Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 5-116, i. k. 103505ANUTA00000135

 

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL LAIKINAI LAISVŲ LĖŠŲ INVESTAVIMO TVARKOS IR HIPOTEKINIŲ KREDITŲ IR KITO PAPILDOMO TURTO APSKAITOS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 135

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 97-4317) 5 ir 8 straipsniais, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Laikinai laisvų lėšų investavimo tvarką (pridedama).

2. Patvirtinti Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto apskaitos tvarką (pridedama).

3. Patvirtinti Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto ataskaitos 6006 formą (pridedama).

 

 

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                              REINOLDIJUS ŠARKINAS


 

Patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 135

 

LAIKINAI LAISVŲ LĖŠŲ INVESTAVIMO TVARKA

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikinai laisvų lėšų investavimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo (toliau – Įstatymo) 5 straipsnio 1 dalimi. Ši Tvarka taikoma kredito įstaigoms, kurios leidžia hipotekines obligacijas ir teikia hipotekinius kreditus bei atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus.

2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3. Kredito įstaigos, vadovaudamosi Įstatymu bei šia Tvarka, turi parengti ir patvirtinti išsamią laikinai laisvų lėšų investavimo tvarką.

 

II. Laikinai laisvų lėšų investavimas

 

4. Laikinai laisvų lėšų suma skaičiuojama kiekvieną kredito įstaigos darbo dieną.

5. Kredito įstaiga laikinai laisvas lėšas turi investuoti taip, kad užtikrintų Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą jų panaudojimo tvarką. Laikinai laisvos lėšos investuojamos tik į likvidų ir nerizikingą turtą, kurį sudaro:

5.1. tiksliniai indėliai Lietuvos banke ir piniginiai reikalavimai, atsirandantys dėl atpirkimo sandorių su Lietuvos banku;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir A grupės valstybių vyriausybių bei centrinių bankų išleisti vertybiniai popieriai;

5.3. paskolos, suteiktos Lietuvos Respublikos ir A grupės valstybių vyriausybėms ir centriniams bankams;

5.4. paskolos, suteiktos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir A grupės valstybių vyriausybių bei centrinių bankų laidavimus ar garantijas, jeigu užtikrinama visa paskolos ir gautinų palūkanų suma;

5.5. paskolos, užtikrintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir A grupės valstybių vyriausybių bei centrinių bankų vertybiniais popieriais arba jų įkeistu indėliu tame banke, jeigu užtikrinama visa paskolos ir gautinų palūkanų suma;

5.6. paskolos, suteiktos A grupės valstybių bankams, indėliai šiuose bankuose, taip pat paskolos, suteiktos pagal šių bankų garantijas ar laidavimus arba užtikrintos tų bankų išleistais vertybiniais popieriais, jeigu užtikrinama visa paskolos ir gautinų palūkanų suma;

5.7. paskolos iki vienerių metų (365 kalendorinių dienų), suteiktos Lietuvos Respublikos bankams, indėliai iki vienerių metų šiuose bankuose;

5.8. paskolos, suteiktos daugiašaliams plėtros bankams, jų išleisti vertybiniai popieriai, paskolos, suteiktos pagal šių bankų laidavimus ar garantijas arba užtikrintos jų išleistais vertybiniais popieriais, jeigu užtikrinama visa paskolos ir gautinų palūkanų suma;

5.9. paskolos, užtikrintos įkeitus indėlį, laikomą skolinančiame banke arba kredito įstaigoje, kuri yra skolinančio banko patronuojanti arba dukterinė, jeigu užtikrinama visa paskolos ir gautinų palūkanų suma;

5.10. nuosavybės vertybiniai popieriai, kurių pagrindu sudaryti likvidūs nuosavybės vertybinių popierių indeksai įvairių šalių rinkose. Likvidžių nuosavybės vertybinių popierių indeksų sąrašas pateiktas Lietuvos banko valdybos patvirtintų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių 2 priede;

5.11. skolos vertybiniai popieriai, kurių emitentui suteiktas ne mažesnis negu Lietuvos banko valdybos patvirtintų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių 1 priede nurodytas vertybinių popierių investicinis reitingas arba panašus reitingas pinigų rinkoje ir nėra jokios informacijos apie žemesnius (ne investicinius) reitingus.

 

III. BaigiamoSiOS NUOSTATOS

 

6. Laisvų lėšų investavimo tvarka privalo būti įtraukta į vidaus kontrolės sistemą ir turi būti vidaus audito objektas.

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 135

 

HIPOTEKINIŲ KREDITŲ IR KITO PAPILDOMO TURTO APSKAITOS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto apskaitos tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo (toliau – Įstatymo) 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Ši Tvarka taikoma kredito įstaigoms, kurios leidžia hipotekines obligacijas ir teikia hipotekinius kreditus bei atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus.

2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3. Kredito įstaigos, vadovaudamosi Įstatymu ir šia Tvarka, turi parengti ir patvirtinti išsamią hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto apskaitos tvarką.

 

II. APSKAITOS TVARKA

 

4. Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto bei hipotekinių obligacijų apskaita turi būti tvarkoma atskirai nuo kito kredito įstaigos turto ir įsipareigojimų.

5. Kiekvienos emisijos hipotekinės obligacijos į apskaitą įtraukiamos taip, kad būtų galima išskirti šios emisijos lėšų sumą nominaliąja verte, palūkanų normą, terminą bei valiutą, kuria išleista emisija, ir palyginti su hipotekinių kreditų, kuriems refinansuoti buvo panaudotos šios emisijos lėšos, suma, palūkanų normomis, terminais ir valiuta.

6. Kito papildomo turto, t. y. investuotų laikinai laisvų lėšų bei neinvestuotų ir nepanaudotų Įstatymo nustatytais būdais laikinai laisvų lėšų apskaita tvarkoma taip, kad kredito įstaiga galėtų atskirti nepanaudotas laikinai laisvas lėšas, hipotekinius kreditus, suteiktus iš laikinai laisvų lėšų, bei turtą, į kurį investuotos laikinai laisvos lėšos, įskaitant antrinėje rinkoje nupirktas hipotekines obligacijas.

7. Visi hipotekiniai kreditai, kuriems refinansuoti buvo panaudotos vienos hipotekinių obligacijų emisijos lėšos, įtraukiami į suteiktų hipotekinių kreditų sąskaitą taip, kad būtų galima išskirti jų sumą, palūkanų normas, terminus bei valiutą, kuria suteikti hipotekiniai kreditai.

8. Palūkanų pajamos už hipotekinius kreditus ir hipotekinių obligacijų palūkanų išlaidos kaupiamos ir įtraukiamos į apskaitą atskirai nuo kitų kredito įstaigos pajamų ir išlaidų.

9. Hipotekiniai kreditai ir turtas, į kurį investuotos laikinai laisvos lėšos, grupuojamas ir specialieji atidėjiniai jam sudaromi Lietuvos banko teisės aktuose, reglamentuojančiuose abejotinų aktyvų vertinimą bei grupavimą, nustatyta tvarka. Specialiųjų atidėjinių hipotekiniams kreditams ir turtui, į kurį investuotos laikinai laisvos lėšos, bei išlaidų šiems specialiesiems atidėjiniams apskaita tvarkoma atskirai nuo kitų specialiųjų atidėjinių ir kitų išlaidų specialiesiems atidėjiniams.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Kredito įstaiga Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka turi papildyti finansinės apskaitos tvarkymo ir atskaitomybės rengimo politiką nuostatomis, susijusiomis su hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto apskaita.

11. Vidaus kontrolės sistema turi apimti hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto apskaitos tvarką. Ši Tvarka turi būti vidaus audito objektas.

12. Kredito įstaiga, kuri išleidžia hipotekinių obligacijų emisiją (emisijas), nuo kito ataskaitinio laikotarpio turi teikti Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentui Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto ataskaitos 6006 formą.

______________


 

6006 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 135

 

______________________________

(banko pavadinimas)

______________________________

(kodas, banko adresas, tel., faks.)

 

Lietuvos banko

Kredito įstaigų priežiūros departamentui

kodas 1200

Jogailos g. 14, LT-2001 Vilnius

 

Pateikimo terminas

iki mėnesio 11 d.

Periodiškumas

kas mėnesį

 

 

HIPOTEKINIŲ KREDITŲ IR KITO PAPILDOMO TURTO ATASKAITA

 

__________________ Nr. __________

(data)                 

tūkst. Eur

 

Eil. Nr.

 

Hipotekinių obligacijų emisijos Nr.

Išleistų hipotekinių obligacijų

Hipotekinių kreditų*

 

Specialieji atidėjiniai

Kitas papildomas turtas

Iš viso hipotekinių kreditų ir likinai laisvų lėšų (7+13)

Emisijos suma (nominaliąja verte)

Palūkanų norma

Terminas

Valiuta

Suma

Skaičius (vnt.)

Palūkanų norma (minimali)

Terminas  (minimalus)

Valiuta

 

Neinvestuotos laikinai laisvos lėšos

 

Investuotos laikinai laisvos lėšos**

 

Suma

Santykis %

su hipotekinių obligacijų emisijų nominaliąja verte (13/3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

Iš viso

 

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

* įskaitant hipotekinius kreditus iš laikinai laisvų lėšų

** Įskaitant antrinėje rinkoje nupirktas hipotekines obligacijas

 

....................................................................................                                      

  (vadovo pareigų pavadinimas)                      (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

..............................                                      

                                                                            (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

.......................................................................

(vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas)

 

______________

Formos pakeitimai:

Nr. 03-320, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-12, i. k. 2014-19532

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. 03-320, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-12, i. k. 2014-19532

Dėl Lietuvos banko valdybos 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 135 „Dėl Laikinai laisvų lėšų investavimo tvarkos ir Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo