 

68. Jei e-AD, prie kurio registruotas e-RoR, būsena pasikeičia į „Atsisakytas“, „Iš dalies atsisakytas“, siuntėjas privalo per 5 dienas pakeisti atsisakytų prekių paskirties vietą. Atsisakytų prekių paskirties vieta keičiama vadovaujantis šių Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

69. Jei siuntėjas nepakeičia e-AD paskirties vietos per Taisyklių 68 punkte nurodytą terminą, AIS užlaiko laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato sumą, kuria buvo užtikrintos galinčios atsirasti mokestinės prievolės. Jeigu, pasibaigus 4 mėnesių laikotarpiui nuo prekių gabenimo pradžios, siuntėjas nesumoka priklausančių mokėti akcizų arba nepateikia įrodymų, kad kitoje valstybėje narėje akcizai sumokėti (arba prekės nuo akcizų mokėjimo yra atleistos), AIS užlaiko tam gabenimui naudoto (arba vietoj jo pateikto) laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato sumą, apskaičiuotą pagal visą e-AD nurodytų gabentų akcizais apmokestinamų prekių sumą.

Užlaikyta laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato suma rankiniu būdu AIS atlaisvinama naudoti kitų gabenimų metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, kai siuntėjas sumoka mokėtinus akcizus arba pateikia įrodymus, kad kitoje valstybėje narėje akcizai sumokėti arba prekės nuo akcizų mokėjimo gali būti atleistos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

VIII. ELEKTRONINIO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ VEŽIMO DOKUMENTO ATŠAUKIMO TVARKA

 

70. Jei e-AD siuntėjo šalis yra Lietuvos Respublika (t. y. siuntėjas naudojasi AIS) ir siuntėjas, dar neprasidėjus akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimui (t .y. kol akcizais apmokestinamos prekės, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dar neišgabentos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ir dar nesuėjo laikas, nurodytas e-AD laukelyje „Išsiuntimo data ir laikas“), nori atšaukti e-AD po jo patvirtinimo, tai siuntėjas pats AIS turi užpildyti e-AD atšaukimo pranešimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-9, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 21-992 (2012-02-15), i. k. 1122055ISAK0000VA-9

 

71. e-AD atšaukimo pranešimas pildomas vadovaujantis Reglamento ir jo priedų nuostatomis.

72. Siuntėjas inicijuoja e-AD atšaukimo pranešimo patvirtinimą.

73. AIS tikrina e-AD atšaukimo pranešimo duomenų teisingumą ir, jei jis teisingai užpildytas, AIS užregistruoja e-AD atšaukimo pranešimą.

74. Jei e-AD atšaukimo pranešime yra klaidų, AIS pateikia klaidų sąrašą. Tokiu atveju e-AD siuntėjas turi redaguoti e-AD atšaukimo pranešimą.

75. Jei atšaukiamame e-AD nurodyti gavėjo duomenys, AIS numatytuoju formatu perduoda jį gavėjo sistemai (jei gavėjo šalis yra bet kuri kita valstybė narė) arba informuoja gavėją apie e-AD atšaukimą informaciniu pranešimu (jei gavėjo šalis yra Lietuvos Respublika).

76. AIS taip pat informuoja VMI prie FM atsakingą darbuotoją informaciniu pranešimu apie e-AD atšaukimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

77. AIS pakeičia e-AD būseną į „Atšauktas“, sustabdo laikmačius ir atnaujina atšaukto e-AD laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato už akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą sumą(-as).

78. Atšaukto e-AD redagavimas ar bet kokie kiti veiksmai su atšauktu e-AD negalimi.

79. Jeigu siuntėjas numato ar turi bet kokios kitos informacijos, kad gabenimas pagal iš anksto parengtą e-AD nebus įmanomas, siuntėjas tokį e-AD turi atšaukti.

80. e-AD taip pat turi būti atšauktas, jeigu jame yra klaidų (pvz., duomenys, nurodyti dokumente, neatitinka informacijos apie akcizais apmokestinamas prekes, kurias ketinama gabenti, transportavimo informacija, gavėjo duomenys ar pan.). Gabenimas pagal tokį dokumentą negalimas.

 

801. Jeigu, suėjus laikui, nurodytam e-AD laukelyje „Išsiuntimo data ir laikas“, akcizais apmokestinamos prekės neišgabenamos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ir paaiškėja, kad AIS užregistruotame e-AD yra įrašyti klaidingi duomenys arba, nors duomenys nėra klaidingi, tačiau e-AD yra atšauktinas, tai siuntėjas gali kreiptis į VMI prie FM su laisvos formos prašymu atšaukti e-AD (toliau šiame skyriuje – prašymas). Prašyme turi būti nurodyta siuntėjo akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (arba atitinkamai registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo) identifikacinis numeris, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, faksas, gavėjo akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (arba atitinkamai registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo) identifikacinis numeris, adresas (arba tiesioginio pristatymo vietos adresas), aplinkybės, dėl kurių e-AD turi būti atšauktas, atšauktino e-AD ARC. Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai, faksu arba elektroniniu paštu adresais, nurodytais AIS prisijungimo lange. Kai prašymas pateikiamas el. paštu arba faksu, pranešimo originalas turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 15 dienos kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį AIS buvo užregistruotas klaidingas e-AD.

Papildyta punktu:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-9, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 21-992 (2012-02-15), i. k. 1122055ISAK0000VA-9

 

802. VMI prie FM atsakingas darbuotojas pagal prašymą AIS gali atšaukti e-AD, išskyrus tuos atvejus, kai nustatoma, kad siuntėjo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ar importo vietoje akcizais apmokestinamų prekių nėra.

Papildyta punktu:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

IX. ELEKTRONINIAME AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ VEŽIMO DOKUMENTE NURODYTOS PASKIRTIES VIETOS KEITIMO TVARKA

 

81. Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo metu siuntėjas naudodamasis AIS gali pakeisti gavėją / pristatymo vietą nurodydamas naują gavėją / pristatymo vietą.

82. Galimi trys gavėjo / pristatymo vietos keitimo būdai:

82.1. keičiama gavimo valstybė narė, t. y. keičiamas ir gavėjas, ir pristatymo vieta;

82.2. gavimo valstybė narė nekeičiama, tačiau ir gavėjas, ir pristatymo vieta keičiama;

82.3. nei gavimo valstybė narė, nei gavėjas nekeičiami, tačiau keičiama pristatymo vieta.

83. Pats siuntėjas gali būti naujuoju e-AD gavėju, t. y. e-AD siuntėjo ir naujojo gavėjo sandėlių SEED numeriai gali sutapti, kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, grąžinamos siuntėjui.

84. Naujuoju e-AD gavėju negali būti Akcizų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodyti subjektai.

85. Keisti gavėją / pristatymo vietą siuntėjas gali:

85.1. po e-AD patvirtinimo, kol akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dar nenugabentos į paskirties vietą ir e-AD būsena yra „Perduotas / gautas“ ar „Užregistruotas“;

85.2. po akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, nugabenimo į paskirties vietą, kai tokių prekių gavėjas pateikia e-RoR su galutiniu prekių gavimo patvirtinimu, kurio reikšmė „Prekių gavimas nepatvirtintas“ ar „Prekių gavimas iš dalies nepatvirtintas“, ir e-AD, prie kurio registruotas toks e-RoR, būsena atitinkamai yra „Atsisakytas“ ar „Dalinai atsisakytas“;

85.3. gavęs AIS pranešimą apie neigiamą patikros rezultatą eksporto atveju arba gavęs „Pranešimą apie eksportą“, kurio kodas „23 - Prekių išvežimas nepatvirtintas“.

86. Negalima keisti gavėjo / pristatymo vietos, nurodytos e-AD, kurio būsena „Pristatytas“.

87. Norėdamas pakeisti gavėją / pristatymo vietą siuntėjas turi parengti pranešimą apie gavėjo / pristatymo vietos keitimą, vadovaudamasis Reglamento ir jo priedų nuostatomis.

88. Jei keičiant e-AD gavėją / pristatymo vietą keičiasi kelionės trukmė, vežimo organizatorius, vežėjas, kita su vežimu susijusi informacija, sąskaitos faktūros duomenys, išvežimo operacija, tai siuntėjas privalo nurodyti ir šiuos atnaujintus duomenis.

89. Kiekvieną kartą pakeitus e-AD gavėją / pristatymo vietą, AIS vienetu padidina e-AD sekos numerį.

 

X. ELEKTRONINIAME AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ VEŽIMO DOKUMENTE NURODYTŲ ENERGINIŲ PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GABENIMO SKAIDYMO TVARKA

 

90. Siuntėjas gali suskaidyti vieną energinių produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą į du ar daugiau gabenimų.

91. Energinių produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą skaidyti galima tik jei laikomasi šių sąlygų:

91.1. energiniai produktai, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kurie nurodyti e-AD, gabenami į kitą valstybę narę;

91.2. tokių produktų gabenimo skaidymas fiziškai bus atliekamas kitoje valstybėje narėje, kuri savo teritorijoje leidžia atlikti tokią procedūrą;

91.3. visoms pirminio skaidomo e-AD gabenamų energinių produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, tarifinėms grupėms atitinkamai prie siuntėjo sandėliui priskirtų akcizinių produktų nurodyta veikla „Skaidyti siuntą“.

92. Skaidyti energinių produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimą siuntėjas gali:

92.1. po e-AD patvirtinimo, kol energiniai produktai, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dar nenugabenti į paskirties vietą ir e-AD būsena yra „Perduotas / gautas“ ar „Užregistruotas“;

92.2. po energinių produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, nugabenimo į paskirties vietą, kai tokių produktų gavėjas pateikia e-RoR su galutiniu šių energinių produktų gavimo patvirtinimu, kurio reikšmė „Prekių gavimas nepatvirtintas“ ar „Prekių gavimas iš dalies nepatvirtintas“, ir e-AD, prie kurio registruotas toks e-RoR, būsena atitinkamai yra „Atsisakytas“ ar „Iš dalies atsisakytas“.

93. Negalima skaidyti gabenimo, kurio e-AD būsena „Pristatytas“.

94. Po energinių produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo skaidymo operacijos pirminį e-AD pakeičia du ar daugiau naujų e-AD.

95. Vienas iš naujųjų e-AD gavėjų gali būti toks pat, kaip ir pirminiame e-AD, įskaitant atvejį, kai e-AD gavėjas nenurodytas.

96. Pirminio e-AD ir visų naujųjų e-AD gabenamų energinių produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekių balansas neturi pasikeisti, t. y. energinių produktų, nurodytų naujuosiuose e-AD kiekių suma turi sutapti su pirminiame e-AD nurodytų energinių produktų kiekiu.

 

XI. AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GABENIMO IŠ EUROPOS BENDRIJŲ TERITORIJOS TVARKA

 

97. Kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenamos į vietą, kurioje jos bus išgabentos iš Europos Bendrijų teritorijos, e-AD „5a“ lauke nurodomas eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujančio asmens PVM mokėtojo kodas ir „8a“ lauke nurodomas eksporto įstaigos, kuriai bus pateikta elektroninė eksporto deklaracija, kodas.

98. Jei eksporto procedūrų įforminimo vieta yra siuntėjo akcizais apmokestinamų prekių sandėlis ir e-AD projektą bei elektroninę eksporto deklaraciją pateikia tas pats asmuo (t. y. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas), tai e-AD „5a“ laukas gali būti nepildomas.

e-AD „5a“ laukas gali būti nepildomas ir tais atvejais, kai siuntėjas taiko supaprastintą deklaravimo procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-9, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 21-992 (2012-02-15), i. k. 1122055ISAK0000VA-9

 

99. Galimi tokie e-AD projekto, skirto eksportui, rengimo, kontrolės ir tvirtinimo atvejai:

99.1. e-AD projekto rengimo ir eksporto procedūrų įforminimo vieta yra Lietuvos Respublikoje;

99.2. e-AD projekto rengimo ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, išsiuntimo vieta yra Lietuvos Respublikoje, tačiau eksporto procedūrų įforminimo vieta yra kitoje valstybėje narėje;

99.3. e-AD projekto rengimo ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, išsiuntimo vieta yra kitoje valstybėje narėje, tačiau eksporto procedūrų įforminimo vieta yra Lietuvos Respublikoje.

99.4. e-AD projekto rengimo ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, išsiuntimo vieta yra Lietuvos Respublikoje, tačiau eksporto procedūras siuntėjas įformina taikydamas supaprastinto deklaravimo procedūrą.

Papildyta punktu:

Nr. VA-9, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 21-992 (2012-02-15), i. k. 1122055ISAK0000VA-9

 

100. Kai eksporto procedūrų įforminimo vieta yra Lietuvos Respublikoje, eksportui skirtų e-AD projekto duomenų patikrą su Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos pateiktais elektroninės eksporto deklaracijos duomenimis atlieka AIS automatiniu būdu ir apie patikros rezultatus informuoja siuntėją informaciniu pranešimu AIS (išskyrus Taisyklių 1031 nurodytą atvejį).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-9, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 21-992 (2012-02-15), i. k. 1122055ISAK0000VA-9

 

101. Jei patikros rezultatai teigiami, siuntėjas ar eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujantis asmuo tęsia eksporto procedūras Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje.

102. Pagal eksporto procedūros pabaigos rezultatus, gautus iš Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos, AIS automatiniu būdu suformuoja e-RoR ir pateikia jį siuntėjui, o jei siuntėjas yra iš kitos valstybės narės, tai persiunčia tos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinei sistemai.

103. Kai eksporto procedūrų įforminimo vieta yra kitoje valstybėje narėje, eksportui skirtų e-AD projekto duomenų patikrą ir eksporto procedūros pabaigos rezultatus elektroniniais pranešimais į AIS pateikia tos valstybės narės kompetentingos institucijos informacinė sistema.

1031. Taisyklių 99.4 punkte nurodytu atveju už e-RoR pateikimą yra atsakingas siuntėjas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-9, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 21-992 (2012-02-15), i. k. 1122055ISAK0000VA-9

 

104. AIS automatiniu būdu parengia ir išsiunčia informacinį pranešimą siuntėjui ir VMI prie FM atsakingam darbuotojui apie į AIS gautus elektroninius pranešimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

105. Eksporto atvejais, kai e-AD projekto duomenų ir elektroninės eksporto deklaracijos duomenų patikros rezultatai yra neigiami, siuntėjas ar eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujantis asmuo gali pataisyti elektroninės eksporto deklaracijos duomenis ir pakartoti patikros procesą AIS sistemoje iki teigiamo rezultato arba pakeisti e-AD projekte nurodytą paskirties vietą ir nugabenti prekes į kitą paskirties vietą arba susigrąžinti į išsiuntimo vietą.

106. Kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenamos iš importo vietos, esančios Lietuvos Respublikoje, e-AD projekto „4a“ lauke nurodomas importo įstaigos kodas, „9d“ lauke nurodomas Kilmės vietos kodas ir „9.1a“ lauke importo Bendrojo administracinio dokumento numeris.

107. Išgabenti iš importo vietos esančias Lietuvos Respublikoje akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gali asmuo, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikoje registruotu siuntėju, arba sandėlio savininkas, gabenantis prekes į savo akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

108. Siuntėjo veiksmai susiję su e-AD projekto rengimu importo vietoje gali būti atliekami tik tiesiogiai prisijungus prie AIS.

109. AIS atlieka e-AD projekto duomenų patikrą su Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje pateiktais elektroninės importo deklaracijos duomenimis automatiniu būdu ir apie patikros rezultatus informuoja siuntėją informaciniu pranešimu AIS.

110. Jei patikros rezultatai teigiami, siuntėjas gali tęsti e-AD projekto rengimo procedūras. Patvirtinto e-AD kopiją AIS pateikia į Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą automatiniu būdu.

111. Importo atvejais, kai e-AD projekto duomenų ir elektroninės importo deklaracijos duomenų patikros rezultatai yra neigiami, siuntėjas gali koreguoti e-AD projekto duomenis ir pakartoti patikros procesą AIS sistemoje iki teigiamo rezultato arba nutraukti e-AD projekto rengimo procedūrą.

112. Siuntėjui patvirtinus e-AD, AIS siunčia šio dokumento kopiją į Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą ir gavėjo šalies kompetentingos institucijos informacinei sistemai.

 

XII. KEITIMASIS INFORMACIJA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

113. Suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms informaciją, parengtą pagal iš siuntėjo, gavėjo ir AIS gautus pranešimus apie atsarginių procedūrų taikymą, parengia ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2073/2004 nustatyta tvarka persiunčia, ir AIS sistemoje atlieka veiksmus, susijusius su atsarginių ir grįžtamųjų procedūrų taikymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakingi darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

114. Informaciją, gautą iš kitų valstybių narių, apie pritaikytas atsargines procedūras į Lietuvos Respubliką gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, VMI prie FM atsakingi darbuotojai persiunčia gavėjui arba sudaro galimybę su ja susipažinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

115. Kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, yra gabenamos tarp kitų valstybių narių per Lietuvos Respublikos teritoriją ir tokio gabenimo metu nustatomi gabenamų prekių kiekio neatitikimai, kurie nebuvo anksčiau nustatyti, ar gabenimo pažeidimai, tokią informaciją Tarybos reglamente (EB) Nr. 2073/2004 nustatyta tvarka Valstybinės mokesčių inspekcijos atsakingi darbuotojai persiunčia siuntėjo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

116. Kai, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, į Lietuvos Respubliką atgabentų akcizais apmokestinamos prekių kiekis nesutampa su e-AD nurodytu kiekiu, o siuntėjas Akcizų įstatyme nustatytais terminais nesumoka priklausančių mokėti akcizų, Tarybos reglamente (EB) Nr. 2073/2004 nustatyta tvarka VMI prie FM atsakingi darbuotojai gali kreiptis į siuntėjo valstybės narės kompetentingas institucijas su prašymu informuoti siuntėją apie Lietuvos Respublikoje atsiradusią prievolę sumokėti akcizus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

117. Taisyklių 116 punkte nurodytame prašyme turi būti pateikta visa informacija, reikalinga siuntėjui tinkamai įvykdyti mokestines prievoles.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

XIII. ATVEJŲ, KADA LAIKOMA, KAD AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ JUDĖJIMO IR STEBĖJIMO EUROPOS BENDRIJOS VIDUJE KOMPIUTERIZUOTA SISTEMA NEĮMANOMA PASINAUDOTI, NUSTATYMO IR ŪKIO SUBJEKTŲ INFORMAVIMO TVARKA

 

118. Apie EMCS neveikimo atvejus ūkio subjektai informuojami EMCS nepasiekiamumo pranešimu, pateiktu AIS prisijungimo lange ir VMI prie FM internetiniame puslapyje adresu: http://www.vmi.lt/lt/ais_emcs.

119. Pranešime nurodoma:

119.1. valstybė narė, kurios EMCS yra nepasiekiama: nurodomas valstybės narės ISO kodas: pvz. – LT;

119.2. nepasiekiamumo pradžia: data ir laikas nurodomas formatu YYYY-MM-DD CET HH:MM;

119.3. nepasiekiamumo pabaiga: data ir laikas nurodomas formatu YYYY-MM-DD CET HH:MM;

119.4. įtakos sritis: pvz., 13 serveris;

119.5. komentaras: pvz., nutrūko elektros tiekimas.

120. Pranešimus apie sistemos neveikimą į AIS ir VMI prie FM internetinį puslapį talpina VMI prie FM informacinių sistemų pagalbos tarnyba, atsakinga už sistemos darbingumo palaikymą arba VMI prie FM AIS administratorius.

121. Visi pranešimai apie kitų valstybių narių EMCS nepasiekiamumą pateikiami tik VMI prie FM internetiniame puslapyje adresu: http://www.vmi.lt/lt/ais_emcs.

 

XIV. ATSARGINIŲ PROCEDŪRŲ TAIKYMO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, GABENIMUI TVARKA

 

122. Kai siuntėjas negali pasinaudoti AIS, t. y. pateikti į sistemą e-AD, ir apie sistemos neveikimą yra paskelbtas Taisyklių XIII skyriuje „Atvejų, kada laikoma, kad akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo Europos Bendrijos viduje kompiuterizuota sistema neįmanoma pasinaudoti, nustatymo ir ūkio subjektų informavimo tvarka“ nurodytas pranešimas, akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gali būti išgabentos parengus atsarginį lydraštį.

123. Siuntėjas, prieš rengdamas popierinį atsarginį lydraštį, privalo informuoti VMI prie FM ir Lietuvos Respublikos muitinės pareigūną apie atsarginės procedūros taikymą (jeigu taikomos procedūros, numatytos Taisyklių XI skyriuje „Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo iš Europos Bendrijų teritorijos tvarka“) bei pranešti šio dokumento vidinį identifikacinį numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

124. Vadovaujantis Reglamento 8 straipsniu, atsarginiame lydraštyje privalo būti aiškiai matomoje dokumento vietoje nurodytas pavadinimas lietuvių kalba „Atsarginis lydraštis gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas“ ir pavadinimas anglų kalba „Fallback accompanying document for movements of excise goods under suspension of excise duty“.

125. Popieriniame atsarginiame lydraštyje nenurodomos pranešimo tipo reikšmės.

126. Popieriniame atsarginiame lydraštyje (9a stulpelyje) nurodomas tik dokumento vidinis identifikacinis numeris, kurio struktūra sudaryta iš 22 simbolių.

127. Vidinis identifikacinis numeris suteikiamas atsarginio lydraščio sukūrimo momentu pagal taisyklę:

127.1. išvežimo operacijos kodas (2 simboliai):

127.1.1. išgabenimas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Lietuvos Respublikoje – „S1“;

127.1.2. išgabenimas į kitą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį esantį kitoje valstybėje narėje – „S3“;

127.1.3. išvežimo operacijos kodas (2 simboliai) – eksportui „A1“ arba eksportui per kitą valstybę narę „A5“;

127.1.4. išgabenimas kitos valstybės narės registruotam gavėjui – „S4“;

127.1.5. išgabenimas kitos valstybės narės laikinai registruotam gavėjui – „S5“;

127.1.6. išgabenimas kitoje valstybėje narėje įsikūrusioms užsienio šalių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, šių atstovybių ir įstaigų nariams – „A6“;

127.1.7. išgabenimas kitoje valstybėje narėje įsikūrusioms Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoms – „A7“;

127.1.8. išgabenimas nežinomam gavėjui kitoje valstybėje narėje – „AN“;

127.1.9. išgabenimas tiesioginio pristatymo adresu kitoje valstybėje narėje – „AT“;

127.1.10. kiti atvejai, kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, išgabenamos į kitą valstybę narę – „AX“;

127.2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio trumpasis numeris (A raidė + 4 skaičiai), kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenamos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio arba Registruoto siuntėjo / sandėlio savininko trumpasis numeris (5 paskutiniai SEED numerio simboliai (4 skaičiai + raidė D arba S) kai importuotos akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenamos iš importo vietos;

127.3. e-AD rengimo būdą nusakanti raidė, kuri atsarginiame lydraštyje taikant atsarginę akcizais apmokestinamų prekių gabenimo procedūrą – „R“;

127.4. eilės numeris, tai paskutinio į AIS pateikto e-AD vidinis identifikacinis numeris padidintas vienetu;

127.5. jei rašomi keli atsarginiai lydraščiai, tai kiekvieno jų vidinis identifikacinis numeris didinamas vienetu.

128. Atsarginiame lydraštyje reikalaujami duomenys pateikiami kaip duomenų elementai ir nurodomi tokia pačia eilės tvarka, kaip e-AD. Visi duomenų elementai, kaip ir duomenų grupės bei duomenų pogrupiai, kuriems priklauso duomenų elementai, išreiškiami skaičiais ir raidėmis, nurodytais Reglamento I priedo „Elektroniniai pranešimai, naudojami gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas“ 1 lentelės „Elektroninio administracinio dokumento projektas ir elektroninis administracinis dokumentas“ A ir B stulpeliuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

129. Prieš išsiųsdamas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntėjas VMI prie FM privalo pateikti popierinio atsarginio lydraščio kopiją ir, jei dėl siuntėjo kaltės neįmanoma pasinaudoti kompiuterine sistema, nurodyti priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

130. Kai galimybė naudotis AIS atkuriama, siuntėjas nedelsdamas turi parengti e-AD, suvesdamas atsarginio lydraščio duomenis į AIS, ir informuoti VMI prie FM, nurodydamas atsarginio lydraščio vidinį identifikacinį numerį ir e-AD suteiktą ARC.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

131. Jei buvo rašomi keli atsarginiai lydraščiai, tai kiekvieno jų duomenis siuntėjas privalo suvesti jų rengimo tvarka, kad parengtų atsarginio lydraščio ir e-AD vidiniai identifikaciniai numeriai būtų tie patys.

132. Taisyklių 123 ir 130 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikta raštu, elektroniniu paštu arba faksu, nurodytais AIS prisijungimo lange.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

133. Kai siuntėjas pritaiko atsargines procedūras gabendamas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, į paskirties vietą kitoje valstybėje narėje, prieš išsiųsdamas tokias prekes privalo informuoti gavėją apie pritaikytą atsarginį gabenimo būdą alternatyviomis ryšio priemonėmis (telefonu, faksu, elektroniniu paštu).

134. Šių Taisyklių 129 punkte nurodytu atveju ir tais atvejais, kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, su popieriniu atsarginiu lydraščiu gaunamos, tačiau e-AD į AIS nėra gautas, gavėjas apie tokį akcizais apmokestinamų prekių gavimą privalo pranešti VMI prie FM, pateikdamas popierinio atsarginio lydraščio kopiją, kurioje būtų nurodytas gautų prekių kiekis.

Gavęs šiam gabenimui patvirtintą e-AD (kuris keičia atsarginį lydraštį), gavėjas privalo nedelsdamas užpildyti e-RoR ir apie tai informuoti VMI prie FM, nurodydamas popierinio atsarginio lydraščio numerį ir vietoj jo nurodyto e-AD ARC. Pagal gautą informaciją VMI prie FM atsakingas darbuotojas AIS turi nurodyti, kad tas e-AD keičia atsarginį lydraštį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

135. Kai iš kitos valstybės narės gautų prekių kiekis nesutampa su prekių gabenimo dokumente nurodytuoju prekių kiekiu, gavėjas, pažymėdamas prekių gavimo faktą atsarginiame lydraštyje, turi nurodyti faktiškai gautų prekių kiekį 7.1b stulpelyje ir įrašyti savo pastabas. Taip pat turi būti pažymėta, ar trūkstamas prekių kiekis pagal Lietuvos Respublikoje taikomas natūralios netekties normas gali būti laikomas prarastu dėl natūralios netekties.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

136. Atsarginės procedūros e-RoR Lietuvos Respublikoje netaikomos. Jeigu AIS nepasiekiamas daugiau negu 5 darbo dienas ir tuo metu sueina terminas gavėjui pateikti e-RoR, apie tai gavėjas privalo informuoti VMI prie FM ir pateikti patvirtinimui reikiamą informaciją raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

137. Kai importo procedūros neveikiant Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai užbaigtos taikant grįžtamąsias importo procedūras:

137.1. siuntėjas pateikia į AIS sistemą elektroninio e-AD projektą ir gauna pranešimą, kad kryžminė patikra nesėkminga;

137.2. siuntėjas privalo informuoti VMI prie FM ir Muitinės pareigūną apie atsarginės procedūros taikymą importuotų akcizais apmokestinamų prekių gabenimui bei nurodyti e-AD dokumento vidinį identifikacinį numerį, suteiktą AIS;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

137.3. siuntėjas išrašo atsarginį lydraštį, vadovaudamasis Taisyklių 123 ir 133 punktais.

138. Siuntėjas, gavęs AIS siunčiamą pranešimą apie neperduotą e-AD į Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą, privalo inicijuoti šio e-AD perdavimą alternatyviomis ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu ar raštu), o sistemai atsistačius – pakartoti elektroniniu būdu iš AIS.

139. Atvejais, kai gabenimo eksportui procedūros pradėtos naudojant atsarginį lydraštį, o eksporto procedūros atliktos naudojantis elektronine Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema:

139.1. siuntėjas VMI prie FM turi pateikti eksportą patvirtinančių dokumentų duomenis;

139.2. VMI prie FM atsakingas darbuotojas rankiniu būdu AIS sistemoje turi parengti pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių eksportą siuntėjo nurodytam e-AD.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

140. Kai išrašytam e-AD eksporto procedūros atliktos taikant grįžtamąsias eksporto procedūras:

140.1. siuntėjas turi VMI prie FM pateikti eksportą patvirtinančių dokumentų duomenis;

140.2. VMI prie FM atsakingas darbuotojas rankiniu būdu AIS sistemoje turi parengti pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių eksportą siuntėjo nurodytam e-AD.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

141. Visi veiksmai AIS, susiję su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo dokumentų rengimu, redagavimu, naikinimu, taisymu, išsiuntimu, gavimu, yra aprašyti siuntėjui ir gavėjui skirtame AIS Vartotojo vadove, kuris pateikiamas AIS puslapiuose.

142. Techniniams ir veiklos AIS procesams užtikrinti yra paskirti VMI prie FM atsakingi darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

143. VMI prie FM atsakingi darbuotojai – AIS administratoriai – teikia reikalingą pagalbą, susijusią su prisijungimu ir darbu AIS, išoriniams vartotojams, apmoko ūkio subjektus naudotis AIS. Atsakingų darbuotojų telefonai ir elektroninio pašto adresai pateikti AIS prisijungimo lange.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

144. Esant techniniams AIS veiklos trikdžiams, išoriniai vartotojai pirmiausia turi kreiptis pagalbos į VMI prie FM atsakingus darbuotojus, kurie suteikia atitinkamą pagalbą vartotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

145. Sprendimą apie AIS nepasiekiamumą priima VMI prie FM viršininko įgaliotas asmuo. Ši informacija skelbiama AIS vartotojams AIS prisijungimo lange ir VMI prie FM internetiniame puslapyje adresu: http://www.vmi.lt/lt/ais_emcs.

146. Jei nustatytas techninis gedimas šalinamas ilgiau negu 4 valandas, siuntėjas turi teisę kreiptis į VMI prie FM dėl atsarginių procedūrų taikymo ir nesant informacinio pranešimo apie AIS sistemos nepasiekiamumą ar neveikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-100, 2011-09-30, Žin., 2011, Nr. 120-5689 (2011-10-05), i. k. 1112055ISAK00VA-100

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. VA-88 "Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-9, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 21-992 (2012-02-15), i. k. 1122055ISAK0000VA-9

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. VA-88 "Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-38, 2014-06-06, paskelbta TAR 2014-06-06, i. k. 2014-07233

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. VA-88 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo