Suvestinė redakcija nuo 1999-01-01 iki 2000-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1993, Nr. 73-1371, i. k. 0931010ISTA000I-348

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

1993 m. gruodžio 23 d. Nr. I-348

Vilnius

 

DĖL PARAMOS MIRTIES ATVEJU

 

 

1 straipsnis. Speciali laidojimo pašalpa mirties atveju

Mirus Lietuvos Respublikos nuolatiniam gyventojui, jo šeimos nariui ar kitam faktiškai jį laidojančiam asmeniui mokama paramos mirties atveju speciali laidojimo pašalpa (toliau – pašalpa).

 

2 straipsnis. Pašalpos dydis

Pašalpos dydis lygus trims Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems minimaliems gyvenimo lygiams (MGL).

Mirus invalidui, pensininkui, socialinę pašalpą gaunančiam šeimos nariui, bedarbiui, įsiregistravusiam darbo biržoje, mokama dvigubo šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatyto dydžio pašalpa.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. VIII-473, 1997-10-21, Žin., 1997, Nr. 98-2484 (1997-10-30), i. k. 0971010ISTAVIII-473

 

Miestų (rajonų) valdybos gali skirti dvigubo dydžio pašalpą ir mirus kitiems asmenims, kurie šių valdybų sprendimu buvo pripažinti socialiai remtinais.

 

3 straipsnis. Pašalpos mokėjimo tvarka

Pašalpa mokama iš tikslinių lėšų, numatytų savivaldybių biudžetams skaičiuojant jų finansinius rodiklius. Ji turi būti išmokėta besikreipiančiajam ne vėliau kaip per 24 valandas po kreipimosi.

Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybę pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-986, 1998-12-21, Žin., 1998, Nr. 115-3241 (1998-12-31), i. k. 0981010ISTAVIII-986

 

4 straipsnis. Baigiamoji nuostata

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei suderinti priimtus nutarimus su šiuo įstatymu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-473, 1997-10-21, Žin., 1997, Nr. 98-2484 (1997-10-30), i. k. 0971010ISTAVIII-473

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" 2 straipsnio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-986, 1998-12-21, Žin., 1998, Nr. 115-3241 (1998-12-31), i. k. 0981010ISTAVIII-986

Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl paramos mirties atveju" 3 straipsnio pakeitimo įstatymas